Page 1

Índex 3 4 6 8

Presentació Projecte Home Catalunya Organigrama Famílies

9 20 22 28 30

Notícies Equip Humà Dades terapèutiques Dades econòmiques Gràcies

Pilar Alba,

Terapeuta i Tècnica d’Inserció Laboral Som membres de l’Asociación Proyecto Hombre, ONG de caràcter consultiu especial davant el Consell Econòmic i Social de Nacions Unides | Comptes econòmics auditats per KPMG


3 Presentació

Ajuda’ns a fer-ho possible:

1

3 4

2

fes-te’N soci

participa als actes solidaris

coNverteix-te eN empresamiga

5

sigues voluNtari

6

regala solidaritat

Compromís de tots Per a la prevenció i el tractament de les addiccions, amb el compromís d’ajudar qui més ho necessita, convençuts que tota persona pot millorar la seva vida i empesos a assolir un món més just. Heus aquí el més rellevant de l’any 2012. Aquesta memòria testimonia el coratge i la solidaritat d’innumerables persones.

dóNa els puNts estrella de “la caixa”

Oriol Esculies i Plou DIrEcTOr

7

ofereix feiNa a persoNes rehabilitades

8

t

recicla el teu mòbil

Informa-te’n a:

www.projectehome.cat | info@projectehome.org | 902 885 555

@oriolesculies


4

5

Projecte Home catalunya

Memòria 2012

Projecte Home catalunya Projecte Home Catalunya és una Organització No Governamental fundada a Catalunya el 1995. Treballem per a la sensibilització, la prevenció i el tractament de les drogodependències i altres conductes addictives.

FOrmEm PArt DE • Consell Nacional de la Joventut de Catalunya • Entitats Catalanes d’Acció social • Federació Catalana de drogodependències • Federació Catalana de Voluntariat social • Grup de drogodependències del Consell Municipal de Benestar social de l’Ajuntament de Barcelona

PriNCiPis Obert a totes les persones / programes educatius i terapèutics / solidaritat / no lucratiu / aconfessional / apartidista / rebuig de la

• Pla Municipal de drogodependències del Masnou • Pla Municipal de drogodependències de sabadell • taula de Participació social del departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya • xarxa d’Habitatge d’inclusió social de la Generalitat de Catalunya • xarxa local de Prevenció de drogodependències de la diputació de Barcelona

violència / atenció a les famílies / disponibilitat / professionalitat / autonomia personal.

AsOCiACióN PrOyECtO HOmbrE proyectohombre.es

som membres de l’Asociación Proyecto Hombre, creada el 1986, que està integrada a tot Espanya per 26 fundacions. compartim amb els altres la filosofia i el mètode terapèutic. Atenem cada any més de 19.000 persones en tractament i 100.000 en prevenció. A través de l’Asociación Proyecto Hombre estem presents a: • Consell Econòmic i social de Nacions Unides • Federació Mundial de Comunitats terapèutiques • Federació Europea de Comunitats terapèutiques • xarxa iberoamericana d’ONG que treballen en drogodependències • Organització Estatal d’intervenció social • Plataforma d’ONG sobre drogues i Addiccions • Foro La sociedad ante las drogas • Associació Espanyola de Fundacions • Plataforma de Voluntariat d’Espanya


6

7

Organigrama

Memòria 2012

Organigrama

qualitat

Comunicació i xarxes

AsOCiACióN PrOyECtO HOmbrE

FuNDACió GrEsOl PrOjECtE HOmE

sensibilització i captació de fons

AssOCiACió DE FAmiliArs i AmiCs PrOjECtE HOmE

COmissió PErmANENt

innovació

DirECCió

GEstió i ADmiNistrACió

PrOGrAmEs

sErvEis trANsvErsAls

salut

Cultural

voluntariat

jurídic-penal

Post-seguiment

AtENCió i trACtAmENt

mONtGAt

bArCElONA

Riera de Sant Jordi, 151 08390 Montgat (Barcelona) t 934 693 225 f 934 693 528

Carretera de la Vallensana, 24 (BV-5011) Km 8 08110 Montcada i Reixac (Barcelona) t 935 645 076 f 935 752 532

Gran Via de les Corts Catalanes, 204 bis, local 7 08004 Barcelona t 932 989 875 f 932 989 243

PrimErEs visitEs

COmuNitAt tErAPèutiCA

PrOjECtE jOvE

Programa per a adolescents i joves amb consum problemàtic de drogues

: 125 CENtrE DE DiA D’ADults

Programa de menor exigència per a adults drogodependents

: 186 : Usuaris en tractament al 2012

Programa residencial o de dia per a la rehabilitació d’adiccions severes

: 152

- iNCOrPOrA -

PrEvENCió EsCOlAr i lAbOrAl

mONtCADA i rEixAC

Atenció i valoració diagnòstica de les addiccions

inserció laboral

rEiNsErCió

Programa ambulatori per a la integració social d’adults drogodependents

: 78 PisOs DE rEiNsErCió

Habitatge de suport al procés d’integració social a Ciutat Vella

: 14 PrOGrAmA NOCturN

Tractaments ambulatoris per a la rehabilitació en horari vespertí

: 167

ENtrE tOts

Prevenció Universal a les escoles per a alumnes, familiars i professorat A tEmPs

Prevenció Selectiva per a pares amb fills o filles en risc trENCAClOsquEs

Prevenció Selectiva per a centres educatius amb alumnes en risc PrEvENCió lAbOrAl

Programes preventius per a empreses

sECrEtAriA

COmPtAbilitAt GEstió lAbOrAl

PrOjECtEs i subvENCiONs

mANtENimENt COmPrEs i APOrtACiONs FAmiliArs

AvAluACió i sistEmEs D’iNFOrmACió


8

9

Famílies

Notícies

Famílies Ajudar els familiars de la persona amb problemes de drogues és clau per a la seva rehabilitació. I si la família esdevé co-responsable i col·labora amb l’equip de professionals el pronòstic millora. Durant el tractament, els pares i mares, les parelles, els germans o fins i tot amics assisteixen a grups d’ajuda mútua, grups de comunicació (de traspàs d’informació), escola de pares, assessorament individualitzat, grups específics per a parelles i assemblees informatives, entre d’altres activitats.

Fes-te membre de l’Associació de Familiars i Amics de Projecte Home trucant al 902 885 555.

Posa en valor la teva experiència!

Notícies També comptem amb l’inestimable suport de l’Associació de Familiars i Amics de Projecte Home, que va néixer el 1998 amb la finalitat d’atendre les necessitats de totes les famílies que acudeixen a Projecte Home i de sensibilitzar-les envers les addiccions a la societat. L’associació està formada per antics familiars i amics de persones en tractament. L’África Cabezón n’és la presidenta. L’associació també desenvolupa accions de captació de fons com la loteria de Nadal, la botiga solidària i la venda d’altres productes solidaris.

