Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim” 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Szkoła Zespół Szkół, ul. Kościuszki 15, 88-320 Strzelno Branża handlowa Koordynator szkolny Piotr Cieślik Koordynator branżowy Agnieszka Gabryelczyk Grupa I Liczba uczennic/ uczniów w grupie – 5 Imiona i nazwiska uczennic/ uczniów: Anna Bicka Julia Ignaczak Kinga Kulczycka Paula Łyk Maria Ziętek

8.

Opiekunka/opiekun praktyk Zbigniew Michalski

9.

Termin praktyk 01.02.2013 – 28.02. 2013

10.

Miejsce odbywania praktyki, Pracodawca: „JAMOX” ul. Powstania Wielkopolskiego 47, 88-320 Strzelno

11.

Liczba godzin do zrealizowania w ramach praktyki zawodowej: 140

12.

Tygodniowy wymiar godzin nieprzekraczający: 35

e-mail: kadry@jamox.eu tel. 52 318 93 63

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

1


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

1.

Data

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami)

01.02.2013

800 – 1530 przerwa 1100 - 1130

Liczba godzin praktyki (godziny zegarowe) 7

Stanowisko odbywania praktyki

sprzedawca

Realizowane zadania praktyki zgodnie z programem

Uwagi

Podpisanie umów z uczniami dotyczącymi przystąpienia do projektu. Test na wstępie sprawdzający wiadomości uczniów. Omówienie godzin i zasad pracy w RE-INSTAL w Strzelnie. Omówienie wszystkich spraw organizacyjnych. Zapoznanie uczniów z organizacją pracy oraz z regulaminami, w tym szkolenie z BHP obowiązującymi w przedsiębiorstwie.

Tydzień pierwszy 7 godzin 2.

3.

04.02.2013

800 – 1530 przerwa 1100 - 1130

7

sprzedawca

05.02.2013

800 – 1530 przerwa 1100 - 1130

7

sprzedawca

7

sprzedawca

7

sprzedawca

4.

06.02.2013

5.

07.02.2013

6.

08.02.2013

800 – 1530 przerwa 1100 - 1130 800 – 1530 przerwa 1100 - 1130 800 – 1530 przerwa 1100 - 1130

7

sprzedawca

Zapoznanie się z zakresem zadań działu kadr, działu finansowo – księgowego. Zapoznanie uczniów z regulaminami i procedurami obowiązującymi w zakładzie pracy. Zapoznanie z zasadami zatrudniania pracownika, dokumentowaniem przebiegu pracy oraz zwalnianiem pracownika. Omówienie zasad przygotowania dokumentacji pracowniczej przed przystąpieniem do pracy pracownika - omówienie zasad przygotowania umowy o pracę, przygotowanie teczki akt osobowych, przygotowanie dokumentacji pracowniczej, przygotowanie zakresu obowiązków dla pracownika. Omówienie zasad przygotowania dokumentacji pracowniczej – pozostawanie w zatrudnieniu . Przygotowanie karty ewidencji czasu pracy. Omówienie zasad przygotowania naliczenia wynagrodzenia. Przygotowanie umowy dla pracownika. Określenie zadań działu finansowo-kadrowego. Omówienie zasad obiegu dokumentów finansowo księgowych w firmie. Omówienie zasad planowania działalności przedsiębiorstwa. Poznanie zakresu działań w dziale marketingu. Badanie rynku dla potrzeb firmy.

Tydzień drugi 35godzin NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

2


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

800 – 1530 7. 11.02.2013 przerwa 1100 - 1130 800 – 1530 8. 12.02.2013 przerwa 1100 - 1130 800 – 1530 9. 13.02.2013 przerwa 1100 - 1130 800 – 1530 10. 14.02.2013 przerwa 1100 - 1130 800 – 1530 11. 15.02.2013 przerwa 1100 - 1130 Tydzień trzeci 35 godzin 800 – 1530 12. 18.02.2013 przerwa 1100 - 1130 800 – 1530 13. 19.02.2013 przerwa 1100 - 1130 800 – 1530 14. 20.02.2013 przerwa 1100 - 1130 800 – 1530 15. 21.02.2013 przerwa 1100 - 1130 800 – 1530 16. 22.02.2013 przerwa 1100 - 1130 Tydzień czwarty 35 godz. 800 – 1530 17. 25.02.2013 przerwa

7

sprzedawca

Dokonywanie rozliczeń z kontrahentami, bankami, urzędem skarbowym, ZUS-em. Planowanie kampanii reklamowej przedsiębiorstwa.

