Page 1

NU! VERKIEZINGSMAGAZINE

LANDERD

Bewaarnummer! Landerd heeft toekomst Doordacht duurzaam! Nieuw! De verrassend Landerdse lijst van PL! Géén blad voor de mond... Lees: Wat zegt dokter Jan, Kapper Jan en DJ Jan ervan? Typisch Progressief Landerd

WWW.PROGRESSIEFLANDERD.NL


NU!

LANDERD

NU! Een stabiel college dat werkt aan Landerd. NU! De mening van burgers serieus nemen. NU! Zicht op kerk en bondsgebouw in Zeeland door open ruimte te behouden. NU! Snel uitwerken brede school met MFC Zeeland tot realiseerbaar plan wat Zeeland wil. NU! Het centrum van Schaijk versterken met een sfeervol dorpshart. NU! Eindelijk invulling van het ITC-terrein. NU! 2 kunstgrasvelden bij DAW. NU! Vrije kavels voor zelfbouwers. NU! Gaan we eindelijk die betaalbare (huur-)woningen bouwen. NU! Wachten met het LOG tot er meer duidelijkheid is over gezondheidsrisico’s. NU! Een halt aan de megastallen. NU! Een duurzaam Landerd. NU! Niet bezuinigen op sociale voorzieningen en verenigingen, ook niet in crisistijd. NU! Landerd


INHOUDSOPGAVE

ACTIEF IN HEEL LANDERD MET BETROKKEN MENSEN UIT SCHAIJK, REEK EN ZEELAND

erburg

Voorzitter Progressief Landerd VOORWOORD

Beste inwoners van Landerd, Nog heel even, en het is 3 maart. De dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Een goed moment om u te informeren over ons programma en onze kandidatenlijst. In dit magazine komen veel van onze mensen aan het woord. In interviews en artikelen informeren zij u over hun persoonlijke drijfveren. Wat vinden zij belangrijk voor Landerd, en hoe willen ze dat met Progressief Landerd gaan aanpakken? Anders dan gebruikelijk, maar wel concreet en duidelijk. Ruim 12 jaar geleden was ik betrokken bij de oprichting van Progressief Landerd. De partij bestond toen al uit een groep mensen die zich betrokken voelde bij het wel en wee van de gemeenschap, en daaraan een steentje wilde bijdragen. Daarin is in al die jaren niks veranderd. We zijn een actieve club mensen van alle leeftijden, die zich belangeloos wil inzetten voor heel Landerd. Een club die bereid is om de handen uit de mouwen te steken, en die oprecht geïnteresseerd is in de mening van de inwoners van Landerd. Het werk voor onze raadsleden houdt niet op in de raadzaal. Zij zoeken de mensen actief op, en nemen daarbij een groep actieve leden mee. Recente voorbeelden: de ‘schaftkeettour’ in Schaijk, de actie op het Morgenzonterrein en de enquête over de Brede school/MFC in Zeeland. Het is Progressief Landerd gelukt om opnieuw een prachtige kandidatenlijst te presenteren. Die bestaat uit 32 personen, van jong tot oud, uit alle kernen van Landerd. Onder hen veel nieuwelingen, die zich snel thuis voelden bij onze partij. Sinds de oprichting is Progressief Landerd bij alle drie de verkiezingen gegroeid. We hopen ook deze keer weer het vertrouwen van veel kiezers te krijgen, ook dat van u! Dit is het moment om te kiezen voor Landerd. We gaan er met zijn allen de schouders onder zetten, en zorgen ervoor dat Landerd klaar is voor de toekomst. Ga daarom in elk geval stemmen op 3 maart! NU! Landerd. Kees Verburg Voorzitter Progressief Landerd

3

TOEKOMST VAN LANDERD Een gesprek met de Top 5 van Progressief Landerd over de toekomst en bestuurbaarheid van Landerd.

4

ROEL VAN SCHAIJK Een interview met een gedreven lijsttrekker.

6

CENTRUM SCHAIJK De kans grijpen om Schaijk een dorpshart te geven.

8

FINANCIËN LANDERD

10

BOMEN OVER BOMEN EN MONUMENTEN Werkgroepleden maken zich hard voor behoud van karakteristieke panden en groene monumenten.

11

DUURZAAM LANDERD Moritz Bohmer, nr. 2 van PL, legt uit wat duurzaamheid voor een gemeente is.

12

EEN TWEEDE KUNSTGRASVELD VOOR DAW

14

CENTRUM ZEELAND Raadslid Mathieu de Klein aan ‘t woord over de locatie Morgenzon, de brede school en het multifunctioneel centrum.

15

WONINGBOUW

19

SOCIAAL LANDERD Nieuwkomers Jacques Pijnappels en Patricia Rooyackers over een sociale gemeente.

20

VANZELFSPREKENDHEDEN TER DISCUSSIE Door Patrick Vermeulen.

21

TYPISCH PROGRESSIEF LANDERD

23

RAAMADVIESJE Als u, na het doorbladeren of lezen van dit magazine tot de conclusie komt dat Progressief Landerd voor u de partij is waarop u op 3 maart wilt stemmen, hang dan de achterkant van dit magazine op uw ruit.

24

zek

De in dit magazine omschreven artikelen behandelen de onderwerpen over het algemeen op hoofdlijnen. Het gedetailleerde verkiezingsprogramma van Progressief Landerd kunt u downloaden op www.progressieflanderd.nl

DO

er

EN

3

!


NU! Een stabiel college dat werkt aan Landerd. NU! De mening van burgers serieus nemen. NU! Is de tijd rijp voor een college met Progressief Landerd.

DE TOEKOMST VAN LANDERD: Zelfstandig als het kan, herindelen als het nodig is. De toekomst van Landerd houdt veel inwoners bezig. In de media verschijnen regelmatig berichten over vormen van samenwerking met andere gemeenten. Ook op straat, op feestjes of in de kroeg is het onderwerp van gesprek, de term herindeling wordt daarbij niet geschuwd. In dit artikel laten we de top 5 van de kieslijst hierover aan het woord. “Progressief Landerd is van mening dat de gemeente dicht bij de inwoners moet staan. De burger is meer dan alleen klant, de burger is ook participant. Progressief Landerd vindt het dan ook belangrijk om samen met inwoners op te trekken en hen te betrekken bij wat er gebeurt in hun eigen leefomgeving”, zegt fractievoorzitter Roel van Schaijk: “Niet voor niets zijn we met een keet door Schaijk getrokken om te vragen wat de ideeën zijn voor het centrum. Ook onze manifestatie op het Morgenzonterrein en de enquête over het multifunctioneel centrum hebben we om die reden gehouden.”

ST M KO E AN TO V DERD N LA

4

4


Sterke wethouders

Stabiel en collegiaal bestuur

Roel van Schaijk: “Het is een voordeel dat een kleine gemeente als Landerd dichtbij de inwoners staat. De afstand tussen gemeenteraadsleden, wethouders en burgers is klein. Bestuurders weten wat er leeft omdat zij direct door inwoners worden aangesproken. Wanneer wordt onze straat opgeknapt? Wanneer krijgen we een nieuwe school? Krijgt onze vereniging een extra kunstgrasveld?” In deze nauwe betrokkenheid schuilt echter ook een risico. Een kleine afstand van bestuur tot de inwoners kan leiden tot ontwijkgedrag bij impopulaire maatregelen. Of wethouders durven geen ‘nee’ te verkopen en zeggen van alles toe. Het kan zelfs leiden tot vriendjespolitiek. Mathieu de Klein, raadslid voor PL: “Dit betekent dat Landerd deskundige, sterke en integere wethouders nodig heeft. Wethouders die, ondersteund door deskundige ambtenaren, na de inbreng van alle belanghebbenden, keuzes durven te maken in het belang van heel Landerd. Wethouders die ook mensen teleur durven stellen en handhavend optreden als dat nodig is. Dat kan ook een deskundige bestuurder zijn van buiten de gemeente of een niet partij-gebonden wethouder die namens de coalitie wordt aangesteld. Bij de keuze staat de kwaliteit voorop!”

Ook de bestuurscultuur binnen de gemeente speelt een belangrijke rol bij de vraag of Landerd als zelfstandige gemeente bestaansrecht heeft. Patricia Rooyackers: “Het vormen van een stabiel bestuur dat rekening houdt met de belastbaarheid van de ambtelijke organisatie is daarbij essentieel! Van belang is dat partijen niet alleen denken aan hun partijbelang of de belangen van één kern nastreven. Dit zet de verhoudingen in de gemeenteraad onder druk en maakt de besluitvorming ingewikkelder.” Van Schaijk vult aan: “Progressief Landerd is zich hiervan al bewust sinds het ontstaan van Landerd, dat is dé reden waarom onze partij is opgericht!” De burger ziet dat het nu in de raad niet altijd om het algemeen belang gaat. Het vertrouwen in ‘de politiek’ komt hierdoor onder druk te staan. “Samenwerking, collegialiteit, tolerantie, wederzijds vertrouwen en respect zijn daarbij van groot belang”, aldus Van Schaijk. “Tenslotte moet een gemeente een financieel gezonde positie hebben en houden. Als dat niet het geval is keert de wal het schip.”

NU! Kiezen voor Landerd

Samenwerking of herindeling?

Een fusie met andere gemeenten is op dit moment niet aan de orde. Progressief Landerd ziet mogelijkheden in het zoeken van samenwerking met een beperkt aantal partners. Mathieu de Klein: “De lokale democratische legitimatie en de bestuurlijke zelfstandigheid blijven daarbij overeind. Maar voordat er een keuze wordt gemaakt uit de verschillende vormen van samenwerking of voor herindeling wil Progressief Landerd eerst alle voor- en nadelen van elk model onderzoeken. Daarbij hoort ook een sterkte/zwakte analyse van de gemeente.” Als uit onderzoek blijkt dat samenwerking met andere gemeenten niet voldoende is om wettelijke taken goed te vervullen, het voorzieningenniveau op peil te houden en te zorgen voor goede dienstverlening, dan is herindeling een serieuze optie. Dit kan dan met een referendum worden voorgelegd aan de bevolking. Progressief Landerd zal in dat geval de uitslag respecteren en volgen. Zelfstandigheid is geen doel op zich, maar wel een streven. De lijnen zijn kort, de betrokkenheid van burgers, raadsleden en bestuur is groot en we hebben nog het gevoel eigen baas te zijn. “We blijven zelfstandig als het kan, maar één ding is zeker: dat lukt alleen met een raad die kiest voor een stabiel, deskundig en collegiaal bestuur. Die raad kiest u, het gaat om kiezen voor Landerd! NU!”

