Page 1

Progressief Landerd

TERUGBLIK

WWW.PROGRESSIEFLANDERD.NL Financiën – Toekomst Landerd – Buitengebied – Centrum Schaijk – Woniningbouw – Kindcentrum – De kanteling


INHOUDSOPGAVE>>>> INLEIDING/

3

CENTRUM SCHAIJK/ FINANCIテ起, DUURZAAMHEID, VERKEERSVEILIGHEID, ECODUCTEN, WAAR BEN U TROTS OP/

4/5

OPENBAAR VERVOER, DIENSTVERLENING/

8

TOEKOMST VAN LANDERD/ ENQUETE GEITENSTALAFFAIRE/ ONTWIKKELINGEN IN HET BUITENGEBIED/

9

DE STEEG, REEK/

12

KINDCENTRUM ZEELAND/

13/14/15

ACCOMMODATIEBELEID/

16

SOCIAAL VANGNET/ KANTELEN ZONDER TE VALLEN

17

WONINGBOUW /

18/19

6/7

10 10/11


INLEIDING MORITZ BĂ–HMER >>>> Beste inwoners van Landerd,

Het werk van deze gemeenteraad zit er bijna op, een goed moment om nog eens terug te blikken. In dit magazine zetten we de afgelopen vier jaar nog eens op een rij en beantwoorden wij verschillende vragen die inwoners ons hebben gesteld. Dat er nog voldoende leeft binnen Landerd is nog eens goed duidelijk geworden toen wij in oktober als fractie en met onze wethouder Hetty Tindemans onder het genot van een kopje koffie op straat in gesprek gingen met de inwoners van alle kernen. Progressief Landerd maakt zich langzamerhand op voor de verkiezingen en in maart zullen we ons verkiezingsprogramma verspreiden. Wij zullen komen met een visie en concrete maatregelen voor de komende vier jaar. Maar voordat we dat doen willen we verantwoording afleggen over de afgelopen vier jaar, dat leest u in dit magazine. Ik wens u veel leesplezier!

Moritz BĂśhmer, fractievoorzitter Progressief Landerd

Een goed voornemen voor 2014?

Word lid van Progressief Landerd! Progressief Landerd is altijd op zoek naar mensen die met ons mee willen denken. Dat kan natuurlijk het beste als je lid wordt van onze partij. Je wordt dan uitgenodigd voor onze jaarlijkse ledendag en je kunt meepraten met onze werkgroep waarin de raadsvergaderingen worden voorbereid. Ook kun je je t.z.t. verkiesbaar stellen als raadslid. Extra versterking is namelijk altijd welkom. Gewoon steunend lid worden is natuurlijk ook mogelijk! Belangstelling? Stuur een mailtje naar ons bestuurslid Patricia Rooijackers patricia@progressieflanderd.nl of bel 0486-453298.

3


Centrum Schaijk >>>>

Vier jaar geleden ging PL de verkiezingen in waarbij de plannen van MRE gepresenteerd werden als toekomstontwikkeling voor het centrum van Schaijk. Wat heeft PL precies gedaan om de vaart erin te houden? In september 2003 bracht Progressief Landerd in een huis-aan-huis-folder al het idee naar voren om de kern van Schaijk eens drastisch aan te pakken. We hebben onszelf vanaf dat moment steeds hard gemaakt voor het versterken van het centrum. In 2007 zijn we met een schaftkeet de wijken van Schaijk ingetrokken om te horen welke ideeën inwoners hadden over het centrum van Schaijk. Het draagvlak voor een andere invulling van het centrum en het creëren van een dorpshart groeide. In 2009 riepen wij het college op om de mogelijkheden van een nieuwe ontsluiting via de oude Boerenbond te onderzoeken en hebben wij gepleit voor het samenbrengen van maatschappelijke en commerciële voorzieningen. Het vorige college ging met hun ‘kralensnoermodel’ wat ons betreft echter volledig de verkeerde kant op. Door dat traject is veel kostbare tijd verloren gegaan. In de lijn van Progressief Landerd heeft deze coalitie zich duidelijk uitgesproken voor het concentreren van voorzieningen en het creëren van een sfeervol dorpshart. Een plan als dit kost veel tijd. Er zijn veel partijen bij betrokken, ambities zijn groot en de financiële middelen beperkt. Begin 2013 heeft Progressief Landerd aangegeven bereid te zijn om als gemeente 1,7 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de inrichting van de openbare ruimte. We hebben de druk erop gezet door om een doorvertaling te vragen in de kadernota voor 2014 en we hebben aangegeven dat we in de zomer van 2013 een uitgewerkt voorstel wilde zien. In de tussentijd hebben we veel contact gehad met inwoners, ondernemers, andere betrokkenen en belanghebbenden, zodat we goed wisten waaraan behoefte was. Daardoor wisten we dat het plan wat vervolgens in juni werd gepresenteerd niet aan de verwachtingen voldeed. We hebben het college het huiswerk opnieuw laten doen. Zij hebben de handschoen uitstekend opgepakt en zijn opnieuw om tafel gaan zitten met de ontwikkelaar MRE, Brabant Wonen/Zorg, Pantein en Zorgcoöperatie Schaijk.