Algunes notícies d’interès succeïdes durant l’any 2012 que reflecteixen l’esforç de superació de moltes persones, així com quantioses mostres de solidaritat i reconeixement. GeneR

Premi Acció educAdorA de montcAdA i reixAc L’alcaldessa de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, va ser l’encarregada de lliurar el Premi Acció Educadora de Montcada i Reixac pel programa de prevenció de drogodependències Entre Tots que Projecte Home desenvolupa a centres educatius del municipi.

drogues i Projecte donA Ivet Castaño, Coordinadora Territorial de l’Institut Català de les Dones (ICD), va visitar el Centre de Barcelona per a conèixer de prop el Projecte Dona, que desenvolupa tot

conveni de Pràctiques Amb LA universitAt AutònomA de bArceLonA Jessica Farias, terapeuta de Projecte Home, recull el premi de mans de l’alcaldessa

Projecte Home ha signat un nou acord de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona per acollir alumnes en pràctiques de la Facultat de Psicologia. Projecte Home té convenis de pràctiques amb diverses universitats i centres educatius, com la Universitat de Barcelona, UNED, Universitat de Girona, Fundació Pere Tarrés, ISEP, o IES Maremar, entre d’altres.

un seguit d’accions específiques orientades al suport de les dones drogodependents a tots els programes de l’entitat des d’una perspectiva de gènere, i que rep el suport de l’ICD.

Posem en mArxA eL nou servei de Post-seguiment Hem iniciat un nou servei on els usuaris i usuàries que finalitzen el tractament poden sol·licitar un seguiment extraordinari de 12 mesos que pretén acompanyar-los una mica més durant el procés de integració social, avui dia molt dificultós. Durant l’any 2012, un total de 35 persones van aprofitar el servei.


10

11

Notícies

Memòria 2012

feBReR

AudiènciA Amb LA PresidentA deL PArLAment de cAtALunyA

som membres de LA FederAció d’entitAts cAtALAnes d’Acció sociAL

L’emPresA AnudAL obre Les seves Portes ALs nostres usuAris

La Sra. Núria de Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya, va rebre una representació de l’ONG per tractar detingudament la realitat de les drogodependències a Catalunya i va recollir el document de propostes que li vàrem lliurar.

Amb la voluntat d’establir sinèrgies i contribuir a enfortir les organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya, Projecte Home esdevé membre d’ECAS, federació d’entitats que treballen a Catalunya amb col·lectius en situació o risc d’exclusió social amb l’objectiu de sumar esforços i vehicular-los per afavorir la inclusió i fer efectius els drets de les persones. Coneix ECAS a www.acciosocial.org.

Anudal, empresa amiga de l’entitat, va rebre la visita d’un grup d’usuaris del Centre de Dia de Montgat. Anudal és una empresa especialitzada en la fabricació d’accessoris per a tancaments d’alumini.

Mira les fotografies de l’acte

El Sr. Antoni Castella ha esdevingut l’actual president del Patronat de la fundació des del 26 de març de 2012, en substitució d’Albert Sabatés, que va renunciar com una mesura ja prevista i continua com a vocal. El Sr. Castella és

un il·lustre advocat que fou Director de Menors de la Generalitat de Catalunya, entre molts altres càrrecs i responsabilitats públiques i privades, i persona de reconegut compromís amb moltes causes i entitats socials.

Informa-te’n per fer-te EMPREsAmiga

renovem LA coL·LAborAció Amb LA diPutAció de bArceLonA Josep Oliva, Diputat delegat d’Igualtat, Ciutadania i Benestar Social de la Diputació de Barcelona, i Francesc Hernández, Cap del Servei d’Acció Social van visitar el Centre de Montcada i Reixac, on hi donen suport amb un conveni de collaboració, també renovat l’any 2012. Cal reconèixer l’esforç d’aquests anys de la Diputació en l’assessorament i l’articulació de plans de drogodependències als municipis.

Roser Viure, patrona de Projecte Home; Oriol Esculies, director de l’entitat; Antoni Castella; i Mª Rosa Muñoz, patrona de Projecte Home; en el moment de l’elecció del nou president.

MaRç

emotivA visitA de L’ALcALde de bArceLonA

Antoni cAsteLLA, nou President

Xavier Trias, alcalde de la ciutat de Barcelona, va copsar a través de les converses sinceres amb moltes persones en tractament i els seus familiars la realitat de les addiccions a casa nostra durant la visita que realitzà al Centre de Barcelona. De sempre, Barcelona és el municipi de on més persones acudeixen a Projecte Home. L’actual centre que tenim a la ciutat

comtal està situat al districte de SantsMontjuïc i és la seu administrativa de l’entitat, amb diversos programes de tractament i la coordinació dels programes de prevenció i inserció laboral. A més, disposem de dos pisos de reinserció a Ciutat Vella. A la foto, un bon grup d’usuaris i companys de Projecte Home amb l’alcalde i la delegada de Salut, Cristina Iniesta.

bALAnç 2012 deL ProgrAmA de Prevenció de Les Addiccions A Les emPreses A Les comArques deL Penedès i deL bAix LLobregAt Projecte Home Catalunya i la Fundació PIMEC Acció Social, impulsen programes i accions dirigides a promoure la responsabilitat social empresarial. Amb el suport de l’Obra Social Caixa Penedès, ha implantat un programa destinat a sensibilitzar i prevenir la dependència de substàncies i altres tipus d’addiccions a les micro, petites i mitjanes empreses de l’Alt i Baix Penedès i el Baix

Llobregat. Més de 2.000 empreses han rebut informació sobre drogues i pautes preventives i s’han realitzat accions personalitzades entorn a 70 empreses que van sol·licitar els serveis del programa.

Més informació sobre els programes de prevenció a les empreses

Ramon Vila, Antoni Gistau, Joaquim Balsera i Oriol Esculies. FOtOGRAFiA: CONsEll COMARCAl dEl BAix llOBREGAt

obrim Les Portes deL nou centre de diA d’AduLts Amb motiu de l’obertura del nou Centre de Dia d’Adults, més de 70 professionals d’altres institucions, com s’observa a la fotografia, varen conèixer el nou recurs ubicat al Centre de Montgat, que s’adreça a persones drogodependents severes amb necessitat d’un abordatge de més baixa exigència. Gràcies als ajuts de l’Ajuntament de Montgat i la Fundació Roviralta ha estat possible reformar i adaptar els banys del centre per complir amb la normativa vigent, adaptant-los a les persones amb discapacitat i amb dutxa per a persones sense llar que ho requereixin.


12

13

Notícies

Memòria 2012

eL director generAL de LA FundAció “LA cAixA” A LA seu de Projecte Home cAtALunyA

unA diAdA de sAnt jordi més soLidàriA que mAi

consoLidAció de LA iv jornAdA de drogodePendències: ALcoHoL

aris i familiars en tractament i amb l’equip, Antoni Castella –president–, Eduarda Vergara –visitadora provincial de les Filles de la Caritat que ens cedeixen la casa solidàriament– i Francesc Xavier Garcia –Alcalde de Montgat.

La celebració de la Diada de Sant Jordi fou un èxit de participació i de recaptació solidària. Volem agrair els nombrosos voluntaris per la seva implicació en la venda de roses i llibres solidaris a les set parades que vàrem muntar, els usuaris per la seva creativitat i participació als Jocs Florals, acompanyats dels seus familiars i dels equips. I destaquem que un dels llibres solidaris més venuts fou Mis Hombres y yo de la nostra presidenta d’Honor Maria Rosa Muñoz.

