Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

HARMONOGRAM REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim” 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Szkoła Zespół Szkół, ul. Kościuszki 15, 88-320 Strzelno Branża handlowa Koordynator szkolny Piotr Cieślik Koordynator branżowy Agnieszka Gabryelczyk Grupa I Liczba uczennic/ uczniów w grupie – 4 Imiona i nazwiska uczennic/ uczniów: Ilona Frąckowiak Justyna Hanczewska Jolanta Nowak Marta Tomaszewska

8.

Opiekunka/opiekun praktyk Monika Wawrzyniak e-mail: biuro.michalski@op.pl, tel. 63 268 30 03

9.

Termin praktyk 01.03.2013 – 28.03. 2013

10.

Miejsce odbywania praktyki, pracodawca: „HANDEL EXPORT- IMPORT” Zbigniew Michalski, Wilczogóra 221, 62-550 Wilczyn

11.

Liczba godzin do zrealizowania w ramach praktyki zawodowej: 140

12.

Tygodniowy wymiar godzin nieprzekraczający: 35

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

1


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

1.

Data

Czas trwania zajęć od – do (z przerwami)

01.03.2013

800 – 1530 przerwa 1100 - 1130

Liczba godzin praktyki (godziny zegarowe)

7

Stanowisko odbywania praktyki

sprzedawca

Realizowane zadania praktyki zgodnie z programem

Uwagi

Podpisanie umów z uczniami dotyczącymi przystąpienia do projektu. Test na wstępie sprawdzający wiadomości uczniów. Omówienie godzin i zasad pracy w firmie Handel Export Import w Wiczogórze. Omówienie wszystkich spraw organizacyjnych. Zapoznanie uczniów z organizacją pracy oraz z regulaminami, w tym szkolenie z BHP obowiązującymi w przedsiębiorstwie.

Tydzień pierwszy 7 godzin Omówienie zasad przygotowania dokumentacji pracowniczej przed przystąpieniem do pracy pracownika - omówienie zasad przygotowania umowy o pracę, przygotowanie teczki akt osobowych, przygotowanie dokumentacji pracowniczej, przygotowanie zakresu obowiązków dla pracownika Zapoznanie się z zakresem zadań działu kadr, działu finansowo – księgowego. Zapoznanie uczniów z regulaminami i procedurami obowiązującymi w zakładzie pracy. Zapoznanie z zasadami zatrudniania pracownika, dokumentowaniem przebiegu pracy oraz zwalnianiem pracownika. Przygotowanie umowy dla pracownika. Określenie zadań działu finansowo-kadrowego.

04.03.2013

800 – 1530 przerwa 1100 - 1130

7

sprzedawca

3.

05.03.2013

800 – 1530 przerwa 1100 - 1130

7

sprzedawca

4.

06.03.2013

7

sprzedawca

Określenie zakresu stosowania narzędzi marketingowych.

5.

07.03.2013

7

sprzedawca

Obliczanie wskaźników analizy ekonomicznej. Wynik finansowy w rachunku zysków i strat – omówienie zasad przygotowania dokumentacji.

2.

6.

08.03.2013

800 – 1530 przerwa 1100 - 1130 800 – 1530 przerwa 1100 - 1130 800 – 1530 przerwa 1100 - 1130

7

sprzedawca

Omówienie zasad obiegu dokumentów finansowo księgowych w firmie. Omówienie zasad planowania działalności przedsiębiorstwa. Poznanie zakresu działań w dziale marketingu. Badanie rynku dla potrzeb firmy.

Tydzień drugi 35godzin NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

2


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

800 – 1530 7. 11.03.2013 przerwa 1100 - 1130 800 – 1530 8. 12.03.2013 przerwa 1100 - 1130 800 – 1530 9. 13.03.2013 przerwa 1100 - 1130 800 – 1530 10. 14.03.2013 przerwa 1100 - 1130 800 – 1530 11. 15.03.2013 przerwa 1100 - 1130 Tydzień trzeci 35 godzin 800 – 1530 12. 18.03.2013 przerwa 1100 - 1130 800 – 1530 13. 19.03.2013 przerwa 1100 - 1130 800 – 1530 14. 20.03.2013 przerwa 1100 - 1130 800 – 1530 15. 21.03.2013 przerwa 1100 - 1130 800 – 1530 16. 22.03.2013 przerwa 1100 - 1130 Tydzień czwarty 35 godz. 17. 25.03.2013 800 – 1530

Dokonywanie rozliczeń z kontrahentami, bankami, urzędem skarbowym, ZUS-em. Planowanie kampanii reklamowej przedsiębiorstwa.

7

sprzedawca

7

sprzedawca

7

sprzedawca

7

sprzedawca

Planowanie kampanii reklamowej przedsiębiorstwa. Przychody i koszty przedsiębiorstwa

7

sprzedawca

Ustalanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Dokonywanie rozliczeń z kontrahentami, bankami, urzędem skarbowym, ZUS-em. Planowanie kampanii reklamowej przedsiębiorstwa.

7

sprzedawca

7

sprzedawca

7

sprzedawca

7

sprzedawca

Przygotowanie listy płac – powtórzenie wszystkich zagadnień związanych z prawidłowym rozliczaniem wynagrodzeń dla pracowników w firmie.

7

sprzedawca

Dokonywanie rozliczeń z kontrahentami, bankami, urzędem skarbowym, ZUS-em. Planowanie kampanii reklamowej przedsiębiorstwa. Obsługa klienta – wystawianie dokumentacji finansowej, faktury, przyjmowanie zamówień, przygotowanie oferty sprzedażowej

7

sprzedawca

Omówienie zasad przygotowania sprawozdań wynikających z prowadzenia działalności

Zapoznanie się z ofertą handlową firmy, prezentacja produktów klientom firmy. Obsługa klienta – wystawianie dokumentacji finansowej, faktury, przyjmowanie zamówień, przygotowanie oferty sprzedażowej. Omówienie zasad przygotowania dokumentacji pracowniczej – pozostawanie w zatrudnieniu . Przygotowanie karty ewidencji czasu pracy. Omówienie zasad przygotowania naliczenia wynagrodzenia.

Dokonywanie rozliczeń z kontrahentami, bankami, urzędem skarbowym, ZUS-em. Planowanie kampanii reklamowej przedsiębiorstwa. Obsługa klienta – wystawianie dokumentacji finansowej, faktury, przyjmowanie zamówień, przygotowanie oferty sprzedażowej. Dokonywanie rozliczeń z kontrahentami, bankami, urzędem skarbowym, ZUS-em. Planowanie kampanii reklamowej przedsiębiorstwa. Obsługa klienta – wystawianie dokumentacji finansowej, faktury, przyjmowanie zamówień, przygotowanie oferty sprzedażowej. Omówienie zasad dotyczących naliczania wynagrodzeń. Zapoznanie się z konstrukcją listy płac przedsiębiorstwa - rozliczenie wynagrodzenia pracownika, wraz z wyszczególnieniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy, podatek.

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

3


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18.

19.

26.03.2013

27.03.2013

przerwa 1100 - 1130 800 – 1530 przerwa 1100 - 1130 800 – 1530 przerwa 1100 - 1130

800 – 1530 20. 28.03.2013 przerwa 1100 - 1130 Tydzień piąty 28 godzin

gospodarczej. Kontrola PIP, US, PIH, – co może być przedmiotem kontroli – omówienie procesu przebiegu kontroli, przygotowanie dokumentacji na potrzeby kontroli. 7

sprzedawca

7

sprzedawca

7

sprzedawca

Przygotowanie listy płac – powtórzenie wszystkich zagadnień związanych z prawidłowym rozliczaniem wynagrodzeń dla pracowników w firmie. Egzamin na zakończenie miesięcznej praktyki zawodowej. Wynik finansowy przedsiębiorstwa w ujęciu bilansowym i podatkowym. Co to jest wynik finansowy firmy? - omówienie zagadnienia. Rola i znaczenia wyniku finansowego. Miejsce wyniku finansowego w bilansie przedsiębiorstwa. Wynik finansowy w rachunku zysków i strat. Przychody i koszty przedsiębiorstwa – uporządkowanie i podsumowanie zdobytej wiedzy – ćwiczenie umiejętności. Podsumowanie i ewaluacja praktyk.

Łącznie 140 godzin

Włocławek 21.02.2013 , Agnieszka Gabryelczyk miejscowość, data, podpis Włocławek, 22.02.2013r. Izabela Kaszubska - Tomaszewska Akceptacja asystenta/ki ds. merytorycznych ( miejscowość, data, podpis)

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO – POMORSKIM BIURO PROJEKTU: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek, tel. 54 231 33 42 w. 23 tel./fax. 54 231 33 42 w. 24 e-mail biura projektu: biuroprojektu@cen.info.pl

4

harmonogram_171  

pz

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you