RUM CENT N PLA

4


Dit heeft geleid tot een plan met pleintje voor de Phoenix en een doorbraak van de Past. van Winkelstraat naar het Europaplein en mogelijk later naar de Schutsboomstraat. Hierdoor wordt de uitstraling van het centrum als dorpshart versterkt. Er is ruimte voor twee grote supermarkten met aanvullende detailhandel. Daarnaast worden huurwoningen toegevoegd met de mogelijkheid tot aanbieding van zorg. Dit plan is aan inwoners en raad gepresenteerd en zeer goed ontvangen. Punt van aandacht is nog wel het realiseren van voldoende parkeergelegenheid op de juiste plek. Ook de financiering is nog niet rond en het is nog niet duidelijk hoe het zit met de door de provincie opgelegde beperking van woningbouw. Niets is dus al zeker, maar de neuzen staan weer dezelfde kant op. De resultaten van het vervolgonderzoek worden in februari voorgelegd aan de gemeenteraad. Vragen over het centrumplan Schaijk? Mail me op mathieu@progressieflanderd.nl

>>>> Mathieu de Klein

Wat heeft PL gedaan om meer betaalbare huurwoningen voor jong en oud te realiseren? Ook de verhuurorganisaties hebben last van de crisis en hebben te maken met grote bezuinigingen en ontslagrondes, hierdoor worden er momenteel nagenoeg geen betaalbare huurwoningen gebouwd in Landerd. In Zeeland aan het Burgerveld zijn 12 huurwoningen gesloopt, waarvoor Mooiland Maasland er 15 heeft teruggebouwd. Progressief Landerd is groot voorstander van de bouw in deze sector. Het is op dit moment echter niet mogelijk om de woningcorporaties te dwingen om woningen te bouwen en te verhuren. De bouw van huurwoningen is voor ons wel een belangrijke eis voor de ontwikkeling van het nieuwe centrumplan voor Schaijk. Vragen over woningbouw? Mail me op bart@progressieflanderd.nl

5

>>>> Bart Wieland


WETHOUDER TINDEMANS >>>> Financiën

Progressief Landerd beloofde degelijk, transparant en beheersbaar financieel beleid. Er is bezuinigd, maar niet op sociaal beleid. Waarom was het nodig om ook de OZB te verhogen?

Toen deze coalitie vier jaar geleden aantrad zagen de financiën er somber uit. Naar verwachting zouden 2010 en 2011 positief afgesloten worden maar daarna zou de begroting niet meer sluitend zijn. Het was onduidelijk welk risico ons stond te wachten als het gaat om de verliezen op de gronden. Ook moest er nog rekening gehouden worden met de door het rijk opgelegde bezuinigingen i.v.m. de financiële crisis. Door deze coalitie werd, met wethouder financiën Hetty Tindemans van Progressief Landerd, een solide financieel beleid ingezet. Er werden voor bijna 6 miljoen euro voorzieningen getroffen om verliezen op te vangen. De begroting, de jaarrekening en de tussenrapportage zijn sterk verbeterd waardoor de gemeenteraad in staat is om goede keuzes te maken. Er werden omvangrijke bezuinigingen doorgevoerd en met kleine stappen werden inderdaad de lokale lasten verhoogd. Hierdoor hebben we niet hoeven te bezuinigen op sociaal beleid of de subsidies voor verenigingen. Alhoewel de OZB is verhoogd zijn onze maandlasten veel minder verhoogd, de lasten in Landerd blijven lager dan in de omliggende gemeenten. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat Landerd er financieel goed voorstaat, waardoor Landerd in staat is om invulling te geven aan de taken die burgers van hun gemeente mogen verwachten.

Duurzaamheid

Dankzij Progressief Landerd is het thema duurzaamheid op de agenda gekomen. Wat heeft PL met een wethouder duurzaamheid op dit gebied kunnen betekenen? Onze wethouder heeft er voor gezorgd dat het thema is ingebed in het gemeentelijke beleid. Bij alle besluiten wordt meegewogen in welke mate het besluit bijdraagt aan de behoefte van nu zonder daarbij een aanslag te doen op de mogelijkheden van toekomstige generaties. Ook wordt geregeld voorlichting gegeven aan onze inwoners wat zij daaraan bij kunnen dragen bijvoorbeeld door zuinig om te gaan met energie. Zo zijn er na een voorlichtingsavond nogal wat huishoudens overgegaan tot het plaatsen van zonnecollectoren. Ook op het dak van het gemeentehuis en andere gemeentelijke gebouwen staan zonnepanelen. Vele verbeteringen hebben een aanzet gegeven om naar een klimaatneutrale gemeente te groeien.

