Page 1

Gemeente Landerd T.a.v. college van B en W Kerkstraat 35 5411 EA Zeeland Schaijk, 16 februari 2012 Betreft: Vragen inzake Kindcentrum mede n.a.v. berichtgeving actiegroep Zorg Om Zeeland

Geacht college, Op 7-10-2010 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de realisering van de brede school op de locatie De Morgenzon. Daarmee werd in principe gekozen voor de bouw van de scholen op deze locatie. In principe want wethouder Van Dongen deed tijdens de beantwoording van onder andere door Progressief Landerd gestelde vragen de toezegging dat een aantal punten nader onderzocht zouden gaan worden. Het ging daarbij met name om het onderzoeken van het parkeren/de parkeerruimte, het onderzoeken of een brede school ruimtelijk op het Morgenzonterrein past, en het bekijken van de verkeersveiligheid. Binnenkort staat de behandeling van het bestemmingsplan op de agenda van de voorbereidende vergadering en volgens de termijnkalender staat op de agenda van de raadsvergadering van 19 april 2012 het beschikbaar stellen van het krediet en het vaststellen van het bestemmingsplan op de agenda. Plannen worden hiermee steeds concreter, de voorbereidende fase nadert zijn einde en binnenkort is de keuze definitief. Mits toegezegde onderzoeken naar tevredenheid zijn uitgevoerd en de uitkomsten positief zijn, natuurlijk! Zaken die Progressief Landerd kritisch zal beoordelen. Met de finish: eindelijk de bouw van de scholen, in zicht, is er op het laatste moment een actiegroep opgericht welke zich zorgen maakt over de bouw van de scholen op deze locatie en de gevolgen daarvan voor de leefbaarheid in Zeeland. Naar eigen zeggen heeft deze actiegroep “Zorg Om Zeeland” (ZOZ), bestaande uit 48 inwoners uit Zeeland, meer dan 600 sympathisanten. In de lokale kranten, Ut Rookelijzer, via sociale media als facebook, en op hun website slaat de actiegroep flink op de trom en probeert men de bevolking en politici “Wakker te schudden”. Progressief Landerd heeft daar natuurlijk oog voor, volgt ZOZ op de voet en heeft ook al in een vroeg stadium met een afvaardiging van de actiegroep gesproken. In de berichtgeving en tijdens de contacten met ZOZ worden een aantal zaken gesuggereerd over de gemeente en het gelopen proces, ook doen zij voorstellen welke volgens hen beter zijn. Een aantal zaken uit deze berichtgeving hebben onze aandacht getrokken en zouden wij graag aan het college voorleggen, met het verzoek daarop te reageren.

In een ingezonden artikel in Ut Rookelijzer van 17-12-2011 suggereert de actiegroep dat er ten tijde van het uitkomen van de nieuwsbrief over het kindcentrum in november 2011 een schets bestond welke zou tonen hoe het Kindcentrum er uit zou komen te zien. De actiegroep geeft in het artikel aan het beschamend te vinden dat hierover geen openheid van zaken is gegeven in de nieuwsbrief. Dit terwijl de schets een week later in de Arena stond, hierbij wordt door ZOZ gesuggereerd dat deze gelekt zou zijn uit het gemeentehuis. 1. Was er ten tijde van het maken van de nieuwsbrief een schets welke toonde hoe het Kindcentrum er uit zou komen te zien? 2. Zo ja, wat was daarvan de status en was het een bewuste keuze om deze niet op te nemen in de nieuwsbrief? 3. Kwam de schets welke kort na het uitkomen van de nieuwsbrief getoond werd in Arena van de gemeente? Zo nee, is bekend hoe deze wel bij de Arena terecht is gekomen? In hetzelfde artikel van Ut Rookelijzer wordt aangegeven dat er niet is gecommuniceerd met de Zeelandse bevolking. Vervolgens roept ZOZ een aantal vragen op. Een groot aantal terechte zorgpunten, waarbij voor de meeste dan ook al aandacht was gevraagd bij de behandeling tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7-10-2010 en waarvan het college had toegezegd deze te betrekken bij de verdere uitwerking.