“Een kleine gemeente is kwetsbaar als het gaat om de kwaliteit van de ambtelijke organisatie”, aldus Moritz Böhmer, kandidaat raadslid en in het dagelijks leven manager bij de bloedbank. “Een kleine gemeente leidt noodgedwongen tot combinatiefuncties of tot taken die door slechts één medewerker wordt afgedekt. Specialisatie op een bepaald beleidsterrein is dan niet mogelijk en in geval van verlof of ziekte ligt de gemeente op die specifieke taak even stil. Bovendien worden steeds meer (complexe) taken doorgeschoven naar de lokale overheid. Bij sommige taken zou er onevenredig geïnvesteerd moeten worden om die taak in eigen beheer naar behoren in te vullen.”Herindeling zou daarvoor een oplossing kunnen zijn. Volgens Jacques Pijnappels, kandidaat raadslid voor PL, heeft schaalvergroting echter ook nadelen: “Contacten tussen medewerkers en burgers worden anoniemer en de afstand van burger tot bestuur wordt vergroot. De herkenbaarheid van het bestuur en de belangstelling voor de lokale politiek wordt minder. Het gevolg is dat het verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen omgeving afneemt. Maar ook bureaucratisering, aantasting van voorzieningen en fors hogere gemeentelijke lasten zijn een risico.” 1. ROEL VAN SCHAIJK, SCHAIJK

2. MORITZ BOHMER, REEK

Roel is sinds 8 jaar fractievoorzitter van PL. Hij is bereid

Moritz woont in Reek en is een nieuweling in

om de lijst van PL weer aan te voeren, omdat er nog

de Landerdse politiek. Hij heeft veel ideeën om

steeds enorm veel enthousiasme en actie in de partij

Landerd groener en duurzamer te maken en wil

aanwezig is. Roel werkt als onderwijsassistent op

zich daar als raadslid sterk voor maken. In het

het Udens College en is begeleider van autistische

dagelijks leven is Moritz manager bij de bloedbank

jongeren. Roel hoopt dat PL na de verkiezingen de

(Sanquin). Daarnaast is hij actief bij enkele koren en

kans krijgt om haar ideeën te realiseren in een stabiele

organisator van het festival “Indeban”.

coalitie.“Er moet minder beloofd worden,

Moritz heeft politieke ervaring, want in het verleden

en meer gerealiseerd!”

5 5

was hij raadslid in Grave.


Interview met Roel van Schaijk, lijsttrekker van Progressief Landerd

VERKIEZINGEN 3 MAART

T

T WA

D VIN

N? A J AN V ER

Ik vind dat er een groot verschil zit tussen landelijke- ,

“Ik kan er veel plezier aan beleven als we ons ergens actief voor inzetten.” Vanuit Jong Landerd belandde hij in de Landerdse politiek. Inmiddels is Roel van Schaijk acht jaar fractievoorzitter van Progressief Landerd. Ook bij de komende gemeenteraadsverkiezingen is hij lijsttrekker. Eind jaren negentig liet Jong Landerd nadrukkelijk van zich horen in Landerd. De Jolande posters met prikkelende en politieke uitingen en het politiek cultureel evenement ‘Landerd Pop’ is menigeen nog niet vergeten. Als voorzitter van Jong Landerd was Roel van Schaijk erg betrokken bij de problematiek die speelde bij de jeugd. Op 26-jarige leeftijd maakte Roel de overstap naar de Landerdse politiek.

provinciale- of gemeentelijke verkiezingen. Bij gemeenteraadsverkiezingen heb ik het gevoel dat het wel degelijk uit maakt waar je voor kiest. Je stem telt mee. Gelukkig gaan er veel zaken goed in onze gemeente en graag wil ik dat zo blijven zien. Als ik stem, ga ik ervan uit dat ik invloed kan hebben op zaken die voor mij als inwoner van Landerd van belang zijn. Voor mij telt dan vooral leefbaarheid, huisvesting, zorg om mensen die ondersteuning behoeven, aantrekkelijkheid van onze gemeente voor inwoners van alle leeftijdsgroepen, gezondheidsbeleid en aandacht voor natuur en milieu. Voor anderen gelden misschien andere prioriteiten. Nu is het moment gekomen dat je moet nadenken over de dingen die er voor jou toe doen! Je kan nu een keuze maken voor die zaken die voor jou van belang zijn in Landerd. Samen met de andere Jannen en onze vrienden, Jan met de Pet en Jan Modaal, roep ik je op ook je stem te laten horen en te laten tellen!!

Jan de Leur, Schaijk

Je werd op jonge leeftijd lid van de Landerdse gemeenteraad. Wat motiveerde jou destijds tot die bijzondere stap? “Vanuit Jong Landerd had ik al zoveel jaar kritiek op de politiek, dat ik wilde proberen om het zelf waar te maken. Ik stelde me verkiesbaar bij Progressief Landerd en, tot mijn eigen verbazing, koos de algemene ledenvergadering me meteen tot lijsttrekker.” Ook in 2006 werd je gekozen tot lijsttrekker. Nu sta je opnieuw bovenaan de lijst van Progressief Landerd. Wat is voor jou de belangrijkste reden om nog door te gaan? “Politiek is en blijft boeiend, zeker in Landerd. Er staan hier nog zoveel belangrijke onderwerpen op de agenda. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren. Wat ik heel fijn vind, is dat zich de laatste jaren veel nieuwe leden bij Progressief Landerd hebben aangesloten. Zij zijn enthousiast en gemotiveerd om er opnieuw voor te gaan. Dat werkt aanstekelijk en inspirerend.” Hoe lukt het jou om je werk en al je andere activiteiten te combineren met het raadswerk? ”Het zijn soms drukke tijden en zeker nu, zo net voor de verkiezingen, ren ik vaak van de ene afspraak naar de andere. Maar gelukkig hebben we een fractie van drie mensen zodat we het werk kunnen verdelen. Verder heeft Progressief Landerd een heel actieve achterban die de raadsleden altijd steunt. Ik kan er veel plezier aan beleven als we ons ergens actief voor inzetten.” Wat is er de afgelopen jaren veranderd in de Landerdse politiek? “In de dossiers is wel het een en ander veranderd. In de eerste vier jaar waren de dossiers behapbaar, er speelden geen echte grote onderwerpen naast elkaar. De afgelopen vier jaar hebben het LOG (Landbouwontwikkelingsgebied), terrein Morgenzon, Centrumvisie Schaijk en het Multifunctioneel centrum in Zeeland de agenda gedomineerd. Dat zijn enorme projecten, die je als raadslid kritisch in de gaten moet houden. Het is wel goed dat meerdere partijen zich nu lijken te ontwikkelen van dorpspartij naar Landerdse partij. Dat is de beste manier om Landerd te besturen, dat hebben wij al lang ervaren.” We kennen jou als een gedreven politicus, is dat beeld juist? “Ja, dat denk ik wel. Ik neem het raadswerk serieus en steek er veel tijd in. Maar gelukkig realiseer ik me ook dat er meer is dan politiek, hoe belangrijk de beslissingen die we nemen soms ook zijn. Het helpt dat ik ook andere hobby’s heb. Zo ben ik nog steeds erg actief bij Scouting Schaijk, de jongerenvakantieweek en sta ik elk jaar op het podium bij de Moeslandse pronkzitting. Daardoor leer je relativeren.”

WWW.PROGRESSIEFLANDERD.NL 6


Progressief Landerd is kritisch, volgens sommigen in de raad te volhoudend. Is die kritiek terecht? “Ik vind van niet”, zegt de fractievoorzitter beslist. “Als een voorstel niet duidelijk is, stellen we vragen. En als het nodig is, durven we ook kritisch te zijn. Op die manier hebben we veel zaken boven tafel gekregen, bijvoorbeeld over de onvrede op het gemeentehuis. Dat is ook een taak van een oppositiepartij. Maar Progressief Landerd is ook een partij die probeert om constructief mee te denken. Wist je bijvoorbeeld dat het idee om als raad gezamenlijk een rapport op te stellen over het beheer van de dorpshuizen van PL afkomstig was? Dat is een mooi voorbeeld van hoe het ook kan. Gezamenlijk als raad iets onderzoeken en met een steengoed advies komen. Daardoor is er nu één bestuur voor alle Landerdse dorpshuizen. Zelfs de dorpspartijen zijn daar tevreden over.” Wat is het belangrijkste doel voor de komende periode? “Dat is heel simpel. Landerd moet weer op een degelijke manier bestuurd worden. Het moet afgelopen zijn met de krantenkoppen dat er weer eens een crisis is in Landerd. Rust in de tent, orde op zaken stellen. Met deskundige en betrouwbare wethouders, die niet van alles toezeggen, maar de beloftes die zij doen, wel waarmaken. Duidelijkheid schept nooit valse verwachtingen. Het kan anders, dat weet ik zeker, en daar wil ik me oprecht voor gaan inzetten. Het liefst met een hele grote fractie!”

3. MATHIEU DE KLEIN, SCHAIJK Mathieu is raadslid, docent aan het Udens College, en voorzitter van Scouting Schaijk. Hij is de organisator van de handtekeningenactie op het Morgenzon-terrein, die als resultaat had dat het plan om daar een enorm appartementencomplex te bouwen, is ingetrokken. Als raadslid gaat Mathieu zich er nu voor inzetten dat er een nieuw plan komt, waarbij het Morgenzonterrein op een open manier wordt ingevuld, met veel groen.