Verkeersveiligheid

De wethouder van Progressief Landerd is ook regionaal ambassadeur verkeersveiligheid. Wat is er in Landerd gedaan aan de onveiligheid in het verkeer? Van de verkeersongevallen wordt 90% veroorzaakt door onoplettendheid, onze wegen zijn op een paar knelpunten na duurzaam veilig ingericht. Onze wethouder heeft een verkeersnotitie opgesteld, waaruit bleek dat het verkeersbeleid van de afgelopen jaren succesvol was, maar er waren nog wel enkele verbeterpunten. In goed overleg met aanwonenden zijn en worden deze knelpunten zoals de Molenaarstraat en de Korte Louwstraat in Schaijk, de Udenseweg in Zeeland en de Monsieur Suijsstraat in Reek opgelost. 6


Natuurontwikkeling

Veel inwoners vinden de aanleg van de ecoducten zonde van het geld. Hoe denkt Progressief Landerd daar over? Progressief Landerd heeft veel oog voor haar omgeving en alles wat kwetsbaar is. Dat geldt voor mensen die bijvoorbeeld goede zorg nodig hebben, maar dat geldt ook voor onze natuur. Daar hebben we dus geld voor over. Leven in een groene gemeente is goed voor onze gezondheid en het draagt in grote mate bij aan de leefbaarheid. Zo ook de Maashorst waar wij als inwoners van kunnen genieten. De Maashorst levert ook een bijdrage aan de economische ontwikkeling van onze gemeente. Het bezoekersaantal van onze bossen is hoog. Vele gasten op de recreatiebedrijven geven geld uit in onze winkels en dragen bij aan een gezonde middenstand. Ook dat is in het belang van onze inwoners.

Waar bent u trots op? Op de mooie speelvoorzieningen die er gekomen zijn door burgerinitiatieven. Het Docus de Daspad, de natuurspeeltuin aan het Oliemeulen en er komt ook nog een mooie speelgelegenheid in t Oventje!

7


OPENBAAR VERVOER >>>>

Het leek er even op dat Schaijk het dankzij de Provincie vanaf 1 januari zo goed als zonder busvervoer zou moeten doen. Progressief Landerd heeft altijd gestreden voor verbetering van het OV. Wat heeft PL er aan gedaan om de lijnen te behouden? Helaas gaat niet de gemeente maar de provincie over het busvervoer. Progressief Landerd heeft in 2011 een enquĂŞte gehouden onder de gebruikers van het openbaar vervoer in Landerd om te inventariseren welke knelpunten werden ervaren. Onze wethouder Tindemans heeft zitting genomen in het regionale overleg over OV en nadrukkelijk de resultaten van de enquĂŞte en onze standpunten verwoord. De gemeente heeft op basis van de aanbevelingen diverse haltes verbeterd en op voorstel van Progressief Landerd extra fietsenstallingen aangebracht. Op aandringen van onder andere Progressief Landerd is onlangs gedeputeerde Van Heugten naar Landerd gekomen om toelichting te geven op het busvervoer. Hierbij is uiteraard ook gesproken over de bereikbaarheid voor het ziekenhuis Bernhoven in Uden. Voor de provincie is duidelijk geworden dat Landerd het busvervoer zeer serieus neemt. Deze inzet heeft onlangs geleid tot behoud van lijn 90 en 96 op doordeweekse dagen. Wethouder Tindemans heeft zich aangemeld voor een regionale ontwikkelteam dat zich buigt over de toekomst van Openbaar Vervoer en zal zich blijven inzetten voor verbetering van bereikbaarheid van Schaijk en het ziekenhuis.

Dienstverlening

Het voordeel van een kleine gemeente was dat burgers makkelijk bij de ambtenaren en het bestuur terecht konden. Nu is het zo dat je altijd officieel en formeel een afspraak moet maken om een ambtenaar te spreken te kunnen krijgen. Wordt de afstand niet alsmaar groter? Tijdens onze gesprekken op straat hebben we de kritiek over het maken van afspraken ook gehoord. We hebben ook veel goede geluiden gehoord over de vriendelijke en goede wijze waarop burgers te woord worden gestaan en geholpen. Als we dicht bij de burgers willen staan dan zullen we een klantvriendelijke dienstverlening moeten verzorgen, dit moet dus goed zijn. Afspraken zouden moeten leiden tot het goed bedienen van de burger en een flexibele houding mag bij zoiets als het aanvragen van een rijbewijs ook worden verwacht. Landerd scoorde bij klanttevredenheidsonderzoeken tot nu toe altijd goed. Het college heeft positief gereageerd op ons verzoek om op korte termijn een onderzoek te starten en zal het een en ander inzichtelijk moeten maken over de toegankelijkheid van de gemeente. 8


TOEKOMST VAN LANDERD>>>> In de hele regio hebben gemeentes het over herindelingen of zelfstandig blijven. Landerd zet tot nu toe in op intensivering van samenwerking met andere gemeenten. Mist Landerd daardoor straks niet de boot? Wat heeft PL gedaan om een langere termijnoplossing voor de toekomst te zoeken? In ons verkiezingsprogramma stond het uitvoeren van een sterkte/zwakte analyse voor onze gemeente. Het voorstel van het college wat in september 2013 door de raad is besproken deed geen recht aan de discussie die de afgelopen jaren in de raad had plaatsgevonden. Er was een slechts een beperkte analyse gemaakt van de in de sterkte/zwakte analyse geformuleerde zwakheden en er was voorbij gegaan aan de mening van de rijksoverheid en de provincie. Het onderzoeksbureau stelde dat Landerd geen kaders had vastgesteld om afwegingen en keuzes te maken voor regionale samenwerkingsverbanden die belangrijk zijn voor realisatie van de maatschappelijke opgaven van onze gemeente.

