Page 1

Voor een duurzaam en sociaal Oegstgeest een betrokken samenleving met een actief bestuur

Het kernprogramma van Progressief Oegstgeest voor 2010-2014

In PrO hebben PvdA, Groen Links en D66 elkaar gevonden om samen te werken aan duurzaam en sociaal beleid dat past bij Oegstgeest. Of het nu gaat om de zorg voor de buren, het sparen van het milieu, of het opvangen van nieuwe inwoners. PrO is de partij waarvan u weet wat u er aan heeft: duurzaam, sociaal en lokaal.

In de komende jaren staan er voor Oegstgeest nog grote ruimtelijke ontwikkelingen op de rol, zoals Nieuw Rhijngeest, het ASC- en het MEOB terrein. Belangrijke plannen, die van Oegstgeest een nog sterkere gemeente kunnen maken. En dan raakt de ruimte in Oegstgeest op. PrO zal zich actief inzetten om te zorgen dat Oegstgeest een kwaliteitsgemeente is en blijft, met oog voor de menselijke maat; een gemeente die dienstverlening aan de burgers hoog in het vaandel heeft staan. PrO staat, juist bij de huidige economische tegenspoed voor standvastig beleid: duurzaam waar mogelijk, sociaal waar nodig en altijd lokaal gericht met open vensters naar de omgeving.

D U U R Z A A M: denken en doen


Duurzaamheid is een centraal begrip voor PrO. Duurzaamheid betekent voor ons daadwerkelijk gestalte geven aan integraal beleid: bij alle keuzes waar we voor staan betrekken we de effecten voor de toekomst, het milieu, de samenleving als geheel en de kwetsbare groepen in het bijzonder in onze afweging. Ook laten we ons leiden door algemene ontwikkelingen in milieu en maatschappij en onze positie in de regio. Moeilijke keuzes gaan we hierbij niet uit de weg.

De komende jaren willen we: -

Duurzame bouw als onverkort uitgangspunt. De gemeente formuleert daartoe, uiteraard binnen de wettelijke kaders, een royaal minimumpakket aan eisen (dubo+, duurzaam bouwen plus), ook voor verbouwingen. De bouwverordening wordt daarop aangepast.

-

Energiebewust optreden, te beginnen bij gemeente zelf. Gemeentelijke gebouwen worden zoveel mogelijk energieneutraal, onder meer door plaatsing van zonnepanelen.

-

Gemeentelijke verwervingen en aankopen worden onderworpen aan expliciete cradle to cradle criteria (ofwel: afval is voedsel; voorzien in onze eigen noden en de toekomstige generaties van meer mogelijkheden voorzien).

-

Gemeentelijke regelgeving die ruim baan biedt aan diverse alternatieve energiebronnen: kleine windmolentjes, zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling, aardwarmte etc.. Hiervoor verstrekt de gemeente duurzaamheidleningen tegen een lage rente aan particulieren en bedrijven.

-

Ondersteuning van acties van 3VO, Vluchtelingenwerk, Milieu Educatie Centrum en andere (vrijwilligers)organisaties die bijdragen aan veilige en duurzame ontwikkeling of bewustwording daarvan.

-

Gedifferentieerde tarieven voor de vuilnisinzameling.

-

Meer en grotere vuilnisbakken op plekken waar mensen lopen en zitten, zodat ze hun afval gemakkelijker netjes kunnen weggooien

-

Een integraal waterplan voor de hoeveelheid en kwaliteit van oppervlakte- en grondwater, riolering en afvalwaterzuivering in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland.

-

Een energiezuinig, liefst energieneutraal, zwembad, gebouwd van duurzame materialen. Mogelijk kan aansluiting gevonden worden bij het stadsverwarmingssysteem van Poelgeest.

Oegstgeest is een mooi dorp en dat willen we graag zo houden. De basis daarvoor is grotendeels al goed verankerd in bestaand beleid. Waardevolle onderdelen van ons dorp, zoals het openbaar groen heeft blijvend onze grote aandacht. Het groene beleid van Oegstgeest, neergelegd in het groenbeleidsplan moet worden geactualiseerd; hierbij is het uitgangspunt dat groene gebieden aansluiten op elkaar en op de regionale groenstructuur.

DUURZAAM, SOCIAAL, LOKAAL

2


-

Het openbaar groen heeft verschillende functies: speelgroen, sportgroen, struingroen en siergroen. In het groenbeleidsplan dient aan deze facetten aandacht te worden gegeven. Uiteraard wordt ook in de nieuw te bouwen wijk Nieuw Rhijngeest rekening gehouden met deze verschillende functies.

-

Wij willen ecologisch beheer voor alle parken, plantsoenen, bermen en oevers bevorderen. Dit houdt onder anderen in dat we streven naar kruidenrijke en bloemrijke bermen en plantsoenen, dat we, waar mogelijk, natuurlijke oevers realiseren, dat zorgvuldig met bomen en opgaande begroeiïngen wordt omgegaan en dat er ruimte komt voor verwilderingsnatuur en speel- en struinnatuur.

