Page 1

PROJECT TRI NGLE

an anti bullying education resource

PWUW\WXQI


¸;OLKL]HZ[H[PUNPTWHJ[VM[OL/VSVJH\Z[VU1L^PZOJP[PaLUZHJYVZZ ,\YVWLHUKVUV[OLYJVTT\UP[PLZPUJS\KPUN[OL3.) ;;YH]LSSLY [YHKL\UPVUHUKKPZHISLKJVTT\UP[PLZPZHSLZZVU^LJHUUL]LYMVYNL[ >OPSZ[[OPZYLZV\YJLOHZILLUKL]LSVWLKPU3P]LYWVVS0ILSPL]LP[^PSS OH]LUH[PVUHSHWWLHS0OVWL[LHJOLYZ^PSS\ZL[OPZWHJR;OLSLZZVU WSHUZHIV\[[OL/VSVJH\Z[HUK[OVZLL_WSVYPUN^OH[SLHKZ[V/H[L *YPTLHU[PZLTP[PZTOVTVWOVIPHHUKYHJPZT^PSSILHUPU]HS\HISL [VVSMVYLK\JH[PUN`V\UNWLVWSLHIV\[[OLOPNOJVZ[VMWYLQ\KPJL¹ *OYPZ[PUL)SV^LY.LULYHS:LJYL[HY`5H[PVUHS<UPVUVM;LHJOLYZ ¸0M\SS`Z\WWVY[/VTV[VWPH»ZKL[LYTPUH[PVU[V[HJRSL[OL]PVSLUJL ^OPJOISPNO[ZV\YJVTT\UP[PLZ/VTVWOVIPHPUHSSP[ZTHUPMLZ[H[PVUZ ZOV\SKHS^H`ZILJOHSSLUNLK>LHYLHSSKPMMLYLU[[OHURNVVKULZZ ^LHSSKLZLY]L[VIL[YLH[LKLX\HSS`^P[OYLZWLJ[¹:PY0HU4J2LSSLU ¸4LYZL`ZPKL7VSPJLPZL_[YLTLS`WYV\K[VOH]L^VYRLK^P[OV\Y WHY[ULYZVU7YVQLJ[;YPHUNSL;OPZPZHUL_JLSSLU[PUP[PH[P]L^OPJO ^PSSOLSW[VPUJYLHZL\UKLYZ[HUKPUNVM/H[L*YPTLPZZ\LZHTVUNZ[ JVTT\UP[PLZPU4LYZL`ZPKL>LHYLKL[LYTPULK[VLMMLJ[P]LS`KLHS ^P[OHSSHZWLJ[ZVM/H[L*YPTL[HJRSPUNVMMLUKLYZHUKZ\WWVY[PUN ]PJ[PTZHUK^P[ULZZLZ7YVQLJ[;YPHUNSLPZHYLZV\YJL[OH[^PSSOLSW\Z [VTHRL4LYZL`ZPKLHZHMLYWSHJL[VIL¹ ;*OPLM*VUZ[HISL)LYUHYK3H^ZVU ¸;OPZWYVQLJ[PZRL`[VV\YVUNVPUNJVTTP[TLU[[VJOHSSLUNPUN KPZJYPTPUH[PVUHUK[VTHRPUNHJVU[YPI\[PVU[VJYLH[PUNHOLHS[OPLY HUKTVYLJVOLZP]LZVJPL[`0^V\SKLUJV\YHNLHU`VYNHUPZH[PVU JVTTP[[LK[VJOHSSLUNPUNI\SS`PUNHUKKPZJYPTPUH[PVU[V\ZL[OPZ MHU[HZ[PJYLZV\YJL¹.HY`,]LYL[[(Y[PZ[PJ+PYLJ[VY/VTV[VWPH


>LSJVTL 7YVQLJ[;YPHUNSLMVSSV^Z`V\UNWLVWSLMYVT4LYZL`ZPKLVUH[YPW [V>HYZH^HUK[OL5HaPKLH[OJHTWH[(\ZJO^P[a0[ILNPUZ^P[OHU L_WSVYH[PVUVMPKLU[P[`HUK^OH[THRLZ\Z^OV^LHYL0[JV]LYZPZZ\LZ VMKP]LYZP[`LX\HSP[`HUKT\[\HSYLZWLJ[;OL`V\UNWLVWSLKLZJYPIL [OLPYL_WLYPLUJLVMOVTVWOVIPJI\SS`PUNPU[OLJVU[L_[VMH3LZIPHU .H`)PZL_\HSHUK;YHUZNLUKLY[PTLSPULVMZVJPHSHUKSLNPZSH[P]LJOHUNL 0U(\ZJO^P[a[OL`^P[ULZZ[OLV\[JVTLZVMOH[YLK[HRLU[V[OLL_[YLTL ;OLWYVQLJ[JVUJS\KLZI`SVVRPUNH[[OL^VYRVM[OL4LYZL`ZPKL7VSPJL /H[L*YPTL\UP[Z:PNTH<UP[ZL_WSHPUZ^OH[JVUZ[P[\[LZH/H[L*YPTL HUKHZRZW\WPSZ^OH[JHUILKVULPUZJOVVSZ[VKH`[VZ[VWI\SS`PUN ^OVL]LY[OL[HYNL[ZTPNO[IL

