Page 1


Dossier del professorat | educació primària

Què és un port?

Presentació de l’activitat

dossier

El Port de Barcelona és la porta d’entrada de bona part dels productes que formen part de la nostra vida quotidiana; des d’aliments i matèries primeres, fins a productes manufacturats i d’última tecnologia. A través del Port ens arriben kiwis de Nova Zelanda, plàtans de Canàries, gas natural d’Argèlia, … i en surten fertilitzants com les potasses, materials per a la construcció, automòbils,… També trobem el Port esportiu, els ferris, els grans creuers que ens acosten per mar a altres ports, els vaixells de pesca, els de servei que treballen per garantir el bon funcionament del Port, etc. En definitiva, es presenta aquesta infraestructura tant important per a la ciutat com una porta d’entrada que ens comunica amb el món. El Dossier del professorat que teniu a les mans pretén ser una eina útil per a desenvolupar els continguts d’aquesta activitat a l’escola. Hi trobareu activitats proposades per fer amb els vostres alumnes en les que podreu aprofundir en els principals aspectes per conèixer el Port.

Objectius > Quant a coneixements, fets i conceptes: introduir el concepte de port; conèixer la importància dels vaixells com a mitjà de transport i per l’activitat pesquera; conèixer les principals característiques dels vaixells. > Quant a procediments: observar els diferents tipus de vaixells i els seus elements característics; portar el timó amb l’ajut del patró de l’embarcació. > Quant a actituds i valors: reconèixer l’entorn immediat; valorar la pròpia seguretat durant la navegació.

L’activitat comercial i marítima

3


Dossier del professorat

Què és un port? Estructura de l’activitat L’activitat s’estructura en dues parts: Joc de motivació: sobre un dibuix d’un port s’introdueix el concepte de port, els principals tipus de vaixells que acull i les seves característiques. Els alumnes han de reconèixer i situar diferents elements del port sobre el dibuix. Bateig de mar: a bord d’un llagut balear, els alumnes portaran el timó del vaixell amb l’ajut del patró mentre naveguen pel Port, reconeixent els vaixells que han après.

En resum, aquest programa fa les següents propostes als alumnes: > Que aprenguin què és un port. > Que coneguin els vaixells que hi arriben i els productes que transporten. > Que visquin el seu primer bateig de mar.

4

L’activitat comercial i marítima


Dossier del professorat | educació primària

Què és un port?

dossier

1. Els transports

2. Què és un port?

3. El Port de Barcelona

4. Tipus de vaixells

5. Activitats suggerides per fer a l’escola

6. Glossari

L’activitat comercial i marítima

5


Dossier del professorat

Què és un port? 1. El transport El transport, sigui quin sigui el mitjà utilitzat, ens permet portar mercaderies i passatgers d’un lloc a un altre, però també ens ha permès explorar i establir lligams comercials amb d’altres pobles i amb les seves cultures. En l’antiguitat, l’única forma de transportar mercaderies a grans distàncies era embarcant-les i, tot i l’obertura posterior de grans vials de comunicació terrestres, el mar va ser el mitjà de comunicació protagonista en el transport comercial i de passatgers, fins a l’aparició del ferrocarril, al s. XIX, que va revolucionar el transport terrestre. L’aparició de l’automòbil i el camió, lligada a la construcció de carreteres i grans autopistes, ha permès escurçar les distàncies entre països i ciutats facilitant el transport de mercaderies i passatgers d’un lloc a un altre, especialment si a-quest es fa per via aèria.

Coca, vaixell de l’Edat Mitjana

Malgrat aquests avenços, encara avui el transport marítim continua essent el mitjà més competitiu per a transportar mercaderies degut a la gran capacitat de càrrega dels vaixells. Juntament amb el ferrocarril, és el mitjà més adequat per fer front als problemes de congestió i contaminació que causa el transport terrestre. Podeu treballar aquest tema amb els alumnes amb l’activitat Els mitjans de transport i Per què serveixen els vaixells?.

