Page 1

                           

TREBALL DE RESERCA   Nami Gradolí  Marta Antequera  David Quiles  Adri costa  


QÜESTIONÀRI SOBRE EL PERSONATGE  1.  D’on és aquest personatge? On va desenvolupar els seus estudis, investigacions,  descobriments?  El 17 de Desembre de 1709 va nàixer Madame du Chatêlet,  en   Saint‐Jean‐en_Greve,  a França.   Des  de  menuda  es  va  interessar  en  el  saber,  i  no  va  parar  fins  que  ho  va  aconseguir  assolir  una  bona  educació.  Son  pare,  va  ser  gran  amic  de  filòsofs,  científics  i  matemàtics, de manera que li donà la mateixa educació que als seus germans, i encara  que no podia entrar en cap universitat ni col∙legis, va assistir a classes amb els millors  professors  particulars  de  l’època.  D’aquesta  forma,  als  deu  anys  ja  havia  estudiat  matemàtiques i física  i als dotze era capaç de parlar varis idiomes.   Voltaire  va  ser  qui  li  espentà  cap  al  món  de  la  investigació  científica,  i  durant  tot  el  temps que varen conviure junts en Cirey, es dedicaren al treball de laboratori i a llegir  llibres  relacionats  amb  els  aspectes  matemàtics  i  científics que  estudiaven.  A  més,  el  seu company segué qui li empentà a dur a terme la traducció del llibre de Newton a el  francés.  

2. En quin o quins camps del coneixement, de l’art, de la filosofia, etc. va destacar?  Quines  varen  ser  les  seues  contribucions  més  destacades?  Va  ser  reconegut/da  pel  seu treball?  Va  ser  destacada  a  les  matemàtiques  i  a  la  literatura  traduint  gran  quantitat  de  novel∙les científiques molt famoses, com ara la traducció de La fàbula de les abelles i  Principies  mathématiques  de  la  philosophie  naturelle  (de  Newton).    A  més,  Les  Institutions de Phisique ha segut la que li ha donat peu a ser coneguda dins del món de  la  ciència,  ja  que  en  aquesta  obra  Émilie  replega  totes  les  investigacions  que  du  a  fi  durant la seva vida, i encara que la deixà com a guia per al seu fill, aquest llibre servirà  a molts científics per a basar les seves teories.               

1


3.Va difondre  la  seva  obra?  Com?  Va  fer  publicacions,  participar  en  alguna  mena  d’associació científica, cultural, etc.?  La seva obra més representativa, Les Institutions de Physique, va ser publicada en 1740  a Prault, Paris. Tant Voltaire com Maupertuis, ajudaren a difondre l’obra de Maddame  du  Châtelet,  i  encara  que  el  llibre  va  estar  molt  sostes  per  polèmiques,  gracies  a  aquest,  en  1746  Émilie  va  ser  nombrada  membre  de  l’Acadèmia  de  les  Ciències  de  Bologna. Avuí en día, aquest llibre té poc interès científic, però a la primera meitat del  segle  XVIII  va  ser  el  que  promogué  a  entrar  en  debat  als  newtonians,  leibnizians  i  cartesians.   

4.Va tenir  algun  problema  social,  polític  o  religiós  per  defensar  les  seues  idees,  investigacions,  per  les  seues  descobertes?  Amb  quin  grup,  social,  polític,  religiós,  etc.?  Durant  la  seva  carrera  científica,  va  tenir  diversos  problemes  socials.  El  primer  problema que se li presentà va ser quan era menuda i estaba assolint la seva esucaciò,  ja que a les dones no els era permés entrar en col∙legis ni Universitats per a formar‐se,  i  aixó  va  plantejar  a  son  pare  el  problema  de  buscar‐li  professors  particulars  bons  i  disposats a impartir classes a una dona.  Anys  després,  Voltaire,  amb  qui  Émilie  mantenia  una  gran  amistat,  es  va  veure  enrederat amb problemes polítics, i la seva bona amiga, que poc després es convertiria  en altra cosa, el va acollir al castell de Cirey on varen viure junts durant quinze anys.  Amb  aquest  acte  la  Marquesa  du  Châtelet,  es  va  ficar  en  un  gran  problema  amb  la  societat,  ja  que  encara  que  era  difícil,  hi  havia  una  gran  probabilitat  de  que  les  autoritats que buscaven a Voltaire la descobriren encobrint a algú que no havia seguit  les lleis que l’Estat imposava.   En 1740, quan Émilie va publicar la seva obra, per la qual ella és coneguda dins dins del  cap  de  la  ciència,  Les  Institutions  de  Physique  ,  es  va  veure  emboltada  per  diversos  problemes  amb  científics  que  reclamaven  l’autoria  de  l’obra,  reivindicant  que  havien  segut  ells  qui  li  havien  conduït  a  traure  les  deduccions  científiques  que  du  Châtelet  mostrava en la seva obra.            

2


5.Anomena algun  valor,  virtut,  procediment,  pensament,  acció,  etc.  que  aquesta  personalitat i la seua vida ens ha deixat en herència per ser millors, més lliures, més  feliços.  Madame  du  chatelet  va  ser  la  primera  dona  científica.  Era  una  dona  apasionada  per  l’amor,  la  vida  i  l’estudi.  Va  tractar  de  dirigir  les  seves  obres  cap  a  un  públic  molt  extens, on les dificultats dels usuals textos científics desapareixien per a que el poble , i  no  sols  l’aristocràcia,  tingueren  el  plaer  de  entendre  els  conflictes  que  la  ciència  posava, i les deduccions i aclariments que ella proposava. La Marquesa du Châtelet es  un  bon  exemple  d’una  persona  a  la  que  li  agrada  gastar  el  seu  temps  amb  la  investigació de respostes per a preguntes que tothom es fa, i de les quals o no tenim  resposta o és poc convincent. Era activa i curiosa, l’única dona que realment s’endinsà  en el món de la ciència i que promogué la il∙lustració de l’època a França. Amb el cas  de  Madame  du  Châtelet,  moltes  altres  dones  de  l’època  s’animaren  a  unir‐se  al  moviment il∙lustrat.  

6.Explica alguns  elements del món actual (institució, aplicació científica, grans idees  o valors, etc.) que no existirien de no ser per aquesta gran personalitat il∙lustrada?  Gracies a la Marquesa du Châtelet podem trobar‐hi una molt bona traducció del llibre  que replega totes les idees de Newton, a més d’altres més traduccions i copies d’altres  novel∙les  relacionades  amb  la  ciència.  També  gracies  a  ella  moltísims  científics  de  l’època  pogueren  dur  avant  investigacions,  basant‐se  amb  la  major  obra  de  la  marquesa, Les Institutions de Physique, i el més important es que amb l’atreviment i la  curiositat  d’Émilie,  moltes  altres  dones  de  l’època  s’animaren  a  contribuir  en  la  investigació científica i matemàtica.    

 

3

Madame du Châtelet  

Qüestionari sobre el personatge il·lustre