Page 1


Qüestionari sobre Il·lustració i Liberalisme.

 Que

entenem per Il·lustració? Entenem per il·lustració un moviment filosòfic, polític i social, que apareix a França, el Regne Unit i Alemanya i que desprès s’estén per part d’occident durant el segle XVIII, anomenat segle de les Llums. La Il•lustració és la sortida de l’ésser humà de la seva minoria d’edat, de la qual ell mateix és culpable. Minoria d’edat és la incapacitat de servir-se del propi enteniment sense la direcció d’un altre. Ell mateix n’és culpable, d’aquesta minoria d’edat, perquè la seva causa no consisteix en un defecte de l’enteniment, sinó en la mancança de la decisió i del coratge de servir-se del seu propi enteniment, sense la direcció de cap altre. Sapere aude! Tingues coratge de servir-te del teu propi enteniment! Aquesta és el lema de la Il·lustració.  A quins aspectes de la vida van afectar les idees del moviment il·lustrat? Van afectar a la política, la religió, l’art, l’economia i tots els aspectes relacionats amb el saber. Es varen inspirar amb la revolució científica del segle XVII.  Com creien els il·lustrats que podien resoldre’s els problemes de les persones? Els il·lustrats creien que podien resoldre els problemes de la humanitat mitjançant la raó, i al mateix temps fer-la progressar.  Els il·lustrats tenien la seua pròpia visió sobre la igualtat o desigualtat de les persones davant la llei, quina era?


La seua visió era que l’Aristocràcia tenia quasi tot el poder i que la resta del poble, que era majoria, no tenien quasi privilegis, per no dir cap. Per això els Il·lustrats s’oposaven i criticaven el model de societat de l’Antic Règim i la poca tolerància de l’esglèsia.

 Quin valor donava el moviment il·lustrat a l’experiència sensible? El valor que donava el moviment il·lustrat a l’experiència sensible era que aquesta ens dona un coneixement amb el qual podem confiar, com per exemple llei de la gravitació universal de Isaac Newton. Si els Il·lustrats plantejaven una idea que no es podia comprovar amb una experiència sensible, la rebutjaven.  Entenem per Segle de les Llums? Segle de les Llums es el nom amb el que es coneix al segle XVIII, el segle de la il·lustració. L’anomenem així per la voluntat del moviment Il·lustrat de traure la societat de la foscor, mitjançant les llums de la raò. Es caracteritza per: -La circulació de pensadors i de idees. -La publicació de mes llibres, premsa i l’augment del nombre de lectors. -La creació d’una opinió pública. -L’establiment de nous espais de sociabilitat


 El cosmopolitisme il·lustrat vol dir? El cosmopolitisme il·lustrat vol dir que la il·lustració no solament es d’un grup petit de països,si no que pertany a molts països principalment de l’occident d’Europa. A més també es refereix a la gran quantitat de diferents llibres idees i opinions que varen recórrer Europa durant aquest segle.  Quin paper feren servir els llibres durant el Segle de les Llums? Els llibres en aquesta època tenien una gran importància perquè feien que la gent del poble poguera accedir a uns coneixements i poder tindre opinió pròpia, es a dir, que els llibres foren els encarregats de difondre les Idees de la Il·lustració durant aquest segle.

 Que és l’Enciclopèdia i per a que la varen utilitzar els il·lustrats? L’enciclopèdia es un llibre en el qual es recopilen tots els coneixements que es teníen en aquella època fins ara. La varen crear Diderot i d’Alambert. Els il·lustrats la van utilitzar per a que la gent del poble poguera accedir a coneixements, i així tindre més cultura i opinió pròpia, que es el que buscava aquesta corrent.  El paper de la premsa i de l’opinió pública durant aquest temps va ser?


El paper de la premsa en aquesta època va ser molt destacat,perquè la gent podia accedir a coneixements de la vida diària, es a dir, a coneixements. La opinió pública va ser prou important perquè la gent ja pensava el que volía sense que ningú li diguera que pensar.

 Despotisme Il·lustrat, que significa aquesta frase, on es va ficar en practica? Despotisme il·lustrat es un variant de l’absolutisme monàrquic caracteritzat per l’adopció d’idees il·lustrades i es va ficar en pràctica en tota Europa.

 Quin significat té la frase “Tot per al poble però sense el poble”? Aquesta frase significa que el rei prometía moltes cosses al poble però a l’¡hora de la veritat els que realment teníen el mpoder eren els nobles, el poble no pintava res.

 Entenem per liberalisme?


El liberalisme es una ensenyança que defén la llibertat política l’econòmica, la social i la religiosa, afirmant així, el dret de les persones a ser lliures.  Quines son les idees principals del liberalisme polític? Les idees principals del liberalisme polític son: -La separació de poders. Hi ha de tres tipus, la legislativa, la judicial i la econòmica. -La sobirania nacional: el liberalisme defensa també que el poder polític d’un estat correspon a la nació, es a dir, a la totalitat dels ciutadans d’un determinat estat. -Principi d’igualtat de les persones: segons el liberalisme, judicial i políticament, tots els ciutadans son iguals.

 Les idees més importants del liberalisme econòmic son? El liberalisme econòmic parteix de la creença de que l’economia s’equilibra per sí mateixa, sense necessitat de que l’estat intervingui. Per al liberalisme,el paper de l’estat es redueix a garantir una seguretat de les amenaces exteriors, a protegir la propietat privada i a mantenir l’administració pública i les institucions. la vessant del liberalisme econòmic s’oposa a les teories i estructures econòmiques del Antic Règim,com el mercantilisme i els gremis.


 Que significa la frase “Deixar fer deixar passar” ? “Deixar fer,deixar passar” significa que l’estat no intervé en res que tinga que vore amb l’economía. Es a dir, que l’estat fa cas nul a les irregularitats econòmiques que els burgesoso i la noblesa duien a terme.

Quadre comparatiu amb 10 aspectes positius i 10 negatius que hem trobat a la nostra recerca sobre els segle XVIII LES LLUMS I LES OMBRES DEL SEGLE XVIII ASPECTES POSITIUS

ASPECTES NEGATIUS

llums

Ombres

-La llibertat l’igualtat i la tolerància son els fonaments de la societat. -L’humanitat progressa mitjançant la

-Seguien havent esclaus. -La revolució Francesa va acabar amb moltes vides. -Els reis seguien sent absolutistes.


raó. -Es trenca amb l’antic régim. -Aparéixen els il·lustrats. -Amb la revolucio francesa trenquen amb la monarquia. -Tots els homes naixen lliures i amb igualtat de drets. -Es crea la màquina de vapor. -Es crea l’impremta. -Augmenta la producció de llibres. -Les persones son mes cultes.

Membres del grup: Marta Antequera Adri Costa David Quiles Nami Gradolí 4 ESO C

-Les dones no tenien dret a quasi res. - Solament podien votar els homes. - La inquisició matava a totes les persones que anaven contra ells. - La riquesa no era igual per a totes les persones.

Qüestionari  

llig i calla