Page 1

MAGASIN OG KURSUSPLAN FOR UNDERVISERE I GRUNDSKOLEN

ISSN: 1601-8737

NR. 2 路 OKTOBER 2009

Undervisning p氓

CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER


Indhold 2·2009 VIA CFU Center for Undervisningsmidler 9HVWHUVNRYYHM 6NDQGHUERUJ 7OI )D[ FIXVNDQGHUERUJ#YLDXFGN $,+ROPVYHM +HUQLQJ 7OI )D[ FIXKHUQLQJ#YLDXFGN .DVWDQLHY QJHW 6NLYH 7OI )D[ FIXVNLYH#YLDXFGN

Tema: Undervisning pĂĽ spil Spil i din undervisning 7KRUNLOG+DQJKÂĄM

6

Røvere og soldater i undervisningen 0HUHWH%DFK

8

Motivation, lĂŚring og socialt engagement 5LNNH5LQGRP

10

SPOT pĂĽ SPIL fra CFU

12

Myterne om computerspil (OOHQ0\KULQJ

14

LĂŚring pĂĽ spil 5DVPXV6XQH-ÂĄUJHQVHQ 6LPRQ5XQH-ÂĄUJHQVHQ

16

Fagene pü spil &)8¡VS GDJRJLVNHNRQVXOHQWHU

18

Spot pĂĽ materialer fra CFU

30

101

Kreativ skrivning fĂĽr stedmoderlig behandling 7KRPDV2OGUXS

26

IUD

CFU’s kursusplan

31

YLDFIXGN Redaktion /RWWH6YDQH6WUDQJH3HWHUVHQ UHG

.DDUH‘VWHU 3HWHU%DN-HQVHQ 0DULDQQH6NRYVWHG3HGHUVHQ /HQQDUW6YHQVVRQ DQVY

Lay-out /DUV$QGHUVHQ -RQQD5DVPXVVHQ 2SODJ 7U\N6FDQSULQW ,661 ING KN

NOR DI

MILJĂ˜MÆR SK

006

541 Tryksag

JHQ UGHWL

9LJÂĄ

WLOEXG V X V U X Q\HN V

2

9,$&HQWHUIRU8QGHUYLVQLQJVPLGOHUăUHĂ H[ă


Vi sætter din undervisning på spil /HJ O\VW RJ O ULQJ 0HQV VNRYHQ IDOPHU WULQGW RP ODQG RJ VNROHnUHWV PnVNH PHVW LQWHQVH DU EHMGVSHULRGHHULIXOGJDQJHUUHÁH[QXLJHQSnYHMWLOVNROHUQH,GHWWHQXPPHUDIYRUHVIDJOLJHNXU VXVPDJDVLQHUGHWOHJHQO\VWHQRJO ULQJHQGHULERJVWDYHOLJVWHIRUVWDQGHUSnVSLO 9L KDU WLGOLJHUH KDIW IRNXV Sn EUXJ DI VSLO L XQGHUYLVQLQJHQ PHQ LNNH PLQGVW PHG FRPSXWHU VSLOOHQHVLQGWRJLXQGHUYLVQLQJVVDPPHQK QJHHUEnGHHPQHWRJKHOHGLVNXVVLRQHQRPVSLOVEH UHWWLJHOVHLXQGHUYLVQLQJHQDWWHUDNWXHO

1nUVSLOWLGLNNHHUVSLOGWLG 0DQVNDOKDYHVSLOOHWPLQGVWWLPHUVFRPSXWHUVSLOIRUDWY UHHQJRGO UHU6nGDQKHGGHUGHW SURYRNDWRULVNLHQDIEODGHWVDUWLNOHURJQnUPDQVHUKYRUOHWXGVSLORJWDQNHURPVSLOLXQGHUYLVQLQJ HQÀQGHUYHMWLOPHGLHUQHVRYHUVNULIWHUHUGHWGDRJVnQ UOLJJHQGHDWVS¡UJH 6NDOO ULQJQ¡GYHQGLJYLVY UHKnUGWDUEHMGH" .DQVHUL¡VLWHWRJVSLOLNNHK¡UHVDPPHQ" (OOHUKDQGOHUGHWRPDWEUXJDIVSLOLXQGHUYLVQLQJHQNU YHUHQV UOLJRSP UNVRPKHGIUDO  UHUHQVVLGH" ,DUWLNOHQVLGHSRLQWHUHVQ¡GYHQGLJKHGHQDIHQVSLOGLGDNWLNRJXGHQHQVnGDQGLGDNWLNEOLYHU VSLOPnVNHQHWRSPHUHIULNYDUWHUHQGWLPHRJGHUPHGVSLOGDIJRGO UH U WLG"

7LOEXGWLOGLJRJGLQXQGHUYLVQLQJ 1nUYLIUD9,$&)8·VVLGHV WWHUIRNXVSnVSLOLXQGHUYLVQLQJHQKnEHUYLDWnEQHIRU GLQO\VWWLODWOHJHPHGVSLOVO ULQJVNYDOLWHWHUVDPPHQPHGHOHYHUQH2JKHUW QNHU YLSnVSLOLEUHGIRUVWDQGIUDFRPSXWHUVSLOWLOV\QJHVSLOIUDEU WVSLOWLOUROOHVSLO )RUKnEHQWOLJÀQGHUGXEnGHNRQNUHWHLGHHURJLQVSLUDWLRQLUHÁH[RJKDUGXLGHHU WLO&)8·VVDPOLQJDIVSLOWLOXGOnQK¡UHUYLPHJHWJHUQHIUDGLJ 8GRYHUWHPDHWHURJVnGHWWHUHÁH[I\OGWPHGWLOEXGRPPDWHULDOHURJNXUVHU3n VLGHHUHQV UOLJRPWDOHDIHQEUXJHUXQGHUV¡JHOVHRPYRUHVNXUVHU'HQ IUHPK YHVGDNRQWDNWHQWLOVNROHUQHRJO UHUQHHUDOIDRJRPHJDLIRUKROGWLO UHOHYDQVHQDIYRUHVWLOEXG -HJNDQLNNHWLWQRNVNULYHDWYLPHJHWJHUQHPRGWDJHUEUXJHUUHDNWLRQHU EnGHSRVLWLYHRJQHJDWLYHRJDWYLIRUV¡JHUDWO UHDIEHJJHGHOH

)UDWUHWLOHW ,9,$&)8DUEHMGHUYLIRUWVDWSnPnOUHWWHWDWXGQ\WWHYRUHVVDPOHGHNRPSH WHQFHUIUDGHWUHWLGOLJHUH$PWVFHQWUHWLOJDYQIRUDOOHVNROHULGHNRPPXQHU LYRUHVG NQLQJVRPUnGH.RQVXOHQWNRUSVHW VHVLGH KDUVDPPHQPHG DGPLQLVWUDWLRQHQ RJ OHGHOVHQ L &)8 VRP GHQ IRUQHPPHVWH RSJDYH DW VW¡WWH O UHUQHRJXQGHUYLVQLQJHQLQGHQIRUYRUHVRPUnGHU0HQInUYLKHQYHQGHOVHU GHUOLJJHUXGHQIRUYRUHVUHJLYLOYLRIWHNXQQHWU NNHSnGHQ¡YULJHGHODI9,$ 8QLYHUVLW\&ROOHJHVRPVnNDQWDJHRYHU *RGO VHO\VWPHGGHWWHUHÁH[VRPIRUKnEHQWOLJJLYHUDQOHGQLQJWLOLQVSLUDWLRQ GLVNXVVLRQRJEUXJDIYRUHVPDQJHJRGHWLOEXG

/HQQDUW6YHQVVRQ &HQWHUFKHI

9,$&HQWHUIRU8QGHUYLVQLQJVPLGOHUăUHÁH[ă

3


CFU

NXUVHU NRQVXOHQWHU PDWHULDOHU

har

giver mulighed for at OnQHPDWHULDOHUWLOGLQXQGHUYLVQLQJ OnQHPDWHULDOHUWLOHJHQLQVSLUDWLRQ JnSnNXUVHU

1 CFUEHWMHQHU113 U QH WLR WX VWL LQ LJH IRUVNHOO

CFUKDU 553.399 PDWHULDOHHQKHGHU LXG OnQVVDPOLQJHUQH VRPGX NDQEUXJHL GLQXQGHUYLVQLQJ

InYHMOHGQLQJRJUnGJLYQLQJ Tag dit team i hånden – og besøg os på CFU .RQWDNWHQS GDJRJLVNNRQVXOHQWRJDIWDOHW P¡GHSn&)8PHGOLJHSU FLVGHWLQGKROGGHU HUUHOHYDQWIRUMHU

 CFUKDUPHUHHQG HGHU K Q HH LDO HU 170.630PDW UQH JH OLQ DP VV LRQ LLQIRUPDW HJ WLO HQ VRPGXNDQEUXJH LQVSLUDWLRQ

Sk

ole

VPDJDVLQ 9RUHVIDJOLJHNXUVX JDQJHRP WR HU P reflex XGNRP LO nUHW'HWQnUXGW NROHIRON O UHUHRJDQGUHV

bogmessen

eQLQVWLWXWLRQG¡UH 9HVWHUVNRYYHM6NDQGHUERUJ $,+ROPV9HM+HUQLQJ .DVWDQLHY QJHW6NLYH

+86.

HHUUHOHYDQWIRU +YLVGHWYLJ¡ULNN VQLQJVnHUGHW GLJRJGLQXQGHUYL HGUH IRUGLYLLNNHYHGE OOHRVGHW 2JVnPnGXIRUW NSn

VPHGWD 5LVRJURVPRGWDJH FIX#YLDXFGN

4

9,$&HQWHUIRU8QGHUYLVQLQJVPLGOHUăUHÁH[ă


K for kurser – K for klog +HOGDJVNXUVHU (IWHUPLGGDJVNXUVHU )RUODJVNXUVHU )OHUGDJHVNXUVHU )DJNXUVHU ,QVSLUDWLRQVGDJH 7HPDGDJH .RQIHUHQFHU 6WXGLHWXUH

9,$&)8HUHQGHODI 9,$8QLYHUVLW\&RO OHJHVRPVLGHQ MDQXDUKDU VDPOHWHQODQJU NNHXGGDQQHOVHUL5H JLRQ0LGWM\OODQGLpQLQVWLWXWLRQPHG DGUHVVHU

84.223

rykkere sendte CF U ud i 2008 for at få materialerne i hu s igen film

CFUKDU513spille WLOXGOnQ

CFUKDU

$OWLGHWWLOEXG

.¡EHWNXUVXVWLOGLQVNROH 9LSODQO JJHU UHNYLUHUHGHRSJDYHU

12.400 tv-optagelser til salg

HJLVWUHUHU CFU RSWDJHURJU d er KYHUXJH m e en r se el nd se 30 tv-ud 2 TV og 2 DR , fra DR

9LKDUS GDJRJLVNHNRQVXOHQWHUGHUHUWLONQ\WWHWIRUVNHOOLJHIDJRJLQGVDWVRPUnGHU.RQVXOHQWHUQHUnGJLYHURJYHMOHGHUO UHUHLYRUHV G NQLQJVRPUnGHRJXGDUEHMGHUNXUVXVWLOEXGRJDQGUHWLOWDJXGHSnVNROHUQH6HKYLONHNRQVXOHQWHUGHUYDUHWDJHUQHWRSGLQHIDJSn YLDFIXGNNRQVXOHQWHU

9,$&HQWHUIRU8QGHUYLVQLQJVPLGOHUăUHÁH[ă

5


Spil i din undervisning Thorkild Hanghøj Adjunkt, ph.d., Institut for Didaktik, DPU

+YDGNDQPDQO UH" +YLONHW\SHUVSLOHUYHOHJQHGHWLOIRUVNHOOLJHIRUPnO" 2JKYRUGDQNDQRJE¡UPDQLGHWKHOHWDJHWXQGHUYLVHPHGVSLO" )RUVNHUThorkild Hanghøj JLYHUKHUHWRYHUEOLNRYHUKYDGGXVRP O UHUNDQEUXJHVSLOWLOLGLQXQGHUYLVQLQJ *HQQHPGHVHQHVWHIHPWLOWLnUKDUVSLOLXQ GHUYLVQLQJHQ Y UHW HW YDUPW VDPWDOHHPQH EODQGW VSLOGHVLJQHUH XGGDQQHOVHVIRUVNHUH MRXUQDOLVWHU O UHUH RJ WLO GHOV RJVn SROLWLN HUH 0HJHQ IRUVNQLQJ W\GHU GD RJVn Sn DW GHUHUQRJHWRPVQDNNHQ0DQNDQJRGWWLO HJQHVLJQ\YLGHQRJQ\HNRPSHWHQFHUJHQ QHP GHOWDJHOVH L VSLO VS¡UJVPnOHW HU EDUH KYRUGDQRJPHGKYLONHWXGE\WWH«

+YDGHUXQGHUYLVQLQJVVSLO" 6SLOUXPPHUHQU NNHIRUVNHOOLJHHJHQVND EHU'HUVNDOVRPPLQLPXPY UHHWNRQÁLNW EDVHUHWVFHQDULHGHWYLOVLJHHWKDQGOHUXP KYRUPDQVNDOJ¡UHQRJHWRJKYRUHQVYDOJ InU NRQVHNYHQVHU 'HU VNDO PHG DQGUH RUG Y UHQRJHWDWVSLOOHRPGHUVNDOY UHQR JHWSnVSLO 'HUXGRYHU InU GHOWDJHUH L HW VSLO WLOGHOW QRJOH UROOHU RJ SRVLWLRQHU KYRULJHQQHP GH XGIRUVNHUVSLOOHWVXQLYHUVGHUDOWLGKDUÁHUH IRUVNHOOLJHIRUO¡E2JHQGHOLJVNDOGHUY UH QRJOHIDVWODJWHNULWHULHURJUHJOHUIRUDWYXU GHUHVSLOOHWVXGIDOG 'HW V UOLJH YHG XQGHUYLVQLQJVVSLO HU Vn DWGHHUGHVLJQHWWLOXQGHUYLVQLQJVEUXJ6DJW DQGHUOHGHV Vn VNDO VSLOOHWV PnO ² L VW¡UUH HOOHU PLQGUH JUDG ² NXQQH LQWHJUHUHV PHG XQGHUYLVQLQJHQVPnO

+YRUIRUVSLO" 'HW PHVW L¡MQHIDOGHQGHNHQGHWHJQ YHG VSLO HUDWGHHUPRWLYHUHQGH(OHYHURSOHYHURIWH DWGHWJLYHUPHQLQJQnUGHEOLYHUXGIRUGUHW WLODWO¡VHNRQÁLNWHULQGHQIRUGHWU\JJHUDP PHU DI HW VSLOVFHQDULH 'HUPHG NDQ VSLO

6

RSOHYHOVHU RJVn Y UH PHG WLO DW XGIRUGUH HOHYHUV YDQWH IRUHVWLOOLQJHU RP HW EHVWHPW HPQHRJO UHGHPDWKnQGWHUHVLWXDWLRQHU KYRUGHULNNHQ¡GYHQGLJYLVHUHQµULJWLJµRJ HQ µIRUNHUWµ O¡VQLQJ 6DPWLGLJ NDQ VSLO GRJ RJVnKXUWLJWEOLYHNHGHOLJHHOOHUOLJHJ\OGLJH KYLV VSLOGHVLJQHW LNNH SDVVHU PHG HOHYHQV SU IHUHQFHURJPnO$IVDPPHJUXQGHUGHW YLJWLJW DW XQGHUVWUHJH DW XQGHUYLVQLQJVVSLO LNNH KDU QRJHQ Y UGL L VLJ VHOY PHQ NXQ L GHW RPIDQJ GH NDQ LQGJn Sn HQ PHQLQJV IXOGPnGHLXQGHUYLVQLQJHQ

7\SHUDIVSLO 'HU ÀQGHV HW XWDO DI IRUVNHOOLJH XQGHUYLV QLQJVVSLO GHU NDQ NDWHJRULVHUHV L I¡OJHQ GH JUXSSHU %U WVSLO UROOHVSLO GHEDWVSLO O ULQJVFRPSXWHUVSLO VDPW FRPSXWHUVSLO VRPVHOYVW QGLJJHQUHWHNVWW\SH 6SLORSOHYHOVHQ HU VnOHGHV IRUVNHOOLJ KYLV PDQ V WWHU HOHYHU WLO DW XGIRUVNH HQ ' FRPSXWHUVSLOYHUGHQ JHQQHP GHUHV DYD WDUHUL*OREDO&RQÁLFWVVHULHQHOOHUODGHUGH VDPPHHOHYHUIRUV¡JHDWYLQGHHQYDOJNDPS YHGDWSHUIRUPHVRPSROLWLNHUHMRXUQDOLVWHU RJ VSLQGRNWRUHU RYHU IRU KLQDQGHQ L 6SLOOHW RPPDJWHQ 6DPWLGLJHUGHWPLVYLVHQGHXGHOXNNHQGH DWLQGGHOHVSLOHIWHUGHQWHNQRORJLHOOHUSODW IRUPVRPGHEHQ\WWHU²GYVRPVSLOOHWIRUH JnUYHGFRPSXWHUHQHOOHULNODVVHQ'HWNDQ LVWHGHWY UHEHGUHDWVNHOQHPHOOHPVLQJOH SOD\HURJPXOWLSOD\HUVSLODOWVnRPHOHYHU QHVSLOOHUKYHUIRUVLJHOOHURPGHVNDOVSLOOH PHGRJLPRGKLQDQGHQ

9,$&HQWHUIRU8QGHUYLVQLQJVPLGOHUăUHÁH[ă

$OHQHHOOHUVDPPHQ" %nGH VLQJOHSOD\HU RJ PXOWLSOD\HUVSLO KDU IRUGHOH RJ EHJU QVQLQJHU (Q DI IRUGHOHQH YHGVLQJOHSOD\HUVSLOHUDWGHQHQNHOWHHOHY KDU VW¡UUH LQGÁ\GHOVH Sn VSLOIRUO¡EHW RJ I[ NDQ KDYH DGJDQJ WLO VSLOOHW KMHPPHIUD YLD FRPSXWHUHQ KYRU KDQ HOOHU KXQ NDQ WU QH I UGLJKHGHULQGHQIRUJUDPPDWLNIUHPPHG VSURJHOOHUPDWHPDWLNLVLWHJHWWHPSR6DP WLGLJKDUPDQJHVLQJOHSOD\HUVSLOGHQXOHP SH DW GH RIWH IRNXVHUHU PHUH Sn DW WLOGHOH SRLQWVYHGDWO¡VHVLPSOHRSJDYHUHQGSnDW IRUVWnPHUHNRPSOHNVHSUREOHPVWLOOLQJHU 7LOVYDUHQGH KDU PXOWLSOD\HUVSLO GHQ IRU GHODWGH¡YULJHHOHYHULYLGWRPIDQJEOLYHU HQUHVXUVHQnUGHVSLOOHUPHGRJPRGKLQDQ GHQ3nGHQPnGHNDQPXOWLSOD\HUVSLOEUX JHV WLO DW XGYLNOH HQ ODQJ U NNH VRFLDOH RJ NRPPXQLNDWLYH NRPSHWHQFHU 7LO JHQJ OG NDQPXOWLSOD\HUVSLORJVnY UHPHUHNU Y HQGHDWRUNHVWUHUHVRPO UHU

/ UHUUROOHU /LJHVRPGHUÀQGHVHWKDYDIVSLOVnÀQGHV GHU HU RJVn HW XWDO DI PnGHU DW XQGHUYLVH PHGVSLOSn 3n EDVLV DI PLQ HJHQ IRUVNQLQJ KDU MHJ LGHQWLÀFHUHWÀUHIRUVNHOOLJHO UHUUROOHULEUX JHQ DI VSLO VRP MHJ NRUW YLO VNLWVHUH KHU )RUDWNXQQHXQGHUYLVHPHGVSLOVNDOPDQ VnOHGHVEnGHNXQQHIXQJHUHVRP XQGHU YLVHU SOD\PDNHU YHMOHGHURJ XGIRU VNHU )RUDWInGHWEHGVWHXGE\WWHDIXQGHUYLV QLQJVVSLO E¡U GH LNNH VWn DOHQH VRP LVROH UHGHµHYHQWVµPHQLQGJnVRPGHODIHWNRU WHUHHOOHUO QJHUHXQGHUYLVQLQJVIRUO¡E


ª

Undervisningsspil har ikke nogen værdi i sig selv, men kun i det omfang, de kan indgå på en meningsfuld måde i undervisningen

)RU DW NQ\WWH DQ WLO GHW GHU NRPPHU I¡U RJHIWHUHWVSLOVNDOHQO UHUGHUIRUNXQQH WU GHWLORJIUDVRPXQGHUYLVHUYHGDWSU  FLVHUH RJ HYDOXHUH Sn VSLOOHWV IDJOLJH PnO )DJOLJKHGHQ VNDO VnOHGHV EULQJHV L VSLO RJ LNNHXGDIVSLO 6DPWLGLJVNDOO UHUHQRJVnNXQQHIXQJH UHVRPSOD\PDNHUKDQHOOHUKXQVNDONXQQH µO VH VSLOOHWµ RJ J¡UH VLJ RYHUYHMHOVHU RYHU VSLOOHWV FHQWUDOH G\QDPLNNHU EHVWHPPH KYLONHHOHYHUGHUVNDOLKYLONHJUXSSHUKROGH ¡MH PHG WLGVUDPPHQ VLNUH VLJ DW HOHYHUQH KDUGHIRUQ¡GQHUHVXUVHURVY 1nU HW VSLO I¡UVW N¡UHU  QGUHV O UHUHQV FHQWUDOH IXQNWLRQ WLO DW Y UH YHMOHGHU 'HW NDQ HQWHQ VNH LQGLUHNWH JHQQHP REVHUYD WLRQHURJGLVNXVVLRQPHGGHHQNHOWHHOHYHU HOOHUJHQQHPPHUHDNWLYLQGEODQGLQJLHOHYHU QHV YDOJ , GHQ KHQVHHQGH PLQGHU PDQJH VSLOIRUO¡ERPJUXSSHRJSURMHNWDUEHMGHEORW LPHUHIRNXVHUHWIRUP (IWHUKnQGHQ VRP HW VSLOIRUO¡E XGYLNOHU VLJYLOHOHYHUQHEHJ\QGHDWRSVWLOOHIRUVNHO OLJHK\SRWHVHUKYHPNDQGHWI[EHGVWEHWDOH VLJ DW LQWHUYLHZH EODQGW NDUDNWHUHUQH L *OR EDO&RQÁLFWVVHULHQHOOHUKYLONHP UNHVDJHU YLOY UHPHVWJXQVWLJHDWY OJHIRUDWYLQGH YDOJNDPSHQ L 6SLOOHW RP PDJWHQ" 0DQJH DIGHK\SRWHVHUNDQPHGIRUGHOLQGGUDJHVL GHIDJOLJHGLVNXVVLRQHUHOOHUVNULIWOLJHRSJD YHUGHUNQ\WWHUVLJWLOVSLORSOHYHOVHQ)RUDW NXQQHJULEHHOHYHUQHVUHÁHNVLRQHURJI¡OJH RSSnGHPVNDOO UHUHQGHUIRURJVnIXQJHUH VRPXGIRUVNHUDIVSLOOHWVSUREOHPVWLOOLQJHU

6SLOVRPGLGDNWLVNY UNW¡M

YHQGH VSLO L XQGHUYLVQLQJHQ Vn HU GHU VWD GLJEDUULHUHUVRPDIKROGHUVSLOIUDDWInHQ IDVWSODGVSnVNROHVNHPDHW)¡UVWRJIUHP PHVW HU GHU PDQJH VSLOGHVLJQV VRP KDU PDQJOHQGH LQWHJUDWLRQ PHOOHP O ULQJVPnO RJ VSLOPnO )[ HU GHW WYLYOVRPW KYRU PHJHW HOHYHU NDQ O UH YHG DW VSLOOH SDFPDQOLJQ HQGHVSLOKYRUGHVNDO GHERJVWDYHULWLO I OGLJU NNHI¡OJHRJGHUPHGµVWDYHµWLOEH VWHPWHRUG 'HUQ VW HU GHU VWDGLJ PDQJH O UHUH VRP NXQ KDU EHJU QVHW HUIDULQJ PHG I[ UROOHVSLO RJ FRPSXWHUVSLO RJ VRP GHUIRU HU XWU\JJHYHGDWEUXJHGHVSLOIRUPDWHULGHUHV XQGHUYLVQLQJ 2J HQGHOLJ PDQJOHU GHU VWD GLJHWNYDOLÀFHUHWVSURJ²HQVSLOS GDJRJLN HOOHUPnVNHHQVSLOGLGDNWLN²GHUNDQV WWH RUGRJEHJUHEHUSnKYRUGDQPDQNDQEUXJH VSLOLXQGHUYLVQLQJHQ 0HQ KYLV GH IRUKROG  QGUHV Vn NDQ VSLO PHJHWYHOJnKHQRJEOLYHHWGLGDNWLVNY UN W¡M GHU LNNH EORW KDU SRWHQWLDOH PHQ VRP RJVnKDUVWRUDQYHQGHOVHVY UGL

roller s n e r e Lær f spil a g u r ved b

Typer af undervisningsspil: Brætspil I[6H[O¡EHUHQ6NRYSnVSLO Rollespil I[,6WDWHQV7MHQHVWH'UDEVVDJ0HOYHG Debatspil I[6SLOOHWRPPDJWHQ.RQIURQWDWLRQ Læringscomputerspil I[*OREDO&RQÁLFWV0LQJRYLOOH Computerspil som genre/teksttype I[:R:6LPV&LYLOL]DWLRQ

VHU L Y U H 8QG DNHU 3OD\P 9HMOHGHU

8GIRUVNHU

3nWURGVDIDWGHUHUNODUHIRUGHOHYHGDWDQ

9,$&HQWHUIRU8QGHUYLVQLQJVPLGOHUăUHÁH[ă

7


Røvere og soldater i undervisningen Tekst og fotos af Merete Bach, Ragnerok

Sjovt, aktivt og spændende. +XQGUHGHWXVLQGHUE¡UQXQJHRJYRNVQHGHO WDJHULGDJLOLYHUROOHVSLO 0HQWHDWHUVSRUWHQOLYHUROOHVSLOHULNNHEDUH IRUVMRY²GHQHURJVnHQPHWRGHWLOO ULQJ Merete Bach KDUPDVVHUHUIDULQJPHG UROOHVSLORJVHUKHUSnKYRUIRUVSLOOHQHHUVn SRSXO UHRJKYRUGDQGHXQJHVEHJHMVWULQJ VSRQWDQLWHWRJYLUNHO\VWNDQDQYHQGHVLHW IDJOLJW¡MHPHG 8

9,$&HQWHUIRU8QGHUYLVQLQJVPLGOHUăUHÁH[ă


ª

/LYHUROOHVSLOYLVHURVLSUDNVLVGHQLERHQGHWUDQJLRVDOOH WLODWDJHUHSHUIRUPHRJGHOWDJHDNWLYWPHGGHQSDOHWDI XGWU\NVPXOLJKHGHUYLDOOHEHVLGGHU

Barda!7XVLQGYLVDIE¡UQRJXQJHI¡OJHUWY SURJUDPPHW RP GH XGIRUGUHQGH UROOHVSLO W W0LQGVWOLJHVnPDQJHGHOWDJHUVHOYDN WLYW HQWHQ L VNROHQV 6)2 HOOHU L GHQ ORNDOH UROOHVSLOVIRUHQLQJ/LYHUROOHVSLOHURSVWnHWRJ IXQJHUHUVRPPnOLVLJVHOY²PHQKDURJVn VLQEHUHWWLJHOVHLO ULQJVVDPPHQK QJH

8GWU\NVEHKRYRJIDJOLJKHG , 'DQPDUN KDU LV U WUH WUDGLWLRQHU KDIW DI J¡UHQGH EHW\GQLQJ IRU XGEUHGHOVHQ DI OLYHUROOHVSLO 9RUHV IRUHQLQJVNXOWXU YRUHV IULVNROHNXOWXU RJ YRUHV E¡UQHWHDWHUNXO WXU %nUHW DI GLVVH IRUXGV WQLQJHU KDU OLYH UROOHVSLO IRU RJ DI E¡UQ L 'DQPDUN VRP GHW HQHVWH VWHG L YHUGHQ KLGWLO NXQQH EORP VWUH RJ XGYLNOH VLJ WLO DW LQNOXGHUH PHUH HQ DNWLYHUROOHVSLOOHUH ,PDMLnUG¡GHGHVY UUHGHQVWRUHWHDWHU PDQG$XJXVWR%RDO6HWLHWWHDWHUKLVWRULVN SHUVSHNWLYHUGHUHQOLQMHIUD%HUWROW%UHFK WV/ UHVW\NNHUWLO$XJXVWR%RDOV)RUXPWHD WHURJYLGHUHWLO¶'HWDXWRQRPHOLYHUROOHVSLO· %nGH %UHFKW RJ %RDO JMRUGH Sn KYHU GHUHV PnGH RS PHG GHQ SDVVLYH WLOVNXHUUROOH RJ ¡QVNHGHEHJJHIRONHWVEHYLGVWJ¡UHOVHRJDN WLYHGHOWDJHOVH /LYHUROOHVSLOYLVHURVLSUDNVLVGHQLERHQGH WUDQJLRVDOOHWLODWDJHUHSHUIRUPHRJGHO WDJH DNWLYW PHG GHQ SDOHW DI XGWU\NVPXOLJ KHGHU YL DOOH EHVLGGHU ² HOOHU VDJW PHG %RDOVHJQHRUG $OOHNDQVSLOOHVNXHVSLOVHOYVNXHVSLOOHUH

/LYHUROOHVSLO VRPXQGHUYLVQLQJVPHWRGH , VNROHQ NDQ OLYHUROOHVSLO EHWUDJWHV VRP HW VHOYVW QGLJWIDJRPUnGHLGUDPDIDJHWPHQ NDQRJVnY UHHQNUHDWLYPHWRGHWLODWRSI\O GHWULQPnOLVNROHQV¡YULJHIDJ ,HQ VWHWLVNO UHSURFHVNDQOLYHUROOHVSLO Y UHNLWWHWLWY UIDJOLJHIRUO¡EKYRUO UHUH KYHU LV U YDUHWDJHU GHUHV HJHW IDJV LQWHU HVVH I[ VRP L ª'XQNHOVNRYHQV +HPPHOLJ KHGHU© 5DJQHURNV XQGHUYLVQLQJVPDWHULDOH IRUPHOOHPWULQQHWLIDJHQHGDQVNPDWHPD WLN QDWXUWHNQLN RJ LGU W +HU ELQGHU OLYH UROOHVSLOOHW IDJHQH VDPPHQ L HQ HPQHXJH KYRU DNWLYLWHWHUQH NQ\WWHU VLJ WLO VSLOOHWV ÀUH UDFHUJUXSSHURJOHGHUIUHPWLOGHXGYDOJWH RJEHVNUHYQHWULQPnOLGHHQNHOWHIDJ

1 UY URJO ULQJVEHKRY 0RWLYDWLRQHQWLODWO UHVSLUHULEHKRYHWIRU DW O UH RJ QnU WHRUHWLVNH SUREOHPVWLOOLQJHU EOLYHUQ UY UHQGHRJJLYHUPHQLQJLHQ¶YLU NHOLJ·NRQWHNVWKHURJQXHUYHMHQEDQHWWLO HWIRUO¡EPHGLQGOHYHOVHRJNRQFHQWUDWLRQ $OOH Y VQHU L ·'XQNHOVNRYHQV KHPPHOLJ KHGHU·VNDOI[EHWDOHVNDWWLONRQJHQVnHOHY HUQHDUEHMGHUPHGGHQIUHPPHGHP¡QWIRG UXEOLQHURPUHJQHUIRUVNHOOLJHQDWXUDOLHUVRP YnEHQNRUQHOOHUPHGLFLQXUWHUWLOUXEOLQHURJ ¡YHU SURFHQWUHJQLQJ RJ RYHUVODJ 1nU NRQ JHQVJ YHXGVHQGLQJHDQNRPPHUIRUDWRS NU YH VNDWWHUQH L UROOHVSLOOHW NDQ IRUKDQG OLQJHUQHJnLJDQJ 5HVXOWDWHWNHQGHVI¡UVWQnUVSLOGDJHQHU VOXWPHQVLNNHUWHUGHWDWHOHYHUQHDISU¡YHU WHRULHQLSUDNVLVRJPRGWDJHUNRQWDQWDIUHJ QLQJ«

$QHUNHQGHO ULQJVVWLO 'HWHUHIWHUKnQGHQJnHWRSIRUGHÁHVWHDW PHQQHVNHUO UHUIRUVNHOOLJWRJDWYLVRPXQ GHUYLVHUHVNDOEHVWU EHRVSnHQDIYHNVOLQJ LYRUHVPHWRGHYDOJ 9DOJHW DI OLYHUROOHVSLO VRP XQGHUYLV QLQJVPHWRGHXGP UNHUVLJYHGHQLERHQGH GLIIHUHQWLHULQJ EnGH KYDG DQJnU QLYHDX RJ IRUP (OHYHUQH HU VRP PHGVNDEHUH DI ÀN WLRQHQRJVnPHGVNDEHUHDIIRUPHQ2JKHU EHU¡UHU YL HW KHOW XQLNW HOHPHQW YHG OLYH UROOHVSLOOHW / UHUHQ VLGGHU LNNH LQGH PHG IDFLW Sn ÀNWLRQHQ RJ UROOHVSLOOHW IRUGUHU QH WRS HQ DFFHSW DI HOHYHQV XGVSLO Q VWHQ XDQVHWKYLONHW'HQQHDQHUNHQGHOVHDIVNDW WHRSNU YHUHQVDGI UGRJLQLWLDWLYHULVSLOOHW VPLWWHUDISnHOHYHQ¶LQGHLVNDWWHRSNU YHU HQ·RJPHGYLUNHUWLOHQUHODWLRQPHOOHPO U HURJHOHYGHUE\JJHUSnJHQVLGLJWLOOLGRJUH VSHNW 6OXWWHOLJW VNDO VLJHV DW OLYHUROOHVSLO NDQ WLOSDVVHVDOWLQGKROGSnDOOHNODVVHWULQPHQ HIWHUVRPGHQHQNHOWHO UHUVIDJOLJHEDOODVW HU U\JUDGHQ L VSLOOHW YLO KDQKXQ QDWXUOLJW ÀQGHPHWRGHQPHUHHJQHWWLOQRJHWIUHPIRU DQGHW«