Progressief Landerd is voor gesprekken met de buren, maar dan wel vanuit een visie op de toekomst. Dat zijn gesprekken die leiden tot een verder gaande samenwerking waarbij de speerpunten Buitengebied, Toerisme, Recreatie, Gezondheid en sociaal beleid voor onze burgers het best gewaarborgd zijn.

Progressief Landerd heeft zich hard gemaakt voor een open en voorspoedige aanpak van dit dossier en wilde een grondige analyse zodat het college duidelijkheid had over de stip op de horizon en de onderwerpen op een rij had voor de gesprekken met de buurgemeenten. Dit heeft geleid tot een “heidag� met de raad om te spreken over de kaders waarmee het college op pad wordt gestuurd.

Gesprekken die leiden tot een samenwerking waarbij door het kiezen van positie in de regio een fusie met een andere gemeente of andere gemeentes een vanzelfsprekendheid wordt op het moment dat dit voor onze inwoners het beste blijkt te zijn. Dit komt neer op verstandig herindelen.

Vragen over (de toekomst van) Landerd? Mail me op moritz@progressieflanderd.nl 9


RAADSENQUETE GEITENSTALAFFAIRE >>>>

PL heeft terecht het initiatief genomen tot de enquête. De conclusies waren vlijmscherp, maar juist. Waarom zijn er geen politieke consequenties getrokken?

In het voorjaar van 2012 ontstond er veel maatschappelijke en bestuurlijke onrust toen tijdens de provinciale bouwstop een geitenhouder in Zeeland begon met de bouw van een geitenstal. De verbazing over de tijdens de bouwstop verleende vergunning was groot. Vanwege het grote aantal slachtoffers van Q-koorts vond Progressief Landerd het van groot maatschappelijk belang om tot waarheidsvinding te komen en stelde voor om een raadsenquête te houden. De enquête was geen heksenjacht. Het ging naast waarheidsvinding vooral om lering te trekken voor de toekomst en ervoor te zorgen dat het nooit meer zou gebeuren. Helaas zijn niet alle vragen beantwoord maar we hebben voldoende antwoorden gekregen om de juiste conclusies te trekken. Deze hebben geleid tot aanbevelingen die een brede doorwerking hebben gekregen op de ambtelijke en bestuurlijke werkprocessen op het gemeentehuis. Een groot deel van het onderzoek ging over de bestuursperiode die achter ons lag. De aanbevelingen paste goed bij stappen die het huidige college al had gezet op de verbetering van de bestuurscultuur en het verbeteren van de organisatie. Naar aanleiding van dit rapport heeft Progressief Landerd een motie ingediend die regelt dat volksgezondheid als uitgangspunt wordt genomen bij beleid rondom intensieve veehouderij. Deze werd unaniem ondersteund. Een belangrijk besluit!

ONTWIKKELINGEN IN HET BUITENGEBIED >> LOG GEMEENTERAADSLID MATHIEU DE KLEIN AAN HET WOORD

Progressief Landerd was tegen megastallen in de intensieve veehouderij. Toch worden er met PL in de coalitie en college nog steeds enorme schuren bij gebouwd. Wat is er allemaal veranderd? Veel, heel veel. Dankzij een motie van Progressief Landerd heeft de gemeenteraad uitgesproken dat volksgezondheid als uitgangspunt wordt genomen bij beleid rondom intensieve veehouderij. Tijdens deze periode is er een streep gehaald door het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Graspeel. Daar waar in dit gebied eerst de bouw van veertien intensieve locaties van 3 ha mogelijk was, is dat teruggebracht naar één. Omschakeling naar of nieuwvestiging van een intensieve veehouderij is in Landerd niet meer mogelijk. Ook uitbreiding buiten de ruimte die het bestemmingsplan biedt is in principe niet meer mogelijk. 10


Uitbreiding buiten bestemmingsplan >>>> Uitbreiding buiten het bestemmingsplan is alleen mogelijk indien het leidt tot een verbetering van de situatie. Voorwaarde is dat bij iedere uitbreiding een individuele gezondheidseffectscreening wordt uitgevoerd. Als wordt voldaan aan de strenge voorwaarden die onze gemeente stelt aan een duurzame locatie en de veehouder neemt meer maatregelen dan wettelijk nodig zijn dan is uitbreiding mogelijk tot maximaal 1,5 hectare. Een bedrijf moet aantonen dat het na ontwikkeling zal voldoen aan de Maatlat duurzame veehouderij. Een bedrijf moet hiervoor met een bepaalde score extra maatregelen nemen op het gebied van bijvoorbeeld productie van voer, beweiding, diergezondheid, dierenwelzijn en energie. Daarnaast moet elke ontwikkeling gepaard gaan met landschappelijke of maatschappelijke kwaliteitsverbeterende maatregelen.

