Page 1

Apskritojo stalo diskusijų, įvykusių nuo 2019-08-29 iki 2019-11-14 penkiuose Lietuvos regionuose, kuriuose dalyvavo 273 dalyviai, metu pateiktų siūlymų įgyvendinimo priemonių plano projektas

Siūlymo Eil. Nr.

2020-01-07 Vilnius

Už siūlymo Pateikto siūlymo turinys

Priemonė pateiktam siūlymui įgyvendinti

(asmuo)

1

2

3

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 15 punkte turėtų būti nurodyta, kad visais atvejais prieš perleidžiant žemės sklypą būtų atliekami kadastriniai matavimai. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 21 punkte turėtų būti pakeista tvarka dėl dokumentų, reikalingų patikslinti teritorijų planavimo dokumentui, parengimo (reikalinga sukonkretinti kas turi rengti teritorijų planavimo dokumento patikslinimą – matininkas, atliekantis žemės sklypo kadastrinius matavimus, kadastro vietovės projekto autoriaus (buvęs ar esamas), ar Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinis skyrius pagal žemės sklypo buvimo vietą (toliau – teritorinis skyrius). Spręsti klausimą dėl Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 21 punkto pakeitimo,

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 15 punkto pakeitimas, nurodant, kad visais atvejais prieš perleidžiant žemės sklypą atliekami kadastriniai matavimai. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 21 punkto pakeitimas, nurodant kas turi rengti dokumentus, reikalingus patikslinti teritorijų planavimo dokumentui arba išaiškinimo parengimas ir patalpinimas NŽT tinklalapyje bei išsiuntimas matininkus vienijančioms asociacijoms.

3.

Pastabos

institucija

1.

2.

Siūlymo įgyvendinimo įgyvendinimą terminas atsakinga

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 21 punkto pakeitimas, nurodant, kad

4

5

6


2

4.

nurodant, kad išvada dėl būtinumo tikslinti teritorijų planavimo dokumentą ar žemės sklypo ribas vietovėje turėtų būti teikiama ne matininkui, o (ir) žemės sklypo savininkui, kadangi sprendimas yra susijęs su nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32.1.1 papunktyje turėtų būti aiškiai reglamentuota, kada į žemės sklypo ribų ženklinimą turėtų būti kviečiami žemės sklypo naudotojai, kada teritorinis skyrius.

5.

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32.1.4 papunktis turėtų būti keičiamas, atsisakant prievolės žemės sklypo plane daryti įrašą, apie tai kokia medžiaga panaudota žymint inžinerinius tinklus, jeigu inžineriniai tinklai buvo kartografuoti vietovėje atliekant žemės sklypo kadastrinius matavimus.

6.

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 64 punkte išskirti atvejus, kada nereikėtų elektroninėje žemės sklypo kadastro duomenų byloje komplektuoti teritorijų planavimo dokumento ištraukos.

7.

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 67-69 punktuose turėtų būti nurodytas vienas terminas per kiek laiko turėtų būti patikrinta žemės sklypo kadastro duomenų byla (atsisakyti pakartotinio tikrinimo sąvokos ir termino). Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 21.4.3 papunktyje turėtų būti nurodyta, kad žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akte turėtų būti

8.

išvada dėl būtinumo tikslinti teritorijų planavimo dokumentą ar žemės sklypo ribas vietovėje turėtų būti teikiama ne tik matininkui, o ir žemės sklypo savininkui. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32.1.1 papunkčio pakeitimas, išskiriant atvejus, kada į žemės sklypo ribų ženklinimą turėtų būti kviečiami žemės sklypo naudotojai, kada teritorinis skyrius arba išaiškinimo pateikimas ir patalpinimas NŽT tinklalapyje bei išsiuntimas matininkus vienijančioms asociacijoms. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32.1.4 papunkčio pakeitimas, nurodant, kad atsisakoma prievolės žemės sklypo plane daryti įrašą, apie tai kokia medžiaga panaudota žymint inžinerinius tinklus, jeigu inžineriniai tinklai buvo kartografuoti vietovėje atliekant žemės sklypo kadastrinius matavimus. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 64 punkto patikslinimas, išskiriant atvejus, kada nereikėtų elektroninėje žemės sklypo kadastro duomenų byloje komplektuoti teritorijų planavimo dokumento ištraukos. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 67-69 punktų pakeitimai, nurodant vieną žemės sklypo kadastro duomenų bylos patikrinimo terminą. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 21.4.3 papunkčio pakeitimas, nurodant, kad žemės sklypo ribų paženklinimo-


3 nurodomas ne juridinis žemės sklypo plotas, o žemės sklypo kadastrinių matavimų metu nustatytas žemės plotas arba turėtų būti atsisakoma žemės sklypo ploto įrašymo žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akte. 9.

Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių 1. matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 30 punkte turėtų būti nurodyti atvejai, kada galima atstatyti žemės sklypo ribas neatliekant ėjimų nuo tos pačios koordinačių sistemos pagrindo punktų.

10.

