Page 1

PrO en Contra Nieuwsbrief van de PrO-fractie 2011 –nr. 1: maart nieuws uit de Raadsvergadering over het MEOB-terrein, het zwembad, nieuwe vormen bij ruimtelijke ordening en de Holle Mareroute.

Een eerste bericht vanuit de fractie in 2011. Met intussen voor het CDA weer een nieuw gezicht in de Raad: EibertJan van Blitterswijk. Hij vervangt Henk Heemskerk, die we met pijn in het hart uit de Raad hebben zien vertrekken. Gebleken is dat het CDA niet alleen landelijk grote moeite heeft om met intern afwijkende meningen om te gaan. Henk zijn afwijkende standpunt over de verhuizing van A.S.C. naar de Overveerpolder (waar Henk met de voorstanders, dus ook met PrO, meestemde), heeft uiteindelijk tot zijn afscheid van de Raad geleid. Een pijnlijke kwestie voor het CDA, zeker gezien het feit dat Henk één van de weinigen is die op eigen kracht, met voorkeursstemmen, in de Raad is gekozen. Volg ons op Twitter: rond commissie- en raadsvergadering plaatsen wij korte berichten op Twitter. Voor wie van dit nieuwe medium al gebruik maakt: volg ons op @proegstgeest. En voor wie dat nog niet doet, een goede reden om er vanaf vandaag mee te beginnen... Zwembad Het huidige zwembad Poelmeer kampt met achterstallig onderhoud en is feitelijk vrijwel aan het eind van de levensduur. Het is ook voor PrO duidelijk dat er iets moet gebeuren. Daarbij willen we recht doen aan eerdere besluiten. Enkele jaren geleden heeft de Raad zich in meerderheid uitgesproken voor een nieuw zwembad op de huidige locatie. PrO was daar destijds ook voorstander van. Dat zijn we in principe nog steeds. We hameren er echter op dat de financiële omstandigheden intussen sterk zijn gewijzigd. Niet alleen in aanleg, maar vooral ook in de exploitatie is een zwembad voor de gemeente een zeer dure voorziening. PrO vindt dat een dergelijk besluit zeer goed moet worden overwogen. Wij vinden de huidige situatie dusdanig dat we het onverantwoord vinden nu een groot financieel besluit te nemen. Dat vraagt een fundamentele overweging. De financiële situatie is nu niet overzichtelijk. Als we nu kiezen voor het zwembad, ten koste van wat doen we dat dan? De gemeente kan haar geld maar één keer uitgeven, zo simpel is het. Wij zijn van mening dat we het traject


voor de toekomstvisie voor het dorp moeten hebben doorlopen, dan kunnen we alle investeringen en uitgaven tegen elkaar afwegen. Dan kunnen we een eerlijke afweging maken tussen (bijvoorbeeld) de sociale lasten en de fysieke investeringen. Het college had aanvankelijk voorgesteld maar liefst â‚Ź 500.000,vrij te maken om een aanbesteding voor de nieuwbouw te starten. In de commissievergadering (en ook al vooraf in de politieke afstemming met onze collega's van de VVD) bleek dat er een meerderheid in de Raad is voor een meer behoedzame aanpak. Na de commissievergadering heeft het college in de Raad een aangepast voorstel ingediend. De aanbesteding wordt nu niet opgestart. Voor de zomer volgt een fundamentele keuze, gekoppeld aan de discussie over de toekomstvisie en de vertaling daarvan in de kadernota (die het college opstelt op weg naar de volgende begroting). Belangrijk punt richting de zomer zal de afweging tussen renovatie en nieuwbouw. Wethouder Mackay (VVD) wil dat renovatie nu al helemaal van tafel gaat. PrO is het daar niet mee eens. Het valt ons op dat bij nieuwbouw de kosten wel erg voor de baat uitgaan: pas op heel lange termijn (rond 15-20 jaar) is nieuwbouw goedkoper dan renovatie. Dat komt doordat er voor nieuwbouw in eerste instantie een veel hogere investering moet worden gedaan, die pas op lange termijn wordt terugverdiend met de lagere exploitatielasten. Duidelijk is dat een nieuw zwembad meer mogelijkheden geeft voor een duurzame exploitatie. Dat is een belangrijk argument voor PrO, maar het kan voor ons niet de enige reden zijn. We moeten de investering wel kunnen dragen en verantwoorden. Ook ten opzichte van andere voorzieningen in ons dorp. Het is denkbaar dat we voor een renovatie geen vergaande concessies hoeven te doen op andere terreinen, waar dat voor nieuwbouw wel nodig is. Er wacht ons al met al nog een zware beslissing, waarbij ook nog aan de orde zal komen of het recreatiebad moet worden behouden en of en hoe we een 'zwembadloos tijdperk' moeten voorkomen. PrO heeft benadrukt dat we daarover nu geen onomkeerbare beslissingen moeten nemen. Deze punten moeten goed worden meegenomen in de beslissing over het geheel van renovatie of nieuwbouw. MEOB-terrein Hoewel het inhoudelijk om een heel ander onderwerp gaat dan bij het zwembad, is er ook een belangrijke overeenkomst. Ook hier geldt namelijk dat de financiĂŤle situatie het noodzakelijk maakt heel


goed na te denken over de risico's die de gemeente loopt. De bedoeling is nog steeds om van het MEOB-terrein een bedrijventerrein te maken, ook voor PrO. Dat mag de gemeente echter geen geld kosten. En daar wringt de schoen: op dit moment zijn er onvoldoende zekerheden over de financiële gevolgen als de gemeente de grond aankoopt. PrO wil daar, net als andere fracties binnen de Raad, meer zicht op krijgen. De rapporten die de raadsfracties vertrouwelijk hebben ontvangen geven absoluut onvoldoende zekerheid. Overigens hoeven we ons niet door het Rijk (de huidige eigenaar van de grond) te laten opjagen. Het rijk heeft nu geen alternatieve koper. De gemeente moet dus niet tè graag willen: dat heeft namelijk vooral een prijsopdrijvend effect. Vvgb Deze cryptische titel verwijst naar een nieuwe procedure die de aanvrager van een bouwvergunning (tegenwoordig Omgevingsvergunning geheten) die niet in het bestemmingsplan past moet doorlopen. Met de nieuwe Wro en Wabo is het de bedoeling dat met één aanvraag alle vergunningen in één keer verstrekt worden. Mooi voor de burger of ondernemer die een bouwwerk wil realiseren. Mocht de aanvraag niet in het bestemmingsplan passen moet de raad een Verklaring van geen Bedenkingen (vvgb, dus) afgeven. Allemaal nieuw; ook voor de raad. Dus afgelopen maand hebben we in de Commissie Ruimte en in de raadsvergadering van afgelopen donderdag 3 maart veel tijd besteed aan twee aparte aanvragen. Op zich zouden we daar niet al te veel woorden aan vuil willen maken, maar zo'n eerste keer is het goed er wel bij stil te staan. De PrO-fractie diende een motie in om het college te vragen beleid te formuleren (èn met de raad te bespreken) over in welke gevallen en hoe allerlei gemeentelijke kosten op de indiener verhaald kunnen worden. Allerlei onderhandse uitruilen willen we voorkomen. Ook dit moet transparant. Dan weet ook de burger vooraf waar hij/zij aan toe is. Holle Mareroute Al weer ruim een jaar geleden bood een groep inwoners van Poelgeest een zogenaamd Burgerinitiatief over de Holle Mareroute aan. De raad heeft het besproken en vond dat er een nieuw onderzoek moest komen om te bepalen of de aanleg van de weg langs de Holle Mare tussen de Jac. P. Thijsselaan en de Hugo de Vrieslaan zin heeft. Dit onderzoek is nu zo ongeveer af. In een besloten vergadering oordeelde de Commissie Ruimte dat een openbare behandeling in april kan plaatsvinden. Maar ook dat er vóór die tijd een avond met de inwoners van Poelgeest moet worden belegd. Om dat op een zinvolle manier te kunnen doen, maakt de projectorganisatie van Poelgeest nog een openbare versie van het onderzoeksrapport.


Tot die tijd is er geen besluitvorming over dit onderwerp. PrO heeft in het verleden al aangegeven dat we niet staan te juichen bij de aanleg van deze weg, maar wacht het debat met de inwoners en de raad(scommissie) af. We zijn altijd bereikbaar op het volgende mailadres, voor al uw opmerkingen en suggesties: fractie@progressiefoegstgeest.nl En ook op Twitter dus: @proegstgeest

PrO en Contra 2011-1  

Volg ons op Twitter: rond commissie- en raadsvergadering plaatsen wij korte berichten op Twitter. Voor wie van dit nieuwe medium al gebruik...

Advertisement