Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim” Załącznik nr 12 do Regulaminu realizacji i kontroli projektu…

1. Szkoła: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W INOWROCŁAWIU 2. Branża: BUDOWLANA 3. Koordynator szkolny – DANUTA PALUSZAK 4. Koordynator branżowy - KRZYSZTOF MISZTAL 5. Grupa II 6. Liczba uczennic/ uczniów – 3 7. Imiona i nazwiska uczennic/ uczniów – Kierył Weronika, Nowaczyk Kacper, Żmudziejewski Bartosz 8. Pracodawca – Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz 9. Opiekunka/opiekun praktyk – Piotr Wiśniewski, tel. 601-682-386 10. Termin praktyk - 06.05.2013 r. do 31.05.2013 r. 11. Miejsce odbywania praktyki ( dokładny adres) - Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz 12. Liczba godzin do zrealizowania w ramach praktyki zawodowej – 140 13. Tygodniowy wymiar godzin – 35 – 37,5 Lp.

1.

Data

06.05.2013

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami) 7:30 – 15:00

Liczba godzin praktyki ( godziny zegarowe) 3

4,5

Stanowisko odbywania praktyki

Biuro

Realizowane zadania praktyki zgodnie z programem

Rozpoczęcie praktyki: 1) zapoznanie z regulaminem i harmonogramem praktyki, 2) czynności związane z rozpoczęciem praktyki, 3) szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, Obliczanie wielkości liniowych na podstawie podziałki mapy.

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

Uwagi


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2.

07.05.2013

7:30 – 15:00

5,5 2 7,5 7,5 4 3,5 7,5 7,5 2,5 5

Biuro Teren Teren Teren Teren

3. 4. 5.

08.05.2013 09.05.2013 10.05.2013

7:30 – 15:00 7:30 – 15:00 7:30 – 15:00

6. 7. 8.

13.05.2013 14.05.2013 15.05.2013

7:30 – 15:00 7:30 – 15:00 7:30 – 15:00

9.

16.05.2013

7:30 – 15:00

7,5

Teren/Biuro

10.

17.05.2013

7:30 – 15:00

1,5

Teren/Biuro

11. 12. 13. 14. 15.

20.05.2013 21.05.2013 22.05.2013 23.05.2013 24.05.2013

7:30 – 15:00 7:30 – 15:00 7:30 – 15:00 7:30 – 15:00 7:30 – 15:00

Teren Teren Teren Teren Teren Teren

16. 17. 18.

27.05.2013 28.05.2013 29.05.2013

7:30 – 15:00 7:30 – 15:00 7:30 – 15:00

6 7,5 7,5 7,5 7,5 6 1,5 7,5 7,5 4,5 3

19.

31.05.2013

8:00 – 13:00

2

Teren

Teren Teren Teren Teren/Biuro

Teren Teren Teren

3 Włocławek, 2013-04-16 Krzysztof Misztal ……………………………………………………………………. miejscowość, data, podpis koordynatorki/koordynatora branżowego

Obliczanie wielkości liniowych na podstawie podziałki mapy. Wykonywanie pomiarów wysokościowych w terenie przy pomocy niwelatora. Wykonywanie pomiarów wysokościowych w terenie przy pomocy niwelatora. Wykonywanie pomiarów wysokościowych w terenie przy pomocy niwelatora. Wykonywanie pomiarów wysokościowych w terenie przy pomocy niwelatora. Wykonywanie pomiarów odległości w terenie. Wykonywanie pomiarów odległości w terenie. Wykonywanie pomiarów odległości w terenie. Wykonywanie pomiarów odległości w terenie. Sporządzanie planów sytuacyjnych na podstawie pomiarów liniowych w terenie. Sporządzanie planów sytuacyjnych na podstawie pomiarów liniowych w terenie. Sporządzanie planów sytuacyjnych na podstawie pomiarów liniowych w terenie. Tyczenie prostej i prostych prostopadłych w terenie. Tyczenie prostej i prostych prostopadłych w terenie. Tyczenie prostej i prostych prostopadłych w terenie. Wykonywanie pomiarów kątów między określonymi punktami w terenie. Wykonywanie pomiarów kątów między określonymi punktami w terenie. Wykonywanie pomiarów kątów między określonymi punktami w terenie. Tyczenie kątów w terenie. Tyczenie kątów w terenie. Tyczenie kątów w terenie. Tyczenie kątów w terenie. Dobieranie sprzętu i przyrządów mierniczych do tyczenia osi przebiegu drogi w terenie. Dobieranie sprzętu i przyrządów mierniczych do tyczenia osi przebiegu drogi w terenie. Podsumowanie, ewaluacja, zakończenie praktyki. Włocławek, 16.04. 2013r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska …………………………………………………………………………. akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych (miejscowość, data ,podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

harmonogram_238  

pz