Page 1

Samenvatting verkiezingsprogramma 2010 - 2014


NU! Landerd De toekomst van Landerd houdt veel inwoners bezig. In de media verschijnen regelmatig berichten over vormen van samenwerking met andere gemeenten. Ook op straat, op feestjes of in de kroeg is het onderwerp van gesprek, de term herindeling wordt daarbij niet geschuwd.

uitdagingen die voor ons liggen: het centrumplan Zeeland, centrum Schaijk, werken aan duurzaamheid, het in stand houden van onze sociale voorzieningen, de begroting op orde krijgen, het eindelijk bouwen van de juiste woningen en al die andere zaken.

Met de leus NU! Landerd geeft Progressief Landerd aan dat het nu noodzakelijk is te kiezen voor de toekomst van Landerd. Deze toekomst ligt in de handen van de kiezer. PL kiest voor een bestuur wat over dorpsgrenzen heen kijkt, voor bestuurders die hun persoonlijke profileringsdrang opzij zetten om samen te werken aan de beste oplossingen voor onze gemeente. Alleen dan kunnen we werken aan de grote

Deze samenvatting geeft kort en bondig aan waar PL aan wil gaan werken. Het complete programma is te vinden op www.progressieflanderd.nl. Dit is het moment om te kiezen voor Landerd. We gaan er met zijn allen de schouders onder zetten, en zorgen ervoor dat Landerd klaar is voor de toekomst. Ga daarom in elk geval stemmen op 3 maart!

NU! Een stabiel college dat werkt aan Landerd. NU! De mening van burgers serieus nemen. NU! Degelijk financieel beleid. NU! Landerd Toekomst Landerd Landerd blijft zelfstandig als het kan, maar besluit tot een herindeling als het nodig is. De komende periode moet Landerd bewijzen of het zelfstandig kan blijven. Dit kan alleen als we een stabiel, collegiaal, open en transparant college krijgen en de raad kan samenwerken om de uitdagingen het hoofd te bieden. Progressief Landerd gaat daar voor en is bereid om ook bij zichzelf te kijken hoe daarin een belangrijke rol te vervullen.

Een andere bestuurscultuur is nodig om te werken aan het voortbestaan van de gemeente Landerd. Progressief Landerd wil de garantie dat er een stabiel, collegiaal, open en transparant bestuur komt om aan de grote uitdagingen te gaan werken. Financiële positie Landerd Progressief Landerd wil NU, voordat een nieuw college aan ‘t werk kan, een actuele stand van zaken van de gemeentelijke financiën. Daarin zullen o.a. alle lopende exploitaties van aangekochte gronden verwerkt moeten zijn. Dit geldt ook voor alle besluiten die tot dusver genomen zijn.

In de nieuwe periode wil Progressief Landerd een helder en transparant financieel beleid met strikte uitgangspunten. Natuurlijk een sluitende meerjarenbegroting. Deze periode moet onderzocht worden op welke manier we Diepte-investeringen (zoals scholen, gemeenschapshuizen onze burgers het beste kunnen dienen, hoe de voorzieninen centrumplannen) willen wij uit meevallers en opbrengsten gen het best in stand gehouden kunnen worden. Dit zal door van bestemmingsplannen betalen. intensieve structurele samenwerking met andere partners Grondaankopen moeten direct parallel lopen met het moeten gebeuren, en als dat niet kan, is op den duur ook ontwikkelen van goede plannen voor de aankoop, om herindeling niet uitgesloten. Het resultaat van dat onderzoek rentelasten zoveel mogelijk te beperken. kan middels een referendum aan de burgers voorgelegd Progressief Landerd kiest altijd voor het principe ‘de sterkste worden. De uitslag daarvan zal PL respecteren. schouders dragen de zwaarste lasten’.


NU! Snel uitwerken brede school met MFC Zeeland tot realiseerbaar plan dat Zeeland wil. NU! Zicht op kerk en bondsgebouw in Zeeland door open ruimte te behouden. NU! Een goede invulling van het achterterrein van de locatie Morgenzon Brede school en Multifunctioneel centrum Progressief Landerd staat achter de brede school/MFC. De ruimtelijke invulling en architectuur moeten dan wel passen bij het dorps karakter van Zeeland. Dus niet één kolossaal gebouw dat rondom is dichtgebouwd met woningen. De functionaliteit van het plan en het draagvlak bij de gebruikers van het MFC en brede school moet overeind blijven. De huurprijs voor verenigingen maar ook de nu door de gemeente verleende subsidie moeten ongeveer gelijk blijven. Ook dient de bereikbaarheid en het parkeren goed geregeld te zijn. Bij de verdere uitwerking moet in september duidelijk zijn of de uitvoering mogelijk is binnen de geformuleerde randvoorwaarden en het beschikbaar gestelde budget. Slaagt het nieuwe college hierin, dan kunnen ze rekenen op de steun van onze partij. Lukt dit niet, dan moet je durven concluderen dat het wenselijke plan niet haalbaar is. Dan kiezen we voor een snelle bouw van de brede school. In dit scenario wordt daarna gekeken naar de mogelijkheid om bij de Garf een grote zaal toe te voegen.

