Page 1


2

Inhoud 0. Inleiding 0.1. Voorwoord 0.2. Visie: Landerd in 2020, en daarna .... 1. Bestuur, inspraak en informatie 1.1. Toekomst gemeente Landerd 1.2. Sterk bestuur 1.3. Inspraak 1.4. Informatie 2. Financiën en economie 2.1. Huidige financiële situatie 2.2. Uitgangspunten voor financieel beleid 2.3. Organisatie 2.4. Economie 2.5. Toerisme en recreatie

3

5. Onderwijs 5.1. Onderwijshuisvesting 5.2. Onderwijs overig

19 19

6. Volkshuisvesting 6.1. Woningbouw 6.2. Grondprijs en beleid 6.3. Bouwen

20 21 22

7. Inrichting dorpen 7.1. Centrum Zeeland 7.2. Centrum Schaijk 7.3. Reek 7.4. Monumenten

24 26 27 28

8. Buitengebied 8.1. Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) 8.2. Overig

29 30

3

6 6 7 7

9 9 10 11 12

3. Welzijn 3.1. Minimabeleid en re-integratie 3.2. WMO 3.3. Ouderen 3.4. Jeugd en jongeren 3.5. Gehandicapten 3.6. Asielzoekers/vluchtelingen 3.7. Ontwikkelingssamenwerking

13 13 14 14 15 15 16

9. Natuur en milieu 9.1. Duurzaam Landerd 9.2. Natuur en landschap 9.3. Milieu

32 33 33

10. Verkeer en vervoer 10.1. Openbaar vervoer 10.2. Verkeersveiligheid

34 34

4. Cultuur en recreatie 4.1. DAW 4.2. Verenigingen 4.3. Gemeenschapshuizen 4.4. Kunst en cultuur 4.5. Buitensportaccommodaties

17 17 17 17 18

11. Veiligheid, openbare orde 11.1. Veiligheid 11.2. Evenementen/horeca 11.3. Handhaving

35 36 36

NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


3

0. Inleiding 0.1. Voorwoord Landerd staat aan de vooravond van een cruciale periode. We zullen NU moeten beslissen voor de toekomst van onze inwoners en de gemeente. Er dient NU een bestuur te komen wat over dorpsgrenzen heen kan kijken. Er dienen bestuurders te komen die bewijzen dat hun eigen profileringsdrang opzij gezet kan worden voor het belang van Landerd. NU zal er samengewerkt moeten worden. Intern, maar ook met andere gemeenten en partijen. Het is zaak NU te laten zien dat Landerd ook op een open, transparante en eerlijke manier bestuurd kan worden. Dat vergt inzet van iedereen, maar ook een wijziging in opstellingen. Ook van Progressief Landerd. Progressief Landerd is daar klaar voor. Samen met onze inwoners willen we onze gemeente verder vormgeven en klaar stomen voor de toekomst. Een toekomst waarin steeds meer taken bij de gemeente neergelegd zullen worden. PL wil samen met andere partijen zoeken naar de beste oplossingen voor Landerd. Dit zullen wij echter nooit op basis van uitruil en machtspolitiek doen, en niet met de kop in ‟t zand, maar op basis van argumenten en goed uitgekristalliseerde voorstellen. De vraag is altijd: op welke wijze is het belang van onze inwoners en de gemeente het beste gediend.

0.2. Visie Landerd in 2020, en daarna ... Progressief Landerd wil graag verder kijken dan de komende raadsperiode. Wij hebben een visie over hoe Landerd er uit moet komen te zien en hoe het bestuurd moet worden. Een visie en ideeën voor de komende vier jaar, maar ook voor de langere termijn. Het spreekt voor zich dat wij progressief met Landerd om willen gaan, dat wil zeggen: het minder goede verbeteren. Daarnaast moet het goede juist in stand gehouden, omhelsd worden. Dit moet leiden tot een gemeente waarin iedereen zich prima thuis voelt; een gemeente met vier dorpen met overeenkomsten èn verschillen. Onze visie vormt het richtsnoer voor onze komende verkiezingscampagne en onze activiteiten, binnen en buiten de gemeenteraad. U kunt hieruit de hoofdlijnen van ons beleid halen. Hierna geven we op een groot aantal punten suggesties voor nadere uitwerkingen die wat Progressief Landerd betreft de komende raadsperiode gerealiseerd kunnen worden zodat onze visie ook echte realiteit kan worden! Landerd in 2020, en daarna ... Landerd is een gemeente waarin het goed wonen is. Een aantal mensen hoeft de gemeente niet te verlaten voor hun kostwinning. Zij kunnen hiervoor terecht in de agrarische sector, de kleinschalige industrie of de middenstand- en horecavoorzieningen in onze gemeente. Velen werken buiten Landerd. Desondanks is Landerd allerminst een slaapgemeente zoals veel buitenwijken van grotere plaatsen en NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


4

sommige dorpen. Dit is te danken aan de aanwezigheid van goede voorzieningen: goede scholen, kinderopvang, gezondheidszorg, winkels, horeca, etc. in voldoende diversiteit. In de wijken is ruimte voor jong en oud, gezinnen en alleenstaanden, kapitaalkrachtigen en minima. Er zijn voldoende woningen beschikbaar voor alle woningzoekenden uit Landerd. De creatieve en wisselende woningbouw is volledig afgestemd op de verschillende behoeften. Monotone bouw kennen we niet, toch zijn de wijken geen ratjetoe van huizen. Het aanwezige groen maakt immers de wijken aangenaam in aanzien en beleving en geven de bewoners een veilig gevoel. Ook de verkeersvoorzieningen zijn aangepast aan het woonkarakter van de wijken en dragen bij aan het veiligheidsgevoel. Landerd bruist. Bij plezierig wonen hoort ook het ontmoeten van elkaar. Dit gebeurt op de diverse openbare plekken, binnen en buiten, maar nog veel meer in verenigingsverband. Landerd mag zich sinds jaar en dag verheugen in een rijk en bloeiend verenigingsleven. Naast het beoefenen van een liefhebberij hebben deze een sterke sociale functie. Nieuwe initiatieven worden ondersteund en vrijwilligers kunnen hun hart en ziel leggen in hun inhoudelijke en organisatorische taak zonder zich vooral bezig te moeten houden met het verwerven van financiën. Enkele keren per jaar stroomt de bevolking van de kernen samen tijdens gezellige dorpsmanifestaties. Deze worden niet door vooral commerciële motieven beheerst, maar hebben net als vroeger de functie van ontmoeting en samenwerking. De activiteiten trekken, net als de aanwezige horeca, veel regionale belangstelling en zetten daarmee Landerd en haar kernen op de kaart. De (activiteiten van de) horeca vervullen in het bruisende Landerd een belangrijke rol. De gemeente onderkent dit belang en in overleg stimuleert zij deze activiteiten. Anderzijds is de horeca zich bewust van eventuele overlast en draagt bij tot het beperken hiervan. Landerd is een groene gemeente. Het buitengebied is een lust voor het oog, een aaneenschakeling van natuurgebieden waarin agrariër en recreant goed kunnen toeven. Veeteelt, land- en tuinbouw zijn volledig geïntegreerd in het landschap. Grote agrarische of industriële gebouwen zijn aan het oog onttrokken. Het landschap is divers; maïsvelden, korenvelden, graslanden en stukken bos, met daarin poelen, liggen harmonieus naast en door elkaar, gescheiden door heggen en houtwallen. De grenzen tussen landbouwgronden en natuurgebieden verlopen vloeiend. Het ecologisch boeren wordt gestimuleerd. Ook de overgang van het buitengebied naar de kernen verloopt vloeiend en geleidelijk. De kernen worden bereikt middels een groene wal waarin enkele boerderijen en huizen de bewoonde wereld aankondigen. De kernen zijn voorzien van veel groen wat aansluit bij de rest van de omgeving. In de centra en woonwijken van de dorpen bevinden zich aantrekkelijke stukken natuur, bosjes of parken waarin mensen kunnen verpozen. Landerd is zuinig op natuur en milieu, daarin neemt de gemeente dan ook een voortrekkersrol, wat ook het nodige mag kosten. Zo wordt bijv. bij bouwprojecten van de gemeente duurzaam gebouwd. Landerd zorgt ervoor dat we voor nakomende generaties een goed milieu en mooie omgeving achterlaten. Landerd is zuinig op haar erfgoed. Volgens het opgestelde erfgoedplan (met de monumentenlijst als onderdeel daarvan), waarin onder meer de heemkundekringen een belangrijke rol hebben gespeeld, blijven karakteristieke panden en plekken behouden voor het nageslacht. Nieuwe gebouwen passen volledig in het karakter van het dorp en sluiten aan bij de bestaande bebouwing. Deze gebouwen zijn geen betonnen blokken, maar hebben de potentie om ook karakteristiek erfgoed te worden. Eigentijdse kunstzinnige NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


5

objecten sieren markante plaatsen en openbare gebouwen. Landerd is een echte recreatiegemeente. Het groene karakter, de sfeervolle inrichting en het bruisende leven zorgen ervoor dat jaarlijks duizenden toeristen hun ontspanning zoeken in onze gemeente. Zij maken gebruik van de aanwezige wandelpaden, fietsroutes, ruiterroutes, etc., zij zoeken hun vertier in de vele aanwezige horecagelegenheden en doen boodschappen in onze kernen. Het toerisme draagt bij aan de continuïteit van onze voorzieningen. De toeristen worden gastvrij ontvangen en nemen deel aan de Landerdse samenleving. Landerd is goed bereikbaar. Veel Landerdnaren zijn voor bepaalde zaken aangewezen op omliggende gemeentes. Daar is niets mis mee. Deze gemeentes zijn vanuit Landerd goed bereikbaar, en andersom. Er liggen veel en goed onderhouden fietspaden en de wegen zijn veilig en goed doorstromend. Daarnaast speelt het openbaar vervoer een enorm belangrijke rol. Bussen rijden zeer frequent, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat en het openbaar vervoer is naast betaalbaar ook betrouwbaar en vertrouwd. Iedereen voelt zich thuis in Landerd. Minima, gehandicapten, ouderen en jongeren, vluchtelingen, etc. doen volop mee aan het maatschappelijke leven. Er wordt niet gediscrimineerd naar ras, voorkeur, leeftijd of denkwijze. De burgers van Landerd hebben respect voor elkaar en elkaars mening. We wonen met verschillende mensen, maar wel saamhorig in één gemeente. Landerd wordt eerlijk en open bestuurd. Besluiten worden samen met en op basis van de wensen en mening van de bevolking genomen. Daarbij wordt de deskundigheid van de eigen bewoners ingeroepen. Alleen als deze tekort schiet wordt een beroep gedaan op hulp van externe deskundigen. Het bestuur is uitermate toegankelijk door o.a. het gebruik van en aanwezig zijn op de digitale weg. Het belang van de hele gemeente staat uiteraard steeds voorop. Er wordt niet uit belang van slechts één van de kernen geopereerd. Landerd is geen eiland. We mogen het wel goed voor elkaar hebben, maar dat wil niet zeggen dat we zelfgenoegzaam zijn. De gemeente is in haar beleidsontwikkeling afhankelijk van ontwikkelingen in de regio, de provincie en het rijk. Anderzijds dragen wij ook medeverantwoordelijkheid voor dit bredere beleid. Daarnaast nemen we ook onze verantwoordelijkheid voor de wereld. De Landerdse bevolking en het gemeentebestuur hebben oog voor problemen elders in de wereld en voor andere culturen. Aan het oplossen hiervan dragen we ons steentje bij. Bewustmakingsactiviteiten en uitwisseling van deskundigheid en goederen worden door de gemeente geïnitieerd dan wel ondersteund. Landerd is een gemeente waarin het goed toeven is, voor iedereen.

NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


6

1. Bestuur, inspraak en informatie 1.1. Toekomst gemeente Landerd Een kleine gemeente is kwetsbaar als het gaat om de kwaliteit van de ambtelijke organisatie. De grootte van onze gemeente leidt noodgedwongen tot combinatiefuncties of tot taken die door slechts één medewerker worden afgedekt. Specialisatie op een bepaald beleidsterrein is dan niet mogelijk en in geval van verlof of ziekte ligt de gemeente op die specifieke taak even stil. Bovendien worden steeds meer (complexe) taken doorgeschoven naar de lokale overheid. Bij sommige taken zou er onevenredig geïnvesteerd moeten worden om die taak in eigen beheer naar behoren in te vullen. Landerd moet zich afvragen of en hoe het alle wettelijke en maatschappelijk opgaven op eigen kracht kan blijven uitvoeren en hoe het door ons gewenste voorzieningenniveau gewaarborgd kan worden. Hoe de gemeente kwalitatief goed bestuur kan bieden en goede dienstverlening kan leveren die voldoet aan onze wensen en de eisen van deze tijd. Uiteindelijk zal Landerd moeten kiezen tussen het vinden van een optimale vorm van structurele samenwerking met een beperkt aantal gemeenten (waarbij doelmatigheid, kostenreductie, praktische werkzaamheid en het zelfstandig kunnen bepalen van de prioriteitstelling voorop staan) of kiezen voor een herindeling. Om een verantwoorde keuze te kunnen maken moeten de voor- en nadelen van elk model goed in beeld worden gebracht. Daarbij hoort ook een objectieve sterkte/zwakte analyse van de gemeente. Dat vraagt tijd en stuurkunst. We zullen de komende vier jaar gaan gebruiken om dit onderzoek op een objectieve wijze uit te voeren. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen middels een referendum voorgelegd worden aan de bevolking. Progressief Landerd zal in dat geval de uitslag respecteren en volgen. 1.2. Sterk bestuur Voor Progressief Landerd is één ding zeker. Alleen met een sterke gemeenteraad en een sterk college die gezamenlijk en in harmonie willen optrekken kunnen we de toekomstige processen zodanig doorlopen dat we uiteindelijk ook echt zelf kunnen kiezen. Juist NU zijn aspecten als samenwerking, collegialiteit, tolerantie, wederzijds vertrouwen en respect van het grootste belang binnen het gemeentebestuur van Landerd. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders zullen om het tij te keren moeten groeien in hun bestuurskracht. Eendrachtig optreden van gemeenteraad en college is zeker ook bij het keuzeproces van bestuurlijke samenwerking of herindeling geboden. Raad De raad moet zichzelf weer als hoogste orgaan serieus nemen en verantwoordelijkheden naar zich toe trekken. De raad bepaalt kaders en het krediet. Hieraan mag het college niet zonder instemming tornen. Elke wijziging ten opzichte van een raadsbesluit wordt direct ter kennisname van de raad gebracht. NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


7

De raad stelt de termijnkalender middels een raadsvoorstel formeel vast. Het college voert deze uit. Ook wordt het „format‟ raadsvoorstellen strikt gehanteerd. Via dit format worden voorstellen opgesteld en afgevinkt, zodat ze compleet en rijp voor behandeling zijn. Bij complexe onderwerpen wordt het bekende stappenplan ook daadwerkelijk gevolgd, zodat de raad niet voor voldongen feiten komt te staan en betrokken blijft. De gemeenteraad moet als hoogste bestuursorgaan discussies naar zich toe trekken en serieus kunnen voeren. De raad heeft het recht om altijd alle beschikbare informatie te krijgen. Het college heeft de plicht deze te verstrekken, op eigen initiatief en desgevraagd. Heel belangrijk is dat de informatie ook op tijd bij de raad komt, zodat er ook nog ruimte is om te overleggen met de achterban.

College Progressief Landerd vindt het belangrijk om samen met de burgers op te trekken en hen te betrekken bij het vormgeven van hun eigen leefomgeving. Progressief Landerd is van mening dat gemeentelijk beleid zo dicht mogelijk bij de burger moet worden uitgevoerd zodat de burger daar invloed op kan hebben. Hierin schuilt weliswaar het gevaar van cliëntisme en om dat te voorkomen heeft Landerd deskundige, sterke en integere wethouders nodig die onkreukbaar zijn. Wethouders die na de inbreng van alle belanghebbenden, een integrale afweging en keuze kunnen maken in het belang van Landerd. Wethouders die ook mensen teleur durven stellen en handhavend optreden als dat nodig is. Er worden geen afspraken gemaakt of toezeggingen gedaan die niet te controleren zijn of nagekomen kunnen worden, Het college van B & W opereert als één team en draagt gezamenlijk het beleid uit, ook informeel. Wethouders hebben ieder hun eigen portefeuille, maar binnen het college worden voorstellen op basis van argumenten bediscussieert. Wethouders werken open en transparant. Progressief Landerd wil zoveel mogelijk garanties op een sterk, stabiel en collegiaal college dat werkt op basis van visie en argumenten en niet op basis van macht. Dat is essentieel voor de toekomst van Landerd. Een herschikking van de portefeuilleverdeling is wenselijk. Voor Progressief Landerd is het onbespreekbaar om de portefeuilles financiën en handhaving wederom samen te brengen onder de portefeuillehouder VROM, omdat de bevoegdheid om financieel beleid te maken niet bij de portefeuillehouder moet liggen die tevens geld maakt via grondexploitatie. Ook handhaving dient onder een andere portefeuillehouder te vallen dan diegene die primair verantwoordelijk is voor het verstrekken van vergunningen.

NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


8

1.3. Inspraak Inspraak kan en moet anders: op voorhand burgers betrekken om vooraf draagvlak te creëren. Dit kan op basis van enquêtes, hooravonden, prijsvragen, etc. Daarna dienen raad en college een besluit te nemen op basis van inbreng en andere gegevens en dit besluit uit te dragen en verdedigen. 1.4. Informatie Uitzending (voorbereidende) vergadering Behalve een door de LTV verzorgde uitzending van de raadsvergadering wil PL dat meer voorbereidende vergaderingen worden uitgezonden. PL zou graag zien dat deze uitzendingen teruggekeken kunnen worden op internet. Deze aanvullingen op de huidige uitzendingen van LTV hebben als doel ervoor te zorgen dat burgers de totstandkoming van beleid beter kunnen volgen, de betrokkenheid wordt vergroot en de afstand tussen politiek en burger wordt verkleind. In overleg met LTV dient besproken te worden hoe dit, zonder een extra beroep te doen op hun capaciteit, mogelijk te maken is (bijv. gebruik van één vaste camera). Internet De raadsvergaderingen zijn via internet terug te beluisteren. Dit is echter zeer bewerkelijk. De geluidsfragmenten zouden, zoals bij andere gemeenten het geval is, opgeknipt moeten worden per spreker, zodat veel makkelijker bepaalde onderwerpen en sprekers na te luisteren zijn voor de burgers. Jeugdgemeenteraad Zie „Jeugd en jongeren‟.

NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


9

2. Financiën en economie 2.1. Huidige financiële situatie De financiën van de gemeente Landerd staan onder druk als gevolg van het toeschuiven van steeds meer taken door de rijksoverheid, inhuur extern personeel en bureaus en diverse grootse projecten. NU moet, voordat een nieuw college aan „t werk kan, een actuele stand van zaken van de financiën van Landerd gegeven worden. Daarin moet worden verwerkt: - het resultaat van 2009 - alle besluiten tot dusver en de financiële gevolgen daarvan - alle bekende kosten (zoals exploitatie– en onderhoudskosten, subsidieverhogingen, etc.) - van alle lopende bestemmingsplannen de exploitatieopzet actualiseren en de inkomstenstroom op realistische wijze inschatten. - vaststellen hoe groot de reserve(s) van het Grondbedrijf minimaal moeten zijn. Op basis daarvan kan dan een inschatting worden gemaakt van de mogelijk aan het Grondbedrijf te onttrekken bedragen. 2.2. Uitgangspunten voor financieel beleid De uitgangspunten van het gemeentelijke financiële beleid zijn: - sluitende meerjarenbegroting - reguliere bedrijfsvoering uit reguliere inkomsten (bijdrage rijk en belastingen). - diepte-investeringen (zoals scholen, gemeenschapshuizen en centrumplannen) zoveel als mogelijk betalen uit opbrengsten bestemmingsplannen en meevallers - stijging van belastingen is overweegbaar, maar alleen als hieraan stijging van voorzieningenniveau gekoppeld is - tarieven voor gemeentelijke diensten moeten kostendekkend zijn. Verenigingen worden gecompenseerd voor kosten leges en vergunningen Dat de komende jaren bezuinigd zal moeten worden lijkt onafwendbaar. Progressief Landerd vindt het vanzelfsprekend dat wij eenzelfde percentuele bezuiniging willen doorvoeren op onze bijdragen aan regionale samenwerkingsverbanden als GGD, brandweer, etc. Hierbij merken we wel op dat dit juist nu niet geldt voor sociale en caritatieve instellingen of organisaties. We mogen van bestuurders van grote instellingen (Mooiland Maasland, IBN, etc.) waarmee Landerd samenwerkt verwachten dat voor hen de Balkenende-norm meer dan ooit geldt. Grondexploitatie De resultaten van de grondexploitatie van afzonderlijke projecten hebben grote invloed op de gemeentelijke begroting. Deze moeten dan ook elk jaar bij de opstelling van de begroting geactualiseerd worden. Dit NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