4. JACQUES PIJNAPPELS, ZEELAND/ UDEN Jacques is recent verhuisd naar Zeeland, waar hij zich tijdens de verbouwing van zijn nieuwe huis al helemaal thuis is gaan voelen. Tot voor kort woonde hij in Uden. Om die reden staat op de officiële kandidatenlijst niet Zeeland, maar Uden als zijn woonplaats vermeld. In het dagelijks leven is Jacques docent aan de Avans Hogeschool in Den Bosch. Jacques heeft ervaring als gemeen-

“Als iets niet duidelijk is, stellen we vragen.”

teraadslid in Uden. Hij voelde zich meteen thuis bij PL, en kan door zijn politieke ervaring een versterking zijn voor de raad. 7


Centrumplannen Schaijk

Centrumplannen Schaijk Sfeervol dorpshart en boodschappenfunctie Schaijk versterken. Progressief Landerd kan zich volledig vinden in de plannen van Movement Real Estate (MRE) van Schaijkenaar Dennis Janssen. Het plan sluit naadloos aan op de visie die Progressief Landerd de afgelopen jaren heeft geuit over het centrum van Schaijk. De plannen gaan uit van een concentratiegedachte, waarbij maatschappelijke en commerciële voorzieningen die nu verspreid liggen, worden samengebracht in het centrum van Schaijk. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan het creëren van een echt dorpshart, iets waaraan het in Schaijk nu ontbreekt. “De gemeente heeft NU de kans om van het centrum van Schaijk een kloppend hart te maken en als regionaal boodschappendorp te versterken. Die kans moeten we grijpen!”

EE

DO

N

RP

ÉC

SH

HT

AR T

Progressief Landerd pleit al jaren voor een sfeervol dorpshart. Roel van Schaijk, fractievoorzitter van PL: “Door in het centrum een dorpshart te creëren wordt en blijft het interessant om daar of in de directe omgeving commerciële activiteiten te ontwikkelen. Met de plannen van MRE wordt een goed bereikbaar, aaneengesloten en compact winkel- en verblijfsgebied gecreëerd. Dit heeft een aanzuigende werking op Schaijk als boodschappendorp en maakt het voor toeristen aantrekkelijker om een bezoekje te brengen.” Voorstellen van het college om de Albert Heijn te verplaatsen naar de rand van het dorp passen daar niet in. “Daarmee zouden potentiële klanten buiten het centrum worden gehouden terwijl je bezoekers van je dorp juist daarheen wilt trekken, daar is het immers te doen!”, aldus Van Schaijk. Dit wordt bevestigd door een onafhankelijk onderzoek (het DPO) en door het MKB Landerd. 5. PATRICIA ROOYACKERS, ZEELAND Patricia woont bijna haar hele leven in Zeeland. Ze werkt in de dagbesteding en activering binnen de GGZ (Oost Brabant). Als moeder van twee jonge schoolgaande kinderen, heeft zij affiniteit met onderwijs en welzijn. Ze vindt dat de basisscholen in Zeeland al veel te lang in onzekerheid zitten en zo snel mogelijk gebouwd moeten worden. Ze is een nieuweling in de politiek, maar wil graag actief meedenken om het beste 8

voor Landerd te realiseren.


Ontsluiting Ook biedt het plan van MRE een uitgelezen kans om een sfeervolle ruimte in de Past. van Winkelstraat te creëren. Van Schaijk: “Hier kan wekelijks de markt plaatsvinden, maar ook de kermis en carnavalsactiviteiten vinden hier hun plek. Met het plan van MRE wordt de haalbaarheid voor dit bruisende centrum voor activiteiten enorm vergroot.” In de plannen van MRE is op de boerenbondlocatie een nieuwe verbindingsweg voorzien richting het Europaplein. “Het parkeerterrein van de EM-TÉ sluit hierop aan, dit is volledig volgens eerdere suggesties van Progressief Landerd. Zorgen over de verkeersdoorstroming zijn hierdoor weggenomen. Er komt een weg bij, dus het kan alleen maar beter worden”, aldus Van Schaijk.

Zorgwoningen en meer groen In de plannen is ook het onderbrengen van kinderopvang en de bouw van zorgappartementen met een openbaar parkje opgenomen. Van Schaijk: “Het is een ideale plek voor ouderen om centraal in Schaijk te blijven wonen. Bovendien komt er meer groen in het centrum. Wat willen we nog meer!” Van belang is wel dat MRE appartementen bouwt in een prijscategorie waaraan behoefte is. Daarnaast is de financiële haalbaarheid nog onduidelijk en zal het parkeren de nodige aandacht moeten krijgen. Als het MRE lukt om met een betaalbaar plan te komen, dan kan Schaijk binnen enkele jaren een prachtig dorpshart hebben. De gemeente Landerd moet NU de kans grijpen om Schaijk het dorpshart te geven wat het verdient. Daar gaat Progressief Landerd voor!

7. TONNY VAN CASTEREN – PETERS, REEK Tonny is nu 8 jaar raadslid voor PL. Ze doet bewust een stapje terug, om plaats te maken voor nieuwe enthousiaste PL-ers. Tonny is werkzaam bij het maatschappelijk werk en de schuldsanering in Oss. Ook is ze actief bij de Zonnebloem. Tonny zal actief blijven in de werkgroep van PL, zodat we blijven profiteren van haar kennis over welzijn en sociale thema’s.

6. PATRICK VERMEULEN , ZEELAND

8. JOEP MANDERS, SCHAIJK

Patrick woont sinds 5 jaar in Zeeland en heeft twee

Bestuurslid van PL, vader van twee dochters en

jonge kinderen. Hij is werkzaam als universitair

docent in het basisonderwijs. Tevens wereld-

hoofddocent Organisatiewetenschappen,

beroemd in Landerd en omstreken als

aan de Universiteit van Tilburg. Daar houdt hij zich

“DJ Gladde Gerrit” en als lid van de

met name bezig met praktijkgericht onderzoek

Brabantse Toppers.

naar organisaties, en met duurzame ontwikkeling. In zijn vrije tijd ondersteunt Patrick ondernemers in ontwikkelingslanden bij het opzetten van een eigen bedrijf. 9


Financiële positie Landerd

VERKIEZINGEN 3 MAART

T

D VIN

T WA

N? A J AN V ER

Iedereen moet gaan stemmen, maakt niet uit op wie je

De financiën van de gemeente Landerd staan onder druk als gevolg van het toeschuiven van steeds meer taken door de rijksoverheid, inhuur externe bureaus, de kredietcrisis en diverse grootse projecten. Het is nu al duidelijk dat er de komende jaren flink bezuinigd moet gaan worden. Progressief Landerd wil NU, voordat een nieuw college aan ‘t werk kan, een actuele stand van zaken van de gemeentelijke financiën. Daarin zullen o.a. alle lopende exploitaties van aangekochte gronden verwerkt moeten zijn. Dit geldt ook voor alle besluiten die tot dusver genomen zijn.

Uitgangspunten voor financieel beleid In de nieuwe periode wil Progressief Landerd een helder en transparant financieel beleid met strikte uitgangspunten. Natuurlijk een sluitende meerjarenbegroting. Diepte-investeringen (zoals scholen, gemeenschapshuizen en centrumplannen) willen wij uit meevallers en opbrengsten van bestemmingsplannen betalen. Grondaankopen moeten direct parallel lopen met het ontwikkelen van goede plannen voor de aankoop, om rentelasten zoveel mogelijk te beperken. Progressief Landerd kiest altijd voor het principe ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’.

stemt, maar gebruik je recht om te stemmen. Wie niet gaat stemmen, moet later niet mauwen. Door te gaan stemmen kun je een verschil maken en de mensen kiezen waarvan jij denkt dat ze jou kunnen vertegenwoordigen in het hoogste orgaan van onze gemeente, de gemeenteraad. Besef dat de gemeenteraad altijd het

We gaan een goed personeelsbeleid maken om ervoor te zorgen dat het eigen personeel weer met veel plezier en deskundigheid bij ons werkt en ook wil blijven werken. Dat heeft als voordeel dat we minder geld hoeven te besteden aan dure externe advies bureaus. Daaraan willen we maximaal 13% van de personeelskosten besteden, zoals de richtlijn voorschrijft. Waar we toch externe deskundigheid moeten inhuren, mag dat niet schrikbarend duur zijn.”Ook een ingehuurde topambtenaar hoort niet meer te verdienen dan de burgemeester!”

laatste woord heeft. STEMMEN DUS!

ITC-terrein Reek

Jan van As, Zeeland 9. ELLEN GEURTS VAN KESSELSPANJERS, SCHAIJK Sinds 1973 woonachtig in Schaijk. Geeft sinds 1970 les op bassischool de Regenboog, waar zij ook adjunct-directeur is. In haar vrije tijd actief als dirigente (kinderkoor Eigen Wijs, tienerkoor Enjoy, smartlappenkoor Tiona en Spanjersfamiliekoor). Zet zich in voor Stichting Gelijke Kansen (EOF

De ontwikkeling van Reek-Zuid tot huisgebonden bedrijventerrein staat stil. Er lijkt onvoldoende interesse om het tot ontwikkeling te brengen. Wat Progressief Landerd betreft, gaan we dit terrein nu zo snel mogelijk op een andere manier invullen. De rentekosten mogen namelijk niet nog langer zinloos blijven oplopen! Wij willen onderzoeken of de gemeentewerf naar het ITC-terrein verplaatst kan worden. Op die manier komt er in Schaijk bouwgrond vrij, nabij het centrum. Deze zou uitgegeven kunnen worden als kavels voor zelfbouwers. Verder kan het ITC-terrein gebruikt worden voor enkele bedrijfspercelen en woningbouw, naast de bestaande woningbouwmogelijkheden op Kerkpad

Ghana) en was zeer actief bij de Jeugdcarnaval en het Jeugdvakantiewerk.

10. MARIA HERMENS, ZEELAND

NU! Degelijk financieel beleid.

Geboren en getogen in Zeeland. Maria werkt al 22 jaar als maatschappelijk werkster. 12 jaar in Oss en inmiddels 10 jaar bij ‘Aanzet’ in Uden.