Locatie Morgenzon Progressief Landerd wil daar waar de Morgenzon stond, een open ruimte creëren, zodat een vrij uitzicht blijft bestaan op het Bondsgebouw en de Kerk. Hierdoor wordt de uitstraling van deze karakteristieke gebouwen en café D’n Brouwer geaccentueerd. De open ruimte kan op verschillende manieren worden ingevuld, in ieder geval met meer groen, waarbij enkele grote bomen en lage beplanting het dorpse karakter versterken. Alleen op het achterdeel van het terrein is bebouwing mogelijk, fraaie woningen of appartementen, eventueel gecombineerd met commerciële ruimtes..Ook het parkeren verdient alle aandacht.

NU! Het centrum van Schaijk versterken met een sfeervol dorpshart.

De gemeente heeft NU de kans om van het centrum van Schaijk een kloppend hart te maken waar alle voorzieningen geconcentreerd zijn. Daarmee kunnen we de ontmoetingsfunctie voor het dorp en de boodschappen- en winkelfunctie voor de regio versterken. Die kans moeten we grijpen! De plannen van MRE sluiten prima aan bij het idee van Progressief Landerd om een gezellig dorpshart te creëren ter hoogte van pastorie en raadhuis, waar alle activiteiten kunnen plaatsvinden (markt, kermis, carnaval). Dat de plannen gecombineerd worden met o.a. (zorg)woningen voor senioren voorziet in een opkomende behoefte.


NU! 2 kunstgrasvelden bij DAW. DAW kan haar huidige accommodatie vernieuwen en krijgt nieuwe velden. Volgens de sportnormen van NOC/NSF heeft DAW een tweede kunstgrasveld nodig. Progressief Landerd wil dit 2e kunstgrasveld mogelijk maken. We willen, in overleg met de club, kijken naar mogelijkheden om de ingang van het sportpark en de kantine te verplaatsen en aan te sluiten op de parkeerplaats bij de sporthal. Als verplaatsing mogelijk is, kan de grond van (een deel van) de kantine en de parkeerterreinen aan de Bossestraat ingezet worden voor woningbouw, bijvoorbeeld voor kavels voor zelfbouwers. Met de inkomsten van de grondverkoop kan het 2e kunstgrasveld gefinancierd worden.

NU! Gaan we eindelijk die betaalbare (huur-) woningen bouwen. NU! Vrije kavels voor zelfbouwers. Progressief Landerd wil dat Landerd zich concentreert op: Huurwoningen; ook in de goedkope categorie en vooral ook voor alleenstaanden (jongeren en ouderen). Er dient rekening gehouden te worden met mensen die een acuut woningprobleem hebben en met mensen die niet in staat zijn om zelf een woning te kopen. De wachtlijsten voor huurwoningen zijn nu veel te lang! Betaalbare starterswoningen; twee categorieën: starterswoningen op kleine kavels voor een goedkope prijs om deze altijd te behouden voor de echte starter die anders niet aan een woning kan komen (prijs: € 140.000). De tweede categorie starterswoningen zullen onder de € 190.000 moeten kosten om aanspraak te kunnen maken op de starterslening. Kavels voor zelfbouwers; mogelijk op bijv. parkeerplaats van DAW (na herinrichting), op de locatie gemeentewerf, ITC-terrein, Schaijk-west Seniorenwoningen; in kader van vergrijzing is een breed scala nodig, zowel huur- als koopwoningen, in verschillende categorieën en prijsklassen. Grondprijs PL wil een gestaffelde grondprijs. De kleinere kavels worden daarmee aanmerkelijk goedkoper, terwijl de grotere kavels duurder worden. Hierdoor kunnen starters- en huurwoningen goedkoper gebouwd worden. Ook zelfbouwers die zuinig omgaan met de ruimte profiteren hiervan.