4LYZL`ZPKL7VSPJL[LSS\Z[OH[VUS`VULPUMV\Y/H[L*YPTLZHYLYLWVY[LK @V\UNWLVWSL\UKLYHYL[OLTVZ[JVTTVU[HYNL[Z

;OPZWHJRHPTZ[VOLSW`V\KVZVTL[OPUNHIV\[P[


;OLWHJR ;OLWHJRJVUZPZ[ZVMSLZZVU WSHUZSLHYUPUNL_LYJPZLZHUKHU PU[LYHJ[P]LK]K[V[HRLH[LHJOLY [OYV\NOHOHSM[LYTVMHJ[P]P[` 0[TLL[ZSLHYUPUNV\[JVTLZ PKLU[PÃ&#x201E;LKPU2L`:[HNL/PZ[VY` ,UNSPZO*P[PaLUZOPWHUKPU7:/, 2L`:[HNL *P[PaLUZOPWSLHYUPUNV\[JVTLZ

2L`V\[JVTLZ7:/, V

<UKLYZ[HUK[OH[PKLU[P[`PZHMMLJ[LKI` H]HYPL[`VMMHJ[VYZPUJS\KPUNHWVZP[P]L ZLUZLVMZLSM

V

<UKLYZ[HUK[OH[V\YWO`ZPJHSTLU[HS ZL_\HSHUKLTV[PVUHSOLHS[OHMMLJ[V\Y HIPSP[`[VSLHKM\SÃ&#x201E;SSPUNSP]LZHUK[OH[ [OLYLPZOLSWHUKZ\WWVY[H]HPSHISL^OLU [OL`HYL[OYLH[LULK

V

(WWYLJPH[L[OH[PUV\YJVTT\UP[PLZ[OLYL HYLZPTPSHYP[PLZHZ^LSSHZKPMMLYLUJLZ IL[^LLUWLVWSLVMKPMMLYLU[YHJL YLSPNPVUJ\S[\YLHIPSP[`KPZHIPSP[`NLUKLY HNLVYZL_\HSVYPLU[H[PVU

([[OLLUKVM[OPZWYVQLJ[Z[\KLU[Z^PSS V

V

V

V

<UKLYZ[HUKOV^ Q\Z[PJLKP]LYZP[` [VSLYH[PVUHUKMYLLKVTHYL]HS\LK I`WLVWSL^P[OKPMMLYLU[ILSPLMZ IHJRNYV\UKZHUK[YHKP[PVUZ^P[OPUH JOHUNPUNKLTVJYH[PJZVJPL[` 

2L`:[HNL ,UNSPZOSLHYUPUNV\[JVTLZ V

,UNHNL^P[OPKLHZHUK[L_[Z \UKLYZ[HUKPUNHUKYLZWVUKPUN[V[OL THPUPZZ\LZ

V

)LHISL[V X\LZ[PVUHUKYLÃ&#x2026;LJ[VU KPMMLYLU[PKLHZVWPUPVUZHZZ\TW[PVUZ ILSPLMZHUK]HS\LZ^OLUL_WSVYPUN [VWPJHSHUKJVU[YV]LYZPHSPZZ\LZHUK WYVISLTZ

(ZZLZZ[OL]HSPKP[`HUKZPNUPÃ&#x201E;JHUJLVM PUMVYTH[PVUHUKPKLHZMYVTKPMMLYLU[ ZV\YJLZ

V

,_WSVYLV[OLYZPKLHZHUKKL]LSVW[OLPYV^U

)LHISL[V L_WSVYLJYLH[P]LHWWYVHJOLZ [V[HRPUNHJ[PVUVUWYVISLTZHUKPZZ\LZ LNI\SS`PUNHUK/H[L*YPTL[VHJOPL]L PU[LUKLKW\YWVZLZ 

V

(WWYLJPH[L[OH[PKLU[P[PLZHYLJVTWSL_ JHUJOHUNLV]LY[PTLHUKHYLPUMVYTLK I`KPMMLYLU[\UKLYZ[HUKPUNZVM^OH[P[ TLHUZ[VILHJP[PaLUPU[OL<2