-

Er komt een natuurspeelplaats waar kinderen de kans krijgen om buiten te spelen en spelenderwijs met de natuur in aanraking te komen.

-

Bij de renovatie van bestaande speelplaatsen wordt gestreefd naar vergroening.

-

PrO wenst de uitvoering van het plan Noordoever van het Oegstgeesterkanaal. Omdat een groot deel van het gebied in bezit is van het Hoogheemraadschap is het aanleggen van ‘tijdelijke natuur’ een goede optie om toch al dicht bij huis te kunnen recreëren recreëren.

-

Het moet mogelijk zijn dat bewoners een stukje openbaar groen beheren en het te verkopen snippergroen dient op een voor burgers toegankelijke kaart te worden aangegeven.

-

In het kader van de eigen verantwoordelijkheid van burgers voor hun leefomgeving dient er een wijkbudget te komen, waarmee bewoners zelf hun eigen wijk kunnen aankleden en bijvoorbeeld kunnen bepalen of het speeltuintje of de groenvoorziening in de buurt voorrang krijgt. Wijkverenigingen krijgen hierin een centrale rol.

-

Het Irispark is redelijk toegankelijk gemaakt als wandelpark voor “oudere jongeren”, maar dat kan beter: met een creatieve inslag moet het mogelijk zijn de gebruiksmogelijkheden voor jong en oud te verbeteren. Het uitschrijven van een prijsvraag kan zeker de nodige creativiteit vrijmaken.

-

De gemeente draagt zorg voor een duidelijk bomenbeleid, waarin ze duidelijkheid geeft over bomenplant, kap en onderhoud en zorgt voor duidelijke en tijdige informatie hierover aan de inwoners.

-

De vele mooie bomen in Oegstgeest verdienen het opstellen van een ’bomenboek’.

-

De gemeente formuleert een heldere visie op de plaats en toekomst van het Milieu Educatie Centrum en de gemeentelijke (administratieve/organisatorische) ondersteuning hiervan.

DUURZAAM, SOCIAAL, LOKAAL

3


Verkeer en infrastructuur De mobiliteit, per auto en openbaar vervoer, neemt nog steeds toe en legt daarmee een groeiend beslag op ruimte en geld. PrO ziet bij voorkeur dat zoveel mogelijk verplaatsingen per fiets, te voet en per openbaar vervoer plaatsvinden. In deze paragraaf is er aandacht voor het autoverkeer en het openbaar vervoer. De fietser en de voetganger komen in het hoofdstuk Lokaal aan bod. Het openbaar vervoer in regio staat onder druk; dat pakt slecht uit voor de inwoners van Oegstgeest. Dat is ook vanuit milieuoogpunt schadelijk, want het openbaar vervoer wordt daardoor steeds minder een aantrekkelijk alternatief voor de auto. PrO zet zich in voor openbaar vervoer dat niet alleen betaalbaar is, maar dat ook uitgaat van het principe: goede aansluiting, optimale dekking en bereikbaarheid. PrO wil niet in wegen investeren zonder een forse bijdrage aan hoogwaardig openbaar vervoer. Dus de Rijnlandroute, met uiteraard een voor mens en milieu aanvaardbare inpassing in het landschap, als oost-westverbinding tussen A4 en A44 alleen als er ook een volledige RijnGouwelijn komt, tot aan de kust. Knelpunten oplossen kan Oegstgeest niet alleen. Daarom is samenwerking op regionaal niveau van groot belang. Te meer omdat de rijksoverheid alleen nog bijdragen wil leveren als ook de regio zelf over de brug komt. Daartoe heeft de regio Holland/Rijnland een investeringsfonds in het leven geroepen.

PrO wil ijveren voor de volgende punten: -

De RijnGouwelijn moet een aantoonbaar positief effect te hebben op het gehele openbaar vervoernet in de regio. Daarnaast dient het openbaar vervoer in Oegstgeest zelf op peil te blijven! Voor Oegstgeest moeten slimme aansluitingen van bussen en goede (fietsparkeer)voorzieningen bij de haltes in het Bio Science Park in Leiden worden gerealiseerd. In Nieuw Rhijngeest moet de nu geplande halte van de RijnGouwelijn werkelijkheid worden.

-

De veiling Flora Holland krijgt een eigen aansluiting op de A44 of N44, de noordelijke ontsluitingsweg van Rijnsburg is daarbij bespreekbaar.

-

De tweede brug van Poelgeest tussen de Hugo de Vrieslaan en de Oegstgeesterweg komt er snel door met Leiden goed samen te werken.

-

Verlaging van de maximum snelheid op de A44 naar 100 km/uur.

S O C I A A L: samenleven doe je niet alleen

DUURZAAM, SOCIAAL, LOKAAL

4


Er is de afgelopen jaren stevige vooruitgang geboekt op sociaal terrein; dat vormt een goede basis voor verdere ontwikkeling in de komende periode. Sociale samenhang is voor ons een belangrijk punt. Behalve een mooie en veilige omgeving is de manier waarop wij met elkaar omgaan van groot belang voor ons welzijn. Wederzijdse aandacht, betrokkenheid en zo nodig zorgverlening, maakt dat Oegstgeest meer is dan de plaats waar toevallig je woning staat. De inwoners van het dorp kennen hun rechten en erkennen hun verantwoordelijkheden en plichten. PrO wil de komende periode veel aandacht blijven besteden aan het sociale beleid.

Door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft de gemeente meer verantwoordelijkheid en een breed budget gekregen voor het aanbod van passende voorzieningen voor wonen, welzijn en zorg. PrO wil dat de gemeente de kans om het beleid op deze terreinen meer op elkaar af te stemmen actief oppakt. Zo kunnen we de sociale samenhang versterken én zorgen dat zorgbehoevende mensen de hulp en ondersteuning krijgen die bij ze past.

Wij willen stimuleren dat zoveel mogelijk mensen actief mee (kunnen) doen en actief kunnen blijven, zowel jong als oud. Wanneer iemand daarin belemmerd is, willen we ondersteuning bieden, met aandacht voor zijn of haar sociale omgeving. Dit geldt met name voor mensen met een handicap, chronisch zieken en voor mensen die moeite hebben in het vinden van aansluiting op de arbeidsmarkt. Uitgangspunt daarbij is dat de burger eigen verantwoordelijkheid neemt voor de zorgaanvraag. Omdat niet iedereen in staat is zelfstandig tot de juiste zorgvraag te komen, wil PrO al bij het vaststellen van de hulpbehoefte ondersteuning bieden. Het Lokale Loket vervult daarin een belangrijke rol. PrO vindt dat solidariteit - met en voor elkaar- in Oegstgeest een grote rol moet spelen.

1

Sociale voorzieningen en participatie

-

Het (laten) uitvoeren van een “sociale stresstest” op gemeentelijk niveau kan helpen bij het inventariseren van mogelijke knelpunten: is de gemeente voldoende toegerust om eventuele wijzigingen in de zorgvraag adequaat aan te pakken?

-

Samenwerking tussen diverse organisaties - bijvoorbeeld ten aanzien van de indicatiestelling - is van groot belang. De gemeente vervult hierin een actieve, stimulerende rol.

-

In Nieuw Rhijngeest is levensloopbestendig bouwen een van de uitgangspunten voor de ruimtelijke planning. In de bestaande wijken wordt levensloopbestendig bouwen gestimuleerd.

-

Bij het gezondheidsbeleid vooral inzetten op preventieve actie voor jong en oud, bijvoorbeeld het gericht inzetten van de GGD als het gaat om alcohol- en drugspreventie.

DUURZAAM, SOCIAAL, LOKAAL

5


-

De sociale en ontmoetingsfunctie van het Boerhaaveplein, als wijk- en winkelcentrum - dicht bij veel seniorenwoningen - moet worden versterkt.

PrO wil zich voor de verschillende doelgroepen sterk maken.

Voor de jongeren: -

Via hyves of een ander voor jongeren aansprekend medium activeren we jongeren met belangstelling voor lokale politiek. Doel is jongeren serieus te nemen en te stimuleren om mee te praten, mee te doen en mee te beslissen.

-

Een goed en breed toegankelijk aanbod van jeugd en jongerenwerk blijft voor PrO erg belangrijk. De opvattingen en wensen van de jongeren zelf nemen wij als uitgangspunt.

-

Friendzz ontwikkelt zich verder met themabijeenkomsten, films en try-outs met onderwerpen als cultuur, politiek, maatschappij, ontwikkeling, gezondheid en preventieactiviteiten.

-

Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt ook plaats voor 14 +.

-

PrO wil de huisvestingsmogelijkheden voor jongeren (laten) onderzoeken, ontwikkelen, uitbreiden en realiseren.

-

Voor jongeren vormt het “hangen” een zinvolle tijdbesteding, maar anderen ervaren dat hangen als overlast. Communicatie is het sleutelwoord, want overleg met de jongeren en omwonenden kan veel verhelderen en waar nodig leiden tot het maken van afspraken. Hier is een rol is hier weggelegd voor de wijkagent, in samenwerking met het wijk- en jongerenwerk.

Voor het gezin -

Initiatieven in de wijk, van wijknetwerken en –verenigingen, stimuleren we door subsidies voor bijvoorbeeld straatspeeldag, buurtbarbecues etc. Ook de eigen inzet van burgers, bijvoorbeeld via ’opzomerdagen’, kan worden gestimuleerd.

-

De inzet van de vele vrijwilligers in ons dorp dient aandacht te krijgen door een jaarlijkse vrijwilligersdag.

-

De mogelijkheden van sport en spel in de buurt en op straat worden vergroot.

-

Er is een actief centrum voor jeugd en gezin

DUURZAAM, SOCIAAL, LOKAAL

6


Voor de ouderen en risicogroepen -

Het voorkomen van eenzaamheid (bij ouderen) is een expliciete doelstelling van welzijnsbeleid. Vanuit signalen (van de professionele instellingen) wordt actie ondernomen.

-

Mogelijkheid tot (culturele) welzijnsactiviteiten, bijvoorbeeld door inzet van een museumbus en mogelijkheid tot ontmoeting in een inloop- (of inrij)café.

-

Toegankelijkheid van publieke voorzieningen en andere gebouwen en woningen is voor mensen met een lichamelijke beperking noodzakelijk om op een gelijkwaardige manier te kunnen deelnemen aan de samenleving.

-

Goed en passend openbaar vervoer vormt een belangrijk aangrijpingspunt om eenzaamheid van ouderen tegen te gaan. De gemeente bevordert actief betaalbaar openbaar vervoer voor ouderen, dat aansluit bij de behoefte, ook buiten “kantooruren”. Bijzondere aandacht heeft PrO voor het busvervoer dat ouderen- en zorginstellingen verzorgen, zoals de bus van Van Wijckerslooth en de SWOO-bus

-

Bij het winkelcentrum in de De Kempenaerstraat dient, net als bij de Lange Voort, een publieke toiletvoorziening te komen.

-

PrO ondersteunt de plannen om zorgcentrum Hofwijk uit te breiden en te moderniseren. De functie van het Hofbrouckerpark moet behouden worden.

-

Er komt een ontmoetingsmogelijkheid ter ondersteuning en ontlasting van mantelzorgers.

-

Oegstgeest is bij uitstek een ‘wandelgemeente’ met aantrekkelijke looproutes. Er dienen daarom meer bankjes, bijvoorbeeld op de route zorgcentrum Hofwijk - Lange Voort geplaatst te worden.

-

Oegstgeest is een gemeente met open luiken: het biedt ruime opvang aan vluchtelingen, omdat de prettige leefomgeving hier de ruimte biedt voor een geslaagde integratie.

-

Onder het motto van ‘Oegstgeester gemeente, Wereldgemeente!’ wil PrO op basis van burgerinitiatieven ontwikkelingssamenwerking ondersteunen.

-

De gemeente besteedt aandacht aan het begeleiden van werkzoekenden naar werk.

2

(Sociale) woningbouw

Een blik op de kaart laat zien dat er nauwelijks meer ruimte is om te bouwen: Oegstgeest raakt vol. PrO vindt dat het op peil houden van het aantal sociale woningen in Oegstgeest van groot belang is om een veelzijdige bevolkingsopbouw en -samenstelling te houden of te verkrijgen. Bij herstructurering is sloop voor PrO pas optie als renovatie van - de doorgaans goedkope - woningen niet wenselijk of financieel haalbaar is. De totale voorraad sociale woningen in het dorp mag niet kleiner worden. Mensen uit herstructureringswijken krijgen voorrang voor een andere woning nabij hun oorspronkelijke buurt. -

In principe kiezen we voor levensloopbestendig en duurzaam bouwen.

DUURZAAM, SOCIAAL, LOKAAL

7


-

Bij nieuwbouw - bijvoorbeeld op de Van de Ameele-locatie - moet minimaal 30% sociale woningbouw worden bereikt, om ook de niet-kapitaalkrachtige inwoners een kans op een passende woning te bieden.

-

Kleinschalige woningbouw voor dementerende ouderen vormt een waardevolle toevoeging aan het woningbestand.

-

Uit het oogpunt van bestrijding van eenzaamheid van ouderen is het gewenst woningen of woongelegenheid voor hen in de nabijheid van de winkelcentra te realiseren.

-

De gemeente stelt in aanvulling op de plannen van woningstichting Buitenlust een visie op (inclusief financiële component) voor de aanpak van de wijk Buitenlust. Daarbij zal de mogelijke inzet van gelden uit de Reserve Sociale Woningbouw worden meegenomen.

-

Nieuw Rhijngeest moet voor fiets, voetganger en auto een goede verbinding krijgen met het bestaande dorp, zodat deze wijk echt deel gaat uitmaken van het dorp. Het is van belang om tijdig (winkel)voorzieningen in deze wijk in aanbouw te realiseren.

-

De openbare ruimte in Haaswijk, als wijk uit de jaren tachtig, is inmiddels toe aan een kwaliteitsverbetering: wij willen een ‘APK-beurt’ om de problemen in kaart te brengen en aan te pakken, want schoon, heel en veilig is de norm.

DUURZAAM, SOCIAAL, LOKAAL

8


3

Kinderen en Onderwijs

Onderwijs dient kwalitatief hoogwaardig te zijn en gericht op groei naar volwaardige deelname aan de maatschappij. Samenleven begint al op jonge leeftijd. PrO vindt het van belang verdraagzaamheid te bevorderen en jongeren te leren hoe wij op een menselijke manier met elkaar kunnen leven. Ook op school verkrijgen jongeren kennis van en begrip voor diverse levensbeschouwingen, waaronder religie, en hun inwerking op onze cultuur. -

Alle scholen in Oegstgeest zijn goed gehuisvest: met aandacht voor een goed binnenklimaat, energiebesparing, veiligheid en inbraakpreventie.

-

In Nieuw Rhijngeest komt een basisschool.

-

Deelname van de leerlingen aan specialistische vakken en onderwerpen die buiten het reguliere onderwijsprogramma liggen, zoals zwemmen, culturele vorming, natuur- en milieueducatie, levensbeschouwing en religie, is zeer waardevol. PrO vindt het belangrijk dit te stimuleren door het bevorderen van de beschikbaarheid van in- en externe vakleerkrachten voor dergelijke vakken.

-

De onlangs gestarte kinderraad verdient navolging en uitbreiding, zodat elke school daar ieder jaar aan kan meedoen.

-

Kinderdagopvang, buitenschoolse en gastouderopvang dient goed geregeld te zijn om de emancipatie en participatie van vrouwen en mannen in werk en zorgtaken te ondersteunen.

-

Peuterspeelzalen zijn een belangrijke voorziening voor de ontwikkeling van kinderen. De subsidie vanuit de gemeente dient voldoende te zijn om deze voorziening op een goed niveau te houden.

4

Sociale veiligheid

De kwaliteit van de leefomgeving is zeer gebaat bij (sociale) veiligheid. Via het integraal veiligheidsbeleid kan de raad mede sturing geven aan de activiteiten van de politie. Voor het gevoel van veiligheid is het ook erg belangrijk dat de politie voor mensen goed bereikbaar en benaderbaar is. -

De gemeente zorgt voor goede verlichting, veilige voetgangers- en fietsroutes, verzorgde en goed onderhouden parken en veilige speelplaatsen.

-

Onze prioriteit voor de politie blijft: in actie komen, ook bij kleine vergrijpen.

-

De nieuwe districtsindeling van de politie dient te leiden tot een effectievere inzetbaarheid van het politiepersoneel op Oegstgeester grondgebied.

-

Publieksbijeenkomsten met de politie zijn zeer wenselijk.

5

Cultuur

DUURZAAM, SOCIAAL, LOKAAL

9


Cultuur geeft kleur aan het leven en toont de veelzijdigheid, diversiteit en creativiteit van de menselijke geest. Het vormt een onmisbare voedingsbodem voor een samenleving waarin respect bestaat voor uiteenlopende opvattingen, uitingen en culturen. Oegstgeest heeft een lange en rijke traditie van cultureel aanbod. Dat wil echter niet zeggen dat er nooit iets mag veranderen. Voor optimale programmering is samenwerking en afstemming nodig tussen de verschillende partijen. PrO acht het vanzelfsprekend dat cultuur toegankelijk is voor minder draagkrachtigen.

De bibliotheek vervult –zeker op de nieuwe plek- een spilfunctie in het dorp. De bibliotheek kan haar maatschappelijke rol in de toekomst verder in die richting ontwikkelen. Het lokale loket is er prima op zijn plaats, met K&O als goede buur.

PrO heeft de wens dat in de nieuwe cultuurnota aandacht is voor diverse activiteiten die Oegstgeest op de kaart zetten zoals: Oegstgeest schrijversdorp, Oegstgeester muurgedichten of een culturele wandel- of kunstroute. De cultuurnota kan het startpunt vormen van een gerichte zoektocht naar het “culturele goud” van Oegstgeest: ons dorp vormt immers de woonplaats van tal van vooraanstaande wetenschappers van diverse pluimage. Het verdient aanbeveling te bezien op welke wijze - door tussenkomst van kunstenaars bijvoorbeeld - hun kennis en ervaring op een speelse en aantrekkelijke manier gepresenteerd kan worden aan de bewoners van Oegstgeest en aan bezoekers van buiten Oegstgeest. Oegstgeest wordt daarmee zichtbaar als dorp van kennis en kunst en kan bijdragen aan de uitstraling van de gehele regio. Op het MEOB-terrein aan de A44 liggen kansen om de bezoeker die van Schiphol naar Den Haag of Leiden reist te lokken, zoals Corpus verderop. Cultuur mag de komende jaren wat PrO betreft niet het financiële sluitstuk in de begroting vormen, ook niet in tijden van economisch neergang. Voor de uitvoering van de Cultuurnota dient meerjarig financiering te worden gereserveerd om de reputatie van dorp van kennis en kunst te vestigen. Wij vinden dat particuliere initiatieven op dit gebied steun verdienen.

-

Het Irispark kan ook een culturele functie krijgen door bijvoorbeeld het plaatsen van een muziektent. Het leent zich goed voor kleinschalige muziekactiviteiten of muziekfestivals.

-

Kansen liggen er ook bij de Hofdijk: hier valt te denken aan een langgerekte beeldentuin, als aankleding van een aantrekkelijke flaneerroute.

-

PrO zet zich actief in voor de kunstenaarsvereniging In-Stock door openbare gebouwen beschikbaar te stellen voor exposities en bedrijven en andere instellingen te stimuleren hetzelfde te doen.

DUURZAAM, SOCIAAL, LOKAAL

10


-

Een jaarlijkse culturele uitdag kan een belangrijke aanjager worden van het culturele leven in Oegstgeest.

6

Sport

Lekker samen sporten is voor iedereen toegankelijk, helpt bij het behouden van een goede gezondheid en draagt bij aan de sociale samenhang in ons dorp. Nu de bevolking van Oegstgeest groeit, mag de ruimte voor sport niet achterblijven. Sport is niet louter een zaak van de verenigingen, daarom moet er niet alleen aandacht zijn voor formeel georganiseerde sport in de (nieuwe) sporthal of op de sportparken maar ook voor de kleine clubjes in gymzalen. -

Intensief (multi)gebruik van sportvelden is gewenst.

-

PrO stimuleert het inrichten van speelplekken (natuurspeeltuinen), trapveldjes e.d. voor jongens en meisjes van verschillende leeftijden. Zij zijn bevorderlijk voor gezond bewegen en sociale contacten en bieden daarvoor mogelijkheden buiten clubverband. Ook het behoud en onderhoud van deze speelplekken heeft onze aandacht.

-

De exploitatie van de nieuwe sporthal en het zwembad is geen kerntaak van de gemeente: uitbesteden aan een - zo mogelijk dezelfde - private partner verdient de voorkeur.

-

Indien en voor zover alle gemeenten uit de regio een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een nieuwe regionale ijsbaan, zal Oegstgeest niet achterblijven.

-

PrO wil een onderzoek om te zien of het zinvol is de aanschaf en onderhoud van sportfaciliteiten onder te brengen in een regionaal shared servicecentrum, waarbij dergelijke diensten efficiĂŤnt en effectief kunnen worden aangeboden aan (organisaties binnen) de aangesloten gemeenten.

7 Oegstgeest, een levendige gemeente Samenleven betekent niet alleen zorgen voor en rekening houden met elkaar, maar ook samen dingen doen. PrO wil activiteiten en initiatieven op dat gebied van harte ondersteunen. Het is van belang dat de gemeente zich inzet om de continuĂŻteit van initiatieven, zoals bijvoorbeeld de Haaswijkloop, de poldercross en de avondvierdaagse, te waarborgen. PrO is van mening dat de schaal van Oegstgeest juist kansen biedt om echt inhoud te geven aan het samenbindend vermogen van tal van activiteiten.

-

Er dient een jaarlijkse gemeentelijke evenementenkalender te komen - uiteraard ook op de website! - waarop uiteenlopende activiteiten als: culturele uitdag, verkiezingsdagen, vrijwilligersdag, open monumentendag, open atelierroute, de bomenwandeling, Koninginnedag, 5-meimarkt, Haaswijkloop, poldercross, Sint-Joris-marsen, activiteiten bij winkelcentra, nacht

DUURZAAM, SOCIAAL, LOKAAL

11


van de nacht etc. een plaats krijgen. Activiteiten en initiatieven die solidariteit en duurzaamheid bevorderen verdienen een ereplaats op deze kalender. -

Schoolgebouwen kunnen ook benut worden voor niet-schoolse activiteiten. Met deze brede schoolbenadering kunnen buitenschoolse activiteiten en initiatieven van vrijwilligers (waaronder wijkverenigingen) onderdak vinden. Het benutten van het podium in de Leo Kannerschool vormt een goed voorbeeld.

-

Dringend gewenst is een coördinator, die zicht heeft en geeft op de diverse beschikbare locaties in het dorp (publiek en privaat). Het sociaal en cultureel leven in het dorp kan met een slimme uitgifte van de beschikbare ruimte een duidelijke opkikker krijgen!

-

Vrijwilligers, die op vele terreinen actief zijn, verdienen ondersteuning. Activiteiten moeten ergens plaats kunnen vinden.

L O K A A L: gemeente voor en van allen

1

De “menselijke maat”.

De inwoners van Oegstgeest hebben op diverse terreinen en verschillende momenten te maken met het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur is er dan ook voor u, sterker nog, het is samengesteld door u. U bént deel van de gemeente. De kwaliteit van dat bestuur staat of valt met het vermogen goed om te gaan met inwoners: consequent beleid, heldere communicatie, openstaan voor inzichten van inwoners, verstandige handhaving van regels zijn daarvan voorbeelden. Het functioneren van het gemeentebestuur en de informatievoorziening kan beter. De uitwisseling en dienstverlening via internet is de afgelopen tijd - met standaardoplossingen - gerealiseerd. Het is wenselijk nu een stap verder te gaan en in te zetten op gebruiksvriendelijke vormen van interactief internet. Op die manier kan uitwisseling van standpunten leiden tot meer draagvlak voor ingrijpende beslissingen.

PrO wil aandacht voor de volgende punten: -

De gemeente dient open te staan voor suggesties uit de samenleving, maar meer gestructureerd; hierbij kan het KlantContactCentrum een centrale rol vervullen.

-

De Servicelijn van de dienst openbare werken functioneert goed, maar verdient meer bekendheid.

-

Besturen doe je samen: ook inwoners zijn medeverantwoordelijk voor de eigen leefomgeving. Het is goed inwoners daarop waar nodig aan te spreken. Deze houding veronderstelt wel dat de ingebrachte kennis en kunde van burgers naar waarde wordt geschat.

-

Maatschappelijke organisaties en politiek kunnen effectief met elkaar samenwerken, zodat (opiniërende) vergaderingen van de raad effectiever zijn.

DUURZAAM, SOCIAAL, LOKAAL

12


-

Het stemgedrag van de partijen uit de raad dient, uit een oogpunt van transparantie, op de gemeentelijke website geplaatst te worden.

-

Aangenomen moties - en vooral ook wat daarmee gedaan is! - dienen een plaats op de website te krijgen. Vertrouwen is mooi, controle is beter.

-

Het burgerinitiatief is ingevoerd en heeft concreet resultaat geboekt: de geluidsoverlast van Schiphol en de wens om de Holle Mare-route aan te leggen, is aan de orde gesteld. PrO moedigt burgerinitiatieven aan.

-

PrO wil de burger de gelegenheid te geven zich uit te spreken over een besluit van de raad door invoeren van een referendum.

-

De mailgroepen van wijkverenigingen kunnen worden benut in de maatschappelijke discussie over zowel grote als kleinere maatregelen.

-

De totstandkoming van een Shared Service-centrum kan waardevol zijn voor de gemeente Oegstgeest; voorwaarde is wel dat het gemeentebestuur voldoende regie kan blijven voeren.

DUURZAAM, SOCIAAL, LOKAAL

13


2

Financiële keuzes

Voorspellen is lastig. De financiële crisis en de economische recessie hebben laten zien dat betrouwbare toekomstverwachtingen beperkt houdbaar zijn. Om nu al vast te leggen dat de komende jaren wel of geen verhoging van gemeentelijke belastingen aan de orde zal zijn, doet weinig recht aan de werkelijkheid om ons heen. Bovendien zijn er ook andere financiële mogelijkheden. PrO kiest voor een open benadering, waarin we goed willen kijken naar alle inkomsten en uitgaven van de gemeente.

Daarom staan wij voor de volgende uitgangspunten: -

Toekomstgerichte politiek betekent dat wij er rekening mee houden dat de keuzes die wij nu maken bepalend zijn voor de ouderen en jongeren van straks. PrO stelt voorop dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen en dat de veroorzaker van kosten voor de gemeenschap daaraan ook meebetaalt (conform het principe ‘de vervuiler betaalt’).

-

We zijn ons er heel goed van bewust dat Oegstgeest een kleine gemeente is, met de daarbij behorende portemonnee. Dat wil zeggen dat we verstandig met ons geld om moeten gaan. Richtlijn voor ons is dat we willen investeren in de samenleving: we willen minimaal het bestaande voorzieningenniveau in stand houden. Verder kiezen we voor een betrouwbaar bestuur, een gemeente met sociale samenhang en ontlasting van het milieu. We willen scherper kiezen om meer mogelijk te maken. Indien bij deze keuzes meer geld nodig is, is het verhogen van de kwaliteit van de voorzieningen voor PrO de enige rechtvaardiging voor het verhogen van de lokale belastingen.

-

Voor de uitvoering van de WMO heeft de gemeente een flexibeler budget voor welzijn en zorg. Dit biedt kansen, maar ook grotere financiële risico’s. We zullen de zorg bieden waar onze burgers terecht aanspraak op maken. Tegelijkertijd zullen we tenminste dezelfde aandacht blijven geven aan welzijn, jeugd en sport. De financiële middelen zullen we daar voor over moeten hebben.

-

De gelden die Oegstgeest bij de verkoop van de Nuon-aandelen ontvangt, dienen een duurzame bestemming te krijgen, zodat gedurende lengte van jaren het wegvallen van het Nuon-dividend ruim kan worden opgevangen.

3

Ondernemen

De aanwezigheid van ondernemers en ondernemingen zorgt ervoor dat Oegstgeest meer is dan alleen een woondorp. Ondernemers dragen bij aan de leefbaarheid van het dorp. PrO wil de ondernemers voor Oegstgeest behouden en ze de ruimte geven om te ondernemen, uiteraard binnen de kaders die daarvoor gelden. Tegelijkertijd willen we eventuele overlast van bedrijvigheid

DUURZAAM, SOCIAAL, LOKAAL

14


voor de omgeving voorkomen of zoveel mogelijk beperken door dit soort bedrijvigheid zover als mogelijk van woningen gescheiden te houden. Mede vanwege de belangrijke rol van ondernemers in de maatschappij willen wij het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) stimuleren. -

Het voormalig MEOB-terrein wordt een duurzaam bedrijventerrein, voor bedrijven voornamelijk uit Oegstgeest en omgeving. Duurzaam mag hier geen dode letter zijn, maar dient herkenbaar onderdeel uit te maken van het parkmanagement. Te denken valt daarbij aan zaken als carpoolen, duurzame energie en de zogenoemde cradle to cradle benadering. Het terrein moet er aantrekkelijk uitzien.