7

sprzedawca

Zapoznanie się z ofertą handlową firmy, prezentacja produktów klientom firmy. Obsługa klienta – wystawianie dokumentacji finansowej, faktury, przyjmowanie zamówień, przygotowanie oferty sprzedażowej.

7

sprzedawca

Określenie zakresu stosowania narzędzi marketingowych.

7

sprzedawca

Planowanie kampanii reklamowej przedsiębiorstwa. Przychody i koszty przedsiębiorstwa

7

sprzedawca

Ustalanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Dokonywanie rozliczeń z kontrahentami, bankami, urzędem skarbowym, ZUS-em. Planowanie kampanii reklamowej przedsiębiorstwa.

7

sprzedawca

Dokonywanie rozliczeń z kontrahentami, bankami, urzędem skarbowym, ZUS-em. Planowanie kampanii reklamowej przedsiębiorstwa. Obsługa klienta – wystawianie dokumentacji finansowej, faktury, przyjmowanie zamówień, przygotowanie oferty sprzedażowej.

7

sprzedawca

Obliczanie wskaźników analizy ekonomicznej. Wynik finansowy w rachunku zysków i strat – omówienie zasad przygotowania dokumentacji.

7

sprzedawca

7

sprzedawca

7

sprzedawca

Przygotowanie listy płac – powtórzenie wszystkich zagadnień związanych z prawidłowym rozliczaniem wynagrodzeń dla pracowników w firmie.

7

sprzedawca

Omówienie zasad przygotowania sprawozdań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Kontrola PIP, US, PIH, – co może być przedmiotem kontroli – omówienie

Omówienie zasad dotyczących naliczania wynagrodzeń. Zapoznanie się z konstrukcją listy płac przedsiębiorstwa - rozliczenie wynagrodzenia pracownika, wraz z wyszczególnieniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy, podatek. Dokonywanie rozliczeń z kontrahentami, bankami, urzędem skarbowym, ZUS-em. Planowanie kampanii reklamowej przedsiębiorstwa. Obsługa klienta – wystawianie dokumentacji finansowej, faktury, przyjmowanie zamówień, przygotowanie oferty sprzedażowej.

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

3


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18.

19.

26.02.2013

27.02.2013

1100 - 1130 800 – 1530 przerwa 1100 - 1130 800 – 1530 przerwa 1100 - 1130

800 – 1530 20. 28.02.2013 przerwa 1100 - 1130 Tydzień piąty 28 godzin

7

sprzedawca

7

sprzedawca

7

sprzedawca

procesu przebiegu kontroli, przygotowanie dokumentacji na potrzeby kontroli. Dokonywanie rozliczeń z kontrahentami, bankami, urzędem skarbowym, ZUS-em. Planowanie kampanii reklamowej przedsiębiorstwa. Obsługa klienta – wystawianie dokumentacji finansowej, faktury, przyjmowanie zamówień, przygotowanie oferty sprzedażowej. Egzamin na zakończenie miesięcznej praktyki zawodowej. Wynik finansowy przedsiębiorstwa w ujęciu bilansowym i podatkowym. Co to jest wynik finansowy firmy? - omówienie zagadnienia. Rola i znaczenia wyniku finansowego. Miejsce wyniku finansowego w bilansie przedsiębiorstwa. Wynik finansowy w rachunku zysków i strat. Przychody i koszty przedsiębiorstwa – uporządkowanie i podsumowanie zdobytej wiedzy – ćwiczenie umiejętności. Podsumowanie i ewaluacja praktyk.

Łącznie 140 godzin

Włocławek 27.01.2013 , Agnieszka Gabryelczyk miejscowość, data, podpis Włocławek, 28.01.2013r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska Akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych ( miejscowość, data, podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

4

harmonogram_191  

pz

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you