NU! Eindelijk invulling van het ITC-terrein.

Als vrijwilligster begeleidt ze vanuit Vluchtelingenwerk Landerd gezinnen in Zeeland. In haar vrije tijd fietst ze graag, en ze is vaak te vinden tussen

NU! Behoud het karakter, behoud (groene) monumenten.

de scharrelvarkens en kippen in haar biologische moestuin. In 2009 werd deze prachtige tuin druk bezocht tijdens twee open dagen. Maria wil zich graag inzetten voor een duurzame wereld. 10


11. MEINO KONING, REEK

Bomen over bomen en monumenten: Houd onze dorpen mooi!

Meino heeft sinds 1992 een biologische tuinbouwbedrijf ‘De Twee Linden’ in Reek. In zijn vrije tijd is hij vaak op pad als natuur- en vogelliefhebber, bijvoorbeeld als coördinator van de vogeltellingen in het Land van Cuijk. Zijn aandacht gaat vooral uit naar natuur- en milieuvraagstukken in Landerd. Ook als raadslid voor PL heeft hij zich geprofileerd op deze thema’s.

Binnen de gemeente Landerd zijn de afgelopen decennia veel beeldbepalende gebouwen en bomen verdwenen. Panden en objecten die op de rijks- en gemeentelijke monumentenlijst staan, zijn behoorlijk beschermd. Helaas zijn veel karakteristieke panden die daar niet op staan, als het ware ‘vogelvrij’. Ook mag er meer aandacht komen voor monumentale bomen en boomgroepen. We kennen er tientallen. Oude lindebomen bij boerderijen, kleine bosjes en solitaire bomen in het veld, vaak als laatste overgebleven van een vroegere aanplant, straatbomen in het dorp en mooie bomen in voor- en achtertuinen.

12. RUUD VERSTEGEN, ZEELAND Ruud is werkzaam als jurist bij de Veiligheidsregio en GGD Gelderland-Zuid. Hij is opgegroeid in Schaijk, maar woont sinds anderhalf jaar met plezier in Zeeland. In zijn vrije tijd is hij bestuurslid van Progressief Landerd en lid van de Commissie van Beroep van Scouting Nederland.

Voor Progressief Landerd is het belangrijk dat waardevolle oude gebouwen gerestaureerd worden en dat landschappen versterkt worden. Het is heerlijk om in de zomerdag de schaduw te kunnen opzoeken van eeuwenoude bomen. Met weinig kosten is op dit beleidsterrein veel te bereiken. Denk aan het stimuleren van het aanplanten van bomen in tuinen, overhoeken en nieuwe uitbreidingsplannen, het vrijzetten van bomen in (nieuwe) natuurgebiedjes, en (nieuwe) bomen de ruimte geven zodat ze uit kunnen groeien tot toekomstige groene monumenten.

EEN VAN BOOM MO E NUM EN ENT

Verder moeten we er voor waken dat de in het oog springende traditionele gebouwen van onze dorpen niet zomaar verdwijnen ten gunste van appartementencomplexen. Vaak wordt er gedacht en aangenomen dat de huidige generatie veel zorgvuldiger met (toekomstige) monumenten omgaat dan de voorgaande generaties, maar schijn bedriegt. Zo wilde dit college “in het kader van de vooruitgang” in Zeeland zelfs een monumentaal pand slopen, om een doorkijkje te maken op het nog te bouwen multifunctioneel centrum. Ook wordt er heel makkelijk omgesprongen met bomen en boomgroepen. Vaak wordt op de tekentafel bij het ontwerpen van nieuwbouwplannen eerst al het bestaande uitgegumd, om vervolgens opnieuw te beginnen met tekenen. Progressief Landerd heeft er altijd voor gepleit om bij de invulling van nieuwbouwplannen uit te gaan van bestaande groenstructuren. Als individu ben je normaal gesproken niet in staat om hierin vooraf te sturen. De gemeenteraad kan dat wel, bijvoorbeeld door het opstellen van goede beeldkwaliteitplannen. Progressief Landerd maakt zich er NU sterk voor om karakteristieke gebouwen en bomen, de monumenten van de toekomst, te behouden voor ons nageslacht. Werkgroepleden Ad Princen en Bart Wieland 11


OV: LANDERD BETER BEREIKBAAR

NU! Wachten met het LOG tot er meer duidelijkheid is over gezondheidsrisico’s.

We moeten gezamenlijk een vuist maken om de verschraling van het openbaar vervoer op ’t platteland tegen te gaan. De gemeente Landerd moet zelf het initiatief nemen om, samen met omliggende gemeenten, een plan op te stellen voor beter openbaar vervoer: dit betekent frequent busvervoer tussen steden en grotere dorpen, goede aansluitingen vanuit de dorpen op deze lijnen, en een fijnmazig netwerk vanuit kleine kernen. Voor Landerd moet het doel zijn dat elke kern aansluiting heeft op een plaats met een treinstation. De teruggeschroefde verbinding Zeeland-Oss moet juist uitgebreid worden en bij de meest gebruikte bushaltes willen we overdekte fietsstallingen.

NU! Een halt aan de megastallen. NU! Een duurzaam Landerd. NU! Meer en beter openbaar vervoer afdwingen.

LOG en buitengebied: GEEN MEGASTALLEN Progressief Landerd is bezorgd over de gezondheidsrisico’s, die samenhangen met zeer intensieve veeteelt. Daarom stoppen we met het ontwikkelen van het LOG, tenzij volstrekt helder is dat dat geen risico’s oplevert voor de gezondheid. Mocht er toch verplaatst kunnen worden, dan kiest Progressief Landerd ervoor om alleen èchte knelpunten op te lossen. Dus verplaatsen als het bedrijf (stank)overlast bezorgt in de buurt van woonkernen of natuur in de weg zit. De invulling van het LOG dient veel duidelijker omschreven te worden. Wij willen geen LOG met 22 bedrijven van 2,5 ha groot, met elk duizenden varkens. Dat wordt onleefbaar voor de mensen die in en rondom het LOG gebied wonen. Progressief Landerd is tegen megastallen. Daarom doen we er alles aan om de uitbreiding van varkenshouderij de Steeg in Reek tegen te houden.

Minder en minder groot

GE GA

EN

STA

Woont al zijn hele leven in Schaijk, is getrouwd en vader van 2 kinderen. Werkzaam bij DAF Trucks in Eindhoven. Hij is actief lid van Heemkundekring Schaijk-Reek en zet zich in voor het behoud van het culturele erfgoed in Landerd. Zijn vrije tijd besteedt hij voornamelijk aan zijn gezin en het restaureren van oldtimers.

14. ILONKA DE GRAAF, ZEELAND

Progressief Landerd wil een rem op de ongebreidelde uitbreidingen in de rest van het buitengebied; 1,5 ha. moet in deze zgn. ‘verwevingsgebieden’ de maximale grootte van bebouwing worden. Bij de beoordeling van deze plannen willen we de uitkomsten van het gezondheidsonderzoek en de lopende maatschappelijke discussie (o.a. door provincie) betrekken. De geurverordening willen we snel evalueren en wijzigen, Ook de uitkomsten van het gezondheidsonderzoek en de lopende maatschappelijke discussie over de intensieve veehoudertij spelen een rol bij de invulling van ons buitengebied: minder en minder groot. Dat moet spoedig uitgewerkt worden in het bestemmingsplan buitengebied.

ME

13. BART WIELAND, SCHAIJK

LLE

N 12

4 jaar geleden startte Ilonka een eigen bedrijf “IDG Sociaal Advies”, een adviesbureau op het terrein van schuldhulpverlening. De sociale standpunten van PL komen overeen met haar eigen ideeën. Ilonka wil als ondernemer en binnen PL graag opkomen voor een goed sociaal beleid.


Duurzaam Landerd

Grijp NU de groene kansen!

HET

GO

EDE RBE GEV ELD EN

VOO

“Telkens weer moeten we ons de vraag stellen, hoe willen we omgaan met onze omgeving.”

Moritz Böhmer is nieuw in de Landerdse politiek. Hij staat als ‘nummer 2’ op een prominente plek op de kandidatenlijst van Progressief Landerd. In het dagelijks leven is Moritz manager bij Sanquin in Nijmegen, beter bekend als de bloedbank. “Ik woon in Reek en dat geeft mij de kans om met de bus naar mijn werk te gaan. Een redelijk goede verbinding; iets wat in Landerd helaas een luxe is. In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden in mijn groentetuin of tussen de scharrelvarkens. Dat doe ik omdat ik het leuk vind, maar ook omdat ik het belangrijk vind om duurzaam te leven. Met een aantal maatregelen, probeer ik daar als individu een steentje aan bij te dragen. Zo heb ik een zonneboiler voor warm water en wek ik elektriciteit op met van zonnepanelen.” Steeds vaker realiseerde Moritz zich echter dat, wat hij deed, slechts een druppel is op een gloeiende plaat. “Ik wilde daarom ook op een ander front actief worden. Al snel kwam ik toen in contact met Progressief Landerd. Daar voelde ik me snel thuis. De standpunten die PL heeft over de groene thema’s, ondersteun ik volledig: geen megastallen in Landerd, slechts verder gaan met de Landbouw Ontwikkelings Gebieden als zeker is dat er geen gezondheidsrisico’s zijn. Het zijn allemaal onderwerpen die in verband staan met duurzaam leven. Telkens weer moeten we ons de vraag stellen, hoe willen we omgaan met onze omgeving.” maar in Landerd niet. Dat is jammer, want dan moedig je de inwoners niet aan om duurzaam te handelen. Ik zal me ervoor inzetten dat dit onderwerp vanaf nu meer aandacht krijgt in de raad. PL streeft er naar dat Landerd, uiterlijk in 2020, een klimaatneutrale gemeente is. Dat is haalbaar, maar dan moeten zowel raad als college echt aan de slag met concrete plannen. Je kunt dan denken aan subsidies voor zonne- of windenergie, of aan het stimuleren van het aanbrengen van spouwisolatie bij oude woningen. Maar ook aan een energie-check op gemeentelijke gebouwen of bij mensen thuis. In het kader van het project “Keurmerk Veilig Wonen” konden mensen hun huis laten controleren om de kans op inbraak te verkleinen. Waarom starten we niet een gelijksoortig project om mensen te adviseren over energiebesparende maatregelen?”