10

voorjaar dienen alle exploitaties van bestemmingsplannen en andere projecten bekend te zijn voordat een coalitieprogramma kan worden vastgesteld. Grondaankopen en het opstellen van plannen dient parallel te lopen aan het vaststellen van doorgerekende bouwprogramma‟s en exploitatieopzetten. Wijzigingen hierin moeten door de raad goedgekeurd worden. Diepte-investeringen Diepte-investeringen (zoals centrumplannen, scholenbouw en realisatie gemeenschapshuizen). dienen zoveel als mogelijk uit (exploitatie)overschotten en meevallers betaald te worden. Mogelijke overschotten van bestemmingsplannen worden hiervoor gereserveerd en dus niet ingezet om tekorten op de reguliere begroting aan te zuiveren. Lastenverdeling Indien het noodzakelijk is om voor het in stand houden van onze gewenste voorzieningen de lasten voor de burgers te verhogen kiest Progressief Landerd voor het principe „De sterkste schouders de zwaarste lasten‟. Vaste tarieven zoals afvalstoffenheffing, rioolbelasting en leges voor documenten blijven voor allen gelijk. Belastingen gebaseerd op bezit en draagkracht (zoals OZB) zullen eerder ingezet worden. De OZB voor Landerd wordt echter nooit hoger dan omliggende gemeenten. 2.3. Organisatie De afgelopen jaren was het personeel van de gemeente Landerd zeer ontevreden over de wijze waarop door bestuur en secretaris leiding werd gegeven, zo bleek uit een medewerkersonderzoek dat op verzoek van de OR plaatsvond. Veel personeel is vertrokken naar andere werkgevers, waardoor de gemeente Landerd op grote schaal externen moet inhuren, tegen hoge kosten. De komende jaren moet een nieuwe cultuur ontstaan, waarin weer waardering wordt getoond voor de inzet van medewerkers. Het ambtenarencorps dient toegerust te zijn voor haalbare ambities van het gemeentebestuur en het personeelsbeleid (werving, competentieontwikkeling, scholing, beloning e.d.) moet daarop worden afgesteld. Indien noodzakelijk moeten de ambities van het gemeentebestuur bijgesteld worden. Er vindt frequent overleg met de Ondernemingsraad plaats. Het moet weer aantrekkelijk worden om te kiezen voor een carrière bij de gemeente Landerd, en dat moet zich uiten in een bewust personeelsbeleid dat de instemming heeft van de OR. Het college moet ervoor zorgen dat in de komende bestuursperiode het percentage inhuur drastisch wordt teruggedrongen. Conform de aanbevelingen die Minister ter Horst heeft gedaan, dient de gemeente Landerd er naar toe te werken dat maximaal 13% van de personeelskosten aan externen wordt besteed, inclusief ontwerp- en onderzoeksopdrachten. Waar het inschakelen van externen per se noodzakelijk is, blijven de honoraria binnen redelijke grenzen, en deze grenzen worden vooraf vastgelegd. Ook een ingehuurde ambtenaar hoort – naar het oordeel van PL - niet meer te verdienen dan de burgemeester.

NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


11

2.4. Economie a. Uitbreiding van industrieterreinen ligt niet voor de hand. Bestaande terreinen moeten vooral ingedikt worden. Er moet sterk ingespeeld worden op de wensen en ruimtebehoefte van startende ondernemers. Progressief Landerd wil kleine startende ondernemers de helpende hand bieden. Bijvoorbeeld bedrijfsverzamelgebouwen op huidige bedrijfsterreinen kunnen daarbij een oplossing bieden. b. Het voorzieningenniveau in Zeeland en Schaijk moet zich optimaal kunnen ontwikkelen. Schaijk tot boodschappendorp met winkelpotentie voor de regio. Progressief Landerd zet in op het concentratiemodel (zie „inrichting dorpen‟). Zeeland moet, ondanks de concurrentie van het nabijgelegen Uden, toch in de behoefte van de lokale bevolking en verblijfsrecreanten kunnen blijven voorzien. c. Hoewel Progressief Landerd vooral fietsgebruik en het OV wil stimuleren realiseren we ons ook terdege dat voldoende parkeergelegenheden voor winkelend publiek voor beide dorpen essentieel zijn om het huidige voorzieningenniveau in stand te houden. Er dient een duidelijkere routing aangegeven te worden naar parkeerterreinen die nu minimaal gebruikt worden. Personeel van grotere instellingen en bedrijven wordt gestimuleerd om op iets verder gelegen parkeerplaatsen te parkeren. Indien dit niet tot uitvoering gebracht kan worden zou een beperkte blauwe zone in Zeeland uitkomst kunnen bieden, in Schaijk en Reek lijkt dat niet nodig. d. Landerd is van oorsprong een agrarische gemeente. Dat zal in de toekomst ook zo blijven. Progressief Landerd wil kleine en biologische agrariërs voldoende ruimte geven om hun bedrijf te runnen. Echter, grote intensieve veehouderijen horen niet meer in de verwevingsgebieden plaats. Zij dienen op termijn hun plek in te nemen op het LOG of te verhuizen. Zie ook par. 8. e. Met de opkomst van ZZP‟ers groeit ook het aantal bedrijfjes in woonwijken. Daar is op zich niks mis mee, maar als er overlast veroorzaakt wordt dient handhavend opgetreden worden. Als de overlast veroorzakende activiteiten aanhouden zal gezocht moeten worden naar een locatie elders (industrieterrein). f. Progressief Landerd wenst een open dialoog met het plaatselijk bedrijfsleven via het M.K.B., het Z.L.T.O. en de Recron en mikt op extra impulsen voor de lokale economie. g. Wat betreft de huisvesting van arbeidersmigranten is onze eerste insteek dat we deze (veelal) seizoensarbeiders menswaardige huisvesting gunnen. De tweede gedachte is dat we concentratie van huisvesting willen voorkomen. Complexen waar veel arbeidsmigranten bijeen gebracht zijn hebben niet onze voorkeur. Daarom willen we geen huisvesting in vrijkomende complexen als kloosters of kantoorgebouwen toestaan, evenmin ondersteunen we nieuwbouw van dergelijke complexen. Wel kan huisvesting op het bedrijfsperceel en in reguliere woningen plaats vinden. De gemeente moet bij de provincie aandringen op extra woningbouw ter compensatie van de vele woningen die door arbeidsmigranten bewoond worden. De gemeente moet zich zeker inzetten om in kaart te brengen welke huizen door arbeidsmigranten bewoond worden en handhavend optreden als nodig, bijvoorbeeld op het terrein van brandveiligheid.

NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


12

2.5. Toerisme en recreatie a. De toeristische spil van Landerd is de Maashorst/Herperduin, in combinatie met een fraai buitengebied. Deze beleving van natuur en platteland moet toeristen trekken. Niet door ze met schreeuwende borden en verstorende activiteiten de Maashorst in te lokken, wel door de kwaliteiten „rust‟, „natuurbeleving‟ en „sportieve activiteiten‟ aan te bieden en verder te ontwikkelen. Ondernemers en omwonenden worden geprikkeld en gestimuleerd om eigen initiatieven binnen deze kwaliteiten te ontwikkelen. Daarbij mogen ze ondersteuning van gemeente en de Maasthorstgroep- en boeren verwachten. Uitgaven dienen wel in balans en weloverwogen te zijn. Progressief Landerd vindt dat de gemeente niet zelfstandig financieel moet bijdragen aan de recreatieve poort op de locatie Heurkens aan de Palmstraat, dit is onderdeel van de Maashorstvisie. b. De toeristische kracht van Landerd speelt zich af op en rondom de Maashorst en Herperduin, maar krijgt pas smoel als we deze verder weten te benutten. Landerd moet zich opwerpen als centrum voor de zachte horeca (eet- en lunchgelegenheden, terrasjes, koffie- en rustadressen) om de toerist zich ook in de dorpen thuis te laten voelen. c. De gemeente moet het ontwikkelen van fiets-, wandel-, skate- en ruiterroutes bevorderen. d. Een kwalitatieve verbetering van de kampeerbedrijven staat voorop, geen kwantitatieve uitbreiding. Er moeten wel meer mogelijkheden komen voor kampeerboerderijen, Bed and Breakfasts, hotelaccommodatie en verkoop van streekproducten (kaasboerderijen).

NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


13

3. Welzijn 3.1. Minimabeleid en re-integratie. Aan het huidige minimabeleid mag niet worden getornd. Ook in economisch moeilijker tijden willen wij mensen die van een minimum inkomen rond moeten komen financieel blijven ondersteunen. Extra geld voor armoedebestrijding, met name gericht op kinderen die in armoede opgroeien Handhaving van het huidige kwijtscheldingsbeleid Investeren en voorzieningen treffen gericht op arbeidsinschakeling van uitkeringsgerechtigde, ANW-ers, Nuggers en Wajongers. Jongeren en allochtonen verdienen extra aandacht. Progressief Landerd is van mening dat het participatiebudget optimaal moet worden gebruikt voor deze doelgroep. Voorlichting is essentieel om op dit onderdeel meer mensen te bereiken en daar wat kan de administratieve rompslomp te verminderen.

3.2. WMO De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) werkt in Landerd naar behoren. Ook mensen met een beperking moeten kunnen blijven meedoen en kunnen daarvoor ondersteuning vragen bij de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een rolstoel, vervoer, huishoudelijke hulp, of ondersteuning bij het verrichten van mantelzorg. In het laatste tevredenheidonderzoek geven de gebruikers van de Wmo de gemeente een 7,6.voor de uitvoering. Een dikke voldoende, maar Progressief Landerd wil gaan voor een „goed‟, minstens een 8. Dat wat er aan de uitvoering verbeterd kan worden willen we oppikken. Progressief Landerd is voor betere voorlichting en informatie, goed toezicht op de kwaliteit van de zorg en meer samenwerking met ketenpartners om de dienstverlening te verbeteren. We willen stimuleren dat belanghebbenden in klankbordgroepen vertegenwoordigd zijn en meewerken om de WMO zo goed mogelijk te laten functioneren. We willen ervoor zorgen dat vrijwilligers en mantelzorgers hun belangrijke taak kunnen blijven uitvoeren. Goed contact met het WMO-adviesraad en de cliëntenraad zijn essentieel voor de betrokkenheid van gebruikers en een goede uitvoering van beleid.

NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


14

We zien dat de landelijke overheid, in haar bezuinigingsdrift, steeds meer maatregelen neemt om zorg en ondersteuning niet meer uit het AWBZ te betalen en die verantwoordelijkheid bij de gemeenten neerlegt. Wij maken ons zorgen dat hierdoor kwetsbare mensen tussen wal en het schip belanden. De gemeente Landerd dient te zorgen voor adequaat beleid om de gevolgen van het wegvallen van ondersteunende begeleiding uit de AWBZ voor de meest kwetsbare groepen zoals dementerende ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een GGZ-achtergrond op te vangen. Progressief Landerd zal zich tot het uiterste in blijven zetten om het huidige niveau van de WMO te handhaven. We zijn er ons wel bewust van dat de WMO-doelgroep zal groeien. Het budget van het Rijk wordt neutraal ingezet en geoormerkt. Indien het budget van het land toch zal afnemen, zal PL zich in ieder geval inzetten om het voorzieningenniveau voor de minder draagkrachtigen te handhaven.

3.3. Ouderen Het aantal ouderen zal de komende jaren verder toenemen en dit vraagt om adequate oplossingen om ervoor te zorgen dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig in hun kern kunnen blijven wonen. Samenwerking van de organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn is van essentieel belang. Voorkomen moet worden dat ouderen van het kastje naar de muur gestuurd worden. Een goede ontwikkeling op dit onderdeel is de aansluiting van gemeente Landerd bij Regelhulp.nl. Via deze website kunnen ouderen, chronisch zieken en gehandicapten zien welke hulp en ondersteuning in Landerd te krijgen is. Steunpuntenbeleid Het door de gemeenteraad vastgestelde steunpuntenbeleid willen we jaarlijks evalueren en daar waar nodig bijstellen. We vragen ons af of gemeentelijke subsidie voor 55 plussers die lid zijn van de KBO nog van deze tijd is. De 55-plussers van nu zijn staan nog midden in samenleving en zijn nog vitaal. De subsidiegrens is bedoeld om vereenzaming te voorkomen en activiteiten voor de meer kwetsbare doelgroep te ondersteunen. Wat PL betreft kan de subsidiegrens naar 65 jaar worden verhoogd. Ouderenwoningen a. Bouw voor seniorenwoningen in alle kernen. (Zie 6.1 Woningbouw.) b. De ombouw van de Rabobank in Schaijk tot zorgwoningen met psychogeriatrische zorg willen wij ondersteunen. Dit draagt ertoe bij dat ouderen voor deze zorg het dorp niet hoeven te verlaten. 3.4. Jeugd en jongeren a. Het Centrum van Jeugd en Gezin moet een laagdrempelige voorziening worden voor ouders en mensen die met jongeren werken. Zij moeten zich gemakkelijk kunnen en durven wenden tot het centrum met NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


15

vragen over opvoeding, problematiek, etc. b. De jeugdgemeenteraad is een goed medium om jeugd in aanraking te laten komen met de lokale democratie. Deze kennismaking moet juist in de middelbare schoolleeftijd voortgezet worden. De jeugd en jongeren kunnen op deze manier prima betrokken worden bij de inrichting van hun leefomgeving (speelveldjes, jongerenvoorzieningen, etc.) c. De activiteit van jongeren is een golfbeweging: het ene jaar is deze op een bepaald terrein hoog, een jaar later is het animo hiervoor weg en gebeurt er (bijna) niets, of is er ineens veel activiteit op een ander gebied. Dat is bekend. De gemeente moet ervoor waken om voorzieningen van en voor jongeren te impulsief te beëindigen of af te stoten. Daarnaast moet de gemeente budget of beleid weer snel op kunnen pakken indien er een directe vraag vanuit de jongeren komt. Doorlopende leerlijn voor 2 tot 12 jaar Progressief Landerd deelt de visie dat op termijn de verschillen tussen kinderopvang en onderwijs gaan verdwijnen en er een doorlopende leerlijn is voor alle kinderen van twee tot twaalf jaar. Dat er wordt samengewerkt om het maximale uit elk kind te halen en waarbij altijd het kind centraal staat. a. Kinderopvang en peuterspeelzalen kunnen gezien worden als onderdeel van emancipatie, immers ouders kunnen hierdoor blijven werken aan hun zelfstandig toekomstbeeld. In de nabije toekomst zullen door nieuwe wetgeving van staatssecretaris Dijksma de verschillen tussen kinderopvang en de peuterspeelzalen geleidelijk wegvallen. Betere samenwerking en integratie huidige kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en de voorschoolse activiteiten, inclusief de brede school. b. Realisatie van brede school in Zeeland verdient alle prioriteit. De nieuwbouw van de basisschool de Kreek‟l in Reek is voor de gemeente gelegenheid om de brede schoolgedachte vorm te geven,echter alles onder een dak is geen voorwaarde om een brede school te kunnen zijn. Zie ook hoofdstuk 5, Onderwijs. 3.5. Gehandicapten a. Initiatieven om tot meer integratie van en activiteiten voor gehandicapten te komen mogen op warme ondersteuning rekenen van Progressief Landerd en de gemeente. Een voorbeeld hiervan is een initiatief om een soos voor lichamelijk gehandicapten op te zetten. b. De toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking laat met name in de kernen nog steeds te wensen over. Samen met betrokkenen dienen knelpunten geïnventariseerd en aangepakt te worden.

3.6. Asielzoekers/vluchtelingen a. Wij voelen ons solidair met hen die gevlucht zijn en steken hen onze helpende hand toe. Wij hebben respect voor allochtonen, onder wie de vluchtelingen. Wij mogen de ogen niet sluiten voor de ernstige NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


16

problematiek waar velen van hen mee kampen. b. Landerd heeft de achterstand waar het gaat om de wettelijke verplichting om statushouders (asielzoekers met (voorlopige) verblijfsvergunning) in onze gemeente te huisvesten keurig ingelopen. PL staat ervoor dat Landerd deze taak consistent zal blijven vervullen. c. Er moet beter samengewerkt worden met vluchtelingenwerk: alleen dan kan je een goede integratie van asielzoekers en statushouders bewerkstelligen en voldoende draagvlak creëren. De gemeente is verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak voor opvang. Daartoe is goede informatie van groot belang. Middels diverse publicitaire stukken, organiseren van ontmoetingen e.d. kan de gemeente hierover meer kennis (verhalen, de asielprocedure, etc.) onder de burgers brengen. Dit vergroot ook het begrip. De gemeente stimuleert activiteiten waardoor ook deze mensen zich bij ons welkom en thuis voelen.

3.7. Ontwikkelingssamenwerking Elk initiatief wat er toe bijdraagt dat de Landerdse bevolking de kans krijgt om kennis te maken met andere culturen en de derde wereldproblematiek belicht moet worden gesteund. Dit kan via de stedenband, maar ook via projecten op scholen, van de M.O.V.'s, Stichting Gelijke Kansen, Stichting Pater Vos, Vluchtelingenwerk en Stg. Hulp aan Oost Europa. Ook nieuwe initiatieven zijn van harte welkom. De gemeente werkt ruimhartig mee als deze organisaties activiteiten organiseren om de bevolking bij hun activiteiten te betrekken. Ook werkt de gemeente mee aan een “Platform OS Landerd‟ waarin de initiatieven uit onze gemeente kunnen samenwerken en hun activiteiten op elkaar kunnen afstemmen.

NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


17

4. Cultuur en recreatie 4.1. DAW Na vier jaar lang niets te hebben gedaan heeft het college in allerijl nog een raadsvoorstel gemaakt om DAW uitzicht te geven op nieuwe velden en kleedlokalen. Dat is goed voor de vereniging. Bij de uitwerking wil Progressief Landerd nog kijken of een andere indeling van de sportvelden meegenomen kan worden, zodat de kantine en kleedlokalen meer aan kunnen sluiten op het parkeerterrein van de sporthal. Als dit mogelijk is kan de grond van de huidige kantine en de strook parkeerterreinen aan de Bossestraat ingezet worden als woningbouwlocatie, bijv. kavels voor zelfbouwers.

4.2. Verenigingen a. Aan de Waterstraat in Schaijk staat een tijdelijke bouwloods voor jeugdige carnavalsclubs. Voordat deze moet verdwijnen dient een geschikte, permanente nieuwe locatie gevonden te worden. Hier dient dan ook het karhok naar toe te verhuizen. b. Verenigingen moeten gevrijwaard blijven van legeskosten voor vergunningen. c. Eigen initiatieven en zelfwerkzaamheid zijn het resultaat van een grote betrokkenheid en een goede zaak voor Landerd. Dit moet dan ook beloond in plaats van ontmoedigd worden. De eventuele besparingen hierdoor komen ten goede aan de verenigingen.

4.3. Gemeenschapshuizen a. Het overkoepelend bestuur voor de drie dorpshuizen, wat een langgekoesterde wens van Progressief Landerd is, verricht uitstekend werk. De drie dorpshuizen draaien goed, men weet de mogelijkheden van de gemeenschapshuizen optimaal te benutten door het opzoeken van de grenzen van de paracommercie. Voor het eerst sinds jaren werd een sluitende begroting gepresenteerd. Wat betreft het te verschijnen MFC in Zeeland geldt wat PL betreft dat het bestuur van de gemeenschapshuizen de bar beheert tijdens maatschappelijke, culturele activiteiten die los staan van Compostella.