2. Què és un port? Un port és una zona d’aigües abrigades on els vaixells poden fer les tasques d’embarcament i desembarcament de mercaderies i passatgers. En determinades zones costaneres el perfil de la costa és molt retallat i sovint trobem badies, golfs o cales que permeten als vaixells refugiar-s’hi. Des d’antic aquests paratges s’han utilitzat com a ports naturals per a l’intercanvi de mercaderies amb altres pobles. A altres zones de la costa, com la que trobem a Barcelona, hi manquen recers naturals, motiu pel qual es va haver de construir un port amb estructures d’abric artificials per dotar a la ciutat d’aigües tranquil· les on els vaixells poguessin arribar. Podeu treballar aquest tema amb els alumnes amb l’activitat Cada cosa al seu lloc.

6

L’activitat comercial i marítima


Dossier del professorat | educació primària

Què és un port?

3. El Port de Barcelona

dossier

Ja en temps dels ibers arribaven embarcacions a la zona propera al pla de Barcelona. Els vaixells arribaven a ponent de la muntanya de Montjuïc on hi havia un port natural que va permetre l’arribada de naus fenícies i gregues que comerciaven amb els pobladors de la zona. Amb el temps, i degut a l’aportació de sorres del Llobregat, aquest petit port va desaparèixer, de tal forma que durant l’Edat Mitjana els vaixells dels mercaders barcelonins es veien obligats a fondejar davant de la platja, quedant exposats als temporals de llevant que dificultaven la càrrega i descàrrega de mercaderies. El 1477 és una data clau en la història de la ciutat, ja que s’atorga permís per a la construcció d’un Port a Barcelona, el qual amb els anys anirà allargant-se fins arribar, avui dia, a desplaçar el riu Llobregat 2 km cap al sud. El Port de Barcelona està format per quatre parts, la més coneguda de les quals és el Port Vell o port ciutadà, amb una sèrie d’instal·lacions dedicades a la cultura i l’oci; infraestructures turístiques per als vaixells de passatgers i pesqueres per als vaixells que es dedicaven a aquesta activitat i que tenen Barcelona com a port base. La segona part del Port és dedicada al comerç i està dotada d’infraestructures especialitzades en cada tipus de mercaderia que arriba al Port. Al Port comercial hi trobem, entre d’altres, la terminal de refrigerats, la de congelats, també sitges per als cereals i grans esplanades per als contenidors i cotxes. La tercera part és el Port energètic, que suma els grans dipòsits per al gas natural, per a les benzines i els productes derivats del petroli, i les altres terminals de productes químics i energètics mès especialitzats. El Port energètic és estratègic pel país, ja que garanteix l’abastiment de combustibles, de gas natural i també d’energia elèctrica, no només per les centrals tèrmiques existents sinó també per la central de 850 Mw de potència que s’està construïnt al Moll de l’Energia.

Fotografia del Port al 1898 feta des de la Barceloneta © Alemany, J. El Puerto de Barcelona, historia y actualidad. Puerto Autónomo de Barcelona. Autoritat Portuària, 1984.

A la part més propera al riu Llobregat s’ha construït el Port logístic conegut amb el nom de Zona d’Activitats Logístiques (ZAL). En aquest espai s’hi ubiquen empreses dedicades al comerç i al transport marítim que realitzen operacions logístiques destinades a donar més valor afegit a la mercaderia. Podeu treballar aquest tema amb els alumnes amb l’activitat Quants vaixells hi ha al Port? i Cada cosa al seu lloc. L’activitat comercial i marítima