+YRUGDQVSLOOHUPDQOLYHUROOHVSLO 6SLOOHWKDUHQIDVWUDPPHRPHQU NNHGHOV SODQODJWHGHOVVSRQWDQHDNWLYLWHWHU (Q KLVWRULH RJ GHQV NDUDNWHUHU ULGVHV RS 0DQIRUEHUHGHUVLJWLOUROOHQO UHUGHQQ\H YHUGHQ DW NHQGH E\JJHUV\UÀQGHU VLW XG VW\U RJ JHQQHPJnU In PHQ YLJWLJH UHJOHU IRUXGIRUVSLOOHW 'HQRYHURUGQHGHKLVWRULHPHGWLOSDVPDQJH YLGXQGHUOLJWO¡VHHQGHUVNDOGDQQHUDPPHQ RP GH DNWLYLWHWHU GHUJ¡U RV NORJHUHSn HW RPUnGH 8QGHUYHMV KROGHV GH DIWDOWH WULQ PnO RJ IRUPnOHWPHGIRUO¡EHWIRU¡MH

'XQNHOVNRYHQV+HPPHOLJKHGHU 0DWHULDOHW HU PnOUHWWHW PHOOHPWULQQHW L IDJHQH GDQVN PDWHPDWLN QDWXUWHNQLN RJLGU WPHQGHOHNDQVDJWHQVSOXNNHV XGWLOEnGHnULJHHIWHUVNROHHOHYHURJ WLOLQGVNROLQJVHOHYHU 'HWLQGHKROGHUEOD (Q UDPPHKLVWRULH RJ IRUVNHOOLJH VPn SORWV (QJXLGHWLODUEHMGHWPHGNDUDNWHUHU (Q JHQQHPJDQJ DI GH J QJVH UDFHU L IDQWDV\ 9LGHRNOLS PHG JRGH UnG WLO NDPS PHG ODWH[VY UG ,QSXWV WLO S GDJRJLVNH RJ GLGDNWLVNH RYHUYHMHOVHUIRUXGIRUHWUROOHVSLOVIRUO¡E 0DWHULDOHW NDQ OnQHV Sn 9,$ &)8 VRP RJVn KDU DQVNDIIHW GHQ WLOK¡UHQGH XG VW\UVNDVVH PHG NRVWXPHU YnEHQ RJ UHNYLVLWWHUWLOVSLOOHW

5ROOHVSLOVÀUPDHW5DJQHURN ODYHUXQGHUYLVQLQJVPDWHULDOHUWLOVNROHU V OJHU UROOHVSLOVXGVW\U WLO SULYDWH RJ WLO LQVWLWXWLRQHU 6HPHUHSn ragnerok.dk

9,$&HQWHUIRU8QGHUYLVQLQJVPLGOHUăUHÁH[ă

9


2UGVSLO.RUWVSLO6DQJVSLO%U WVSLO%UXJDIVSLOLXQGHUYLVQLQJHQHUHQUHQZLQZLQVLWXDWLRQ 'HWPHQHUO UHURikke RindomGHUEUXJHUPDQJHIRUVNHOOLJHIRUPHUIRUVSLOLVLQXQGHUYLVQLQJ +HUIRUW OOHUKXQKYRUIRU²RJJLYHULGHHUWLOXQGHUYLVQLQJVHJQHGHVSLO

Motivation, læring og socialt engagement Rikke Rindom Lærer ved Ulstrup Skole

'HÁHVWHHOVNHUDWVSLOOHVSLORJNRQNXUUHQ FHPRPHQWHW NDQ DOWLG DQVSRUH WLO HQJDJH PHQWKRVEnGHEDUQRJYRNVHQ'HWNDQYL VRPO UHUHXGQ\WWHYHGDWLQGGUDJHVSLORJ NRQNXUUHQFHPRPHQWHWLXQGHUYLVQLQJHQ 6RPO UHUHUHQDIPLQHVW¡UVWHXGIRUGULQJ HUDWWLOSDVVHXQGHUYLVQLQJHQWLOGHQHQNHOWH HOHY RJ V¡UJH IRU DW GHQ HQNHOWH InU PHVW PXOLJW XG DI XQGHUYLVQLQJHQ )RU DW VLNUH GHWWHHUGHWQ¡GYHQGLJWDWLQGGUDJHPDQJH IRUVNHOOLJH XQGHUYLVQLQJVIRUPHU 2J KHU HU VSLOHWDIPDQJHJRGHEXG 6SLONDQEUXJHVLIRUVNHOOLJHVLWXDWLRQHURJ IRUPHUIRUDNWLYLWHWHUDOWHIWHUKYDGPnOHWHU (OHYHUQHV\QHVGHWHUVS QGHQGHRJVMRYW VDPWLGLJPHGDWGHRJVnO UHUQRJHW'HWHU GDHQUHQZLQZLQVLWXDWLRQ

,GpHUWLOVSLO ,GpHUQHWLOGHIRUVNHOOLJHVSLOInUMHJPDQJH VWHGHUIUD)UDNRQNUHWHXQGHUYLVQLQJVPDWH ULDOHURJDOOHUHGHHNVLVWHUHQGHVSLOVRPEORW VNDO WLOUHWWHV WLO VSLO IUD 6NROHNRP WYSUR JUDPPHURVY6WRUWVHWDOWNDQEUXJHV'HW YLJWLJVWHHUEDUHDWKDYHIRNXVSnIRUPnOHW Sn KYDG HOHYHUQH VNDO O UH 'HUHIWHU XG Y OJHURJXGIRUPHUPDQVSLOOHWHIWHUGHWRJ GHU HU PDVVHU DI PXOLJKHGHU ² GHW J OGHU EDUH RP DW EUXJH IDQWDVLHQ 6SLOOHQH EH K¡YHU LNNH Y UH V UOLJW DYDQFHUHGH VHOY GHPHVWHQNOHVSLONDQIDQJHHOHYHUQHRJEL GUDJHWLOO ULQJ

'HUIRUVSLOLXQGHUYLVQLQJHQ -HJIRUV¡JHUDWLQGGUDJHVSLOLXQGHUYLVQLQJ HQVnRIWHVRPPXOLJWGDPLQHUIDULQJHUDW GHWKDUPDQJHIRUGHOH 6SLO HU PHG WLO DW VWLPXOHUH RJ HQJDJHUH HOHYHUQH ² RJVn GH HOHYHU VRP L DQGUH VL WXDWLRQHU NDQ Y UH VY UH DW HQJDJHUH 2J

YHGDWVWUXNWXUHUHVSLOOHQHRSQnUPDQDWLQ JHQHOHYHUHUSDVVLYHRJDOOHGHOWDJHUDNWLYW L O ULQJVDUEHMGHW (QGHOLJ RSQnU PDQ HIWHU PLQPHQLQJPHJHWVW¡UUHO ULQJLLQWHUDNWLRQ PHGDQGUHRJVnHUGHUMRKHOHGHWVRFLDOH DVSHNW VRP VW\UNHV RJ WU QHV L VSLOVLWXD WLRQHQ

/DYGLWHJHWEU WVSLO $NWLYLWHWHQJnULDOVLQHQNHOKHGXGSnDW HOHYHUQHLJUXSSHUVHOYODYHUHWEU WVSLO (OHYHUQH NDQ VHOY ODYH VHOYH EU WWHW O UHUHQNDQODYHHQVNDEHORQHOOHUPDQ NDQEUXJHHQVSLOOHSODGHIUDHWµULJWLJWµ EU WVSLO²IHNV7ULYLDO3XUVXLW 'HUHIWHU VNDO HOHYHUQH ÀQGH XG DI KYRUGDQ VSLOOHW VNDO VSLOOHV KYRUGDQ PDQYLQGHUUHJOHUQHLVSLOOHWRVY(QHVWH NUDY HU DW GHU LQGJnU VS¡UJVPnOVNRUW L VSLOOHW'LVVHVS¡UJVPnOVNRUWODYHUHOHY HUQHVHOY )RUPnOHW DIK QJHU DI WLPLQJHQ +YLV PDQ ODYHU DNWLYLWHWHQ VRP RSWDNW WLO HW IRUO¡E EOLYHU IRUPnOHW DW HOHYHUQH VHOY ÀQGHU YLGHQ XGI UGLJHU VS¡UJVPnO RJ GHUYHGWLOHJQHUVLJYLGHQRPHPQHW +YLVPDQSODFHUHUGHQLVOXWQLQJHQDI HWIRUO¡EEOLYHUGHWDWRSVXPPHUHUHSH WHUHRJDQYHQGHGHQYLGHQHOHYHUQHKDU WLOHJQHWVLJLIRUO¡EHWGHWFHQWUDOH 1nUJUXSSHUQHKDUODYHWEU WVSLOOHQH SU¡YHUPDQKLQDQGHQVEU WVSLORJNRP PHU GHUYHG RJVn RPNULQJ GH DQGUH JUXSSHUV VS¡UJVPnO L HQ IRUP IRU YL GHQVGHOLQJ

10 9,$&HQWHUIRU8QGHUYLVQLQJVPLGOHUăUHÁH[ă

+HUHUEHVNUHYHWQRJOHDIGHVSLOMHJEUXJHU L PLQ XQGHUYLVQLQJ 'H HU VHOYI¡OJHOLJ SU JHW DI DW MHJ DUEHMGHU PHVW PHG NODVVHWULQ RJ IDJHQH GDQVN HQJHOVN RJ PXVLN PHQ GH ÁHVWH VSLO NDQ PHG LQJHQ HOOHUIn QGULQJHURYHUI¡UHVWLODQGUHNODV VHWULQRJIDJ

9HQGHVSLOWLO VSURJOLJRSP UNVRPKHG (WVSLOPHGPDQJHPXOLJKHGHUGHUNDQ EUXJHVLDOOHIDJ )[ (Q PnGH DW VSLOOH VSLOOHW Sn HU DW GHQHQHKDOYGHODINRUWHQHKDUELOOHGHU DI XUH PHG NORNNHVO W RJ GHQ DQGHQ KDOYGHO DI NRUWHQH KDU WLGVSXQNWHUQH EHVNUHYHW )[ WHQ PLQXWHV SDVW VL[ 6n WU QHU PDQ NORNNHQ Sn IUHPPHGVSUR JHWPHQGHWNXQQHRJVnY UHLGDQVNL GHVPnNODVVHU )[0DQNDQRJVnODGHKDOYGHOHQDINRUW HQHKDYHRUGSnHQJHOVNRJGHQDQGHQ KDOYGHO ELOOHGHU DI RUGHQH Vn RUG RJ ELOOHGH SDUUHV 'HWWH HU JRGW WLO DW LQG O UH HOOHU UHSHWHUH RUG 6NDO ¡YHOVHQ Y UHOLGWVY UHUHODYHVVSLOOHWPHGHQJ HOVNHRUGRJGDQVNHRUG )[$QGUHPXOLJKHGHUNXQQHY UHQXWLG GDWLG RUGRUGNODVVHU SHUVRQWLOO JV RUG IRUIDWWHUWLWHO ELOOHGH DI VWHGVWH GHWV QDYQ ÁDJODQG QRGHQRGHEHWHJ QHOVH ELOOHGH DI NURSVGHOQDYQ Sn NURSVGHO RVY 2J LJHQ NDQ PDQ RJVn ODGHHOHYHUQHODYHGHUHVHJHWYHQGHVSLO XGIUDJLYQHLQVWUXNWLRQHU


+M¡UQHOHJ

)LVN

/DYHRUGDIRUG

-HJ EOLYHU RIWH VSXUJW RP YL LNNH VQDUW VNDO OHJH KM¡UQHOHJHQ LJHQ 'HW HU HQ OHJ VRP HU JRG WLO HW I\VLVN DIEU N RJ VDPWLGLJV\QHVHOHYHUQHGHQHUVMRY -HJ KDU EUXJW GHQ L IRUELQGHOVH PHG JUDPPDWLNPHQGHQNDQRJVnEUXJHVWLO I[WDEHOWU QLQJVWDYHWU QLQJUHSHWLWLRQ PHGPHUH 0DQODYHUÀUHVNLOWH3nKYHUWVNLOWVWnU HQ RUGNODVVH I[ QDYQHRUG XGVDJQV RUG WLOO JVRUG IRUKROGVRUG 6NLOWHQH SODFHUHV L NODVVHQV HOOHU VNROHJnUGHQV ÀUH KM¡UQHU 1nU OHJHQ VWDUWHU VWnU DOOH HOHYHULPLGWHQ/ UHUHQUnEHUHWRUGRS RJ HOHYHUQH VNDO EHVOXWWH KYLONHQ RUG NODVVHRUGHWWLOK¡UHURJSODFHUHVLJLGHW SnJ OGHQGHKM¡UQH )LGXVHQHUDWGHVRPLNNHHUVnVLNUH L RUGNODVVHUQH RIWH EORW I¡OJHU HIWHU GH DQGUH 0HQ QnU DOOH HU SODFHUHW VS¡UJ HV QRJOH HOHYHU KYRUIRU PDQ VWnU L GHW SnJ OGHQGH KM¡UQH RJ GH IRUVNHOOLJH VYDUPXOLJKHGHUKM¡UQHU GU¡IWHV 3n GHQ PnGH EOLYHU DOOH NODU RYHU KYLONHQ RUGNODVVH RUGHW WLOK¡UHU RJ KYRUIRU 2J HOHYHUQHHOVNHUGHRUGKYRUGHUHUÁHUH O¡VQLQJVPXOLJKHGHU²I[O¡ERJGDQV

.RUWVSLOOHW ÀVN NHQGHU GH ÁHVWH +HU EUXJHU PDQ WDOOHQH IUD WLO 6SLOOHW NDQRJVnEUXJHVWLODWWU QHGHVPnWDO SnIUHPPHGVSURJ6nVSLOOHVVSLOOHWEORW SnHQJHOVN +YLVPDQLNNHKDUGHQVODJVNRUWGHU HIWHUVS¡UJHV VYDUHU PDQ EORW µJR ÀVK LQJµ ,QGHQ VSLOOHW JnU L JDQJ E¡U PDQ OLJHJHQQHPJnGHIRUVNHOOLJHYHQGLQJHU GHUEUXJHVLVSLOOHW ²µGR\RXKDYHDQ\«µ µ\HVµ µQRµ µJRÀVKLQJµ 'DGHUHUInPHQIDVWHYHQGLQJHULVSLO OHWHUGHWXGRYHUWDOWU QLQJRJVnJRGW WLO DW WU QH HOHYHUQHV PXQGWOLJKHG L VWDUWHQDIHWVSURJIRUO¡E

(OHYHUQHLQGGHOHVLJUXSSHURJInUXG OHYHUHWHW ODQJW RUG'HUHIWHUJ OGHU GHWRPDWODYHVnPDQJHQ\HRUGVRP PXOLJWXGDIRUGHW(OHYHUQHHOVNHU GHWWHVSLORJGHUJnUPHJHWVSRUWLDW ÀQGHÁHVWRUG

$OLDV (OHYHUQHWU NNHUHWELOOHGHDIHQWLQJHO OHUHQVHGGHOKYRURUGHWVWnURJVNDOVn IRUNODUHRUGHWXGHQDWVLJHVHOYHRUGHW 3n GHQ PnGH ¡JHV HOHYHUQHV RUGNHQG VNDERJPXQGWOLJKHGRJPDQNDQWU QH EHVWHPWHXGYDOJWHRUGRJEHJUHEHUVRP PDQQHWRSDUEHMGHUPHG

%LQJR7DOORWWHUL

+LWPHGVDQJHQ / UHUHQ VSLOOHU HQ VDQJ ² HQWHQ Sn NODYHU JXLWDU HOOHU FG ² KYRUHIWHU GHW J OGHURPI¡UVWDWJ WWHKYLONHQVDQJ GHW HU RJ GHUHIWHU UHMVH VLJ RS RJ IRUW V WWHVDQJHQ0DQNDQPHGIRUGHOLQG GHOHHOHYHUQHLKROGIRUSnGHQPnGHDW ¡JH NRQNXUUHQFHPRPHQWHW +HU ¡YHV EODQGW DQGHW VDQJNHQGVNDE VRORVDQJ RJ GHW DW WXUGH VWLOOH VLJ RS IRUDQ NODV VHQ RJV\QJH 

%LQJR EUXJHU MHJ RIWH WLO UHSHWLWLRQ DI WDOOHQH L VSURJIDJHQH NDQ VHOYI¡OJHOLJ RJVn EUXJHV L PDWHPDWLN WLO WU QLQJ DI WDOOHQH 'HUÀQGHVIRUVNHOOLJHVODJVWDO ORWWHUL1RJOHKDUNXQWDOOHQHIUDWLO DQGUHIUDWLORVY3nGHQPnGHNDQ PDQ¡JHVY UKHGVJUDGHQDOWHIWHUKYRU HOHYHUQHHUIDJOLJW1nUHOHYHUQHKDUELQ JRVNDOGHVHOYI¡OJHOLJVHOYUnEHYLQGHU WDOOHQHRS 'HWHUHQJRGPnGHDWWU QHWDOOHQH SnRJHOHYHUQHJnUPHJHWRSLGHW)DN WLVNVnPHJHWDWPDQVNDOV¡UJHIRUDW V WWHJRGWLGDIWLOGHWVnGHUHUWLGWLODW DOOH HOOHU Q VWHQ DOOH NDQ Qn DW YLQGH 'HUEHK¡YHULNNHQ¡GYHQGLJYLVDWY UH JHYLQVWHU

6SLONDQEUXJHVWLO DWWLOHJQHVLJYLGHQ DWRSVXPPHUHRJUHSHWHUHYLGHQ RSQnHWLHWIRUO¡E DWDIUXQGHRJHYDOXHUHHWIRUO¡E DWXGIRUGUHHOHYHUQHV VHOYVW QGLJHW QNQLQJ HWDIEU NIUDDQGUH XQGHUYLVQLQJVIRUPHU HQVRFLDODNWLYLWHWWU QLQJ

9,$&HQWHUIRU8QGHUYLVQLQJVPLGOHUăUHÁH[ă

11


SPOT

på spil

Spil fra CFU – til udlån og inspiration

Røverhistorier

)nRYHUEOLNRYHUDOOHGHVSLOGXNDQOnQH Sn9,$&)86HWUHRPIDWWHQGHOLVWHUPHG PDVVHUDIJRGHEXGSn ‡YLDFIXGN!6NLYH+HUQLQJ!8GOnQ!6SLOL XQGHUYLVQLQJHQ ‡YLDFIXGN!6NDQGHUERUJ!/ UHPLGOHU! /LQNVWLOVDPOLQJHUQH!6SLO

)RUPnOHWPHGVSLOOHWHUDWXGYLNOHHOHYHUQHV HYQHWLODWIRUW OOHKLVWRULHUVDPDUEHMGHRJ O\WWHDNWLYW*HQQHPVN YHIU NNHRJVMRYH LOOXVWUDWLRQHU InU HOHYHUQH JDQJ L IDQWDVLHQ HNVSHULPHQWHUHURJVNDEHUQXDQFHULGHUHV VSURJQnUGHUIRUW OOHVKLVWRULHU 6SLOOHW EHVWnU DI IDUYHGH ELOOHGNRUW PHG SHUVRQHUK QGHOVHURJWLQJVDPWVWDUWRJ VOXWNRUWWLOIRUW OOLQJHUQH 'HU VSLOOHV Sn WLG RJ WHUQLQJHU DIJ¡U KYLONHWNRUWPDQVNDOEUXJHLVLQKLVWRULH 6SLOOHWDQEHIDOHVVRPVXSSOHPHQWWLOXQGHU YLVQLQJHQLPXQGWOLJGDQVN $QWDOVSLOOHUH 0nOJUXSSH0HOOHPWULQQHW

2JQnU9,$&)8·VQ\HKMHPPHVLGHJnULOXI WHQEOLYHUVWLHQIRUPHQWOLJ ‡YLDFIXGN!PDWHULDOHU

Fun-battle

Nye spil til engelskundervisningen

Nyt pædagogisk spil til dansk fra Alinea

'HUHUK¡MDNWLYLWHWLGHWQ\HVMRYHRJXQ GHUKROGHQGHVSLOGHUNDQEUXJHVEnGHLQ GHQG¡UVRJXGHQG¡UV 7RKROGWLOGHOHVKYHUHQEDQHKDOYGHO +YHUWKROGVNDOSODFHUHVLQIDQHLKM¡UQHWDI HJHQEDQHKDOYGHORJVnJ OGHUGHWRPDW HUREUHPRGVWDQGHUQHVIDQH0RGVWDQGHUQH QHGN PSHVPHGNDVWHVN\WVSnYHVWHQRJ VNROGHWEUXJHVWLOIRUVYDU 7LOVSLOOHWI¡OJHUVSLOOHYHVWHVNMROG NDVWHVN\WVV WVSLOOHUHJOHUVDPWUHNYLVLW WHUWLOWR\GHUOLJHUHVSLOGHURJVnHUEHVNUH YHWLUHJOHUQH 0nOJUXSSH²NODVVH

Spil med læringsstil 'H IRUVNHOOLJH O ULQJVVWLOH WLOJRGHVHV L GH Q\H VSLO IUD (QJOLVK &HQWHU VRP ,QIRUPD WLRQVVDPOLQJHUQHIRUQ\OLJKDUN¡EW 6SLOOHQH HU ,..( WLO EUXJ L XQGHUYLVQLQJHQ PHQNDQXGOnQHVWLOJHQQHPV\Q 0nOJUXSSH)UDNODVVHWLOYRNVQH / VPHUHRJVHVSLOOHQHSn YLDFIXGN!IDJ!HQJHOVN

FOOD 1\HPQHER[WLOEH J\QGHUXQGHUYLVQLQ JHQLHQJHOVN )RUVNHOOLJH O ULQJVVWLOHNUHDWL YLWHWRJO ULQJ0HG OHJHQGHKDQGVRQ DNWLYLWHWHUGHUV W WHUJDQJLHOHYHUQHV VSURJSURGXNWLRQKDU YLVDPPHQVDWHPQH NDVVHQ)22'WLOHQJHOVNXQGHUYLVQLQJHQL NODVVH .DVVHQLQGHKROGHU ‡H[DIERJHQ)RRGIUD3HQJXLQ<RXQJ 5HDGHUV ‡HWVSLO)RRG3LFWXUH%LQJR ‡HQHQJHOVNNRJHERJIRUE¡UQ&KLOGUHQ·V 4XLFN (DV\ ‡HWK IWHPHGLGpHURJIRUVODJWLODNWLYLWHWHU UK\PHVRJVS QGHQGHOLQNV ‡GLYHUVHSODVWLNWU OHJHPDGRJOHJHVHUYLFH

Computerspil på skemaet .RQIHUHQFH 8QLYHUVLW\&ROOHJH/LOOHE OW 2GHQVH GHFHPEHU KWWSNRUWOLQNGNQXU

12 9,$&HQWHUIRU8QGHUYLVQLQJVPLGOHUăUHÁH[ă


fra VIA CFU FRANSK Kit Pedagogique 1 og 2 (W XGYDOJ DI IRUVNHOOLJH IUDQVNH VSLO WLO GH I¡UVWH QLYHDXHU L IUDQVNXQGHUYLVQLQJHQ VDPWHQPDQXDOPHGEHVNULYHOVHUDIVSLORJ JORVHOLVWH 0nOJUXSSH%HJ\QGHUXQGHUYLVQLQJHQ

Skoleskak

Undervisning og spil på www

'HU VWnU VNDN Sn VNROHVNHPDHW FLUND VWHGHU L 'DQPDUN 'HW J¡U GHU IRUGL VNDN VW\UNHUNRPSHWHQFHUQHLQGHQIRUNRQFHQWUD WLRQ NUHDWLYLWHW RJ DQDO\WLVNH HYQHU RJ JH QHUHOW VW¡WWHU RYHUJDQJHQ IUD GHQ NRQNUHWH W QNQLQJWLOGHQPHUHDEVWUDNWH

Om computerspil og læring VSLOVNROHGN

'DQVN 6NROH 6NDN KDU VHOY XGJLYHW IDJ K IWHW·) OOHV0nOLVNDN· 6H NXUVXVRYHUVLJW RJ ·) OOHV 0nO IRU VNDN· PYSnVNROHVNDNVKMHPPHVLGHVNROHVNDNGN

Dilemmaspil til undervisning om EU HXHPXGN Spil, webetik og meget mere HPXGN!/ UHUHLJUXQGVNROHQ!7HPDHU SnWY UVDIIDJ!&RPSXWHUVSLOLXQGHUYLV QLQJHQZHEHWLN EMUs blog om computerspil og læring KWWSWLQ\XUOFRPHVQ] EMUs elevmateriale om computerspil KWWSWLQ\XUOFRPQQVD] Om computerspil i folkeskolen )RUVNQLQJV\QVSXQNWHUHUIDULQJHULQVSLUD WLRQRJJRGHUnG VSLOXQGHUYLVQLQJGN Forskning om computerspil VSLOIRUVNQLQJGN

DJEEO - ikke kun for idrætslærere *36·HU PRELOWHOHIRQHU RJ HQ ZHEEDVHUHW VSLOPRWRU0HGVSLOOHW'-((2NDQGLQHHOHY HUInJRGPRWLRQIULVNOXIWRJVDPWLGLJO UH QRJHW RP VDPDUEHMGH 'X NDQ Y OJH PHO OHP HQ U NNH RSJDYHU VRP DQGUH O UHUH KDUVWLOOHWLOLJQHQGHVSLORJGXNDQODYHGLQH HJQH /DY RSJDYHUQH ORNDOH Vn GLQH HOHYHU InU YLGHQ RP RPUnGHWVE\HQV VHY UGLJKHGHU HOOHU ODY RSJDYHU GHU O JJHU VLJ RS DG GLQ IDJOLJHXQGHUYLVQLQJ 6HPHUHSn'-((2GN 9,$ &)8 KDU LQGN¡EW VSLOOHW RJ XGE\GHU NXUVHULEUXJDIGHW'HGHOWDJHQGHNXUVLVWHU InUVRPGHI¡UVWHPXOLJKHGIRUDWOnQHVSLOOHW 6SLOOHWNRPPHUI¡UVWLXGOnQVVDPOLQJHQQnU GHWHUDISU¡YHWDIGHO UHUHGHUGHOWDJHULHW DIHIWHUPLGGDJVNXUVHUQH +HUQLQJQRYHPEHU cUKXVMDQXDU 6NLYHPDUWV 6HVLGH

Tema om computerspil YLGHQVNDEGN!WHPDHU!&RPSXWHUVSLO Skriveskole og computerspil - The Sims og Harry Potter VSLOLXQGHUYLVQLQJHQVSDFHVOLYHFRP

.LOGHµ'-((2MRVKXDWUHHGN

9,$&HQWHUIRU8QGHUYLVQLQJVPLGOHUăUHÁH[ă

13


)UDVSLOWLOO ULQJ'HQ\H) OOHV0nOLGDQVNRPIDWWHU FRPSXWHUVSLOLXQGHUYLVQLQJHQPHQWLOV\QHODGHQGHKDUYL VY UWYHGDWNRPPHLJDQJPHGDWEUXJHGHGLJLWDOHVSLO 6NROHELEOLRWHNDU Ella Myhring IRUW OOHUKHUSnEDJJUXQGDIVLQH HUIDULQJHUKYRUIRURJKYRUGDQNRPPHUFLHOOHFRPSXWHUVSLONDQ LQWHJUHUHVLVNROHQVXQGHUYLVQLQJ

Ella Myhring Medstifter af spilskole.dk Lærer og skolebibliotekar ved Højby Skole, Odense

0\WH Spil er ikke produceret med læring for øje – derfor kan de ikke bruges til undervisning! 'HQQHSnVWDQGVW¡GHUMHJM YQOLJWSnLNNH NXQXQGHURSO JRJNXUVHURPFRPSXWHUVSLO L XQGHUYLVQLQJHQ PHQ RJVn L IRUVNQLQJVOLW WHUDWXUHQ 0HQ RJVn PDQJH DQGUH PDWHULDOHU VRP DQYHQGHV L VNROHQ HU KHOOHU LNNH SURGXFH UHWPHGO ULQJIRU¡MH9LO VHUHWKDYDIUR PDQHU RJ QRYHOOHU RJ YL VHU VSLOOHÀOP PHG HOHYHUQH 9RUHV RSJDYH VRP O UHUH HU DW LVFHQHV WWH HQ O ULQJ L VDPVSLOOHW PHOOHP PDWHULDOHUQHRJPnOHQHIRUXQGHUYLVQLQJHQ 3nVDPPHPnGHPHGFRPSXWHUVSLO +DUU\ 3RWWHU RJ IDQJHQ IUD $]NDEDQ VRP FRPSXWHUVSLO HU I[ RSODJW DW LQGGUDJH L GDQVNXQGHUYLVQLQJHQ VDPPHQ PHG ERJHQ RJÀOPHQDIVDPPHQDYQ'HWUHJHQUHUNDQ DQDO\VHUHV KYHU IRU VLJ RJ VDPPHQOLJQHV PHGKHQEOLNSnYLUNHPLGOHURJIRUW OOHIRUP 'HW HU RSODJW DW GLVNXWHUH PHG HOHYHUQH KYLONHQRSOHYHOVHKHQKROGVYLVERJHQÀOPHQ RJVSLOOHWJLYHUGHP 6SLOOHW NDQ OLJHOHGHV LQGGUDJHV L HQJHOVN XQGHUYLVQLQJHQ ² KHU Y OJHU PDQ EORW DW VSLOOHGHQHQJHOVNHXGJDYHDIVSLOOHW(OHYHU L NODVVH ODYHU HQ OLOOH LOOXVWUHUHW ZDON WKURXJK²HQJXLGHWLOVSLOOHW²VRPGHLQYL WHUHUNODVVHWLODWVSLOOHHIWHU3nGHQPnGH InU HOHYHUQH L NODVVH HQ YDOLG IHHGEDFN Sn RP GH KDU XGWU\NW VLJ L IRUVWnHOLJH YHQ GLQJHU NODVVHODYHURJVnEURFKXUHUL3XEOLVKHU VRP DQPHOGHU VSLOOHW RYHUIRU HQ JLYHQ PnO

JUXSSH3nGHQPnGHWLOJRGHVHVRJVnLWIDJ OLJHPnO

0\WH Eleverne har bedst af at have deres fritidsspil i fred for de voksne! $OOHYRNVQHVRPRPJnVE¡UQKDUHIWHUPLQ PHQLQJHWPHGDQVYDUQnUGHWJ OGHURPDW UXVWH E¡UQ WLO DW I UGHV WU\JW L GHQ GLJLWDOH YHUGHQ RJ DOWVn RJVn L FRPSXWHUVSLOOHQHV YHUGHQ (Q XQGHUV¡JHOVH RIIHQWOLJJMRUW DI ,RZD 6WDWH8QLYHUVLW\LDSULOYLVHUDWRSPRG DIGHnULJHGHUVSLOOHUFRPSXWHU VSLO XGYLVHU VNDGHOLJH DIK QJLJKHGVV\PS WRPHU0DQNDQVDJWHQVIRUHVWLOOHVLJHQOLJ QHQGHWHQGHQVKRVGDQVNHVSLOOHUH /HGHUDI&HQWHUIRU/XGRPDQL0LFKDHO%D\ -¡UVHO IRUW OOHU GD RJVn L DUWLNOHQ ·‘JHW DI K QJLJKHGDIVSLO· -3 DWIRONLVWL JHQGHRPIDQJV¡JHUKM OSWLOGHUHVPLVEUXJ DIFRPSXWHUVSLOSnQHWWHW'HUHUVnOHGHVDO PXOLJJUXQGWLODWGLVNXWHUHULVLFLLIRUELQGHOVH PHG FRPSXWHUVSLO PHG GHQ RSYRNVHQGH JHQHUDWLRQRJVnLNODVVHY UHOVHW 9RUHVHUIDULQJIUD+¡ME\6NROHHUDWHQGLV NXVVLRQ RP FRPSXWHUVSLO PHG IRNXV Sn I[ N¡QVUROOHU DIK QJLJKHG RJ YROGVSUREOHPD WLN HU SRSXO U +HU NDQ DOOH HOHYHU GHOWDJH RJVnGHHOHYHUVRPLNNHSOHMHUDWY UHVn PRWLYHUHGHIRURJGHOWDJHQGHLGLVNXVVLRQHU LNODVVHQ 'LVVH GLVNXVVLRQVHPQHU HU IUHPUDJHQ GH XGJDQJVSXQNWHU IRU RS¡YHOVH DI HOHYHU

14 9,$&HQWHUIRU8QGHUYLVQLQJVPLGOHUăUHÁH[ă

NODVVHIRUEHUHGHUSU VHQWDWLRQDI$VWULG /LQGJUHQVXQLYHUVIRUNOPHGKM OSIUD VSLOOHW$VWULG/LQGJUHQV(YHQW\UOLJH9HUGHQ

QHV DUJXPHQWDWLRQVI UGLJKHGHU RJ HYQH WLO DW O\WWH WLO KLQDQGHQV VWDQGSXQNWHU (I WHU NODVVHGLVNXVVLRQ RJ RSOLVWQLQJ DI DUJX PHQWHU HU GHU JRGH PXOLJKHGHU IRU DW ODGH HOHYHUQH NRPPXQLNHUH VNULIWOLJW YHG DW EH Q\WWH pW DI GH PDQJH JUDWLV EORJUHGVNDEHU I[EORJVSRWFRP