NU! Niet bezuinigen op sociale voorzieningen en verenigingen, ook niet in crisistijd. NU! In heel Landerd goede onderwijshuisvesting. NU! Een bouwloods voor jeugdcarnavalsclubs en ijsbaantjes in de winter. Juist in crisistijd mag niet bezuinigd worden op sociaal beleid, maar moet er extra geld komen voor armoedebestrijding, met name gericht op kinderen die in armoede opgroeien. WMO: De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in Landerd is ‘ruim voldoende’, maar het streven is ‘goed’. Mensen met een beperking moeten kunnen blijven meedoen. Zij kunnen daarvoor ondersteuning blijven vragen bij de gemeente, ook als het Rijk hierop zou bezuinigen. Goed contact met de klankbordgroepen, waarin alle gebruikers vertegenwoordigd zijn, vormt de garantie voor een goed functionerende WMO. Ouderen: Landerd vergrijst de komende jaren, daar moet NU op ingespeeld worden. Er dienen seniorenwoningen in een breed scala gebouwd te zijn: zowel huur- als koopwoningen, in alle categorieën en prijsklassen. Initiatieven waarbij zorg en wonen gecombineerd worden verdienen medewerking. Jeugd en jongeren en onderwijs: De gemeente moet samen met de carnavalsstichting zoeken naar een geschikte plek voor een permanente bouwloods voor jeugdige carnavalsclubs. Ook in nieuwe wijken speeltuintjes of veldjes aanleggen. In de winter schaatsbaantjes. Onderwijs: De doorlopende leerlijn voor alle kinderen van 2 tot 12 is de standaard in de toekomst. Daar zullen we nu zoveel mogelijk op moeten inspelen, onder andere bij nieuwbouw voor de Kreek’l. Realisatie van de brede school in Zeeland heeft prioriteit, als ’t kan mét MFC. Verenigingen: Een werkgroep uit de raad heeft de weg vrij gemaakt voor een overkoepelend bestuur voor de dorpshuizen. Een nieuwe werkgroep moet een uitweg vinden voor de harmonisatie van buitensportaccommodaties. Op initiatief van PL ondersteunt de gemeente verenigingen bij het volgen van cursussen en trainingen. Dit moet zo blijven.


NU! Een duurzaam Landerd. NU! Wachten met het LOG tot er meer duidelijkheid is over gezondheidsrisico’s. NU! Een halt aan de megastallen. Duurzaam Landerd Landerd moet echt aan de slag met concrete plannen om Landerd duurzamer te maken. PL streeft er naar dat Landerd, uiterlijk in 2020, een klimaatneutrale gemeente is. Te denken valt aan subsidies voor zonne- of windenergie, of aan het stimuleren van het aanbrengen van spouwisolatie bij oude woningen. Maar ook aan een energie-check op gemeentelijke gebouwen of bij mensen thuis om mensen te adviseren over energiebesparende maatregelen. Duurzaamheid is vooral bewustwording. Met een goede communicatie over de mogelijkheden die er zijn gaan mensen vaak uit zichzelf al duurzamer handelen. Dit levert uiteindelijk zelfs geld op.

Samen met andere gemeenten een vuist maken om een plan op te stellen voor beter openbaar vervoer: frequent busvervoer en goede aansluitingen. Elke kern van Landerd moet aansluiting hebben op een treinstation. De verbinding Zeeland-Oss moet juist uitgebreid worden. Meer overdekte fietsstallingen bij bushaltes.

NU! Eindelijk invulling van het ITC-terrein door verplaatsing van de gemeentewerf.

De ontwikkeling van Reek-Zuid tot huisgebonden bedrijventerrein staat stil. Er lijkt onvoldoende interesse om het tot ontwikkeling te brengen. Wat Progressief Landerd betreft, gaan we dit terrein nu zo snel mogelijk op een andere manier invullen. De rentekosten mogen namelijk niet nog langer zinloos blijven oplopen! Wij willen onderzoeken of de gemeentewerf naar het ITCterrein verplaatst kan worden. Op die manier komt er in Schaijk bouwgrond vrij, nabij het centrum. Deze zou uitgegeven kunnen worden als kavels voor zelfbouwers. Verder kan het ITC-terrein gebruikt worden voor enkele bedrijfspercelen LOG Progressief Landerd is bezorgd over de gezondheidsrisico's, en woningbouw, naast de bestaande woningbouwmogelijkdie samenhangen met zeer intensieve veeteelt. Daarom heden op Kerkpad. stoppen we met het ontwikkelen van het LOG, tenzij volstrekt helder is dat dat geen risico's oplevert voor de gezondheid. Mocht er toch verplaatst kunnen worden, dan kiest Progressief Landerd ervoor om alleen èchte knelpunten op te lossen. Dus verplaatsen als het bedrijf (stank)overlast bezorgt in de buurt van woonkernen of natuur in de weg zit. Wij willen geen LOG met 22 bedrijven van 2,5 ha groot, met elk duizenden varkens. Dat wordt onleefbaar voor de mensen die in en rondom het LOG gebied wonen. Progressief Landerd is tegen megastallen. Daarom doen we er alles aan om de uitbreiding van varkenshouderij de Steeg in Reek tegen te houden.

NU! Behoud het karakter, behoud (groene) monumenten. NU! Meer en beter openbaar vervoer afdwingen. Behoud van karakteristieke gebouwen, ook als deze (nog) geen monument zijn. Ook groene monumenten dienen bewaard te worden voor het nageslacht.

Lees het complete verkiezingsprogramma op www.progressieflanderd.nl


WWW.PROGRESSIEFLANDERD.NL

Samenvatting Verkiezingsprogramma Progressief Landerd, NU! Landerd  

Samenvatting van het verkiezingsprogramma "NU! Landerd" waarin Progressief Landerd omschrijft wat het de komende raadsperiode wil bereiken....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you