PROJECT TRI NGLE

2L`:[HNL /PZ[VY`SLHYUPUNV\[JVTLZ <UKLYZ[HUKOV^HUK^O`[OL/VSVJH\Z[ OHWWLULK

AN ANTI BULLYING EDUCATION RESOURCE


;OLSLZZVUZ 3LZZVU!>OVHT0&

3LZZVU!;OL/VSVJH\Z[

7\WPSZKPZJ\ZZ[OLJOHYHJ[LYPZ[PJZ[OH[THRL \ZHSSKPMMLYLU[>OH[THRLZHMYPLUKHMYPLUK& >OH[JV\SK`V\Ã&#x201E;UKV\[HIV\[HMYPLUK[V JOHUNL[OL^H``V\MLS[HIV\[[OLT&

7\WPSZHYLPU[YVK\JLK[V[OL(SSWVY[:JHSL HUKMVSSV^[OL]PZP[[V7VSHUK;OL`SLHYU [OLIHJRNYV\UK[V[OL5HaPPU]HZPVUHUK P[ZH^M\SJVUZLX\LUJLZWHY[PJ\SHYS`MVY[OL 1L^PZOWLVWSLHUKYLÃ&#x2026;LJ[VU[OLSHJRVM HJRUV^SLKNLTLU[HUKYLWYLZLU[H[PVUVM [OL3.) ;L_WLYPLUJL

3LZZVU! >OH[PZI\SS`PUN& /V^IHKJHUP[NL[& 7\WPSZHYLHZRLK[VSPZ[[OLTHU`MVYTZ [OH[I\SS`PUNJHU[HRLHUKPKLU[PM`[OL YLHZVUZ^O`WLVWSLHYLI\SSPLKHUK^OH[ TV[P]H[LZI\SS`PUN7\WPSZKPZJ\ZZ^H`Z I\SS`PUNOHZILLUKLHS[^P[OHUKVMMLY ZVS\[PVUZVM[OLPYV^U

3LZZVU! >OH[PZOVTVWOVIPH& 7\WPSZJVUZPKLY[OLYVV[JH\ZLZVM OVTVWOVIPHHUKHYLPU[YVK\JLK[VH [PTLSPULVMSLNPZSH[P]LHUKJ\S[\YHSJOHUNLZ ^OPJOOH]LYLZ\S[LKPU3.) ;WLVWSL ILPUNTVYL]PZPISLPUV\YZVJPL[`

3LZZVU! >OH[PZ/H[L*YPTL& 7\WPSZHYLPU[YVK\JLK[V[OLUV[PVUVM/H[L *YPTL[VTL[OVKZVMYLWVY[PUNP[HUK[V Z\WWVY[H]HPSHISLMVY[OVZLHMMLJ[LKI` P[;OL`ZLL[OLL_WLYPLUJLZVM[OL`V\[O NYV\WJVTPUNV\[H[ZJOVVSHUKH[OVTL HUK[OLLMMLJ[ZVMWYLQ\KPJLHUKPU[VSLYHUJL ;OL`HYLHZRLK^OH[JHUILKVUL^P[OPU [OLPYV^ULU]PYVUTLU[Z[VJOHSSLUNL[OPZ

3LZZVUZ ! ;OLKLH[OVM4PJOHLS! HUL_HTWSLVM/H[L*YPTL VU4LYZL`ZPKL 7\WPSZSLHYUHIV\[[OLT\YKLYVM4LYZL`ZPKL [LLUHNLY4PJOHLS*H\ZLYPUHUK KL]LSVW^YP[[LUHUKHY[IHZLKYLZWVUZLZ

PROJECT TRI NGLE

AN ANTI BULLYING EDUCATION RESOURCE


:VTLM\Y[OLYOLSW HUKYLZV\YJLZ (YTPZ[LHK

;OL(YTPZ[LHK7YVQLJ[PZHMYLLHUKJVUÃ&#x201E;KLU[PHSZ\WWVY[PUMVYTH[PVUHUKZL_\HSOLHS[O WYVTV[PVUZLY]PJLMVY[OL3LZIPHU.H`)PZL_\HSHUK;YHUZNLUKLYWLVWSLPU3P]LYWVVSHUK 4LYZL`ZPKLIHZLK^P[OPU5/:3P]LYWVVS*VTT\UP[`/LHS[O,Z[HISPZOLKPU [OL` WYV]PKLHYHUNLVMZLY]PJLZMVY[OL3.) ;JVTT\UP[`PUJS\KPUN`V\[ONYV\WZZ\WWVY[ MVYWHYLU[ZHUKJHYLYZVM3.) ;WLVWSLKYVWPUZLY]PJLZPUJS\KPUNWVSPJLZ\YNLYPLZHUK YLWVY[PUNZLY]PJLZMVYOVTVWOVIPJ/H[L*YPTL/LSWSPUL5\TILY!  (KTPU! >LIZP[L!^^^HYTPZ[LHKJLU[YLJV\R