7


Dossier del professorat

Què és un port? 4. Tipus de vaixell Els vaixells tendeixen a ser construïts cada vegada més especialitzats en el tipus de mercaderia que transportaran o en la funció que duran a terme. Al llarg de l’activitat Què és un port?, els nens i nenes aprenen a distingir els tres tipus principals de vaixells d’acord amb la seva activitat: vaixells mercants, barques de pesca i vaixells de passatgers. Els trets que ens permetran distingir els vaixells mercants seran les grues que duen a bord per carregar mercaderies, els contenidors que transporten i el seu gros tamany. Podem arribar a distingir vaixells frigorífics o congeladors, per al transport de productes alimentaris; granelers que transporten granels sòlids; portacontenidors que transporten les mercaderies en aquests recipients i els petroliers que viatgen amb productes inflamables. Quan arriben a Port descarreguen en una terminal especialitzada on hi ha la infraestructura adequada, ja siguin grues, camions, toros o mànegues. Els vaixells de passatgers són fàcils de diferenciar pel seu estat impecable, el gran nombre d’escotilles i de bots salvavides. Sovint també pels passatgers passejant per coberta o prenent el sol que s’hi poden veure. Els vaixells de passatgers que fan una línia regular en un viatge que dura menys de 24 hores són ferris. Quan parlem de creuers fem referència a vaixells que fan rutes per diferents ports en un viatge que pot durar des de pocs dies fins a setmanes. Aquests vaixells han sofert grans canvis últimament transformant-se en autèntiques ciutats flotants. En els últims anys, el nombre de creuers ha augmentat molt en el Port de Barcelona fins a convertir la ciutat en la primera d’Europa i cinquena del món en aquest tipus de tràfic. Vaixell de passatgers Una de les activitats més desconegudes del Port és la pesca i els vaixells que s’hi dediquen. Actualment a Barcelona hi ha unes seixanta embarcacions dedicades a aquesta feina, repartides en vaixells d’arrossegament i vaixells d’encerclament que surten per portar-nos el peix fresc que cada dia arriba als nostres mercats. Les barques de pesca es poden reconèixer gràcies a les xarxes i ormeigs que duen a bord i per la gran quantitat de gavines que les segueixen en la seva entrada al Port. Podeu treballar aquest tema amb els alumnes amb l’activitat Quin vaixell sóc?, Per què serveixen els vaixells? i Me’n vaig de vacances!.

5. Actividades suggerides per fer a l’escola Al llarg de l’activitat Què és un port? s’apunten alguns conceptes que poden tenir una continuïtat a l’escola. A continuació trobareu algunes propostes d’activitats que podeu utilitzar a l’aula i adaptar en funció de l’edat, els coneixements del vostre alumnat i el centre d’interès que vulgueu treballar.

8

L’activitat comercial i marítima


Dossier del professorat | educació primària

Què és un port?

Actitivat 1. Els mitjans de transport

>

>

>

>

dossier

Fotocopieu la fitxa 1. Abans de repartir-la, demaneu als alumnes quins mitjans de transport coneixen. Discutiu quin ús tenen, si recorren llargues o curtes distàncies i si els han utilitzat alguna vegada i per què. Els alumnes han de dibuixar per a cada mitjà de transport, el medi pel qual es mou i relacionar-los. Finalment, han d’escriure el nom del transport.

Activitat 2. Per a què serveixen els vaixells?

>

>

>

Fotocopieu la fitxa 2. Els alumnes han de recordar els tipus de vaixells que han estat treballant durant l’activitat, les seves característiques principals i el seu ús. Els alumnes han de resseguir el camí que condueix del vaixell de passatgers al turista en blau, del vaixell de mercaderies als productes en vermell i del vaixell de pesca a la sardina en verd.

Activitat 3. Quants vaixells hi ha al Port?

>

>

>

Fotocopieu la fitxa 3. Els alumnes han de pintar amb colors diferents cada tipus de vaixell. Finalment els han de sumar i completar la fitxa.

Activitat 4. Quin vaixell sóc?

>

>

>

>

Fotocopieu les fitxes 4, 5 i 6. Feu explicar als alumnes quins trets característics recorden dels vaixells de mercaderies: el seu tamany, els contenidors que transporten, … Poden fer una llista a la pissarra amb productes que els alumnes coneguin i que puguin ser transportats en vaixell. Els alumnes han d’unir els números i escriure’n el nom.

Activitat 5. Cada cosa al seu lloc

>

>

>

Fotocopieu la fitxa 6. Discutiu sobre els elements que podem trobar quan anem a la platja i quins heu vist quan heu visitat el Port. Els alumnes han d’encerclar en blau els elements del Port i en vermell els de la platja, i contestar la pregunta

Activitat 6. Me’n vaig de vacances!

>

>

>

Fotocopieu la fitxa 6. Imagineu que anem de vacances aquest estiu a les illes Balears. Quin és el vaixell que us hi pot portar? Què us emportaríeu? Els alumnes han de buscar els objectes que hi ha dins la maleta a la sopa de lletres. L’activitat comercial i marítima

9


Dossier del professorat

Què és un port? Fitxa 1:

Els mitjans de transport

v

aire

t

mar

a

carretera

c

via

10 L’activitat comercial i marítima


Dossier del professorat | educació primària

Què és un port?

Fitxa 2:

Per a què serveixen els vaixells?

dossier

L’activitat comercial i marítima 11


Dossier del professorat

Què és un port? Fitxa 3:

Quants vaixells hi ha al Port?

Al port hi ha

vaixells de pesca

Al port hi ha

vaixells de passatgers

Al port hi ha

vaixells de mercaderies

Al port hi ha

vaixells

+

12 L’activitat comercial i marítima


Dossier del professorat | educació primària

Què és un port?

vaixell de m

6 3

2

1

28

4

27

26

12

5

22

23

24

21

7

20

8

19

18

9

10

17

11

12

16

13

14

15

Quin vaixell sóc?

25

Fitxa 4:

dossier

L’activitat comercial i marítima 13


Dossier del professorat

Què és un port?

14 L’activitat comercial i marítima

Què trobeu tant al mar com a la platja?

Pilota

Parasol

Tovallola

Aigua

Grues

Camió Far

Vaixells

Cada cosa al seu lloc

Magatzem

Fitxa 5:


Dossier del professorat | educació primària

Què és un port?

Fitxa 6:

dossier

M'en vaig de vacances

r t o v a l l o l a l a c

i

b

a

n

y

a d

s f

l

o

t

a

d o

r

o r s a

n e p a r a s o l i p

L’activitat comercial i marítima 15


Dossier del professorat

Què és un port? 6. Glossari Amarrador: operador encarregat d’assistir el vaixell en l’atracada o desatracada, fixant-lo o alliberant-lo del moll.

>

Armador: és la persona propietària del vaixell i qui l’habilita per a la seva explotació, obtenint rendiment del noli de les mercaderies o transport de passatgers.

>

Estibador: és la persona que porta a terme les tasques de càrrega i descàrrega de les mercaderies. Aquesta professió ha evolucionat molt des dels seus inicis, quan la feina era realitzada manualment, fins ara, que és totalment mecanitzada amb les tecnologies més modernes a l’abast. L’estiba és la col·locació adequada de la càrrega a bord del vaixell per tal que no sofreixi desperfectes o deterioracions, i ocupi el mínim espai possible.

>

Pràctic: capità de la marina que forma part del Cos de Pràctics i que assisteix el capità del vaixell en la navegació dins el port i en les maniobres d’atracada i desatracada.

>

>

Rafal: magatzem portuari.

Remolcadors: embarcacions que ajuden en les maniobres dels vaixells dins del port. També poden intervenir en salvaments i lluita contra incendis.

>

16 L’activitat comercial i marítima


Catàleg d'activitats pedagògiques Entorn del mar 2012-13  
Catàleg d'activitats pedagògiques Entorn del mar 2012-13  

Catàleg d'activitats pedagògiques Entorn del mar 2012-13

Advertisement