Page 1

[téma čísla]

ProgressLetter už 10 rokov slúži podnikateľom

1


KONFERENCIA AGROPROGRESS 2012 15. 11. 2012 Hotel Holliday Inn Trnava

Organizátori:

Dokáže Slovensko rozvinúť výrobu kvalitných domácich potravín v podmienkach po roku 2014? 1. BLOK: Budúce podmienky pre rozvoj slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva po roku 2014.

Hlavný partner:

2. BLOK: Má bankový sektor záujem o spoluprácu Partneri:

pri reštarte poľnohospodárstva a potravinárstva? Budeme vyrábať a predávať spotrebiteľom na Slovensku opäť kvalitné a konkurencie schopné potraviny? 3. BLOK: Rozvoj výroby poľnohospodárskych komodít, základne pre kvalitné slovenské potraviny.

IT partner konferencie.hnonline.sk:

Zaregistrujte sa na www.agroprogress.sk Mediálni partneri:

2


„Manažment, ktorý presadzuje zákaznícku orientáciu, vštepuje svojmu personálu, že každý pracovník má svojich zákazníkov i keď s odberateľmi kupujúcimi produkty spoločnosti nepríde do kontaktu nikdy. Filozofia marketingového riadenia má základ v tom, že pokiaľ sa aj ku kolegom správame tak, ako ku zákazníkom, vytvárame filozofiu riadenia založenú na maximálnom uspokojovaní zákazníckych očakávaní. Pri takomto prístupe všetci pridávajú hodnotu produktom, a tým zvyšujú zákaznícku atraktivitu značky...“

Práve ste si prečítali fragment editoriálu, ktorý sme uverejnili v ProgressLetter č. 1, ročník 2003. Išlo o úplne prvé vydanie tohto titulu. V septembri 2003 sme ho adresne poslali necelej päťdesiatke manažérov, klientov a partnerov našej vtedy materskej spoločnosti IMH spol. s r.o. Určite budete so mnou súhlasiť, že hoci je táto myšlienka už riadne zaprášená, ešte stále platí a môžeme ju zaradiť medzi večne platné marketingové a manažérske zákony. Aj po desiatich rokoch od jej uverejnenia na našej prvej stránke však nie je jej uplatňovanie a dodržiavanie úplnou samozrejmosťou vo všetkých firmách. Presne po desiatich rokoch túto istú myšlienku adresujeme opäť, teraz však už sedem a pol tisícom

manažérov a sme presvedčení, že si svojich adresátov nachádza znova. Preto nechceme skončiť. Všetko najlepšie ProgressLetter. Zároveň sa nám pri tomto významnom jubileu patrí poďakovať všetkým partnerom, ktorí využívajú tento náš komunikačný kanál smerom ku svojim zákazníkom, všetkým predplatiteľom, ale aj rodine čitateľov, ktorá čerpá z myšlienok publikovaných na stránkach ProgressLetter svoju inšpiráciu. Ďakujeme, že vďaka vám všetkým sme zažili prvé okrúhle jubileum. A viac o prvom desaťročí vydávania ProgressLetter sa dočítate vnútri vydania. Marian Hains Vydavateľ

ProgressLetter oslavuje 10 rokov.........................4 Slovensko sa učí využívať eurofondy...................................6 Vyhodnocovanie predaja v Google Analytics.......................8 Program ochrany životného prostredia...................9 Výskum a vývoj v podnikateľskom procese....................................... 10 Očekávání a zklamání................... 13 Ofset a digitál sú úzko previazané........................ 14 Manažérsky reflex Martin Štrba.............................. 16 Subaru BRZ je klasickým športiakom................ 18 Ako na náročných zákazníkov................................22

3


ProgressLetter oslavuje 10 rokov Časopis, ktorý práve držíte v rukách, je na svete už 10 rokov. Z nesmelých začiatkov, kedy bol distribuovaný desiatkam manažérov, vyrástol v hrdého reprezentanta malého a stredného podnikania. Stal sa informačným zdrojom a nástrojom komunikácie a napĺňa svoju pôvodnú ambíciu a poslanie. Prináša nové informácie, analýzy a poradenstvo, šíri osvetu a podporuje rozhodovanie sa manažérov práve v segmente MSP.

Začiatky V septembri roku 2003 stála, vtedy ešte konzultačná spoločnosť VELDAN pred otázkou, akým spôsobom informovať a vzdelávať svojich klientov, prinášať im dlhodobo platné informácie, ktoré sú protiváhou bežnému spravodajstvu? Informácie, ktoré nevychladnú príliš rýchlo, ale poslúžia ako metodický nástroj riadenia, zlepšovania sa a pozitívneho rastu firiem. Keďže v tej dobe neexistovalo žiadne súce médium tohto typu, spoločnosť začala vydávať vlastný manažérsky časopis ProgressLetter. Ten sa stal komunikačným prostriedkom medzi spoločnosťou, jej zakladateľmi a klientmi. Neskôr aj zákazníkmi svojich klientov. Pomáhal manažérom lepšie pracovať, informoval o najnovších trendoch z domova i spoza našich hraníc, jednoducho rozširoval

4

obzory. Distribúcia bola prevažne elektronická, počty odberateľov v desiatkach, neskôr stovkách.

Profilácia a nové aktivity Na počiatku bol ProgressLetter určený najmä klientom vydavateľa – spoločnosti VELDAN a jej zakladateľom, konzultačným spoločnostiam IMH spol. s r.o. a grain, s.r.o. Čoskoro sa však ukázala ďalšia medzera na trhu – v tej dobe informačne a strategicky podvyživené malé a stredné firmy. ProgressLetter sa teda zameral na zvelebovanie malého a stredného podnikateľského stavu, najmä v sektore služieb a poľnohospodárstva, ktoré dlhú dobu stáli na okraji záujmu rôznych rozvojových aktivít, či už na úrovni štátnych inštitúcií, alebo súkromne vlastnených organizácií. Cieľom ProgressLetter sa tak

stalo prinášať MSP nové podnikateľské nápady a uľahčiť rozhodovanie. Obľúbenosť časopisu rástla, preto na žiadosť klientov začal vydavateľ pripravovať aj súhrnné zborníky vydaní. Od začiatku sa to stretlo s pozitívnym ohlasom. Časopis sa ďalej rozsahom, obsahovo aj graficky rozvíjal. Viaceré firmy využívajú ProgressLetter ako vlastný interný časopis, pri pravidelnom vzdelávaní pracovníkov ( v prípade potreby ho obohatia niekoľkými stranami vlastného autorského materiálu, alebo len obálkou s vlastným názvom). ProgressLetter sa tiež stal nástrojom budovania lojality mnohých firiem, ktoré ProgressLetter predplatili svojim klientom a tí ho pravidelne dostávajú v mene darujúcej partnerskej firmy.

Nové horizonty Množstvo čitateľov ProgressLetter sa nazbieralo aj zo segmentu poľnohospodárstva, ktorý je vnímaný už dlhodobo ako špecifický, uzatvorený do seba a čiastočne mimo hľadáčika poradenských či komerčných vzdelávacích inštitúcií. Hoci má svoje kvalitné médiá, tie sa venujú hlavne odbornej poľnohospodárskej problematike, menej manažérskym alebo marketingovým témam z prostredia agrosektoru. Práve preto, v roku 2010, spoločnosť Veldan zorganizovala prvú manažérsko-marketingovú konferenciu pre poľnohospodárov – Agroprogress 2010, s úspešným pokračovaním v roku 2011. V súčasnosti pripravujeme už tretí ročník, Agroprogress sa stáva tradíciou. Ďalšou oblasťou mimo záujmu médií je oblasť polygrafie a súvisiacich odvetví, a keď sa naskytla príležitosť pokračovať vo vydávaní už zabehnutého titulu Papier a polygrafia, vydavateľ nezaváhal a túto komerčnú značku od pôvodných vydavateľov odkúpil. Pôvodné médium premenoval na PrintProgress. Pod touto značkou zorganizoval vydavateľ ďalšiu originálnu, na Slovensku prvú konferenciu svojho druhu venovanú práve polygrafii a súvisiacim odvetviam.


Blahoželania od spolupracovníka redakcie

1. konferencia PrintProgress 2012 vyvolala obrovský záujem. Vypredané auditórium s veľkou mediálnou odozvou hovoria za seba a potvrdili správnosť nastúpenej cesty. Nový titul sa na slovenskej mediálnej scéne postupne etabluje a stáva sa vyhľadávaným zdrojom strategických informácií a kvalitne spracovaných trendov nie len pre polygrafov, ale pre všetkých, ktorí zadávajú materiály do tlače, vydávajú svoje periodiká, katalógy, prospekty, a pod.

organizuje špecializované konferencie Agroprogress pre oblasť manažmentu v poľnohospodárstve. PrintProgress sa stal reprezentatívnym časopisom slovenského polygrafického a reklamného priemyslu. Redakčný tím sa za 10 rokov výrazne rozšíril. Tvoria ho hlavne skúsení podnikatelia a odborníci špecialisti najmä z oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Pravidelne každý mesiac pripravujú nové zaujímavé informácie pre malých a stredných podnikate-

Redakčný tím sa výrazne rozšíril a tvorený je hlavne skúsenými podnikateľmi a odborníkmi, ktorí každý mesiac pripravujú nové zaujímavé informácie pre malých a stredných podnikateľov.

