Page 21

Patrick Vermeulen

Sociaal Landerd

Het ter discussie stellen van ‘vanzelfsprekendheden’

Juist in crisistijd mag niet bezuinigd worden op sociaal beleid. Daarna trouwens ook niet. Juist nu moet er extra geld komen voor armoedebestrijding, met name gericht op kinderen die in armoede opgroeien. Daar staat Progressief Landerd voor. De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in Landerd is ‘ruim voldoende’, maar het streven is ‘goed’. Mensen met een beperking moeten kunnen blijven meedoen. Zij kunnen daarvoor ondersteuning blijven vragen bij de gemeente, ook als het Rijk hierop zou bezuinigen. Goed contact met de klankbordgroepen, waarin alle gebruikers vertegenwoordigd zijn, vormt de garantie voor een goed functionerende WMO.

Patrick Vermeulen is 39 jaar en woont sinds 5 jaar in Zeeland. Samen met Afke heeft hij twee zoons van 3 en 5 jaar. “Dat levert een hoop lol op”, zegt Patrick, “ Maar is ook best hectisch af en toe. Vooral op de dagen dat we allebei werken.” Daarnaast probeert hij af en toe nog wat te sporten, maar daar blijft helaas weinig tijd voor over. En dan is er ook nog liefde voor muziek: “In de avonduren doe ik nog een poging om gitaar te spelen.”

Ouderen: Landerd vergrijst de komende jaren, daar moet NU op ingespeeld worden. Er dienen seniorenwoningen in een breed scala gebouwd te zijn: zowel huur- als koopwoningen, in alle categorieën en prijsklassen. Initiatieven waarbij zorg en wonen gecombineerd worden verdienen medewerking. Overleg en samenwerking met o.a. BOL vormen de sleutel voor draagvlak en juist beleid.

Patrick werkt als Universitair Hoofddocent Organisatiewetenschapen aan de Universiteit van Tilburg. Daar geeft hij colleges aan studenten in de opleiding Organisatiewetenschappen. “Maar mijn passie ligt bij het doen van onderzoek. Ik ben met name bezig met onderzoek naar organisaties en hoe deze reageren op veranderingen in hun omgeving. Het gaat dan vaak om onderzoeksprojecten die iets met duurzame ontwikkeling te maken hebben, maar ik doe ook al een aantal jaren onderzoek naar organisaties in de kinderopvang en hoe deze omgaan met nieuwe wetgeving (de wet Kinderopvang).” In zijn werk is Patrick met name geïnteresseerd in het ter discussie stellen van ‘vanzelfsprekendheden’. Als voorbeeld daarvan noemt hij de bonuscultuur in het bankwezen. “Voor de meeste bankiers is dat iets wat vergroeid is met hun beroep waardoor het per definitie moeilijk voor directe betrokkenen is om het nog ter discussie te stellen. Dit werkt vaak verlammend en nodigt niet uit tot kritische zelfreflectie.” Ook in de Landerdse politiek ziet hij dit regelmatig gebeuren. “Dat moet en kan anders! Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.”

Jeugd en jongeren en onderwijs: Activiteit van jongeren is een golfbeweging. De gemeente moet budget kunnen inzetten als de vraag actueel is, flexibel beleid dus. De gemeente moet samen met de carnavalsstichting zoeken naar een geschikte plek voor een permanente bouwloods voor jeugdige carnavalsclubs. Ook in nieuwe wijken speeltuintjes of veldjes aanleggen. In de winter schaatsbaantjes. De doorlopende leerlijn voor alle kinderen van 2 tot 12 standaard is de toekomst. Daar zullen we nu zoveel mogelijk op moeten inspelen, onder andere bij nieuwbouw voor de Kreek’l. Realisatie van de brede school in Zeeland heeft prioriteit, als ’t kan mét MFC. Verenigingen: Een werkgroep uit de raad heeft de weg vrij gemaakt voor een overkoepelend bestuur voor de dorpshuizen. Een nieuwe werkgroep moet een uitweg vinden voor de harmonisatie van buitensport accommodaties. Op initiatief van PL ondersteunt de gemeente verenigingen bij het volgen van cursussen en trainingen. Dit moet zo blijven.

Er staan allerlei complexe vraagstukken op de Landerdse agenda de komende raadsperiode, zoals die van de Brede School (& MFC) en de ontwikkelingen rondom de intensieve veehouderij. Soms dwingen veranderde omstandigheden, zoals de Q-koorts en kredietcrisis tot een kritische herbezinning van eerder gemaakt beleid om zo te komen tot een hernieuwde visie voor de toekomst. Patrick zegt hierover: “Wat mij betreft is de tijd gekomen voor een kritische analyse van Landerd en de vraagstukken die voor onze gemeente belangrijk zijn. We staan voor een groot aantal uitdagingen die de toekomst van Landerd gaan bepalen. Samen moeten we deze uitdagingen aangaan. Op een creatieve, maar vooral constructieve manier.”

NU

!

28. HARRIE VERSTEGEN, SCHAIJK

27. ADDI NOUWENS, SCHAIJK.

Al jaren volgt Harrie de plaatselijke politiek. Hij is lid

Addi is getrouwd, heeft 2 kinderen en 4

van PL, omdat die partij er naar streeft om samen

kleinkinderen. Ze is 4 jaar hoofdleidster geweest

met de inwoners iets te bereiken, in het belang van

op de peuterspeelzaal in Ravenstein. Op dit

heel Landerd.

moment is Addi vaste overblijfkracht op basisschool “den Omgang”. Addi is altijd actief geweest in het Schaijkse verenigingsleven. Ook was zij als vrijwilliger actief als activiteitenbegeleidster in de “Nieuwe Hoeven”. 21

Verkiezingsmagazine Progressief Landerd  

3 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Progressief Landerd informeert de inwoners van Landerd over hun programma en hun kandidatenlijst....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you