Per quart any consecutiu i fruit de la col·laboració entre la Universitat de Barcelona i l’ONG Projecte Home es va celebrar la IV Jornada de drogodependències. En aquesta edició es feia èmfasi en el consum d’alcohol, que continua essent la substància psicoactiva més consumida i que més repercussió genera a la societat. Els més de 170 assistents van poder gaudir de les ponències del

Jaume Lanaspa, Director General de la Fundació “la Caixa”, va conèixer el treball de Projecte Home durant la visita a la seu de l’entitat de Montgat. Vam aprofitar per agrair-li el sensible suport que la Fundació “la Caixa” dona a l’àmbit de les addiccions i, en especial, a programes de Projecte Home. Com es veu a la fotografia, el Sr. Lanaspa es va trobar amb una representació d’usu-

Dr. Joan Colom, la Dra. Ana Adan, Marc Cerón, Francesc Hernández, Anna Puigdomènech, Albert Sabatés, Josep Torrico, i un grup de tres antics usuaris de Projecte Home que van compartir la seva experiència de vida. Més notícies relacionades amb la Universitat de Barcelona

MaiG

250 Persones AL soPAr benèFic de L’HoteL PortA FirA

Fomentem LA inserció LAborAL Amb eL ProgrAmA incorPorA de “LA cAixA”

signatura del conveni: Juan Vilchez, director del Centre de Barcelona; Jaume Farré, sotsdirector de l’Àrea d’integració social de la Fundació “la Caixa”; i Oriol Esculies, director de Projecte Home.

Esdevé fonamental assolir una òptima inserció laboral per a la plena integració social i l’autonomia de les persones drogodependents. La Fundació “la Caixa” ens ha donat la possibilitat de pertànyer al Programa Incorpora de “la Caixa”, que facilita la incorporació laboral a persones en risc d’exclusió social. Amb un marcat treball en xarxa, les entitats socials i les empreses adherides al programa col·laboren per promoure oportunitats reals de feina a milers de persones amb vulnerabilitat. Les empreses compten, sense cap cost econòmic, amb bons candidats per ocupar els llocs de feina que requereixin cobrir, amb assessorament sobre bonificacions i desgravacions fiscals, amb un suport previ i posterior a la contractació. Si ets empresari i vols informació sobre el programa entra a www.incorpora.org o posa’t en contacte amb la Sra. Pilar Alba al telèfon 932 989 875 o a palba@projectehome.org.

Ponència inaugural de Joan Colom, subdirector General de drogodependències del departament de salut de la Generalitat de catalunya.

El 8è Sopar de Gala anual a benefici de Projecte Home, celebrat al magnífic Hotel Santos Porta Fira de L’Hospitalet de Llobregat, va convocar més de 250 persones del món social, empresarial i polític català per recaptar fons per a les persones amb problemes d’addiccions i en risc d’exclusió social. El sopar fou presentat per Judit Mascó i Luis del Olmo i va comptar amb Hoteles Santos i Grup Paradís com a principals patrocinadors i amb els postres de la reconeguda pastisseria Sacha. La pre-

sidenta del Parlament, Núria de Gispert i el director de l’entitat, Oriol Esculies –acompanyat per dos testimonis– van obrir la gala amb els seus parlaments. El sopar va estar amenitzat amb l’actuació en directe del cantant Dyango i amb el sorteig de magnífics regals donats per a l’ocasió. Agraïm molt sincerament la col·laboració de totes les persones i empreses que han fet possible un any més aquest esdeveniment solidari. Consulteu tots els col·laboradors a www.projectehome.cat.

d’esquerra a dreta Cristina iniesta, Josep Oliva, Boi Ruiz, luis del Olmo, Judit Mascó, Núria de Gispert, Antoni castella, Helena rakosnik i Oriol Esculies.

tiAnA, seu de L’AssembLeA AnuAL de LA AsociAción Proyecto Hombre La XXV Assemblea Ordinària de l’Asociación Proyecto Hombre, d’àmbit estatal, va reunir els directors i directores de les 26 fundacions de Projecte Home a Espanya al municipi maresmenc de Tiana del 28 al 31 de maig.


14

15

Notícies

Memòria 2012

Juliol

bArceLonA AcuLL LA reunió de LA juntA directivA de LA WFtc La Comunitat Terapèutica es va convertir en la seu de la reunió de la junta directiva de la Federació Mundial de Comunitats Terapèutiques (WFTC) que es va celebrar per primera vegada a Barcelona. Van

assistir el seu president, Anthony Gelormino (EUA), Ronald Williams (EUA), Enrico Costa (Itàlia), Gabriel Mejía (Colòmbia), Lorenzo Servitje (Mèxic), Franco De Pieri (Itàlia), Sharif Hamid (Indonèsia), Luis Fló-

rez (Espanya), Elena Goti (Espanya), i Albert Sabatés (Espanya), entre d’altres. A la foto, una trobada posterior amb residents de la Comunitat Terapèutica.

150 insercions ALs mitjAns de comunicAció L’any 2012 ha tingut 150 insercions detectades als mitjans de comunicació de notícies relacionades amb les addiccions i Projecte Home Catalunya. Agraïm a tots ells aquest ressò. Amplia aquesta informació

coLònies d’estiu A PLAnoLes Amb eLs més joves Planoles ha estat el destí d’enguany de les colònies d’estiu dels usuaris del Projecte Jove, que van viure experiències inoblidables, compartint moments i aventures, alhora que remullats amb una bon bany a la piscina. Donem les gràcies al suport de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, les ajudes dels familiars i la venda de samarretes.

conveni Amb L’exPocAixA PArLem de drogues

El terapeuta rafael Murciano entrevistat per Antoni Bassas a televisió de Catalunya per la Marató per la Pobresa.

Projecte Home Catalunya i la Fundació PIMEC Acció Social van signar un conveni amb la Fundació “la Caixa” per incorporar nous continguts en matèria de prevenció del consum de drogues a l’àmbit laboral a l’ExpoCaixa Parlem de Drogues –que itinera per diferents ciutats de Catalunya–, i alhora fer difusió entre l’empresariat.

SeteMBRe

Juny

jornAdA reivindicAtivA de LA PLAtAFormA d’ong de drogues i Addiccions (PodA)

diA internAcionAL contrA L’Ús indegut i eL tràFic iL·LÍcit de drogues

Amb la finalitat d’analitzar l’impacte que suposaria la desaparició de la intervenció amb les persones drogodependents, la PODA va organitzar al CaixaForum de Madrid la jornada Drogues i addiccions: l’impacte de la no intervenció. Hi assistiren el Delegat del Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babin i el president de la Comissió Mixta Congrés-Senat de Drogas, Gaspar Llamazares.

Amb motiu del Dia Internacional contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues del 26 de juny vam presentar a la societat i als mitjans de comunicació la nostra memòria anual 2011 i l’informe sociodemogràfic de les persones ateses a l’entitat durant l’any. Al comunicat vam ressaltar que va augmentar un 50% els casos per problemes d’alcohol i que la meitat de les persones rehabilitades no troba feina. Podeu consultar l’informe complet al nostre web

eL dePArtAment de sALut FinAnçA eL Projecte jove L’Agència de Salut Pública de Catalunya, que pertany al Departament de Salut, dóna suport als programes d’adolescents i joves que Projecte Home desenvolupa a Catalunya amb un conveni de col·laboració. Es contribueix així a garantir un tractament de qualitat malgrat que les famílies no disposin de recursos econòmics.

Antoni Castella, president de la fundació; Joan Colom, subdirector General de drogodependències de l’Agència de salut Pública de Catalunya; i Oriol Esculies.