Súčasnosť VELDAN je dnes už výlučne vydavateľstvom, ktoré pravidelne produkuje manažérsky časopis ProgressLetter a časopis PrintProgress, vydáva Zborníky vydaní, tematické zborníky na objednávku a ďalšie špecializované publikácie, často mapujúce výsledky výskumov a vlastných komunikačných, analytických či výskumných aktivít. Pravidelne

ľov. Svoju odbornosť a skúsenosti prenášajú do jednotlivých vydaní časopisu ProgressLetter. Tím redakcie je otvorený pre každého skúseného, ambiciózneho, či entuziastického manažéra, ktorý má záujem podeliť sa o svoje vedomosti, skúsenosti prostredníctvom obľúbeného časopisu v tlačenej či elektronickej verzii. Tím redakcie ProgressLetter

Vzhľadom na môj dlhoročný osobný aj pracovný vzťah s Mariánom Hainsom, „otcom“ ProgressLetter, osobne som bol pri zrode myšlienky vydávať časopis pre malých a stredných podnikateľov. Som hrdý na to, že sa tento úspešný projekt vydavateľstva Veldan dostal až do dnešnej podoby. Počas plodných 10 rokov ProgressLetter informoval o nespočetnom množstve skvelých marketingových projektoch, predstavil mnohých úspešných manažérov z rôznych oblastí a súbežne vytvoril ďalšie projekty ako je konferencia Agroprogress a pod. Do ďalšieho plodného obdobia želám všetkým tvorcom, redaktorom, prispievateľom a v neposlednom rade i čitateľom množstvo zaujímavých tém, obojstranne prospešnú spoluprácu s úspešnými manažérmi a zvýšenie odbytu o pár tisíc výtlačkov. Ing. Valer Kurinec, regionálny riaditeľ DLF Trifolium pre Strednú Európu

Úspešne pokračujte Želám pri príležitosti 10. výročia zrodu časopisu ProgressLetter ešte viacero takýchto okrúhlych pozastavení. Oceňujem v časopise popísané skúsenosti manažérov z praxe, prekonávanie praktických problémov a hľadanie riešení v dnešnom nestabilnom svete. Uvítal by som, aby sa tieto praktické skúsenosti, postrehy a odporúčania dostali aj na naše školy. Takto by sa naši študenti mohli oboznámiť s realitou života a možno by si na báze článkov v časopise mohli vytvárať vlastné prípadové štúdie. Želám vydavateľovi, autorom článkov veľa psychickej sily pokračovať ďalej. Vladislav Polák Sales Director, Calmit Slovakia

5


Slovensko sa učí využívať eurofondy Medzi často diskutovanými témami súvisiacimi s členstvom Slovenska v Európskej únii má jedno z dominantných postavení využívanie eurofondov a ich prínos pre našich obyvateľov. Využitie eurofondov je naplánované do viacerých rôznych oblastí (cesty, diaľnice, prekladiskové terminály, vodovody alebo čističky odpadových vôd...), zrejme však zatiaľ najviac sa hovorí o ich využívaní pri výstavbe diaľnic.

jedna miliarda eur. Celkové čerpanie eurofondov má byť tento rok v sume 2,7 miliardy eur. Ide o rekordné čerpanie. Oproti plánovaným 3 miliardám v rozpočte je to však opäť menej. Na budúci rok máme z eurofondov dostať tri miliardy eur, pričom spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu má dosiahnuť 580 miliónov eur. Slovensko pritom odvedie do rozpočtu Európskej únie len vyše 800 miliónov eur.

Niekoľko rokov od vstupu do Európskej únie trvalo Slovensku, kým poriadne naštartovalo čerpanie eurofondov a začalo na členstve v únii aj zarábať. Kým za roky 2004 až 2011 sme mali len o 1,5 miliardy eur vyššie príjmy oproti výdavkom súvisiacim s pôsobením v únii, za tento rok (2012) by už mal finančný zisk, podľa aktuálnych očakávaní ministerstva financií, dosiahnuť 1,74 miliardy eur. Pri ďalšom raste

Máme veľa operačných programov a ťažkopádny systém čerpania eurofondov. Nový systém by mal byť preto nastavený jednoduchšie.

6

využívania eurofondov, najmä na výstavbu severnej diaľnice D1, by sa čisté finančné toky z únie mohli v období nasledujúcich troch rokov zvýšiť o ďalších päť miliárd. Popri lepších cestách by sme mali pocítiť pozitívny výsledok čerpania peňazí z únie aj rozšírením obcí napojených na vodovody a kanalizácie, či zvýšením pracovných príležitostí pre mladých. Len na tieto tri oblasti by mala ísť z eurofondov tento rok spolu až

V šiestom roku programového obdobia vykazuje Slovenská republika kontrahovanie eurofondov len vo výške 71 percent a čerpanie na úrovni 32 percent. Podľa vyjadrenia štátneho tajomníka ministerstva


dopravy Františka Palka, sú to najmä neefektívne postupy, ktoré zapríčinili súčasné problémy pri kontrahovaní a čerpaní eurofondov. Nový systém musí byť preto podľa neho nastavený jednoduchšie. Vyššia kvalita by sa mala dosiahnuť zjednotením postupov implementácie budúcich operačných programov, centralizáciou metodiky a tiež nastavením účinnej kontroly verejného obstarávania. Na Riadiacom výbore pre koordináciu fondov EÚ ministerstvo dopravy predstavilo základné princípy Partnerskej dohody SR pre programové obdobie 2014 až 2020. Tento dokument určí stratégiu, priority a podmienky na využívanie fondov EÚ. Pripravuje sa v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy,

komisia schválila v posledných mesiacoch Slovensku aj niekoľko veľkých projektov v oblasti kanalizácie a zabezpečenia obyvateľov pitnou vodou.

Slovenskí poľnohospodári dostanú viac finančných prostriedkov z eurofondu na podporu vidieka. Ide o výrazný posun v prospech našich poľnohospodárov. Eurofondy na rozvoj vidieka Na tohtoročnom júnovom zasadnutí Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo a rybolov v Luxemburgu, padol návrh na podporu Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre roz-

Využitie eurofondov je naplánované do rôznych oblastí (cesty, diaľnice, prekladiskové terminály, vodovody alebo čističky odpadových vôd...), zrejme však zatiaľ najviac sa hovorí o ich využívaní pri výstavbe diaľnic. sociálno-ekonomickými partnermi a jej výsledné znenie bude aj výsledkom rokovaní s Európskou komisiou.

Presuny prostriedkov z eurofondov Kým v niektorých oblastiach fondy chýbajú, v iných je ich priveľa. V polovici mája preto vládny kabinet rozhodol o realokácii prostriedkov v rámci jednotlivých operačných programov. Z operačného programu Informatizácia spoločnosti sa tak do programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast presunulo 170 miliónov eur, z operačného programu Doprava do programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 55 mil. eur a z operačného programu Vzdelávanie sa do operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia realokuje 70 miliónov eur. Popri doprave sa tento rok najviac zvyšujú nové projekty v oblasti životného prostredia, kam má smerovať takmer 315 miliónov eur. Európska

voj vidieka pre jednotlivé regióny. Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ho označil za dobrú správu pre našich poľnohospodárov. Ministri rezortov pôdohospodárstva z 27 členských štátov EÚ diskutovali o tom, aké percentá z tohto eurofondu by mali byť alokované na environmentálne opatrenia, koľko na ekologické

poľnohospodárstvo a tiež na platby oblastiam s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami. Podľa vyjadrenia Ľ. Jahnátka, ministri sa priklonili k hodnote 25 percent viazania z celkového fondu, čo by mohlo byť príspevkom aj pre našich poľnohospodárov. Síce sa nedosiahla názorová jednota, ale väčšina delegácií podporuje toto 25-percentné viazanie. Podľa ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pre Slovensko je dôležité do akej miery bude Európsky poľnohospodársky fond prispievať jednotlivým regiónom. Pre menej rozvinuté regióny, kde hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa je menší ako 75 percent priemeru HDP v EÚ, sa navrhuje podpora vo výške 85 percent. Čiže podstatne viac ako bolo doteraz. A dokonca až 90 percent vo vybraných opatreniach ako je vzdelávanie, odbytové organizácie pre výrobcov, spolupráca či mladí poľnohospodári. Pre hospodársky rozvinutejšie regióny, čo je na Slovensku len prípad Bratislavského kraja, sa navrhuje všeobecný príspevok z poľnohospodárskeho eurofondu vo výške 50 percent a vo vybraných opatreniach by malo ísť o 80-percentnú podporu z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Podľa vyjadrenia Ľ. Jahnátka ide o výrazný posun v prospech našich poľnohospodárov a preto tento návrh slovenská strana v Luxemburgu podporila. Vladimír Dobrovič, redaktor ProgressLetter.

Príjmy a odvody súvisiace s členstvom v EÚ Za osem rokov od vstupu do Európskej únie (2004-2011) Slovensko z EÚ získalo 8,5 mld. Eur, pričom vynaložilo (aj so spolufinancovaním) približne 7 mld. eur, čím v hotovosti zarobilo 1,5 mld. eur. Pri väčšom čerpaní fondov a pri stabilných odvodoch do EÚ však zárobky rastú. Preto sa predpokladá, že za roky 2012 až 2015 má náš finančný zisk z členstva v EÚ činiť až 6,8 mld. Eur. Na druhej strane záruky Slovenska za záchranu eurozóny v dlhovej kríze predstavujú len 3,5 mld. Eur. Predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz, pri septembrovej návšteve Slovenska ocenil náš solidárny postoj pri poskytovaní pomoci iným krajinám. Zdôraznil pritom, že aj preto má nárok na neobmedzenú solidaritu zo strany Únie, pri presadzovaní slovenských požiadaviek na poskytnutie prostriedkov z eurofondov.

7


Vyhodnocovanie predaja v Google Analytics V inzerátoch sa často medzi požiadavkami na pozíciu predajcu uvádzajú slová ako „samostatnosť“, „proaktívny prístup“, „zodpovednosť“. Čo vlastne hľadáte? Ide o najdôležitejšiu osobnostnú vlastnosť predajcu, bez ktorej ŽIADEN z nich nebude úspešný. Bez ohľadu na všetko ostatné – skúsenosti, znalosti, kontakty a podobne. Je to o prístupe. Hovorí sa: „Niekto hľadá dôvody, iný zase spôsoby.“ Tu máme na mysli tých druhých. Inými slovami – hľadajte človeka, ktorý nepotrebuje impulz zvonku, aby niečo urobil. Obrazne sa to dá prirovnať k prístupu podnikateľa a zamestnanca. Zamestnanec uvažuje spôsobom: „Čo mi prikázali urobiť?“, podnikateľ zase: „Čo je nutné urobiť, aby som dosiahol výsledok?“ Predajca, ktorý čaká na príkaz, ani nie je predajcom, ale pracovníkom zákazníckeho servisu. Reaguje na požiadavky. Buď zákazníka alebo šéfa. Skutočný predajca je ten, kto spôsobí, že sa veci dejú tam, kde by sa inak nediali. Na prijímacom pohovore to zistíte napríklad tak, že uchádzačovi „podstrčíte nejaký problém“. A spýtajte sa, čo by s tým robil. Ak začne hľadať riešenia, môže to byť váš človek. Ale ak začne veci komplikovať a presúvať problém na iných, dajte od neho ruky preč! Práve vám predviedol, čo by vás čakalo, ak by ste ho prijali.

8

Viackrát bol už v predchádzajúcich článkoch zdôraznený rozdiel medzi on-line a tradičným marketingom. Hlavný rozdiel je v úrovni, do akej sa dá on-line marketing merať. A práve táto merateľnosť občas spôsobuje problémy. Veľká väčšina webov na Slovensku používa bezplatnú službu Google Analytics, ktorá umožňuje vyhodnocovať návštevy, správanie sa návštevníkov, pôvod ich návštevy a ďalšie dôležité dáta pre informovanejšie obchodné a marketingové rozhodnutia. Google Analytics tiež umožňuje merať, kedy návštevník vykonal želateľnú akciu pri weboch s elektronickým obchodom - to je najčastejšie predaj. Výsledkom sú napríklad štatistiky, ktorá kampaň či kľúčové slovo alebo banner „predalo“ najviac produktov, teda vyvolali viac kliknutí na textový inzerát. A práve tu dochádza k unáhleným rozhodnutiam. Pri drvivej väčšine webov k predaju nedôjde hneď pri prvej návšteve. Návštevník pred samotným nákupom navštívi web, kde nakoniec vykoná nákup viackrát z rôznych zdrojov návštevnosti. Nevieme, či je to platená PPC reklama vo vyhľadávači na konkrétne slovo, alebo zobrazený banner, ktorý bol dôsledkom „prenasledovania“ návštevníka webu technikou remarketingu (o ktorom sme hovorili v článku „Prenasledujte svojich návštevníkov na internete“). Možno si internetový užívateľ klikol na neplatené pozície vo vyhľadávači. Spôsobov a kombinácií je mnoho, ale Google Analytics transakciu pridelí práve tomu zdroju návštevnosti, ktorý bol posledný.

Inou možnosťou je zmena prvotného nastavenia tejto aplikácie tak, že Google Analytics bude brať do úvahy len prvé kliknutie a keď dôjde k predaju po viacerých návštevách z rôznych zdrojov návštevnosti, transakcia bude pridelená iba tej prvej. V oboch týchto prípadoch manažéri pracujú s neúplnými informáciami, pretože niektoré kľúčové slovo, kampaň alebo zdroj návštevnosti dostane kredit za všetky návštevy, ktoré takto zostanú nepovšimnuté. Preto Google prišiel aspoň s čiastočným vylepšením tohoto nedostatku. V novom rozhraní je možné zobrazovať aj najčastejšiu kombináciu zdrojov návštevnosti ako nasledovali od prvej návštevy až po konverziu. Tiež sa zobrazuje celkový príspevok toho ktorého zdroja k celkovému predaju. Tieto dáta veľmi napomáhajú k objektivite vyhodnotenia predaja. Bolo by veľmi nerozumné nezohľadniť metodiku, akou sa dáta v tomto prípade vyhodnocujú. V prípade takéhoto chybného kroku firmy vypúšťajú jednu alebo viacero marketingových techník, ktoré chybne vyhodnotili ako najmenej efektívne. Ale následkom toho chýba článok, ktorým bol v mozaike jeden kus, bez ktorého sa niekedy menšia a niekedy väčšia časť predaja stratí týmto nedôsledným prístupom. A práve tu je priestor obrátiť sa na profesionálov, ktorí vám pomôžu nastaviť a pochopiť tento analytický nástroj do hĺbky. Ing. Michal Čuridlo Konzultant internetového marketingu iFOCUS internetový marketing


Program ochrany životného prostredia Základná škola s materskou v Rusovciach, počtom detí menšia, ale zato s veľkým srdcom, sa nachádza v krásnom prírodnom areáli Rusoviec. Už samotné prostredie predurčuje prirodzený prístup k formovaniu environmentálneho vedomia žiakov. Všetci pedagógovia školy si uvedomujú, že práve tieto deti budú žiť v čase, v ktorom prvoradou úlohou bude obnoviť narušenú biologickú rovnováhu a vytvárať optimálne prostredie pre rozvoj ľudskej spoločnosti, ale aj ostatných živých organizmov.

Sme súčasťou prírody Vieme, že v dnešnom pretechnizovanom svete a konzumnom spôsobe života je našou povinnosťou pripomínať deťom, že človek je a ostane súčasťou prírody, že bez nej nemôže žiť, že využíva jej zdroje a preto je jeho povinnosťou ju poznávať a podľa svojich možností a schopností ochraňovať. A práve v tomto duchu všetci zamestnanci – počnúc odo mňa, riaditeľky školy, pedagógov i správnych zamestnancov - dennodenne pracujeme, snažíme sa robiť krôčiky i veľké kroky na ochranu prírody a životného prostredia pri výchove našich deti. Environmentálna výchova ako prierezová téma je súčasťou všetkých výchovno-vzdelávacích plánov školy. Ekologické a environmentálne aktivity na škole pritom zastrešuje koordinátor. Učitelia kontinuálne odovzdávajú deťom od troch rokov, cez mladší školský vek až po absolventov sekundárneho vzdelávania teoretické vedomosti i praktické skúsenosti. Učíme deti vážiť si prírodu a život - vnímať život ako najvyššiu hodnotu. Podporujeme ich aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej výučby.

Naše konkrétne aktivity V prvom rade vedieme deti, aby vytvárali čo najmenej odpadu - nakupovali spolu s rodičmi ekonomicky, pili vodu z vodovodu, prípadne kupovali vratné fľaše (žiaľ na Slovensku ich takmer nemáme). Keďže vytváraniu odpadu sa ani pri najväčšej snahe nevyhneme, učíme deti separovať tak, aby to bolo pre nich samozrejmosťou. Rozširujeme ich obzor možného využitia recyklovaného odpadu ako druhotnej suroviny, ktorej využívaním šetríme naše prírodné zdroje a energie, a chránime tak prírodu a životné prostredie okolo nás. Vedieme ich k tomu od najútlejšieho veku aj prakticky. V každej učebni máme eko boxy na triedenie odpadu. Zber druhotných surovín realizujeme počas celého roka. Pokiaľ sa nám podarí dosiahnuť stav, že naši žiaci prestanú vyhadzovať plastové fľaše a papiere tam, kde nepatria, nie je naše úsilie zbytočné.

Príliš veľa informácií Zabudnutý dokument môže veľa vyzradiť – a nie vždy sú to príjemné informácie. Pri prechádzaní uličkami známej diskontnej predajne môj zrak upútal informačný list papiera. Upozorňoval pracovníkov na potrebu precenenia tovaru po určitom dátume, zrejme po skončení akcie. V aktuálnom znení to nie je nič pohoršujúce, zaráža ma skôr laxnosť personálu, ktorí nechajú in-

Naše aktivity v rámci Olompiády sme zamerali na zvýšenie zberu plastových fliaš a papiera a to zapojením aj tých najmenších. Žiacky parlament eviduje množstvo prineseného separovaného odpadu. Odpadový materiál aj sami „recyklujeme“ najmä na hodinách výtvarnej výchovy, biológie a v rôznych krúžkoch, kde sa mení jeho tvar a funkcia. Mnohé z prác žiakov skrášľujú priestory školy.

terné informácie len tak sa povaľovať po predajni. Keby tam bol text: „Znížiť cenu, výrobku o 2 dni končí záruka,“ tak by to nemalo pozitívny vplyv na predaj. Je to síce hra na mačku a myš – predajca sa snaží do poslednej chvíle udržať vyššiu cenu a „vyhrať“ nad zákazníkom (rozumej „nepovedať celú pravdu“), ale vypiecť so zákazníkom sa dlhodobo nevypláca. Preto by si obchodníci mali dávať pozor aj na také zdanlivé detaily, ako sú zabudnuté interné informačné materiály.

Mgr. Marta Bičanová Riaditeľka ZŠ s materskou v Rusovciach

Máte podobný zážitok? Fotografujte a píšte na veldan@veldan.sk!

Olompiáda 2012

(P.T.)

9


nakupovali technológie, vzdelávacie

Známe marketingové pravidlo opýtajte sa zákazníka, aktivity a pod. orientujeme tento raz na ,,opýtajte sa podnikateľov“. V nedávno uskutočnenom výskume malých a stred- Činnosti v prospech inovácií ných podnikov na Slovensku sme sledovali hlavne otázky technologických procesov, inovácie a prínosy, Výskum a vývoj realizovaný v rámci je slabou stránkou podktoré tieto procesy malým a stredným podnikateľom podniku nikateľov. Z 348 odpovedí na danú prinášajú. otázku takmer jedna tretina priV širších súvislostiach sme podrobili analýze, zdroje a financovanie základného výskumu, aplikovaného výskumu a súvisiace otázky. Výskum sme uskutočnili v spolupráci s ELIPS, s.r.o. (taliansky spoluúčastník tohto výskumu.). Odborná orientácia je nasmerovaná na praktiky krajín, kde má veda a výskum v podnikateľskom procese významné postavenie. Veď výsledky výskumu orientujú podnikateľa na budúcnosť a zároveň sú odpoveďami zákazníka o jeho požiadavkách a predstavách o budúcnosti.

Venujú sa podniky inovácii dostatočne?

Analyzovali sme stanoviská 650 až 670 malých a stredných podnikateľov na Slovensku. Za východiskovú sme považovali otázku či sa podniky vôbec venujú inováciám. Vo všeobecnosti by sa predpokladalo že áno, veď je to požiadavka doby. Výsledky však boli prekvapivé. Iba 47,15 percenta z nami sledovaných podnikov sa venuje inováciám. Pre pokrok a budúcnosť rozvoja podnikov je tento výsledok veľmi neperspektívny. S uvedeným súvisí skutočnosť ako často podnikatelia vykonávali výskum a vývoj, resp. čí si výsledky výskumu kupovali od iných podnikov, či nakupovali infraštruktúru, či

znáva, že sa nikdy tejto otázke nevenovali a ďalšia tretina sa výskumu a vývoju venuje len občas. V menšej miere sme získali odpoveď, že sa podnikatelia často venujú výskumu a vývoju resp. vždy venujú pozornosť výskumu a vývoju. Žiaľ, ani nie jedna pätina podnikateľov má takýto vzťah. Významný prvok rastu produktivity práce a pokroku je teda v malých a stredných podnikoch zanedbávaný. Tretina respondentov nenakupuje nové technológie. Naopak, jedna tretina nákup nových technológií považuje za prirodzenú súčasť svojej činnosti. Pokiaľ ide o vzdelávací proces, považujeme ho za nesmierne významný s ohľadom na skutočnosť, že Slovensko pred 20. rokmi uskutočnilo významnú zmenu – prechod na trhovú ekonomiku. Znamená to, že hlavne mladší podnikatelia sú bez skúseností. Trápiť nás musia preto odpovede, že podnikatelia žiadne vzdelávacie aktivity neuskutočňujú. Hoci to predstavuje približne len 15 percent respondentov, poteší skôr odpoveď, že vzdelávať sa treba neustále.

Štruktúra investovania podnikov V analýze sme sa zamerali tiež na štruktúru investovania podnikov do viacerých oblastí. Výsledky svedčia o tom, že podnikatelia investujú do štyroch aktivít v rozsahu od 1 do 10 percent. Ide o tieto oblasti:

10


a analyzovali sme aj zdroje financovania inovácií.

• výskum a vývoj realizovaný v rámci podniku, • nákup služieb výskumu a vývoja, • nákup strojov a zariadení, • nákup technológií. Na vzdelávacie aktivity a marketing inovatívnych produktov investujú podnikatelia prevažnú časť prostriedkov. V našom výskumnom súbore nikdy nevyvíjalo inovácie samostatne 18,8 percenta respondentov. Naopak 87,3 percenta respondentov vyvíja inovácie občas. Nás však zaujímajú hlavne tie podniky, ktoré veľmi často až vždy vyvíjajú inovácie samostatne. V našom súbore tieto podniky predstavujú približne jednu tretinu.

Podiely podnikov, ktoré prijímajú inovácie vyvinuté inými podnikmi dosahujú podobnú úroveň ako v predchádzajúcom príklade. Nikdy neprijíma inovácie vyvinuté inými podnikmi približne štvrtina podnikateľov. Na druhej strane múdro rozhodujú podnikatelia, ktorí veľmi často resp. vždy aplikujú inovácie vyvinuté aj inými podnikmi. V našom súbore predstavovali 17 percent.

Činitele rozhodujúce o zavedení inovácií V ďalšej časti výskumu sme sa zamerali na otázku, ktoré činitele rozhodujú o zavedení inovácií

Prínos činiteľov pri rozhodovaní o zavedení inovácií

Každý podnikateľ si určite položí otázku, aký je prínos inovácií pre jeho výsledky. Zamýšľa sa však predovšetkým nad tým, z čoho bude inovácie financovať, ako aj nad ostatnými činiteľmi ako ich uvádzame v grafe, ktoré ho motivujú k tomu, aby inovoval. Ide predovšetkým o tlak na ceny, snahu o vstup na nové trhy, efektívnosť, rast kvality ako i bezpečnosť. V našom výskume sa ukazuje, že konkurenčný tlak na ceny produktov je tým prvkom, ktorý zaváži pri rozhodovaní o inováciách. Odpovedalo tak 33,2 percenta respondentov. Veľmi blízky je počet a podiel tých podnikov, ktoré konkurenčný tlak považujú za motivujúci prvok rastu inovácií – 32 percent a len u 13,5 percenta podnikov je potreba zavedenia inovácií veľmi vysoká. Vstupom Slovenska do Európskej únie a do Eurozóny sa silno vynára potreba vstupu na nové trhy. V našom súbore 1/3 podnikateľov nevidí tento problém takto. Priemerne 26,5 percenta respondentov však túto skutočnosť uznáva. 43,7 percenta respondentov podporuje požiadavku inovovania pred vstupom na zahraničné trhy. Samotné legislatívne nároky na bezpečnosť pri rozhodovaní o inováciách pozitívne oslovili až 75,5 percenta respondentov, ak vezmeme do úvahy hodnoty priemerne vysoké a veľmi vysoké. Prevažne vlastné zdroje použili podniky nášho súboru na financovanie inovácií až v 50,6 percentách. Avšak takmer rovnakú úroveň dosiahla kombinácia zdrojov vlastných a cudzích prostriedkov (až 48,2%). Výsledky výskumu poukazujú na skutočnosť, že podniky na rozvoj inovácií používajú vo veľkej miere vlastné zdroje. Dôvodom môžu byť vysoké požiadavky, ktoré malé a stredné podniky nie sú pripravené plniť. Inovácie sú v živote podniku mimoriadne významné pokiaľ ide o budúcnosť podniku, ale snahy podnikov inovovať sú často brzdené. Vo výsledkoch nášho výskumu sa ako najväčšie prekážky javia chýbajúce zdroje, vysoké náklady

11


spojené s inováciami a chýbajúci kvalifikovaný personál. Podniky za veľmi vysokú prekážku považujú hlavne chýbajúce vlastné finančné zdroje a v menšej miere vysoké náklady na inovácie. Na Slovensku sa mnoho podnikateľov sťažuje na nízku kvalifikáciu zamestnancov

Informovanosť o technológiách V rámci výskumu nás prekvapilo, že 64,7 percenta respondentov nemá žiadne, alebo len veľmi nízke informácie o technológiách. Možno to pochopiť tak, že ide o podniky s jednoduchšími predmetmi podnikateľ-

Analyzovali sme stanoviská 650 až 670 malých a stredných podnikateľov na Slovensku. Za východiskovú sme považovali otázku či sa podniky vôbec venujú inováciám. Vo všeobecnosti by sa predpokladalo že áno, veď je to požiadavka doby.

(32,5%). Tu je treba pripomenúť, že podnikatelia vyžadujú veľmi špecifický systém kvalifikácie ušitý priamo na ich vlastné potreby. V danom súbore 51,8 percenta respondentov nepociťuje nedostatok kvalifikovaného personálu, čo je spôsobené aj rýchlym rastom počtu vysokoškolákov a ich nástupom do praxe.

skej činnosti, ako aj so slabšími ekonomickými výsledkami. Priemerné informácie o technológiách má 28 percent respondentov. Iba 8 percent respondentov z daného súboru má patričné informácie o technológiách až na veľmi vysokej úrovni. Na Slovensku je známa situácia, že zo strany podnikateľov ide o nízku

mieru obstarávania si informácií vo všeobecnosti. Nízku informovanosť o trhoch signalizuje až 38 percent. Považujeme to za pomerne vysokú hodnotu. Za úplne nevyhovujúce výsledky možno považovať tie, ktoré hovoria, že až 25,5 percenta respondentov nemá žiadne informácie o trhoch. Prirodzene to považujeme za chybu podnikateľov. Spolu len 8,9 percenta podnikateľov je toho názoru, že má informácie o trhoch. Nie sme však toho názoru, že informácií by bolo nedostatok. Nedostatkom je skôr čas a vôľa podnikateľov, čo je na škodu veci. Považujeme pritom za potrebné zdôrazniť, že v nami sledovaných podnikoch prevažne neexistuje špecifická funkcia pre výskum a vývoj malých a stredných podnikov. V ostatných 3 rokoch (2008 – 2010) investovali podnikatelia maximálne 10 percent prostriedkov do výskumu a vývoja. To sa týka predovšetkým inovácie produktov či služieb. Celkovo možno vyjadriť skôr nespokojnosť so vzťahom malých a stredných podnikov k inováciám ako k súboru aktivít od nových myšlienok, až po ich zavedenie do praxe. Pripomíname, že v inováciách ide o zmenu kvality jednotlivých výrobných faktorov, alebo o nový spôsob ich kombinácie, ktorý prispieva mnohostranne k rozvoju. Inováciami možno dosiahnuť: • úsporu zdrojov, • úsporu práce, • tvorbu nových druhov tovarov, • transfer špičkových technológií, • dokonalejšie uspokojovanie potrieb človeka pri uplatňovaní nových výrobných postupov, nových surovín, alebo zlepšenej organizácie práce. Napokon inovácie sú aj výsledkom uplatňovania dosiahnutých výsledkov vedy a výskumu a ich uvádzania do praxe. Úspešný rozvoj malých a stredných podnikov v dôsledku inovácií smeruje aj k výchove nových podnikateľov. Ľubomíra a Helena Strážovská (VŠEMVS)

12


Očekávání a zklamání Nenechte zákazníka odejít se svěšenou hlavou Před lety zde býval vyhlášený rybí bufet. Pak ustoupil nezajímavému restauračnímu řetězci a zájemce o lahůdky vybočující z průměru si musel nechat zajít chuť. Když se nedávno jen o ulici dál objevilo rybí bistro, spěchal jsem ho navštívit.

V duchu jsem si maloval všechny rajské zážitky, které mě čekají – pokračování v tradici zaniklého předchůdce, rozšířené o nejnovější kulinářské trendy, to vše rychle a jednoduše, jak káže moderní uspěchaná doba.

Nenaplněná očekávání Bohužel, oč větší bylo očekávání, o to horší přišlo zklamání. Stačilo přejet očima tabuli s nabídkou, aby mi bylo jasné, že kopíruje sortiment zmražených polotovarů z Makra. Včetně „smažáku“ s hranolky a vepřového řízku. Tuzemský konzument si už zvykl, že naše bistro je na hony vzdálené svému francouzskému vzoru. Ví, co zde má očekávat a co naopak čekat nemůže. Kdyby se ten podnik jmenoval „Na rožku“ nebo „U Marušky“ neřeknu ani slovo a obligátní nabídku všeho, co se dá usmažit, obohacenou dvěma druhy rybího filé navíc, přijmu jako normální. Hlásí-li se ovšem už ve svém názvu k specializaci, zákazník právem očekává, že skutečně něčím vynikat bude. Jinak by přece neměl důvod jít právě sem. Podnikatelské projekty tohoto druhu obvykle vznikají spojením protikladů. Na jedné straně stojí potřeba odlišit se od konkurence, na druhé pak pragmatický příklon k vyzkoušenému a zavedenému. A tak sice vznikne podnik záměrem ne zrovna běžný, ale fungující stejně jako všechny ostatní. Nedivme se, že za půl roku ho

obvykle nahradí jiný. Když jsem se jednoho podnikatele, končícího svůj neúspěšný pokus o udržení se na trhu, ptal, proč si zvolil zrovna tuto činnost, řekl mi, že to považoval za dobrý nápad. Ta slova by se

Úspěšné podnikání stojí na výjimečnosti. Nemožnost odlišit jednoho konkurenta od druhého vede obvykle k cenové válce a likvidaci těch slabších. Originalita naopak otevírá nové trhy, kde po soupeřích není ani památky. Místo hledání správné ceny, jak je dnes zvykem, byste se tedy měli zaměřit na hledání originality. A to nikoliv v reklamě, ale v samé podstatě produktu. Máte-li pocit, že to není možné, připomeňte si, co nešlo před sto lety: od letecké do-

Úspěšné podnikání stojí na výjimečnosti. Nemožnost odlišit jednoho konkurenta od druhého vede obvykle k cenové válce a likvidaci těch slabších. Originalita naopak otevírá nové trhy, kde po soupeřích není ani památky. mohla tesat na většinu podnikatelských pomníčků.

Co udělat pro svůj úspěch Je jistě správné dělat, co umíte a co vás baví. Samo o sobě to však nestačí. Chcete-li uspět, musíte získat dostatečný odstup od konkurence. Což slovně nebývá problém, ale praxe je obvykle jiná. Řeknete-li si, že to jinak dělat nelze (třeba s poukazem na ekonomickou či technologickou realitu), pak nikdy nevykročíte ze stínu průměrnosti. A co více – vaše výsledky nedosáhnou úrovně, kterou by někdo obdivoval a se kterou byste byli sami spokojeni. Stanou se z vás pan nebo paní Průměrní.

pravy až po léčení penicilinem. Tak samozřejmé věci, bez nichž si dnes neumíme svůj život představit, jako je mobil či internet, byly vyvinuty sotva před pár lety. Ale nejde jen o technická řešení. Mají vám spíše připomenout, že možnosti tvořivosti jsou neomezené. Stejně tak můžete najít originalitu v oblasti nehmotné – péči o zákazníky, nabídce, prodeji, komunikaci atd. Nové technologie vytvářejí potřebu nových přístupů a naopak. Vystupte do tohoto víru, buďte vnímaví, přemýšlejte – a uspějete. Ing. Miloš Toman autor a konzultant, Intuitivní marketing s.r.o. info@intuitivnimarketing.cz

13


Ofset a digitál sú úzko previazané Prednosti technológie pre malé a stredné firmy S nástupom digitalizácie sa čoraz viac diskutuje o bu- že existovať aj bude, hoci na strane dúcnosti polygrafického priemyslu na Slovensku. Aj ponuky bude menej avšak väčších preto sa otázke prežitia tlačiarní v období digitali- spoločností. zácie intenzívne venovali i účastníci 1. konferencie Nakoľko ovplyvnila hospoPrintProgress. dárska kríza produkciu ofsetových tlačiarní (vo svete i na Slovensku)?

Síce mnohé ofsetové tlačiarne postupne zanikajú, podľa vyjadrenia Ing. Petra Lauka z Konica Minolta, môžeme však pozorovať trend narastania najmä menších zákaziek. Z roka na rok sa zmenšuje počet väčších zákaziek, s požiadavkami na tlač viac ako 10 000 strán. Keďže zákazky do 1500 strán, síce len nepatrne, ale sa zvyšujú, podľa vyjadrenia P. Lauka na konferencii sa dá predpokladať, že značná časť malých firiem bude naďalej prežívať. V súvislosti s budúcnosťou ofsetu v období výraznej digitalizácie sme Ing. P. Laukovi položili doplňujúce otázky.

Aké sú vývojové tendencie v oblasti ofsetových tlačiarní? Z hľadiska absolútnych čísiel sa môže zdať, že na jednej strane je ofset na

14

ústupe a nahradzuje ho digitálna tlač, o čom svedčí celosvetová štatistika o počte zaniknutých ofsetových tlačiarní. Počet tlačiarní pôsobiacich v oblasti ofsetovej tlače klesol celosvetovo až o vyše pol milióna a prognóza do roku 2015 je až jeden milión, z počiatočných 1,6mil v porovnaní s rokom 1995. Samozrejme, nie vždy je zo štatistických údajov úplne zrejmé čo sa za nimi skrýva. Napríklad veľká časť spoločností bola spojená, skúpená, alebo sa ich „core business“ zmenil na inú oblasť a tlač zostala iba ako doplnok napríklad ku grafickým prácam, reklame a pod. Na druhej strane napriek reálnemu zániku určitého počtu tlačiarenských firiem počet „printov“ vôbec neklesá, takže dopyt na veľkoobjemovú tlač naďalej existuje a je jasné,

Aj keď svetovú hospodársku krízu vnímame veľmi negatívne a ako veľkú hrozbu pre všetky ekonomické subjekty od domácností cez firmy až po štátne organizácie, práve ekonomická kríza z času na čas ozdravuje celý trhový mechanizmus

Ing. Peter Lauko


bez ohľadu na jednotlivé odvetvia. Väčšinou je tlačové odvetvie úzko spojené s inou oblasťou podnikania alebo akejkoľvek hospodárskej činnosti a tak aj počas celosvetovej krízy sa udialo niekoľko zásadných zmien na ktoré museli tlačiari a výrobcovia polygrafických technológií reagovať. 1. Znižovanie nákladov na tlač, t. z. znižovanie objemov alebo vytváranie tlaku na zníženie cien za výtlačok, resp. finálny produkt. Z veľkej časti je to sekundárny efekt spojený so znižovaním rozpočtov, napr. na marketing alebo väčšieho dôrazu na plánovanie. 2. Plánovanie je práve jedna z dôležitých zmien, ku ktorej došlo vo výraznej miere počas krízy. Keď pred krízou boli ofsetové tlačiarne zvyknuté na zákazky v objemoch na pol roka až rok dopredu, čo mohli mať tlačiari vytlačené za pár dní, dnes už firmy presne vedia koľko a kedy chcú mať vytlačené, čo znamená menej nespotrebovaných tlačených produktov a čo najdlhšie držanie financií vo vlastnej firme. 3. V súvislosti s predchádzajúcimi bodmi bol už iba krok k tomu, aby zadávatelia využili dokonalú pružnosť poskytovateľov tlače a k tomu všetkému ešte tlačili aj na termíny dodania zákaziek, samozrejme pri dodržaní najvyššej kvality a zároveň začali častejšie využívať aktualizácie vlastných tlačových dát (napr. cenníky, akciové ponuky, učebné skriptá, ekonomické firemne správy atď.).

V čom sú prednosti tlačiarenských zariadení digitálneho typu?

dodania. Práve v menších úlohách sú skryté veľké možnosti v oblasti podnikania v tlačovom odvetví.

Práve táto otázka veľmi dobre sedí do kontextu vyššie spomínaných faktov. Keďže digitálne technológie za posledné roky zaznamenali enormný progres v oblasti produktivity a kvality tlače, ktorá je už často porovnateľná s ofsetovými štandardmi, tak môžuveľmi dobre tieto robustné stroje dopĺňať práve pri zákazkách typu rýchlej nízko až stredne nákladovej tlače. Môže isť o dotlač predchádzajúcich tlačových úloh realizovaných na ofsetovej technológii, o často aktualizované zákazky, tlače s variabilnými dátami (adresy, sumy na faktúrach, iné meniace sa údaje o zákazníkovi alebo produkte), ako aj priame zadanie menších úloh s prioritou na rýchlosť

1. Pri správnom plánovaní vie tlačiar rozdeliť úlohy podľa objemu na jednotlivé technológie, kde ofsetová tlačiareň môže takmer nepretržite tlačiť veľké náklady a naopak digitálna tlačiareň môže tlačiť doslova stovky malých úloh denne. 2. Zadávanie tlače cez internet (W2P, web to print, 24/7), dokáže poskytovateľ tlače prijímať zákazky 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Je nutné spomenúť, že určite skončila doba, keď tlačiar odmietal malé zákazky a posielal ich ku konkurencii, aj keď nepriamej. Práve malé profesionálne spracované zákazky sú najlepšou reklamou a vedia priniesť aj následne iné, veľkoobjemové zákazky, záleží už iba na spokojnosti klienta so službami z predchádzajúcich skúseností. 3. Jedna osoba=jeden stroj. S jedným operátorom môžeme zabezpečiť kompletnú prevádzku pri digitálnom zariadení, od prijatia a odoslania dát na tlač, až po finálne in-line dokončovanie, ako je brožúra V1, lepená väzba V2, rôzne typy skladov, zošívania a dierovania, bez potreby ľudského zásahu. Tu je pridaná hodnota v znížení nákladov na ľudské zdroje a prípadné chyby spôsobené ľudským faktorom. (red.)

15


Martin Štrba

Riaditeľ internetového predaja Internetové kníhkupectvo Martinus.sk Slovenský spotrebiteľ nestojí pozadu a žije v digitálnej ére. Slováci sú po Českej republike druhí v rámci krajín Strednej a Východnej Európy vo využívaní on-line nakupovania. Ich nároky na kvalitu produktu rastú – rovnako sa dožadujú aj príjemnejšieho procesu nákupu. Lojalita spotrebiteľa však klesá, očividne cena nie je všetkým. Na situáciu v oblasti internetového predaja kníh sme sa spýtali Martina Štrbu, riaditeľa internetového predaja najväčšieho slovenského on-line predajcu kníh Martinus.sk. Ako vám do podnikania zasiahla recesia, rastiete či cítite pokles? Ťažko odhadnúť do akej miery mala kríza vplyv na naše obchodné výsledky. Na jednej strane sa znižuje kúpyschopnosť obyvateľov. Na druhej strane ľudia, ktorí radi čítajú, si knihy kupujú aj naďalej, len pri výbere začínajú viac zohľadňovať cenu. My máme nižšie ceny, ako sú v kamenných kníhkupectvách, preto sa časť zákazníkov mohla presunúť práve k nám. Možno aj vďaka tomu medziročne rastieme v desiatkach percent. Rast predaja v tomto roku presiahne 15%. Dôvodom môže byť to, že čoraz viac ľudí oceňuje výhody on-line nakupovania cez Martinus.sk.

Ako sa vyvinul slovenský spotrebiteľ za posledné roky? Zákazníci sa za posledné roky veľmi zmenili. Čím ďalej tým viac ľudí ovláda výborne prácu s počítačom,

16

vedia si vyhľadávať informácie a pracovať s nimi. Narastá tak tlak na aktuálnosť a obsah poskytovaných informácií. Zároveň čoraz viac zákazníkov uprednostňuje kvalitné služby (rýchle dodanie, dobré balenie, komunikácia, riešenie reklamácií atď.) pred nízkou cenou. Dokazujú to aj posledné prieskumy, kde nízka cena nebýva najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim nákupné správanie.

Je slovenský klient špecifický pri porovnaní s ostatnými štátmi? Každý národ a každá kultúra má svoje špecifiká a prejavuje sa to aj v nákupnom správaní. Slovenskí zákazníci uprednostňujú veci, ktoré majú odskúšané, a sú menej odhodlaní skúsiť niečo nové. Pokiaľ ide o kvalitu poskytovaných služieb, slovenský zákazník nepožaduje tak kvalitné služby, ako je tomu napríklad v krajinách západnej Európy.

Hovorí sa, že slovenský trh on-line obchodov je dva až tri roky pozadu oproti českému, čím to je podľa vás spôsobené? Nemyslím si, že by slovenské internetové obchody boli pozadu oproti tým českým (minimálne v našom segmente to neplatí). Je pravdou, že niektoré české e-shopy majú lepšie logistické zázemie a kvalitnejšie služby, ale vyplýva to z veľkosti obchodov a počtu zákazníkov. Čechov je takmer dvakrát toľko čo Slovákov, preto aj zákaznícka báza českých e-shopov je väčšia, a teda predávajú viac a môžu si dovoliť viac investovať. Nesúhlasím teda, že by slovenské e-shopy zaostávali, len majú služby a logistiku prispôsobenú veľkosti trhu.

Ktorá tovarová skupina je medzi zákazníkmi najobľúbenejšia? V našom internetovom obchode sú to najmä knihy. Vo všeobecnosti je to stále v najväčšej miere beletria. Za posledné 3-4 roky výrazne stúpol aj predaj ženských románov od súčasných autorov, kde vznikla diera po edíciách „Love Story“, obľúbených pred 5 až 10 rokmi. Vydavateľstvo Evitapress Evity Urbaníkovej na úvod postavilo svoju produkciu práve na ženskom žánri, zameranom na mladšie čitateľky. Dlhodobo je tu v tejto kategórii stálicou Táňa Keleová-Vasilková (Ikar). Takisto sa


však darí tínedžerským ságam. Pred 3-5 rokmi to bol Harry Potter (vydavateľstvo Ikar), zatiaľ ostatným hitom bol potom Twilight (vydavateľstvo Tatran). Lepšie sa darí aj slovenskej detektívke, špeciálne z pera Dominika Dána (Slovart). Okrem toho rastú aj predaje motivačnej a populárno-náučnej literatúry, kde slovenské vydavateľstvá začali na náš trh prinášať preklady úspešných diel o biznise a podnikaní zo zahraničia.

Čo chýba slovenskému trhu a spotrebiteľovi? Slovenskému spotrebiteľovi chýba väčšia vôľa požadovať kvalitné služby a trvať na nich (alebo minimálne také služby, aké mu obchodník sľubuje). Na druhej strane, veľkej časti internetového trhu chýba profesionalita. Je tu niekoľko veľkých elektronických obchodov, ktoré sa správajú zodpovedne, no je tu veľa malých obchodov, ktoré vznikli takpovediac „na kolene“ s vidinou rýchleho zárobku a nedokážu zákazníkovi ponúknuť ani základné služby a bezpečnosť. Keby zákazníci vo vyššej miere využívali overené a zabehnuté e-shopy, trh by sa postupne vyčistil a výrazne menej by dochádzalo ku sklamaniam na strane zákazníka.

Aká je podľa vás blízka budúcnosť elektronického

nakupovania? Čo očakávate od najbližších rokov? Očakávame, že špecializované internetové obchody budú postupne diverzifikovať svoju ponuku a rozširovať ju o nové typy produktov. Penetrácia internetu sa bude spomaľovať a s ňou sa bude spomaľovať aj rast internetových obchodov. Vznikne tak väčšia konku-

Ktoré spôsoby elektronickej platby používate a ktoré plánujete zaviesť (platobné tlačidlá, elektronické peňaženky, platba on-line kartou atd.)? V súčasnosti zákazníkom ponúkame takmer všetky spôsoby platby od dobierky, cez platobné karty (CardPay - VISA, MasterCard, Diners Club)

Zákazníci sa za posledné roky veľmi zmenili. Čoraz viac ľudí ovláda výborne prácu s počítačom, vedia si vyhľadávať informácie a pracovať s nimi. Narastá tak tlak na aktuálnosť a obsah poskytovaných informácií. rencia v rámci jednotlivých odvetví. Zákazníkovi by to mohlo priniesť kvalitnejšie služby a viac pohodlia pri nakupovaní. Časť nákupov sa pravdepodobne presunie na smartfóny, ale v tomto prípade je to len iná forma elektronického obchodu. Do popredia sa bude postupne dostávať elektronický obsah. V našom prípade sú to e-knihy, ktoré medziročne veľmi pekne rastú. Segment zákazníkov nakupujúcich na internete by sa mohol rozšíriť s ponukou nových „internetových produktov“, akými sú napríklad potraviny, či lieky.

až po internet banking (TatraPay, SporoPay, ePlatby VUB, UniPlatba, OTPpay, ČSOB, Poštová banka, Volksbank VeBPay). Navyše, osobné odbery sa dajú platiť pri prevzatí kartou, v hotovosti alebo platobnými poukážkami (tzv. Relaxpassmi). Veríme, že v najbližšej dobe zavedieme PayPal.

Za rozhovor poďakoval Tomáš Jaroš, redaktor ProgressLetter

17


Štvormiestne športové kupé má motor typu boxer s priamym vstrekovaním paliva a pohon zadných kolies s diferenciálom

napríklad extrémne nízko položená podlaha vozidla zosilnená špeciálnou rámovou štruktúrou.

Športové auto na každý deň Atraktívne športové kupé, ktoré vzniklo vďaka úzkej spolupráci automobiliek Subaru a Toyota a vítane rozširuje modelovú paletu oboch značiek. Pod emblémom Subaru nesie označenie BRZ. Malý športový automobil má klasickú koncepciu. Motor zložený vpredu, kardán a pohon zadnej nápravy. Konzekventné trvanie na ľahkej konštrukčnej stavbe vozidla, najnižšie možné zabudovanie boxer motora a optimálne rozloženie hmotnosti medzi prednou a zadnou nápravou vedú k najlepšej možnej jazdnej dynamike a športovým jazdným vlastnostiam na najvyššej úrovni.

BRZ ako program Meno BRZ je zároveň aj skratkou, ktorá vysvetľuje DNA automobilu: pozostáva zo slov Boxer Engine, Rear

18

Wheel Drive a Zenith (Boxer motor, pohon zadných kolies a Zenith). Výhody stavby motora, typickej pre Subaru, sa po prvý raz dostali k slovu aj pri klasickej koncepcii pohonu. Plochý štvorvalec, posunutý v maximálnej možnej miere smerom dozadu, priniesol extrémne nízke ťažisko – iba 46 cm nad úrovňou vozovky – a veľmi vyrovnané rozloženie hmotnosti v pomere 53 : 47 (predná náprava : zadná náprava). Aj pri konštrukcii spodnej časti karosérie i jej horných štruktúr sa bralo do úvahy čo najnižšie ťažisko. Vrchný diel karosérie pozostáva z plechov lisovaných z vysoko pevnostnej ocele, čo umožnilo znížiť ich hrúbku. Kapota motora je z hliníka, zadné bočné okná a zadné okno zo špeciálneho odľahčeného skla. Celá konštrukcia je veľmi pevná, čo zlepšuje ochranu pasažierov pri náraze. Aj preto bola

Hoci jedinečná koncepcia Subaru BRZ nie je nekompromisne športové auto, hodí sa aj na každodenné používanie. Je ľahko ovládateľné aj pre vodičov bez skúseností v motoršporte či bez ambícií pretekať. Iste aj preto je vybavené mnohými komfortnými prvkami, ako sú napríklad dvojzónová klimatizácia, vyhrievané sedadlá pre vodiča a spolujazdca, či bezkľúčový vstup i štartovanie „smart entry“. O akustický zážitok sa stará audiosystém s prehrávaním CD a možnosťou pripojenia externého zdroja hudby, napríklad mp3 prehrávača, cez USB či AUX konektor.

Boxer motor a pomer 6 kg na 1 k Srdcom BRZ je vysokootáčkový benzínový boxer motor s priamym vstrekovaním paliva, ktorého sila sa prenáša priamo na zadné kolesá. Takáto


kombinácia je technickou špecialitou, ktorú okrem Toyoty a Subaru nikto iný neponúka! Dvojlitrová pohonná jednotka s atmosférickým nasávaním patrí k novej, tretej generácii boxer motorov. Zároveň sa však výrazne odlišuje od iných benzíniakov Subaru s rovnakým zdvihovým objemom. Športovému charakteru kupé by nesvedčali dlhozdvihové motory, preto má dvojliter v BRZ identické vŕtanie a zdvih (86 mm). Výsledkom je vyšší výkon a spontánny nástup otáčok. Vďaka cieleným konštrukčným úpravám sa podarilo dosiahnuť litrový výkon rovných 100 k (73,5 kW). Maximálny výkon 200 k (147 kW) dosahuje agregát pri 7000 otáčkach za minútu, hodnota maximálneho krútiaceho momentu 205 Nm leží v rozmedzí 6400 – 6600 ot/min. Vďaka ľahkej stavbe váži kupé iba približne 1200 kg, čo je veľmi zaujímavá hodnota. Auto sa ovláda hravo a s ľahkosťou, má veľké výkonové rezervy a naozaj precízny handling. Subaru BRZ zrýchli z 0 na 100 km/h za 7,6 sekundy a dosahuje maximálnu rýchlosť 226 km/h. Napriek svojim športovým vlastnostiam si hliníková pohonná jednotka vystačí s normovanou spotrebou 7,8 l/100 km.

Pohonné ústrojenstvo Silu motora prenáša nakrátko odstupňovaná šesťstupňová manuálna prevodovka s krátkymi dráhami radenia. Na želanie je k dispozícii automatická prevodovka s rovnakým počtom prevodových stupňov, umožňujúca aj manuálne radenie krídelkami pod volantom. Pre účinný

prenos sily na vozovku je poháňaná zadná náprava vybavená diferenciálom Torsen. Charakteru auta zodpovedá stabilizačný systém, ktorý si vodič môže prispôsobiť vo viacerých krokoch. Pre normálne jazdné podmienky sú VDC i kontrola trakcie aktívne (Režim 1). Pri nájazde na voľnú dráhu môže mať zmysel vypnúť trakčnú kontrolu (Režim 2). Kto chce pri ostrom prejazde zákrut aj ľahkú pretáčavosť, zvolí si Režim 3 s neskorším zásahom stabilizácie VDC. Pre „pretekársku“ jazdu sa v Režime 4 vypne aj kontrola trakcie. Piatou možnosťou je úplné vypnutie systému stabilizácie i trakčnej kontroly, vďaka čomu zažije športovo ambiciózny vodič neohraničenú jazdnú dynamiku Subaru BRZ.

Športová silueta Nové Subaru sa vyznačuje štýlovým profilom s krátkymi prevismi a svalnatými blatníkmi a zadnou časťou. Vďaka veľmi nízko uloženému a smerom dozadu posunutému boxer motoru je predná hrana kapoty veľmi nízka. Výrazný otvor pre prívod vzduchu má formu šesťuholníka, typickú pre Subaru. Bi-xenónové reflektory pre stretávacie i diaľkové svetlá obklopujú denné svetlá z LED diód v tvare písmena C, ktoré ešte zostrujú športový vzhľad auta. K malej čelnej ploche, ktorá je dôsledkom nízkej karosérie, pridáva nové Subaru kupé aj výnimočne nízky koeficient aerodynamického odporu cw 0,27. K vynikajúcej aerodynamike prispieva aj kompletne krytmi uzatvorená a úplne rovná spodná časť karosérie, ktorá vzadu ústi do

mohutného difúzora s integrovanými dvoma koncovkami výfukov.

Interiér ako škrupinka Presne v zornom poli vodiča sa v strede kombinovaných prístrojov nachádza veľký, okrúhly analógový otáčkomer s integrovaným digitálnym rýchlomerom. Výrazne tvarované sedadlá zabezpečujú optimálne držanie tela aj pri rýchlej jazde zákrutami. S výnimočne nízkou pozíciou sedenia (bedrový bod len 40 cm nad vozovkou), malým športovým volantom s kompaktným priemerom 365 mm, vysokým stredovým tunelom, krátkou radiacou pákou a perforovanými hliníkovými pedálmi ponúka kokpit jasný športový feeling. Dobre prístupný batožinový priestor má objem 243, resp. 330 litrov.

Pasívna bezpečnosť Popri odolnom priestorovom bezpečnostnom ráme, ochrane proti bočnému nárazu vo dverách a trojbodových bezpečnostných pásoch pre všetky štyri miesta na sedenie prispievajú k vysokej pasívnej bezpečnosti predné airbagy pre vodiča a spolujazdca, ako aj bočné a záclonové airbagy. Vodič je chránený aj kolenným airbagom, ktorý znižuje riziko zranenia v oblasti dolných končatín. Nové Subaru BRZ sa na Slovensku predáva od prvého augusta 2012 a jeho cena štartuje na úrovni 31.990 eur. Text: Erik Dimov Snímky: archív CASPER media

19


Acer Iconia Tab A200

Väčší súrodenec, model A200, je najvyspelejší tablet v teste s iba jednoeurovou rezervou do stanoveného cenového stropu. Jeho srdcom je

dvojjadrový procesor NVIDIA Tegra, výborná je kapacita vnútornej pamäte, ktorá stúpla až na 16 GB. V porovnaní s konkurenciou ponúka tento tablet najlepšie rozlíšenie displeja, a to až 1280 × 800 pixelov, aj keď iba s technológiou TFT. Panel IPS by sa k Iconia Tabu A200 hodil lepšie a 70 gramov na 10-palcový tablet tiež nie je najmenej. Čo sa rozhraní týka, ani tomuto modelu nie je veľmi čo vytknúť – je tu GPS, Wi-Fi, Bluetooth a zaujímavé je použitie dvoch portov USB. Jeden je typu microUSB a druhý je klasický konektor USB. Len škoda absencie HDMI. Kapacita batérie 6520 mAh patrí k tým lepším. Výrobca použil matný vrúbkovaný plast v zadnej časti, ktorý je veľmi príjemný na dotyk. Na hornej hrane je opäť dvojtlačidlo hlasitosti

a posuvník na blokovanie tabletu. Acer pridal okrem softvérových tlačidiel aj tzv. Ring, čo je miesto na dotyk v spodnej stavovej lište, s ktorým máte prístup k vybraným aplikáciám. Je to návykové a veľmi komfortné. A200-ku chválime za svižné reakcie, za ktoré vďačí dvojjadrovému procesoru, ale veľmi dobré sú aj reakcie na dotyk prsta. K dispozícii je opäť mnoho predinštalovaných aplikácií, ako Docs To Go, Evernote, SoundHound či SocialJogger. Acer Iconia Tab A200 je kvalitný tablet, ktorý síce „oblizol“ stanovený cenový strop, každopádne však má používateľovi čo ponúknuť. Cena: 299 EUR Zapožica: Acer Cena: 209 EUR

HP Pavilion G6-2050ec Na prvý pohľad mohutný čierny notebook v sebe ukrýva niečo, čo sa bude páčiť najmä hráčom. Grafická karta AMD Radeon HD 7670M ponúka 2 GB grafickej pamäte a je to v notebooku v tejto cenovej kategórii jedna z najlepších možností, ako si lacno zahrať nové hry. HP navyše pridalo používateľovi aj na kapacite pevného disku, ktorý aktuálne ponúka 750 GB úložného priestoru. Procesor Intel Core i3-2330M je taktovaný na 2,2 GHz, je uložený do pätice na čipovej súprave Intel HM67 a sekundujú mu 4 GB pamäte RAM, s využitím druhého modulu ho možno rozšíriť až

na 8 GB. Displej je klasický 15,6-palcový s HD rozlíšením, teda 1366 × 768 pixelov. Pri pohľade zvonka objavíte perleťový čierny leštený plast. Použitie lesklého plastu zvonka je v poriadku, ale prečo sa výrobca rozhodol použiť takýto plast aj vnútri pod klávesnicou, je otázne. Ostávajú tu totiž odtlačky prstov. Až veľmi masívne na nás pôsobil displej, teda aspoň z bočného pohľadu. Má lesklú povrchovú úpravu, čo môže niekomu vyhovovať. Klávesnica má vystupujúce tlačidlá, je bežne komfortná, nechýba jej ani numerická časť. Výrobca nezabudol na typickú webovú kameru či

reproduktory Altec Lansing. Hmotnosť pod hranicou 2,5 kg je príjemná na 15,6-palcové telo, no ďalších viac ako 500 gramov treba so sebou nosiť v podobe napájacieho adaptéra. Portfólio rozhraní je bežné. Na ľavej hrane je port VGA, ďalej HDMI, dva porty USB (jeden staršieho a jeden novšieho štandardu), dva audiokonektory a klasická čítačka pamäťových kariet. Predná hrana zostala čistá, na pravej hrane je potom ešte jeden port USB štandardu 2.0 pri optickej mechanike. Výrobca sem šikovne umiestnil aj dve informačné minidiódy LED, ktoré tak nerušia na prednej hrane. So šesťčlánkovou batériou vydržal notebook pracovať o niečo viac ako päť hodín, čo je priemerný výsledok. Výborne si však HP Pavilion G6-2050ec počínal v oblasti grafického výkonu a chválime aj výkon pevného disku. Tento model odporúčame študentom, ktorí sa chcú uvoľniť aj pri hrách, no nemienia investovať do notebooku viac ako 600 eur. Cena: 599 EUR

20


Brother DSmobile 700D Najpokročilejší z mobilných skenerov tejto značky je model s číselným označením a písmenom D, ktoré značí duplex, a tak snímač CMOS umožňuje obojstranné skenovanie dokumentov. Optické rozlíšenie je 600 × 600 dpi a skener je okamžite pripravený na skenovanie, pretože na ohrev potrebuje len jednu sekundu.

Na skenovanie malých predlôh, napríklad vizitiek, využijete dodávaný softvér Presto! BizCard 6. Veľmi dobre rozpoznáva rôzne typy vizitiek, poradí si aj s logami a grafickými vizitkami. Občas sme museli vykonať menšie úpravy, ale inak skener v kombinácii s týmto softvérom ponúka výborný nástroj umožňujúci previesť

nahromadené vizitky do počítača a exportovať do ďalších súborov. Pri teste farebného skenovania nám naskenovanie strany A4 trvalo 27 sekúnd, pri dvojnásobnom rozlíšení bola strana pripravená za 56 sekúnd. Režim čiernobieleho skenovania bol rýchlejší, tu sme dosiahli dokončenie úlohy pri 300 dpi za 10 sekúnd a pri 600 dpi za 19 sekúnd. Pri duplexnom skenovaní je proces o niečo pomalší a treba počítať zhruba s dvoma stranami za minútu, teda s časmi o polovicu dlhšími ako v režime jednostranného spracovania predlôh. Vo výbave je puzdro na prenášanie, kalibračné listy na nastavenie skenera a čistiaci list. Využiť môžete vlastný softvér alebo dodávaný DSmobileSCAN II. Boli sme s ním spokojní a úlohy sme vykonávali práve cez softvér dodávaný výrobcom. Hmotnosť skenera bez obalu je 603 gramov. Prečo kúpiť: • Prenosné riešenie, rýchle skenovanie, duplex, možnosti nastavenia skenovania, vlastná softvérová výbava Cena: 262,74 EUR

Brother PJ-663 Medzi mobilnými zariadeniami sme vyskúšali aj tlačiareň na cesty. Nejde však o tlačiareň bežného typu, aké zvykneme testovať. Toto je termotlačiareň, ktorá síce stojí viac ako klasická atramentová, ale má menšie rozmery (255 × 55 × 30 mm) a veľmi nízke náklady na tlač (zhruba 7 centov na stranu A4). Rozlíšenie je 300 × 300 dpi a rýchlosť tlače je 6 strán za minútu. Tlač sme testovali na vzorovej strane ako pri iných modeloch tlačiarní. Použiť môžete rolku papiera s dĺžkou 15 alebo 30 metrov alebo klasické hárky s veľkosťou A4 v balení po 100 listoch. Zaujímavé sú dostupné rozhrania, k dispozícii je

nielen prepojenie USB a Bluetooth, ale aj IrDA 1.2. Tlačiareň sa automaticky vypína a dovedna možno nastaviť sedem časov, odstupňovaných po 10 minútach až po jednu hodinu. K zariadeniu môžete pripojiť dva druhy akumulátorov – NiMH s tlačou na 70 strán alebo Li-Ion na 300 strán. Voliteľne je k dispozícii aj adaptér na napájanie z auta. Termotlačiareň je rýchla a vzhľadom na svoju technológiu nevyžaduje prestoje medzi tlačovými úlohami. Po zadaní úlohy začne okamžite tlačiť. V prípade, že tlačíte na rolku papiera, vytlačený výstup ľahko odtrhnete. Využitie nájde všade, kde treba okamžite vytlačiť

faktúry, rôzne textové dokumenty, grafy alebo akékoľvek zmluvy či potvrdenia. Vďaka tepelnej tlači sa netreba starať o stav atramentov ani o ich následnú výmenu a v teréne máte vždy pripravené zariadenie. Výrobca pridáva softvér s názvom P-touch Editor 5.0, ktorý je na CD, ale dá sa stiahnuť aj zo stránok výrobcu na základe sériového čísla vášho modelu. Slúži na vytvárania šablón tlačových materiálov a predstavuje dobrú alternatívu, ako vytvoriť rôzne vopred pripravené materiály, kombinované s grafikou, textom a inými prvkami. Hmotnosť zariadenia je 473 gramov. Prečo kúpiť: • Zanedbateľné náklady na tlač, bezstarostné používanie v teréne, kompaktné rozmery Cena: 843,55 EUR Túto rubriku pripravujeme v spolupráci s magazínom PC REVUE. Viac informácií na www.pcrevue.sk

21


Vybite si hnev na citylighte Kreatívna kvalita po slovensky Slovenská spoločnosť ponúkajúca pôžičky stavila na kreatívu a vyšlo jej to. Využitie citylightov v slovenských nákupných centrách v rámci májovej kampane pritiahlo pozornosť médií aj klientov. Napriek tomu, že rôznych nebankových inštitúcií je na našom trhu dostatok, ich barnumovský hluk prehlušila kvalitnejším spracovaním myšlienky. Je vidieť, že ide o zavedenú firmu patriacu pod krídla veľkej medzinárodnej bankovej skupiny. Doprostred vitríny bol umiestnený veľký mäkký molitan, do ktorého bolo skutočne jednoduché triafať sa hlavou. Myšlienku skvelo podporil

aj samotný slogan: „Tu si môžete trieskať hlavu, keď zistíte, s akým vysokým úrokom vám požičala vaša banka“. Netradične riešenú kampaň bolo možné okrem Bratislavy vidieť aj v Nitre či Košiciach. Za kreatívu bola zodpovedná agentúra Wiktor Leo Burnett, fyzické prevedenie na citylightoch zabezpečila euroAWK. (red.)

Ako na náročných zákazníkov Zbavte sa chronických sťažovateľov Z času na čas sme vždy tvárou v tvár klientovi, ktorý má z nášho pohľadu prehnané požiadavky a my nevieme, či vyhovieť, alebo ho stratiť.

Nie je to ľahké rozhodnutie. No nasledujúcich niekoľko bodov vám uľahčí analýzu a rozhodovanie v konkrétnom prípade. A to vám môže zachrániť drahocenný čas pri iného zákazníka. Vie skutočne, čo chce? Dokáže tento zákazník jasne vysvetliť, čo požaduje, alebo svoje požiadavky pravidelne mení? Pokiaľ nie, ide o chronického sťažovateľa, ktorý vás akurát oberá o čas a teda aj peniaze, profit z neho bude minimálny alebo žiadny.

Existuje šanca opakovaného obchodu? Je možné, že extra starostlivosťou si klienta pripútate a v budúcnosti budete ťažiť zo súčasných ústupkov, alebo sa u vás zákazník stavil iba raz a pravdepodobne ho už neuvidíte. Pokiaľ nejde o kúpu drahého produktu, kde vám záleží na každom predanom kuse, musíte si dobre spočítať, či si vaša jednorazová aktivita na seba v tom momente aj „zarobí“. Zhoršíte kvalitu služieb pre ostatných?

Pokiaľ sa budete venovať iba jednému klientovi, ostatní môžu trpieť. Dobre si spočítajte, či jeden zákazník so špeciálnou starostlivosťou dokáže priniesť firme toľko, aby sa vyrovnali potenciálne straty z ostatných zanedbávaných klientov. Prinesie nových klientov? Ak ide o solídneho zákazníka, a vy pre neho urobíte extra služby, môže vám priniesť ďalších klientov, a to neberte na ľahkú váhu. Musím mať extra výdavky na obsluhu? Potrebujem pre obsluhu veľmi náročného zákazníka prijať nových zamestnancov alebo seriózne zmeniť dobre zabehnuté firemné procesy?

Kde je zmena, tam je aj príležitosť. Bývalý riaditeľ General Electric, legendárny Jack Welch

22

(red.)


osiva t 0 3 e p u Pri nák ravkom p í r p o h é n e namor

a Celest Extr pílku áhradnú

získate z vého o l í p u o k ž ĺ Fiskars s d m. listu 255 m

Zdravý porast na konci zimy • Bezkonkurenčne dlhodobý účinok • Prispieva k znižovaniu obsahu mykotoxínov v potravinovom reťazci • Udrží porast vo výbornej zdravotnej kondícii do konca zimy www.syngenta.sk

23


Sme vaším partnerom už vyše 10 rokov Farmárom a podnikateľom v agrosektore ponúkame viac ako 10 rokov komplexné finančné riešenia pre vaše potreby: •predfinancovanie rôznych druhov dotácií •prevádzkové financovanie •investičné aktivity, rekonštrukcie a výstavby nehnuteľností •obnovu technologického a vozového parku •nákupy vstupov na zakladanie úrody •kúpu poľnohospodárskej pôdy •poradenstvo v oblasti financií a EÚ fondov

Viac informácií vám poskytneme vo firemných centrách Tatra banky (ich zoznam nájdete na www.tatrabanka.sk v sekcii Pobočky a bankomaty), u pracovníkov oddelenia agrofinancovania a projektov EÚ na telefónnom čísle 02 5919 1896 alebo na e-mailovej adrese agrofinancovanie@tatrabanka.sk

24

02/6866 1000 > 02/5919 1000 > 0903 903 902 > 0906 011 000 > 0850 111 100 dialog@tatrabanka.sk | www.tatrabanka.sk | agrofinancovanie@tatrabanka.sk | 02/5919 1896

ProgressLetter  
ProgressLetter  

Časopis ProgressLetter oslavuje 10 rokov rozdávania dobrých rád podnikateľom a profesionálom z oblasti marketingu a manažmentu.

Advertisement