4.4. Kunst en cultuur a. Al jarenlang een probleem: Zeelandse kinderen mogen niet deelnemen aan muziekonderwijs in Uden, zelfs niet als daar voor betaald wordt. De oorzaak ligt in het feit dat de gemeente Landerd niet meer bijdraagt aan muziekonderwijs. In Oss kunnen kinderen uit Schaijk en Reek nog wel deelnemen als zelf betaald wordt. Er moet andermaal druk uitgeoefend worden om deze kinderen toch toegang tot muziekonderwijs te verschaffen. b. Alle kinderen moeten in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur. Zoals we de sportcheck kennen NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


18

dient ook een zogenaamde cultuur knipkaart geïntroduceerd te worden, zodat jeugd kennis kan maken met toneel, musea, heemkunde, muziekvoorstellingen, deelname aan muziekonderwijs, schildercursus, hobbyclub, beschikbaar stellen repetitieruimte, etc. c. De gemeente ondersteunt waar het kan initiatieven als MuziS dat hoogwaardige gerenommeerde klassieke muziekensembles naar onze gemeente haalt. Landerd heeft daardoor een goede naam verworven in de kamermuziekwereld en bij een publiek dat vanuit een grote regio de concerten komt bijwonen. Het feit dat MuziS de lagere schooljeugd regelmatig bij haar activiteietn betrekt en deze daardoor een unieke kans biedt om met deze muziek kennis te maken verdient extra ondersteuning. 4.5. Buitensportaccommodatie Harmonisatie Deze periode zullen knopen moeten worden doorgehakt om de buitensportaccommodaties te harmoniseren. De ervaringen met een werkgroep uit de raad bij de aanpak van het accommodatiebeleid (gemeenschapshuizen) waren positief. Eenzelfde werkgroep, bestaande uit leden van alle raadsfracties, zal met het college moeten werken aan een lange termijn oplossing. Het onderwerp is zo beladen geworden dat een andere aanpak gedoemd is te mislukken. Vooralsnog opteert PL voor een vorm van harmonisatie waarbij de basisvoorzieningen voor rekening van de gemeente komen, en alle aanvullende wensen door zelfwerkzaamheid door de verenigingen gerealiseerd en onderhouden dienen te worden. Schaatsbaantjes Nadat Progressief Landerd zelf aan het werk was gegaan om een schaatsbaantje aan te leggen in Schaijk, werd uiteindelijk de retentievijver bij het industrieterrein geopend om op te schaatsen. Dankzij het natte weer in het najaar zat deze vol genoeg, maar het is ongewis of dat in volgende vorstperiodes weer het geval is. Ook in Schaijk moet bij een flinke vorstperiode meteen geschaatst kunnen worden. Net als in Nistelrode zou dit ook in het centrum moeten kunnen. In Zeeland is naar onze mening voldoende gelegenheid om te schaatsen. In Reek zou het multifunctioneel terreintje ook zo gemaakt moeten worden dat er met enkele dagen vorst ook daadwerkelijk geschaatst kan worden. Crossterrein De huidige stand van zaken van het te ontwikkelen regionale crossterrein in het uiterst zuidelijke punt van Zeeland is ongewis, mede als gevolg van de financiële situatie. Progressief Landerd stond en staat nog steeds achter het initiatief en ziet het regionale crossterrein het liefst nog komende periode gerealiseerd worden, samen met zoveel mogelijk deelnemende gemeenten, verenigingen en de provincie.

NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


19

5. Onderwijs 5.1. Onderwijshuisvesting a. Voor onderwijshuisvesting Zeeland: zie „3. Inrichting dorpen, 3.1 Centrum Zeeland‟ b. Nieuwbouw voor de Kreek‟l in Reek zal plaatsvinden op basis van de meest actuele leerlingprognoses die vóór de gunning beschikbaar zijn. c. Indien de financiële middelen gevonden kunnen worden willen we de lelijke airco bovenop het nieuwe gebouw van de Regenboog in stijl aan het oog onttrekken. Brede School Vermoedelijk zal binnenkort de wet Dijksma aangenomen worden en in werking treden. Daarmee worden gemeenten verantwoordelijk voor doorlopende leerlijnen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De brede school-gedachte, praktische samenwerking tussen partners, ook als die niet onder één dak gehuisvest zijn, past hier prima in en is ook voor Schaijk en Reek interessant en ondersteunen we. De gemeente mag de scholen stimuleren om hier in een vroeg stadium over na te denken. Daarmee moet het echter vooral vanuit onderop komen, en niet door de gemeente opgelegd worden om financiële voordelen te behalen. 5.2. Onderwijs overig Controle op lesverzuim is sinds kort overgedragen aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Oss. Vroege signalering en daarop actie ondernemen is van essentieel belang om vroegtijdig schooluitval te voorkomen.

NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


20

6. Volkshuisvesting 6.1. Woningbouw Afgelopen raadsperiode is, ondanks de grote woorden vooraf, onvoldoende werk gemaakt van de uitvoering van concrete plannen. De gemeente heeft nu wel ruime grondposities en gaat daar hopelijk nu gebruik van maken. De rentelasten zijn opgelopen tot een onacceptabel niveau. Hierbij zal de gemeente zich concentreren op: · huurwoningen, vooral ook voor alleenstaanden (jongeren en ouderen) · betaalbare starterswoningen op kavels van beperkte omvang (échte starterwoningen) · kavels voor zelfbouwers · seniorenwoningen (nul-tredenwoningen, patiowoningen) Huurwoningen De woningbouwcoöperaties zullen we houden aan hun doelstelling: het bouwen van betaalbare huurwoningen! Voor zowel jongeren als ouderen. Daarvoor zullen heldere afspraken met hen gemaakt moeten worden over o.a. verkoop en sloop van woningen en over de te bouwen woningen. Deze afspraken worden gebaseerd op het volkshuisvestingsonderzoek, wat geëvalueerd en geactualiseerd moet worden en vastgesteld worden door de gemeenteraad. (Zie „Grondprijs en beleid‟) Een steeds belangrijker wordende doelgroep zijn de alleenstaande jongeren. Deze groep heeft behoefte aan een eigen woning, zonder dat ze veroordeeld zijn tot een flatje. Kleine grondgebonden woningen of betaalbare appartementen spelen in op de behoefte van deze groep, en kunnen later tevens omgebouwd worden tot seniorenwoningen. Er moet ook rekening gehouden worden met de mensen op de woningmarkt die niet in staat zijn om zelf een woning te kunnen kopen. Bovendien moet rekening gehouden worden met mensen die een acuut woningprobleem hebben (bijv. door echtscheiding of schulden) Starterswoningen Op dit moment is het begrip „starter‟ als volgt omschreven: "een starter is een meerderjarige die niet beschikt/beschikt heeft over een zelfstandige woonruimte in eigendom.” Om doelgericht voor starters te bouwen en de doorstroming te garanderen dient het begrip verder ingekaderd te worden door een inkomensgrens, de vermogenspositie, een maximale grootte van de starterwoning en van de onderliggende kavel en van de maximale bouwprijs op te nemen. Alleen zo kan de woning ook daadwerkelijk voor starters, die anders geen woningen zouden kunnen krijgen, behouden worden. Starterswoningen dienen een verkoopprijs te hebben v.a. € 140.000. Deze goedkoopste categorie wordt ook altijd behouden voor de doelgroep „starters‟. Deze woningen hebben slechts twee slaapkamers en worden middels een overeenkomst beperkt in prijsstijging. Doelstelling is deze woningen ongeveer om de 5 jaar te laten rouleren naar nieuwe starters. (categorie 1 starterswoningen) De verkoopprijs van overige starterswoningen hoort flink onder het drempelbedrag van de starterslening te NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


21

liggen. Starterswoningen zouden tot € 190.000 mogen kosten. Deze starterslening wordt ruim onder de aandacht gebracht. (categorie 2 starterswoningen) Wij juichen startersverenigingen, waarin starters in gezamenlijkheid starterswoningen willen bouwen, van harte toe! Seniorenwoningen Voor de vergrijzende bevolking is het belangrijk om een breed scala aan woningen voor de senioren beschikbaar te hebben, zowel wat betreft huur- en koopwoningen, als type woningen (patiowoningen, appartementen, etc.) en prijsklasse. Ook hiervoor moet ruim aandacht zijn voor alleenstaande ouderen. BIO-woningen BIO staat voor Buitengebied in Ontwikkeling. BIO-woningen zijn woningen die in specifieke bebouwingsclusters gebouwd kunnen worden. Deze woningen moeten aan vastgestelde eisen wat betreft kavelgrootte, inhoud en uitstraling voldoen. De aanvrager dient, nadat is gebleken dat de locatie conform beleid in aanmerking kan komen en toestemming is verleend, een bijdrage van € 140.000 aan de gemeente te betalen. Het buitengebied mag echter geen melkkoe worden. Er moet terughoudend omgegaan worden met woningbouw in het buitengebied, zoals ook de structuurvisie BIO-woningen aangeeft. De structuurvisie BIO-woningen is vastgesteld. Een college moet conform deze visie aanvragen beoordelen en goed beargumenteerd beslissingen nemen. Indien sprake is van rood-voor-rood (een BIO-woning in ruil voor het slopen van stallen of schuren in het buitengebied) zal in vrijwel alle gevallen geen bezwaren kennen. Over anderhalf jaar wordt de aanpak in het licht van de visie geëvalueerd op basis van alle voorhanden zijnde casussen. De opbrengst van de BIO-woningen wordt in een fonds gestort en alleen aangewend voor ontwikkeling van het LOG (75 %) en natuur en landschap (25 %). Recreatie (zoals recreatieve poort) valt hier niet onder. 6.2. Grondprijs en beleid Grondprijs Progressief Landerd is er voorstander van om middels de grondprijzen een objectieve en actieve sturing te geven aan de grondpolitiek, aan de bouw van bepaalde categorieën woningen (huur- en starterswoningen). Daarom pleit de partij voor een trapsgewijze verhoging van de grondprijs. Deze verhoging geschiedt per trap in de grootte van de kavels. De kleinere kavels worden daarmee aanmerkelijk goedkoper, terwijl de grotere kavels duurder worden. Hierdoor kunnen starters- en huurwoningen goedkoper gebouwd worden. Ook zelfbouwers die zuinig omgaan met de ruimte profiteren hiervan. Met ons voorstel betaalt iedereen voor de eerste 125 m² dezelfde lage prijs van € 195,- per m2 (excl. Btw). Daarna wordt de grondprijs voor iedere extra 100 m² met een vast bedrag of percentage verhoogd.

NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


22

Grondexploitatie Bij elk woningbouwproject en/of grondaankoop dient direct een reëel woningbouwprogramma vastgesteld te worden, welke snel in ontwikkeling genomen wordt om renteverliezen te voorkomen. Bouwprogramma In 2007 is voor het laatst een volkshuisvestingsonderzoek gehouden. Deze mag, drie jaar later, geactualiseerd worden, waarbij dit onderzoek genuanceerder uitgevoerd wordt. Zo dienen reële prijzen en inkomens opgegeven te worden door de woningzoekenden. Per project dient vooraf een verdeling van type en aantallen woningen vastgesteld te worden. Multifunctioneel Vele woningen, met name huurwoningen voor alleenstaande jongeren en seniorenwoningen, dienen multifunctioneel toewijsbaar te zijn. Daarmee bedoelen we dat jongerenwoningen op een later moment ook geschikt zijn voor senioren en dat seniorenwoningen en –appartementen na de grote vergrijzingsgolf ook voor andere doelgroepen geschikt zijn. Inbreiding Dankzij de beschikbare bouwgrond aan de randen van de dorpen is inbreiding niet meer noodzakelijk. Er zal geen voorrang gegeven worden aan inbreiding, uitgezonderd herontwikkelingslocaties. Herstructurering Er komt een moment dat de bevolking nauwelijks nog toeneemt en de woonbehoefte vooral in kwalitatieve zin groeit. Dan ontkomt ook Landerd niet aan herstructurering van bestaande wijken. De komende raadsperiode moet een plan worden ontwikkeld om hierop te anticiperen. 6.3. Bouwen Duurzaam Landerd gaat voorop lopen bij „duurzaam bouwen‟. Het ondertekende convenant is slechts een begin. Bij het voorbespreken van bouwvergunningen moet standaard een lijst met acties mbt. duurzaam bouwen afgevinkt worden. (zie „duurzaam Landerd‟) Beeldkwaliteit Voor nieuwbouwwijken en –projecten dient een leidend beeldkwaliteitplan opgesteld te worden waaraan de bouwers en de gemeente dienen te houden. Dit beeldkwaliteitplan is, naast het bestemmingsplan, leidend voor alle ontwikkelingen in dat gebied en kan dus niet aan de kant geschoven worden als het de gemeente of derden uitkomt. NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


23

Architectuur De gemeente moet meer oog voor serieuze architectuur en vormgeving hebben. Voor met name plannen voor grote gebouwen in de kernen moeten vooraf door de voorbereidende vergadering van de raad duidelijke richtlijnen en kaders aangegeven worden. De gemeente moet samen met een stedenbouwkundig bureau een visie ontwikkelen m.b.t. grote bouwprojecten in de kernen, en dit niet alleen maar aan de deskundigen overlaten.

NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


24

7. Inrichting dorpen 7.1 Centrum Zeeland Brede School Eén van de grootste projecten die de gemeente Landerd momenteel in ontwikkeling heeft is het centrumplan voor Zeeland. Dit omvat de realisatie van een Brede School in combinatie met een nieuw Multifunctioneel Centrum, de realisatie van een appartementencomplex aan het Raadhuisplein en projectbouw op de locatie van de Morgenzon. Het resultaat bepaalt uiteindelijk het uiterlijk, de uitstraling van Zeeland en de huisvesting van vele voorzieningen voor de komende tientallen jaren. Omdat dit gevolgen heeft voor alle inwoners van Zeeland heeft Progressief Landerd er altijd voor gepleit om burgers op voorhand te betrekken bij het ontwikkelen van ideeën, en niet als slotstuk van het proces te beschouwen. Progressief Landerd ziet een kern van Zeeland voor zich waarbij huidige karakteristieke gebouwen nog steeds de uitstraling van het dorp mede bepalen. Deze dienen dus te worden bewaard en zo mogelijk op een fraaie architectonische manier geïntegreerd te worden in de nieuwbouw. Brede School en MFC Voor Progressief Landerd heeft de bouw van de Brede School altijd voorop gestaan. Dat blijft binnen het plan van het multifunctioneel centrum ook zo! Doordat de plannen zijn uitgebreid met de bouw van een multifunctioneel centrum, in combinatie met het toevoegen van zorgwoningen en een keuken voor Compostella is veel vertraging opgetreden. De gemeente is afhankelijk geworden van Compostella en heeft zich verbonden aan Van Tiel. Helaas heeft het college niet onderzocht of, na verhuizing van de peuterspeelzaal naar de Brede school, het mogelijk is om met een toevoeging van een grote zaal de Garf tot een volwaardig gemeenschapshuis om te bouwen is. Men heeft alleen een nieuw MFC Kerkstraat-Oost voor ogen. Progressief Landerd heeft hierover een enquête gehouden in Zeeland. Wij vonden het belangrijk om in te weten hoe de burgers van Zeeland dachten over dit multifunctionele centrum in combinatie met de brede school. De uitslag van de enquête valt samen te vatten als dat een meerderheid een MFC ziet zitten mits bij de invulling en het ontwerp rekening gehouden wordt met de bereikbaarheid, het dorps karakter en de menselijke maat. Ook bij de verenigingen, scholen en Compostella bestaat draagvlak voor de visie achter de brede school in combinatie met een MFC. Randvoorwaarden Progressief Landerd staat achter de brede school/MFC. Er moet dan wel worden voldaan aan een aantal randvoorwaarden: - de functionaliteit van het plan en het draagvlak onder de partners dient overeind te blijven, ondanks de bezuinigingen op o.a. het programma van eisen NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


25

-

de ruimtelijke invulling en het ontwerp moeten passen bij het dorps karakter van Zeeland. Dus niet één kolossaal gebouw dat rondom is dichtgebouwd met woningen, maar een samenhangend geheel dat bestaat uit kleinere eenheden met daaromheen voldoende groen. De bereikbaarheid en het parkeren dienen goed geregeld te zijn. Uit het op te stellen beheersplan en exploitatieopzet dient helder te worden dat deze sluitend is, waarbij verenigingen vergelijkbare huurtarieven betalen en de gemeente dezelfde subsidie verleent als nu het geval is. Er dient volstrekt duidelijk te zijn wat we voor het geld terug krijgen. Bij de uitvoering moeten de scholen absolute prioriteit krijgen, zo mogelijk als eerste gebouwd worden.

Indien op korte termijn (september 2010) volkomen duidelijk is of realisatie mogelijk is binnen deze randvoorwaarden wil Progressief Landerd doorgaan op de ingeslagen weg. Als bij verdere uitwerking blijkt dat de gewenste uitvoering niet mogelijk is binnen het beschikbaar gestelde budget of dat aan de andere voorwaarden niet kan worden voldaan moeten we helaas besluiten niet langer vast te houden aan dit plan. Dan moet gekozen worden voor snelle bouw van een brede school. Daarna wordt bij de Garf gekeken naar de mogelijkheid om een grote zaal toe te voegen. Locatie Morgenzon Progressief Landerd heeft indertijd ingestemd met het wegkopen van de Morgenzon. Dat heeft de gemeente veel geld gekost. Toch vonden we dat verantwoord omdat hiermee een grote bron van overlast werd weggenomen en er de mogelijkheid kwam om op een van de lelijkste plaatsen in centrum een mooie, meer open ruimte te creëren voor Zeeland. De plannen van het college om hier, dicht tegen de Kerkstraat een appartementencomplex van max. 14 meter hoog en 30 meter breed te bouwen zijn, mede dankzij de manifestatie van

NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


26

Progressief Landerd, van tafel gehaald. Wij willen op deze locatie meer ruimte, zodat een vrij uitzicht blijft bestaan op het Bondsgebouw en de Kerk. Hierdoor wordt de uitstraling van deze karakteristieke gebouwen en café De Brouwer geaccentueerd. De open ruimte kan op verschillende manieren worden ingevuld, in ieder geval met meer groen, waarbij enkele grote bomen en lage beplanting het dorpse karakter versterken. Op het achterdeel van het terrein is woning- of appartementenbouw eventueel gecombineerd met commerciële ruimtes mogelijk. Ook het parkeren verdient alle aandacht. 7.2. Centrum Schaijk Progressief Landerd kan zich vinden in de plannen van Movement Real Estate (MRE). Dat plan sluit naadloos aan op de visie die Progressief Landerd de afgelopen jaren heeft geuit over het centrum van Schaijk. De plannen gaan uit van een concentratiegedachte, waarbij maatschappelijke en commerciële voorzieningen die nu verspreid liggen, worden samengebracht in het centrum van Schaijk. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan het creëren van een echt dorpshart, iets waaraan het in Schaijk nu ontbreekt. Door in het centrum een dorpshart te creëren wordt en blijft het interessant om daar of in de directe omgeving commerciële activiteiten te ontwikkelen. De vorming van een goed bereikbaar, aaneengesloten en compact winkel- en verblijfsgebied met een dorpsplein in de Past. van Winkelstraat waar wekelijks de markt plaatsvindt, heeft een aanzuigende werking op Schaijk als boodschappendorp en maakt het voor toeristen aantrekkelijker om een bezoekje te brengen. Dit is iets waarvoor PL al jaren pleit. Deze gedachten wordt bevestigd door een onafhankelijk onderzoek (het DPO), door het MKB Landerd maar ook door concrete toezeggingen van marktpartijen. In de plannen van MRE is op de Boerenbondlocatie een nieuwe verbindingsweg voorzien richting het Europaplein. Het parkeerterrein van de Em-Té sluit hierop aan. Zorgen over de verkeersdoorstroming zijn hierdoor weggenomen, er komt namelijk een weg bij. In de plannen is ook het onderbrengen van kinderopvang en de bouw van zorgappartementen met een openbaar parkje opgenomen. Het is een ideale plek voor ouderen om in Schaijk te kunnen blijven wonen. Bovendien komt er meer groen in het centrum. Van belang is wel dat MRE appartementen bouwt in een prijscategorie waaraan behoefte is. Daarnaast moet er volstrekte helderheid zijn over de bijdrage van de gemeente aan dit plan en de condities waaronder wordt samengewerkt, o.a. over parkeren, verkeersdoorstroming en de risico‟s. Helaas heeft het huidige college niet het lef gehad om de aanbouw van de Phoenix voorlopig achterwege te laten. Mogelijk had de bibliotheek een plek kunnen krijgen in het plan, waardoor het dorpshuis de vrijkomende ruimte had kunnen betrekken, het plein voor de Phoenix meer uitstraling had gekregen en door de besparingen realisatie van het centrumplan in financieel opzicht een stap dichterbij was gekomen. NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


27

Progressief Landerd wil het hart van het plan, de Past. Van Winkelstraat ter hoogte van pastorie en raadhuis, ontdoen van onnodig stilstaand blik. Daarmee krijgt dit stuk meer uitstraling, rust en permanente gebruiksmogelijkheden.

7.3. Reek Reek-Zuid (ITC-terrein) De ontwikkeling van Reek-Zuid tot huisgebonden bedrijventerrein is mislukt, er lijkt onvoldoende interesse te zijn om het tot ontwikkeling te brengen. Wat Progressief Landerd betreft wordt het terrein wél spoedig ingevuld, omdat de rentekosten blijven oplopen. Onderzocht moet worden of de gronden voor andere mogelijkheden ingezet kunnen worden. Hierbij valt te denken aan woningbouw. Een heel interessante gedachte kan zijn om de gemeentewerf daar naar toe te verplaatsen, zodat ter plekke in Schaijk bouwgrond vrijkomt in het centrum. Eventueel kan de gemeentewerf aangevuld worden met enkele bedrijfspercelen en NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


28

woningbouw.

