Page 1

VERSTANDIG HERINDELEN In 2010 was ons motto “Zelfstandig als het kan, herindelen als het nodig is”. We zagen toen al aankomen dat het wel eens moeilijk kon worden om als kleine gemeente alle taken die op ons af zouden komen zelfstandig uit te voeren. We waren daarmee de eerste partij die herindelen als serieuze oplossing noemde, als dat nodig mocht zijn. Fractievoorzitter en lijsttrekker Moritz Böhmer: “Daar waar we toen nog dachten dat Landerd als zelfstandige gemeente een kans had om voort te bestaan, sluiten we deze optie nu uit.” Sterke raad voor inwoners Landerd neemt deel aan grote samenwerkingsverbanden om alle (nieuwe) taken goed uit te voeren. De raad van een kleine gemeente heeft vrijwel geen mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het beleid van deze samenwerkingsverbanden. Hierdoor heeft de gemeenteraad nog maar beperkte invloed op het beleid in Landerd. De democratische legitimiteit van de raad wordt dus steeds kleiner en dat is ongewenst. Moritz: “De inwoners van Landerd zijn immers gebaat bij een sterke gemeen-

teraad die hen kan vertegenwoordigen en hun meningen en wensen kan uitdragen. Daarom moet Landerd de komende jaren gebruiken om te herindelen.” Nu is het goede moment “Landerd staat er nu goed voor en is dus in staat een goede positie te verwerven in de nieuwe gemeente. Hierbij moeten de typisch Landerdse kernwaarden zoals een groen en gezond buitengebied, toerisme & recreatie, verenigingsleven en solidariteit geborgd zijn. Ons beschikbare geld wordt de komende periode hiervoor ingezet”. Aldus Moritz.

Stemmen op Herindelen? One issue? Mag het iets meer zijn! Een stem op Progressief Landerd is een stem voor herindelen, maar dan meer! Veel goede ideeën over zorg voor elkaar, de leefbaarheid van de dorpen en een gezond en groen buitengebied.

Invloed van inwoners in Dorpsraden “Er worden dorpsraden opgericht waardoor de invloed van inwoners op de leefbaarheid van hun eigen kern goed wordt geregeld. Het komende college krijgt de opdracht om op korte termijn met een voorstel tot herindeling te komen met één van de of alle ‘Maashorstgemeenten’.” Het voorstel geeft aan op welke wijze de gemeenteraad uiterlijk in 2018 besluit tot herindeling en op welke manier de mening van de Landerdse inwoners hierbij wordt betrokken. Progressief Landerd gaat ervoor: • In vier jaar besluiten tot herindelen met één van de of alle ‘Maashorstgemeenten’. • Borgen van verenigingsleven, solidariteit, groene en gezonde kernen. • Ons geld gericht inzetten. • Dorpsraden. • Inspraak inwoners.

CENTRUMPLAN ZEELAND Progressief Landerd wil dat voor de zomer gestart wordt met de ontwikkeling van een centrumplan voor Zeeland. De gemeente onderzoekt samen met de ondernemers en andere betrokkenen welke mogelijkheden er zijn voor het gebied tussen het gemeentehuis en het Kindcentrum. Mathieu de Klein: “De sporthal en de vrijkomende locaties van de scholen worden daarbij betrokken. Er moet ook gekeken worden naar de mogelijkheid van het verplaatsen van functies in bestaande gebouwen zoals bibliotheek, Garf en gemeentehuis.”

Concurrentiekracht Zeeland Met het centrumplan wordt de winkelstructuur en de openbare ruimte verbeterd waardoor de concurrentiekracht van Zeeland wordt vergroot en het winkelaanbod kan worden versterkt. Voldoende parkeerplaatsen Een goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid is essentieel. Langparkeren wordt geconcentreerd bij de sporthal en voor een deel op de vrijkomende schoollocaties. De daardoor beschikbaar komende plaatsen voor kort parkeren kunnen worden gegarandeerd door een blauwe zone. Tevens ontstaat daardoor ruimte voor het verfraaien van pleinen en het openbaar groen.

Speeltuin en parkje Direct na de sloop van de Vlasgaard en de Wizzert wordt dit terrein aangepakt. Totdat er duidelijkheid is over de definitieve invulling blijven er speelvoorzieningen aanwezig. De huidige groenvoorziening wordt versterkt en uitgebreid tot een parkje wat toegankelijk is vanuit Compostella. Dorps en gezellig Er wordt ingezet op het behouden en verder ontwikkelen van het dorpse, gezellige en ontspannen karakter van Zeeland. Het creëren van een mooi, levendig en groen centrum met een dorpshart vergroot de recreatieve aantrekkelijkheid en heeft natuurlijk een aantrekkende werking op winkelend publiek. Progressief Landerd gaat ervoor: • Aanjager voor het centrumplan. • Samenwerking met Zeelandse ondernemers. • “Kick-off avond” voor inspraak heel Zeeland. • Kosten openbare ruimte voor de gemeente. • Speeltuin met parkje naast Compostella. • Voorschieten van voorbereidingskosten door gemeente.

Verkiezingsprogramma 1  

Verstandig herindelen en centrumplan Zeeland.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you