.@96

.H`@V\[Oº9»6\[PZ[OL3P]LYWVVS@V\[O:LY]PJLNYV\WMVY`V\UNWLVWSL^OVPKLU[PM` [OLTZLS]LZHZSLZIPHUNH`IPZL_\HSVY[YHUZ»VY^OVHYLX\LZ[PVUPUN[OLPYZL_\HSP[` VYNLUKLYPKLU[P[`;OL`VMMLYHZHMLJVTMVY[HISLZWHJLMVY3.) ;[VTLL[HUKTHRL MYPLUKZ[HRLWHY[PUM\UHUKLK\JH[PVUHSHJ[P]P[PLZHUKYLJLP]LZ\WWVY[PMULLKLK;VÃ&#x201E;UK V\[TVYLJHSSLTHPSN`YV'`WHZVYN\R

3P]LYWVVS0U[LNYH[LK@V\[OHUK7SH`:LY]PJL

3P]LYWVVS0U[LNYH[LK@V\[OHUK7SH`:LY]PJLZ\WWVY[`V\UNWLVWSL^OVPKLU[PM`HZ3.) ; VY^OVHYLX\LZ[PVUPUN[OLPYZL_\HSP[`7YVQLJ[ZHJYVZZ[OLJP[`^LSJVTLHUKZ\WWVY[ `V\UNWLVWSL^OVHYLSVVRPUNH[[OLPYZL_\HSP[`HUKL_WSVYPUN^OH[YLSH[PVUZOPWZTLHU[V [OLT7SLHZLJOLJRV\[^^^S`ZVYN\R5VY[O>LZ[9LNPVUHS@V\[O>VYR<UP[HSZVOH]L HU3.) ;NYV\W[OH[TLL[Z^P[O`V\UNWLVWSLMYVTHJYVZZ[OLYLNPVU

:0.4(4LYZL`ZPKL7VSPJL

;OL:0.4(\UP[»ZZVSLW\YWVZLPZ[VPU]LZ[PNH[L/H[L*YPTLHUKLUJV\YHNLYLWVY[PUNVM HSS/H[L*YPTL0M`V\MLLS`V\OH]LILLU[HYNL[LKILJH\ZL`V\HYLNH`SLZIPHUIPZL_\HS [YHUZNLUKLY`V\OH]LHKPZHIPSP[`VYK\L[VYHJLVYYLSPNPVUWSLHZLYPUN  HUKHZRMVY`V\YULHYLZ[:0.4([LHT0UHULTLYNLUJ`HS^H`ZKPHS 

4LYZL`ZPKL7VSPJL(\[OVYP[`

4LYZL`ZPKL7VSPJL(\[OVYP[`PZHUPUKLWLUKLU[IVK`THKL\WVMTLTILYZMYVTHSS ^HSRZVMSPML[OL`YLWYLZLU[[OLJVTT\UP[`I`SPZ[LUPUN[V]PL^ZHIV\[WVSPJPUNPZZ\LZ ;OL`Y\UHU\TILYVM3.) ;L]LU[ZHYV\UK4LYZL`ZPKL-VYM\Y[OLYPUMVYTH[PVUWSLHZL JVU[HJ[VY^^^TLYZL`ZPKLWVSPJLH\[OVYP[`NV]\R

:[VW/H[L<2

0M`V\KVUV[^PZO[VYLWVY[H/H[L*YPTLKPYLJ[S`[V[OL7VSPJLJVU[HJ[:[VW/H[L<2VU  ^^^OL[VYN\R;OL/VSVJH\Z[,K\JH[PVUHS;Y\Z[ ^^^OTKVYN\R;OL/VSVJH\Z[4LTVYPHS+H`;Y\Z[ ^^^SNI[OPZ[VY`TVU[OVYN\R3LZIPHU.H`)PZL_\HS;YHUZ/PZ[VY`4VU[O