7.4. Monumenten Voor Progressief Landerd is belangrijk dat karakteristieke panden en bomen behouden moeten blijven. Het monumentenbeleid en bomenbeheersplan bieden hiervoor prima handvatten, maar er is de afgelopen periode bar weinig mee gedaan. Karakteristieke panden zijn niet alleen de benoemde monumenten, maar ook minder belangwekkende panden. Bouwsels en groene elementen kunnen zich ontwikkelen tot zeer prominente elementen die de dorpen en hun omgeving het juiste karakter geven. Daar moet met het juiste gevoel en beleid mee om gegaan worden. Uitgangspunt is: behouden, tenzij het niet anders kan. Zo dienen bestaande bomen gehandhaafd te worden waar zich omheen een wijk, sportveld, o.i.d. kan vormen. (Zie hoofdstuk natuur/milieu). Molen Reek Indien het wijzigen van de bestemming van de molen in Reek grotere kans op behoud oplevert wil PL daaraan meewerken. Het is toch een markant bouwwerk voor Landerd.

NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


29

8. Buitengebied 8.1. Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) De ontwikkeling van de LOG‟s is het gevolg van de varkenspest in 1997 en het idee om de varkensbedrijven te concentreren met buffers daar tussen om besmettingsgevaar uit te sluiten. Bovendien zou dan schaalvergroting, dus minder bedrijven en minder milieubelasting, mogelijk gemaakt kunnen worden. Vanuit de provincie werden de Reconstructieplannen organisatorisch opgepakt en vooral geregisseerd. Door de mogelijkheid tot inenten is deze oorzaak achterhaald. De bio-industrie lijkt er vanuit te gaan dat ze milieuproblemen onder de knie hebben door het inzetten van luchtwassers en mestverwerkingsinstallaties. Daardoor zouden er bijna geen beperkingen meer gesteld hoeven worden aan de intensieve veeteeltbedrijven. Dit wordt echter zeer betwijfeld. Er is grote onzekerheid over de gevolgen voor de gezondheid bij grootschalige ontwikkelingen van de intensieve veehouderij. Onder burgers leven meer vragen dan er beantwoord kunnen worden. Daarom is de planologische ontwikkeling van het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Graspeel opgeschort totdat een breed onderzoek van de GGD en provincie is afgerond. Naar verwachting zal dit nog anderhalve jaar op zich laten wachten. Tot die tijd wil Progressief Landerd dat er geen stappen genomen worden, behalve dat we, om de regie in handen te houden, bedrijven die geoormerkt zijn als verplaatsers op hun huidige locatie op slot zetten totdat duidelijkheid komt over de toekomst van het LOG. Toekomst De noodzaak om intensieve veeteeltbedrijven vanwege besmettingsgevaar te clusteren bestaat niet meer. De varkens kunnen ingeënt worden. Wel bestaat de noodzaak om het reguliere buitengebied te ontlasten van grootschalige intensieve veeteeltbedrijven nog steeds. De vraag blijft of een LOG vol met intensieve veehouderijen bij nader inzien wel de juiste oplossing is. De milieu- en gezondheidsproblematiek worden er niet mee opgelost. In verschillende studies wordt de verwachting uitgesproken dat het aantal varkensbedrijven zal halveren maar dat het aantal varkens niet zal dalen. De sector gokt op een natuurlijke selectie waarbij alleen de allersterkste bedrijven/ondernemers zullen overblijven. De druk op de kostprijs zal alleen maar groter worden en leiden tot een ongekende grootschaligheid met alle gevolgen van dien voor de bewoners van het buitengebied. Het is bijna onvermijdelijk dat de overheid ordenend gaat optreden en strengere eisen stelt. Dit kan zij o.a. doen door: Intensieve veeteeltbedrijven vanaf een bepaald niveau aan te merken als industriële bedrijven De bedrijven te binden aan strenge milieueisen met een permanent controlesysteem waardoor overtredingen/afwijkingen van de norm ook achteraf nog geconstateerd kunnen worden. Geen ongebreidelde groei van intensieve veeteeltbedrijven toestaan. NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


30

Hieraan gekoppeld betwijfelt Progressief Landerd of dat we met het oog op de langere termijn in een land als Nederland en in een gemeente als Landerd in het bijzonder wel verder kunnen en willen gaan met grootschalige intensieve veehouderijen. Deze hebben niet meer de toekomst. Megastallen willen we in Landerd in ieder geval niet! Inmiddels lijken ook de provincie en belangenverenigingen als ZLTO en milieuvereniging naar een akkoord te werken om ongebreidelde uitbreidingen van de intensieve veehouderij af te wijzen. De huidige ontwikkelingen in de verwevingsgebieden baren Progressief Landerd grote zorgen. Als we zo doorgaan wordt het verschil tussen een verwevingsgebied en een LOG wel erg klein. We willen terug naar bouwblokken van maximaal 1,5 ha. die met zorg worden ingepast in het landschap. Intussen liggen er bij de gemeente al meerdere aanvragen voor bedrijfsuitbreiding waarvan ook in verwevingsgebieden. Progressief Landerd wil dat bij de beoordeling van deze plannen de uitkomsten van het onderzoek van de provincie en de maatschappelijke discussie worden betrokken. Progressief Landerd wil ook dat het bestemmingsplan voor het buitengebied met spoed geactualiseerd wordt wat betreft grootte bouwblok en grootte en hoogte van de bouwvolumes. Dat houdt o.a. in dat de vergunningverlening in afwachting daarvan blijft opgeschort. Ook de positie van het LOG moet duidelijker gedefinieerd worden. In het voorliggende bestemmingsplan zijn 22 bouwblokken ingetekend die bij de huidige stand van zaken grotendeels door de provincie zullen worden uitgegeven. Dit is voor Progressief Landerd onaanvaardbaar. Wij geloven niet in een LOG met 22 bedrijven van 2,5 ha groot. Dit wordt onleefbaar voor de mensen die er nu wonen en ook voor de mensen rondom het LOG gebied. Het LOG moet wel buitengebied blijven. Het LOG is bedoeld om bedrijven met groeipotentie uit Landerd te hervestigen omdat zij te dicht bij de bebouwing of de natuur liggen. Het is niet bedoeld om intensieve veeteeltbedrijven van buiten Landerd te clusteren tot een intensief bebouwd en industrieel ogend gebied. In de verwevingsgebieden moet met grote zorg gekeken worden naar het mogelijk uitbreiden van bedrijven. Het LOG is juist uitgevonden om een oplossing te bieden aan ondernemers met uitbreidingsplannen in de verwevingsgebieden. Laten we daar dan ook voor kiezen.Het secundaire LOG in Schaijk-Noord wordt niet verder ontwikkeld. In dit gebied zijn dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden toegestaan als in andere verwevingsgebieden.

8.2. Overig De Steeg, Reek Uitbreiding van een agrarisch bedrijf tot een groot varkensbedrijf met verdiepte ligging aan de Steeg in NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


31

Reek, zo dicht tegen de woonkern, moet met alle mogelijke middelen voorkomen worden. Elke strohalm die aangegrepen kan worden mag daarvoor benut worden. Argumenten: verkeer, etc (zie stukje). Landschappelijke inpassing Stallen, bedrijfsgebouwen en loodsen in het buitengebied dienen zoveel mogelijk aan het oog onttrokken worden d.m.v. erfgrensbeplanting. BIO-woningen Het buitengebied mag geen melkkoe worden. Er moet terughoudend omgegaan worden met woningbouw in het buitengebied, zoals ook de structuurvisie BIO-woningen aangeeft. De structuurvisie BIO-woningen is vastgesteld. Een college moet in de geest van deze visie aanvragen beoordelen en beargumenteerd beslissingen nemen. Over anderhalf jaar wordt de aanpak in het licht van de visie geëvalueerd op basis van alle voorhanden zijnde casussen. Indien sprake is van rood-voor-rood (slopen van stallen of schuren in het buitengebied binnen de gemeentegrens ten behoeve van een BIO-woning) zal in vrijwel alle gevallen op geen bezwaren stuiten.

NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


32

9. Natuur en milieu 9.1. Duurzaam Landerd In November 2007 werd een klimaatakkoord tussen de gemeenten en het rijk gesloten. Gemeenten en rijk spraken af om zich in te spannen voor een schoner, duurzamer en zuiniger Nederland. Met het tekenen van het klimaatakkoord onderschreven de Nederlandse gemeenten de ambities van het kabinet op klimaatgebied: een reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2020, een energiebesparing van 2% per jaar en een verhoging van het aandeel duurzame energie tot 20% in 2020. Het vrijwillige karakter van de overeenkomst geeft de gemeenten de ruimte om veel of weinig prioriteit te geven aan het klimaatakkoord. Het woord „duurzaam‟ wordt te pas en te onpas gebruikt. Soms als een trendy uitspraak die rapporten nutteloos opsieren en zeker de laatste tijd wordt de noodzaak tot duurzaamheid door sceptici ontkend. Progressief Landerd vindt dat een duurzame gemeente voorziet in de behoefte en wensen van de bewoners, zonder daarmee de behoeften en wensen voor onze kinderen en kleinkinderen in gevaar te brengen. Duurzaamheid hoort zich dan ook niet te beperken tot het klimaat en milieu. Bij alle besluiten die we nemen, ook financiële, moeten we ons afvragen welke gevolgen dit heeft voor de lange termijn, voor onze nakomelingen. Progressief Landerd heeft de ambitie om NU! serieus te werken aan een duurzaam Landerd. Klimaat en duurzaamheid komt bij de mensen steeds meer tussen de oren te zitten, en zal een automatisme moeten worden in de gemeentelijke organisatie. Bij het verlenen van vergunningen, bij de inkoop van de gemeente, energiegebruik, etc. De komende raadsperiode willen wij aangrijpen om duurzaam beleid in te bedden in de gehele gemeentelijke organisatie en het op te stellen beleid; niet door dure bureaus in te schakelen, niet op een betuttelende of zweverige manier, maar middels reële en concrete voorstellen. Progressief Landerd streeft een lange termijn doelstelling na waarbij de gemeente uiterlijk in 2020 een klimaatneutrale gemeente is. Dit vraagt nogal wat van de organisatie. Er dient voldoende deskundigheid te zijn bij ambtenaren en een streven bij het college en de raad. Voorstellen en besluiten dienen op duurzaamheid getoetst te worden. Het door de nieuwe raad te realiseren Klimaat Actie Plan Landerd zal de gewenste prioriteit geven aan de korte en lange termijn doelstellingen met het oog op een duurzaam en klimaatneutraal Landerd. Ook op korte termijn kunnen veel concrete acties worden ingezet. U kunt hierbij denken aan extra stimulerende subsidies voor zonne-energie of isolatie, deelauto‟s, windenergie, duurzame groentetuinen in iedere kern, een energiescan op de openbare verlichting en inzetten van LED technologie.

NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


33

Door 100% duurzaam in te kopen zal de gemeente het goede voorbeeld geven. Progressief Landerd zal zich inzetten om naast een uitwerking van de lange termijn doelstellingen ook bovenstaande korte termijn doelstellingen te realiseren. Ook het samenwerken, stimuleren en ondersteunen van burgers die betrokken zijn bij een duurzaam Landerd ligt voor de hand. Wij willen graag met betrokken burgers een duurzaamheidsplatform oprichten om, met een budget, te zoeken naar mogelijkheden om aan een duurzame gemeente bij te dragen. Een plan van aanpak zal duidelijk moeten maken welke mogelijkheden de gemeente aan haar inwoners kan bieden.

9.2. Natuur en landschap a. De in Landerd aanwezige natuur-, landschap- en recreatiegebieden moeten volgens het landschapsbeleidsplan worden beschermd en ontwikkeld. b. Groene monumenten worden in stand gehouden en in aantal liever nog uitgebreid. Rijen lindebomen, kleine bosjes en solitaire bomen in een weiland, hagen en groensingels, karakteristieke bomen in de centrums van Landerd, ze bepalen mede het karakter van onze gemeente. Uitgangspunt is dan ook dat een nieuw aan te leggen wijk of terrein uitgaat van de bestaande groenstructuur en zich daar omheen vormt. c. Grote (industriële en bedrijfs-)gebouwen moeten ingebed worden in het landschap. Deze grote opvallende panden moeten aan het oog onttrokken worden door een camouflageplicht in te stellen. De betrokken ondernemer wordt daarmee verplicht het pand te omringen met bomen en struikgewas. Dit geldt uiteraard niet voor de industriegebieden. Deze moet de gemeente zelf aan het oog doen onttrekken. d. Het idee van ommetjes rond de kernen spreekt ons aan. Wel gaat Progressief Landerd er vanuit dat deze door goed overleg en het maken van goede afspraken gerealiseerd kunnen worden zonder grondaankopen te doen.

9.3. Milieu Geurverordening In mei 2008 is de huidig geldende geurverordening door de gemeenteraad vastgesteld. Deze zou uiterlijk in januari 2010 geëvalueerd worden. De nieuwe gemeenteraad dient dit alsnog zo snel mogelijk te doen. Progressief Landerd pleit ervoor om de geurverordening gewijzigd vast te stellen in die zin dat de normen drastisch naar beneden bijgesteld worden, zodat er ook daadwerkelijk minder geurgehinderden zullen zijn.

NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


34

10. Verkeer en vervoer 10.1. Openbaar vervoer a. Om de verschraling van het openbaar vervoer op ‟t platteland tegen te gaan moeten we samen met omliggende gemeenten een vuist maken. Het is krachtig als Landerd het initiatief neemt om samen met deze gemeenten een plan op te stellen voor een visgraat-model voor het openbaar vervoer: frequent busvervoer tussen steden en grotere dorpen, goede aansluitingen vanuit dorpen op deze lijnen en een fijnmazig netwerk vanuit kleine kernen (o.a. via collectief vervoer). Het openbaar vervoer mag zich niet nog verder van de burgers vervreemden, de burgers moeten hier juist van op aan kunnen en er vertrouwd mee raken. Voor Landerd moet het doel zijn dat elke kern aansluiting heeft op een plaats met een treinstation. De dienstregeling voor de bussen van en naar Schaijk is in december j.l. aanzienlijk verbeterd, maar het is opvallend dat er zo weinig ruchtbaarheid aan is gegeven, waardoor de kans groot is dat de verbeteringen straks weer teniet worden gedaan omdat er te weinig animo zou zijn. Het is te betreuren dat de busverbinding Schaijk-Zeeland (lijn 96) een stuk verslechterd is. Mensen die niet beschikken over eigen vervoer moeten nu soms uren op de bus wachten omdat ze bijvoorbeeld voor een kleine handeling even op het gemeentehuis moeten zijn. b. Bij de meest gebruikte bushaltes moeten meer overdekte fietsstallingen komen.

10.2. Verkeersveiligheid a. Ook het wegverkeer dient in regionaal verband bekeken en aangepakt te worden. b. Landerd is klaar met het aanleggen van drempels en rotondes. Maximaal één rotonde kan nog aan het arsenaal toegevoegd worden: ter vervanging van de stoplichten bij de aansluiting SchutsboomstraatRijksweg in Schaijk. c. De zwakkere verkeersdeelnemer verdient optimale aandacht: onveilige routes moeten aangepakt worden, fietspaden moeten altijd van goede kwaliteit zijn en zo nodig uitgebreid worden, voetpaden dienen een onbelemmerde doorgang te hebben, ook in onze dorpscentra. Zie ook par. 3.5.

NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


35

11. Veiligheid, openbare orde 11.1. Veiligheid a. De BOA vervult een goede rol in de aanpak van overlast en hufterig gedrag. Wel is het zaak om scherp te blijven bij het realiseren van zijn doelstelling. In overleg dient regelmatig de effectiviteit vastgesteld te worden. Mogelijk kan een prioriteitswijziging aan de orde komen om de echte overlast te signaleren en aan te pakken. Hierbij denken we ook aan handhaving bij kleine illegale praktijken zoals overlast veroorzakende bedrijvigheid in woonwijken, verloedering van het openbare gebied, illegaal storten van afval, etc. De boa is niet aangesteld om inkomsten binnen te halen door boetes te schrijven, maar met name om de veiligheid en het veiligheidsgevoel te verbeteren. Daarom moet het college zeer voorzichtig zijn bij het begroten van inkomsten door boetes. b. De politie is weinig zichtbaar aanwezig in de gemeente Landerd. Dit moet de komende jaren verbeteren. Ook de wijkagent (buurtcoördinator) is nauwelijks bekend bij de burgers van Landerd, waardoor de burger niet snel uit zichzelf contact met hem zal opnemen. De burgemeester moet er bij de politie op aandringen dat de wijkagent zich veel meer laat zien en horen, op straat maar wellicht ook d.m.v. stukjes in een huisaan-huis blad. Verder is het van belang dat boa en politie nauw samenwerken, en elkaar van informatie voorzien. c. De gemeente heeft als taak om toe te zien op de handhaving en bewaking van de (brand)veiligheid in openbare gebouwen en horecagelegenheden. Vastgesteld moet worden hoe vaak er gecontroleerd moet worden en wat deze controles inhouden. Hiervoor moet extra mankracht ingeroepen worden. De primaire brandweertaken zijn overgedragen aan de regionale brandweer. d. De gemeente Landerd heeft de brandweerzorg overgedragen aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De burgemeester waakt ervoor dat de Landerdse brandweervrijwilligers het ook in deze nieuwe situatie naar hun zin blijven houden en genoeg aandacht krijgen, omdat hun inzet van grote waarde is voor de gemeente Landerd. e. Progressief Landerd is verbolgen over het feit dat zowel justitie als de Pompe-kliniek de raad, het college en de burgers onjuist heeft geïnformeerd over de praktijk in een gesloten TBS-kliniek. Daardoor is de indruk gewekt dat TBS-patiënten nooit buiten de poort zouden komen, terwijl de praktijk anders is. Dit is verantwoordelijken kwalijk te nemen. De bewoners van de kliniek kunnen hier echter niet op aangekeken worden. In beginsel is PL geen tegenstander van de TBS-systematiek, maar justitie en de Pompe-kliniek moeten zich wel bewust zijn van het feit dat ze hiermee een valse start gemaakt hebben. Er moet langdurig geïnvesteerd worden in de contacten met bestuurders en burgers om het vertrouwen terug te verdienen. Dit kan door goede informatievoorzieningen en regelmatig contact middels bijv. informatieavonden. f. Verkeersveiligheid: zie hoofdstuk 8.2.

NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014


36

11.2. Evenementen, horeca a. Over het evenementen- en tentenbeleid: we houden vast aan ruim evenementenbeleid. Hierbij geldt: gezelligheid heeft de prioriteit boven de commercie! Initiatieven vanuit verenigingen en de gemeenschap die juist bijdragen aan een betere sfeer binnen de gemeenschap en waar de hele gemeenschap aan deel kan nemen moeten gehonoreerd worden. Daarvoor moet binnen het huidige beleid meer ruimte komen, met een gelijke regeling voor elke kern. b. Evenemententerreinen die regelmatig gebruikt worden voor grotere evenementen dienen te worden voorzien van essentiële voorzieningen zoals krachtstroom, aansluiting op leidingwater, afwatering en aansluiting op riool (bijv. evenemententerrein aan De Louwstraat in Schaijk). c. De kermis in Schaijk wordt verplaatst naar de Past. Van Winkelstraat. Progressief Landerd is van mening dat de kermis op het Europaplein in een hoekje is weggedrukt. We willen met belanghebbenden zoals MKB, Horecavereniging, bewoners, etc., de opties bespreken om de kermis in Schaijk te verplaatsen naar de openbare weg. De kermis zou gecentreerd kunnen worden rondom het Piet van Spijkplein en in de Past. van Winkelstraat vervolgd kunnen worden. Voordeel hierbij is dat er een betere sfeer gecreëerd kan worden. Ook voor aanvullende activiteiten (open deurendag, horeca) biedt dit extra mogelijkheden zodat het zich kan ontplooien tot waar dorpsfeest. 11.3. Handhaving a. De gemeente moet strikt handhaven. Gedogen werkt precedentwerking in de hand, de gemeente dient een duidelijk beleid te hanteren. In de communicatie naar burgers en ondernemers mogen geen tegenstrijdige berichten afgegeven te worden. a. Met de opkomst van ZZP‟ers groeit ook het aantal bedrijfsactiviteiten vanuit huizen in woonwijken. Er moet handhavend opgetreden worden tegen eventueel hiermee gepaard gaande overlast. Als deze het toelaatbare, en daarmee de wijktolerantie overstijgt, dienen de bedrijfsactiviteiten ter plekke gestaakt te worden.

NU! Landerd – verkiezingsprogramma 2010 – 2014

NU! Landerd - Verkiezingsprogramma Progressief Landerd 2010-2014  

In het verkiezingsprogramma "NU! Landerd" omschrijft Progressief Landerd wat het de komende raadsperiode wil bereiken. Progressief Landerd,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you