Herziening bestemmingsplan >>>> Om de extra voorwaarden ook te kunnen verbinden aan uitbreidingen die wel passen binnen het bestemmingsplan heeft Progressief Landerd de gemeenteraad zo ver gekregen om, indien nodig, opnieuw het bestemmingsplan aan te gaan passen waarbij de bouwruimte tot op de bestaande muren wordt beperkt. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid en wenselijkheid van het instellen van een plafond voor het maximaal aantal dieren in Landerd.

Grondgebonden veehouderij >>>> Ook met betrekking tot grondgebonden bedrijven, zoals melkveebedrijven is Progressief Landerd met duidelijke definities en voorwaarden gekomen die zijn overgenomen en worden uitgewerkt. Het streven is dat ruwvoer zoveel mogelijk van eigen land afkomstig is en dat men de mest van eigen koeien op eigen grond kwijt kan. Wij willen voorkomen dat in de toekomst grondgebondenheid, met name door het verdwijnen van de melkquota in 2015, wordt losgelaten en melkrundveehouderijbedrijven ongebreideld gaan groeien.

Stank >>>> In ons verkiezingsprogramma stond dat Progressief Landerd aanpassing wilde van de geurnorm. Hiermee is onlangs begonnen. De normen worden aangescherpt waarmee erkend wordt dat meer mensen last hebben van stank. Indien een veehouder in de toekomst wil uitbreiden zal hij meer moeten doen om de uitstoot van geur te verminderen. Met het nemen van al deze maatregelen gaat onze gemeente verder met betrekking tot verduurzaming van de veehouderij dan enig andere gemeente in Brabant.

Wil je meedenken over het buitengebied of heb je vragen over geurhinder? Mail me op mathieu@progressieflanderd.nl 11


DE STEEG REEK >>>>

De provincie heeft in 2010 een megastallenverbod afgekondigd. PL was ontzettend tegen uitbreiding van De Steeg. Waarom heeft PL destijds wel ingestemd met het indienen van een ontheffingsverzoek bij de provincie? Goede vraag en ingewikkeld om uit te leggen, maar we doen ons best:

Gaat er bij de Steeg nu uitgebreid worden, of houdt PL dat alsnog tegen?

Voor een veehouder met al vergevorderde uitbreidingsplannen kon onder voorwaarden voor dit verbod een ontheffing bij de provincie worden aangevraagd. Wij waren tegen de plannen van De Steeg. Het aanvragen van een ontheffing lijkt dan inderdaad tegenstrijdig. Echter, als de gemeenteraad geen ontheffing aan zou vragen kon de ondernemer hiertegen bezwaar maken en in beroep gaan.

De ontheffing is door de provincie wel verleend, maar de uitbreidingplannen buiten bouwblok waarvoor een bestemmingsplanwijziging nodig is, zijn niet doorgezet. Het punt is echter wel dat er binnen het bouwblok, zoals dat in het bestemmingsplan is ingetekend, nog uitbreidingsruimte zit. Deze ruimte gaat nu ten volste benut worden. Aan die uitbreidingsplannen kunnen we ook geen extra eisen stellen.

De gemeente moest de ontheffingsverzoeken voor een bepaalde datum bij de provincie indienen, maar de ondernemer had tot weken na die datum de tijd voor het maken van bezwaar tegen het besluit van de gemeente-raad.

Dit is typisch zo'n voorbeeld waarvoor een nieuw bestemmingsplan met beperking van bouwblokken op de bestaande muren nodig is. Voor deze aanvraag is een dergelijke aanpassing van het bestemmingsplan niet meer mogelijk.

Als de ondernemer pas bezwaar zou maken nadat de datum van de provincie was verstreken, en de ondernemer gelijk zou krijgen kon er dus geen ontheffing meer worden aangevraagd. Daarmee zou de gemeente de kansen op ontwikkelmogelijkheden van de ondernemer ten onrechte hebben ontnomen. Dat had tot aanzienlijke schadeclaims kunnen leiden. Zeker omdat het wel aanvragen van de ontheffing niet automatisch betekende dat de gemeente-raad later met de uitbreiding akkoord zou gaan. Om daar duidelijk in te zijn heeft Progressief Landerd in die bewuste vergadering een motie ingediend waarin direct werd uitgesproken dat de raad tegen die uitbreiding was en de raad ondanks de ontheffingsaanvraag later niet zou meewerken aan een bestemmingsplanwijziging. Deze motie werd unaniem door de gemeenteraad ondersteund. Een belangrijk signaal!

12


KINDCENTRUM ZEELAND >>>> Waarom heeft PL ingestemd met het Kindcentrum op de locatie Morgenzon? Wat is hiervan de winst voor Zeeland?