0\WH Hvis vi køber computerspil til skolebrug, understøtter vi spilbranchen, og det bør vi ikke! 'HW HU NODUW DW YL XQGHUVW¡WWHU FRPSXWHU VSLOVEUDQFKHQ YHG DW N¡EH VSLO OLJHVRP YL XQGHUVW¡WWHUERJIRUODJHQHYHGDWN¡EHE¡JHU RJ ÀOPEUDQFKHQ YHG DW N¡EH ÀOP 0HQ KHU VNDOYLW QNHSnDWFRPSXWHUVSLOLNNHHUGHW XQGHUO¡GLJHPHGLHVRPPDQJHPnVNHWURU &RPSXWHUVSLOHUEOHYHWDFFHSWHUHWDI(XURSD .RPPLVVLRQHQVRPHWNXOWXUSURGXNWIRUÁHUH nUVLGHQ9LRSOHYHUDWFRPSXWHUVSLOEODQGHU VLJ PHG DQGUH PHGLHU RJ GHU SURGXFHUHV VSLOSnEDJJUXQGDIURPDQHUÀOPWHJQHVHUL HUHYHQW\URJWYVHULHU'HUSURGXFHUHVRJVn ÀOPURPDQHURJWHJQHVHULHUSnEDJJUXQGDI FRPSXWHUVSLO 9LKDULVNROHQLQJHQEHW QNHOLJKHGHUYHG DW LQVSLUHUH HOHYHUQH WLO DW EOLYH IRUEUXJHUH DI E¡JHU HOOHU ÀOP RJ GHW E¡U YL KHOOHU LNNH KDYHQnUGHWJ OGHUFRPSXWHUVSLOKYLVXG JDQJVSXQNWHWHUDWYLEUXJHUVSLOWLODWRS¡YH IDJOLJH NRPSHWHQFHU KHUXQGHU RJVn HQ NUL WLVNPHGLHVDQVKYRUYLVW\UNHUGLDORJHQRP RJIRUVWnHOVHQDIFRPSXWHUVSLO


Myterne om

computerspil ª

/LGWSURYRNHUHQGHVDJWPHQHUMHJIDNWLVNLNNHPDQNDQY UH HQJRGIRONHVNROHO UHUKYLVPDQLNNHKDUVSLOOHWPLQGVW WLPHUVFRPSXWHUVSLO© &DUVWHQ-HVVHQOHNWRUSKG'78 Sn8GGDQQHOVHVIRUXP

0\WH Eleverne er dygtigere til computerspil end læreren, så de lærer ikke noget! (OHYHUQHHUVRPUHJHOPHJHWKXUWLJHUHSnWD VWDWXUHWRJWLOQDYLJDWLRQLVSLOHQGRVO UHUH 0HQ GHW EHW\GHU LNNH DW HOHYHUQH DXWRPD WLVNKDUGLJLWDOHNRPSHWHQFHU 'H VNDO O UH DW VNHOQH JRGW IUD VNLGW RJ LQGKROGIUDIRUP'HQQHO ULQJNDQO UHUHQ PHGVLQHS GDJRJLVNHNRPSHWHQFHUV WWH VFHQHQIRU+YLVYLVRPO UHUHVNDOV WWHRV LQGLHWVSLOHUGHWQHPPHVWRJKXUWLJVWDWIn HQHOHYWLODWGHPRQVWUHUHGHW+DUPDQPRG WLO Vn DW VLJH DW E\WWH UROOH PHG HOHYHQ YLO PDQRSOHYHHOHYHQVJO GHRJVWROWKHGRYHU DWEOLYHDQHUNHQGWIRUVLQNXQQHQ 0\WH Der er ikke bevis for, at eleverne lærer bedre med computerspil end med andre læremidler, så derfor bør vi ikke bruge dem! $W O UHUH HIWHU IRUO¡E PHG FRPSXWHUVSLO Sn HW SDU HQNHOWH VNROHU L 'DQPDUN XGWU\N NHU EHJHMVWULQJ RYHU HOHYHUQHV PRWLYDWLRQ RJ IRUEO¡IIHOVH RYHU GHUHV UHVXOWDWHU XGJ¡U LNNH QRJHW YLGHQVNDEHOLJW EHYLV IRU VXFFHV (QHYDOXHULQJHIWHUHWIRUO¡EPHGFRPSXWHU VSLORJGDQVNLÀUHNODVVHUSn+¡ME\6NROHRJ +¡QJ6NROHKYRUGHUEOHYDUEHMGHWPHGSHU VRQNDUDNWHULVWLN PLOM¡EHVNULYHOVH RJ QRYHO OHVNULYQLQJYLVWHDWKDOYGHOHQDIGHFD GHOWDJHQGH HOHYHU KDYGH I¡OW VLJ G\JWLJHUH HQGGHSOHMHURJPHQWHDWGHKDYGHRSQnHW EHGUHUHVXOWDWHUHQGV GYDQOLJSnJUXQGDI

LQGGUDJHOVHDIFRPSXWHUVSLO/DQJWGHÁHVWH KDYGHI¡OWVLJPHUHPRWLYHUHGHHQGYDQOLJW RJ Q VWHQ DOOH YDU V UGHOHV JRGW WLOIUHGVH PHGGHUHVSURGXNWHU 'HQQHVHOYHYDOXHULQJHUKHOOHULNNHYLGHQ VNDEHOLJW EDVHUHW 0HQ IRU GH O UHUH VRP KDUDUEHMGHWPHGFRPSXWHUVSLOVSURMHNWHUQH Sn+¡ME\6NROHHUGHULQJHQWYLYORPVXFFHV HQRJGHWI¡UVWHIRUO¡EEOLYHUDOWLGHIWHUIXOJW DIÁHUH« 6RPOHGLEHVWU EHOVHUQHSnDWXGEUHGH NHQGVNDEHW WLO O ULQJVSRWHQWLDOHUQH L FRP SXWHUVSLOLIRUKROGWLOIRONHVNROHQVXQGHUYLV QLQJ YLOOH GHW Y UH JXOG Y UG KYLV IRUVN QLQJVIHOWHWÀNLQWHUHVVHIRUGHHUIDULQJHUGHU J¡UHVUXQGWRPNULQJVnYLNXQQHInHWYLGHQ VNDEHOLJWEDVHUHWJUXQGODJIRUDWNRPPHHW VNULGWYLGHUH

Computerspil på skemaet .RQIHUHQFHGHFHPEHUL2GHQVH 6HKWWSNRUWOLQNGNQXU

 2J PHQV YL YHQWHU Sn DW GHW VNHU VNDO RSIRUGULQJHQWLOO UHUQHKHUIUDY UHDWNLJJH HOHYHUQHRYHUVNXOGHUHQV WWHVLJOLGWLQGL VSLOOHQHVYHUGHQRJSU¡YHDWLQGGUDJHVSLOL XQGHUYLVQLQJHQ (OHYHUQH IRUYHQWHU QHPOLJ PHG UHWWH DW YL LQWHUHVVHUHU RV IRU GHW GH ODYHULGHUHVIULWLGRJGHYLOUHVSHNWHUHRVIRU GHWQ

Computerspil og skoleudvikling 8QGHUYLVQLQJVPLQLVWHULHW ¡QVNHU DW VNR OHUQHEUXJHUFRPSXWHUVSLOLO ULQJV¡MHPHG , O VHSODQHQ WLO IDJK IWHW ·) OOHV 0nO 'DQVN·Q YQHVDWXQGHUYLVQLQJHQ LDOOHIHPIRUO¡ERPIDWWHUFRPSXWHUVSLO ·)UDVSLOWLOO ULQJ·HUWLWOHQSnHWXGYLNOLQJV DUEHMGH Sn +¡ME\ 6NROH L 2GHQVH VW¡WWHW DI8QGHUYLVQLQJVPLQLVWHULHWVIRUV¡JVSXOMH µ6NROHXGYLNOLQJµ

6HRJVn (08VEORJRPFRPSXWHUVSLORJO ULQJ (08VHOHYPDWHULDOHRPFRPSXWHUVSLO (08VO UHUPDWHULDOHRPFRPSXWHUVSLO ) OOHV0nOIRUGDQVN   (OHYHUIUD+¡ME\6NROHEORJJHURPFRPSXWHUVSLO  

KWWSWLQ\XUOFRPHVQ] KWWSWLQ\XUOFRPQQVD] KWWSWLQ\XUOFRP[VQ XYPGN!!3XEOLNDWLRQHU!! ) OOHV0nO'DQVN KWWSWLQ\XUOFRPQ[XJV RJKWWSWLQ\XUOFRPOEKDH\

9,$&HQWHUIRU8QGHUYLVQLQJVPLGOHUăUHÁH[ă

15


+RYHGO¡VHVN\GHVSLORJIRUGXPPHQGHWLGVIRUGULYHOOHU PDVVHUDIVS QGHQGHO ULQJVPXOLJKHGHULXQGHUYLVQLQJHQ" Rasmus Sune Jørgensen og Simon Rune Jørgensen UHÁHNWHUHURYHURJUnGJLYHURPKYDGPDQE¡URYHUYHMH LQGHQHOHYHUQHLQYLWHUHVPHGLFRPSXWHUUXPPHW ²PHQI¡UVWVS¡UJHUGHOLJHHOHYHUQHWLOUnGV

Der er ingen tvivl om, at medier fylder meget i elevernes fritidsliv – men hvordan bruger man begejstringen for eksempelvis computerspil i læringssammenhænge? 9HQVWUH KnQG VNULYHU HQ VPV PHQV K¡MUH KnQGVW\UHUHQIRGEROGVSLOOHULHWFRPSXWHU VSLO , EDJJUXQGHQ EO VHU DQO JJHW PXVLN XG IRU IXOG VNUXH RJ WY·HW YLVHU HQ XQGHU KROGHQGH VHULH« (Q ODQJ VNROHGDJ HU VOXW VNROHWDVNHQ HU VPLGW Sn JXOYHW RJ Vn VNDO GHUNREOHVIUD 0HQV GH ÁHVWH YRNVQH IRUELQGHU DIVODS QLQJ PHG DW KYLOH ¡UHUQH RJ KDYH EHQHQH RSSHVNHUGHWIRUE¡UQRJXQJHRIWHKHOWDQ GHUOHGHVGHUVNUXHVRSIRUPHGLHIRUEUXJHW

6SLOSnVNROHVNHPDHW 6 W FRPSXWHUVSLO Sn VNROHVNHPDHW 6nGDQ O\GHU GHW HQNOH EXGVNDE IUD 7KRPDV RJ 5DMNXPDU ² WR HOHYHU IUD NODVVH Sn

LÆRING FRPSXWHU PÅ SPIL

7RIWHYDQJVVNROHQ L (EHOWRIW %HJJH GUHQJH HU HUIDUQH FRPSXWHUVSLOOHUH RJ EUXJHU RIWH HWSDUWLPHURPGDJHQSnVSLOVRPHNVHP SHOYLV PXOWLSOD\HU RQOLQHUROOHVSLOOHW µ:RUOG RI:DUFUDIWµRJVN\GHVSLOOHWµ&RXQWHUVWULNHµ ) OOHVQ YQHUH IRU IDYRULWVSLOOHQH HU DW GHKDQGOHURPDWXGIRUVNHQ\HXQLYHUVHUDW DYDQFHUH WLO K¡MHUH QLYHDXHU VDPW DW KDYH LQGÁ\GHOVHSnVSLOOHWVJDQJYHGDWIRUHWDJH YDOJRJWU IIHEHVOXWQLQJHU,QFLWDPHQWHWIRU DWEUXJHPDQJHWLPHUYHGWDVWHUQHXGJ¡UHV GHVXGHQDIVSLOOHQHVVRFLDOHIXQNWLRQ ,I¡OJH 7KRPDV RJ 5DMNXPDU KDQGOHU GHW L K¡M JUDG RP DW K\JJH VLJ PHG YHQQHU IUD EnGHF\EHUVSDFHRJµUHDOOLIHµ 1nUMHJVSLOOHUFRPSXWHUNRPPXQLNHUHUMHJ PHGPHQQHVNHUIUDKHOHYHUGHQ'HWHUPH JHWQHPWDWP¡GHQ\HYHQQHUSnGHQPnGH 0HQGHWHURJVnK\JJHOLJWDWVSLOOHPHGNDP PHUDWHUQH IUD NODVVHQ -HJ VSLOOHU RJVn IRU DWY UHVDPPHQPHGGHPIRUW OOHU5DMNX PDU

$WVSLOOHVLJWLOO ULQJ Rasmus Sune Jørgensen / UHUSn7RIWHYDQJVNROHQL (EHOWRIW (08UHGDNW¡UIRUHQJHOVNL JUXQGVNROHQ )UHHODQFHUHGDNW¡UDI µ'HW(OHNWURQLVNH.ODV VHY UHOVHµSn3UDNWLVN 6SURJ +DUHQ0DVWHUL,.7RJ O ULQJ Simon Rune Jørgensen %$L0HGLHYLGHQVNDERJ VWXGHUHQGHSnNDQGLGDWXG GDQQHOVHQSn$DUKXV8QL YHUVLWHW 7LGOLJHUHO UHUYLNDUSn)HOG EDOOH6NROHYHG5¡QGH

'HW HU DOWVn K\JJHOLJW DW VSLOOH FRPSXWHU 0HQQnUHOHYHUQHYLOKDYHVSLOOHQHLQGLXQ GHUYLVQLQJHQ HU GHW LNNH IRU DW VOLSSH IRU E¡JHUQH RJ KROGH IULWLPH IRUDQ VN UPHQ %nGH 7KRPDV RJ 5DMNXPDU PHQHU QHPOLJ DWGHJHQHUHOWO UHUHQPDVVHDIVSLOOHQH -HJO UHUHQPDVVHHQJHOVN-HJVOnUWLWRUG RSIRUPDQHUMRQ¡GWWLODWNXQQHRYHUV WWH WHNVWHQSnVN UPHQKYLVPDQYLONODUHVLJ JRGWLVSLOOHW0LWRUGIRUUnGEOLYHUKHOHWLGHQ VW¡UUH VLJHU 5DMNXPDU RJ EDNNHV RS DI NODVVHNDPPHUDWHQGHUWLOI¡MHUDWPDQRJVn WU QHU VLQH VSURJI UGLJKHGHU YHG EnGH DW FKDWWHRJWDOHVDPPHQPHGDQGUHVSLOOHUH 3nGLVVHµP¡GHUµLGHWYLUWXHOOHUXPSOHMHV GHQVRFLDOHUHODWLRQWLODQGUHVSLOOHUHRJGHU GLVNXWHUHV ÁLWWLJW PXOLJH VWUDWHJLHU RJ WDN WLNNHU L VSLOOHQH 'HW KDQGOHU L K¡M JUDG RP WHDPZRUNRJRPDWNXQQHVDPDUEHMGH -HJ V\QHV GHW HU IHGW DW PDQ L VSLOOHQH VWLOOHV IRUVNHOOLJH RSJDYHU RJ XGIRUGULQJHU

16 9,$&HQWHUIRU8QGHUYLVQLQJVPLGOHUăUHÁH[ă

0DQO UHUVXSHUPHJHWRPDWWDFNOHGLYHUVH SUREOHPVWLOOLQJHUSRLQWHUHU7KRPDV

/ UHUHQVRPVSLOOHU (OHYHUQH PHQHU GHU HU PDQJH PXOLJKHG HUIRUDWDQYHQGHVSLO L XQGHUYLVQLQJHQ 'H KDU SU¡YHW DW VSLOOH OLGW L GDQVN PDWHPDWLN RJHQJHOVNRJV\QHVGHWHUVMRYHUHHQGµDO PLQGHOLJ XQGHUYLVQLQJµ 'HUIRU HU ÁHUH DI NODVVHNDPPHUDWHUQHV PRWLYDWLRQ VNXGW L YHMUHW RJ NRQFHQWUDWLRQHQ HU EOHYHW EHGUH QnUGHUEOLYHUVSLOOHWFRPSXWHUVSLOKDUGUHQ JHQHEHP UNHW$OOLJHYHONU YHUGHWHQKHO GHODIEnGHO UHURJHOHYHUDWVSLOOHLXQGHU YLVQLQJHQIDVWVOnUGH / UHUHQVUROOHU NNHUYLGWXGRYHUEORWDW W QGHIRUFRPSXWHUQH / UHUHQ VNDO Y UH IULVN RJ nEHQ RYHU IRU Q\HLGHHU+DQVNDOEnGHYLGHRJYLOOHQRJHW PHG VSLOOHW GHU VNDO LQGGUDJHV L HQ IDJOLJ VDPPHQK QJ / UHUHQ EHK¡YHU LNNH DW Y UHVXSHUJRGWLODWVSLOOHVSLOOHW²HOHYHUQH PnJHUQHY UHEHGUHVLJHU7KRPDVPHGHW VPLO 2PYHQGW E UHU HOHYHUQH RJVn HW DQ VYDU *HQHUHOW VNDO QRJOH HOHYHU EOLYH EHGUH WLO DW NRQFHQWUHUH VLJ RP GHW GH VNDO QnU GH DUEHMGHU Sn FRPSXWHUHQ L VNROHQ 0DQJH VPXWWHUOLJHRYHUSn)DFHERRNRJ<RXWXEHL GHWVNMXOWHQnUO UHUHQYHQGHUKRYHGHWGHQ DQGHQ YHM PHQ KYLV IRUO¡EHW HNVHPSHOYLV PHGHWJRGWVSLOHUVS QGHQGHQRNYLOPDQ LNNHJ¡UHGHWPHQHU5DMNXPDU

6SLOPHGRPWDQNH 'HUHULQJHQWYLYORPDWGHWHUVY UHUHHQG VRP Vn DW In HOHYHUQH WLO IULYLOOLJW DW NOLNNH VLJY NIUD)DFHERRNRJOXNNHQHGIRU$UWR QnUI¡UVWGHVLGGHUIRUDQVN UPHQ6nKYDG NDQPDQLSUDNVLVJ¡UHVRPO UHUIRUDWIn HOHYHUQHWLODWVSLOOHVLJWLOPHUHO ULQJ"6RP HOHYHUQHV KHU IUHPODJWH UHÁHNVLRQHU YLGQHU RP KDQGOHU GHW I¡UVW RJ IUHPPHVW RP DW KDYHGHQULJWLJHLQGVWLOOLQJRJWLOJDQJ


ª

'HUHUHWKDYDIJRGHJUXQGHWLODWLQGGUDJHXGYDOJWHFRPSXWHUVSLOL O ULQJVVDPPHQK QJHRJXQGHUYLVQLQJVIRUO¡E²0HQGHWKDQGOHUI¡UVW RJIUHPPHVWRPDWKDYHGHQULJWLJHLQGVWLOOLQJRJWLOJDQJ«

/ UHUHQ VNDO VRP Q YQW LNNH SnWDJH VLJ UROOHQVRPXRYHUYLQGHOLJVSLOQ¡UGYHGWDVWD WXUHWPHQE¡ULVWHGHWLQGWDJHHQRYHURUGQHW SRVLWLRQRJYHMOHGHLQVWUXHUHRJRUJDQLVHUH HOHYHUQH / UHUHQ VNDO Y UH RSP UNVRP SnIDJOLJHPnORJSnKYRUGDQRJKYRUIRUGHW SnJ OGHQGH VSLO NDQ VW\UNH VHOYH O ULQJV SURFHVVHQ )RU GHW DQGHW E¡U PDQ VRP O UHU V WWH VSLOOHWLHQIDJOLJGLGDNWLVNNRQWHNVWRJSHU VSHNWLYHUH VSLOOHW L IRUKROG WLO GHQ YLUNHOLJH YHUGHQ / ULQJHQ VNHU L K¡M JUDG RJVn L UHÁHNVLYH SURFHVVHU RPNULQJ VSLOOHW ² I[ L IRUELQGHOVH PHG JUXSSHDUEHMGH VDPWDOHU

5DMNXPDURJ7KRPDV

L NODVVHQ HOOHU L KMHPPHW 'HW HU YLJWLJW DW EHDUEHMGH VSLOOHQH RJ W QNH LQGO ULQJHQ SURFHVVXHOW²VRPHQO ULQJGHUVNHUEnGH I¡U XQGHU RJ HIWHU VSLOOHW 6RP O UHU E¡U PDQ QHWRS VNDEH UDPPHUQH IRU HOHYHUQHV UHÁHNVLRQHU RYHU VSLOOHW YHG DW WDJH GHW RS WLO GLVNXVVLRQ KYLONH NRQVHNYHQVHU KDU HQV KDQGOLQJHU L VSLOOHW KYRUIRU KDQGOHU PDQ VRPPDQJ¡URVY/ UHUHQE¡UWLOUHWWHO JJH O UHSURFHVVHUVnHOHYHUQHInUPXOLJKHGIRU DWO UHL HW DNWLYW VDPVSLO PHG RPJLYHOVHU UHVXUVHUKLQDQGHQRJO UHUHQ

WLO DW O UH LJHQQHP FRPSXWHUVSLO , IRUELQG HOVH PHG SODQO JQLQJHQ DI HW VSHFLÀNW XQ GHUYLVQLQJVIRUO¡E E¡U GHW EOLYH HQ GHO DI GHQGLGDNWLVNHW QNQLQJDWVS¡UJHVLJVHOY (U GHU HW UHOHYDQW FRPSXWHUVSLO VRP NDQ LQGGUDJHV L XQGHUYLVQLQJVIRUO¡EHW RJ XQ GHUVW¡WWH O ULQJ KRV QRJOH DI HOHYHUQH" $NNXUDW VRP QnU HNVHPSHOYLV HQ ÀOP KHOW QDWXUOLJWLQGW QNHVRJLQGGUDJHVLHWIRUO¡E IRUGLÀOPHQYXUGHUHVVRPDQYHQGHOLJEUXJ EDURJNDQXQGHUVW¡WWHO ULQJ

)RU GHW WUHGMH HU GHW KHOW RSODJW DW WDJH XGJDQJVSXQNWLHOHYHUQHVPRWLYDWLRQRJO\VW

(NVHPSOHUWLOHQJHOVN (W HNVHPSHO Sn HW VSLO PHG HQ K¡M JUDG DI LQWHUDNWLYLWHW EUXJHULQYROYHULQJ HU HQJHO VNH µ'HDG (QGVµ VRP HU XGYLNOHW WLO GHQ EULWLVNH WYNDQDO &KDQQHO L IRUELQGHOVH PHGVHULHQµ'LVDUPLQJ%ULWDLQµ6SLOOHWWDJHU XGJDQJVSXQNW L NQLYRYHUIDOG EODQGW XQJH PHQQHVNHUVRPHUHWDNWXHOWHQJHOVNVDP IXQGVSUREOHP , VSLOOHW JHQQHPJnU PDQ YLU NHOLJKHGVQ UH VFHQDULHU RJ KDU PXOLJKHG IRUDWVSLOOHIRUVNHOOLJHUROOHUVRPIHNVSROLWL PDQGHOOHUXQJSHUVRQLEDQGHNULPLQDOLWHW (WVSLOVRPµ'HDG(QGVµHUKHOWRSODJWDW EUXJH L HQJHOVNXQGHUYLVQLQJHQ L NODVVH XQGHU DUEHMGHW PHG HW RYHURUGQHW WHPD VRP IHNV µ9LROHQFHµ HOOHU µ%HLQJ \RXQJµ RJXGRYHUDWO VHRJO\WWHWLOHQPDVVHDX WHQWLVN HQJHOVN O UHU HOHYHUQH DNWLYW DW VH NRQÁLNWHU IUD IRUVNHOOLJH YLQNOHU VDPW RP VDPIXQGVIRUKROG L HW HQJHOVNWDOHQGH ODQG 6SLOOHWµ'HDG(QGVµHUKHOWJUDWLVRJÀQGHV OHWWHVWRQOLQHYHGDWV¡JHSnª'HDG(QGV©Sn FKDQQHOFRP

)RUWV WWHVVLGH

9,$&HQWHUIRU8QGHUYLVQLQJVPLGOHUăUHÁH[ă

17


Matematik på spil Spil opleves af mange af vores elever som leg, spænding og konkurrence. Derved er motivationen på forhånd vakt til arbejdet med spilaktiv matematik

VIA CFU’ s matematikteam v/ pædagogisk konsulent Ole Haubo Christensen 'HUHUJRGLGHLDWDUEHMGHPHGNRPSHWHQ FHU LQGHQ IRU RPUnGHU VRP VWUDWHJL SUR EOHPO¡VQLQJ WDOEHKDQGOLQJ WLOI OGLJKHG RJ FKDQFH JHQQHP IRUVNHOOLJH IRUPHU IRU VSLO 0HJHQ I UGLJKHGVWU QLQJ L WDOEHKDQGOLQJ NDQRJVnPHGIRUGHOÁ\WWHVWLOVSLODNWLYLWHWHU $QGUH VSLO NDQ JLYH HOHYHUQH HUIDULQJHU PHGWLOI OGLJKHGRJFKDQFH2JHQGHOLJNDQ YLY UHPHGWLODWVW\UNHHOHYHUQHVPDWHPD WLVNHWDQNHJDQJJHQQHPDUEHMGHPHGVWUD WHJLVSLO /DG I[ HOHYHUQH DUEHMGH PHG KYLO NHNRQVHNYHQVHUHWJLYHWWU NNDQKDYHIRU YLQGHUFKDQFHUQH+YRUHUGHWEHGVWDWÁ\WWH KHQOLJHQX"+YLONHWWU NYLOEULQJHPLJW W WHVWSnVHMUHQ"

/DYUHJOHUQHRP ,PDQJHVSLOHUGHWRSODJWDWODGHHOHYHUQH QGUH Sn VSLOOHWV UHJOHU 'HUYHG WYLQJHV HOHYHUQH WLO DW DUEHMGH PHG VSLOOHWV RSE\J QLQJRJWLODWIRNXVHUHSnNRQVHNYHQVHUQHDI HWJLYHWWU N/DGHOHYHUQHDUEHMGHPHGDW J¡UH VSLOOHQH PHUH UHWI UGLJH VS QGHQGH HOOHUXGIRUGUHQGH /DGRJVnHOHYHUQHEHQ\WWHIRUVNHOOLJHVSLO VRPDIV WWLOVHOYDWIUHPVWLOOHVSLO,GHLQG OHGHQGH IDVHU NDQ GHW RIWH Y UH VY UW DW ¡MQHGHVWRUHPDWHPDWLVNHRYHUYHMHOVHUEDJ HOHYHUQHV VSLOOHUHJOHU (OHYHUQH YLO GRJ KXU WLJW J¡UHVLJ RYHUYHMHOVHU QnUGHVNDOVSLOOH GHUHVHJQHHOOHUQDERJUXSSHQVVSLO

VNHPDWHPDWLN 3U¡Y RJVn DW NRPELQHUH IUHPVWLOOLQJHQ DI HJQHVSLOPHG· VNHPDWHPDWLN· /DGHOHYHUQHNRQVWUXHUH VNHUWLORSEHYD ULQJDIVSLOOHQH.RQNUHWSUDNWLVNPDWHPDWLN I\OGWPHGPDWHPDWLVNWDQNHYLUNVRPKHG %UXJVSLOVRPY UNVWHGVDUEHMGHVRPIDJOLJ DGVSUHGHOVH JHQQHP VNROHnUHW HOOHU V W VSLO RJ SUREOHPO¡VQLQJ Sn VRP HPQHIRUO¡E LHQSHULRGH'HWPnJHUQHY UHVMRYWDWJn LVNROH

3HWHU:DOOLQ

6SLORJJUXEOHUH %¡JHUWLOKHOHVNROHIRUO¡EHW ‡0DWHPDWLNY UNVWHGHUWLO«)RUPDW NODVVH ‡7DORJVSLO²VWRNDVWLN)OH[PDW  NODVVH ‡7HPDY UNVWHG²$QGHE\  NO ‡0DWHPDWLNNDVVHQVXEWUDNWLRQ NODVVH ‡*HW6PDUWEU¡NVSLOOHNRUW NODVVH ‡&KHRSVS\UDPLGHQPDWHPDWLVNXWPD QLQJFGNODVVH ‡0DWHPDWLNO UHUHQVMXOHNDOHQGHU %LQGNODVVH ‡%UXJOnJHWLPDWHPDWLN  NODVVH ‡0DWHPDWLNNDVVHQ²7DOIRUVWnHOVH NODVVH ‡0DWHPDWLNO UHUHQVKMHUQHYULGHU%LQG NODVVH ‡0DWHPDWLNNHQLVSLOIRUO UHUH ‡0RUVRPPDWHPDWLN"%LQG  NODVVH ‡0DWHPDWLNO UHUHQV6SLOOHY UNVWHG %LQGNODVVH ‡3\WKDJRUDV·ÀUNDQWPDWHPDWLNIRUWDO IUHDNVIRUO UHUH ‡0DWHPDWLNNHQVGDJ NODVVHRJIRUO UHUH ‡6SLOGLJNORJ NODVVHRJIRUO UHUH ‡0DWHPDWLNNHQVGDJIRUPHOOHPWULQQHW NODVVH

18 9,$&HQWHUIRU8QGHUYLVQLQJVPLGOHUăUHÁH[ă

‡)LQG LGHHU KHU Sn VLGHQ RJ L O UHUYHM OHGQLQJHQWLOGLWPDWHPDWLNV\VWHP ‡)LQGÁHUHWLWOHUL,QIRUPDWLY$IGHOLQJSnGLW ORNDOH &)8 RJ Sn NRQVXOHQWHUQHV PDWH PDWLNKMHPPHVLGHYLDFIXGN!PDWHPDWLN

/LQNVWLOVSLORJJUXEOHUH ‡6nGDQYLQGHUMHJSHQJHSnLQWHUQHW FDVLQR FDVLQRSHQJHGN ‡'ULOOHRSJDYHUIUDEODGHW0DWHPDWLN GULOOHSLQGHQFRP ‡&DPEULGJH8QLYHUVLW\·V2QOLQH0DWKV &OXE%ODPnQHGHQVRSJDYHRJDIGH OLQJIRUGH\QJVWH QULFKPDWKVRUJ ‡*UXEOHUHRJSXVOHULHUSnHQJHOVNWLO XQGHUYLVQLQJ FXWWKHNQRWRUJ ‡*UXEOHUHVSLORJJHRPHWULVNHRSJDYHU (QO¡GLJVLGHIUD8QLYHUVLWHWHWL3O\PRXWK FLPWSO\PRXWKDFXN ‡6PnPDWHPDWLNVSLOWLOGRZQORDGRJVSLO SnQHWWHWPDWHPDWLVNHP\VWHULHUPY +MHPPHVLGHIRUHQJHOVNHPDWHPDWLN O UHUHLSULPDU\VFKRRO FRXQWRQRUJ ‡2UJDQLVDWLRQWLOIUHPPHDIVNDNLVNR OHUQH.OXEOLVWHNXUVXVRYHUVLJW·) OOHV 0nOIRUVNDN·PY VNROHVNDNGN


Samfundsfag på spil Forurening, illegale indvandrere, menneskerettigheder og gældslaveri. Spillet Latin America er et godt bud på et bevidstgørende computerspil til blandt andet samfundsfag - og det kan lånes til gennemsyn på CFU

VIA CFU’s samfundsfagsteam v/ pædagogisk konsulent Jens Rahr Schmidt

+YRUIRUI¡GHVVnPDQJHE¡UQPHGPLVGDQ QHOVHU" 8GOHGHU IDEULNNHQ L 0H[LFR JLIWDIIDOG L ÁRGHQ" 7¡UGXI¡OJHVSRUHW" 6nGDQNXQQHHQSUREOHPVWLOOLQJLFRPSXWHU VSLOOHW/DWLQ$PHULFDO\GH ,JHQQHP VSLOOHW VNDO HOHYHQ VRP MRXUQDOLVW V¡JH DW DIG NNH IRUVNHOOLJH EHJLYHQKHG HU L HQWHQ %ROLYLD 0H[LFR HOOHU *XDWHPDOD *HQQHPLQWHUYLHZVRJLQGVDPOLQJDIYLGHQL RPUnGHWLQGVDPOHUMRXUQDOLVWHQY JWLJHDU JXPHQWHUGHUVNDOEUXJHVLHWDIVO¡UHQGHLQ WHUYLHZWLODWNRQIURQWHUHHQDIPDJWKDYHUQH EDJYHGEHJLYHQKHGHQ $UJXPHQWHUQHLQGVDPOHVRJODJUHVDX WRPDWLVN L HOHYHQV MRXUQDO HIWHU KnQGHQVRPKDQKXQNRP PHU W W LQG Sn VLQH NLOGHU'HWDIVOXWWHQGH LQWHUYLHZV VXFFHV DI K QJHU DI KYRU G\JWLJ HOHYHQKDUY UHWWLODWLQG VDPOH RJ EUXJH VLQH DUJX PHQWHU

/DWLQ$PHULFDEHVWnUDI

$QGUHVSLOLVDPPHVHULH

&GURPPHGVSLOO UHUYHMOHGQLQJ WHPDRYHUVLJWHOHYRSJDYHU ,GHPHGI¡OJHQGHK IWHUHUPDQJHJRGH LGHHUWLORSJDYHURJXQGHUYLVQLQJVIRUO¡EL IRUELQGHOVHPHGVSLOOHW 0nOJUXSSHIUDNODVVH

*OREDO&RQÁLFWV3DOHVWLQH

3ULVHU YHGEUXJHUNU YHGEUXJHUHNU YHGXEHJU QVHWVNROHOLFHQVNU / VPHUHSnVHULRXVJDPHVGN

/ VHHYQHU RJLQGKROGVIRUVWnHOVH 6SLOOHWIRUJnULHW'XQLYHUVRJHU HW DQGHUOHGHV XQGHUYLVQLQJVVSLO GHUVWLOOHUNUDYWLOHOHYHUQHVO VHHYQH RJIRUVWnHOVHDISUREOHPVWLOOLQJHQ 'HW HU YLJWLJW DW HOHYHUQH InU HQ I\OGHVWJ¡UHQGHLQWURGXNWLRQRJMHJYLODQ EHIDOHDWPDQI¡UVWHJDQJDUEHMGHUPHG GHQ VDPPH PLVVLRQ / UHUHQ NDQ YHG DW LQGWDVWHHQNRGHInDGJDQJWLODOLQIRUPDWLRQ LMRXUQDOHQ 6SLOOHWKDUIRNXVSnSUREOHPVWLOOLQJHUGHU NQ\WWHUVLJWLOXGYLNOLQJVODQGHQGHRJNDQXG RYHU L VDPIXQGVIDJ ÀQW EUXJHV L KLVWRULH JHRJUDÀ GDQVN RJ L WY UIDJOLJH VDPPHQ K QJH