Duurzaam is (g)een modewoord Het woord ‘duurzaam’ wordt tegenwoordig te pas en te onpas in de mond genomen. Soms als een trendy uitspraak die rapporten nutteloos opsieren. Voor Progressief Landerd is duurzaamheid geen modewoord, niet iets wat volgend jaar weer ‘uit’ is. Moritz: “Progressief Landerd vindt dat een duurzame gemeente voorziet in de behoefte en wensen van de bewoners, zonder daarmee de behoeften en wensen van onze kleinkinderen in gevaar te brengen. Als je op deze manier kijkt naar duurzaamheid, beperkt zich dat niet alleen tot het klimaat en milieu. Bij alle besluiten die we nemen, ook financiële, moeten we ons afvragen welke gevolgen dit heeft voor de lange termijn.”

Kansen “Ik vind wel dat de gemeente Landerd kansen heeft gemist, als het gaat om duurzaamheid. Het rijk heeft heel veel subsidies uitgedeeld, waar zo’n beetje alle gemeenten gebruik van hebben gemaakt. Maar Landerd niet, ondanks een motie die Progressief Landerd in 2008 indiende. Dat is zonde!” Moritz kwam daar achter, toen hij onderzocht of het mogelijk was om van de gemeente een subsidie te krijgen voor duurzame projecten. “In omliggende gemeenten bleek dat mogelijk, 13

Moritz benadrukt dat duurzaamheid geen kostbare aangelegenheid is. “Allereerst moet Landerd veel meer gebruik maken van subsidies. Daarnaast is duurzaamheid, voor een belangrijk deel, ook bewustwording. Als je goed communiceert over de mogelijkheden die er zijn, dan gaan mensen vaak uit zichzelf al duurzamer handelen, bijvoorbeeld door hun huis goed te isoleren. Bewust duurzaam handelen levert uiteindelijk zelfs geld op. Een goed voorbeeld daarvan is het inzetten van LED bij openbare verlichting. Ten slotte, wat we niet moeten doen is dure onderzoeksbureaus inschakelen die moeilijke rapporten gaan schrijven. Het is juist belangrijk dat onze eigen ambtenaren bij het maken van voorstellen altijd rekening houden met duurzaamheidsaspecten. Dan bereik je het meeste resultaat.”


Steun voor nieuw idee van Progressief Landerd

VERKIEZINGEN 3 MAART

T

T WA

D VIN

N? A J AN V ER

Juist in een land waar veel regeltjes gelden waar je het niet altijd mee eens kunt zijn is het makkelijk om commentaar te leveren op de zaken die wat verder van je af staan. Veel dingen kunnen altijd beter, zo valt op het gebied van zorg en jeugdwelzijn nog veel te bereiken en te verbeteren. Zeker politieke zaken zijn soms moeilijk te begrijpen en

Ook het 2e kunstgrasveld voor DAW haalbaar DAW heeft 4 jaar in onzekerheid verkeerd maar het is het college gelukt om in de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen, in ‘de laatste minuut van de wedstrijd’, de winnende voorzet te geven. De gemeenteraad hoefde hem alleen nog maar in te koppen. Maar zo gemakkelijk ging het niet. Er was veel kritiek over de wijze waarop het college, met name de wethouder financiën, de financiële onderbouwing voor dit plan had geregeld. Het college gaat uit van inkomsten waarvan nog onzeker is of die er gaan komen. Gelukkig was het voor de meeste fracties duidelijk dat DAW niet nog langer kon wachten, en is het voorstel aangenomen. Daardoor kan DAW haar huidige accommodatie vernieuwen en krijgen ze één nieuw kunstgrasveld. Volgens de sportnormen van NOC/NSF heeft DAW een tweede kunstgrasveld nodig. Progressief Landerd wil dit 2e kunstgrasveld mogelijk maken. Tijdens de raadsvergadering hebben we steun gekregen voor ons idee om, in overleg met de club, te kijken naar mogelijkheden om de ingang van het sportpark en de kantine te verplaatsen. Het nieuwe college moet dit bij de verdere uitwerking betrekken. Als verplaatsing mogelijk is, kan de grond van (een deel van) de kantine en de parkeerterreinen aan de Bossestraat ingezet worden voor woningbouw, bijvoorbeeld voor kavels voor zelfbouwers. Daar is grote behoefte aan in Schaijk! Met de inkomsten van de grondverkoop kan het 2e kunstgrasveld gefinancierd worden.

gaan soms over dingen waar de “Gewone Jan” niet veel mee te maken heeft. Vaak heb je ook het idee dat jouw mening er niet toe doet en dat er door de politiek weinig mee gedaan wordt.

NU! 2 kunstgrasvelden bij DAW.

Maar juist met de gemeente-verkiezingen heb je de kans om ook eens jouw visie op voor jou persoonlijk belangrijke zaken te laten horen. Daarom grijp ik die kans, en laat ik

15. FRANK KUNST, SCHAIJK

mijn stem horen!

Vader van vier kinderen, sinds ‘89 wonend in Schaijk. In het verleden werkzaam als electronicus

Jan van der Linden, Schaijk

en geluidstechnicus, nu als webontwerper bij Tekst & Uitleg in Schaijk. Altijd op zoek naar nieuwe media en muziek.

16. JUDITH DE KORNE, ZEELAND Judith is moeder van drie jonge kinderen en woont op ‘t Oventje. Na de studies landbouwtechniek en antropologie werkte zij als area manager in de VS. Ze heeft een eigen bedrijf dat handelt in (industriële) radiateuren en is in haar vrije tijd actief als secretaris van PvdA Landerd. Judith vindt dat er in ’t Oventje snel een speeltuin moet komen, zodat de kinderen daar veilig kunnen spelen. WWW.PROGRESSIEFLANDERD.NL 14

WHET! A D NT IE

V

D ER


Centrumplan Zeeland

NU! Zicht op kerk en bondsgebouw in Zeeland door open ruimte te behouden.

Progressief Landerd zorgt er voor dat niet alles wordt volgebouwd!

NU! Snel uitwerken brede school met MFC Zeeland tot realiseerbaar plan wat wil Zeeland

Door onze manifestatie op het Morgenzonterrein en de enquête over de brede school/multifunctioneel weet Progressief Landerd heel goed wat Zeeland wil met het centrum: “Niet alles volbouwen!” Progressief Landerd heeft samen met de inwoners van Zeeland al voorkomen dat het voorterrein van de Morgenzon werd volgebouwd. Nu zullen wij voorkomen dat het terrein bij het MFC volledig wordt volgebouwd. De uitslag van de enquête was duidelijk: “Een multifunctioneel centrum is een goed idee, maar als het niet past dan wil Zeeland het niet!” Wij garanderen u dat wij gaan voor een brede school gecombineerd met een MFC, maar alleen als het past. Het centrumplan van Zeeland is één van de grootste projecten die de gemeente Landerd momenteel in ontwikkeling heeft. Het resultaat bepaalt uiteindelijk hoe Zeeland er de komende jaren uitziet en wat voor voorzieningen er zijn. Omdat dit gevolgen heeft voor alle inwoners van Zeeland heeft Progressief Landerd er altijd voor gepleit om burgers op voorhand te betrekken bij het ontwikkelen van ideeën, en hun inbreng niet als slotstuk van het proces te beschouwen. In dit artikel blikken we terug om te zien hoe het niet moet, en kijken we vooruit naar hoe het wel moet.

17. KEES VERBURG, ZEELAND Kees is al sinds de oprichting van PL actief lid. Hij

Locatie Morgenzon

was raadslid en is nu voorzitter. Hij woont al 33 jaar in het hart van Zeeland, waar hij zijn kinderen

Progressief Landerd heeft destijds ingestemd met het wegkopen van de Morgenzon. Dat heeft de gemeente veel geld gekost. Mathieu: “Toch vonden we dat verantwoord omdat hiermee een grote bron van overlast werd weggenomen. Ook ontstond zo de mogelijkheid om op een van de lelijkste plaatsen in het centrum een mooie, open ruimte te creëren voor Zeeland. Onze verbazing was dan ook groot toen het college met het plan kwam om op deze locatie, dicht aan de straat, een appartementencomplex te bouwen van 14 meter hoog, met drie verdiepingen en een breedte van 30 meter.” Op een informatieavond voor de inwoners bleek dat deze verbazing werd gedeeld. Inwoners van Zeeland vonden dat het gebouw – net als Compostella en de appartementen op de voormalige Boerenbondlocatie – te massief was en te dicht bij de straat stond. De plannen pasten niet bij het dorpsbeeld van Zeeland. Ondanks het gebrek aan draagvlak onder de bevolking legde het college deze plannen toch voor aan de gemeenteraad. Alleen de coalitiepartijen RPP, ZW en DS97 zagen het plan zitten.

heeft zien opgroeien en uitvliegen. Inmiddels staat deze ex-ondernemer alweer 9 jaar voor de klas op het VMBO in Uden. Daarnaast is hij actief als vrachtautochauffeur. In zijn schaarse vrije tijd is hij o.a. voorzitter van de oldtimerclub in Zeeland. Het wielrennen is er de laatste tijd teveel bij ingeschoten, dat moet anders!