In 2009 is Progressief Landerd in Zeeland langs de deur geweest met een enquĂŞte over de brede school en het multifunctioneel centrum (MFC). Daaruit bleek dat een ruime meerderheid van de ondervraagden een MFC zag als een versterking van het dorpshart dat bijdraagt aan de leefbaarheid. Veel mensen maakten zich echter zorgen over de grootschaligheid, de parkeervoorzieningen, de bereikbaarheid en de hoogte van de huur voor verenigingen. Van de ondervraagden vond toen 75 % de risico's te groot om een bedrag beschikbaar te stellen van 12,3 miljoen euro terwijl er zoveel onduidelijkheid was over de invulling en financiering van het plan. Een meerderheid kwam tot de conclusie dat de scholen niet langer konden wachten en vond dat er snel een brede school gebouwd moest worden en niet het MFC. Ondanks deze conclusie, maar vanwege het brede draagvlak voor de gedachte achter een MFC, heeft Progressief Landerd na de verkiezingen het college een aantal maanden de tijd gegeven om uit zoeken of de plannen voor een MFC realiseerbaar waren. Als dat niet het geval zou zijn zouden we kiezen voor de snelle bouw van een bredeschool. >>>>

13


In oktober 2010 bleek een MFC niet realistisch. Progressief Landerd heeft toen onder voorwaarden van inpasbaarheid van de school en een verkeersveilige situatie, ingestemd met een brede school/kindcentrum op het Morgenzonterrein. Toen dit mogelijk bleek en dit ook nog eens (minimaal) 1,7 miljoen euro goedkoper bleek dan het bouwen van dezelfde school op de bestaande locatie, dit ook sneller kon én - voor ons heel belangrijk - ook de scholen aandrongen op snelle uitvoering en afronding van het ingezette proces, heeft Progressief Landerd definitief ingestemd. Een brede school op het Morgenzonterrein geeft een mooie invulling voor deze locatie. De school brengt dagelijks levendigheid in het centrum, het ‘trekt' mensen. Er komen nieuwe parkeerplaatsen. Het bondsgebouw en de ruimte eromheen worden geïntegreerd en krijgen onder andere door toevoeging van een podium en grote zaal een nuttige functie voor activiteiten binnen de school maar ook daarbuiten. De nieuwe school is momenteel in aanbouw en wordt daarmee eindelijk een feit!

Van de ingevulde ZOZ-enquête gaf meer dan 90 % aan dat het Kindcentrum bij de sporthal gebouwd moest worden. PL ging er prat op om samen met inwoners op te trekken (bijv. actie Morgenzonplein in 2009). Hoe heeft PL deze ruime meerderheid kunnen negeren? Dit was voor onze partij een heel moeilijk punt. Niet zozeer de uiteindelijke beslissing over de locatie zelf. Maar wel het ‘negeren’ van de uitslag van de enquête waardoor mensen het gevoel kregen dat er niet naar hen werd geluisterd. Onze fractie heeft hierin toen dan ook verdeeld gestemd. Progressief Landerd ging en gaat er nog steeds prat op dat we samen met de burgers optrekken. Onze partij heeft als enige een fractie met personen uit iedere kern in de gemeenteraad. Ook onze leden zijn over de kernen verdeeld. Wij staan midden in de Landerdse gemeenschap en hebben natuurlijk oren naar de geluiden die we horen in de samenleving. Dat weet men ook van ons. >>>>

? 14


Over de locatiekeuze hebben we vaak en met heel veel mensen uit Zeeland gesproken: omwonenden, ZOZ, ondernemers en ontwikkelaars. Maar ook hebben we gesproken met ouders van kinderen op de scholen en natuurlijk hebben we gesproken met de scholen zelf. De ouders en de scholen konden echt niet langer wachten. Daarbij was een belangrijk punt dat alternatieven niet reëel en te duur waren. Alleen al de tijdelijke huisvesting als gekozen zou worden voor de locatie bij de Sporthal zou een miljoen euro extra gaan kosten. Bovendien zou het opnieuw omgooien van het plan zoveel tijd kosten dat een subsidie van 700.000 euro zou komen te vervallen. Maar bovenal vonden we het richting de scholen en de kinderen van Zeeland onverantwoord om het plan in deze eindfase af te blazen en op de lange baan te schuiven. In ons verkiezingsprogramma hadden we beloofd te zullen kiezen voor het bouwen van de school als het MFC niet haalbaar bleek. Dat was hetgeen wat ook door de Zeelanders in onze enquête was aangegeven.

!

Aan die belofte hebben we ons gehouden!

Het parkeren in Zeeland staat nu al onder druk, wordt dat met de bouw van het Kindcentrum beter? Ja, dat is juist iets wat we heel goed hebben bekeken. Er komen nieuwe parkeerplaatsen achter en voor het Kindcentrum en voor de kerk. Daar waar de scholen nu nog staan, komt het grootste deel van de parkeerplaatsen vrij. Deze parkeer-plaatsen (bij de Hekel) zouden gebruikt kunnen gaan worden voor langparkeren, bijvoorbeeld door mensen die werken in het centrum en hun auto tot nu toe ergens in het centrum parkeren. In dat geval komen er in combinatie met de nieuwe parkeerplaatsen die gepland zijn voor het Kindcentrum en de Kerk zo’n 80 extra parkeerplaatsen beschikbaar in het centrum van Zeeland.

Vragen over het Kindcentrum of het centrum van Zeeland? Stuur een mail naar: mathieu@progressieflanderd.nl

15


ACCOMMODATIEBELEID >>>>

Er wordt gesproken over sluiting van de Garf. Verplaatsing van activiteiten naar het nieuwe Kindcentrum ligt voor de hand, terwijl hier geen rekening mee gehouden is. Had dan toch niet beter de het multifunctioneel centrum gebouwd kunnen worden, alles overziend? Het bouwen van het MFC inclusief alle in het vooruitzicht gestelde faciliteiten binnen de gestelde voorwaarden voor het beschikbare geld was in onze ogen niet haalbaar. Dus nee. Er is in Landerd een overschot aan ruimte en, eerlijk is eerlijk, daaraan heeft de bouw van het Kindcentrum ook bijgedragen. Maar ook daarvoor verkozen verenigingen al vaak andere locaties boven de Garf, simpelweg omdat deze goedkoper zijn of beter geschikt. Daardoor is de bezetting van bijvoorbeeld de Garf onvoldoende. Momenteel vinden er tussen verenigingen, het college en de gemeenteraad gesprekken plaats over de toekomst van de gemeentelijke gebouwen in Landerd. Tijdens dit proces kwam Wethouder Raaijmakers plotseling met een mogelijke sluiting van de Garf. Progressief Landerd heeft zich hiertegen verzet en vond dergelijke uitlatingen veel te voorbarig. Indien de bezetting van gemeentelijke gebouwen geoptimaliseerd kan worden door verschuiving van activiteiten naar deze gebouwen, de betrokken verenigingen zich daarin kunnen vinden en er een soort van huiskamerfunctie in Zeeland beschikbaar blijft waar mensen ongedwongen kunnen binnenlopen, dan is er misschien wel helemaal geen probleem. Als na een dergelijk proces toch nog gebouwen leeg blijven staan en desondanks iedereen zijn plekje heeft is sluiting van een gemeentelijk gebouw misschien voor niemand een probleem. Al met al dus van belang om heel zorgvuldig te bekijken en niet zomaar iets te roepen. Om dit proces zuiver te kunnen doorlopen heeft Progressief Landerd met een amendement de begroting voor 2014 aan weten te passen waardoor er â‚Ź 25.000 gereserveerd wordt voor te verwachten verliezen in de exploitatie van de dorpshuizen. Ook heeft er al een gesprek plaatsgevonden tussen o.a. ons raadslid Jacques Pijnappels en het bestuur van de dorpshuizen waarin mogelijke oplossingen zijn besproken.

de

GARF 16


KANTELEN ZONDER OM TE VALLEN >>>>

SOCIAAL VANGNET >>>>

Iedereen spreekt over kanteling, het lijkt wel de oplossing voor ieder probleem. Kanteling lijkt wel het terugtrekken van de gemeente met de mededeling, burger zoek het maar uit. Wat vindt Progressief Landerd?

Alles om me heen valt in duigen. Mijn huis staat onder water, ik ben werkeloos, op leeftijd. Ik red het nu allemaal nog wel, heb nog nooit een cent uitkering gehad maar ik maak me nu wel ernstige zorgen. Progressief Landerd, sta ik helemaal alleen?

Daar lijkt het wel op ja, de kanteling wordt soms te letterlijk genomen. Progressief Landerd heeft wethouder Raaijmakers duidelijkheid willen geven in wat de gemeente ook nog kan doen voor mensen die hulp nodig hebben. Ook hebben wij er bij de wethouder op aangedrongen de regie te houden op de dienstverlening. Niet alles over de schutting gooien en alleen nog maar de burger verantwoordelijk laten zijn. Wij hebben duidelijk gemaakt dat de gemeente burgers moet blijven ondersteunen en helpen daar waar dat echt nodig is.

De wet werk en bijstand voorziet in deze situatie dat u niet helemaal verzuipt. Dit is het vangnet als u er zelf helemaal niet meer uit komt. Wij hebben gevraagd om hiervan de resultaten zichtbaar te maken. Uit de kwartaal rapportages is gebleken dat Landerd het goed doet. Wel zal er gekeken worden hoe u zo snel mogelijk weer kunt voorzien in u eigen inkomen. Progressief Landerd is van mening dat daar meer aandacht aan besteed kan worden. Op dit moment wordt in de landelijke politiek de discussie gevoerd over de tegenprestatie die u moet leveren als u in de bijstand komt. Het idee hierachter is dat iedereen een bijdrage levert aan onze samenleving. Te lang thuis zitten zou kunnen leiden tot een isolement en steeds verder achter raken op de arbeidsmarkt. Het idee van een tegenprestatie is discutabel, wat moet je dan doen!? De rommel opruimen na een evenement als de kermis. Werken naar vermogen is een uitgangspunt wat vanuit de landelijke overheid gehanteerd zal worden. U hoeft niet aan de zijlijn te blijven staan, vindt ook Progressief Landerd.

Dat er is wel een verandering in gang is gezet, kunnen we niet meer omheen, we moeten weer meer met, en voor elkaar gaan doen. De jaren van voorspoed en de daaruit voorkomende verworven in onze verzorgingsstaat, zijn voorbij. De kosten zijn niet meer beheersbaar, dus moet er iets gebeuren. Door mensen zelf in te zetten voor een aantal basale hulpvragen, kun je veel geld besparen bijvoorbeeld bij hulp in de huishouding. Kantelen is hier dus, niet meer leunen op de overheid, maar zelf zoeken naar oplossingen. Progressief Landerd vindt dat er voorbeelden zijn waarin dat echt niet kan, hiervoor hebben wij expliciet de aandacht gevraagd. Zo volgen wij de zogenaamde ‘keukentafel gesprekken’ op de voet en hebben wij om een evaluatie gevraagd waarin de effecten hiervan zichtbaar worden gemaakt.

In de debatten hierover zijn we daar stevig op ingegaan. Wij blijven scherp op de ontwikkelingen en hebben ervoor gezorgd dat niemand tussen wal en schip belandt.

Wilt u uw ervaringen met de kanteling of het (‘keukentafel’)gesprek kwijt aan Jacques? Mail naar: jacques@progressieflanderd.nl

Progressief Landerd wil kantelen zonder om te vallen.

17


WONINGBOUW >>>> Progressief was van mening dat er meer moest worden gebouwd, met name voor starters, senioren en huurders. Waarom gebeurt dat niet? Momenteel hebben we in Landerd voldoende bouwgrond ter beschikking. De bouwbedrijven hebben het contractuele recht op het grootste deel van deze gronden maar beginnen pas met bouwen als het merendeel van de woningen is verkocht. Echter als gevolg van de economische crisis is het voor veel mensen moeilijk om een hypotheek te krijgen, daardoor worden er weinig woningen verkocht waardoor de bouwbedrijven de financiering van de plannen niet rond krijgen en dus niet beginnen met bouwen. Een bijkomend probleem is dat we van de provincie tot 2020 maar een gelimiteerd aantal woningen mogen bouwen, de zogenaamde contingenten. Van dat aantal zit dus al een deel vast bij bouwbedrijven die wel mogen bouwen, maar dat niet doen. Toch is er wel vraag naar woonruimte. De vraag naar het resterende aantal woningen dat we van de provincie mogen bouwen is namelijk groter dan het aantal dat nog beschikbaar is. En dat is frustrerend. Die mensen die ergens willen bouwen en dat ook zouden kunnen, mogen dat niet omdat iemand anders op een andere plek bouwruimte bezet houdt die niet wordt gebruikt omdat naar die woningen geen vraag is. Om de nog vrije contigenten uit te geven willen we een eerlijk systeem van toekennen toepassen, dit beleid is in de afgelopen raadsperiode gemaakt. Ook is er beleid gemaakt waarbij bouwvergunningen voor kavels die niet worden gebruikt op termijn kunnen worden ingetrokken zodat er meer ruimte komt om plannen te realiseren waaraan wel behoefte is. Ditzelfde geldt voor bestemmingsplannen. Naast overleg met bouwbedrijven om te bouwen waaraan wel behoefte is, vindt er overleg met de provincie plaatst om toch meer te mogen bouwen voor mensen die hier mogelijkheden toe hebben. Helaas duurt dit traject erg lang.

18


Wat heeft PL gedaan om starters op de woningmarkt een kans te geven, bijv. door verlaging van de grondprijs? Progressief Landerd is er voorstander van om met de grondprijzen een objectieve en actieve sturing te geven aan de grondpolitiek, aan de bouw van bepaalde categorieĂŤn woningen (huur- en starterswoningen). Progressief Landerd had in het verkiezingsprogramma al opgenomen dat er een gestaffelde grondprijs moest komen waarbij kleinere kavels goedkoper en dus betaalbaar zouden worden. In de afgelopen periode is er een prijsdifferentiatie gemaakt voor grondprijzen, hierdoor is het mogelijk om bepaalde gronden tegen een lagere prijs te verkopen waarmee er dus gestuurd kan worden op bepaalde doelgroepen en woningtypen. Daarnaast zijn de mogelijkheden van de starterslening iets verruimd waardoor starters op de woningmarkt een extra duwtje in de rug krijgen.

Vragen over woningbouw? Mail me op bart@progressieflanderd.nl

19


DOOR/MARTIJNPEETERS/

www.progressieflanderd.nl

Terugblikmagazine 2014 Progressief Landerd  

Progressief Landerd blikt in het magazine terug op wat we in de afgelopen 4 jaar hebben bereikt. Ook geven we in het magazine uitleg over de...

Terugblikmagazine 2014 Progressief Landerd  

Progressief Landerd blikt in het magazine terug op wat we in de afgelopen 4 jaar hebben bereikt. Ook geven we in het magazine uitleg over de...

Advertisement