Page 5

Sterke wethouders

Stabiel en collegiaal bestuur

Roel van Schaijk: “Het is een voordeel dat een kleine gemeente als Landerd dichtbij de inwoners staat. De afstand tussen gemeenteraadsleden, wethouders en burgers is klein. Bestuurders weten wat er leeft omdat zij direct door inwoners worden aangesproken. Wanneer wordt onze straat opgeknapt? Wanneer krijgen we een nieuwe school? Krijgt onze vereniging een extra kunstgrasveld?” In deze nauwe betrokkenheid schuilt echter ook een risico. Een kleine afstand van bestuur tot de inwoners kan leiden tot ontwijkgedrag bij impopulaire maatregelen. Of wethouders durven geen ‘nee’ te verkopen en zeggen van alles toe. Het kan zelfs leiden tot vriendjespolitiek. Mathieu de Klein, raadslid voor PL: “Dit betekent dat Landerd deskundige, sterke en integere wethouders nodig heeft. Wethouders die, ondersteund door deskundige ambtenaren, na de inbreng van alle belanghebbenden, keuzes durven te maken in het belang van heel Landerd. Wethouders die ook mensen teleur durven stellen en handhavend optreden als dat nodig is. Dat kan ook een deskundige bestuurder zijn van buiten de gemeente of een niet partij-gebonden wethouder die namens de coalitie wordt aangesteld. Bij de keuze staat de kwaliteit voorop!”

Ook de bestuurscultuur binnen de gemeente speelt een belangrijke rol bij de vraag of Landerd als zelfstandige gemeente bestaansrecht heeft. Patricia Rooyackers: “Het vormen van een stabiel bestuur dat rekening houdt met de belastbaarheid van de ambtelijke organisatie is daarbij essentieel! Van belang is dat partijen niet alleen denken aan hun partijbelang of de belangen van één kern nastreven. Dit zet de verhoudingen in de gemeenteraad onder druk en maakt de besluitvorming ingewikkelder.” Van Schaijk vult aan: “Progressief Landerd is zich hiervan al bewust sinds het ontstaan van Landerd, dat is dé reden waarom onze partij is opgericht!” De burger ziet dat het nu in de raad niet altijd om het algemeen belang gaat. Het vertrouwen in ‘de politiek’ komt hierdoor onder druk te staan. “Samenwerking, collegialiteit, tolerantie, wederzijds vertrouwen en respect zijn daarbij van groot belang”, aldus Van Schaijk. “Tenslotte moet een gemeente een financieel gezonde positie hebben en houden. Als dat niet het geval is keert de wal het schip.”

NU! Kiezen voor Landerd

Samenwerking of herindeling?

Een fusie met andere gemeenten is op dit moment niet aan de orde. Progressief Landerd ziet mogelijkheden in het zoeken van samenwerking met een beperkt aantal partners. Mathieu de Klein: “De lokale democratische legitimatie en de bestuurlijke zelfstandigheid blijven daarbij overeind. Maar voordat er een keuze wordt gemaakt uit de verschillende vormen van samenwerking of voor herindeling wil Progressief Landerd eerst alle voor- en nadelen van elk model onderzoeken. Daarbij hoort ook een sterkte/zwakte analyse van de gemeente.” Als uit onderzoek blijkt dat samenwerking met andere gemeenten niet voldoende is om wettelijke taken goed te vervullen, het voorzieningenniveau op peil te houden en te zorgen voor goede dienstverlening, dan is herindeling een serieuze optie. Dit kan dan met een referendum worden voorgelegd aan de bevolking. Progressief Landerd zal in dat geval de uitslag respecteren en volgen. Zelfstandigheid is geen doel op zich, maar wel een streven. De lijnen zijn kort, de betrokkenheid van burgers, raadsleden en bestuur is groot en we hebben nog het gevoel eigen baas te zijn. “We blijven zelfstandig als het kan, maar één ding is zeker: dat lukt alleen met een raad die kiest voor een stabiel, deskundig en collegiaal bestuur. Die raad kiest u, het gaat om kiezen voor Landerd! NU!”

“Een kleine gemeente is kwetsbaar als het gaat om de kwaliteit van de ambtelijke organisatie”, aldus Moritz Böhmer, kandidaat raadslid en in het dagelijks leven manager bij de bloedbank. “Een kleine gemeente leidt noodgedwongen tot combinatiefuncties of tot taken die door slechts één medewerker wordt afgedekt. Specialisatie op een bepaald beleidsterrein is dan niet mogelijk en in geval van verlof of ziekte ligt de gemeente op die specifieke taak even stil. Bovendien worden steeds meer (complexe) taken doorgeschoven naar de lokale overheid. Bij sommige taken zou er onevenredig geïnvesteerd moeten worden om die taak in eigen beheer naar behoren in te vullen.”Herindeling zou daarvoor een oplossing kunnen zijn. Volgens Jacques Pijnappels, kandidaat raadslid voor PL, heeft schaalvergroting echter ook nadelen: “Contacten tussen medewerkers en burgers worden anoniemer en de afstand van burger tot bestuur wordt vergroot. De herkenbaarheid van het bestuur en de belangstelling voor de lokale politiek wordt minder. Het gevolg is dat het verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen omgeving afneemt. Maar ook bureaucratisering, aantasting van voorzieningen en fors hogere gemeentelijke lasten zijn een risico.” 1. ROEL VAN SCHAIJK, SCHAIJK

2. MORITZ BOHMER, REEK

Roel is sinds 8 jaar fractievoorzitter van PL. Hij is bereid

Moritz woont in Reek en is een nieuweling in

om de lijst van PL weer aan te voeren, omdat er nog

de Landerdse politiek. Hij heeft veel ideeën om

steeds enorm veel enthousiasme en actie in de partij

Landerd groener en duurzamer te maken en wil

aanwezig is. Roel werkt als onderwijsassistent op

zich daar als raadslid sterk voor maken. In het

het Udens College en is begeleider van autistische

dagelijks leven is Moritz manager bij de bloedbank

jongeren. Roel hoopt dat PL na de verkiezingen de

(Sanquin). Daarnaast is hij actief bij enkele koren en

kans krijgt om haar ideeën te realiseren in een stabiele

organisator van het festival “Indeban”.

coalitie.“Er moet minder beloofd worden,

Moritz heeft politieke ervaring, want in het verleden

en meer gerealiseerd!”

5 5

was hij raadslid in Grave.

Verkiezingsmagazine Progressief Landerd  

3 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Progressief Landerd informeert de inwoners van Landerd over hun programma en hun kandidatenlijst....

Verkiezingsmagazine Progressief Landerd  

3 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Progressief Landerd informeert de inwoners van Landerd over hun programma en hun kandidatenlijst....

Advertisement