9,$&HQWHUIRU8QGHUYLVQLQJVPLGOHUăUHÁH[ă

19


Naturfag på spil Spil kan bruges, når der hygges og konkurreres - og når der under vises. Spillet Green City er et godt bud på et særdeles undervisningsegnet spil til naturfagene

VIA CFU’s naturfagteam v/ pædagogisk konsulent Søren Østergaard

Green City ‡ 'RZQORDGHVJUDWLVSn\HGN ‡ .¡UHUÀQWSnPDVNLQHUPHG:LQGRZV;3 RJ:LQGRZV9LVWDPHQKDUEHGVWJUDÀN Sn9LVWD Klimaspil på nettet ‡ 5HGMRUGHQ 1\W VS QGHQGH VSLO PHG WHPSRI\OGW ZHEIRUW OOLQJ KYRU ÀOP VSLO RJ TXL] JL YHU LQGVLJW PRWLYDWLRQ RJ HYQH WLO DW WU IIHYDOJGHUNDQY UHPHGWLODWIRU EHGUHNOLPDHW NOLPDNDUDYDQHQGNUHGMRUGHQ ‡ .OLPDWRSP¡GHUROOHVSLO .OLPDNDUDYDQHQGN!.OLPDWRSP¡GH Onlinespil i naturfag ‡ 6LPXOHULQJVVSLOWLOQDWXUIDJJUXQGVNROHQ YLWHQQR ‡ (OPLQLVWHUVSLO GRQJHQHUJ\GNVNROH!(OPLQLVWHUVSLO ‡ +RQRORND KRQRORNRHHDHXURSDHX ‡ %OLY(FR$JHQW HFRDJHQWVHHDHXURSDHX ‡ .RQWUDNWHQ²HQHUJLHQSnVSLO NRQWUDNWHQQHW

6SLO HU HW O UHPLGGHO HQ O ULQJVUHVXUVH RJGHWO UHULJHVSLO*UHHQ&LW\HUHWJRGWHN VHPSHO Sn HW FRPSXWHUVSLO WLO QDWXUIDJVXQ GHUYLVQLQJHQ 'HW KDQGOHU RP E UHG\JWLJ E\SODQO JQLQJ PHG YHGYDUHQGH HQHUJLNLO GHURJHUIRURJNODVVHWULQ 6SLOOHWHUXGYLNOHWDI9ODEIRU<RXQJ(QWHU SULVH RJ NDQ KHQWHV JUDWLV Sn <RXQJ (QWHU SULVHVKMHPPHVLGH\HGN

% UHG\JWLJE\SODQO JQLQJ 6SLOOHWOLJQHULRSE\JQLQJHQRJVSLOOHUHJOHUQH GHW SRSXO UH 6LP&LW\ , *UHHQ &LW\ HU HOHY HQ HQ IRUHWDJVRP ERUJPHVWHU VRP PHG GH EHGVWH LQYHVWHULQJHU L E\SODQO JQLQJHQ VNDO VNDEH HQ VXQG JU¡Q E\ 'HU VNDO E\J JHV RJ SODQO JJHV EROLJHU DUEHMGVSODGVHU HQHUJLSURGXNWLRQ YHMH ODQGEUXJ WLO I¡GHYD UHSURGXNWLRQ DIIDOGV RJ JHQEUXJVSODGVHU YDQGY UNHURJVNROHU %RUJPHVWHUHQ VNDO IRUHWDJH PDQJH YDOJ VRP SnYLUNHU E\HQV XGYLNOLQJ RJ IUHPWLG VDPWLGLJ PHG DW EnGH PLOM¡ RJ NOLPD WLOJR GHVHV 6RP WLGHQ JnU NDQ E\HQV NXOI\UHGH NUDIWY UNHU HUVWDWWHV DI NUDIWY UNHU PHG YHGYDUHQGHHQHUJLNLOGHU YLQGP¡OOHUVROFHO OHURJE¡OJHHQHUJL 

20 9,$&HQWHUIRU8QGHUYLVQLQJVPLGOHUăUHÁH[ă

$IRJWLODIEU\GHVVSLOOHWDIYLGHQVVS¡UJVPnO RP HQHUJL PLOM¡ RJ E UHG\JWLJ E\SODQO J QLQJ(UHOHYHQLWYLYORPVYDUHWÀQGHVGHWL GHIDJOLJHWHNVWHUGHUYHGHWPXVHNOLNSRS SHURSSnVN UPHQ9HGULJWLJWVYDUWMHQHV SHQJHWLOYLGHUHE\SODQO JQLQJ

'HWNRVWHUDWE\JJH )RUDWODYHGHQ¡GYHQGLJHLQYHVWHULQJHUVNDO NRPPXQHQV ¡NRQRPL Y UH VXQG 'HU VNDO Y UH EDODQFH PHOOHP NRPPXQHQV VNDW WHLQGW JWHU RJ XGJLIWHUQH WLO DW E\JJH Q\W ULYH QHG RJ RPO JJH NRQYHQWLRQHOOH NXOI\ UHGH NUDIWY UNHU WLO NUDIWY UNHU PHG YHG YDUHQGHHQHUJL (OHYHQNDQLNNHIUDVSLOOHWVVWDUWEDUHE\J JH O¡V RJ XGQ\WWH YHGYDUHQGH HQHUJLNLOGHU GHELOOLJHNXONUDIWY UNHUHULI¡UVWHRPJDQJ Q¡GYHQGLJHIRUGHQ¡NRQRPLVNHY NVW )¡UVWQnUNRPPXQHQKDUHQVXQG¡NRQR PL NDQ GHU LQYHVWHUHV L YHGYDUHQGH HQ HUJLNLOGHU 'HUHUVnOHGHVJUXQGODJIRUIRUVWnHOVHIRU GH ¡NRQRPLVNH GLOHPPDHU RPNULQJ Q¡G YHQGLJ ¡NRQRPLVN Y NVW RJ PLOM¡ RJ NOL PDP VVLJE UHG\JWLJKHG )RUWV WWHVQ VWHVLGH!!


Dansk for de yngste på spil Indskolingslærere behøver ikke klippe-klistre eller opfinde alting selv

VIA CFU’s indskolingsteam v/ pædagogiske konsulenter Kirsten Glavind og Marianne Skovsted Pedersen

,GLVVHWLGHUPHGIRNXVSnHOHYHUQHVPDQJH PnGHUDWO UHSnEOLYHUGHUEUXJWPDQJHIRU EHUHGHOVHVWLPHUSnDWNOLSSHRJNOLVWUH'HU VNDO QHPOLJ IDEULNHUHV VSLO GHU WLOJRGHVHU HOHYHUQHVEHKRYIRUWDNWLOHRJNLQ VWHWLVNH XGIROGHOVHU'HWNDQRJVnY UHY OGLJK\J JHOLJW²Q UPHVWVRPDWVLGGHRJVODSSHDI PHGVWULNNHW¡MHW²RJGHUÀQGHVKHOGLJYLVHQ JXOGJUXEHDIJRGHLGHHUSnI[VNROHNRP +YLVPDQLPLGOHUWLGLNNHHUNOLSSHNOLVWUH W\SHQHOOHUDIDQGUHnUVDJHULNNHV\QHVGHW HUVDJHQDWIDEULNHUHVSLOWLOXQGHUYLVQLQJHQ HU GHW GRJ RJVn PXOLJW DW ÀQGH I UGLJID EULNHUHGHDIVODJVHQ0HQVGHWDISUDNWLVNH nUVDJHUHUUHWEHJU QVHWKYDGGHUÀQGHVL &)8·VXGOnQVVDPOLQJNDQPDQSnK\OGHUQHL LQIRUPDWLRQVVDPOLQJHQÀQGHHQGHOIRUODJV SURGXFHUHGHVSLOGHUHUYHOHJQHGHWLODWXG YLNOHIRUVNHOOLJHVSURJOLJHI UGLJKHGHU

 6n GURS LQG L PHOOHP VDNV RJ OLPVWLIW RJWDJLVWHGHWGLWWHDPXQGHUDUPHQRJVOn HWLQVSLUHUHQGHVPXWIRUELHQDI&)8·VDIGH OLQJHU

Flere spil til indskolingen ‡6OLSHYHQW\UHQHO¡V 0DWHULDOHNDVVHIUD&)8 ‡%HY JHOVHLGDQVNXQGHUYLVQLQJHQ ²HWO ULQJVVWLOPDWHULDOH 0DWHULDOHNDVVHIUD&)8 ‡2QOLQHVSLOWLOLQGVNROLQJHQ )[ 3LWWHOLWWHQ 0XOWLGDQVN 6SLO RJ GDQVN (OHYGHOWDRJ6SLOSnWY UVDIIDJ HPXGN!/ UHUH!,QGVNROLQJHQ!)DJOLJ LQVSLUDWLRQ!6SLO HPXGN ! / UHUH ! ,QGVNROLQJHQ ! 8Q GHUYLVQLQJVIRUO¡E!'DQVN!6SLO

GAME MISSION / VQLQJRJVNULYQLQJSnFRPSXWHUHQ $WXGYLNOHVNULIWVSURJOLJHIRUXGV WQLQJHURJ NRPSHWHQFHUKRVE¡UQLnUVDOGHUHQ'HW HUIRUPnOHWPHGHWQ\WSURMHNWRPXGYLNOLQJ DI HW HGXWDLQPHQWFRPSXWHUVSLO VRP FRP SXWHUÀUPDHW $%&LW\ KDU WDJHW LQLWLDWLY WLO , VSLOOHWVNDOO ULQJRJOHJIRUHJnVLPXOWDQWRJ Y JWHV OLJHY UGLJW Vn EDUQHW EOLYHU EHGUH EnGHWLODWVSLOOHRJWLODWO VHRJVNULYH 6SLOOHWHUHQGQXLNNHDISU¡YHWRJHYDOXHUHW PHQ O V PHUH L 0HUHWH +DYJDDUG RJ /LVH 0¡OOHUVDUWLNHORPSURMHNWHWSn YLGHQRPODHVQLQJGN!7LGVVNULIW!9LGHQRP / VQLQJQU

Bevægelse i danskundervisningen $UEHMGPHGYRNDOHUNRQVRQDQWHUVWDYHRJ O VHWU QLQJLGDQVN0HGKHOHNURSSHQ ,GHWWLOK¡UHQGHULQJELQGHUGHUHUPDVVHUDI DNWLYLWHWVIRUVODJ WLO KYRUGDQ JXOYWDVWDWXUHW  UWHSRVHUQHRJNHJOHUQHNDQDQYHQGHV 0nOJUXSSH,QGVNROLQJHQ

)RUWVDWIUDIRUULJHVLGH

)RUXUHQLQJRJ¡NRQRPL , *UHHQ &LW\ NDQ VSLOOHUHQ KHOH WLGHQ I¡OJH PHGLE\HQVIRUXUHQLQJRJ¡NRQRPL)RUXUH QLQJHQHULGHWWHVSLOXGHOXNNHQGHIRNXVHUHW Sn &2 NXOGLR[LG +YLV ERUJPHVWHUHQ E\J JHU O¡V XGHQ DW EHJU QVH IRUXUHQLQJHQ YLO ERUJHUQHL*UHHQ&LW\Á\WWHIUDE\HQRJVNDW WHLQGW JWHUQH YLO GHUIRU EOLYH PLQGUH 2P YHQGWKYLVERUJPHVWHUHQIRUPnUDWPLQGVNH IRUXUHQLQJHQ VDPWLGLJ PHG DW ¡NRQRPLHQ

N¡UHUYLOÁHUHVNDWWHERUJHUHÁ\WWHWLOE\HQRJ VNDWWHLQGW JWHUQHYLOVWLJHWLOJDYQIRUDOOH 6WUDWHJLHQ L VSLOOHW HU E UHG\JWLJ Y NVW KYRU GHU LQYHVWHUHV L MRE XGGDQQHOVH ER OLJHUI¡GHYDUHURJLNNHPLQGVWLYHGYDUHQGH HQHUJLNLOGHURJJHQEUXJDIDIIDOG

NXO ROLH YHGYDUHQGH HQHUJLNLOGHU NOLPD PLOM¡RJ¡NRQRPLVNY NVW 6SLOOHW YLO WLOJRGHVH PDQJH DI GH 1\H ) OOHV 0nO ·V IDJOLJH O ULQJVPnO IRU QDWXUIDJPHQRJVnIRUGHI OOHVÁHUIDJOLJH WULQPnOLI\VLNNHPLJHRJUDÀRJELRORJL

*UHHQ&LW\RJ) OOHV0nO *UHHQ &LW\ NDQ VSLOOHV VRP GHW VSLO GHW HU HOOHUVRPHQGHODIHWVW¡UUHWHPDIRUO¡ERP

9,$&HQWHUIRU8QGHUYLVQLQJVPLGOHUăUHÁH[ă

21


Læringsstile på spil Vekslende arbejdsformer og mulighed for at kunne vælge mellem kropslig bevægelse og en mere traditionel boglig tilgang giver gode betingelser for at trives og lære i skolen. Så ud på gulvet – og lær!

Pædagogisk konsulent, Linda Kolling

'HQ VWRUH EOn VNXPWHUQLQJ UXOOHU KHQ RYHU IRUKDOOHQVNOLQNHJXOY (Q·HU(Q²WR²WUH (QP¡UNKnUHWGUHQJWU NNHURSLEXNVHUQH PHQV KDQ KRSSHU Sn HW EHQ KHQ DG GHQ VWULEHGHVODQJHGHUVQRUVLJRYHUJXOYHW 5¡G²GHWHUHWWLOO JVRUGNRQVWDWHUHUHQ SLJHGHUVWnUO QJHUHQHGHDGVODQJHQ(Q DQGHQSLJHWU NNHUHWU¡GWNRUWIUDHQDIGH ÀUHEXQNHUSnJXOYHWRJO VHUK¡MWµ+YLONHW RUGLV WQLQJHQHUHWWLOO JVRUG"'X¡QVNHV HWVWRUWWLOO\NNHSnGLQI¡GVHOVGDJµ

HQ VRFLDO DNWLYLWHW GHU NU YHU VDPDUEHMGH RJ HQ XIRUPHO DNWLYLWHW VRP GRJ VW\UHV DI VSLOOHWV UHJOHU 6SLOOHW VRP O UHPLGGHO HU W\SLVN DWWUDNWLYW IRU HOHYHU GHU JHUQH YLO DU EHMGHXGHQO UHUHQVRSV\QKYRUGHKDUHQ IRUQHPPHOVHDIDWDUEHMGHXGHQVW\ULQJ

'H WUH HOHYHU IUD NODVVH Sn 9HQJ ) O OHVVNROH GHU VSLOOHU JXOYVSLOOHW HU L JDQJ PHG DW UHSHWHUH RUGNODVVHU 'HW VnNDOG WH VODQJHVSLO HU HQ VSLOW\SH GHU NDQ YDUL HUHV L GHW XHQGHOLJH PHG IRUVNHOOLJH W\SHU VS¡UJVPnO XG IUD JUXQGNRQFHSWHW DW VYD UHUPDQULJWLJWPnPDQJnIUHP²RJGHQ GHU NRPPHU I¡UVW IUHP WLO VODQJHQV KRYHG YLQGHU

6SLOVRPO ULQJVVWLO $UEHMGHUPDQPHGO ULQJVVWLOHHUJXOYVSLOHW DI JUXQGHOHPHQWHUQH VRP Sn OLJH IRG PHG DW O VH HOOHU VNULYH NDQ Y UH HQ PnGH DW O UH Q\W RJ YDQVNHOLJW VWRI 'HW Y VHQWOLJ VWHHUDWPDQInUPXOLJKHGIRUDWDUEHMGHSn GHQPnGHKYRUSnPDQO UHUEHGVW²XQGHU IRUXGV WQLQJDIDWGHWLNNHHUWLOJHQHIRUDQ GUHVO ULQJ (W JXOYVSLO YLO W\SLVN WLOJRGHVH SHUVRQHU PHGSU IHUHQFHIRUDWDUEHMGHNLQ VWHWLVN PHG KHOH NURSSHQ HOOHU WDNWLOW PHG K QGHUQH RJ PHG EHY JHOVH VRP HW Y VHQWOLJWHOHPHQW0DQVNDOPHGGHÁHVWH VSLOW\SHU KDYH SU IHUHQFH IRU DW DUEHMGH L SDUHOOHUPLQGUHJUXSSHURJPnVNHPHGHQ \GUHPRWLYDWLRQ²LGHWWHWLOI OGH¡QVNHWRP DWYLQGH

8IRUPHOWVRFLDOWRJUDPPHVDW $W VSLOOH HU QRJHW YL J¡U VDPPHQ 'HW HU

22 9,$&HQWHUIRU8QGHUYLVQLQJVPLGOHUăUHÁH[ă

6SLODVVRFLHUHVIRUPDQJHPHGQ UY URJ K\JJHRJRSOHYHVDIPDQJHHOHYHUVRPHW IULUXP²HQIRUVMRYDNWLYLWHWKYRUPDQLNNH DUEHMGHUµULJWLJWµ/\VWI¡OHOVHEOLYHUN GHW VDPPHQ PHG O ULQJ RJ O ULQJHQ EOLYHU GHUYHG VQHJHW LQG XQGHU HYHQWXHOOH SD UDGHUHOOHUNRPPHUOHWWHUHIRUGLGHWEOLYHU VMRYWDWO UH 9HNVOHQGHDUEHMGVIRUPHURJPXOLJKHGHQ IRUDWNXQQHY OJHPHOOHPO ULQJJHQQHP NURSVOLJEHY JHOVHRJHQPHUHWUDGLWLRQHO ERJOLJWLOJDQJJLYHUJRGHEHWLQJHOVHUIRUDW WULYHVRJO UHLVNROHQ6nJXOYVSLOOHQHE¡U L GHW VWRUH RJ KHOH Y UH WLOJ QJHOLJW IRU DOOH HOHYHU XDQVHW O ULQJVVWLO ² LNNH Q¡G YHQGLJYLV VRP GHW SULP UH O UHPLGGHO PHQI[VRPUHSHWLWLRQ

Lav selv gulvspil *XOYVSLOPDOHVW\SLVNRSSnVWRIHOOHUSn NUDIWLJ SODVWLN I[ YRNVGXJ HOOHU EDGH IRUK QJ 0DQ NDQ WHJQH RS PHG HQ VSULWWXVFK PHQGHWEHGVWHUHVXOWDWInVYHGDWPDOH PHG DNU\OPDOLQJ RJ KYLV PDQ KDU YDOJW HQNODUYRNVGXJNDQVSLOOHWWHJQHVSnXQ GHUVLGHQVnKROGHUGHWVXSHUO QJH (QGHOLJ NDQ PDQ RJVn ODYH VSLO PHG EULNNHUGHUSULQWHVXGRJODPLQHUHV Spil ude 6NROHJnUGHQ HU SHUIHNW WLO JXOYVSLO +HU NDQ PDQ RSWHJQH VLQ HJHQ VSLOOHSODGH PHG NULGW RJ QnU PDQ ÀQGHU QRJOH XQL YHUVDOH VSLOOHSODGHU VRP PDQ JRGW NDQ OLGH NDQ GH PDOHV SHUPDQHQW Sn DV IDOWHQVnGHWNXQHUIHOWHUQHVY UGLGHU VNDOVNULYHVIUDJDQJWLOJDQJ Hvem profiterer især? &D  DI DOOH PHQQHVNHU HU NLQ VWHWLVNH²KHULEODQGWÁHVWP QG 'H\QJUHHOHYHUHUJHQHUHOWPHUHNLQ  VWHWLVNHHQGGH OGUH


Fremmedsprog på spil Resurser til anvendelse af spil i fremmedsprogsundervisningen

VIA CFU’s fremmedsprogsteam v/pædagogisk konsulent Ulla Sørensen

ª

:HGRQ·WVWRSSOD\LQJEHFDXVHZHJURZROG ZHJURZROGEHFDXVHZHVWRSSOD\LQJ *HRUJH%HUQDUG6KDZ

)UDLQGO ULQJDIQ\WRUGIRUUnGWLOYDULDWLRQRJ GLIIHUHQWLHULQJ DI XQGHUYLVQLQJHQ 6SURJO  UHUQHKDULPDQJHnUDQYHQGWVSLOWLODWXQ GHUVW¡WWHHOHYHUQHVO ULQJ'HNODVVLVNHVSLO IUDGDQVNHRJXGHQODQGVNHIRUODJHURJKDU Y UHW SRSXO UH L IUHPPHGVSURJVWLPHUQH RJRIWHKDUO UHUHRJVnIUHPVWLOOHWHJQHVSLO WLO GHUHV HOHYHU 0HQ PHG XGYLNOLQJHQ DI EnGHGDQVNHRJXGHQODQGVNHS GDJRJLVNH UHVXUVHVLGHUSnQHWWHWHUPXOLJKHGHUQHEOH YHWPDQJIROGLJH , GDQVN VDPPHQK QJ HU (08SRUWDOHQ GHW RSODJWH VWHG DW V¡JH LQVSLUDWLRQ WLO EUX JHQ DI VSLO ² RJVn L VSURJXQGHUYLVQLQJHQ OLJHVRP)DJHQHV,QIRJXLGHRJVnLQGHKROGHU JRGHOLQNVRJRPVSLOLVSURJXQGHUYLVQLQJHQ

5HVRXUFH%RRNV 'HUHUXWDOOLJHPXOLJKHGHUIRUDWÀQGHEnGH YHMOHGQLQJ RJ UHVXUVHU WLO DQYHQGHOVH DI DOOHIRUPHUIRUUHOHYDQWHVSLOLHQPRGHUQH IUHPPHGVSURJVXQGHUYLVQLQJ 7LOLQVSLUDWLRQRJKnQGVU NQLQJIRUO UHU QH XGJLYHV GHU HNVHPSHOYLV LV U IUD GH HQJHOVNH IRUODJ PDQJH PHWRGLVNH RJ GL GDNWLVNH KnQGE¡JHU VDPW IRUVNHOOLJH NRSL PDSSHUPHGS GDJRJLVNHYHMOHGQLQJHURJ RSO JWLOVSLO 3n9,$&)8ÀQGHVHWEUHGWXGYDOJDIGLVVH W\SHUDIKnQGE¡JHUVRPNDQOnQHVWLOJHQ QHPV\Q6HRYHUVLJWSn YLDFIXGN!6NDQGHUERUJ!0DWHULDOHOLVWHU !/LQNVWLOVDPOLQJHUQH YLDFIXGN!6NLYH+HUQLQJ!(QJHOVN! ,QIRUPDWLRQVNDVVHU 2JSnGHQQ\HKMHPPHVLGHEOLYHUVWLHQIRU PHQWOLJYLDFIXGN!0DWHULDOHU

WHY NOT USE GAMES WITH THE OLDER PUPIL? $I&KHU\O6WULNH 3ULPDU\6FKRROWHDFKHUUHVSRQVLEOHIRUWKH UXQQLQJRIµ7KH(QJOLVK+RXVHµLQ'HQPDUN :K\LVWKHSOD\LQJRIJDPHVRIWHQLJQRUHGE\ PDQ\HGXFDWLRQDOLVWVZKRDUHLQYROYHGZLWK WKHWHDFKLQJRIWKHROGHUSXSLORUDGXOWV",Q WKLVDUWLFOH,LQWHQGWRWU\WRSUHVHQWWKHLGHD RISOD\LQJJDPHVDVDQLGHDOUHVRXUFHLQRXU GDLO\WHDFKLQJIRUVWXGHQWVRIDOODJHVDQG WKDWWKLVRSSRUWXQLW\VKRXOGQRWMXVWEHOLPL WHGWRWKH\RXQJHUHOHPHQW3OD\LQJJDPHVLV DQDWXUDOSKHQRPHQRQLQWKHHDUOLHUVFKRRO \HDUV VR ZK\ VWRS XVLQJ WKLV ZRQGHUIXO WHDFKLQJDLG" / VKHOHDUWLNOHQSn YLDFIXGN!HQJHOVN

SPIELE IM UNTERRICHT

Inspiration og værktøjer til brug af spil i sprogundervisningen ‡ H PXGN!/ UHUH!(QJHOVN! 8QGHUYLVQLQJVIRUO¡E!*DPHV 3UDNWLVNWHRUHWLVNRJS GDJRJLVNLQ VSLUDWLRQ ‡ HPXGN!/ UHUH!(QJHOVN! :HEWRROV (JQH VSLO NU\GV RJ WY UVRSJDYHU TXL]]HVPP ‡ LQIRJXLGHHPXGN ! *UXQGVNROHQ ! (QJHOVNW\VNIUDQVN (YDOXHUHGH OLQNV WLO Q\WWLJH KMHPPH VLGHUPHGS GDJRJLVNYHMOHGQLQJRJ RQOLQHPDWHULDOHUWLOIULDQYHQGHOVH

/ VGHQLQWHUHVVDQWHRJDNWXHOOHDUWLNHORP VSLOLW\VNXQGHUYLVQLQJHQVNUHYHWDI+HLGUXQ 6SUDGR)RUWELOGQHULQXQG'R]HQWLQIU 'HXWVFKDOV)UHPGVSUDFKH 6HYLDFIXGN!W\VN OBS9LHUVnKHOGLJHDWNXQQHWLOE\GHW\VN O UHUH L JUXQGVNROHQ KHOGDJVNXUVHW PHG +HLGUXQ6SUDGR 6SLHOHULVFKH hEXQJHQ ]X GHQ )HUWLJNHLWHQ +|UHQ/HVHQ6SUHFKHQXQG6FKUHLEHQ +HUQLQJWRUVGDJGPDUWV 6HVLGH

9,$&HQWHUIRU8QGHUYLVQLQJVPLGOHUăUHÁH[ă

23


SPOT Hvad nu hvis …? 40 alternative verdenshistorier 'HU HU LNNH PDQJH PDWHULDOHU WLO DUEHMGHW PHG NRQWUDÀNWLRQ L KLVWRULH 0HQ KHU HU HW DIGHP %RJHQHUQ UPHVWHQOLOOHORPPHERJPHG IRUW OOLQJHU Sn  VLGHU .RUWIDWWHWKHGHQ HU EnGH ERJHQV VW\UNH RJ VYDJKHG 6W\UNH IRUGL PDQ KXUWLJW RJ QHPW IRUVWnU DW KLVWR ULHQV XGYLNOLQJ LNNH HU IRUXGVLJHOLJ PHQ RIWHNXQQHY UHJnHWDQGHUOHGHV6YDJKHG GD GHW QDWXUOLJYLV HU VY UW DW In KHOH KLV WRULHQPHGSnVnInVLGHUVDPWLGLJPHGDW GHU SU VHQWHUHV DOWHUQDWLYH XGJDYHU 6YDJ KHGHQ NDQ GHU GRJ NRPSHQVHUHV IRU YLD IRUW OOLQJHOOHUPHGDQGHWPDWHULDOH 0nOJUXSSH²NODVVH / V PHUH RP NRQWUDIDNWLRQ L 1\H ) OOHV 0nO+LVWRULH)DJK IWHVLGH )nLGHHUWLODUEHMGHWPHGERJHQSnYLDFIXGN !KLVWRULH!NRQWUDIDNWLVNHIRUW OOLQJHU

Den afrikanske forbandelse (QIDQWDVWLVNKLVWRULVNURPDQVRPXQJHYLO O VHPHGVWRUIRUQ¡MHOVH )RUIDWWHUHQVNULYHULHWOHYHQGHRJVDQVH P WWHWVSURJRPHWXK\JJHOLJWNDSLWHOL'DQ PDUNVKLVWRULHQVODYHKDQGOHQPHGXGJDQJV SXQNWSn*XOGN\VWHQ (Q JRG WUDGLWLRQHO URPDQ PHG QXWLGLJ IRUW OOHVWLORJPRGHUQHVSURJLHQVHULHRP DOOHGHWLGOLJHUHGDQVNHNRORQLHU $QEHIDOHVYDUPW²NODVVH

3 x Janne Teller – på dvd ,QWHW 

+YLVGHUYDUNULJL1RUGHQ 

+YRUIRU" SnGDQVN

'YGER[HQ HU HW VXSSOHPHQW WLO -DQQH 7HO OHUV WUH E¡JHU VRP PHG NRPSOHNVLWHWHQ RJ XGJDQJVSXQNWHW L QRJOH DI OLYHWV VWRUH VS¡UJVPnO DOOH HU V UGHOHV YHOHJQHGH WLO EUXJLXQGHUYLVQLQJHQ 7LOKYHUWHNVWK¡UHUHQGYGPHGPLQXW WHUVYHNVOHQPHOOHPRSO VQLQJRJIRUW OOLQJ YHGIRUIDWWHUHQRJRSWDJHOVHUIUDHQNODVVH GHUDUEHMGHUPHGWHNVWHQ 'YGER[HQLQGHKROGHUHWOHGVDJHPDWHULDOH 0nOJUXSSH)UDNODVVH

Teller Janne »In tet«

om

l

»Hvis der var »Hvorfor?«

gdomsnovelle & Den nye un DVD

IDLER

DERVISNINGSM

CENTER FOR UN

24 9,$&HQWHUIRU8QGHUYLVQLQJVPLGOHUăUHÁH[ă

krig i Norden«

Engelskmaterialer The Pirate Handbook .XUVHQHUVDWPRGGHV\YYHUGHQVKDYHPHG Q\WWLJ YLGHQ RP OLYHW VRP SLUDW Sn (OLVD EHWK,·VWLGLODVWHQ6NLEHWHUODGHWPHGLQ VWUXNWLRQHU L KYRUGDQ PDQ VNDIIHU HW VNLE HW NDWDORJ RYHU SHUVRQHU RPERUG SURYLDQW WLO PnQHGHU Sn V¡HQ HQ DOIDEHWVDQJ GHU IRUW OOHURPSLUDWVNLEHWVGHOHRSVNULIWHQSn EHVN¡MWHU RJ PHJHQ DQGHQ Q\WWLJ YLGHQ IRU Q\HSLUDWHU 7LOPDWHULDOHWK¡UHURJVnHQFGVRPVNDOEH VWLOOHVV UVNLOW 0nOJUXSSHNODVVH Terrorism – Just the Facts (Q VHULH E¡JHU IUD +HLQHPDQQ (GXFDWLRQ 'HQQHERJRPWHUURULVPHJLYHURYHUVNXHOLJW LQGEOLN L HPQHW RJ O JJHU RS WLO GLVNXVVLRQ RJLQGLYLGXHOVWLOOLQJWDJHQ ,QGHKROGHU RJVn VWDWLVWLVN LQIRUPDWLRQ RJ FDVHVWXGLHV 0nOJUXSSHNODVVH Charlie and the Chocolate Factory 'UHQJHQ &KDUOLH %XFNHW HOVNHU FKRNRODGH PHQKDUGHVY UUHLQJHQSHQJHVnKDQNDQ KHQJLYH VLJ WLO VLQ OLGHQVNDE 'D GLUHNW¡UHQ SnFKRNRODGHIDEULNNHQ:RQNDXGVNULYHUHQ NRQNXUUHQFHKYRUIHPKHOGLJHNDQYLQGHHQ JXLGHWWXUWLOGHQHOOHUVWRSKHPPHOLJHIDEULN YLQGHU&KDUOLHHQDIGHHIWHUWUDJWHGHSODGVHU RJVnNDQHYHQW\UHWEHJ\QGH 'HQQHXGJDYHDI5RDOG'DKOVERJHUXIRUNRU WHW GYV GHQ HU VNUHYHW WLO HQJHOVNWDOHQGH WHHQDJHUHYRNVQH 0nOJUXSSHNODVVH Emnebaserede dvd’er:Project 1, 2 og 3 (QVHULHGYG·HUPHGIRUPnOHWDWJLYHO UHUH RJHOHYHUVW¡UUHLQGVLJWLLV UEULWLVNNXOWXU 3URMHFWGYGLQGHKROGHUI¡OJHQGHHPQHU 1DPHV DQG WLWOHV :KHUH DUH \RX IURP" :KDW·V\RXUDGGUHVV"6FKRROOLIH6SRUWDQG IUHHWLPH3ODFHVKRPHV3HRSOHIURPRWKHU FRXQWULHV)RRGIURPDOORYHUWKHZRUOG


på materialer fra VIA CFU 'YG·HUQHLQGHKROGHULQWHUYLHZVRJYLGHRNOLS 0nOJUXSSH 3URMHFWNODVVH 3URMHFWNODVVH 3URMHFWNODVVH 3URMHFWNODVVH 3URMHFWNODVVH

Ny inspiration til fagteam i engelsk 5HVRXUFH%RRNVIRU/DQJXDJH7HDFKHUV ,NDVVHQU 5HVRXUFH%RRNVIRU/DQJXDJH7HDFKHUV 3ULPDU\/HYHO ,NDVVHQU 'HUÀQGHVPDQJHWLWOHUIUDLV UHQJHOVNHIRU ODJLVHULHUDIKnQGE¡JHUPHGS GDJRJLVNH YHMOHGQLQJHU WLO IRUVNHOOLJH DVSHNWHU DI HQJ HOVNXQGHUYLVQLQJHQ 6DPOLQJHQ VXSSOHUHV O¡EHQGHLWDNWPHGQ\HXGJLYHOVHURJLQGJnU RJVnLULJKROGLJHLNDVVHUVRPNDQEHVWLOOHV IUD 9,$ &)8 6NDQGHUERUJ(Q GHODI WLWOHUQH NDQRJVnOnQHVIUD9,$&)8L+HUQLQJ6NLYH %HVWLO NDVVHUQH WLO JHQQHPV\Q WLO GHW Q VWH IDJWHDPP¡GH RJ In RYHUEOLN RYHU GHW VWRUH XGYDOJ 'HW YLO RJVn Y UH Q\WWLJW DWKDYHQRJOHDIWLWOHUQHVWnHQGHSnVNROHQV IDJELEOLRWHNWLOQ\LQVSLUDWLRQLHQJHOVNXQGHU YLVQLQJHQ IRU EnGH Q\XGGDQQHGH RJ PHUH HUIDUQHXQGHUYLVHUH