16

17

Notícies

Memòria 2012

exPeriències euroPees deL LeonArdo dA vinci

AssoLim unA xiFrA rècord Amb gAirebé 200 voLuntAris

En el marc del programa europeu Leonardo Da Vinci que promou beques per a realitzar experiències professionals a d’altres organitzacions de països de la Unió Europea, participem del programa Transfer of Innovation (TOI), que és la continuació del projecte pilot d’ECEtt (European Companionship in Education: training by travel), del

qual formem part des del seu inici al 2007. Cinc treballadors de Projecte Home s’han beneficiat d’aquestes beques. Altres professionals extrangers visitaren els nostres centres. Al centre de la foto, Markéta Dolejší, terapeuta de l’ONG Magdaléna de la República Txeca envoltada de l’equip de Barcelona.

Durant el 2012 hem comptat amb la col·laboració de 196 voluntaris i voluntàries que han donat el seu temps, expertesa i afecte per a combatre les addiccions en algun dels nostres programes de Catalunya, arribant al major nombre de voluntaris de la història de Projecte Home en un any. Fes-te voluntari trucant al 934693225 o enviant la teva sol·licitud a l’adreça info@projectehome.org.

El diari 20 Minutos va organitzar un Speakers’ Corner al Parc de la Ciutadella coincidint amb la campanya electoral de les eleccions autonòmiques amb el títol La Catalunya que vull, la Catalunya que volem. A la foto, el terapeuta Rafael Murciano exposa les propostes de Projecte Home, prèviament consensuades amb els usuaris.

noVeMBRe

eL voLuntAri joAquim tomás reP un reconeixement A LA jornAdA de LA FederAció cAtALAnA de drogodePendències

oCtuBRe

trobAdA Amb LA 64ª Promoció de L’escoLA judiciAL de bArceLonA Per dotzè any consecutiu els nous jutges de l’Escola Judicial de Barcelona van participar en una nova trobada amb usuaris, familiars i professionals

L’sPeAkers’ corner de 20 minutos donA veu A Les Addiccions

de Projecte Home Catalunya, amb la finalitat d’apropar la realitat social del fenomen de les addiccions, pensant en el dia que hagin d’exercir com a jutges.

concurs de truites, PAstissos i xocoLAtAdA Vàrem donar inici de la tardor amb xocolatades populars a la Comunitat Terapèutica de Montcada i Reixac i al Centre de Montgat. Com es veu a la foto, el jurat va tenir molt feina per escollir les millors truites i pastissos del concurs celebrat al centre de Barcelona.

Durant les VIII Jornades de la Federació Catalana de Drogodependències amb el títol La Força de la Innovació es va realitzar un acte de reconeixement a un grup de persones voluntàries de diverses entitats socials, amb motiu de

l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu. Com s’observa a la fotografia, el nostre estimat voluntari Joaquin Tomás (al centre) va rebre un dels reconeixements i va poder explicar la seva experiència personal.

cLou eL PLA estrAtègic 2009-2012 El Pla Estratègic de l’entitat comprès entre els anys 2009 i 2012 arriba a la seva fi. L’evolució de Projecte Home durant aquests quatre anys ha estat notable. S’han acomplert el 75% de les accions planificades. Destaquem la creació de noves respostes terapèutiques per arribar a més persones, les diverses reformes de les infraestructures, una major consolidació de les fonts de finançament público-privades i un creixent impacte dels actes de sensibilització social. Malgrat tot, queda molt per fer i per millorar. Per això, estem elaborant el proper Pla Estratègic 2013-2016 i necessitem les vostres opinions i propostes. Feu suggeriments a info@projectehome.org


18

19

Notícies

Memòria 2012

eL teAtre victòriA s’omPLe Per A Les Addiccions

Primer Any deL centre de diA d’AduLts El nou Centre de Dia d’Adults de Montgat, obert el novembre de 2011, ha complert el seu primer aniversari havent donat tractament a 186 persones que necessitaven d’una ajuda de menor exigència per a vèncer la seva addicció, o es trobaven en espera per optar a una plaça residencial de la Comunitat Terapèutica de Montcada i Reixac.

El showman i presentador Toni Cano, els nois i noies en tractament de Projecte Home, Luís del Olmo, la cantant Monica Green, el grup de Gospel Vallès, el mag Isaac Jurado, Nena Clown, els voluntaris que van ajudar en l’organització, les famílies i el públic en general que van assistir-hi, més de 900 persones, es van donar cita la nit del 3 de desembre al Teatre Victòria a la III Festa Solidària de Projecte Home.

DeSeMBRe

Presentem eL cALendAri soLidAri A LA PresidentA deL PArLAment L’original calendari va comptar amb la participació de 365 testimonis que representen cada dia de l’any. Amb el lema “2013 Junts, cada dia”, hem volgut donar la cara per combatre les addiccions a Catalunya. Són 365 dies per estar al costat dels qui pateixen una addicció, per promoure que la societat catalana no abusi de l’alcohol ni d’altres drogues, per prevenir l’abús de les

drogues a les escoles i per a donar les gràcies a tots els col·laboradors.

FutboL soLidAri Amb LA u.e. sAn joAn At. de montcAdA Un any més l’equip de futbol U.E. San Joan Atlètic de Montcada va collaborar amb Projecte Home organitzant un partit entre jugadors i usuaris de l’entitat.

68 ALtes terAPèutiques AL 2012 Durant aquest any 68 usuaris i usuàries han finalitzar el tractament amb alta terapèutica. A la imatge podem observar un dels moments de la celebració amb usuaris, familiars, voluntaris i treballadors.

A la imatge, d’esquerra a dreta: Marta Berenguer, Josep Oliva, Oriol Esculies, Núria de Gispert, Antoni Castella, Francesc xavier Garcia, Mª Elena Pérez i Pedro García. FOtOGrAFiA DE DANiEl HErrErO


20

21

Equip humà

Equip humà

Memòria 2012

trEbAllADOrs

Ana Avila Jimenez

Darío Fernández Barbero

Manuel Ortega Espinosa

Patricia Tena Zaforas

PAtronAt de LA FundAció

Pilar Alba

Julia Bardají Salinas

Marta Fernández de Frutos

Salvador Ortíz Paisano

Joaquín Tomás Bartoll

Marta Berenguer

Gemma Barris-Esparbé Guixà

Manuel Ferrer Salvador

Ignacio Orts i Olivé

Irina Tomàs Figuerola

La Fundació Gresol Projecte Home, que ens dóna la titularitat legal, es constituí el 1996 per la voluntat de Tomeu Català, la Companyia Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, Henddrik Johannes Cruyff, Baltasar Garzón, Luis del Olmo i Albert Sabatés.

