Page 10

Financiële positie Landerd

VERKIEZINGEN 3 MAART

T

D VIN

T WA

N? A J AN V ER

Iedereen moet gaan stemmen, maakt niet uit op wie je

De financiën van de gemeente Landerd staan onder druk als gevolg van het toeschuiven van steeds meer taken door de rijksoverheid, inhuur externe bureaus, de kredietcrisis en diverse grootse projecten. Het is nu al duidelijk dat er de komende jaren flink bezuinigd moet gaan worden. Progressief Landerd wil NU, voordat een nieuw college aan ‘t werk kan, een actuele stand van zaken van de gemeentelijke financiën. Daarin zullen o.a. alle lopende exploitaties van aangekochte gronden verwerkt moeten zijn. Dit geldt ook voor alle besluiten die tot dusver genomen zijn.

Uitgangspunten voor financieel beleid In de nieuwe periode wil Progressief Landerd een helder en transparant financieel beleid met strikte uitgangspunten. Natuurlijk een sluitende meerjarenbegroting. Diepte-investeringen (zoals scholen, gemeenschapshuizen en centrumplannen) willen wij uit meevallers en opbrengsten van bestemmingsplannen betalen. Grondaankopen moeten direct parallel lopen met het ontwikkelen van goede plannen voor de aankoop, om rentelasten zoveel mogelijk te beperken. Progressief Landerd kiest altijd voor het principe ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’.

stemt, maar gebruik je recht om te stemmen. Wie niet gaat stemmen, moet later niet mauwen. Door te gaan stemmen kun je een verschil maken en de mensen kiezen waarvan jij denkt dat ze jou kunnen vertegenwoordigen in het hoogste orgaan van onze gemeente, de gemeenteraad. Besef dat de gemeenteraad altijd het

We gaan een goed personeelsbeleid maken om ervoor te zorgen dat het eigen personeel weer met veel plezier en deskundigheid bij ons werkt en ook wil blijven werken. Dat heeft als voordeel dat we minder geld hoeven te besteden aan dure externe advies bureaus. Daaraan willen we maximaal 13% van de personeelskosten besteden, zoals de richtlijn voorschrijft. Waar we toch externe deskundigheid moeten inhuren, mag dat niet schrikbarend duur zijn.”Ook een ingehuurde topambtenaar hoort niet meer te verdienen dan de burgemeester!”

laatste woord heeft. STEMMEN DUS!

ITC-terrein Reek

Jan van As, Zeeland 9. ELLEN GEURTS VAN KESSELSPANJERS, SCHAIJK Sinds 1973 woonachtig in Schaijk. Geeft sinds 1970 les op bassischool de Regenboog, waar zij ook adjunct-directeur is. In haar vrije tijd actief als dirigente (kinderkoor Eigen Wijs, tienerkoor Enjoy, smartlappenkoor Tiona en Spanjersfamiliekoor). Zet zich in voor Stichting Gelijke Kansen (EOF

De ontwikkeling van Reek-Zuid tot huisgebonden bedrijventerrein staat stil. Er lijkt onvoldoende interesse om het tot ontwikkeling te brengen. Wat Progressief Landerd betreft, gaan we dit terrein nu zo snel mogelijk op een andere manier invullen. De rentekosten mogen namelijk niet nog langer zinloos blijven oplopen! Wij willen onderzoeken of de gemeentewerf naar het ITC-terrein verplaatst kan worden. Op die manier komt er in Schaijk bouwgrond vrij, nabij het centrum. Deze zou uitgegeven kunnen worden als kavels voor zelfbouwers. Verder kan het ITC-terrein gebruikt worden voor enkele bedrijfspercelen en woningbouw, naast de bestaande woningbouwmogelijkheden op Kerkpad

Ghana) en was zeer actief bij de Jeugdcarnaval en het Jeugdvakantiewerk.

10. MARIA HERMENS, ZEELAND

NU! Degelijk financieel beleid.

Geboren en getogen in Zeeland. Maria werkt al 22 jaar als maatschappelijk werkster. 12 jaar in Oss en inmiddels 10 jaar bij ‘Aanzet’ in Uden.

NU! Eindelijk invulling van het ITC-terrein.

Als vrijwilligster begeleidt ze vanuit Vluchtelingenwerk Landerd gezinnen in Zeeland. In haar vrije tijd fietst ze graag, en ze is vaak te vinden tussen

NU! Behoud het karakter, behoud (groene) monumenten.

de scharrelvarkens en kippen in haar biologische moestuin. In 2009 werd deze prachtige tuin druk bezocht tijdens twee open dagen. Maria wil zich graag inzetten voor een duurzame wereld. 10

Verkiezingsmagazine Progressief Landerd  

3 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Progressief Landerd informeert de inwoners van Landerd over hun programma en hun kandidatenlijst....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you