Emnebox Lesen und Üben

Tor ohne Grenzen

*RGH LOOXVWUDWLRQHU YDULHUHGH RSJDYHU WLO WHNVWIRUVWnHOVH O VQLQJ RJ RUGIRUUnGVWLOHJ QHOVH IRUVNHOOLJDUWHGH VNULIWOLJH RSJDYHU RJ VPnJUDPPDWLNRSJDYHU²RJVS NNHWPHG LQWHUHVVDQWHRJDNWXHOOH/DQGHVNXQGHRSO\V QLQJHU +HUHUQ\HIULO VQLQJVE¡JHUGHUVS QGHU OLJH IUD NULPLHU KLVWRULHU RP EHU¡PWH SHU VRQHU WLO IRUW OOLQJHU RP HQ PRGHUQH SRS VWMHUQH %¡JHUQHO JJHULK¡MJUDGRSWLORSI\OGHOVHQ DIEODVOXWPnOHWRPDWXQGHUYLVQLQJHQVNDO OHGHIUHPPRGWLOHJQHOVHDINXQGVNDEHUGHU V WWHUHOHYHUQHLVWDQGWLODWO VHRJIRUVWn KRYHGLQGKROGHWRJY VHQWOLJHGHWDOMHULIRU VNHOOLJHW\SHUVNUHYHWWHNVWY OJHUHOHYDQWH O VHVWUDWHJLHU VDPW GUDJH VDPPHQOLJQLQJ HU PHOOHP W\VNVSURJHGH NXOWXUHU RJ HJHQ NXOWXU %R[HQEHVWnUDIWUHWLWOHUSnQLYHDX$RJ V\YWLWOHUSnQLYHDX$ 'HU HU FG WLO KYHU ERJ RJ QRJOH DI WLW OHUQH KDU LQWHUQHWSURMHNWHU PHG OLQNV HOOHU DIVOXWQLQJVWHVWV 0nOJUXSSHNODVVH

)UDVHULHQ/HVHQXQGhEHQ1LYHDX$ 2PGHQFXEDQVNHGUHQJ3HGURSnVRP I¡OHUVLJIUHPPHGLVLWQ\HODQG+DQVDYQHU VLQKMHPHJQVLWVSURJVLQHYHQQHURJIUHP IRUDOWIRGEROGHQ0HQGD3HGUREHJ\QGHUDW VSLOOHIRUVNROHIRGEROGKROGHW QGUHUDOWVLJ SOXGVHOLJW (Q VS QGHQGH IRUW OOLQJ PHG WHPDHU VRP)XVVEDOO/LHEHRJ0LJUDQWHQSUREOHPD WLN RJ PHG PXOLJKHG IRU DW IRUG\EH VLJ L /DQGHVNXQGHWHPDHU VRP 'DV 5XKUJHELHW )XơEDOO LQ '$&+ )UDXHQIXơEDOO RJ :0 ‡,QGHKROGHUO VHIRUVWnHOVHVRJRUGIRUUnGV RSJDYHUJUDPPDWLVNH¡YHOVHUHWLQWHUQHW SURMHNWRJDIVOXWQLQJVTXL] ‡.DQ VXSSOHUHV PHG ÀOPHQ µ'DV :XQGHU YRQ%HUQµ ‡$UEHMGHWPHGERJHQNDQLK¡MJUDGRSI\OGH VWRUHGHOHDI) OOHV0nO ‡6H LQVSLUDWLRQ WLO IRUO¡E RP )XVVEDOO Sn (08GN!/ UHUHLJUXQGVNROHQ!7\VN! 8QGHUYLVQLQJVIRUO¡E 0nOJUXSSH)UDVOXWQLQJHQDINODVVH

6HRPWDOHDIWLOVYDUHQGHKnQGE¡JHURPVSLO LIUHPPHGVSURJVXQGHUYLVQLQJHQSnVLGH

Bevægelse i matematikundervisningen – læringsstilemateriale til matematik ,QVSLUHUHW DI O ULQJVVWLOHWDQNHJDQJHQ 0HG DNWLYLWHWVIRUVODJ L PDSSH GHU O JJHU RS WLO SUDNWLVNH WLOJDQJH 'HU DUEHMGHV PHG WDO UHJQHWHJQWDOI¡OJHU·JRGHYHQQHU·WDEHOOHU UHJQLQJVDUWHUQHRJEODQGHGHUHJQHVW\NNHU 0nOJUXSSH ²NODVVHVSHFLDOXQGHUYLVQLQJ

9,$&HQWHUIRU8QGHUYLVQLQJVPLGOHUăUHÁH[ă

25


SPOT MATERIALEKASSER til naturfag 0LOM¡RJNOLPDHUKRW RJ&23VWnUIRUG¡UHQ ,GHQ\H) OOHV0nONU YHVÁHUHIHOWDUEHM GHURJDNWLYH¡YHOVHU9,$&)8KDUIRUDW XQGHUVW¡WWH HQ PHUH DNWLY XQGHUYLVQLQJ N¡EWHQU NNHODERUDWLYHUHGVNDEHU 9 URSP UNVRPSnDWNOLPDNDVVHUQH L I¡UVWH RPJDQJ NXQ NDQ KMHPOnQHV L 6NDQGHUERUJ(IWHUDISU¡YQLQJVXSSOHUHV PHGWLOVYDUHQGHPDWHULDOHNDVVHUWLO 6NLYH+HUQLQJ Digital vejrstation /HW DW EHWMHQH GLJLWDO RJ WUnGO¡V EUXJVYHM OHGQLQJ 0nOJUXSSH 1DWXUIDJPHOOHPWULQRJRYHUE\JQLQJ Mål vejr og klima – byg selv ) UGLJODYHGH VLPSOH PnOHUHGVNDEHU VRP LQVSLUDWLRQWLOQHPWVHOYE\J %UXJVRJE\JJHYHMOHGQLQJ 0nOJUXSSH1DWXUIDJPHOOHPWULQ

på materialer til n %UXJVYHMOHGQLQJRJELOOHGHULOOXVWUHUHURSVWLO OLQJHQ 0nOJUXSSH1DWXUIDJXGVNROLQJ

HQHUJLIUD6ROHQXGWU\NWVRPZDWWP %UXJVYHMOHGQLQJ 0nOJUXSSH1DWXUIDJRYHUE\JQLQJ

Mål luftens indhold af CO2 0HGXGVW\UHWLGHQQHNDVVHHUGHWPXOLJWDW PnOH&2²LQGKROGSnWUHIRUVNHOOLJHPnGHU %UXJVYHMOHGQLQJWLOGHIRUV¡J 0nOJUXSSH1DWXUIDJXGVNROLQJ

Kikkert - astronomi .LNNHUW DI P UNHW *DOLOHRVFRSH  HU OHW DW VDPOH RJ NDQ VNLOOHV DG RJ VDPOHV LJHQ RJ LJHQ 9HMOHGQLQJHU WLO IRUV¡J L DVWURQRPL RJ WLO REVHUYDWLRQ PHG *DOLOHRVNRSHW NDQ GRZQ ORDGHV 6HÀOPNOLSPHGE\JJHYHMOHGQLQJWLO*DOLOHR VNRSHWSn ERHUQDIJDOLOHRGN!ELOOHGHURJÀOP

Vejr, klima og vedvarende energi 0RGHODIHQYLQGP¡OOHHQYDQGWXUELQHRJHQ VROFHOOH 0nO SURGXNWLRQHQ PHG /DE4XHVW RJDPSHUHWDQJHQHOOHUPHGO\VGLRGHURJHW YLVXHOWELOOHGHDIHQHUJLP QJGHQ %UXJVYHMOHGQLQJ 0nOJUXSSH 1DWXUIDJPHOOHPWULQRJRYHUE\JQLQJ Solcelle og pyranometer )LQG XGQ\WWHOVHVJUDGHQ DI HQ VROFHOOH P /DETXHVW RJ DPSHUHWDQJHQ EUXJHV WLO PnOLQJDIKHQKROGVYLVYROWRJDPSHUH²RJ YLNDQGHUYHGInZDWW3\UDQRPHWHUHWPnOHU

Påvisning af drivhuseffekt (QPRGHOWLODWJ¡UHGULYKXVHIIHNWKnQGJULEH OLJJHQQHPIRUV¡J

26 9,$&HQWHUIRU8QGHUYLVQLQJVPLGOHUăUHÁH[ă

Frøens, mariehønens og sommerfuglens udvikling /HYHQGH G\U L NDVVHQ )¡OJ VRPPHUIXJOHQV XGYLNOLQJIUD JODUYHSXSSH²RJWLOVPXN VRPPHUIXJO)RUV¡JHWYDUHUFLUNDVHNVXJHU LQGHQGHQÁ\YHQGHVRPPHUIXJONDQV WWHV XGLVNROHQRJGHQGDQVNHQDWXU ,QGHKROGHU RJVn SODQFKH RJ SODVWÀJXUHU GHUYLVHUVRPPHUIXJOHQVIRUYDQGOLQJ 0nOJUXSSH,QGVNROLQJRJPHOOHPWULQ


atur, miljø og klima GRUPPE– OG KLASSESÆT Klimaforandring - hvad er det? 3HU 6WUDDUXS 6¡QGHUJDDUG RJ -HVSHU 7KHLO JDDUG 2SJDYHUÀQGHVSnDOLQHDGN $OLQHD 0nOJUXSSH²NODVVH Klimakaravanen – på vej mod en bedre fremtid? -DQXV +HQGULFKVHQ (LJLO /DUVHQ 2OH /DXUVHQRJ.DDUH‘VWHU +HUWLOK¡UHUNOLPDNDUDYDQHQGN 0nOJUXSSH²NODVVH

Klimakaravanen 2 – gør en forskel -HVSHU+ROGJDDUG-DQXV+HQGULFKVHQ(LJLO /DUVHQ2OH/DXUVHQRJ.DDUH‘VWHU +HUWLOK¡UHUNOLPDNDUDYDQHQGN 0nOJUXSSHNODVVH

Natur, miljø og klima Mennesker og politik i Danmark .DDUH‘VWHU +HUWLOK¡UHUDOLQHDGN $OLQHD 0nOJUXSSH²NODVVH

Kloden sveder - Katastrofer Mennesker AnsvaU ,OVH.ULVWHQVHQRJ8OULN1RUXS-¡UJHQVHQ / UHUYHMOHGQLQJSn NORGHQVYHGHUJ\OGHQGDOGN *\OGHQGDO 0nOJUXSSH²NODVVH Energiforsyningen - en udfordring til fremtiden ,YDQ $QGHUVHQ /LQH -¡UJHQVHQ 6WDOGRJ.DDUH‘VWHU +HUWLOK¡UHUDOLQHDGN $OLQHD 0nOJUXSSH²NODVVH

Smart Table 3URJUDPGDWDWHNHW YHG 9,$ &)8 KDU LQGN¡EW GHWLQWHUDNWLYHERUG6PDUW7DEOH )RUWLGHQHUERUGHWXGVWLOOHWL6NLYHPHQEOLY HUXGVWLOOHWL+HUQLQJLXJHRJL6NDQ GHUERUJLXJH %RUGHW JLYHU PXOLJKHG IRU DW ÁHUH HOHYHU NDQDUEHMGHVDPPHQRPIRUVNHOOLJHRSJDY HU )UD VWDUWHQ HU ERUGHW IRUV\QHW PHG EH VWHPWH RSJDYHU 3n QHWWHW NDQ PDQ KHQWH Q\H RSJDYHU PHQ O UHUHQ NDQ RJVn VHOY XGDUEHMGHRSJDYHUJHQQHPHWO UHUY UNW¡M 3URJUDPGDWDWHNHW DISU¡YHU SW O UHUY UN W¡MHW 9LGHQFHQWHUOHGHU 7KRPDV ,OOXP +DQVHQ IUD O UHPLGGHOGNRPWDOWHGHWLQWHUDNWLYHERUGL VLQDUWLNHOLVLGVWHQXPPHUDIUHÁH[ QUVLGH 

9,$&HQWHUIRU8QGHUYLVQLQJVPLGOHUăUHÁH[ă

27


Brugertanker om kursusudbud &)8KDUXQGHUV¡JWEUXJHUQHVKROGQLQJHURPNXUVHURJWLOPHOGLQJVSURFHGXUHU

Afdelingsledere ved VIA CFU Søren Grosen og Poul Mortensen 3n 9,$ &)8 DUEHMGHU YL KHOH WLGHQ Sn DW IRUEHGUHYRUHV\GHOVHU'HUIRUJHQQHPI¡UWH YL L VDPDUEHMGH PHG (98DIGHOLQJHQ RS WLO VRPPHUIHULHQ HQ DIJU QVHW XQGHUV¡JHOVH DI YRUHV EUXJHUHV KROGQLQJHU WLO &)8·V RJ (98·VNXUVXVXGEXGRJWLOPHOGLQJVSURFHGXU HU

7RKRYHGNRQNOXVLRQHU 8QGHUV¡JHOVHQ YLVHU RV DW VNROHOHGHUH RJ O UHUH LNNH V\QHV DW WLOPHOGLQJVSURFHVVHQ WLO NXUVHUQH IXQJHUHU RSWLPDOW 9L DUEHMGHU GHUIRUSnDWIRUHQNOHWLOPHOGLQJVSURFHGXUHQ Vn PDQ IUHPRYHU NDQ WLOPHOGH VLJ YRUHV NXUVHUSnpWVDPOHWVWHGSnQHWWHWLKHOH9,$V G NQLQJVRPUnGH %UXJHUXQGHUV¡JHOVHQ YLVHU RJVn DW PDQ Sn VNROHUQH ¡QVNHU HQ NXUVXVWLOPHOGLQJV IULVW GHU SDVVHU LQG L VNROHnUHWV U\WPH 'H ÁHVWH VNROHU YLO VnOHGHV JHUQH DOOHUHGH L IRUnUHWKDYHVYDUSnRPHWO QJHUHYDUHQGH NXUVXV L GHW NRPPHQGH VNROHnU JHQQHP I¡UHV KYRULPRG PDQ WLOV\QHODGHQGH EHGUH NDQKnQGWHUHHWOLGWVHQHUHVYDURPNULQJGH NRUWHNXUVHU 3n&)8WDJHUYLVYDUHQHWLOHIWHUUHWQLQJRJ WLOUHWWHO JJHUQXIULVWHURJVYDUVnGHWSDV VHUEHGVWPXOLJWWLOVNROHUQHV¡QVNHU

2P&)8·VEUXJHUXQGHUV¡JHOVH ‡*HQQHPI¡UWLMXQL ‡8GDUEHMGHWDI9,$&)8RJ(989,$V HIWHURJYLGHUHXGGDQQHOVHVDIGHOLQJ ‡8GI¡UWSnWUHVNROHULKYHUDI9,$V G NQLQJVNRPPXQHU ‡O UHUHRJVNROHOHGHUHHULDOW EOHYHWNRQWDNWHW ‡6YDUSURFHQW

Tak9LYLOJHUQHWDNNHGHOWDJHUQHL EUXJHUXQGHUV¡JHOVHQIRUVYDUHQHRJYLKDU VRPORYHWXGWUXNNHWQRJOHYLQGHUHDIYLQ JDYHUIRUKXUWLJWVYDU +HUHUGHW.DUVWHQ-HQVHQIUD%DOOHVNROHQ -DQ7LQJJDDUGIUD6FW-¡UJHQV6NROHL+RO VWHEURRJ-DFRE+ROPIUD5\RPJDDUG5HDO VNROHGHUKDUPRGWDJHWGHUHVSU PLHU

Pænt farvel - og hjertelig velkommen 6LGHQYLIRUHWKDOYWnUVLGHQVLGVWVDGPHGHWIULVNWU\NWUHÁH[LKnQGHQKDUYLSn9,$&)8PnWWHVLJHIDUYHOWLOÁHUHVNDWWHGH PHGDUEHMGHUH+HOGLJYLVKDUYLLVDPPHSHULRGHRJVnVDJWJRGGDJWLOQ\HNRPSHWHQWHIRON

9LKDUWDJHWDIVNHGPHG

9LKDUVDJWYHONRPPHQWLO

Conny Hvidbjerg S GDJRJLVNNRQVXOHQWPHGHOHYSODQHURJ HYDOXHULQJ

Birgit Jakobsen NRQWRUDVVLVWHQWLLQIRUPDWLRQVDIGHOLQJHQ 6NDQGHUERUJ

Elin Karkov S GDJRJLVNNRQVXOHQWIRUVSHFLDOXQGHU YLVQLQJ

Carl-Kristian Hansen PHGDUEHMGHUSnODJHUHWRJLLQIRUPDWLRQV DIGHOLQJHQ+HUQLQJ

Joan Hellqvist S GDJRJLVNNRQVXOHQWIRUGDQVNVRPDQ GHWVSURJ

Inge Helle S GDJRJLVNNRQVXOHQWIRUGDQVNVRPDQ GHWVSURJ

28 9,$&HQWHUIRU8QGHUYLVQLQJVPLGOHUăUHÁH[ă

Linda Kolling Pedersen S GDJRJLVNNRQVXOHQWIRUVSHFLDOXQGHU YLVQLQJ Peter Søgaard WLOEDJHIUDRUORY S GDJRJLVNNRQVXOHQWIRULWRJPHGLHU Sara Sejrskild Rejsenhus S GDJRJLVNNRQVXOHQWIRUGDQVN² NODVVH


LÆRING PÅ SPIL IRUWVDWIUDVLGH

Gi’ en historie *L HQ +LVWRULH KDU Y UHW VHNV XJHU L $QJROD RJ HU NRPPHW KMHP PHG HQ PDVVH IDQWDVWLVNHRJKHOWDQGHUOHGHVKLVWRULHUIRUWDOWDIHOHYHUIUDVNROHUQHLE\HUQH8LJHRJ 6RQJRMXQLYDUGHUIHVWOLJÀQDOHLGHQDQJRODQVNH*LHQ+LVWRULHNRQNXUUHQFHPHG ÀQDOHKLVWRULHU 'HUHUVWDGLJSODGVWLODWPHOGHGLQNODVVHWLOGHQGDQVNHGHODINRQNXUUHQFHQVRP ÀQGHU VWHG L HIWHUnUHW / V PHUH RP NRQNXUUHQFHQ RJ RP KLVWRULHUQH IUD $QJROD VRPYLOEOLYHODJWSnKMHPPHVLGHQHIWHUKnQGHQVRPGHEOLYHURYHUVDWRJUHGLJHUHW 7LOPHOGLQJSnJLHQKLVWRULHGN

'UHQJIRUW OOHUSn4XLQJXDQJXDVNROH

(WDQGHWVSLOHNVHPSHOWLOHQJHOVNLRJ NODVVHHU0RYLH6WDU3ODQHWKYRUHOHYHUQH KYHULV URSUHWWHUHQYLUWXHOÀOPVWMHUQHÀJXU RJ VDPDUEHMGHU PHG GH DQGUH ÀJXUHU RP DW ODYH VPn WHJQHÀOP (OHYHUQH VNDO VNULYH UHSOLNNHU RJ LQGWDOH GLVVH Sn HQJHOVN Vn EnGH GH PXQGWOLJH RJ VNULIWOLJH I UGLJKHG HUWU QHVSnHQVMRYRJPRWLYHUHQGHPnGH YLDDQYHQGHOVHDIHWHOHNWURQLVNPHGLH(OHY HUQH VHU HIWHUI¡OJHQGH HJQH RJ KLQDQGHQV ÀOPRJEOLYHUGHUYHGRJVnWU QHWLDWO\WWHRJ IRUVWn HQJHOVN 'HULJHQQHP LP¡GHNRPPHV PDQJHFHQWUDOHWULQPnOIRUHQJHOVNHIWHU NODVVHWULQ 6HOYH0RYLH6WDU3ODQHW·VGHVLJQRJRSE\J QLQJ LQGHKROGHU ÁHUH HOHPHQWHU IUD )DFH ERRN RJ <RX7XEH KYLONHW L VLJ VHOY PRWLYH UHUHOHYHUQHRJJ¡UGHWQHPWIRUGHPDWWLOJn XQLYHUVHW 6SLOOHW HU JUDWLV RJ NDQ VDPPHQ PHGHQO UHUYHMOHGQLQJÀQGHVSn PRYLHVWDUSODQHWFRP 7KRPDV RJ 5DMNXPDU PHQHU GH O UHU HQ PDVVH DI DW VSLOOH FRPSXWHU 1RJHW DI LQG O ULQJHQ VNHU EHYLGVW ² PHJHW VNHU Sn HW G\EHUH NRJQLWLYW QLYHDX 'HU HU VRP YL KDU Y UHWLQGHSnHWKDYDIJRGHJUXQGHWLODW LQGGUDJH XGYDOJWH FRPSXWHUVSLO VRP HW EUXJEDUW UHGVNDE L JLYQH O ULQJVVDPPHQ K QJH RJ XQGHUYLVQLQJVIRUO¡E IRU VSLOOHQH NDQXGHQWYLYOELGUDJHPHGHQPDVVH6RP O UHU EHK¡YHU PDQ ODQJW IUD DW Y UH FRP SXWHUHNVSHUWHOOHUVSLOQ¡UGIRURJVnDWODGH VLQH HOHYHU O UH LJHQQHP IRUO¡E PHG FRP SXWHUVSLO L XQGHUYLVQLQJHQ 0HQ PDQ E¡U Y UHVLJVLQUROOHEHYLGVW²IRUGHUHUO ULQJ SnVSLO

TEMADAG

Onsdag den 20. januar 2010 Helnan Marselis Hotel, Århus

UNGDOMSLIV 'HQEUHGHYLQNHOHUYLJWLJ'HQVDPOHUDOOHRV·XQJGRPVHQWUH SUHQ¡UHU·RJJLYHUPXOLJKHGIRUDWGHOHHUIDULQJHU

9LYDUIHPSHUVRQHUIUDYRUHV663QHWY UNDIVWHGRJGHUYDU

VWRUHQLJKHGRPDWGHWYDUNRPSHWHQWHRJVS QGHQGHRSO J

ª'HQEUHGHYLQNHOHUYLJWLJ'HQ VDPOHU DOOH RV ·XQJGRPVHQWUH SUHQ¡UHU· RJ JLYHU PXOLJKHG IRU DWGHOHHUIDULQJHU 9L YDU IHP SHUVRQHU IUD YRUHV 663QHWY UNDIVWHGRJGHUYDU VWRUHQLJKHGRPDWGHWYDUNRP SHWHQWHRJVS QGHQGHRSO J©- kommer det os ved? 2PVLGVWHnUV·8QJGRPVOLY·

663NRQVXOHQW-¡UJHQ3HGHUVHQ

- et tilbud til dansk-, medie- og samfundsfagsundervisere i grundskolen og efterskoler, SSP-lærere og –konsulenter, skolebibliotekarer, UU-vejledere samt undervisere på VUC og i ungdomsskoler 6LONHERUJNRPPXQH

2PVLGVWHnUV·8QJGRPVOLY· 663NRQVXOHQW-¡UJHQ3HGHUVHQ 6LONHERUJNRPPXQH

> Se kursusnr.: CFU 10238

9,$&HQWHUIRU8QGHUYLVQLQJVPLGOHUăUHÁH[ă

29


6WUXNWXUHUHWRJVDQVHOLJW PHGVHOYWLOOLGRJVXFFHV .UHDWLYVNULYQLQJHUPHUHHQG EDUHHWHNVRWLVNDIEU N LKYHUGDJHQ

Kreativ skrivning får stedmoderlig behandling

Thomas Oldrup, forfatter og foredragsholder -HJ HU Sn YHM KMHP L ,&WRJHW IUD -\OODQG -HJ KDU DIKROGW HW KHOGDJVNXUVXV IRU HQ VQHV YHQOLJH NORJH HQJDJHUHGH O UHUH L NUHDWLY VNULYQLQJ 1nU PDQ K¡UHU RP GHUHV XGIRUGULQJHU RJ YLONnU InU MHJ L DOOHUK¡MHVWH JUDG UHVSHNW IRU O UHUJHUQLQJHQ 0HG L NXSpHQ HU GHU RJVn HQ KREHQ EDOVW\ULVNH XQJHU GHU HU Sn YHM KMHP IUD OHMUVNROH

%DUHQRJHWSMDW" 0HQV 'DQPDUN VXVHU IRUEL VLGGHU MHJ RJ XQGUHU PLJ RYHU GHQ RSIDWWHOVH DI NUHDWLY VNULYQLQJ GHU NRP WLO XGWU\N Sn GDJHQV NXUVXV -HJ HU E¡UQH RJ XQJGRPVIRUIDWWHU RJKDUEODVNUHYHWERJHQµWULFNV²2P DWVNULYHJRGWµVRPMHJUHMVHUODQGHWW\QGW RJ KROGHU NXUVHU RJ VNULYHY UNVWHGHU PHG LWDVNHQ 0DQJHDIO UHUQHIRUWDOWHVDPVWHPPHQGH DW GH GD KDU SU¡YHW µGHW GHU NUHDWLY VNULYQLQJµRJODYHWQRJOHVNULYH¡YHOVHUSnHW WLGVSXQNWPHQLGDJOLJGDJHQVSLOOHUGHWLNNH QRJHQYLGHUHUROOH 1RJOHDIHOHYHUQH²O UHUQHQ YQWHLV U GH WRVSURJHGH SLJHU ² KDYGH HQ RSIDWWHOVH DIDWNUHDWLYVNULYQLQJYDUQRJHWµSMDWµ

0HGVHOYWLOOLGRJVXFFHV / UHUQH Sn PLW NXUVXV Q YQWH DW GH KDYGH VY UW YHG DW LPSOHPHQWHUH VNUL YH¡YHOVHUQH L GDJOLJGDJHQV XQGHUYLV QLQJ 7LO GDJOLJW µVNULYHUµ PDQ EDUH 0HQ NUHDWLY VNULYQLQJ (5 VJX VNULYQLQJ .UHDWLYVNULYQLQJE¡ULNNHY UHQRJHWSMDWWHUL VRP PDQ EUXJHU HQ XJH Sn PHG QRJOH PHUH HOOHU PLQGUH IMROOHGH VNULYH¡YHOVHU .UHDWLY VNULYQLQJ NDQ ² QHM %‘5 ² EUXJHV GDJOLJW KHOH WLGHQ WLO DW IRUVWn XQGHUV¡JH VWUXNWXUHUHRJIRUÀQHVLWVWRI +XUWLJVNULYQLQJHUNDQGDJOLJWEUXJHVVRP LQGOHGQLQJ RJ RSYDUPQLQJ WLO VLW HJHQWOLJH DUEHMGH 0DQJH O UHUH IRUW OOHU PLJ DW GH KDU JRGH HUIDULQJHU PHG HQ ORJERJ ²

HW NRQNUHW K IWH HOOHU HW GRNXPHQW Sn FRPSXWHUHQ ² VRP HOHYHUQH VNULYHU L KYHU PRUJHQ PHQ VRP HOOHUV HU JHPW Y N RJ KHPPHOLJWIRUO UHUHQ .UHDWLY VNULYQLQJ HU DOOH WLGHUV WLO DW JLYH LV U GH VSURJVYDJH HOHYHU VHOYWLOOLG RJ VWUXNWXU 6SHFLÀNW VW\UHGH VNULYH¡YHOVHU NDQ JLYH HOHYHUQH HW ODQJW PHUH VDQVHOLJW RYHUUDVNHQGHSU FLVWOHYHQGHVSURJVRP NDQJDYQHGHPO¡EHQGHRJLO QJGHQ 7U QHGHVNULEHQWHU VWDUWHUDOWLGHQVNULIWOLJ HNVDPHQPHGDWODYH HQWDQNHVNULYQLQJRP GHWUHOHYDQWHHPQH 2JDPHULNDQVNHXQ GHUV¡JHOVHUYLVHUDW GHVNULYHUHGHUInUGH EHGVWHUHVXOWDWHURJ NDUDNWHUHUHUGHP GHUWLOEULQJHUPHVWWLGL I¡UVNULYHIDVHQ

.UHDWLYULJWLJ VNULYQLQJ -HJW QNHUSnGHW QXMHJVHUGHQNnGH OHMUVNROHNODVVHGHU HUSnYHMWLOEDJHIUD HQXJHVDIEU N SnYHMWLOEDJHWLOGH DOPLQGHOLJHµULJWLJHµ VNROHGDJH+DUGH PRQWDJHWQRJHW PHGVLJKMHPIUD HNVNXUVLRQHQVRPGH NDQEUXJHWLOGDJOLJW" / UHUQH GHU GHOWRJ LPLWNXUVXVÀNNUHDWLY VNULYQLQJ WLO DW O\GH

7HJQLQJ(ULN3HWUL )UDERJHQªWULFNVRPDWVNULYHJRGW©

30 9,$&HQWHUIRU8QGHUYLVQLQJVPLGOHUăUHÁH[ă

VRP HQ OHMUVNROH (W IMROOHW RJ HNVRWLVN OLOOH DIEU N IUD GHQ ULJWLJH VNULYQLQJ RJ GDJOLJGDJHQ0HQMHJHUG\EWXHQLJ.UHDWLY VNULYQLQJ ² HOOHU ODG RV GD EDUH NDOGH GHW VNULYQLQJ²E¡ULPSOHPHQWHUHVLKYHUGDJHQV DUEHMGHRJEUXJHVVRPKM OSNRQVWDQW )¡OJIRUIDWWHUHQVEORJSn PLJPLJPLJPLJEORJVSRWFRP


Kursustilbud FORĂ&#x2026;R 2010

VIA CFU - for dig og din undervisning

VIA Center for Undervisningsmidler x reďŹ&#x201A;ex 2x2009

31


Indhold HUMANISTISKE FAG DANSK 3. - 6. KLASSE Billedromaner i brug ...................................................................................... 35 Caféeftermiddag dansk på mellemtrinnet ................................................... 35 Dansk midt imellem - Sådan kommer vi videre ........................................... 35 DJEEO .............................................................................................................. 35 Inspirationseftermiddag ................................................................................ 36 Kom i gang med at bruge lyd ........................................................................ 36 Udvidelse af læsekompetence ...................................................................... 36 Nyere børnebøger til mellemtrinnet .............................................................. 36 Hvordan videreføres LUS på mellemtrinnet? ............................................... 36 LæseUdviklingsSkemaet LUS........................................................................ 45 Læsevejlederen som vejleder ....................................................................... 45 Mobil med mobiltelefon ..................................................................................51 NILEN .............................................................................................................. 52

DANSK 7. - 10. KLASSE Bliv opdateret - inden årets prøver i dansk ...................................................37 Café-eftermiddag i dansk - ældste klasser ...................................................37 Dansk i dybden................................................................................................37 De skriftlige prøver i dansk ............................................................................37 De store læser .................................................................................................37 Den gode prøvetekst .......................................................................................37 Ungdomsliv ..................................................................................................... 38 Filmanmeldelse i undervisningen ................................................................. 39 Fra Hannah Montana til Xfaktor .................................................................... 39 Google har svaret - men hvad søgte du efter? ............................................. 39 Inspiration til årsplanlægning - dansk ældste trin ....................................... 39 Litteraturundervisning, mobiltelefon- og Ipod .............................................. 39 Læseundervisning med udgangspunkt i læseiagttagelser (Modul 3) ........ 39 Prøverne i maj 2010 ...................................................................................... 40 Ti de kan li’ ..................................................................................................... 40 Ungdomsliv - kommer det os ved? ................................................................ 40 Webprøver i dansk, skriftlig fremstilling ....................................................... 40 Opfølgningsdag for læsevejledere/læselærere ........................................... 40 De store læser .................................................................................................41 DJEEO .............................................................................................................. 35 Mobil med mobiltelefon ..................................................................................51 NILEN .............................................................................................................. 52

DANSK SOM ANDETSPROG Fælles Mål - Dansk som andetsprog ............................................................ 42 Inspirationseftermiddag - dansk som andetsprog ....................................... 42

INDSKOLING De små læser ................................................................................................. 43 De første år ..................................................................................................... 43 Hjælp - vi skal have en 1. klasse................................................................... 43 Hjælp vi skal have en 1. klasse..................................................................... 43 HVAL.DK i børnehaveklassen ........................................................................ 44 Inspiration til årsplanlægning ....................................................................... 44

32 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009

Inspirationseftermiddag - dansk i indskolingen ........................................... 44 Inspirationseftermiddag for børnehaveklasseledere .................................. 45 IT i den første læse- skriveundervisning....................................................... 45 Litteraturundervisning i de yngste klasser ................................................... 45 Læs for - dialogisk oplæsning ....................................................................... 45 Læse- og læringsstrategier ............................................................................ 45 LæseUdviklingsSkemaet LUS........................................................................ 45 Læsevejlederen som vejleder ....................................................................... 45 Læsning 2 ....................................................................................................... 46 Ro, rum og rammer ........................................................................................ 46 Rundt om danskfaget i 1. og 2. klasse ......................................................... 46 Sansemotorik og rytmik i klassen ................................................................. 46 Temadage for børnehaveklasseledere ......................................................... 46 De små læser ..................................................................................................47

FREMMEDSPROG ENGELSK At være lærer og censor i engelsk ................................................................ 48 Hvordan rummer man alle elever i engelsk i de ældste klasser? ....................................................................................... 48 Inspirationseftermiddag i engelsk ................................................................ 48 Ny test - ny undervisning? ............................................................................. 48 Spoken Interaction and Production .............................................................. 48 Kom i gang med at bruge lyd ........................................................................ 36 Mobil med mobiltelefon ..................................................................................51 FRANSK A L’oral............................................................................................................. 49 Inspirationseftermiddag i tysk og fransk ...................................................... 49 TYSK Inspirationseftermiddag for tysklærere: Fra års- til elevplan ......................................................................................... 49 Inspirationseftermiddag i tysk og fransk ...................................................... 49 Prøverne i tysk ................................................................................................ 49 Spielerische Übungen im Deutschunterricht ............................................... 49 Wie sagt man das? ........................................................................................ 49

HISTORIE Fælles Mål 2009 i historie ............................................................................ 50 Historie Fælles Mål 2009 og kanon ............................................................. 50 Når fagene er udtrukket ................................................................................ 50 NILEN .............................................................................................................. 52

KRISTENDOMSKUNDSKAB Livsfilosofi og etik i kristendomskundskab ................................................... 50 Når fagene er udtrukket ............................................................................... 50

SAMFUNDSFAG Når fagene er udtrukket ................................................................................ 50 NILEN .............................................................................................................. 52


IT OG MEDIER

PRAKTISK MUSISKE FAG

IT - og medievejlederens dag..........................................................................51 IWB grundkursus .............................................................................................51 Mobil med mobiltelefon ..................................................................................51 NILEN .............................................................................................................. 52 Udarbejd levende forklaringer ....................................................................... 52 DJEEO .............................................................................................................. 35 Kom i gang med at bruge lyd ........................................................................ 36 HVAL.DK i børnehaveklassen ........................................................................ 44 Den Dynamiske Formelsamling .................................................................... 53 Geogebra - gratis og genialt til matematik ................................................... 53 Regn med Word .............................................................................................. 54 Google Earth i geografiundervisningen ........................................................ 56 Billedkunst og it...............................................................................................57 IWB og specialpædagogik ............................................................................. 60

BILLEDKUNST Billedkunst og it...............................................................................................57 Hør penslen danse og se musikkens farver ..................................................57 Kunst, undersøgelse og glæde ......................................................................57

HJEMKUNDSKAB Hjemkundskab og IT ...................................................................................... 58

HÅNDARBEJDE Guld, glimmer og gummi ............................................................................... 58

IDRÆT Idræt og Motorik i indskolingen .................................................................... 58 IT i idrætsundervisningen .............................................................................. 58 DJEEO .............................................................................................................. 35

MATEMATIK PÆDAGOGISKE TEMAER Matematik - hvad kan det nytte .................................................................... 52 Den Dynamiske Formelsamling .................................................................... 53 Faglig læsning i matematik ........................................................................... 53 Geogebra - gratis og genialt til matematik ................................................... 53 Matematik for sjov og alvor ........................................................................... 53 Matematikkonference - Hvad kan det nytte? ............................................... 54 Regn med Word .............................................................................................. 54 Rette og evalueringsmøde i matematik ........................................................ 54 GPS i matematikundervisningen .................................................................. 54 DJEEO .............................................................................................................. 35

INNOVATION/IVÆRKSÆTTERI 10. klasse og iværksættervalgfag................................................................. 59

SPECIALUNDERVISNING

NATURFAG

Alle lærere skal vide noget om ordblindhed................................................. 60 At rumme børn med særlige behov .............................................................. 60 Inspirationseftermiddag for specialunderviseren........................................ 60 IWB og specialpædagogik ............................................................................. 60 Specialunderviseren som vejleder og procesleder ...................................... 60 Skæve børn – underlige børn I.......................................................................61 Skæve børn – underlige børn II......................................................................61 IT i den første læse- skriveundervisning....................................................... 45

BIOLOGI

ANDET

Faglig læsning i naturfagene ......................................................................... 55 Forsker for en dag - Naturvidenskab og Jordbrug........................................ 55

Klasselærerkursus - UEA - 4. klasse ..............................................................61 Fuck dig din lede luder! ..................................................................................61

FYSIK/KEMI Kemi på Webben ............................................................................................ 55 Lav selv solceller med eleverne .................................................................... 56

GEOGRAFI

PÆDAGOGISKE KONSULENTER ................................................................. 62 PRAKTISKE OPLYSNINGER......................................................................... 64 TILMELDINGSBLANKET .............................................................................. 65 PRAKTISK INFORMATION ........................................................................... 67

Geografiens dag ............................................................................................. 56 Google Earth i geografiundervisningen ........................................................ 56

NATUR/TEKNIK Lav selv solceller med eleverne .................................................................... 56 Inspiration til årsplanen i matematik og naturfag ....................................... 56 Friluftsliv i den svenske natur ....................................................................... 56 DJEEO .............................................................................................................. 35 Mobil med mobiltelefon ..................................................................................51

VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009

33


KURSUSSÆSON 2010/2011 ŶŶŶ VIA CFU’s konsulenter er godt i gang med kursussæson 2010/2011 Følgende kursustitler er alle under forberedelse og kan ses i den færdige form i det fælles kursuskatalog VIA CFU og EVU udgiver januar 2010. De vil være tilgængelige på viacfu.dk/kurser lige før jul 2009.

ŶSpecialundervisning i matematik .............................................................................. 1. - 3. september 2010 

ŶMatematik i indskolingen ........................................................................................... 25. - 28. oktober 2010 ŶMatematik i børnehaveklassen ................................................................................ 20. november 2010 ŶStudietur til energiøen Island – fokus på naturfag ................................................. 2. - 6. oktober 2010 ŶNatur/teknik –ugekursus .......................................................................................... 3. - 17. september 2010 ŶSamfund og samfundsfag – under ombrydning....................................................... 20. - 22. september (internat) og 2. november 2010 Ŷ ”Education, Language and Culture in Scotland” ugekursus i Scotland ................ September 2010 Ŷ Creative Methodology in the English Classroom” - ugekursus ............................... September 2010 Ŷ Skolebibliotekarernes forårsdag 2010 ..................................................................... 22. april 2010

PRIS: Et sæt á 30 stk. koster kr. 120,Materialet kan bestilles på mail: jra@viauc.dk Tlf.: 87 55 27 14

Grammatikken henvender sig til eleverne i 7. - 9. (10.) klasse. Den giver eleverne et overblik over den grundlæggende grammatik, og er velegnet som opslagsbog og til brug ved prøven i 9. klasse (10. klasse). Hæftet er A5 format og er på 24 sider. Pris: 40 kr. Kan bestilles pr. mail jra@viauc.dk eller telefon 8755 2714

Lærervejledning og beskrivelse af materialet kan hentes på www.viacfu.dk/Fagene/Fremmedsprog

Min første Sprogportfolio består af tre dele: y En sprog-selvbiografi, der kan støtte elevens indsigt i og refleksion over, hvorfor og hvordan, han/hun lærer sprog y Et dossier/portfoliomappe, der indeholder færdige produkter eller ’souvenirs’, som medvirker til at synliggøre denne læring. y Et sprogpas, der viser hvilke kommunikative og interkulturelle kompetencer (i og uden for skolen), eleven på et givent tidspunkt har opnået. Sprogportfolioen har altså både en pædagogisk og en rapporterende funktion; der lægges op til samtaler om, hvordan den enkelte elev lærer bedst, når bestemte mål skal nås, og der gives tilbagemelding om elevens udvikling.

34 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009


Humanistiske fag

Helle Rahbek ɷ Sara Sejrskild

DANSK 3. - 6. klasse Billedromaner i brug

Dansk midt imellem - Sådan kommer vi videre

- nye litterære tekster til undervisning Billedromaner er nye litterære tekster til undervisning i litteratur på skolens mellemtrin. Hvordan forholder man sig til læsning af en billedroman som både tekstlæsning og billedlæsning? Målgruppe Pris

Dansklærere på mellemtrinnet 600 kr.

Kursusnummer CFU 10624 Instruktør Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Tid 8. marts 2010 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg Kursusnummer CFU 10600 Instruktør Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Tid 11. marts 2010 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Caféeftermiddag dansk på mellemtrinnet

På dette kursus er det hensigten, at teori og praksis mødes. Kursisterne bliver derfor præsenteret for teorier om den nyere børnelitteratur, om børns udvikling som litteraturlæsere og om litteraturpædagogik. Men nok så vigtigt er det, hvordan der praktisk kan tages fat. Der gives derfor eksempler på, hvordan der praktisk kan arbejdes med bl.a. den senmoderne børnelitteratur, som mange lærere finder svær at håndtere. Der vil på kurset være en udstilling med et stort udvalg af undervisningsmaterialer, romaner, billedbøger, novellesamlinger m.m. fra CfUs samlinger. Ud over orientering om de nyeste materialer, vil I få ideer til, hvordan der med udgangspunkt i Fælles Mål kan arbejdes i litteraturundervisningen. Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU 10007 Tid 7., 8. og 9. december 2009 kl. 9 - 15:30 Instruktører Lærebogsforfatter Trine May, Valby Tid Instruktør

8. og 9. februar 2010 kl. 9 - 15:30 Lærebogsforfatter Trine May, Valby Lærer, forfatter og konsulent Grethe Grønkjær, Århus

Sted

VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

- inspiration til danskundervisningen Der præsenteres et bredt udsnit af CFU’s materialer og gives sparring i forbindelse med din årsplanlægning. En cafe-eftermiddag er ikke et kursus, men en forberedt formidling og dialog med faglærere om materialer, didaktik mv. Målgruppe Pris

Dansklærere på mellemtrinnet Kurset er gratis

Kursusnummer CFU 10615 Instruktører Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Pæd. konsulent Helle Rahbek, VIA CFU Tid 18. marts 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive Kursusnummer CFU 10616 Instruktører Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Pæd. konsulent Helle Rahbek, VIA CFU Tid 25. marts 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Dansklærere 3. - 6. klasse 4400 kr.

DJEEO ikke kun for idrætslærere GPS’er, mobiltelefoner og en webbaseret spilmotor. Med spillet DJEEO kan dine elever få god motion, frisk luft og samtidig lære noget om samarbejde. På kurset vil du blive præsenteret for de mange muligheder i spillet og sammen med instruktørerne vil mulighederne blive afprøvet Målgruppe Pris

Alle undervisere Kurset er gratis

Kursusnummer CFU 10627 Instruktører Pæd. konsulenter ved VIA CFU Tid 26. januar 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Nørre Allé 31, Århus Kursusnummer CFU 10628 Instruktører Pæd. konsulenter ved VIA CFU Tid 11. marts 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009

35


Inspirationseftermiddag

Nyere børnebøger til mellemtrinnet

- dansk på mellemtrinnet

Oplæg, mindre øvelser og dialog om litteraturarbejde

Brug eftermiddagen sammen med dit fagteam, søg og book online og se de nyeste læremidler

Kurset indeholder bl.a. oplæg til valg af litteratur til klassens fælles læsning, litteraturarbejde i skolen, analyser, fortolkninger og undervisningsforslag.

Målgruppe Pris

Målgruppe Pris

Dansklærere på mellemtrinnet Kurset er gratis

Kursusnummer CFU 10002 Instruktør Pæd. konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus, VIA CFU Tid 12. april 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg Kursusnummer CFU 10003 Instruktør Pæd. konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus, VIA CFU Tid 21. april 2010 kl. 13 - 16:30 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Kom i gang med at bruge lyd

Danklærere på mellemtrinnet 600 kr.

Kursusnummer CFU 10602 Instruktør Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Tid 19. januar 2010 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning Kursusnummer CFU 10625 Instruktør Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Tid 26. januar 2010 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Hvordan videreføres LUS på mellemtrinnet?

Det er så let! I dag er det meget let at anvende lyd på computeren, men alt for få gør brug af denne ressource. Ikke mindst i begynder-, special-, og sprogundervisning er lyden et meget vigtigt element, som ville kunne understøtte mange elever i deres arbejde. Målgruppe Forudsætninger Pris

Specialundervisningslærere, dansk- og sproglærere på begynder- og mellemtrinnet Elementært kendskab til tekstbehandling og internet 475 kr. Medlemmer af Programdatateket 50 kr.

Kursusnummer CFU 10409 Instruktør Pæd. konsulent Susanne V. Andersen, VIA CFU Tid 4. marts 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, Viborg

Med udgangspunkt i LUS, sætter kurset fokus på, hvordan man som dansklærer får ført eleverne fra Fase 1 til Fase 2 i Læseudviklingsskemaet. Se udførlig indholdsbeskrivelse på www.viauc.dk/efteruddannelse/kurser Målgruppe Pris

Aktive LUS-brugere, dansk- og specialundervisningslærere på mellemtrinnet 875 kr.

Kursusnummer CFU 10014 Instruktør Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård Tid 2. marts 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

r i 2009... SER på kurse LEDIGE PLAD w.viacfu.dk/kurser Læs mere på

Udvidelse af læsekompetence større læselyst og brugbare læsestategier Kurset indeholder bl.a.: - Oplæg om valg af litteratur til klassens fælleslæsning - Litteraturarbejde i skolen - Analyser og fortolkninger - Undervisningsforslag Oplæg, mindre øvelser og dialog om litteraturarbejde med nyere danske børneromaner og noveller. Målgruppe Pris

Dansklærere 3. - 6. klasse 1005 kr.

Kursusnummer CFU 10006 Instruktør Lærebogsforfatter, læsevejleder, skolebibliotekar Lissie Munk-Jensen, Esbjerg Tid 10. marts 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

ww

Kim Fupz Aakeson - et forfatterskab på mellemtrinnet Kursusnummer CFU 10028 Tid 26. november 2009 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Fantastisk! Fedt! Fandango! - om moderne litteratur og nye medier i mellemtrinnets litteraturundervisning Kursusnummer CFU 10631 Tid 10. november 2009 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

Kom i gang med at bruge lyd Det er så let! Kursusnummer CFU 10424 Tid 12. november 2009 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holms Vej 97, Herning

Korte Àktions- og dokumentarÀlm til mellemtrinnet Kursusnummer CFU 10636 Tid 26. november 2009 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

Læseundervisning af svage læsere (Modul 2) Kursusnummer CFU 10633 Tid 18., 19. og 20. november 2009 kl. 9 - 15 Sted VIA Pædagoguddannelsen , Reberbanen 13, Viborg

36 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009


Finn Bangsgaard ɷ Hanne Schriver ɷ Kurt Thybo

DANSK 7. - 10. KLASSE Bliv opdateret - inden årets prøver i dansk På kurset får du de nyeste betydningsfulde informationer fra undervisningsministeriets fagkonsulent til gavn for dine elever og dig som dansklærer: Introduktion til opgaverne som dansklærer og censor i skriftlig dansk (læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling). Målgruppe Forudsætninger Pris

Dansklærere 7. - 10. klasse og prøveansvarlige Det vil være en fordel også at deltage i kurset ”Prøverne i maj”, Kursusnummer CFU 10021 s. 40 450 kr.

Kursusnummer CFU 10017 Instruktør Fagkonsulent, lærer, lærebogsforfatter Birgitte Therkildsen, Beder Tid 24. marts 2010 kl. 12:30 - 16 Sted Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Århus

De skriftlige prøver i dansk Danskfaget har også i disse år den gule førertrøje på. Vi vil se på formelle krav, via autentiske elevbesvarelser, granske vurderingskriterier og se på hvilken undervisning, der skal føre frem til gode elevpræstationer. Målgruppe Pris

Dansklærere og andre prøveansvarlige 900 kr.

Kursusnummer CFU 10604 Instruktør Pæd. konsulent Finn Bangsgaard, VIA CFU Tid 18. marts 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

De store læser Se program på www.destorelaeser.dk

Café-eftermiddag i dansk - ældste klasser

Målgruppe

Danskfaget nu! - få hjælp til din årsplan i de ældste klasser Nye materialer fra informations- og klassesætsamlingen præsenteres. En cafe-eftermiddag er ikke et kursus, men en forberedt formidling og dialog med faglærere om materialer, didaktik mv. Målgruppe Pris

Dansklærere i 7. - 9. (10. klasse) Kurset er gratis

Kursusnummer CFU 10619 Instruktør Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Tid 8. april 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Dansk i dybden - ny litterær genreundervisning for de ældste Graphic Novels Kurset tager udgangspunkt i serien Dansk i dybden, som er en række litterære genrehæfter til de ældste klassetrin. Dette kursus går i dybden med den spændende genre Graphic Novels. Kurset indeholder konkrete forslag til at arbejde med genrens specielle træk og virkemidler. På kurset får hver kursist en bog med hjem. Målgruppe Pris

Dansklærere på ældste klassetrin og skolebibliotekarer 650 kr.

Pris I samarbejde med

Dansklærere på ældste klassetrin, skolebibliotekarer, læsevejledere, lærere på VUC, PPR, kommunale ledere, danskkonsulenter og undervisere ved læreruddannelserne 3400 kr. inkl. overnatning UCN CFU

Kursusnummer CFU 10237 Tid 28. og 29. januar 2010 kl. 9:15 - 22 Sted Best Western Golf Hotel, Randersvej 2, Viborg

Den gode prøvetekst Hvad er en god prøvetekst til de mundtlige danskprøver, FSA og FS IO? På baggrund af udleveret materiale, der dækker fagets forskellige områder/ genrer, vil vi drøfte dette og finde konkrete eksempler på den gode prøvetekst. Deltagerne vil før kurset få tilsendt et mindre tekstmateriale, som bedes gennemlæst til kursusdagen. Målgruppe Pris

Dansklærere i 7. - 10. klasse 700 kr.

Kursusnummer CFU 10016 Instruktør Lektor Jørn Ørum Hansen, Højbjerg Tid 25. januar 2010 kl. 12 - 16 Sted Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1, Århus

Kursusnummer CFU 10244 Instruktør Konsulent Thomas Thorhauge, København Tid 20. april 2010 kl. 13 - 16 Sted Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1, Århus

VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009

37


For fjerde år i træk afholdes en temadag, der sætter fokus på nye ungdomsprofiler og deres betydning for livet i klasseværelset og undervisningen. Dagens tema belyses af både forskere og praktikere, og i løbet af dagen kan man som deltager vælge blandt en række forskellige sessioner.

Ansigtsløs kommunikation v/ Jeppe Bundsgaard, lektor, ph.d., DPU

SESSIONER Unges selvdestruktivitet v/ Per Straarup Søndergaard, fagbogsforfatter, Århus

Fuck dig, din lede ludder! John Madsen, ungdomsskoleinspektør, Kolding

UDSTILLING AF LÆREMIDLER Dagen ledsages af en materialeudstilling fra VIA Center for Undervisningsmidler samt fra involverede organisationer mv.

Unge, globalisering, levevilkår, etik og moral – med afsæt i dokumentarfilm v/ Grethe Grønkjær, lærer og lærebogsforfatter, Århus

Mobning og positioner, der forskydes Jette Kofoed, lektor og ph.d., DPU, København

Arrangør: VIA Center for Undervisningsmidler Pædagogiske konsulenter Hanne Schriver, hasc@viauc.dk Kaare Øster, kaos@viauc.dk SE OGSÅ kursusnummer CFU 10238 side 40

38 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009


Filmanmeldelse i undervisningen Filmanmeldelse i skolen - Hvorfor var filmen god? - Det ved jeg ikke - det var den bare. - Det kræver sit barn at udtrykke sin mening. At skrive eller fremlægge filmanmeldelser mundtligt er en oplagt og håndgribelig måde at tilegne sig centrale kundskaber og færdigheder, netop som det fremhæves i Fælles Mål. Målgruppe Pris

Dansklærere på ældste klassetrin og skolebibliotekarer 800 kr.

Kursusnummer CFU 10228 Instruktør Journalist og underviser Liselotte Michelsen, Hellerup Tid 6. januar 2010 kl. 9 - 15:30 Sted VIA CFU, Nørre Allé 31, Århus

Fra Hannah Montana til Xfaktor - analyse af medieprodukter Fra Hannah Montana til X-faktor - analyse af medieprodukter I en virkelighed, hvor børn og unge storforbruger medier, er det nødvendigt at give dem værktøjet til at være kompetente og kritiske medieforbrugere. Kurset leverer værktøjer og praktiske øvelser, der styrker en bevidst tilgang til medieproduktioner. Målgruppe Pris

Dansklærere på ældste klassetrin, medielærere og skolebibliotekarer 800 kr.

Kursusnummer CFU 10223 Instruktør Journalist og underviser Liselotte Michelsen, Hellerup Tid 11. marts 2010 kl. 9 - 15:30 Sted Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1, Århus

Kursusnummer CFU 10019 Instruktør Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Tid 26. april 2010 kl. 13 - 17 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg Kursusnummer CFU 10020 Instruktør Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Tid 3. maj 2010 kl. 13 - 17 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Litteraturundervisning, mobiltelefon- og Ipod Med Janne Tellers ”Intet” som eksempel vises på kurset: - Arbejde med lydoptagelse(mobiltlf./digital diktafon) - Arbejde med lydspor - Lagre redigeret lydspor - Lægge lyd op som Podcast - Du bruger dit eget udstyr (så virker teknikken). Medbring mobiltlf. med optageenhed og PC med lydredigeringsprogram og netadgang. Målgruppe Pris

Dansklærere 7. - 10. klasse, skolebibliotekarer og andre interesserede 850 kr.

Kursusnummer CFU 10015 Instruktør Lærer, skolebibliotekar Claus Dinesen, Ry Tid 12. januar 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Læseundervisning med udgangspunkt i læseiagttagelser (Modul 3) Kurset giver indsigt og viden om, hvordan man opstiller trinmål i læse/stave/ skriveundervisningen af enkeltelever eller af klasser ud fra læseiagttagelser og de nationale og lokale målsætninger.

Google har svaret - men hvad søgte du efter? Målgruppe De fleste kan lave en søgning og trykke på ENTER, men hvad finder man? Der er mange muligheder for at søge effektivt og finde flere relevante kilder, både for lærerne og eleverne. På kurset er der mange praktiske øvelser. Målgruppe Pris

Dansklærere på ældste klassetrin, skolebibliotekarer og andre interesserede 550 kr.

Kursusnummer CFU 10229 Instruktør Journalist, podcasting-konsulent Karin Høgh, Frederiksberg Tid 15. marts 2010 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU, Nørre Allé 31, Århus

Forudsætninger

Pris

For specialundervisningslærere, klasselærere, koordinerende specialundervisningslærere, læsevejledere, bibliotekarer og faglærere, som ønsker at optimere læseundervisningen af enkeltelever og klasser. Kurset henvender sig til deltagere, som tidligere har deltaget i modul 1 og 2, eller deltagere med tilsvarende forudsætninger for læseiagttagelse og læseundervisning. 3260 kr.

Kursusnummer CFU 10613 Instruktør Lærebogsforfatter og konsulent Karin Erbo Jensen, Roskilde Tid 27., 28. og 29. januar 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

Inspiration til årsplanlægning - dansk ældste trin Vær i god tid med planlægningen af næste skoleår. Du vil få inspiration fra den pædagogiske konsulent i dansk og lejlighed til at bruge Informativ Afdelings store gennemsynssamling og her se de nyeste materialer til danskundervisningen. Du kan i løbet af eftermiddagen få udarbejdet et oplæg til din årsplan og få reserveret materialer med den bistand fra personalet, du måtte ønske. Målgruppe Pris

Dansklærere på ældste klassetrin Kurset er gratis

Kursusnummer CFU 10018 Instruktør Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Tid 22. april 2010 kl. 13 - 17 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

SIDSTE FRIST

!

for kursustilmelding er tirsdag den 1. december 2009

VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009

39


Prøverne i maj 2010 Kurset indeholder en gennemgang af årets prøver inden for læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling. Deltagerne vil få tilsendt udvalgte eksempler på elevbesvarelser i skriftlig fremstilling. Der vil blive lejlighed til i grupper at drøfte elevbesvarelserne og karaktergivningen. Målgruppe Forudsætninger Pris

Dansklærere 7. - 10. klasse, kommunale censorer og prøveansvarlige Det vil være en fordel også at deltage i kurset ”Bliv opdateret - inden årets prøver i dansk” 550 kr.

Kursusnummer CFU 10021 Instruktører Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Fagkonsulent, lærer, lærebogsforfatter Birgitte Therkildsen, Beder Tid 26. maj 2010 kl. 13 - 16 Sted Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Århus

Tid Sted

14. januar 2010 kl. 13 - 15:30 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1, Århus

Opfølgningsdag for læsevejledere/læselærere Kurset henvender sig til alle, som tidligere har deltaget i Karin Erbo Jensens læsemoduler 1, 2, 3 og 4. Målgruppe Pris

Kursister, som har deltaget på et af Karin Erbo Jensens læsemoduler 980 kr.

Kursusnummer CFU 10603 Instruktør Lærebogsforfatter og læsekonsulent Karin Erbo Jensen, Roskilde Tid 26. april 2010 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Ti de kan li’ - den nyeste og bedste ungdomslitteratur til de ældste Der er spræl i ungdomslitteraturen disse år. Vi vil alligevel prøve at indfange tendenser, titler og måder at arbejde med genren på. Med udgangspunkt i selvproducerede og afprøvede undervisningsforløb vil vi se på, hvad vi skal læse, hvornår vi skal læse og hvordan vi skal læse. Der vil også være bud på gode prøvetekster i dette praksisnære kursus. Målgruppe Pris

Dansklærere i de ældste klasser og skolebibliotekarer 900 kr.

Kursusnummer CFU 10601 Instruktør Pæd. konsulent Finn Bangsgaard, VIA CFU Tid 22. april 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

Ungdomsliv - kommer det os ved?

09... på kurser i 20 R E S D LA P E LEDIG urser w.viacfu.dk/k Læs mere på

ww

For fjerde år i træk sættes fokus på nye ungdomsprofiler. Hør både forskere og praktikere og deltag i en række sessioner.

Andre Udtryksformer til mundtlig prøve i dansk Målgruppe Pris

Dansk- og medielærere, skolebibliotekarer og undervisere i samfundsfag 1300 kr.

Kursusnummer CFU 10238 Instruktører Se side 38 Tid 20. januar 2010 kl. 9 - 16 Sted Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Århus

Kursusnummer CFU 10029 Tid 12. november 2009 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Film som hovedværk og Med skolen i biografen Kursusnummer CFU 10027 Tid 30. november 2009 kl. 9:30 - 16 Sted VIA CFU, Nørre Allé 31, Århus

IWB og dansk - i overbygningen

Webprøver i dansk, skriftlig fremstilling Kom og bliv introduceret for Gyldendals nye webprøver til dansk, skriftlige fremstilling. På kurset præsenterer forfatterne tankerne bag Gyldendals nye, store website skriftligfremstilling.gyldendal.dk Kurset vil vise websitets mange faciliteter og muligheder og give eksempler. Målgruppe I samarbejde med Pris

Dansklærere på ældste klassetrin, skolebibliotekarer. Gyldendal. 250 kr.

Kursusnummer CFU 10243 Instruktører Fagkonsulent, lærer, lærebogsforfatter Birgitte Therkildsen, Beder Lærer Birthe Christensen, Odder

40 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009

Kursusnummer CFU 10426 Tid 25. november 2009 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

Lyrik! Digte i danskundervisningen i folkeskolens ældste klasser Kursusnummer CFU 10634 Tid 19. november 2009 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Opbyg din egen website med ressourcer til dine fag Dit fags hjemmeside gennem HVAL.DK Kursusnummer CFU 10423 Tid 17. november 2009 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holms Vej 97, Herning


0 1 0 2 DE STORE LÆSER...

Konference om læsning på de ældste trin i grundskolen Golf Hotel Viborg Torsdag den 28. - fredag den 29. januar 2010

Læselyst og skrivelyst: Ph.d., lektor Peter Kaspersen Skønlitterær læsning: Lærer og forfatter Birgitte Sørensen Lærer og forfatter og skoleleder Gitte Moltzen Lektor Anna Karlskov Skyggebjerg Lektor Alice Nissen Anmelder Steffen Larsen Læsestrategier/-kompetencer: Fagkonsulenterne Lise Vogt og Birgitte Therkildsen Forfatter, cand.pæd. Lene Møller Professor, dr.phil. Dagrun Skjelbred Centerleder Klara Korsgaard Forfattere: Ina Bruhn, Kim Langer, Helle Helle og Klaus Rifbjerg

ARRANGØR VIA CFU v/ pæd. konsulenter Hanne Schriver og Kurt Thybo UCN Center for Undervisningsmidler v/ pæd. konsulent Poul Erik Sørensen Se kursusnummer CFU 10237 side 37

VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009

41


Inge Helle Anny Overgaard

Igen i år arrangerer VIA Center for Undervisningsmidler en bustur til Bogmessen i Forum, København. På messen er det muligt at se alle de nyeste bogudgivelser, samt opleve mange af de bedste danske og udenlandske forfattere læse op, diskutere og debattere. Yderligere oplysninger om turen kan fås ved henvendelse til Gitte Korreborg, tlf. 8755 2757, giko@viauc.dk

DANSK SOM ANDETSPROG Fælles Mål 2009 - Dansk som andetsprog Program følger senere Målgruppe I samarbejde med

Lærere, skoleledere, konsulenter og andre med interesse for undervisning af to-sprogede elever VIA Eftervidereuddannelsen, Århus

Kursusnummer CFU 10240 Tid Oplyses senere Sted Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Århus

Inspirationseftermiddag - dansk som andetsprog ɷ En præsentation af nyere materialer, som er velegnede til klasser med tosprogede elever ɷ Gensidig inspiration og indsigt i relevante materialer på nettet ɷ Indsigt i søgning og bestilling i VIA Center for Undervisningsmidlers samlinger Målgruppe Pris

Undervisere af tosprogede elever, undervisere i dansk som andetsprog og andre interesserede Kurset er gratis

Kursusnummer CFU 10200 Instruktør Pæd. konsulent Inge Helle, VIA CFU Tid 6. maj 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg Kursusnummer CFU 10811 Instruktør Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Tid 11. maj 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

skolebogmessen.dk - se annoncen på bagsiden

42 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009

Kursusnummer CFU 10812 Instruktør Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Tid 20. maj 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning


Kirsten Glavind ɷ Marianne S. Pedersen

INDSKOLING De små læser

Hjælp vi skal have en 1. klasse

Se yderligere oplysninger på www.desmaa.dk Målgruppe

I samarbejde med Pris

Børnehaveklasselærere, pædagoger og dansklærere i indskolingen, læsevejledere, specialundervisningslærere, konsulenter og andre interesserede UCN CFU Pris oplyses senere

Teoretisk overblik, en masse praktiske ideer, inspiration, lyst og en fælles referenceramme. Du og din teammakker får med dette kursus et solidt grundlag og et velfungerende afsæt for arbejdet med jeres kommende 1. klasse. Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU 10239 Tid 19. april 2010 kl. 9 - 22 20. april 2010 kl. 9 - 16:30 Sted Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, Skørping

Det første år Ideer og inspiration til danskundervisningen i første klasse

Dansklærere og børnehaveklasseledere og pædagoger, der arbejder sammen med lærere i 1. klasse 4800 kr.

Kursusnummer CFU 10023 Instruktører Pæd. konsulent Kirsten Glavind, VIA CFU Lærer Anni Hensel, Højbjerg Tid 25. maj 2010 kl. 9 - 16 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg Instruktører Tid Sted

Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård 26. maj 2010 kl. 9 - 15:30 VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Der stilles store krav til danskundervisningen og til lærere og elever i 1. klasse. Målet med kurset er at inspirere og komme med idéer til, hvordan både faglige og sociale færdigheder stimuleres og udvikles. Nøgleordene er bl.a. differentiering og klasseledelse.

Instruktører Tid Sted

Pæd. konsulent Marianne S. Pedersen, VIA CFU 27. maj 2010 kl. 9 - 15 VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Instruktører

Målgruppe

Tid Sted

Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen, VIA CFU Pæd. konsulent Kirsten Glavind, VIA CFU 28. maj 2010 kl. 9 - 15 VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Pris

Kommende dansklærere i 1. klasse, lærerteam omkring 1. klasse og andre interesserede 1915 kr.

Instruktører Kursusnummer CFU 10801 Instruktører Pæd. konsulent Marianne S. Pedersen, VIA CFU Lærer og lærebogsforfatter Ane Grethe Engsted, Højgaardssskolen Tid 31. maj 2010 kl. 9 - 15 1. juni 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Tid Sted Instruktører Tid Sted

Lærer Anni Hensel, Højbjerg Pæd. konsulent Kirsten Glavind,VIA CFU Pæd. konsulent Marianne S. Pedersen, VIA CFU Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård Lærer og lærebogsforfatter Carsten T. Hedegaard 1. november 2010 kl. 9 - 21:30 Fuglsøcentret, Knebel, Dragsmurvej, Knebel Musik- og bevægelsespædagog Annette Møs Pæd. konsulent Pernille Stengaard, UCV CFU Esbjerg 2. november 2010 kl. 9 - 16 Fuglsøcentret, Knebel, Dragsmurvej, Knebel

Hjælp - vi skal have en 1. klasse

SIDSTE FRIST

!

for kursustilmelding er tirsdag den 1. december 2009

Teoretisk overblik, en masse praktiske ideer, inspiration, lyst og en fælles referenceramme. Du og din teammakker får med dette kursus et solidt, fælles grundlag og et velfungerende afsæt for arbejdet med jeres kommende 1. klasse. Målgruppe

Pris

Lærerteam i kommende 1. klasser, både matematik og dansklærere og børnehaveklasseledere og pædagoger, der arbejder sammen med lærere i 1. klasse 4800 kr.

VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009

43


Kursusnummer CFU 10024 Instruktører Pæd. konsulent Kirsten Glavind, VIA CFU Lærer Anni Hensel, Højbjerg Tid 1. juni 2010 kl. 9 - 16 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg Instruktører

Tid Sted

Lærer- og lærebogsforfatter Carsten Terpager Hedegaard, Esbjerg Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård 2. juni 2010 kl. 9 - 15:30 VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Instruktører Tid Sted

Pæd. konsulent Marianne S. Pedersen, VIA CFU 3. juni 2010 kl. 9 - 15 VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Instruktører

Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen, VIA CFU Pæd. konsulent Kirsten Glavind, VIA CFU 4. juni 2010 kl. 9 - 15 VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Tid Sted Instruktører

Tid Sted Instruktører Tid Sted

Lærer Anni Hensel, Højbjerg Pæd. konsulent Kirsten Glavind,VIA CFU Pæd. konsulent Marianne S. Pedersen, VIA CFU Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård Lærer og lærebogsforfatter Carsten T. Hedegaard 1. november 2010 kl. 9 - 21:30 Fuglsøcentret, Knebel, Dragsmurvej 6, Knebel Musik- og bevægelsespædagog Annette Møs Pæd. konsulent Pernille Stengaard, UCV CFU Esbjerg 2. november 2010 kl. 9 - 16 Fuglsøcentret, Knebel, Dragsmurvej 6, Knebel

HVAL.DK i børnehaveklassen Her vil der blive fokuseret på de værktøjer fra HVAL.DK, man kan anvende sammen med børnene i børnehaveklassen. Der vil blive vist egne eksempler, men deltagerne vil i høj grad selv komme til at arbejde med HVAL.DK Målgruppe Forudsætninger Pris

Børnehaveklasselærere, lærere i indskolingen og andre interesserede Elementært kendskab til internet og tekstbehandling 475 kr. Medlemmer af Programdatatektet 50 kr.