Inés Berrino

Laura Bataller Cortés

Josep Mª Ferrer Salvador

Esther Palanca

Germán Toro Fernández

Ignasi Bosch

Agustí Belmonte

Irene Ferreras Fernández

Verónica Palma Dalmases

Carmen Tundidor Sànchez

Neus Canals

Marta Benages Pons

Carlos Enrique Figueredo Sánchez

Macrina Paredes Merino

Verónica Ugalde Cornejo

Marta Camargo

Bastián Arturo Benito Tapia

Manuel Filella Roldan

Juan Manuel Parra Salvaterra

Toni Valle Cañete

Marta Carrión

Neus Berengué Llaudó

Patri Forns Gálvez

Laura Pavón Antequera

Gemma Vallecillo i Sànchez

Ruth Castillo

Cintia Yolanda Birán Poyo

Carmen Fructuoso Pedreño

María Payerols Forasté

Mercedes Varela Beneitez

Susana Cirera

Lara Bonilla Requena

Leyre Fuentes López de Arregui

Cristina Pedrero Torrent

Cristina Varela Cossie

Libna Duque

Sara Brañas Díaz

Carmen Fulleda Jarque

Emilia Pegalajar Durán

Cristina Vázquez Abellan

Irene Durán

Pedro Brotons de los Reyes

Sara Galceràn Gallagher

María Peña Brocal

Verónica Vázquez Buendía

Oriol Esculies

Seila Bustos Herrera

Agnés Galiana López

Hector Peñafiel Gama

Consuelo Veiga Vilar

Jéssica Farias

Cristina Cabestany Diaz

Amparo Anastasia Gálvez Benlloch

Guadalupe Pérez Domínguez

Mª Angels Vergés Gelpí

Irene Ferreras

Àfrica Cabezón Encinas

Mª Carmen Garbí Elias

Beatriz Pérez Ramírez

Cristina Vidal Magriñá

Sònia Font

Elisabet Calahorro Gibaja

Paquita García Bolós

Olga Pérez Teixidor

Núria Villarroel Prats

Mercedes Galán

José Campanario Pineda

Yolanda García Dominguez

Cíntia Pérez Vargas

Carmen Villegas Rios

Juan Antonio García

Neus Canals Morera

Mª Victoria García Duran

Irene Pericot Valverde

María Alicia Vinent Currás

PRESIDENT (FINS 23/3/2012):

Rebeca Hernández

Paula Cánovas Santus

Mª del Carmen Gómez Bustelo

Tomás Peropadre Enrich

Cristina Zamarreño Arbós

Albert Sabatés

Judith Jiménez

Leticia Carrillo Aranda

Marta Gómez Farrés

Iria Pichin Rodríguez

PRESIDENT (DES DE 23/3/2012):

Robert Linares

Laura Casacuberta Vila

Anna Gómez Llanos

Sigfrido Piñas Magre

Antoni Castella

Ángela Líria

Rubén Casado Valle

David Gómez Santos

Esther Polo Hidalgo

EstuDiANts EN PràCtiquEs

Míriam Mas Miquel

Jesica Casanova Losilla

Mª Isabel González Blázquez

Albert Puga Segura

Marta Aguado García

Javier Mejía

Jacobo Casanova Pérez

Marga Gonzalez-Rothloss Fusté

Sheila Puigvert Fredersdorf

MASTER PSICOLOGíA CLíNICA Y DE LA SALUD- ISEP

Xochilt Mejía

Jordi Casas Periz

Daniel Herrero Edo

Ana Veronica Quintero Valdés

Eva Altimira Sotodosos

Adrián Montesanto

Joan Castella Riera

Olga Iranzo Martínez

Carmen Rabay Hernández

membres deL PAtronAt L’Any 2012: PRESIDENTA D’HONOR:

Maria Rosa Muñoz PATRó D’HONOR:

Baltasar Garzón

VICEPRESIDENTA:

Concepció Solé TRESORER:

Jordi Casaus

UNED- EDUCACIóN SOCIAL

Ariadna Buch Grande

Mariano Montilla

María Castelló Montagut

Jorge Jiménez Martín

Juan Carlos Real Camacho

SECRETARI:

Gloria Montobbio

Angela Castillo Gallego

Marta Jorba Vives

Clara Recasens Zorzo

Oriol Esculies

Moisés Moreno

Muntsa Claus Maltas

Aida Larios Salmerón

Ana Reixats Carrillo

VOCALS:

Octavio Moreno

Joan Clota Hernández

Leticia Liste Calleja

Mª Teresa Reñé Olivé

Víctor Manuel Delgado Caballero

Enrique Alagarda (en representació de la Congregació de la Missió de Sant Vicenç de Paül), Josep Mª Bosch, África Cabezón, Tomeu Català, Henddrik Johannes Cruyff, Josep Mª Fusté, Enric Nolis (en representació del Consell Comarcal del Maresme), Luis del Olmo, Olga Pérez, Begoña del Pueyo, Albert Sabatés, Lino Salas, Eduarda Vergara (en representació de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül), Roser Viure (des del 23 de març de 2012).

Rafael Murciano

Jorge Cándido Cocolina Huerta

Conxita Llorens Aguilera

Berta Rius Molina

UNED- EDUCACIóN SOCIAL

Jose Luis Oller

Miriam Coll Mora

Mª José López Cardete

Verónica Rivero Del Rio

Sílvia Papiol

Isabel Collado Marín

Antonio López Carmona

Alex Robreño Esteve

Albert Puga

José Antonio Cordero Sánchez

Lara López Navarro

Marta Roca Vilalta

Andrés Rodríguez

Gisela Cuadras Cuerva

Isidora López Upalde

María Rodríguez Navarro

José Ruiz

María Cugat Coral

Mireia Luque Gonzàlez

Yolanda Rodríguez Ramos

David Saborido

Adalberto Cuomo

Pilar Marco Rojo

Andrea Rodríguez Saura

Anna Gómez Llanos

Jesús Sanchez

Alejandro de Andrés Girondo

Ana Isabel Marín Jodar

Sergi Rovira

JESUÏTAS DE SARRIÁ-INTEGRACIóN SOCIAL

Ana Solana

Lola De Muller Montemayor

Elena Márquez Losada

José Rozalén Espinosa

Francisco José Mateo Castillo

Elvira Toro

Juan de Dios Del Moral León

Eduardo Martín Agulló

Josefina Ruíz Tejero

UAB- EDUCACIó SOCIAL

Rafael Vera

Noemí Del Viso Muñoz

Juan Martínez Cantalejo

Juan Pedro Ruíz Valdivia

Cristina Vidal

Isabel Díaz Ávila

Miracle Martínez Carbonell

Teresa Sales Alvarez

Ana Villar

Víctor Díez Fernández

Lope Martínez Martínez

María Salvador Reyes

Oscar Zabia

Ariadna Domínguez Molins

Mª Teresa Martínez Montoro

Anna Samsó Vega

Libna Duque Llaudis

Josep Masdepinos Mujal

Laura Sánchez Blanco

Roser Duran Bada

Carolina Mayans Marqués

Olga Sánchez Gil

vOluNtAris

Irene Duràn Díaz

María José Meseguer Medina

Mª del Carmen Sánchez Jiménez

María Aguilar Ponsa

Crescencio Duràn Ruíz

Ricard Mitjans Prat

María José Sánchez López

Iván Alamo Pérez

Adrian Michael Dyer

María José Molina Mur

Lidia Sancho Calleja

Melania Alcaide Reiloba

Adriana Escobar González

Laia Monsonet i Soler

Rocío Sancho Martí

Mireia Altimir Pons

Pau Esculies Plou

Adrián Montesano

Maite Sasot Vilasaló

Eva Altimira Sotodosos

Josep Mª Esculies Viladrich

Andreu Muñoz Martínez

Mercè Segura Bru

José Miguel Alvarez Berzal

Francesc Estrany Lloberes

Ariadna Murio Escriche

Lourdes Serrano Palacios

Fco. Javier Arevalo Varo

Robert Fabra Gilabert

Esther Navidad Parente

Mari Carmen Sola Muñoz

Montserrat Armengol Pena

Yara Fajardo Ramos

Joan Carles Olivé Beltran

Daniel Sopeña Cossio

Ana Rosa Atienza Esteban

Carmina Febrero Alija

Carla Orriols Expósito

Manuela Soria Berrueco

La Sra. Rosario Abaitua deixà el seu càrrec com a vocal de fundació el passat 23 de març de 2012, agraïnt-li enormement la seva contribució a la mateixa.