-

Bij de ontwikkeling van het MEOB-terrein dient de gemeente nadrukkelijk de regie te voeren en actief op zoek te gaan naar risicodragende partners.

-

Er komt een bedrijvenloket voor ondernemers: één aanspreekpunt bij de gemeente om de procedures bij vergunningen en dergelijke te stroomlijnen. Afstemming met het KlantContactCentrum ligt voor de hand.

-

In overleg met Oegstgeester bedrijven zet de gemeente zich in voor het creëren van werkervaringsplaatsen voor langdurig werklozen en het opzetten van een bedrijfsverzamelgebouw waarin nadrukkelijk ook plaats is voor zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel).

4

Verkeersveiligheid

PrO blijft aandacht houden voor de verkeersveiligheid. -

Scholen moeten op een wandel- en fietsvriendelijke manier bereikbaar zijn.

-

Meer controle op weggebruikers, vooral in 30 km-gebieden.

-

Er komt actieve ondersteuning van diverse bewonersinitiatieven, zoals de (landelijke) straatspeeldag om weggebruikers op het belang van een gematigde snelheid en verkeersveiligheid te wijzen. Dit lastige onderwerp leent zich om eens te kijken naar de “best practices” in andere gemeenten en te overleggen met de landelijk opererende fietsersbond.

-

Wij willen het fietsgebruik stimuleren door betere fietsroutes en het uitbreiden van het aantal fietsenstallingen bij winkelconcentraties, bushaltes en andere logische plekken.

-

PrO zet het aanpakken van gevaarlijke, onoverzichtelijke kruispunten, bijvoorbeeld hoek De Kempenaerstraat/Terweeweg en de afslag bij het Groene Kerkje richting Rijnsburg, hoog op de agenda.

-

Door de aanhoudende parkeerdruk is een nieuwe parkeernota dringend gewenst: als autoluw – helaas - niet mogelijk is, dan dient “autosluw” gehandeld te worden: slim omgaan met parkeermogelijkheden en het aantal parkeerplaatsen (o.a. Haaswijk) uitbreiden zonder het

DUURZAAM, SOCIAAL, LOKAAL

15


openbaar groen serieus aan te tasten. IJkpunten van de nieuwe nota zijn: verkeersveiligheid, voorkomen van overlast en veiligheid rondom scholen.

5

ASC

ASC-Ajax mag uitbreiden op een andere locatie. De Overveerpolder biedt een goede nieuwe vestigingsplaats voor de combinatie van voetbal met cricket, hoewel er sprake zal zijn van aantasting van de ecologische structuur als gevolg van de aanleg van deze sportvelden. PrO zal de nadruk leggen op een milieu- en natuurvriendelijke uitvoering van de plannen, met aandacht voor de instandhouding, voor zoveel als mogelijk, van de bossages, en voor de waterhuishouding en de aanwezigheid van vleermuizen. Het huidige ASC-terrein is overigens goed geschikt voor seniorenwoningen. Voorwaarde is dat er voldoende huurwoningen in de sociale sector komen en er voldoende groene speelruimte in de buurt blijft.

6

Schiphol

Oegstgeest maakt zich in regionaal verband sterk voor een krachtig signaal tegen de verdere ontwikkeling van Schiphol. Inzet daarbij is onder meer het niet laten toenemen van het vliegverkeer, verzet tegen de mogelijke komst van een tweede Kaagbaan en invloed uitoefenen op de hoogte van de aanvliegroutes. Ondanks verschillende belangen in de regio zet Oegstgeest zich actief – in samenwerking met zoveel mogelijk partners- in voor de eigen belangen: het beschermen van haar inwoners tegen geluidsoverlast en luchtvervuiling.

7

Regio

Oegstgeest leeft niet op een eiland. Een actieve opstelling in de regio blijft daarom gewenst, zodat ook regionaal beleid voor Oegstgeest herkenbaar blijft: samenwerken op alle onderwerpen waar dat leidt tot meerwaarde in kwaliteit of efficiency. Hier geldt: niet volgen, maar leiden! Het gemeentebestuur van Oegstgeest streeft dan ook naar een actieve rol van de gemeente in de regionale samenwerking.

DUURZAAM, SOCIAAL, LOKAAL

16

Verkiezingsprogramma Progressief Oegstgeest 2010-2014  

Verkiezingsprogramma van Progressief Oegstgeest voor de raadsperiode 2010-2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you