PROJECT TRI NGLE

AN ANTI BULLYING EDUCATION RESOURCE


MVY7YVQLJ[;YPHUNSL

(UKYL^)LJR` +H]PK,TPS`1HKL 1LUU`1LZZ4H[[` 4PRP;PT:HYHO

7YVQLJ[;YPHUNSL^HZKL]PZLKI`)L]LYSL`(`YLHUK.HY`,]LYL[[HUK KL]LSVWLKHUKTHUHNLKI`)L]LYSL`(`YLHUK[OL7YVQLJ[;YPHUNSL[LHT -VY/VTV[VWPH3V\PZL4\KKSL-VY4LYZL`ZPKL7VSPJL"*OPLM0UZWLJ[VY /LSLU*VYJVYHU*OPLM0UZWLJ[VY1LHUL[[L>YPNSL`+L[LJ[P]L*VUZ[HISL ;YHJ`6»/HYH+L[LJ[P]L:LYNLHU[*OLY`S9OVKLZ:LYNLHU[9VI=LUHISLZ :LYNLHU[2HYLU.YPMÄ[OZ*VUZ[HISL1VOU:JV[[=P]>VVKZ-VY4LYZL`ZPKL -PYL 9LZJ\L:LY]PJL:[\HY[4J2LUUHHUK5H[HSPL/H`LZ2PLYHU)VOHU VM.@96+H]L*\TILYSHUKVM.@96+H]PK>YPNO[VM(YTPZ[LHK*H[YPUH .HYKPULY@V\[O>VYRLY4HY[PU-LULY[`VM(YTPZ[LHK7H\S>OP[LVM (YTPZ[LHK4HY[H(IYHTV^PJaVM*HTWHPNU(NHPUZ[/VTVWOVIPH7VSHUK HUK2Y`aZ[VM)LKUHYLRMYVT[OL)YP[PZO,TIHZZ`>HYZH^


>YP[[LUI` 7H\S4\KKSL :HYHO4\KKSL )L](`YL ;PT)Y\UZKLU *OPLM0UZWLJ[VY/LSLU*VYJVYHU :LYNLHU[9VI=LUHISLZ  +=+MVV[HNLHUKWYVK\J[PVU ;PT)Y\UZKLU +=+TV[PVUNYHWOPJZ 7P_LS[YPJR  9LZV\YJLWHJRKLZPNULKI` *OYPZ5LSZVUMVYJVSKSPNO[JV\R  7YVK\JLKI` )L](`YLHUK;PT)Y\UZKLUMVYPWUW\WXQI  /VTV[VWPHPZ4LYZL`ZPKL»Z3LZIPHU.H`)PZL_\HSHUK;YHUZNLUKLYLK(Y[ZHUK:VJPHS1\Z[PJLVYNHUPZH[PVU>L^VYR HJYVZZJ\S[\YHSKP]PKLZ^P[OTHYNPUHSPZLKNYV\WZZ\JOHZVSKLYJVTT\UP[PLZISHJRHUKL[OUPJTPUVYP[`JVTT\UP[PLZ HUK`V\UN3.) ;WLVWSL[V^HYKZHMHPYLYHUKTVYLLX\HSZVJPL[`-VYM\Y[OLYPUMVYTH[PVUVUV\Y^VYRZLL ^^^OVTV[VWPHUL[VY^^^OVTV[VWPH[]VYJVU[HJ[IL]'OVTV[VWPHUL[   4LYZL`ZPKL7VSPJLHUK7VSPJL(\[OVYP[`HYLJVTTP[[LK[VLUNHNPUN^P[OHSSTLTILYZVMV\YKP]LYZLJVTT\UP[PLZ 6\Y:0.4([LHTZHYLKLKPJH[LKKL[LJ[P]LZ^OVPU]LZ[PNH[LHUKWYV]PKLHK]PJLHUKN\PKHUJL[VZ\WWVY[]PJ[PTZ VM/H[L*YPTL/H[L*YPTLJHU[HRLTHU`MVYTZWO`ZPJHSH[[HJRZ]LYIHSHI\ZLKHTHNLOHYHZZTLU[ULPNOIV\Y KPZW\[LZHUKVMMLUZP]LJVTT\UPJH[PVUZWOVULJHSSZ[L_[ZLTHPSZSL[[LYZ0M`V\HYLH]PJ[PTVM/H[L*YPTL`V\JHU YLWVY[P[I`YPUNPUN4LYZL`ZPKL7VSPJLVU HUKHZRPUNMVY[OL:0.4([LHTPU`V\YHYLHVYI`YPUNPUN :;67/(;,<2VU 

Â&#x2039;PWUW\WXQI

Profile for Tim Brunsden

Project Triangle  

A Hate Crime and anti bullying resource.

Project Triangle  

A Hate Crime and anti bullying resource.

Advertisement