IES MAREMAR. INTEGRACIóN SOCIAL

Elisabet Casasayas Querol UNED - EDUCACIó SOCIAL

Irene Ferreras Fernandez MASTER PSICOLOGíA CLíNICA Y DE LA SALUD- ISEP

Alba Font Tremosa UB- EDUCACIóN SOCIAL

Alberto García Carrillo UAB- EDUCACIó SOCIAL

Cíntia Pérez Vargas UNIV. DE GIRONA - EDUCACIóN SOCIAL

Soraya Perez Vega MASTER PSICOLOGíA CLíNICA Y DE LA SALUD- ISEP

Brenda Perry Torres MASTER PSICOLOGíA CLíNICA Y DE LA SALUD- ISEP

Sara Pilgreen UNIVERSIDAD DE SANTA BARBARA (EE. UU)

Gemma Sala Pedemonte UNIV. DE GIRONA - EDUCACIóN SOCIAL

Jesús Sánchez Téllez MÁSTER INTERVENCIóN SOCIAL- UAB


22

23

Dades terapèutiques

Memòria 2012

Dades terapèutiques

gràfica 04

tipus de finalització de tractament (1) Persones que interrompen el tractament per continuar en un altre programa de Projecte Home Catalunya. (2) Interrupció unilateral del model teòric d’intervenció i de la relació terapèutica sense que l’usuari ho notifiqui. (3) Consecució dels objectius, a judici de l’equip terapèutic, per aconseguir els nivells apropiats en el seu procés de creixement i maduració personal, d’autorealització i de gestió adequada del seu projecte vital. (4) Interrupció del tractament a petició de la persona. (5) Es produeix quan el període de convalescència és superior a 30 dies. (6) Persones que interrompen el tractament per continuar en un altre dispositiu que no sigui de Projecte Home. (7) Persones que interrompen el tractament a instàncies de l’equip terapèutic. Poden ser causa de cessament: la violència física o verbal, la introducció i/o consum de drogues al centre, la incitació al consum i altres infraccions greus i/o reiterades de la normativa del centre. (8) Finalització de l’itinerari terapèutic sense consolidarse satisfactòriament, a judici de l’equip terapèutic, algun dels objectius previstos. (9) Interrupció unilateral: l’usuari no continua perquè el model d’intervenció no satisfà les seves demandes. (10) Índex de retenció: percentatge d’usuaris que continua en tractament o finalitza satisfactòriament.

gràfica 01

Atencions totals

1.113

Atencions telefòniques

139

Atencions per internet Primeres atencions presencials

643 34

Atencions de post-seguiment

gràfica 02

evolució de les persones en tractament als programes de projecte home catalunya 1996-2012

programa base comunitat terapèutica

Programa Centre de Dia Projecte Jove nocturn d’Adults

TOTAL

Autoderivació (1)

4

2

1

0

1

8

Abandonament (2)

8

12

33

36

18

107

Alta terapèutica (3)

0

25

23

0

20

68

Alta voluntària (4)

35

11

24

37

27

134

Baixa per malaltia de llarga durada (5)

0

0

1

1

1

3

Defunció

0

0

0

1

0

1

Derivació a un altre dispositiu (6)

1

1

3

0

0

5

Cessament (7)

6

0

0

3

3

12

Fi de tractament (8)

1

2

3

0

2

8

Ingrés a presó

0

0

0

0

0

0

Passi de Comunitat Terapèutica a Reinserció

37

Rebuig de tractament (9)

9

0

7

8

12

36

58%

65%

59%

54%

50%

Index de retenció (10)

37

715 708

542 535

352 208 223 59 1996

397

576

606

gràfica 05

procedència per municipis

440

1998

1999

2000

1 4 1

266

56%

Resta de Catalunya

126 103 88 107

1997

1

6%

Badalona

1 1 6 1 1 61

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2%

Sabadell

3%

Montgat

1 1 10 321 1 5

gràfica 03

persones ateses l’any 2012 per programes

reinserció

1 2 1

programa base comunitat terapèutica

Centre de Dia Programa Projecte reinserció Jove Nocturn d’Adults

906

Atencions telefòniques

207 139

Atencions per internet

1.113 139

525

Atencions presencials

TOTAL

118

643

Nous ingressos a tractament

101

43

147

84

84

459

Total persones tractament

152

78

186

167

125

708

Mitjana d’usuaris per dia a tractament

47

32

33

79

39

230

Atencions de post-seguiment

26

8

34

4% 29%

Hospitalet de Llobregat

Barcelona

3 2 1 8 1 1 1 1 3 1 2 2 2 15 10 6 23 6 4 2 1 10

Abrera Agramunt Alella Alcoletge Ametlla del Vallès Amposta Arenys de Munt Argentona Artesa de Lleida Badalona Badia del Vallès Banyoles Barberà del Vallès Barcelona Begues Blanes Borges Blanques Cabrera de Mar Cabrils Calafell Caldes de Montbui Caldes d’Estrac Calella Camarles Cambrils Canet de Mar Canovelles Canyelles Capellades Cardedeu Castellà del Vallès Castellbisbal Castelldefels Cerdanyola del Vallès Corbera del Llobregat Cornellà del Llobregat Cubelles Cunit Dosrius El Catllar El Prat de Llobregat

1 6 9 4 1 6 2 8 2 10 1 46 5 1 1 1 1 1 2 2 2 1 5 3 2 1 2 5 6 6 2 10 2 21 1 3 11 15 28

Esparraguera Esplugues de Llobregat Figueres Flix Franqueses del Vallès Gavà Gèlida Girona Gironella Granollers Horta de Sant Joan L’Hospitalet de Llobregat Igualada La Bisbal del Penedès La Garriga La Juncosa de Montmell La Llagosta La Palma de Cervelló La Pobla de Segur La Roca del Vallès La Seu d’Urgell Llançà Lleida Lliça de Munt Lliça de Vall Llinars del Vallès Lloret de Mar Malgrat de Mar Manresa Martorell Masquefa Masnou Matadepera Mataró Mediona Molins de Rei Mollet del Vallès Montcada i Reixac Montgat

Montornès Montroig 1 Navàs 1 Navarcles 2 Olesa 1 Olivella 1 Olot 1 Osca 1 Palau de Plegamans 2 Pallejà 9 Pineda de Mar 1 Pobla de Mafumet 14 Premià de Mar 1 Puigcerdà 1 Badajoz 2 Reus 9 Ripollet 5 Roses 13 Rubí 25 Sabadell 1 Salou 8 Sant Andreu de la Barca 3 Sant Andreu de Llavaneres 7 Sant Adrià del Besòs 2 Sant Antoni de Vilamajor 1 Sant Baudilio de Llobregat 20 Sant Boi de Llobregat 1 Sant Cebrià de Vallalta 1 Sant Celoni 7 Sant Cugat del Vallès 1 Sant Climent de Llobregat 7 Sant Feliu de Codines 7 Sant Feliu de Llobregat 3 Sant Joan Despí 1 Sant Llorenç Savall 6 Sant Pere de Ribes 3 1