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 2. 32.2.2.2 papunktyje turėtų būti nurodyta, kad bendrų riboženklių koordinačių skirtumas gali būti didesnis nei 0,1 metro miestuose ir 0,6 metro kitose teritorijose, įvertinant tai, kad anksčiau galiojusiose teisės aktų nuostatose leidžiamos paklaidos buvo didesnės. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 38.4.4 papunktis turėtų būti tikslinamas, nurodant, kad tuo atveju, kai atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus, žemės sklypo plotas kinta neleistinumo ribose, matininkas privalėtų žemės sklypo plane nurodyti žemės sklypo dalis.

11.

12.

Siūlyti tikslinti teisės aktų nuostatas, numatant, kad prieš rengiant žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, atsirastų prievolė atlikti žemės sklypo kadastrinius matavimus.

13.

Tikslinti teisės aktų nuostatas, kad atliekant kadastrinius matavimus nereikėtų skaičiuoti

parodymo akte turėtų būti nurodytas ne juridinis, o žemės sklypo kadastrinių matavimų metu nustatytas žemės sklypo plotas, arba žemės sklypo plotas žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akte neturi būti nurodomas. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 30 punkto papildymas, nurodant atvejus, kada galima atstatyti žemės sklypo ribas neatliekant ėjimų nuo tos pačios koordinačių sistemos pagrindo punktų. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32.2.2.2 papunkčio papildymas, išskiriant atvejus, kada bendrų riboženklių koordinačių skirtumas gali būti didesnis nei 0,1 metro miestuose ir 0,6 metro kitose teritorijose. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 38.4.4 papunkčio papildymas, nurodant, kad tuo atveju, kai atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus, žemės sklypo plotas kinta neleistinumo ribose, matininkas privalėtų žemės sklypo plane nurodyti žemės sklypo dalis. Pateiktas siūlymas Žemės ūkio ministerijai dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių nuostatų patikslinimo, numatant, kad prieš rengiant žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą turi būti atlikti žemės sklypui kadastriniai matavimai. Patikslintos teisės aktų nuostatos, kad atliekant kadastrinius matavimus


4 nominalios vertės privatiems žemės sklypams. 14.

15.

Tikslinti teisės aktų nuostatas, kad melioracijos grioviai nebūtų priskiriami statiniams, t. y. kad grioviais užimamas žemės plotas nebūtų apskaitomas, kaip užstatyta žemė. Spręsti klausimą dėl žemės sklypų suformavimo dokumentų (abrisų, preliminarių planų), saugomų teritorinių skyrių archyvuose, skaitmenizavimo.

16.

Kreiptis į VĮ Registrų centrą, kad suskaitmeninti teritorijų planavimo ir suformavimo dokumentai, esantys žemės sklypų kadastro duomenų bylose, kurios buvo pateiktos VĮ Registrų centrui, būtų prieinami matininkams neatlygintinai.

17.

Pateikti rekomendacijas matininkams dėl spaudoje skelbiamos informacijos, apie numatomą žemės sklypo ribų ženklinimą, formos ir turinio.

18.

Nuolat bendradarbiauti su VĮ Registrų centru dėl Nekilnojamojo turto registro posistemės „GeoMatininkas“ tobulinimo.

nereikėtų skaičiuoti nominalios vertės privatiems žemės sklypams. Patikslintos teisės aktų nuostatos, susijusios su melioracijos griovių užimamo žemės ploto apskaitymu. Priimtas sprendimas, kad žemės sklypų suformavimo dokumentai (abrisai, preliminarūs planai) saugomi teritorinių skyrių archyvuose ateityje būtų suskaitmeninti. Raštu kreiptasi į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją dėl inicijavimo, kad VĮ Registrų centras suskaitmenintus teritorijų planavimo ir suformavimo dokumentus, esančius žemės sklypų kadastro duomenų bylose, matininkams teiktų neatlygintinai. Pateiktos ir NŽT internetiniame puslapyje paskelbtos rekomendacijos matininkams dėl spaudoje skelbiamos informacijos, apie numatomą žemės sklypo ribų ženklinimą, formos ir turinio. Vieną kartą ketvirtyje rengti susitikimai su VĮ Registrų centru dėl Nekilnojamojo turto registro posistemės „GeoMatininkas“ tobulinimo. Parengtas raštas (toliau – raštas) VĮ Registrų centrui, kad kas ketvirtį būtų rengiami Nacionalinės žemės tarnybos ir VĮ Registrų centro susitikimai dėl Nekilnojamojo turto registro posistemės „GeoMatininko“ tobulinimo. Rašte pateikti apskritojo stalo diskusijų metu matininkų išsakyti pasiūlymai dėl Nekilnojamojo turto registro posistemės „GeoMatininkas“ tobulinimo.


5 19.

Parengti išaiškinimą teritoriniams skyriams, kad teritorinis skyrius, patikrinęs žemės sklypo kadastro duomenų bylą, negali nederinti žemės sklypo, kuris yra adreso objektas ir kuriam adresas nėra suteiktas, plano.

20.

Parengti išaiškinimą ir patalpinti jį NŽT internetiniame tinklapyje bei EPVS'e, kad matininkas, atlikdamas žemės sklypo, kuriam naudojimo būdas nėra nustatytas, kadastrinius matavimus, neturi teisės pats nustatyti žemės sklypui naudojimo būdo.

21.

Parengti išaiškinimą ir patalpinti jį NŽT internetiniame tinklapyje, apie kokius statinius (laikinus, inžinerinius ir t. t.) turėtų būti nurodyta informacija žemės sklypo plane ir žemės sklypo kadastro duomenų lentelėje.

22.

Patalpinti informaciją NŽT internetiniame tinklapyje apie senų riboženklių standartus.

23.

Parengti raštą teritoriniams skyriams, kad teritorinio skyriaus vedėjui priėmus sprendimą dėl žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimo (nustatymo, žemės sklypo pertvarkymo ar kt.), teritorinis skyrius turi raštu informuoti prašymą, pakeisti nustatytus žemės sklypo kadastro duomenis, pateikusį asmenį (savininką, naudotoją).

24.

Kreiptis į Lietuvos Respublikos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos (toliau – direkcija) dėl matininkų ir direkcijos glaudesnio abipusio bendradarbiavimo ir informacijos dalinimosi. Kreiptis į Lietuvos savivaldybių asociaciją, kad savivaldybės teiktų matininkams

25.

Parengtas išaiškinimas teritoriniams skyriams ir patalpintas EPVS‘e, kad teritorinis skyrius, patikrinęs žemės sklypo kadastro duomenų bylą, negali nederinti žemės sklypo, kuris yra adreso objektas ir kuriam adresas nėra suteiktas, plano. Parengtas išaiškinimas ir patalpintas NŽT internetiniame tinklapyje ir EPVS'e, kad matininkas, atlikdamas žemės sklypo, kuriam naudojimo būdas nėra nustatytas, kadastrinius matavimus, neturi teisės pats nustatyti žemės sklypui naudojimo būdo. Parengtas išaiškinimas ir patalpintas NŽT internetiniame tinklapyje, apie kokius statinius (laikinus, inžinerinius ir t. t.) turėtų būti nurodyta informacija žemės sklypo plane ir žemės sklypo kadastro duomenų lentelėje. Patalpinta informacija NŽT internetiniame tinklapyje apie senų riboženklių standartus. Parengtas raštas ir informuoti teritoriniai skyriai dėl būtinumo raštu informuoti prašymą, pakeisti nustatytus žemės sklypo kadastro duomenis, pateikusį asmenį (savininką, naudotoją), teritorinio skyriaus vedėjui priėmus sprendimą dėl žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimo (nustatymo, žemės sklypo pertvarkymo ar kt.). Parengtas raštas direkcijai dėl matininkų ir direkcijos abipusio bendradarbiavimo ir informacijos dalinimosi. Parengtas raštas savivaldybių asociacijai, kad savivaldybės teiktų matininkams


6 informaciją apie vietinių punktų koordinates. 26. 27.

Kreiptis į Valstybinę miškų tarnybą dėl Miškų kadastro duomenų tikslinimo procedūrų išaiškinimo. Siūlyti matininkus vienijančioms organizacijoms pateikti konkrečius siūlymus dėl Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nuostatų, susijusių su matininko statusu, kadastro duomenų nustatymo sąvoka bei procedūromis, tikslinimo.

28.

Įvertinti matininkus vienijančių organizacijų pateiktus konkrečius siūlymus dėl teisės aktų pakeitimo.

29.

Nuolat skelbti Nacionalinės žemės tarnybos internetiniame tinklapyje teritoriniams skyriams teikiamus metodinius išaiškinimus, susijusius su nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymu/tikslinimu.

informaciją apie vietinių punktų koordinates. Parengtas raštas Valstybinei miškų tarnybai dėl Miškų kadastro duomenų tikslinimo procedūrų išaiškinimo. Matininkus vienijančios organizacijos iki 2020-07-01 pateikė konkrečius siūlymus dėl Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nuostatų, susijusių su matininko statusu, kadastro duomenų nustatymo sąvoka bei procedūromis, tikslinimo. Įvertinus matininkus vienijančių organizacijų pateikus siūlymus dėl teisės aktų pakeitimo raštu kreiptasi į ŽŪM dėl minėtų teisės aktų pakeitimo iniciavimo. Nacionalinės žemės tarnybos internetiniame tinklapyje nuolat skelbiami teritoriniams skyriams teikti metodiniai išaiškinimai, susiję su nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymu/tikslinimu.

Profile for projektita

Apskritojo stalo diskusijų, įvykusių nuo 2019-08-29 iki 2019-11-14 penkiuose Lietuvos regionuose  

Apskritojo stalo diskusijų, įvykusių nuo 2019-08-29 iki 2019-11-14 penkiuose Lietuvos regionuose  

Advertisement