Kursusnummer CFU 10403 Instruktør Pædagog Berit Pold, Viborg Tid 5. januar 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive Kursusnummer CFU 10404 Instruktør Pædagog Berit Pold, Viborg Tid 24. februar 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, Viborg

Inspiration til årsplanlægning - dansk i indskolingen En eftermiddag hvor planlægning af det kommende skoleår er i fokus. Der veksles mellem oplæg, dialog og selvstædigt arbejde. Målgruppe Pris

Pædagoger og lærere, der arbejder med dansk i indskolingen Kurset er gratis

Kursusnummer CFU 10025 Instruktør Lærer Anni Hensel, Højbjerg Tid 8. juni 2010 kl. 9 - 16 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Kursusnummer CFU 10805 Instruktør Pæd. konsulent Marianne S. Pedersen, VIA CFU Tid 5. maj 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

Instruktør

Kursusnummer CFU 10806 Instruktør Pæd. konsulent Marianne S. Pedersen, VIA CFU Tid 19. maj 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Tid Sted

Lærer- og lærebogsforfatter Carsten Terpager Hedegaard, Esbjerg Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård 9. juni 2010 kl. 9 - 15:30 VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Instruktør Tid Sted

Pæd. konsulent Marianne S. Pedersen, VIA CFU 10. juni 2010 kl. 9 - 15 VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Instruktører

Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen, VIA CFU Pæd. konsulent Kirsten Glavind,VIA CFU 11. juni 2010 kl. 9 - 15 VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Tid Sted Instruktører

Tid Sted Instruktører Tid Sted

Inspirationseftermiddag - dansk i indskolingen Brug eftermiddagen sammen med kolleger og CFUs konsulent. Søg og book online og se de nyeste materialer. Du kan i løbet af eftermiddagen få udarbejdet et oplæg til din årsplan og få reserveret materialer. Eftermiddagen vil foregå som en vekslen mellem oplæg, dialog og selvstændigt arbejde med den bistand fra personalet, du måtte ønske dig.

Lærer Anni Hensel, Højbjerg Pæd. konsulent Kirsten Glavind,VIA CFU Pæd. konsulent Marianne S. Pedersen, VIA CFU Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård Lærer og lærebogsforfatter Carsten T. Hedegaard 1. november 2010 kl. 9 - 21:30 Fuglsøcentret, Knebel, Dragsmurvej 6, Knebel

Målgruppe Pris

Musik- og bevægelsespædagog Annette Møs Pæd. konsulent Pernille Stengaard, UCV CFU Esbjerg 2. november 2010 kl. 9 - 16 Fuglsøcentret, Knebel, Dragsmurvej 6, Knebel

Kursusnummer CFU 10012 Instruktør Pæd. konsulent Kirsten Glavind, VIA CFU Tid 4. maj 2010 kl. 13 - 16:30 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Tilmeldingsfrist for Hjælp vi skal have en 1. klasse er 30. april 2010

44 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009

Dansklærere i indskolingen Kurset er gratis

Kursusnummer CFU 10011 Instruktør Pæd. konsulent Kirsten Glavind, VIA CFU Tid 11. maj 2010 kl. 13 - 16:30 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg


Inspirationseftermiddag for børnehaveklasseledere Brug eftermiddagen sammen med kolleger og CFUs konsulent. Søg og book online og se de nyeste materialer. Du kan i løbet af eftermiddagen få udarbejdet et oplæg til din årsplan og få reserveret materialer. Eftermiddagen vil foregå som en vekslen mellem oplæg, dialog og selvstændigt arbejde med den bistand fra personalet, du måtte ønske dig. Målgruppe Pris

Børnehaveklasseledere Kurset er gratis

Kursusnummer CFU 10026 Instruktør Pæd. konsulent Kirsten Glavind, VIA CFU Tid 23. marts 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

IT i den første læse- skriveundervisning Computeren som et vigtigt redskab i den første læse- og skrivefase. Den skaber nye muligheder for at variere og differentiere undervisningen Computeren er et vigtigt redskab i den første læse- og skrivefase, og den kan inddrages som støtte i den første læse-skriveundervisning. Kurset viser eksempler på specifikke muligheder for anvendelsen af computeren med billeder, tekst, lyd, små filmklip, m.m. Målgruppe Pris

Børnehaveklasseledere og lærere i indskolingen 1100 kr.

Kursusnummer CFU 10220 Instruktør Skole- og Udviklingskonsulent Knud Henning Jensen, Nyborg Tid 7. maj 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Nørre Allé 31, Århus

Litteraturundervisning i de yngste klasser Danskundervisning i indskolingen er langt mere end læsebogslæsning og træning af fonemer! Kurset vil komme med ideer til det danskfaglige arbejde, så både fælles mål, børnene og sproget, tilgodeses. Kurset vil berøre arbejdet med noveller, film, lyrik og billedbøger. Og der vil være konkrete ideer til undervisning. Medbring Fælles Mål 2009 for dansk og læs billedbogen ”Mor”af Kim Fupz Aakeson. Målgruppe Pris

Børnehaveklasseledere og dansklærere 1. - 3. klasse 850 kr.

Kursusnummer CFU 10226 Instruktør Lærer Kenneth Jakobsen Bøye, Aalborg Tid 3. maj 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Læs for - dialogisk oplæsning Dialogisk oplæsning er en forskningsbaseret velegnet metode til udvikling af elevernes ordforråd og tekstfortolkning, to væsentlige elementer i elevernes udvikling af en god læseforståelse. Indhold: - en kort teoretisk gennemgang af teori omkring ordforrådstilegnelsen - en præsentation af arbejdet med dialogisk oplæsning - en præsentation af velegnede bøger og konkrete materialer Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU 10218 Instruktør Sproglig vejleder og lærebogsforfatter Jette Løntoft, Randers Tid 16. marts 2010 kl. 12 - 16 Sted Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, Skanderborg

Læse- og læringsstrategier eksempliÀceret i læsematerialet Pelle PamÀlius og Molly Morgenfrues store eventyr Læringsstrategier styrker læsningen. Arbejdet med afkodning og forståelse bør være en naturlig del af begynderundervisningen. Pelle Pamfilius og Molly Morgenfrues store eventyr er et materiale til 1. og 2. klasse. Det består af en roman til oplæsning og litterær samtale, differentierede læsetekster og opgaver, læringsstrategier, differentierede læseprøver samt et skuespil med sange. Målgruppe Pris

Dansklærere i 1. - 2. klasse (kan bruges i 3. klasse) 775 kr.

Kursusnummer CFU 10219 Instruktør Lærer og lærebogsforfatter Tina Sejling, Rønde Tid 27. maj 2010 kl. 9 - 15 Sted Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, Skanderborg

LæseUdviklingsSkemaet LUS Målet med kurset er at give kursisterne kendskab til LæseUdviklingsSkemaet (LUS) og med afsæt i dette få en større indsigt i, hvordan børn lærer sig at læse. På kurset vil der blive sat fokus på LUS som: et pædagogisk planlægnings- og beskriveværktøj Målgruppe Pris

Dansklærere 1. - 6. klasse 1100 kr.

Kursusnummer CFU 10013 Instruktør Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård Tid 24. marts 2010 kl. 9 - 15 18. maj 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Læsevejlederen som vejleder Hvordan leder læsevejlederen vejledningssamtaler, samarbejdsprocesser og møder, så fx kollegerne inddrages som aktører og læreprocesser optimeres. Hvordan tydeliggøres det for begge parter, hvad opgaven og tilbuddet handler om, og hvordan forhandles aftalen på plads? Arbejdsformer: Oplæg og casearbejde fra deltagernes praksis og reflekterende vejledning. Målgruppe Pris

Læsevejledere 1800 kr.

Kursusnummer CFU 10009 Instruktør Lektor Vibeke Elisabeth Petersen, København Tid 15. og 16. marts 2010 kl. 9 - 15 Sted Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, Skanderborg

Indskolingslærere, sfo-pædagoger, undervisere i dansk som andetsprog og andre interesserede 450 kr.

VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009

45


Målgruppe

Læsning 2 Læsning er mere end afkodning - læsning i begynderundervisningen Hvilke metoder og strategier skal der medtænkes, så elevernes læseforståelse og læsekompetence styrkes i alle fag? Formål: at viderføre de tanker og ideer, som blev præsenteret på Læsning 1. Hvordan er det gået med at få dem implementeret? Se længere beskrivelse på www.viauc.dk/efteruddannelse/skoler Målgruppe Pris

Børnehaveklasseledere og dansklærere i indskolingen 2400 kr.

Kursusnummer CFU 10010 Instruktør Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård Tid 7. og 8. april 2010 kl. 9 - 15 6. maj 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Ro, rum og rammer - om at skabe et godt undervisningsmiljø i de første skoleår Kurset handler om, hvordan der i praksis kan sættes rammer og skabes strukturer i dagligdagen, så alle i videst muligt omfang får de bedste betingelser for trivsel og læring. Bl.a. inddrages elementer fra Læringsstile, Mange intelligenser og Cooperative Learning. Målgruppe Pris

Lærere og lærerteam, der arbejder i indskolingen samt andre interesserede 450 kr.

Pris

Kursusnummer CFU 10224 Instruktører Musik- og bevægelsespædagog Annette Møs, Børneergoterapeut Connie Nissen, Næstved Tid 8. februar 2010 kl. 9 - 16 Sted Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, Skanderborg Kursusnummer CFU 10225 Instruktører Musik- og bevægelsespædagog Annette Møs, Børneergoterapeut Connie Nissen, Næstved Tid 9. februar 2010 kl. 9 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Temadage for børnehaveklasseledere - opdatering, inspiration og indsigt Der er store forventninger og stigende fokus på det faglige indhold i børnehaveklassen. På disse dage, specielt målrettet undervisere i børnehaveklassen, vil der på baggrund af Fælles Mål 2009 være inspiration og idéer til aktiviteter, der kommer rundt om både legen, fagligheden og kreativiteten. Målgruppe Pris I samarbejde med

Børnehaveklasseledere og andre interesserede 1675 kr. Alinea

Kursusnummer CFU 10008 Instruktører Billedkunstner Susanne Holck, Vanløse Lektor Kirsten Rasmussen, Risskov Tid 19. januar 2010 kl. 9 - 16 Instruktører

Kursusnummer CFU 10211 Instruktør Pæd. konsulent Marianne S. Pedersen, VIA CFU Tid 28. april 2010 kl. 13 - 16 Sted Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, Skanderborg

Pædagoger, børnehaveklasseledere, lærere i indskolingen, specialundervisningslærere og SFO-ansatte 1400 kr.

Tid

Sproglig vejleder og lærebogsforfatter Jette Løntoft, Randers Lærer og lærebogsforfatter Anette Christiansen, Risskov 20. januar 2010 kl. 9 - 16

Sted

VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Rundt om danskfaget i 1. og 2. klasse - inspiration og ideer til det kommende skoleår Med baggrund i danskfagets delområder er det kursets mål at inspirere og give ideer til såvel indhold som metoder til danskundervisningen i 1. og 2. klasse. Målgruppe Pris

Dansklærere i 1. og 2. klasse samt andre interesserede 1200 kr.

Kursusnummer CFU 10807 Instruktør Pæd. konsulent Marianne S. Pedersen, VIA CFU Tid 6. april 2010 kl. 9 - 14 og 13. april 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

09... på kurser i 20 R E S D LA P E LEDIG urser w.viacfu.dk/k Læs mere på

ww

Læseforberende aktiviteter med IT i børnehavekl. Kursusnummer CFU 10820 Tid 1. december 2009 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Ro, rum og rammer - om at skabe et godt undervisningsmiljø i de første skoleår

Sansemotorik og rytmik i klassen - der øger vågenhed og opmærksomhed Hør om motorisk kontrol, om perception - og om bevægeglæde og få samtidig masser af sange, lege og aktiviteter som støtter skolebørns rytmiske - musikalske - og sansemotoriske udvikling. Kursisterne får en CD med sange og rytmer fra kurset.

46 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009

Kursusnummer CFU 10245 Tid 10. november 2009 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Temadage for børnehaveklasseledere - opdatering, inspiration og indsigt Kursusnummer CFU 10823 Tid 17. og 18. november 2009 kl. 9 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive


DE SMÅ LÆSER en i indskoling g in n is r v r e d raturun ebild Bakke e t R t li ll e g w o m g o in C sn 00. april 201 d fokus på læ 2 e n m e e 39 d g g a a d d a er CFU 102 To tem 9. og tirs 1 ursusnumm n K e d g a d Man FÆLLES HOVEDOPLÆG Det gode læseforløb Læseudviklingens fem dimensioner v/Lektor ved Högskolan i Kalmar Katarina Herrlin Mørkebarnet Sonetkrans for børn v/forfatter Cecilie Eken Engle og dæmoner - hvordan udfordrer vi tidens børn? v/psykolog Jens Andersen

Målgruppe Børnehaveklasseledere, pædagoger og dansklærere i indskolingen, læsevejledere, specialundervisningslærere, konsulenter og andre interesserede.

TEMAGRUPPER - BL.A. • Åbn litteraturen for de små v/lærer og lærerbogsforfatter Kenneth Bøye Jacobsen • Dialogisk læsning med børn i førskole- og indskolingsfasen v/forfatter og foredragsholder Lotte Salling • Litteratur og læseglæde i børnehaveklassen v/lektor og lærebogsforfatter Lene Møller • Skrivelyst og fortælleglæde – skrivevejen ind i læsningen v/freelance læsekonsulent Kirsten Kamstrup • Læs levende billeder – opfyld fag- og trinmål og styrk herigennem andre danskfaglige kompetencer. v/lærebogsforfatter Grethe Grønkjær • Stor litteratur med små børn med udgangspunkt i bl.a. Læsefidusens kapitelbøger v/pæd. konsulent og lærebogsforfatter Dorthe Eriksen

Læs mere på www.desmaa.dk - eller i folder, der udsendes til alle skoler ultimo november

Arrangeres af VIA CFU v/pæd. konsulenter Kirsten Glavind og Marianne Skovsted Pedersen

Yderligere oplysninger om temadagene kan fås på tlf. 87 55 28 12 eller mail: jyro@viauc.dk

UCN CFU v/pæd. konsulenter Karin Sanden og Helle Toppenberg

Udstilling fra Áere forlag - bl.a.: Gyldendal, Alinea, Gege, Specialpædagogisk Forlag, Intervention Press, Dafolo

VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009

47


Ulla Sørensen ɷ Lisbeth Wagener ɷ Charlotte S. Pedersen

FREMMEDSPROG Inspirationseftermiddag i engelsk

ENGELSK At være lærer og censor i engelsk Kurset vil tage udgangspunkt i de forestående prøver i engelsk og følgende områder vil blive gennemgået: 1. Baggrunden for prøveændringen 2. Formålet med den beskikkede censur og censorrollen 3. Værktøjskassen i prøvearbejdet 4. Formelle og praktiske forhold 5. Evaluering af censuren 6. FSA og FS10 prøverne 7. Vurderingskriterier 8. Censur ved de mundtlige prøver 9. Individuel vurdering af elevbesvarelser 10. Vurdering i grupper 11. Karakterfastsættelse og afrunding Målgruppe Pris

Engelsklærere i grundskolen - 9. og 10. klassetrin 750 kr.

Kursusnummer CFU 10206 Instruktør Sprogkonsulent Anne-Marie Schäffer, Snekkersten Tid 8. marts 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning Kursusnummer CFU 10204 Instruktør Sprogkonsulent Anne-Marie Schäffer, Snekkersten Tid 9. marts 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Hvordan rummer man alle elever i engelsk i de ældste klasser? Inspiration og videndeling Inspirationskursus og videndeling omkring dels organisering af undervisningen, så man nemmere kan rumme også de elever, der har faglige problemer i engelsk, og dels ideer til konkrete aktiviteter. Målgruppe Pris

Lærere i grundskolens ældste klasser og i specialklasser for de ældste elever. 910 kr.

Kursusnummer CFU 10617 Instruktører Pæd. konsulent Bente Fogh Jensen, UCS CFU Aabenraa Lærer Tim Kendon, Farvdal Skole Tid 23. marts 2010 kl. 13 - 17 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Du vil få inspiration fra den pædagogiske konsulent, en introduktion til de forskellige former for søgning og online booking og lejlighed til at bruge Informativ Afdelings store gennemsynssamling og her se de nyeste materialer til fremmedsprogsundervisningen. Målgruppe Pris

Engelsklærere - gerne flere fra samme fagteam Kurset er gratis

Kursusnummer CFU 10214 Instruktør Pæd. konsulent Ulla Sørensen, VIA CFU Tid 27. april 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg Kursusnummer CFU 10641 Instruktør Pæd. konsulent Charlotte S. Pedersen, VIA CFU Tid 5. maj 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive Kursusnummer CFU 20642 Instruktør Pæd. konsulent Charlotte S. Pedersen, VIA CFU Tid 12. maj 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Ny test - ny undervisning? Den nye test - hvordan er den tænkt og hvordan kan den bruges? Hvorfor teste? Hvordan undgå de negative sider ved testning? Hvad kan testen inspirere til i form af anden evaluering og som udvikling af engelsklærerens egen undervisning? Målgruppe Pris

Engelsklærere og eventuelt andre fremmedsprogslærere 1100 kr.

Kursusnummer CFU 10201 Instruktør Lektor og lærebogsforfatter Lilian Rohde, Roskilde Tid 19. januar 2010 kl. 9 - 15 Sted Aarhussalen, Århus, Skt. Knuds Torv 3,1, Århus Kursusnummer CFU 10212 Instruktør Lektor og lærebogsforfatter Lilian Rohde, Roskilde Tid 20. januar 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, Viborg

Spoken Interaction and Production På kurset vil man få kendskab til, hvordan eleverne kan arbejde målrettet med at udvikle deres mundtlige sprogfærdighed, så fokus bliver på både fluency og accuracy, hvordan man kan hjælpe eleverne med at evaluere sig

48 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009


selv og sætte nye mål, samt hvilke undervisningsformer og materialer, der egner sig til arbejdet med mundtlig sprogfærdighed. Målgruppe Pris

Engelsklærere i grundskolen 800 kr.

Kursusnummer CFU 10203 Instruktør Pæd. konsulent Bente Fogh Jensen, UCS CFU Aabenraa Tid 25. januar 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Kursusnummer CFU 10643 Instruktør Pæd. konsulent Lisbeth Wagener, VIA CFU Tid 3. maj 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU 10644 Instruktør Pæd. konsulent Lisbeth Wagener, VIA CFU Tid 10. maj 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

Prøverne i tysk

FRANSK

En kommenteret og opdateret gennemgang af folkeskolens afsluttende prøver i tysk - her ikke mindst FS10-prøven, der maj-juni 2010 gennemføres for første gang efter helt nye retningslinier såvel mundtligt som skriftligt.

A L’oral Den mundtlige dimension i franskundervisningen omfatter redegørelse og samtale, som eleverne prøves i til FSA og til FS10. Bevidstheden om disse to færdigheder skal implementeres både hos lærere og elever, og de mundtlige færdigheder målrettet integreres i de enkelte undervisningsforløb. Målgruppe Pris

Lærere der underviser i fransk i grundskolen og på ungdoms- og efterskoler 1060 kr.

Kursusnummer CFU 10207 Instruktør Pæd. konsulent Danièle Eychenne, UCC CFU Glostrup Tid 23. februar 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Målgruppe Pris

Tysklærere i grundskolen 485 kr.

Kursusnummer CFU 10205 Instruktør Formand for UVM’s opgavekommission i tysk Georg Emil Schjørring, Frederiksberg Tid 4. marts 2010 kl. 13 - 16 Sted Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Århus

Spielerische Übungen im Deutschunterricht Einbindung spielerischer Elemente in den Deutsch- alsFremdsprache-Unterricht

TYSK

Ein praktisches Tagesseminar mit spielerischen Übungen zu den Fertigkeiten Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben.

Inspirationseftermiddag for tysklærere: Fra års- til elevplan

Målgruppe Forudsætninger Pris

Kurset giver eksempler på, hvordan arbejdet med elevplanerne kan integreres i årsplanen, og hvordan årsplanen bliver et uundværligt arbejdsredskab. Dagen vil foregå som en vekselvirkning mellem oplæg, dialog og selvstændigt arbejde Målgruppe Pris

Tysklærere 635 kr.

Tysklærere i grundskolen. Kurssprache Deutsch 670 kr.

Kursusnummer CFU 10605 Instruktør Fortbildnerin und Dozentin für Deutsch als Fremdspr. Heidrun Sprado, Hamburg Tid 11. marts 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Wie sagt man das? Kursusnummer CFU 10622 Instruktør Pæd. konsulent Mette Stange Juul Petersen, UCL CFU Vejle Tid 27. maj 2010 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Inspirationseftermiddag i tysk og fransk Du vil få inspiration fra den pædagogiske konsulent, en introduktion til de forskellige former for søgning og on-line booking og lejlighed til at bruge Informativ Afdelings store gennemsynssamling og her se de nyeste materialer til fremmedsprogsundervisningen. Målgruppe Pris

Tysklærere og fransklærere i grundskolen Kurset er gratis

Kursusnummer CFU 10215 Instruktør Pæd. konsulent Ulla Sørensen, VIA CFU Tid 28. april 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Tyskfaget indeholder to mundtlige discipliner - redegørelse og samtale, som prøves til Afgangsprøven. Bevidstheden om disse to aspekter og deres karakteristika skal implementeres i tyskundervisningen, formidles til eleverne og målrettet integreres i de enkelte undervisningsforløb. Målgruppe Pris

Tysklærere i grundskolen 800 kr.

Kursusnummer CFU 10213 Instruktør Lærer, lærebogsforfatter og cand. pæd. i tysk Tanja Jessing, Albertslund Tid 9. februar 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

LEDIGE PLADSER på kurser i 2009... Læs mere på www.viacfu.dk/kurser

Developing writing skills in English Fælles Mål 2009 og regeringens Handlingsplan for Engelsk Kursusnummer CFU 10635 Tid 19. november 2009 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009

49


Henrik S. Larsen Jens R. Schmidt ɷ Kaare ‘ster Kurt Thybo

HISTORIE ‡ KRISTENDOMSKUNDSKAB ‡ SAMFUNDSFAG HISTORIE

KRISTENDOMSKUNDSKAB

Fælles Mål 2009 i historie

LivsÀlosoÀ og etik i kristendomskundskab

- hvordan gribes mål og prøve an i praksis

- med afsæt i to konkrete undervisningsmaterialer fra forlaget Alinea

Hvordan tager vi fat på Fælles Mål 2009? Med udgangspunkt i målenes didaktiske/metodiske kernepunkter gives der forslag til, hvordan eleverne kan arbejde med grundbogssystemet ”Indblik og udsyn” samt historiebøgerne ”Historisk Bibliotek”. Målgruppe Pris I samarbejde med

Undervisere i historie på 3. - 9. klassetrin 250 kr. Forlaget Meloni

Livsfilosofi og etik er det centrale omdrejningspunkt i skolens religionsundervisning. Kurset giver med udgangspunkt i to konkrete udgivelser introduktion til arbejdet med de to områder. Målgruppe Pris I samarbejde med

Kursusnummer CFU 10230 Instruktører Forfatter og underviser Henning Brinckmann, Skagen Forfatter og forlagschef Thomas Meloni Rønn, Odense Tid 23. marts 2010 kl. 13 - 16 Sted Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, Skanderborg

Historie Fælles Mål 2009 og kanon Kurset har fokus på: - Hvilke ændringer medfører det nye formål og de nye trinmål? - Begreberne kronologi og historiebrug. - Eksempler på hvordan kanonpunkterne kan inddrages i undervisningen - Ideer til din årsplan. Målgruppe Pris

Lærere i historie 450 kr.

Kursusnummer CFU 10612 Instruktør Formand for religionslærerforeningen John Rydahl, Fredensborg Tid 28. januar 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Når fagene er udtrukket I slutningen af april 2010 får lærerne at vide, om de skal afholde mundtlig prøve i fagene historie, kristendomskundskab og samfundsfag. Få dage efter afholder CFU VIA et kursus, hvor vi først giver et fælles oplæg om prøveoplæggenes opbygning, produktion af prøveoplæggene og prøvens afvikling. Herefter deler vi os ud og arbejder videre i tre grupper, som er lig de tre fag. Målgruppe

Kursusnummer CFU 10609 Tid 26. januar 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning Kursusnummer CFU 10610 Tid 28. januar 2010 kl. 13:30 - 16:30 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive Kursusnummer CFU 10611 Tid 4. februar 2010 kl. 13:30 - 16:30 Sted Østre Skole, Kronborgvej 26, Thisted Instruktører

Pæd. konsulenter Jens Rahr Schmidt og Henrik Smedegaard Larsen, VIA CFU

Lærere i kristendomskundskab i 7., 9. og (10.) klasse og andre interesserede 670 kr. Alinea

Pris

Lærere, som skal have elever til prøve i et eller flere af fagene historie, kristendomskundskab og samfundsfag. 380 kr.

Kursusnummer CFU 10639 Instruktører Pæd. Konsulenter Henrik S. Larsen, Jens Rahr Scmidt og Kurt Thybo, VIA CFU Tid 4. maj 2010 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU 10640 Instruktører Pæd. Konsulenter Henrik S. Larsen, Jens Rahr Scmidt og Kurt Thybo, VIA CFU Tid 11. maj 2010 13 - 16 Sted Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, Skanderborg

LEDIGE PLADSER på kurser i 2009... Læs mere på www.viacfu.dk/kurser

Liv og religion på mellemtrinnet Besættelsen 1940 - 1945 - hvilke muligheder har emnet

- med afsæt i Gyldendals grundbogsmateriale Liv og Religion

Kursusnummer CFU 10632 Tid 12. november 2009 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Kursusnummer CFU 10637 Tid 26. november 2009 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

50 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009


IT og medier Peter Bak-Jensen ɷ Susanne V. Andersen Peter Søgaard

IT OG MEDIER IT - og medievejlederens dag Formålet med kurset er at præsentere viden og produkter, der kan indgå i IT-/medievejlederens tilrettelæggelse af skolens medie- og IT-strategi. Kurset er ikke et tekniker-kursus. Dagen vil byde på præsentation af nyheder, og der vil i workshops være mulighed for at arbejde med nogle af de præsenterede produkter. Målgruppe Pris

IT- og medievejledere 995 kr. Medlemmer af Programdatateket 200 kr.

Kursusnummer CFU 10405 Tid 26. januar 2010 kl. 9 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive Kursusnummer CFU 10408 Tid 11. februar 2010 kl. 9 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning Kursusnummer CFU 10406 Tid 3. marts 2010 kl. 9 - 16 Sted VIA Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, Viborg Kursusnummer CFU 10420 Tid 18. marts 2010 kl. 9 - 16 Sted VIA CFU, Nørre Allé 31, Århus Kursusnummer CFU 10407 Tid 14. april 2010 kl. 9 - 16 Sted Østre Skole, Kronborgvej 26, Thisted Instruktører

Programdatatekets uddannergruppe, Skive

Kursusnummer CFU 10422 Instruktører Programdatatekets uddannergruppe, Skive Tid 4. og 11. februar 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg Kursusnummer CFU 10421 Instruktører Programdatatekets uddannergruppe, Skive Tid 17. marts 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Mobil med mobiltelefon Praktiske erfaringer med brug af mobiltelefonen på mellemtrinnet På dette kursus vil instruktøren vise praktiske eksempler på, hvordan hun har brugt mobilen i fx dansk, engelsk, natur/teknik, idræt mm. Kursisterne vil også selv komme til at arbejde med mobilen. Så husk at tage mobil med. Målgruppe Forudsætninger Pris

Bibliotekarer, medievejledere, dansklærere, sproglærere og andre interesserede Elementært kendskab til internet og egen mobiltelefon 475 kr. Medlemmer af Programdatateket 50 kr.

Kursusnummer CFU 10400 Instruktør Lærer Hanne Voldborg Andersen, Hinnerup Tid 19. januar 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive Kursusnummer CFU 10401 Instruktør Lærer Hanne Voldborg Andersen, Hinnerup Tid 9. februar 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

IWB grundkursus Kom igang med IWB På dette kursus vil kursisten blive introduceret til de grundlæggende pædagogiske principper og ideer i anvendelse af IWB. Kursisten vil efter kurset være i stand til at opbygge egne præsentationer. Målgruppe Forudsætninger Pris

Lærere, der anvender eller skal til at anvende IWB i undervisningen Elementært kendskab til Windows og tekstbehandling 975 kr. Medlemmer af Programdatateket 465 kr.

r i 2009... SER på kurse LEDIGE PLAD w.viacfu.dk/kurser Læs mere på

ww

IWB og engelsk Introduktion til værktøjer og eksempler på brug af IWB i engelskundervisningen Kursusnummer CFU 10427 Tid 10. december 2009 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009

51


NILEN

Udarbejd levende forklaringer

Hvad og hvordan?

Bedre tastevejledninger, videoforklaringer mm.

På dette kursus vil kursisterne få en grundlæggende viden omkring www. nilen.dk Bliv præsenteret for nogle af de mange muligheder, der er for at finde færdige undervisningsforløb, faglige tekster, billeder, video, spil og meget mere på NILEN. Målgruppe Pris

Lærere på mellemtrinnet og i overbygningen 475 kr. Medlemmer af Programdatateket 50 kr.

Kursusnummer CFU 10419 Instruktør Pæd. konsulent Susanne V. Andersen, VIA CFU Tid 20. april 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

I mange situationer udarbejder læreren forklaringer til eleverne ved hjælp af manualer mm. På dette kursus vil vi både arbejde med at udarbejde bedre skriftlige tastevejledninger, men især små videoer. Målgruppe Forudsætninger Pris

It-vejledere, skolebibliotekarer og andre interesserede Elementært kendskab til tekstbehandling og billedbehandling 475 kr. Medlemmer af Programdatateket 50 kr.

Kursusnummer CFU 10402 Instruktør Pæd. konsulent Peter Bak-Jensen, VIA CFU Tid 24. februar 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

0DWHPDWLN Hvad kan det nytte?

Sæt x i kal enderen ved torsda g den 25. ma rts 2010

Årets matematikkonference tager udgangspunkt i nytteværdien af skolens undervisning i matematik. Hvad kan det nytte? Hvordan kan vi gøre det bedst muligt, og kan vi med fordel ændre praksis? Undersøgelser viser, at en meget stor del af vores elevers læring ikke sker i skolen, men i form af uformel læring uden for skolen. Så hvad kan det nytte?

Matematikken bør gøre fremtiden mere interessant v/ Hans Henrik Knoop Forskningsdirektør ved Universe Research Lab, Lektor i pædagogisk psykologi ved DPU/Århus Universitet.

Cooperative Learning i matematikundervisningen v/ Pernille Peiter er lærer og pædagogisk konsulent ved CFU, UC Lillebælt i Odense. og Jette Stenlev har en baggrund som gymnasielærer og seminarielærer og er uddannet inden for Cooperative Learning hos Spencer og Laurie Kagan i Florida og Californien.

Er der spild af tid? v/Carsten Hedegaard Lærer, lærebogsforfatter, kursusinstruktør og underviser ved læreruddannelsen.

Hvor bevæger matematikfaget sig hen? v/ Mikael Skånstrøm Medlem af opgavekommissionen i matematik og adjunkt på VIAUC, læreruddannelsen & hf i Nørre Nissum.

Se kursusnummer CFU 10241 side 54

52 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009


Matematik Ole Stærkjær ɷ Ole Haubo Christensen Søren ‘stergaard

MATEMATIK Den Dynamiske Formelsamling Et stærkt matematikværktøj for både lærere og elever Gennem online værktøjet Den Dynamiske Formelsamling på HVAL.DK kan lærere og elever opbygge deres egen formelsamling til matematik i folkeskolen. På kurset vil de forskellige faciliteter i Den Dynamiske Formelsamling blive gennemgået. Målgruppe Forudsætninger Pris

Matematiklærere Elementært kendskab til tekstbehandling og internet 475 kr. Medlemmer af Programdatateket 50 kr.

Kursusnummer CFU 10412 Instruktør Lærer Tina Vrensted Ritter, Ikast Tid 27. januar 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive Kursusnummer CFU 10413 Instruktør Lærer Tina Vrensted Ritter, Ikast Tid 4. februar 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Kursusnummer CFU 10217 Instruktør Pæd. konsulent, cand.pæd.psyk. Michael Wahl Andersen, København Tid 24. februar 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive Kursusnummer CFU 10209 Instruktør Pæd. konsulent, cand.pæd.psyk. Michael Wahl Andersen, København Tid 25. februar 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Geogebra - gratis og genialt til matematikundervisning På kurset får du en introduktion til programmet Geogebra og mulighed for at arbejde med det selv på eget niveau - både hvad angår it-kompetencer og elevaldersgruppe. Målgruppe Forudsætninger Pris

Matematiklærere Elementært kendskab til internet 995 kr. Medlem af Programdatateket 200 kr.

Faglig læsning i matematik Det forventes, at eleverne kan håndtere teksten i deres matematikbog. Men mange undervisere finder, at det kan være endog meget problematisk med alle de ord, eleverne allerede møder i den første matematiktime i fx fjerde klasse. Man kan spørge sig selv: Skal der være så mange ord i en matematikbog? Hvilke konsekvenser har det for elevernes læring i matematik, når man overgår fra engangsbøger til at arbejde i flergangsbøger? Hvilken indflydelse har elevernes læsekompetence på kvaliteten af deres læring i matematik? Dette er nogle af de spørgsmål, der vil blive diskuteret denne dag. I forløbet lægges op til korte, konkrete aktiviteter. Målgruppe Pris I samarbejde med

Matematiklærere 750 kr. Alinea

Kursusnummer CFU 10216 Instruktør Pæd. konsulent, cand.pæd.psyk. Michael Wahl Andersen, København Tid 23. februar 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Kursusnummer CFU 10416 Instruktør Pæd. konsulent Simon Hempel-Jørgensen, UCL CFU Vejle Tid 7. januar 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

Matematik for sjov og alvor - matematikundervisning i børnehaveklasse og 1. klasse Du får redskaber til at kunne planlægge og udføre en inspirerende og meningsfyldt matematikundervisning, der hjælper eleverne til at opbygge en god og solid paratviden. Faglig baggrundsviden er vigtig, men hvordan gør vi i praksis? Vi vil tage udgangspunkt i elevernes store lyst til at undersøge, lege og lære, og derigennem sætte fokus på teori samt tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen. Målgruppe Pris

Børnehaveklasselærere og matematiklærere i 1. klasse 885 kr.

VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009

53


Kursusnummer CFU 10809 Instruktør Lærer og forfatter Lone Kathrine Petersen, Allerød Tid 1. februar 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive Kursusnummer CFU 10810 Instruktør Lærer og forfatter Lone Kathrine Petersen, Allerød Tid 2. februar 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Matematikkonference - Hvad kan det nytte? Årets matematikkonference tager udgangspunkt i nytteværdien af skolens undervisning i matematik. Hvad kan det nytte? Hvordan kan vi gøre det bedst muligt, og kan vi med fordel ændre praksis? Undersøgelser viser, at en meget stor del af vores elevers læring ikke sker i skolen, men i form af uformel læring uden for skolen. Så hvad kan det nytte? Læs mere og tilmelding på www.mateva.dk Målgruppe Pris I samarbejde med

Matematiklærere 1095 kr. UCN CFU

Kursusnummer CFU 10241 Instruktører Medlem af opgavekommissionen for matematik Mikael Skånstrøm, Viborg Lærer- og lærebogsforfatter Carsten Terpager Hedegaard, Esbjerg Forskningsdirektør, Lektor i pædagogisk psykologi Hans Henrik Knoop Seminarielærer, forfatter Jette Stenlev, Cooperative Learning DK Lærer og Pæd. konsulent Pernille Peiter, UCL CFU, Odense Tid 25. marts 2010 kl. 9:00 - 15:30 Sted Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Århus

Regn med Word Hvis man har Microsoft Office 2007, kan man installere et lille officielt Microsoftprogram helt gratis, der gør det muligt for Word at regne. Dette betyder, at eleverne kan lave f.eks. FSA Problemløsning i Word 2007 på en meget elegant måde. Målgruppe Forudsætninger Pris

Matematiklærere i 7. - 10. klasse Elementært kendskab til regneark og tekstbehandling 475 kr. Medlemmer af Programdatateket 50 kr.

Kursusnummer CFU 10418 Instruktør Pæd. konsulent Simon Hempel-Jørgensen, UCL CFU, Vejle Tid 24. februar 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Nørre Allé 31, Århus Kursusnummer CFU 10417 Instruktør Pæd. konsulent Simon Hempel-Jørgensen, UCL CFU, Vejle Tid 25. februar 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, Viborg

Rette og evalueringsmøde i matematik Med udgangspunkt i folkeskolens afsluttende prøver i matematik for 9. og 10. klasse sættes der fokus på, hvilken matematik der skal prøves i på de afsluttende klassetrin. Målgruppe Pris

I samarbejde med

Matematiklærere og kommunale beskikkede censorer i 7. - 10. klasse og lærere i ungdoms- og efterskoler 100 kr., som betales på kurset Medlemmer af Matematiklærerforeningen MidtVest deltager gratis Matematiklærerforeningen MidtVest

Kursusnummer CFU 10803 Instruktør Medlem af opgavekommissionen for matematik Mikael Skånstrøm, Viborg Tid 25. maj 2010 kl. 14:30 - 16:30 Sted Sønderagerskolen, Tjaikofskisvej 1, Herning Kursusnummer CFU 10804 Instruktør Medlem af opgavekommissionen for matematik Mikael Skånstrøm, Viborg Tid 26. maj 2010 kl. 14:30 - 16:30 Sted Sct. Jørgens Skole, Døesvej 54, Holstebro

GPS i matematikundervisningen GPS er et godt eksempel på teknologi, der i stadig større omfang får betydning. Eleverne skal ud og indsamle oplysningerne, mens selve bearbejdningen af oplysninger foregår inde i klasseværelset. Målgruppe Pris

Matematiklærere 250 kr.

Kursusnummer CFU 10606 Instruktør Pæd. konsulent Ole Lok Stærkjær, VIA CFU Tid 18. maj 2010 kl. 13:30 - 16:30 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning Kursusnummer CFU 10607 Instruktør Pæd. konsulent Ole Lok Stærkjær, VIA CFU Tid 20. maj 2010 kl. 13:30 - 16:30 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

2009... R på kurser i E S D LA P E IG r LED iacfu.dk/kurse Læs mere på

www.v

Faglig læsning - i alle fag Kursusnummer CFU 10236 Tid 12. november 2009 kl. 8:30 - 15:30 Sted Værket, Mariagervej 6, Randers Se program og tilmelding på www.viacfu.dk/laesnu

Matematik i børnehaveklassen Kursusnummer CFU 10030 Tid 20. november 2009 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

54 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009


Naturfag

Ole Stærkjær ɷ Ole H. Christensen ɷ Henrik S. Larsen Kaare ‘ster ɷ Jens Rahr Schmidt ɷ Søren ‘stergaard

BIOLOGI ‡ FYSIK/KEMI ‡ GEOGRAFI ‡ NATUR/TEKNIK BIOLOGI

FYSIK/KEMI

Faglig læsning i naturfagene

Kemi på Webben

- hvad gør vi, når ordene er som volapyk?

Internettet bugner af især engelsksprogede websteder med naturvidenskabeligt indhold

Opgaven i naturfagene er at læse for at lære - og ikke bare som i dansk at lære at læse. Men hvad så, når de læste ord og sætninger er som volapyk og helt uden mening? Og hvordan kan eleverne hjælpe sig selv med at gøre den vanskelige fagtekst mere tilgængelig? Målgruppe Pris

Undervisere i naturfagene på alle niveauer 975 kr.

Kursusnummer CFU 10231 Instruktør Lærer, pædagogisk konsulent, cand.pæd. Søren Dragsted, København Tid 2. marts 2010 kl. 10 - 15 Sted Best Western Golf Hotel, Randersvej 2, Viborg

Det kan næsten være en uoverkommelig opgave at finde naturvidenskabelige data og undervisningsmidler. Kom og prøv gode steder. Målgruppe Pris

Fysik/kemi lærere 970 kr.

Kursusnummer CFU 10623 Instruktør Pæd. konsulent Helge Blom Andersen, UCL CFU Vejle Tid 8. april 2010 kl. 10 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Forsker for en dag - Naturvidenskab og Jordbrug Dagen vil vise forskellige indgangsvinkler til at arbejde med landbrug på tværs af naturfagene i 7. - 9. kl. Forskellen på konventionel og økologisk landbrug, klimaforandringer og fremtidens landbrug, livcyklusvurderinger, den automatiske kostald kunne være indgangsvinkler. Dagen vil veksle mellem oplæg, debat og forsøgsarbejde. Vi hører om den aktuelle forskning og kommer på rundvisning på Forsøgsstation Foulum. Du får mulighed for at studere de berømte køer med låg til vommen og vi hører om deres fordøjelse og vomgasproduktionens effekt på drivhuseffekten. Dagen lægger samtidig op til at arbejde med undervisningstilbudene ’forsker for en dag’. Læs mere på www.forskerforendag.dk Målgruppe Pris

Biologilærere, fysik/kemi lærere og geografilærere 500 kr.

Kursusnummer CFU 10235 Instruktør Konsulent Anna Busch Nielsen, Tjele Tid 15. april 2010 kl. 9 - 15 Sted Kommunikationscenter for Naturvidenskab & Jordbrug, Niels Pedersens Allé 2, Tjele

2009... R på kurser i E S D LA P E IG r LED iacfu.dk/kurse Læs mere på

www.v

Astronomi - et himmelsk emne Kursusnummer CFU 10638 Tid 3. december 2009 kl. 13:30 - 16:30 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

Naturfagenes juleshow Spændende og farverige forsøg Kursusnummer CFU 10818 Tid 19. november 2009 kl. 16 - 19 Sted Ådalsskolen, Dalgas Allé 22, Skive

VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009

55


GEOGRAFI

NATUR/TEKNIK

GeograÀens dag

Lav selv solceller med eleverne

Faget har pr. 1. august 2009 fået nye Fælles Mål 2009 - ændringer gennemgås. Samtidig har vi den digitale prøve i faget ved udgangen af 9. klasse og nationale test i faget. Hvor bevæger faget sig hen? Oversigt og øvelser i geografiens hovedområder samt eksempler på, hvordan der kan arbejdes med feltgeografi. Målgruppe Pris

Lærere i geografi i 7., 8. og 9. klasse 690 kr.

Kursusnummer CFU 10802 Instruktør Lærer Erik Sjerslev Rasmussen, Silkeborg Tid 16. marts 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Google Earth i geograÀundervisningen Mexico ligger i Spanien! Ud fra forskellige indfaldsvinkler vil der på dette kursus blive arbejdet med, hvordan Google Earth kan inddrages i geografiundervisningen i overbygningen. Kurset vil bestå af mange praktiske opgaver. Målgruppe Forudsætninger Pris

Geografilærere i overbygningen Kendskab til internet og tekstbehandling 475 kr. Medlemmer af Programdatateket 50 kr.

Kursusnummer CFU 10415 Instruktør Lærer Trine Dalgaard Frølich, Skive Tid 17. marts 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Nørre Allé 31, Århus Kursusnummer CFU 10414 Instruktør Lærer Trine Dalgaard Frølich, Skive Tid 13. april 2010 kl. 13 - 16 Sted Østre Skole, Kronborgvej 26, Thisted

Kunne du tænke dig at bygge fjernstyrede biler, både og andet drevet af solceller og på den måde give eleverne en meget grundig forståelse af serie- og parallelforbindelser, vedvarende energi og fremtidens transport? Kursisterne laver selv deres solcelle. Målgruppe Pris

Natur/teknik-lærere og Fysik/kemi-lærere 1055 kr.

Kursusnummer CFU 10814 Instruktør Pæd. konsulent Janus Hendrichsen, UCC CFU Glostrup Tid 4. marts 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Inspiration til årsplanen i matematik og naturfag Brug eftermiddagen sammen med dit fagteam og CFUs konsulenter, søg og book online og se de nyeste læremidler. Målgruppe Pris

Lærere i matematik og naturfag Kurset er gratis

Kursusnummer CFU 10022 Instruktører Pæd. konsulenter Ole Haubo Christensen og Kaare Øster, VIA CFU Tid 19. maj 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Friluftsliv i den svenske natur Friluftsliv i den svenske natur med særlig vægt på sikkerhed og færdsel i naturen. Indholdet vil let kunne overføres til lejrture andre steder i Sverige, Norge og Danmark. Kurset indeholder følgende elementer: ɷ Arbejde med kompas og GPS ɷ Kæntringsøvelse med kano og kajak, herunder kammeratredning ɷ Primitiv madlavning ɷ Bålpleje ɷ Sikkerhed ved klatring ɷ Klatring i klippehuler Målgruppe Pris

Idrætslærere og naturfagslærere 2600 kr.

Kursusnummer CFU 10246 Instruktør Lærer Carsten Yde, Sverige Tid 3. maj 2010 – 5. maj 2010 Sted Sverige

SIDSTE FRIST

!

for kursustilmelding er tirsdag den 1. december 2009

56 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009


Praktisk musiske fag

Kirsten-Marie Kjær

BILLEDKUNST Billedkunst og it

Kunst, undersøgelse og glæde

It i faget

En dag sammen med to udøvende billedkunstnere

På kurset vil der blive arbejdet med: ɷ PopArt ɷ Collager ɷ Tegneplader Med collager og tegneplader inddrages it i faget på to væsensforskellige måder: Dels vil det handle om at producere billeder ved at udvælge og sammensætte eksisterende billeder, og dels vil det handle om at skabe billeder ud fra fantasi eller iagttagelse. Målgruppe Forudsætninger Pris

Billedkunstlærere og andre interesserede Elementært kendskab til billedbehandling 975 kr. Medlemmer af Programdatateket 465 kr.

En dag sammen med to udøvende billedkunstnere. Den ene overraskende ide vil afløse den anden. Der bliver stor mulighed for at afprøve en masse skæve indfaldsvinkler, teknikker, fortællinger til energi og inspiration i billedarbejdet med børn. Målgruppe Pris

Lærere i billedkunst og pædagoger i SFO 935 kr.

Kursusnummer CFU 10621 Instruktør Forfatter og billedkunstner Anna Marie Holm, Viborg Tid 3. maj 2010 kl. 10 - 16 Sted Herning Billedskole, Knudsvej 12, Herning

Kursusnummer CFU 10410 Instruktør Lærer Kristian Kallesen, Viborg Pæd. konsulent Kirsten-Marie Kjær, VIA CFU Tid 26. april 2010 kl. 9 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Hør penslen danse og se musikkens farver HOTTE tips og tricks til sang, spil, bevægelse og maleri Musik og billedkunst kombineres, og der arbejdes med oplæg og ideer til tematiske forløb. Vær forberedt på en kraftig vitaminindsprøjtning. Målgruppe Pris

Lærere i musik og billedkunst i indskolingen 1065 kr.

Kursusnummer CFU 10620 Instruktører Musik- og billedkunstlærer Annemette Hübner, Storvorde Musik- og billedkunstlærer Helle Schütten Johansen, Nibe Tid 12. april 2010 kl. 10 - 16 Sted Herning Billedskole, Knudsvej 12, Herning

r i 2009... SER på kurse LEDIGE PLAD w.viacfu.dk/kurser Læs mere på

ww

Eleverne som producent af tegneÀlm Kursusnummer CFU 10425 Tid 4. november 2009 kl. 9 - 16 Sted Østre Skole, Kronborgvej 26, Thisted

VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009

57


HJEMKUNDSKAB Hjemkundskab og IT Helle Rahbek Sara Sejrskild

Hvordan kan IT inddrages i den daglige undervisning i faget hjemkundskab og eksempler på evalueringsprojekter? Målgruppe Pris

Hjemkundskabslærere i 6. - 7. klasse 565 kr.

Kursusnummer CFU 10608 Tid 18. januar 2010 kl. 13 - 16 Instruktør Anna Sofie Pedersen, Ringkøbing Sted VIA CFU, A.I. Holms Vej 97, Herning

HÅNDARBEJDE Guld, glimmer og gummi lav smykker i tekstile teknikker Med udgangspunkt i nogle af de smykker der er i bogen Til Pyntens Pris samt en videreudvikling og nye ideer, kaster vi os over at lave smykker i tekstile teknikker, primært i anderledes materialer. Målgruppe Pris

Håndarbejdslærere 805 kr.

Kursusnummer CFU 10618 Tid 7. april 2010 kl. 10 - 16 Instruktør Lisbeth Degn Jensen, Jyllinge Sted VIA Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, Viborg

IDRÆT Idræt og Motorik i indskolingen Tænk at kunne give børnene muligheder for fysisk aktivitet. - Være den, der giver dem ”den gode oplevelse” ved at bevæge sig - Være den, der giver børnene mulighed for en god motorik og derved måske også bedre mulighed for indlæring i klasselokalet. - At være idrætslærer for de yngste elever er da en gave! Derfor skal timerne også ose af glæde, højt aktivitetsniveau, asen og masen, udfordringer til alle og gerne oplevelser af, ”at næsten kunne” til ”jeg kan” eller ”jeg blev bedre”. Der vil blive eksempler på timer bygget op om smårekvisitter som: Sjippetove, tæppefliser, faldskærm, avisbolde, rørskånere mm. Der vil blive eksempler på fangelege, stafetter og stopdanse Forslag til redskabsbaner og leg på dem. Ideer til idræt på sportspladsen, i skolegården og i skoven. Målet er klart: Gi’ den gas og få gang i motorikken. Målgruppe Pris I samarbejde med

Idrætslærere og andre interesserede 500 kr. inkl. frugt og vand Dansk Skoleidræt, Østjylland

Kursusnummer CFU 10227 Instruktør Børnehaveklasseleder, DGI instruktør Berit Damholm, Tid 4. marts 2010 kl. 13 - 16 Sted Præstemarkskolen, Kvottrupvej 9, Søften, Hinnerup

IT i idrætsundervisningen Informationsteknologien SKAL inddrages, hvor det kan tilføre idrætsundervisningen nye dimensioner (Fælles Mål 2009) Målgruppe Pris Forudsætninger I samarbejde med

Idrætslærere på mellemtrin og udskoling 500 kr. inkl. frugt og vand At man deltager aktivt Dansk Skoleidræt, Østjylland

Kursusnummer CFU 10210 Instruktør Lærer Claus Langergaard, Tid 3. februar 2010 kl. 13:30 - 16:30 Sted Gl. Rye Skole, Nyvej 1, Ry

SIDSTE FRIST

!

for kursustilmelding er tirsdag den 1. december 2009

58 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009


Pædagogiske temaer

Anny Overgaard

INNOVATION/IVÆRKSÆTTERI 10. klasse og iværksættervalgfag Hvad indeholder det nye fag ”Iværksætter” i 10. klasse? Få ideer og en introduktion til et undervisningsforløb, som direkte kan bruges i faget. Målgruppe

Pris

I samarbejde med

Lærere, der underviser i ”iværksætter” på 10. klassetrin og alle andre med interesse i faget og iværksætteri generelt. 545 kr. For medlemmer af Young Enterprise er prisen dog kun 45 kr. til dækning af forplejning Er din skole ikke medlem kontakt www.ye.dk. Young Enterprise

Kursusnummer CFU 10800 Instruktør Young Enterprise Tid 4. marts 2010 kl. 14 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

r i 2009... SER på kurseser D LA P E IG D LE ur w.viacfu.dk/k Læs mere på

ww

Skæve børn - underlige børn 2 - Fortsætterkursus Kursusnummer CFU 10630 Tid 4. november 2009 kl. 9 - 15:45 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

Specialundervisningens dag Kursusnummer CFU 10821 Tid 23. november 2009 kl. 9 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive Kursusnummer CFU 10822 Tid 24. november 2009 kl. 9 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Mød os på

Skolebogmessen den 14. og 15. april 2010

skolebogmessen.dk VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009

59


Linda Kolling Pedersen

SPECIALUNDERVISNING Alle lærere skal vide noget om ordblindhed

Inspirationseftermiddag for specialunderviseren

- at håndtere læsevanskeligheder i overbygningen En generel indføring i læseproblematikker og de konsekvenser, de kan have for elevernes udbytte af den almindelige undervisning i klassen. Hvordan kan man motivere de unge læsesvage elever og tage højde for deres læsevanskeligheder, uden selv at komme på overarbejde. Målgruppe Pris

Alle lærere der arbejder med elever i overbygningen, lærere i specialundervisningen og andre interesserede 550 kr.

Kursusnummer CFU 10208 Instruktør Lærer, læsepædagog, cand.mag., pæd.stud. Karina Elsig Thøgersen, Tommerup Tid 25. marts 2010 kl. 13 - 16:30 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

At rumme børn med særlige behov To eftermiddage om, hvordan vi tilrettelægger hverdagen i skolen for elever med særlige pædagogiske behov. Kravene til rummelighed opleves stigende og er i fokus rundt om på skolerne. Vi skal rumme elever som har helt særlige pædagogiske behov, i nogle tilfælde også uden, at vi som lærere, modtager vejledning eller supervision i forhold til, hvordan vi tackler elevens vanskeligheder. Målgruppe Pris

Klasselærere, lærere i specialundervisningen og andre interesserede 475 kr.

Brug eftermiddagen sammen med dit fagteam og CFUs konsulent. Bliv præsenteret for nye læremidler, udforsk vores samling og find ny inspiration. Eftermiddagen vil foregå som en vekslen mellem oplæg, dialog og selvstændigt arbejde. Målgruppe Pris

Lærere i specialundervisningen Kurset er gratis

Kursusnummer CFU 10202 Instruktør Pæd. konsulent Linda Kolling Pedersen, VIA CFU Tid 29. april 2010 kl. 13 - 16:30 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

IWB og specialpædagogik På kurset bliver deltageren introduceret til værktøjer og eksempler på brug af IWB i specialpædagogik. Kurset vil i høj grad bestå af ”hands-on” opgaver. Målgruppe Forudsætninger Pris

Lærere i specialundervisningen IWB-færdigheder svarende til kurset ”IWB grundkursus” 475 kr. Medlemmer af Programdatateket 195 kr.

Kursusnummer CFU 10411 Instruktør Pæd. konsulent Linda Kolling Pedersen, VIA CFU Tid 24. februar 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

Specialunderviseren som vejleder og procesleder Kursusnummer CFU 10242 Instruktør Lærer Helle Overballe Mogensen, Højbjerg Tid Sted

3. februar 2010 kl. 13 - 16 VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Tid Sted

7. april 2010 kl. 13 - 16 Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, Skanderborg

Hvorledes kan specialunderviseren hjælpe kolleger, elever og forældre til at hjælpe sig selv? Hvordan leder specialunderviseren vejledningssamtaler, samarbejdsprocesser og møder, så kollegerne inddrages som aktører og læreprocesser optimeres. Hvordan bliver det tydeligt for parterne, hvad opgaven og tilbuddet handler om i de konkrete sammenhænge, og hvordan forhandles aftalen på plads? Arbejdsformer: Oplæg og casearbejde fra deltagernes praksis, reflekterende vejledning, procesanalyse m.m. Målgruppe Pris

Lærere i specialundervisningen og AKT-lærere 2300 kr.

Kursusnummer CFU 10001 Instruktør Lektor Vibeke Elisabeth Petersen, København Tid 12. og 13. april 2010 kl. 9 - 15 Sted Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, Skanderborg

60 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009


Skæve børn – underlige børn I At finde, forstå og hjælpe DAMP-børn eller ADHD-børn, børn med lette hjerneskader, eller børn med neuropsykologiske dysfunktioner. Du får nogle forslag til, hvordan du bedst muligt støtter og stimulerer barnet, der har de pågældende vanskeligheder.

ANDET Klasselærerkursus - UEA - 4. klasse Uddannelse-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering

Målgruppe Pris

Pædagoger og lærere, ansatte ved PPR 925 kr.

Kursusnummer CFU 10248 Instruktør Neuropsykolog cand.psyk Susanne Freltofte, Kalundborg Tid 26. Januar 2010 kl. 9 – 15:45 Sted Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Århus

Kurset giver inspiration til arbejdet med den obligatoriske UEA-undervisning. ɷ Generel orientering om faget ɷ Præsentation af materialer ɷ Inspiration til entreprenant undervisning ɷ Orientering om Young Enterprise ɷ Udarbejdelse af årsplan for 4. klasse (5. og 6. klasse) ɷ Erfaringsudveksling ɷ Evaluering Målgruppe

Skæve børn – underlige børn II Pris Fortsætterdag: Neuropsykologi og neuropædagogik. Du skal høre om børn med problemer i forhold til: Opmærksomhed (ADHD), Empati (omsorgssvigt og autisme), Overblik (nonverbal learning disabilities) og Styring af adfærd og opgaveløsning (eksekutive færdigheder). Målgruppe Pris

Pædagoger og lærere, ansatte ved PPR 925 kr.

Kursusnummer Instruktør

10249 Neuropsykolog cand.psyk Susanne Freltofte, Kalundborg 20. april 2010 kl. 9 – 15:45 Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Århus

Tid Sted

I samarbejde med

Lærere i de kommende 4. klasser i Herning og Ikast/ Brande kommune der betjenes af UU-Herning 100 kr. Kurset er gratis for lærere i Herning og Ikast/Brande kommune. Ungdommens Uddannelsesvejledning Herning

Kursusnummer CFU 10815 Instruktører Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU UEA konsulent Bente Villadsen Lærer Hulda Ann-Sofia H. Askjær, Give Tid 27. maj 2010 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning Kursusnummer CFU 10816 Instruktører Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU UEA konsulent Bente Villadsen Lærer Hulda Ann-Sofia H. Askjær, Give Tid 10. juni 2010 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Fuck dig din lede luder! Hvilke pædagogiske værktøjer slår til overfor børn og unge i dag? Hvordan kan det være, at børn og unge i den grad har brug for at være på hele tiden? Hvordan kan lærere tackle børn, og unge og deres forældres stigende behov for at blive bekræftet? Målgruppe Pris

SIDSTE FRIST

!

Alle lærere 610 kr.

Kursusnummer CFU 10614 Instruktør Ungdomsskoleinspektør John Madsen, Esbjerg Tid 11. marts 2010 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

for kursustilmelding er tirsdag den 1. december 2009

VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009

61


Konsulenter INDSKOLING

DANSK SOM ANDETSPROG, IVÆRKSÆTTERI

Marianne S. Pedersen mspe@viauc.dk 87 55 27 16

Anny Overgaard aov@viauc.dk 87 55 27 23

INDSKOLING

FREMMEDSPROG

Kirsten Glavind kigl@viauc.dk 87 55 28 34

Charlotte S. Pedersen csp@viauc.dk 87 55 27 67

DANSK PÅ MELLEMTRINNET, IDRÆT

FREMMEDSPROG

Helle Rahbek hera@viauc.dk 87 55 27 17

Lisbeth Wagener lw@viauc.dk 87 55 27 21

DANSK PÅ MELLEMTRINNET, IDRÆT

FREMMEDSPROG, INTERNATIONALISERING

Sara Sejrskild sara@viauc.dk 87 55 28 48

Ulla Sørensen usor@viauc.dk 87 55 28 35

DANSK PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN KOORDINATOR AF MATERIALEVALG

GEOGRAFI, HISTORIE, KRISTENDOMSKUNDSKAB, SAMFUNDSFAG

Finn Bangsgaard fb@viauc.dk 87 55 27 64

Henrik S. Larsen hsla@viauc.dk 87 55 27 65

DANSK PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN

NATUR/TEKNIK, BIOLOGI, HISTORIE, SAMFUNDSFAG

Hanne Schriver hasc@viauc.dk 87 55 28 25

Jens Rahr Schmidt jers@viauc.dk 87 55 27 19

DANSK PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN, INTERNATIONALISERING

NATURFAG, HUMANISTISKE FAG, INTERNATIONALISERING, KOORDINATOR AF MATERIALEVALG

Kurt Thybo kth@viauc.dk 87 55 27 18

Kaare Øster kaos@viauc.dk 87 55 28 28

62 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009


Konsulenter MATEMATIK, FYSIK/KEMI, NATUR/TEKNIK

IT OG MEDIER

Ole Haubo Christensen oleh@viauc.dk 87 55 28 10

Peter Søgaard peso@viauc.dk 87 55 27 82

MATEMATIK, FYSIK/KEMI, NATUR/TEKNIK, BIOLOGI, SL‘JD

VUC

Ole Stærkjær ols@viauc.dk 87 55 27 66

Mona Tarpgaard mota@viauc.dk 87 55 27 68

MATEMATIK, FYSIK/KEMI, GEOGRAFI

SPECIALPÆDAGOGIK

Søren Østergaard soe@viauc.dk 87 55 27 22

Linda Kolling Pedersen lkpe@viauc.dk 87 55 28 33

PRAKTISK MUSISKE FAG, KULTURPROJEKTER

PROJEKTLEDER SKOLEBOGMESSEN

Kirsten-Marie Kjær kmk@viauc.dk 87 55 27 20

Carsten E. Jensen caje@viauc.dk 87 55 28 29

KULTURPROJEKTER, SKOLEKONCERTER

PÆD. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING, KOMMUNIKATION

Ruth Elling re@viauc.dk 87 55 27 63

Lotte Svane Strange Petersen losv@viauc.dk 87 55 28 37

IT OG MEDIER

DANSK SOM ANDETSPROG Vikar

Peter Bak-Jensen pbak@viauc.dk 87 55 27 81

IT OG MEDIER Susanne V. Andersen suan@viauc.dk 87 55 27 84

Inge Helle inge.helle@skolekom.dk

Se træffetider på

www.viacfu.dk VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009

63


Praktiske oplysninger TILMELDING

KURSUSSEKRETARIAT

Online: www.viacfu.dk/kurser

HERNING

Tilmeldingsblanket: Benyt blanketten her i bladet, kan evt. kopieres, udfyldes og sendes til adressen, der er påført blanketten. Tilmelding til CFU’s kurser er bindende. Vi gør opmærksom på, at det er op til den enkelte at sørge for skolelederens accept. Alle CFU’s kursuspriser er inkl. forplejning og materialer.

Sanne Lundby salu@viauc.dk 87 55 27 05

Tina Agesen-Pagh tap@viauc.dk 87 55 27 04

Else G. Jensen ejen@viauc.dk 87 55 28 08

Jytte Rohde jyro@viauc.dk 87 55 28 12

OPTAGELSE OG AFSLAG Sidste frist for tilmelding til de korte kurser i dette hæfte af reflex er tirsdag den 1. december 2009. Denne dato er BINDENDE. Vi har dog erfaring for, at der kan gå ca. 14 dage, inden vi har alle tilmeldinger indlæst. Endvidere er der ofte ledige pladser på de kurser, vi vælger at gennemføre. Hold dig ikke tilbage, kontakt os for at høre om der er pladser efter sidste frist for tilmelding. Der udsendes besked om optagelse og/eller afslag lige før jul.

SKANDERBORG

AFBUD Da det er skolen, der har købt pladsen, kan denne overdrages til en kollega, i tilfælde af at du selv bliver forhindret. Ring til vores kursusadministration for at melde afbud/oplyse hvem der kommer i stedet for. De fleste kurser er pålagt et deltagergebyr. Dette gebyr opkræves under alle omstændigheder. Tilmeldingen er bindende.

SKIVE

FORSLAG TIL NYE KURSER Du er altid velkommen til at indsende ideer til nye kurser, samt rekvirere kurser direkte til skolen/kommunen. Benyt evt. katalogets kurser til at få ideerne. Du kan indsende ideerne direkte til kursusadministrationen eller henvende dig til den faglige konsulent, der har med området at gøre. Se konsulentoversigten side 62 - 63

64 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009

Sandra Jensen saje@viauc.dk 87 55 27 61


Online tilmelding til kurserne på www.viacfu.dk/kurser

- eller udfyld blanketten og send den til VIA CFU, A.I. Holms Vej 97, 7400 Herning

Kursustilmelding Navn Privat telefon

CPRnr. Mail

Adresse

Postnr./By

Arbejdsplads Adresse Telefon

Postnr./By EAN-nummer

Skolekode

Jeg tilmelder mig følgende kurser

Kursusnummer

Titel

Kursusnummer

Titel

Kursusnummer

Titel

VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009

65


A.I. Holms Vej 97 7400 Herning Att. Kursusafdelingen


Praktisk information LEDELSE

TELEFON Omstilling Herning ...........................................................................................87 55 27 00 Skanderborg .................................................................................. 87 55 28 00 Skive ................................................................................................87 55 27 55

Lennart Svensson Centerchef 87 55 27 02 ls@viauc.dk

Poul Mortensen Afdelingsleder 87 55 27 03 pmo@viauc.dk

Telefontid Mandag - torsdag ...........................................................................9.00 - 15.00 Fredag .............................................................................................9.00 - 14.00 Når omstillingen er lukket: Benyt venligst direkte numre (kan ses på centrets hjemmeside) Telefax Herning ...........................................................................................87 55 27 01 Skanderborg ...................................................................................87 55 28 01 Skive ................................................................................................87 55 27 56

INFORMATIONSSAMLINGERNE Herning ...........................................................................................87 55 27 00 Skanderborg .................................................................................. 87 55 28 55 Skive ...............................................................................................87 55 27 55

Søren Grosen Afdelingsleder 87 55 28 15 sg@viauc.dk

Ebbe Raun Afdelingsleder 87 55 27 80 er@viauc.dk

Åbningstid Mandag - torsdag ..........................................................................9.00 - 16.00 Fredag ............................................................................................9.00 - 14.00 Fleksibel åbningstid

Grupper kan i Informationssamlingen aftale besøg, der går ud over almindelig åbningstid. Kontakt afdelingen eller konsulenten for fagområdet for en aftale.

UDLÅNSSAMLINGERNE Herning ...........................................................................................87 55 27 00 Skanderborg .................................................................................. 87 55 28 44 Skive ................................................................................................87 55 27 55 Åbningstid Mandag - torsdag ..........................................................................9.00 - 15.00 Fredag ............................................................................................9.00 - 14.00

FERIELUKNING 2009 - 2010 VIA CFU holder ferielukket efter følgende plan: Juleferie

Vinterferie

Uge 52 - 53 23. december - 3. januar Uge 7 15. februar - 19. februar

Påskeferie

29. marts - 5. april

Sommerferie

Uge 27 - 28 - 29 - 30 5. - 31. juli 2010

ADRESSER VIA Center for Undervisningsmidler y Herning A.I. Holms Vej 97, 7400 Herning E-mail: cfu.herning@viauc.dk VIA Center for Undervisningsmidler y Skanderborg Vesterskovvej 4, 8600 Skanderborg E-mail: cfu.skanderborg@viauc.dk VIA Center for Undervisningsmidler y Skive Kastanievænget 5, 7800 Skive E-mail: cfu.skive@viauc.dk

www.viacfu.dk VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009

67


Skolebogmessen På sporet af den gode undervisning DGI-huset, Århus · 14. og 15. april 2010 · Begge dage 9 - 17 Mød blandt andre:

Christine Antorini åbner messen

Peter Lund Madsen Følelser eller intelligens

Rasmus Sune Jørgensen Pædagogik og it

Bo Kampmann og Trine May Computerspil i danskundervisningen

Kenneth Bøgh Andersen Den Store Djævlekrig og De Hvide Mænd

Morten Albæk Mellem det vi siger, og det vi gør

Thorkild Thejsen og Dorthe Carlsen Det gode læremiddel?

Lene Kaaberbøl Forfatterskab - Sirene

Ruth Mulvad Faglig læsning

skolebogmessen.dk

Reflex2009X  
Reflex2009X  

VIA CFU kursuskatalog 2009

Advertisement