Sant Pere de Torelló Sant Sadurní d’Anoia 1 Sant Quintí de Mediona 1 Sant Quirze del Vallès 1 Santa Coloma Cervelló 23 Santa Coloma de Gramanet 3 Santa Margarida i els Monjos 3 Santa Perpètua de la Mogoda 1 Sentmenat 3 Sitges 1 Sort 7 Tarragona 2 Tàrrega 3 Teià 1 Terradelles 22 Terrassa 15 Tiana 2 Tordera 1 Torre de Claramont 1 Torredembarra 2 Torrelavit 1 Torrelles del Llobregat 1 Torelló 1 Tortosa 1 Tremp 2 Vacarisses 1 Valls 5 Vallirana 7 Vendrell 2 Vic 1 Vidreres 6 Viladecans 1 Viladrau 4 Vilafranca del Penedès 2 Vilanova del Vallès 10 Vilanova i la Geltrú 3 Vilassar de Dalt 7 Vilassar de Mar 1

5


24

25

Dades terapèutiques

gràfica 06

Informe sociodemogràfic sobre les persones en tractament als programes de Projecte Home Catalunya. Perfil Adult

Memòria 2012

dades sociodemogràfiques

Context d’ús de substàncies

Nucli de convivència

Substància principal de consum

Estat civil 23% 27% 5% 25% 4% 1% 10% 1% 4%

Parella i fills Parella Fills Pares Família Amics Sol Mitjà protegit No estable

17% 2% 8% 15% 58%

Casat Vidu Separat Divorciat Solter

30% 5% 1% 50% 4% 5% 5%

Alcohol Heroïna Metadona/LAAM Cocaïna Politoxicoman Cannabis Més d’una substància/dia

Temps de consum

01-01-2012 - 31-12-2012 Tamany mostra: 114 Dades extretes del EUROPASI (Instrument que avalua la gravetat de l’addicció) passat a les persones adultes que han realitzat tractament als programes d’intervenció de Projecte Home durant el 2012.

Problemes familiars No Sí

28% 73%

Problemes parella 19% 81%

No Sí

Mitja

Edat Mitjana

33% 13% 5% 8% 28% 8% 6%

Feina Atur Ajuda Social Pensió Seguretat Social Companys, família Il·legal Altres fonts

Mínim Mitjana Màxim

37 anys

Negatiu Positiu

Font d’ingressos

12 anys 20 anys 45 anys

Patologia Dual 98% 2%

Sobredosi

NS/NC 1% Inhalada/fumada 11% Esnifada 54% Oral 32% Abans esnifada ara fumada 1% Injectada 2%

Edat d’inici consum

12 anys

VIH

Via d’administració

Negatiu Positiu

Ha estat a presó 75% 25%

Delirium tremens 2%

1%

No Sí

75% 25%

Tractament Metadona Negatiu Positiu

84% 16%

Situació legal actual Sexe Homes Dones

Problemes econòmics 86% 14%

No Sí

32% 68%

Sense càrrecs Delictes contra la propietat Delictes violents Altres delictes Conducció embriagat Delictes de tràfic

82% 4% 6% 6% 3% 2%

Mesures penals alternatives Art.87 C.P. Suspensió de l’execució de la pena, específica per a drogodependents Art.96 C.P. Aplicació de mesures de seguretat amb internament a un centre Art. 49 C.P. Compliment de treballs en benefici a la comunitat Art. 82 C.P. Tercer grau Art. 90 C.P. Llibertat condicional condicionada a la realització d’un programa Art. 182 R.P. Sortida de presó per continuar el tractament a un centre

15 1 1 1 1 5


26

27

Dades terapèutiques

gràfica 07

Informe sociodemogràfic sobre les persones en tractament als programes de Projecte Home Catalunya. Perfil adolescents joves 01-01-2012 - 31-12-2012 Tamany mostra: 120

Memòria 2012

dades sociodemogràfiques

Edat

Extracte de les respostes del qüestionari a les famílies de Projecte Home.

Sexe

44%

50% 40%

gràfica 08

31%

88% 12%

Homes Dones

25%

30%

Com qualificaries la qualitat del servei que estas rebent?

Atén el programa de tractament les teves necessitats prioritàries?

Regular 1% Bona 48% Excel·lent 51%

No 2% Sí, parcialment 36% Sí, totalment 61%

20%

Valoració general dels programes d’intervenció.

10% 0%

13-17 anys

18-20 anys

més de 20 anys

Context d’ús de substàncies

Mostra: 140 famílies

Substància principal de consum

Dades extretes de les entrevistes realitzades als adolescents i joves que han rebut tractament al Projecte Jove durant el 2012.

5%

Altres

9%

3%

5%

Si un amic necessités una ajuda similar, li recomanaries el nostre programa?

Negativa 2% Ni positiva ni negativa 14% Positiva 84%

Un 65 % són dones (35% homes) La mitja d’edat són 51 anys. La relació amb l’usuari: mare (38%), pare (28%), germà/na (14%), parella (13%) i altres (8%).

Alcohol

Alcohol

Quina valoració fas dels canvis que s’han produït fins ara en l’entorn social i familiar de la persona en tractament?

No 1% Sí, parcialment 1% Sí, en general 14% Sí, totalment 85%

Heroïna

3%

Cocaïna

22%

Heroïna

22%

Cocaïna

Quins aspectes positius del tractament destacaries? Procés terapèutic

L’ajuda

Equip terapèutic

Tot en general

Cannabis

Teràpia grupal

Nivell d’exigència

9%

Tracte personal

Voluntaris

Professionalitat

Acollida

Companyonia

Teràpia individual

Treball famílies

Altres

Cannabis

61%

61%

Altres

VIH Negatiu Positiu

Patologia Dual 99% 1%

Negatiu Positiu

Tractament Metadona 79% 21%

Negatiu Positiu

0

100% 0%

4

8

12

16

20

0

4

8

12

16

20

0

4

8

12

16

20

Quins aspectes a millorar del tractament destacaries? No contesten

Millorar coordinació

Tot està bé

Grups més reduïts

Més teràpies individuals

Organització CT Més exigència

Millorar instal·lacions

Diferències de tracte

Més teràpies grupals

Puntualitat

Més terapeutes

Altres 0

4

8

12

16

20

Totes les respostes de familiars i usuaris actualitzades semestralment a www.projectehome.cat


28

29

Dades econòmiques

Memòria 2012

Dades econòmiques

com apliquem els recursos?

Consulta els informes de les auditories econòmiques realitzades per KPMG:

http://www.projectehome.cat/cat/ mes-informacio/auditoria-economica/

Despeses Programes (80%)

930.646,85 €

Administració (13%)

150.324,14 €

Amortització (6%)

68.848,40 €

Interessos bancaris (1%) TOTAL

distribució de les despeses dels programes per centre

11.086,33 € 1.160.905,72 €

43% Montcada i Reixac

Programes 80% Administració 13% Amortització 6% Interessos bancaris 1%

Com s’obtenen els recursos?