18. MARK KOUWENBERG, REEK Een rasechte Reekenaar. In het dagelijkse leven adjunct directeur en docent ‘mens en maatschappij’ bij Helicon opleidingen bij VMBO Groen in Kesteren. Voorzitter van carnavalsvereniging de Kelestropers en actief lid van Harmonie Semper Crescendo, dweilorkest Ongerakt, het Smitskoor en toneelgroep Velp. Is lid van de werkgroep avondwake en gaat voor in avondwakes in Reek. 15


Manifestatie

19. JOSJE CORNELISSEN –STEIJNIS,

Het plan bleef de gemoederen in Zeeland flink bezig houden. Er was veel discussie over de plannen. Veel Zeelanders waren bang dat de plannen van het college niet tot verbetering van het centrum zouden leiden. Progressief Landerd vond het belangrijk dat inwoners een goed beeld kregen wat deze plannen en hield daarom een manifestatie. Mathieu: “Met behulp van een groot net hebben we toen de gevel van het complex nagebootst. Die dag en in de weken daarna hebben bijna 600 mensen een handtekening gezet, omdat zij niets zagen in de plannen van het college. Dit heeft uiteindelijk het college ervan overtuigd dat voor deze plannen geen draagvlak bestaat onder de inwoners van Zeeland. Alle opties liggen nu gelukkig weer open.”

Woont al 36 jaar midden in Schaijk. Voorheen

Wat Progressief Landerd wil met de Morgenzon

20. WILLEKE VAN DER VEN- VAN

Progressief Landerd wil daar waar de Morgenzon stond, een open ruimte creëren, zodat een vrij uitzicht blijft bestaan op het Bondsgebouw en de Kerk. Hierdoor wordt de uitstraling van deze karakteristieke gebouwen en café D’n Brouwer geaccentueerd. “De open ruimte kan op verschillende manieren worden ingevuld, in ieder geval met meer groen, waarbij enkele grote bomen en lage beplanting het dorpse karakter versterken. Alleen op het achterdeel van het terrein is bebouwing mogelijk, fraaie woningen of appartementen, eventueel gecombineerd met commerciële ruimtes. Ook het parkeren verdient alle aandacht”, aldus Mathieu.

mers en kartrekkers van de Werkgroep Openbaar

SCHAIJK werkzaam als lerares op verschillende basisscholen in de regio. Was begeleidster van een handenarbeidclub en was lid van de Welzijnscommissie en de Accommodatiecomissie. Mede-oprichtster van het Landerds Smartlappenkoor TIONA en voorzitter tijdens de eerste 8 jaar. Josje is nu actief als oppasmoeder van 5 kleindochters en geeft workshops keramiek.

BOEKEL, ZEELAND Deze echte Zeelandse was één van de initiatiefne-

Onderwijs Zeeland. Zij stond daarmee aan de wieg van de oprichting van ‘De Wizzert’ in Zeeland. Willeke heeft nu een eigen bedrijf. Zij is distributeur voor de Benelux van Infinity Sun, Multi-Treatment Tanning Systemen.

Brede School nog altijd voorop! Voor Progressief Landerd heeft de bouw van de Brede School altijd voorop gestaan. En binnen het plan van het multifunctioneel centrum blijft dat zo! Mathieu: “Ook voor onze voormalig wethouder Van Delft had dit prioriteit. Zij lag dan ook zodanig op koers dat er volgens planning gestart had kunnen worden met de bouw, zodat de scholen nu in gebruik zouden zijn.” Het huidige college heeft de plannen uitgebreid met de bouw van een multifunctioneel centrum, in combinatie met het toevoegen van zorgwoningen en een keuken voor Compostella. Mathieu: “Ambitieuze plannen, maar door de complexiteit is er enorme vertraging ontstaan en zijn de scholen ‘het kind van de rekening’ geworden. De gemeente is afhankelijk van Compostella en we hebben ons verbonden aan Van Tiel. Nog steeds is niet duidelijk wanneer de ‘schop’ daadwerkelijk de grond in gaat.”

Grote zaal Omdat er in Zeeland behoefte is aan een grote zaal heeft Progressief Landerd er herhaaldelijk voor gepleit om te onderzoeken of uitbreiding van De Garf mogelijk is. De peuterspeelzaal zou namelijk sowieso gehuisvest worden in de brede school waardoor de beschikbare ruimte in De Garf aanzienlijk toenam. “Dit zou in combinatie met een nieuwe grote zaal een volwaardig dorpshuis hebben opgeleverd. Helaas weigerde het college deze optie als alternatieve keuze in haar voorstellen uit te werken”, aldus Mathieu.

ET H ... ALS T S PA T NIE 16


Enquête brede school/MFC

“Zeeland is een dorp waar karakteristieke gebouwen nog steeds de uitstraling van het dorp bepalen. Deze panden dienen bewaard te worden en zo mogelijk op een fraaie architectonische manier geïntegreerd te worden in de nieuwbouw.”

“’Wij willen een MFC als het past, anders wil Zeeland het niet”, vatte een inwoner van Zeeland het treffend samen”, vertelt Mathieu. “Mede dankzij onze enquête weet Progressief Landerd hoe Zeeland denkt over de optie van het college.” Slechts 56% stond achter de toevoeging van een multifunctioneel centrum aan de brede school. Toch zag 64% het MFC als een versterking van het dorpshart dat bijdraagt aan de leefbaarheid, en ontmoetingen tussen jong en oud bevordert. Verder maakte een meerderheid zich zorgen over de grootschaligheid en de bereikbaarheid. Al met al komt een kleine meerderheid van 56% uiteindelijk tot de conclusie dat de tijd van onderzoek voorbij is, en dat nu snel de brede school gebouwd moet worden en niet het MFC. Zij vinden de risico’s te groot en te veel onduidelijk. “Zover is Progressief Landerd nog niet” aldus Mathieu. “Samenvattend ziet een meerderheid het MFC zitten, mits bij de invulling en het ontwerp rekening gehouden wordt met de bereikbaarheid, het dorps karakter en de menselijke maat. Verder moet de brede school als eerste gebouwd worden. Ook bij de verenigingen, scholen en Compostella bestaat draagvlak voor de visie achter de brede school, in combinatie met een MFC.”

Invulling randvoorwaarden Progressief Landerd staat achter de brede school/MFC. De ruimtelijke invulling en architectuur moeten dan wel passen bij het dorps karakter van Zeeland. Dus niet één kolossaal gebouw dat rondom is dichtgebouwd met woningen. De functionaliteit van het plan en het draagvlak bij de gebruikers van het MFC en brede school moet overeind blijven. De huurprijs voor verenigingen maar ook de nu door de gemeente verleende subsidie moeten ongeveer gelijk blijven. Ook dient de bereikbaarheid en het parkeren goed geregeld te zijn. “De uitwerking van het plan is in volle gang”, vertelt Mathieu. “Nog niet duidelijk is of realisatie mogelijk is binnen de genoemde randvoorwaarden. Bij de verdere uitwerking moet in september duidelijk zijn of de uitvoering mogelijk is binnen het beschikbaar gestelde budget en de geformuleerde randvoorwaarden. Slaagt het nieuwe college hierin, dan kunnen ze rekenen op de steun van onze partij. Lukt dit niet, dan moet je durven concluderen dat het plan niet haalbaar is. Dan kiezen we voor een snelle bouw van de brede school.” In dit scenario wordt daarna gekeken naar de mogelijkheid om bij de Garf een grote zaal toe te voegen.

21. TON VISSCHERS, SCHAIJK

22. JACQUES VERSTEEG, ZEELAND

Heeft zeer veel bestuurlijke ervaring als

Jacques is werkzaam bij uitgeverij Lemniscaat. In

vrachtwagenchauffeur en touringcarchauffeur-

zijn vrije tijd is hij beeldend kunstenaar

reisleider. Fantastisch veelzijdig zanger bij Herpens

(kunstacademie afgerond) en reist hij rond met

Kamerkoor en Tiona.

meespeeltheater. Jacques woont sinds 3 jaar op een prachtig plekje in Zeeland, waar hij zich helemaal thuis voelt.

17


KIES NU! VOOR EEN STERK BESTUUR

www.eerstehulpbijstemmen.nl/bd/

23. RIA GRUL, SCHAIJK

24. PETER LUKASSEN, ZEELAND

Oud-medewerker Gehandicaptenraad Utrecht en

Peter is al ruim 25 jaar werkzaam in diverse func-

Scouting Nederland. Was jarenlang vrijwilligster in

ties in de gezondheidszorg. Momenteel werkt hij

verpleeghuis de ‘Nieuwe Hoeven’ en oppasouder

als ambulant woonbegeleider bij Dichterbij regio

op het asielzoekerscentrum in Grave. Momenteel

Uden/Veghel. In zijn vrije tijd is hij secretaris/

actief bij vluchtelingenwerk en als penningmeester

voorzitter van Stichting Carnaval “De Smouskes”.

van smartlappenkoor Tiona.

18


VERKIEZINGEN 3 MAART

Woningbouw

En nu ècht bouwen, bouwen, bouwen In de afgelopen raadsperiode zijn er, ondanks grote woorden vooraf, te weinig woningen gebouwd in Landerd. Na lang onderhandelen, is het wel gelukt om grondposities te krijgen. Hopelijk gaat Landerd daar nu verstandig gebruik van maken. Progressief Landerd wil dat Landerd zich concentreert op: • Huurwoningen; ook in de goedkope categorie en vooral ook voor alleenstaanden (jongeren en ouderen). Er dient rekening gehouden te worden met mensen die een acuut woningprobleem hebben en met mensen die niet in staat zijn om zelf een woning te kopen. De wachtlijsten voor huurwoningen zijn nu veel te lang! • Betaalbare starterswoningen; twee categorieën: starterswoningen op kleine kavels voor een goedkope prijs om deze altijd te behouden voor de echte starter die anders niet aan een woning kan komen (prijs: €140.000). De tweede categorie starterswoningen zullen onder de €190.000 moeten kosten om aanspraak te kunnen maken op de starterslening. • Kavels voor zelfbouwers; mogelijk op bijv. parkeerplaats van DAW (na herinrichting), op de locatie gemeentewerf, ITC-terrein, Schaijk-west • Seniorenwoningen; in het kader van vergrijzing is een breed scala nodig, zowel huur- als koopwoningen, in verschillende categorieën en prijsklassen.

WA TV

JA

IND

N

ER VA N

T

?

Mensen, ga allen stemmen, volg je hart en je gevoel en probeer het gevoel van heel Landerd zo aangenaam mogelijk te maken!

Jan Nelissen, Reek

Grondprijs Progressief Landerd wil een gestaffelde grondprijs. De kleinere kavels worden daarmee aanmerkelijk goedkoper, terwijl de grotere kavels duurder worden. Hierdoor kunnen starters- en huurwoningen goedkoper gebouwd worden. Ook zelfbouwers die zuinig omgaan met de ruimte profiteren hiervan.

WWW.PROGRESSIEFLANDERD.NL

25. ELLY ZAARI, SCHAIJK

26. HARRIE VAN GRINSVEN, ZEELAND

In het dagelijks leven is Elly gastvrouw bij ‘t Stekkie,

Woont sinds 1999 in Zeeland. Hij was werkzaam

dagopvang voor dementerende ouderen. Verder is

bij Organon en Campina (onderzoek). Harrie is

zij bestuurslid van buurtvereniging

de oprichter van graanpletterij De Halm, waar

“De Bossestraat”.

biologische granen worden verwerkt tot vlokken en muesli. Harrie draagt de natuur en de boeren een warm hart toe.

19


Sociaal Landerd Maak kennis met Jacques Pijnappels en Patricia Rooyackers. Zij staan op plek 4 en 5 van de kandidatenlijst van Progressief Landerd. Ze zijn beiden betrokken bij sociaal beleid, onderwijs en welzijn. Jacques behandelde deze onderwerpen al in de gemeenteraad, Patricia vooral vanwege haar werk en de kinderen.

NU! Zeker niet bezuinigen op sociale voorzieningen en verenigingen. NU! In heel Landerd goede onderwijshuisvesting. NU! Een permanente bouwloods voor jeugdcarnavalsclubs.

Invloed heb je altijd Jacques woont nu nog in Uden, waar hij ook in de gemeenteraad zit. Over enkele weken verhuist hij naar Zeeland. “Wij hebben het geluk gehad om een mooie woning te kunnen kopen op Zevenhuis in Zeeland.”Jacques en zijn vrouw zijn nu volop met de renovatie bezig. “Wij hebben gekozen voor Zeeland om haar mooie landelijke omgeving. Natuurpark de Maashorst ligt om de hoek en maakt Landerd voor ons een aantrekkelijke gemeente.”Hij werkt als docent bij de Academie voor Sociale Studies aan de Avans Hogeschool in Den Bosch. De afgelopen jaren is hij als gemeenteraadslid in de gemeente Uden actief geweest. Als volksvertegenwoordiger in Landerd wil Jacques een bijdrage leveren aan een politiek waarin mensen zich weer kunnen herkennen. “Politiek is voor mij een manier om mijn stem mee te laten tellen.”Zijn motto is dan ook ‘invloed heb je altijd’. Niet aan de zijlijn blijven staan, maar jezelf actief inzetten voor de gemeenschap vindt Jacques belangrijk.“Het is boeiend om te debatteren met mensen die toch net weer wat anders denken over bepaalde zaken en soms verschillende belangen hebben.”Deze aspecten maken het raadswerk in zijn ogen ook aantrekkelijk. “Niemand is hetzelfde, mensen hebben recht op hun eigen politieke overtuigingen en die respecteren vind ik belangrijk. Ik zie het als een uitdaging om hierin beweging te krijgen en ga het debat hierover dan ook niet uit de weg. Progressief Landerd is de partij waarbij ik mij meteen thuis voelde”.

Patricia: “Het onderwijs is fantastisch, maar helaas in een schoolgebouw, wat niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. De brede school had er al lang moeten staan. Als Progressief Landerd de kans krijgt gaan we dat zo snel mogelijk realiseren, als het even kan mét MFC!” Behalve onderwijs is Patricia zeer begaan met onderwerpen op het gebied van zorg en welzijn: “Daarin word ik vooral gevoed door mijn werk met de kwetsbaardere mens”, vertelt Patricia.

Een mooier en beter Landerd Patricia woont al haar hele leven in Zeeland. In het dagelijks leven is Patricia binnen de GGZ werkzaam bij de dagbesteding voor mensen met een psychiatrische aandoening. Daarnaast is ze tuinontwerper, maar dit staat vanwege andere bezigheden op een laag pitje. Patricia zit sinds enige tijd bij PL en wil graag actief meedenken en praten over Landerd. “Omdat ik het belangrijk vind te verwoorden wat burgers bezig houdt. Landerd is immers van en voor ons allemaal”, vertelt Patricia. Ook zij wil haar verantwoordelijkheid nemen en niet langs de zijlijn blijven staan. Maar er is een uitzondering: “Als moeder van twee kinderen sta ik op trainingsavonden en op zaterdagochtend met veel plezier langs de lijn bij Festilent”. Patricia maakt als ouder op basisschool Vlasgaard deel uit van de ‘resonansgroep’ waarin van gedachten wordt gewisseld over allerlei onderwijsinhoudelijke zaken.

Ze hoopt dat mensen zich vrij genoeg voelen om haar aan te spreken over datgene wat hen bezighoudt. “Ook al is mijn politieke loopbaan nog vrij pril, ik kan het op zijn minst bespreekbaar maken in de werkgroep van PL, waar het dan mogelijk een vervolg kan krijgen.” Patricia wil Landerd samen met PL mooier en beter maken: “Mooier door oog te hebben en houden voor de prachtige omgeving waarin we wonen, hier zuinig mee om te gaan en dit te koesteren. Beter door vooral goed naar elkaar te luisteren, respect te hebben voor elkaar en elkaars standpunten. Het gaat om het bereiken van het gemeenschappelijk doel: Landerd, NU!”

20


Patrick Vermeulen

Sociaal Landerd

Het ter discussie stellen van ‘vanzelfsprekendheden’

Juist in crisistijd mag niet bezuinigd worden op sociaal beleid. Daarna trouwens ook niet. Juist nu moet er extra geld komen voor armoedebestrijding, met name gericht op kinderen die in armoede opgroeien. Daar staat Progressief Landerd voor. De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in Landerd is ‘ruim voldoende’, maar het streven is ‘goed’. Mensen met een beperking moeten kunnen blijven meedoen. Zij kunnen daarvoor ondersteuning blijven vragen bij de gemeente, ook als het Rijk hierop zou bezuinigen. Goed contact met de klankbordgroepen, waarin alle gebruikers vertegenwoordigd zijn, vormt de garantie voor een goed functionerende WMO.

Patrick Vermeulen is 39 jaar en woont sinds 5 jaar in Zeeland. Samen met Afke heeft hij twee zoons van 3 en 5 jaar. “Dat levert een hoop lol op”, zegt Patrick, “ Maar is ook best hectisch af en toe. Vooral op de dagen dat we allebei werken.” Daarnaast probeert hij af en toe nog wat te sporten, maar daar blijft helaas weinig tijd voor over. En dan is er ook nog liefde voor muziek: “In de avonduren doe ik nog een poging om gitaar te spelen.”

Ouderen: Landerd vergrijst de komende jaren, daar moet NU op ingespeeld worden. Er dienen seniorenwoningen in een breed scala gebouwd te zijn: zowel huur- als koopwoningen, in alle categorieën en prijsklassen. Initiatieven waarbij zorg en wonen gecombineerd worden verdienen medewerking. Overleg en samenwerking met o.a. BOL vormen de sleutel voor draagvlak en juist beleid.

Patrick werkt als Universitair Hoofddocent Organisatiewetenschapen aan de Universiteit van Tilburg. Daar geeft hij colleges aan studenten in de opleiding Organisatiewetenschappen. “Maar mijn passie ligt bij het doen van onderzoek. Ik ben met name bezig met onderzoek naar organisaties en hoe deze reageren op veranderingen in hun omgeving. Het gaat dan vaak om onderzoeksprojecten die iets met duurzame ontwikkeling te maken hebben, maar ik doe ook al een aantal jaren onderzoek naar organisaties in de kinderopvang en hoe deze omgaan met nieuwe wetgeving (de wet Kinderopvang).” In zijn werk is Patrick met name geïnteresseerd in het ter discussie stellen van ‘vanzelfsprekendheden’. Als voorbeeld daarvan noemt hij de bonuscultuur in het bankwezen. “Voor de meeste bankiers is dat iets wat vergroeid is met hun beroep waardoor het per definitie moeilijk voor directe betrokkenen is om het nog ter discussie te stellen. Dit werkt vaak verlammend en nodigt niet uit tot kritische zelfreflectie.” Ook in de Landerdse politiek ziet hij dit regelmatig gebeuren. “Dat moet en kan anders! Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.”

Jeugd en jongeren en onderwijs: Activiteit van jongeren is een golfbeweging. De gemeente moet budget kunnen inzetten als de vraag actueel is, flexibel beleid dus. De gemeente moet samen met de carnavalsstichting zoeken naar een geschikte plek voor een permanente bouwloods voor jeugdige carnavalsclubs. Ook in nieuwe wijken speeltuintjes of veldjes aanleggen. In de winter schaatsbaantjes. De doorlopende leerlijn voor alle kinderen van 2 tot 12 standaard is de toekomst. Daar zullen we nu zoveel mogelijk op moeten inspelen, onder andere bij nieuwbouw voor de Kreek’l. Realisatie van de brede school in Zeeland heeft prioriteit, als ’t kan mét MFC. Verenigingen: Een werkgroep uit de raad heeft de weg vrij gemaakt voor een overkoepelend bestuur voor de dorpshuizen. Een nieuwe werkgroep moet een uitweg vinden voor de harmonisatie van buitensport accommodaties. Op initiatief van PL ondersteunt de gemeente verenigingen bij het volgen van cursussen en trainingen. Dit moet zo blijven.

Er staan allerlei complexe vraagstukken op de Landerdse agenda de komende raadsperiode, zoals die van de Brede School (& MFC) en de ontwikkelingen rondom de intensieve veehouderij. Soms dwingen veranderde omstandigheden, zoals de Q-koorts en kredietcrisis tot een kritische herbezinning van eerder gemaakt beleid om zo te komen tot een hernieuwde visie voor de toekomst. Patrick zegt hierover: “Wat mij betreft is de tijd gekomen voor een kritische analyse van Landerd en de vraagstukken die voor onze gemeente belangrijk zijn. We staan voor een groot aantal uitdagingen die de toekomst van Landerd gaan bepalen. Samen moeten we deze uitdagingen aangaan. Op een creatieve, maar vooral constructieve manier.”

NU

!

28. HARRIE VERSTEGEN, SCHAIJK

27. ADDI NOUWENS, SCHAIJK.

Al jaren volgt Harrie de plaatselijke politiek. Hij is lid

Addi is getrouwd, heeft 2 kinderen en 4

van PL, omdat die partij er naar streeft om samen

kleinkinderen. Ze is 4 jaar hoofdleidster geweest

met de inwoners iets te bereiken, in het belang van

op de peuterspeelzaal in Ravenstein. Op dit

heel Landerd.

moment is Addi vaste overblijfkracht op basisschool “den Omgang”. Addi is altijd actief geweest in het Schaijkse verenigingsleven. Ook was zij als vrijwilliger actief als activiteitenbegeleidster in de “Nieuwe Hoeven”. 21


Een ijsbaantje, speelleertuin en een soos voor lichamelijk gehandicapten

Het beste idee van Landerd

In november deed Progressief Landerd via een huis-aan-huis folder een oproep aan de inwoners van Landerd om een goed idee voor hun eigen gemeente, dorp of straat te bedenken. “Hiermee willen we benadrukken dat Progressief Landerd mensen actief bij de lokale politiek wil betrekken”, zegt Roel van Schaijk “Het verbeteren van je eigen omgeving heb je zelf in de hand.” Uit de inzendingen zijn drie ideeën gekozen waar de partij mee aan de slag is gegaan.

Maud van der Wijst uit Schaijk kwam met het idee voor een ijsbaan voor de jeugd. Buurtvereniging “Het Waterrijk“ wil een speelleertuin aanleggen. Zeelander John Vollenberg heeft plannen voor een ontmoetingsplek voor mensen met een lichamelijke handicap.

IJsbaan Voor de ijsbaan is raadslid Mathieu de Klein direct aan de slag gegaan. Met hulp van de Landerdse brandweer en loonbedrijf Peter Loeffen is dagen gewerkt aan de aanleg van een grote ijsbaan. Helaas zakte het water te snel waardoor dit uiteindelijk niet gelukt is. Na een oproep van PL ging de gemeente wel hand en spandiensten verlenen bij particuliere initiatieven. Gelukkig kon mede hierdoor elders in Schaijk door inzet van vrijwilligers een grote vijver geprepareerd tot ijsbaan zodat er volop, ook door Maud, geschaatst kon worden.

Speelleertuin Buurtvereniging “Het Waterrijk” wil de oude fietscrossbaan aan het Oliemeulen in Schaijk ombouwen tot Speelleertuin. Voorzitter van de buurtvereniging Hanneke Vuik legt uit: “Dit prachtige omheinde terrein grenzend aan onze nieuwe wijk Molengraaf III wordt momenteel door de gemeente gebruikt als opslagplaats van zand en stenen, terwijl dit voorheen een fietscrossbaan voor de jeugd was. Aangezien er in het dorp enkel gewone speeltuinen zijn, willen wij hier een bijzondere speelleertuin gaan aanleggen.” Een werkgroep zoekt uit welke mogelijkheden hiervoor bestaan, bijvoorbeeld subsidies van fondsen als Jantje Beton. Progressief Landerd wil het initiatief verder ondersteunen door de bestemming van het opslagterrein terug te brengen naar speelterrein en vanuit de gemeente actief bij te dragen aan de ontwikkeling van deze Speelleertuin.

Gehandicaptensoos In Zeeland is er al sinds jaar en dag een soos voor mensen met een verstandelijke beperking. Zeelander John Vollenberg mist in zijn woonplaats echter een ontmoetingsgelegenheid voor mensen met een lichamelijke handicap. “Met dit idee heb ik bij Progressief Landerd aangeklopt. Ik merkte dat de mensen van PL mij hierbij actief willen ondersteunen, vervolgens ben ik lid geworden. ” Momenteel is John aan het zoeken naar een geschikte plek. “De gemeente moet dit initiatief omarmen”, zegt raadslid Tonny van Casteren. Met een ontwikkelingsubsidie moet ook dit goede idee voor Landerd gerealiseerd kunnen worden.” 29. JOHN VOLLENBERG, ZEELAND

30. ARIE MANDERS, SCHAIJK

John is - via IBN - werkzaam bij VETIPAK in

Was leraar bouwtechniek op het VMBO in Boxtel,

Veghel. Hij vindt het belangrijk dat mensen met

nu vutter, klarinettist en bestuurslid van harmonie

een lichamelijke beperking volwaardig mee kunnen

Semper Crescendo in Reek. Ex-bestuurslid

doen in de maatschappij, en zet zich daar actief

jeugdcarnaval Schaijk.

voor in. Zijn plan om op een vaste plek in Zeeland bijeenkomsten en activiteiten voor lichamelijk gehandicapten te organiseren, is door PL aangemerkt als een van de “Beste Ideeën van Landerd”. 22


Typisch Progressief Landerd

!

Werkbezoeken: Leden van PL zijn op veel informatieavonden present. Ook leggen we op onregelmatige tijden werkbezoeken af aan bedrijven, instellingen of organisaties. Gewoon, om te horen hoe dingen er aan toe gaan, omdat het ons interesseert.

Leden:

Progressief Landerd is een actieve en zichtbare partij! Een kleine greep uit de activiteiten die we hebben georganiseerd en zaken die we hebben gerealiseerd.

Bij PL is politiek ook gezelligheid. We hebben al enkele drukbezochte filmavonden georganiseerd, gaan na vergaderingen altijd naar de kroeg en PL organiseert vrijwel jaarlijks een leuke en gezellige dag voor de leden. U bent van harte welkom!

Overkoepelend bestuur dorpshuizen: Progressief

LID WORDEN VAN PROGRESSIEF LANDERD? EIGENLIJK HEEL LOGISCH!

Landerd pleitte al jaren voor één bestuur voor de drie dorpshuizen. Dit was aanvankelijk onbespreekbaar voor de dorpspartijen, maar PL-wethouder Annette van Delft wist dit toch te realiseren. Het overkoepelend bestuur functioneert nu ruim een jaar, tot tevredenheid van de gebruikers.

Grondprijs: In 2005 diende PL een voorstel in om tot gestaffelde grondprijzen te komen: goedkopere grondprijs voor de eerste 150 m2, de extra vierkante meters worden duurder. Zuinig ruimtegebruik wordt hiermee beloond. Ook de wethouder RO voelt hier inmiddels wel wat voor.

Centrum Schaijk: PL trok met een schaftkeet de wijken van Schaijk in om ideeën te horen voor het centrum. Er was veel enthousiasme voor het PL-plan om een sfeervol dorpshart te creëren, ter hoogte van de pastorie. Huidige plannen van MRE om het centrum te versterken sluiten hier op aan.

Staat u achter de ideeën van Progressief Landerd? Wilt u PL steunen of actief lid worden? Al vanaf €10,- per jaar bent u van de partij! Elk nieuw lid ontvangt bovendien een groenten- en fruitpakket van Biologische Tuinderij De Twee Linden in Reek. Eigenlijk heel (Bio)Logisch! Stuur een e-mail naar info@progressieflanderd.nl of bel met Joep Manders: 0617178789

WWW.PROGRESSIEFLANDERD.NL Dit is de website van Progressief Landerd, waarop u alle informatie over onze partij terug kunt vinden. Klik op verkiezingen, als u ons volledige verkiezingsprogramma wilt lezen.

Volg Progressief Landerd op Twitter

Manifestatie locatie de Morgenzon: Honderden mensen kwamen op zaterdag 23 mei naar het Morgenzonterrein. Zij zetten hun handtekening tegen de hoogbouwplannen van het college. Dankzij deze actie heeft het college de verdere uitwerking gestaakt. Het college heeft op aandringen van Progressief Landerd toegezegd dat de ruimte aan de voorzijde open blijft!

Progressief Landerd heeft een eigen Twitter-account: www.twitter.com/planderd in gebruik. Hiermee willen we de lokale politiek dichter bij de mensen brengen. Via korte Twitter-berichten laten we degenen die ons volgen weten waar mensen van Progressief Landerd op dat moment mee bezig zijn of wat ons bezighoudt. 31. JOSÉ VAN ERP – PLUK, REEK Geboren en getogen in Zeelandse, van de Zeven-

Subsidiëring opleidingskosten sport en jeugdclubs: Jeugd en sportclubs willen hun vrijwilligers graag goed

huis. Carrière begonnen bij de Boerenleenbank in

begeleiden, maar de kosten van training en opleiding zijn hoog. PL pleit er daarom al jaren voor om deze kosten te vergoeden. Recent heeft het college dit voorstel overgenomen, waardoor jeugdclubs deze kosten voor 50% vergoed krijgen.

Reek, waar zij al ruim 20 jaar woont. José heeft 4 kinderen en is trotse oma van 3 kleinkinderen. Werkzaam als hoofd financiën, en lid van het Managementteam, bij de Onderwijsadviesdienst. José was actief als bestuurlid bij de Peuterspeelzaal, tennisvereniging en voetbalclub. Op dit moment nog actief als kantinevrijwilliger bij Achilles Reek.

32. ANNETTE VAN DELFT, ZEELAND Annette is ruim 30 jaar woonachtig in Zeeland. In de periode dat zij wethouder was voor PL, heeft zij zich o.a. hard gemaakt voor een sociaal WMO-beleid. Ook zorgde zij ervoor dat gemeenschapshuizen een gezamenlijk bestuur kregen. In het dagelijks leven is Annette werkzaam bij een kenniscentrum voor maatschappelijke ontwikkelingen. 23


NU! LANDERD

....VOOR EEN ANDER LANDERD

Verkiezingsmagazine Progressief Landerd  
Verkiezingsmagazine Progressief Landerd  

3 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Progressief Landerd informeert de inwoners van Landerd over hun programma en hun kandidatenlijst....

Advertisement