4. Zou u in kaart kunnen brengen op welke wijze, momenten en met welk doel de gemeente voor, tijdens en na de besluitvorming van 7-10-2010 heeft gecommuniceerd met de verschillende direct betrokkenen en de bevolking van Zeeland? 5. Onlangs heeft er op initiatief van het college een onderhoud met ZOZ plaatsgevonden. Heeft de actiegroep Zorg om Zeeland zich uit zichzelf ooit eerder tot het college gewend, vragen gesteld, een overleg aangevraagd? Zo ja, hoe is dat contact verlopen? In een ander door ZOZ ingezonden artikel, in Ut Rookelijzer van 14-01-2012, beweert de actiegroep met betrekking tot de voorgestelde locatie op het Morgenzonterrein dat “De scholen en kinderopvanginstanties ernstige twijfels hebben”. 6. Is dat zo? Hebben de scholen en de kinderopvanginstanties ernstige twijfels, of staan zij achter de keuze voor deze locatie? In datzelfde artikel van 14-01-2012 wordt aangegeven dat veel ondernemers uit Zeeland bedrijvigheid willen, “Dan wordt Zeeland weer bruisend en krijgt Zeeland weer een hart”. Ten tijde van het beschikbaar stellen van het krediet voor voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de brede school op de locatie Morgenzon waren er initiatieven van ondernemers uit Zeeland, verenigd in Stichting Dorpscentrum Zeeland. Zij hadden plannen voor de invulling van het centrum, o.a. voor de locatie Kerkstraat-oost, inclusief een doorbraak. De stichting gaf destijds aan verder te gaan met de planvorming en gelijk met de gemeente op te willen trekken. 7. Zijn er vanuit Stichting Dorpscentrum Zeeland sindsdien nog initiatieven gekomen, danwel plannen gepresenteerd voor invulling van het centrum(plan)? Zo ja, heeft dit tot iets concreets geleid? 8. Zijn er andere contacten geweest met betrekking tot de invulling van het centrum? Zo ja, welke en wat was daarvan het karakter? In een brief aan de medezeggenschapsraad van de beide basisscholen (welke wij van ZOZ hebben mogen ontvangen) wordt door ZOZ beweerd dat alle initiatieven en suggesties van ondernemers naar de prullenbak zijn verwezen. 9. In hoeverre is dit juist? Indien dit juist is, wat was daarvan de reden? In een artikel in Ut Rookelijzer van afgelopen week (11-02-2012) geeft ZOZ aan een multifunctioneel centrum te willen op Kerkstraat-oost. Zij stellen daarbij: Er hoeven minder procedures gevolgd te worden omdat deze ruimte al de bestemming “scholen” en “openbare gebouwen” heeft. De afstand tot omwonenden is voldoende en dat er minder planschade uitgekeerd hoeft te worden. 10. Is dat zo? Kunt u hierbij aangeven of het voor het antwoord op deze vraag verschil maakt of ZOZ het MFC uit de oude plannen bedoelt of doelt op een “Brede School Plus”, vergelijkbaar met wat nu op het Morgenzonterrein gepland staat? Zo ja, welk verschil? In datzelfde artikel staat dat de ruimte op Kerkstraat-oost 3x zo groot is als de beoogde locatie bij het Morgenzonterrein. Op hun website (http://zorgomzeeland.webnode.nl/contact-ons/) is dit weergegeven met de afbeelding welke als bijlage is toegevoegd. In uw persbericht dat u onlangs naar aanleiding van het overleg met ZOZ naar buiten heeft gebracht geeft u al aan dat deze weergave niet juist is. 11. Over welke oppervlakte (aantal m2) praten we op de locatie bij het morgenzonterrein en welke oppervlakte zou beschikbaar zijn op kerkstraat-oost? Kan dat voor beide locaties visueel gemaakt worden middels een kaartje? In de Arena van 10-2-2011 vraagt Jos van der Wijst (ZOZ) zich af waarom het verkeersonderzoek nog steeds niet beschikbaar is. Hij suggereert daarbij dat het college het verkeersonderzoek "bewust onder de pet houdt". 12. Is het juist dat het verkeersonderzoek al is afgerond, maar door het college bewust wordt achtergehouden? Zo ja, wat is daarvan de reden? Ondanks herhaaldelijk aandringen van Progressief Landerd laat het verkeersonderzoek wel lang op zich wachten. 13. Kunt u aangeven wat daarvan de reden is? Kunt u daarbij tevens aangeven wanneer wij het onderzoek kunnen verwachten en kunt u toezeggen dat het na afronding meteen aan de raad beschikbaar wordt gesteld en openbaar wordt gemaakt?


Voor dit project wordt de IDOP-subsidie ingezet. 14. Is er een datum waarvoor de subsidiegelden gebruikt dienen te zijn om te voorkomen dat deze komen te vervallen? Zo ja, voor welke datum? 15. Kan deze subsidie ook worden ingezet voor een Brede School Plus op Kerkstraat-oost indien de raad daartoe zou besluiten? Met de komst van het kindcentrum vertrekt de peuterspeelzaal uit de Garf. 16. In hoeverre heeft dit negatieve gevolgen voor de exploitatie van de Garf? 17. Om welk bedrag zou het hier gaan en door wie dienen deze opgevangen te worden? Zoals u terecht in uw persbericht aangeeft hebben ook financiële argumenten een rol gespeeld bij de besluitvorming in oktober 2010. In uw persbericht geeft u aan dat het onbebouwd laten van het Morgenzonterrein een financiële strop kan betekenen en dat het maar de vraag is of de suggestie van ZOZ om woningbouw te plegen op een deel van het Morgenzonterrein haalbaar is omdat Landerd nu al meer bouwlocaties heeft dan is toegestaan op basis van het provinciale beleid. In de financiële onderbouwing van het raadsvoorstel van oktober 2010 is bij bouw van de brede school op het Morgenzonterrein uitgegaan van verkoop van de vrijkomende gronden op Kerkstraatoost. Dit bracht de netto investering met € 1 miljoen omlaag. 18. Gezien het feit van de beperkingen van de provincie m.b.t. woningbouw en de keuze van BrabantZorg om inpandig te verbouwen in plaats van uit te breiden; in hoeverre is het reëel om uit te gaan van de verkoop van de gronden aan Kerkstraat-oost en de opbrengst van € 1 miljoen? 19. Indien dit bedrag niet reëel is, welk bedrag dan wel? 20. Zijn er ten opzichte van de financiële onderbouwing van de verschillende varianten uit het raadsvoorstel van oktober 2010 eventuele andere ontwikkelingen waardoor deze bijgesteld dienen te worden? Stel, de gronden op Kerkstraat-oost worden niet verkocht. Dan zijn de totale investeringskosten voor de bouw van een brede school op het Morgenzonterrein en de investeringskosten voor de bouw van een brede school (dus geen mfc!) op Kerkstraat-oost volgens het raadsvoorstel van 7 oktober 2010 even hoog. Geredeneerd zou kunnen worden dat het vanuit financieel oogpunt dan niet uitmaakt waar gebouwd wordt. 21. Kunt u toelichten of beide opties op dat moment vanuit financieel oogpunt, begrotingtechnisch, met betrekking tot jaarlasten, reserves danwel bekeken vanuit het grondbedrijf, etc. vergelijkbaar zijn? 22. Zo niet, kunt u dan uitleggen wat precies de verschillen zijn?

Wij verzoeken u de bovenstaande vragen voor woensdag 29 februari te beantwoorden. Tevens vragen wij u om deze vragen, alsook de beantwoording aan de overige raadsleden te doen toekomen.

Met vriendelijke groet, De fractie van Progressief Landerd, Moritz Böhmer Roel van Schaijk Mathieu de Klein Jacques Pijnappels

Bijlagen: - Artikel ZOZ Ut Rookelijzer 17-12-2011 - Artikel ZOZ Ut Rookelijzer 14-01-2012 - Artikel ZOZ Ut Rookelijzer 11-02-2012 - Brief ZOZ aan medezeggenschapsraden basisscholen - Luchtfoto invulling locatie Kerkstraat-oost afkomstig van website ZOZ


Vragen inzake Kindcentrum mede n.a.v. berichtgeving actiegroep Zorg Om Zeeland  
Vragen inzake Kindcentrum mede n.a.v. berichtgeving actiegroep Zorg Om Zeeland  

Vragen inzake Kindcentrum mede n.a.v. berichtgeving actiegroep Zorg Om Zeeland

Advertisement