Ingressos 57.703,00 €

28%

136.813,11 €

Montgat

Aportacions privades (21%) 260.636,86 € Socis col·laboradors Patrocinadors, empreses Donacions i altres ingressos

30.721,07 €

Subvencions, donacions i llegats

35.399,68 €

Aportacions solidàries famílies i usuaris (20%) Subvencions privades (7%)

Aportacions privades 21% Aportacions solidàries famílies i usuaris 20% Subvencions privades 7% Subvencions públiques 52%

Subvencions públiques (52%)

247.148,39 € 86.228,15 € 649.270,05 €

Generalitat de Catalunya

514.821,45 €

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad i Ministerio de hacienda

45.807,73 €

Diputació de Barcelona Administracions locals

TOTAL

resultat exercici

50.000,00 € 38.640,87 €

1.243.283,45 €

82.377,73 €

23%

5%

barcelona

prevenció


30

31

Gràcies

Memòria 2012

Gràcies Agraïm molt sincerament a totes les empreses i entitats públiques i privades el seu suport i compromís solidari. Si tu també vols implicar-te, informa’t trucant al 93 298 98 75 o envians un missatge a info@projectehome.org. Recorda que tota aportació econòmica beneficia fiscalment (es pot desgravar fins a un 35%).

institucions PrivAdes Asociación Proyecto Hombre Congregació de la Missió de Sant Vicenç de Paül

Pastisseria Sacha Promociones Ruve Rabat Semon / Benfumat

Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül

Solfinc

Fundació Caixa Penedès

Vertix. Grup Immobiliari

The Project Music Company, S.L.

Fundación privada Carmen y M. José Godó Fundación Roviralta Obra Social “la Caixa” Rotary Club de Barcelona Universitat de Barcelona

emPreses Amigues Anudal Besthitoba (Bar Rte Estación Torrebaró) CGI AA Advocats Construcciones Sabater ChronoExprés Club Lleuresport ECTA-3 Anuncios S.L. Detecta-Plastics S.L. Filmax Fomento de Construcciones y Contratas

institucions PÚbLiques Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas Generalitat de Catalunya Departament de Benestar Social i Família · Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) · Secretaria de Joventut · Secretaria de Família · Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària · Institut Català de les Dones Departament de Territori i Sostenibilitat · Secretari d’Habitatge i Millora urbana Departament de Salut Departament de Justícia

Diputació de Barcelona Consorci de Serveis Socials de Barcelona

Fundació Abertis

Consell Comarcal del Maresme

Grup Bonpreu / Esclat

Foment de Ciutat Vella

Grup Paradis

Ajuntament de Barcelona

H10 Hotels

Ajuntament de Badalona

Hoteles Santos Porta Fira

Ajuntament de Castellbisbal

Immobiliaria Sant Segimon de Viladrau

Ajuntament del Masnou

Joyería Valiño

Ajuntament de Montcada i Reixac

Klinet

Ajuntament de Montgat

Lope S.L

Ajuntament del Prat de Llobregat

Lorenzo Mena Imatge SCP

Ajuntament de Terrassa

Lovipark S.L.

Ajuntament de Tiana

Miquel y Garriga S.A.

coL·LAborAdors Aires de Barcelona | Avintia Racing | Banc dels Aliments | Banc Farmacèutic | Biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat | Centre Cívic de Magòria | Centre Internacional de Mètodes Numèrics en l’Enginyeria (CIMNE) | Comedycat | Condis Montcada i Reixac | Covers | Dakota Box | EFS | Eismann | Enrich | El armario de Irene | El Corte Inglés | Escola Vicenciana | Farmàcia Aranda Guerra SCP | Farmàcia Brufau (Montgat) | Farmàcia Maria Antònia Fajas Fanés (Montmeló) | Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) | Fishop | Fitnessarea | Fundació Bosch i Aymerich | Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina | Fundació Marianao | Fundació PIMEC | Galeria Costa | Gama Iŀluminació | Grupo NETPC Maresme | Grupo Sifu | Infojobs | Juan Sánchez Antiquari | L’Auditori de Barcelona | Mango | Manufacturas Panaderas S.L. | Maria Reparadora Prov. España | Mercedarias de la Caridad | Mondaine | MRW | Oradesa | Parròquia de Sant Josep Oriol | Patates Torres | Perfumería Júlia | QualyTent SailBiometria | Teatre Victòria | Tous | U.E. San Juan-Atlético de Montcada | Ulysse Nardin

150 insercions als mitjans de comunicació 20 Minutos | 324.Cat | Agència Catalana de Notícies | Ara | Barcelona Tv | Bitacoras.com | Canal 33 | Catalunya Ràdio | Correo Farmacéutico | Diari de Sabadell | Digital-H ( Ràdio Hospitalet) | Drogas.info | e-Digital | Agencia EFE | El Cargol. com | El Periódico | El Periódico del Mediterráneo | El Punt Avui | El

Tot Digital | Elsot.cat | Europapress. es | Gente | La Clau Digital | La Cope | La Fura | La Guía del Ocio | La Ser | La Vanguardia Digital | La Veu.cat | Lamalla.cat | Llobregat Tv | Mataró Ràdio | Mataró.cat | Montcada Virtual.com | Nació Digital Diari Terrassa | Ole Lethi | Penedés Diari | Plan Nacional Sobre Drogas | Prevenim.dro | Punt Prevención Mancosi | Punt TV | Onda RamblaPunto Radio | Que.es | Rac1 | Ràdio 4 | Ràdio Arenys | Ràdio Barberà | Ràdio Canet de Mar | Ràdio Ciutat De Badalona | Ràdio Mollet | Ràdio Prat | Revista Ajuntament Montgat | Revista Recorda (Gremi Instal·ladors Baix Llobregat) | Revista Salud Y Bienestar | RtvVilafranca.cat, Diari Multimèdia Alt Penedés | Rubitv.cat | TV Catalunya (en St. Cugat) | TV Espanyola | TV3 | Viladecans Empresarial | Vilaweb | Obra Social “La Caixa” | Rotary Club De Barcelona | Universitat De Barcelona

Llobregat) | Nostra Senyora del Mar (El Prat de Llobregat) | Ribera Baixa (El Prat de Llobregat) | Salvador Dalí (El Prat de Llobregat)

3.900 beneficiaris dels programes de prevenció Aldees Infantils (Barcelona) | Baldiri Guilera (El Prat de Llobregat) | Centre Cívic “La Ribera” (Montcada i Reixac) | CRAE Casa Solaz (Barcelona) | CRAE Fundació Busquets (Terrassa) | Curs Professionals Adolescents | Escola La Ginesta (Montcada i Reixac) | Escola Marillac (Barcelona) | Escolàpies (Masnou) | Estany de La Ricarda (El Prat de Llobregat) | Fundació Comtal (Barcelona) | Fundació Marianao (Sant Boi de Llobregat) | IES La Ribera (Montcada i Reixac) | IES Maremar (El Masnou) | IES Thalassa (Montgat i Tiana) | IES Valerià Pujol (Premià de Dalt) | INS Els Til·lers (Franqueses del Vallès) | Mare de Déu Del Carme (El Prat de

eDita:

Projecte Home Catalunya fotoGRafieS:

Daniel Herrero i Consell Comarcal del Baix llobregat DiSSeny i MaquetaCió:

Doctor Magenta iMPReSSió:

agpograf D.l.:

B-0000-2012


www.projectehome.cat info@projectehome.org

BARCELONA

montgat

montcada i reixac

Gran Via de les Corts Catalanes, 204 bis, local 7 08004 Barcelona T 932 989 875 F 93 298 92 43

Riera de Sant Jordi, 151 08390 Montgat (Barcelona) T 934 693 225 F 934 693 528

Ctra. de la Vallensana, 24 08110 Montcada i Reixac (Barcelona) T 935 645 076 F 935 752 532

Profile for phcat

Memòria 2012 Compromís de tots  

Memòria 2012 Compromís de tots  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded