Page 1

Whati f . . . Ensendi nsem al amont anya.Començaapl our e.Got esd’ ai guaque ens mul l en.Ens ai xopl uguem a un r ef ugi .Passa l at empest a. Tor nem acasa. Ensendi nsem al amedi na.Començaapl our e.Got esdef ocqueens cr emen.Ensai xopl uguem sot ael sbr aços.Lat empest aésf er ot ge. Casessensesost r e.Ci ut at ssensecases.Per sonessenseci ut at s. Pol í t i csqueesr ef ugi endel esper sones.Ref ugi sd’ ar gentperpol í t i cs Thevul ner abi l i t yser i es Abdal l aAlOmar i Syr i anar t i st

de cour e.Fr ont er es que donen ar gent .Ref ugi at s at r apat s ent r e f r ont er es.


PROI DE/ Pr oj ect eFr at el l i :I nt egr aci ódel apobl aci ór ef ugi adadeSi r i aiI r aq alLí ban

ElPr oj ect eFr at el l ipr et énof er i rmar csiespai ssegur sd' i nt egr aci óperal apobl aci ó r ef ugi adadeSí r i aiI r aqalLí ban( al ar egi ódeSai daial sar r abal sdeBei r ut ) ,a t r avésdel ' educaci ó,ambespeci alat enci óal ai nf ànci a,l aj ovent util esdones.La i nt er venci óqueest em desenvol upantaquestanypr et énacompanyaral esf amí l i es enelpr océsd' escol ar i t zaci ót antani vel ladmi ni st r at i ucom psi col ògi cai xícom assegur ar l a pl ena i nt egr aci ó del s nens/ es alsi st ema educat i u mi t j ançant acompanyamentir ef or ç escol ar .També,af avor i rl ai nt egr aci ó soci ocul t ur al d' aquest s nens/ es a t r avés d' escol es d' est i u on f oment arval or s ipr àct i ques comuni t àr i esambact i vi t at sl údi ques,ai xícom obr i raquest sespai sal apobl aci ó l i banesaperaconsegui runmaj orgr aud' i mpl i caci óiconsci enci aci ó.Ai xímat ei x,el pr oj ect econt empl al asensi bi l i t zaci ódel asoci et atl i banesaa10escol esdelpaí s ( l asal · l i anes,mar i st es ipúbl i ques) sobr el a pr obl emàt i ca de l es per sones r ef ugi ades,ambespeci alat enci óal ar egi ódeSai da,ambl ' obj ect i udemi l l or arl a sevai nt egr aci óii nser ci ósoci al . Fi nal ment ,elpr oj ect econt empl aact i vi t at sespecí f i quesd' acompanyament ,supor t if or maci ódi r i gi desal esdonesr ef ugi adesambl ' obj ect i ud' augment arl esseves opor t uni t at seconòmi quesisoci al s.

Dia mundial de les persones refugiades  

What if...

Dia mundial de les persones refugiades  

What if...

Advertisement