Page 1

magasin og kursusplan for undervisere i grundskolen

ISSN: 1601-8737

Nr. 2 路 Oktober 2009

Undervisning p氓

Center for Undervisningsmidler


Indhold 2·2009 VIA CFU Center for Undervisningsmidler Vesterskovvej 4 8660 Skanderborg Tlf.: 87 55 28 00 Fax: 87 55 28 01 cfu.skanderborg@viauc.dk A.I. Holmsvej 97 7400 Herning Tlf.: 87 55 27 00 Fax: 87 55 27 01 cfu.herning@viauc.dk Kastanievænget 5 7800 Skive Tlf.: 87 55 27 55 Fax: 87 55 27 56 cfu.skive@viauc.dk viacfu.dk Redaktion Lotte Svane Strange Petersen (red.) Kaare Øster Peter Bak-Jensen Marianne Skovsted Pedersen Lennart Svensson (ansv.) Lay-out Lars Andersen Jonna Rasmussen Oplag: 21.000

Tema: Undervisning på spil Spil i din undervisning Thorkild Hanghøj

6

Røvere og soldater i undervisningen Merete Bach

8

Motivation, læring og socialt engagement Rikke Rindom

10

SPOT på SPIL fra CFU

12

Myterne om computerspil Ellen Myhring

14

Læring på spil Rasmus Sune Jørgensen Simon Rune Jørgensen

16

Fagene på spil CFU’s pædagogiske konsulenter

18

Spot på materialer fra CFU

30

Kreativ skrivning får stedmoderlig behandling Thomas Oldrup

26

CFU’s kursusplan

31

Tryk: Scanprint ISSN: 1601-8737

541

ING KN

NOR DI

MILJØMÆR SK

Tryksag

006

igen! t e d r gø

101

Vi

tilbud s u s r u nye k s. 31 fra

2

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2009


Vi sætter din undervisning på spil Leg, lyst og læring. Mens skoven falmer trindt om land, og skoleårets måske mest intense ar­ bejdsperiode er i fuld gang, er reflex nu igen på vej til skolerne. I dette nummer af vores faglige kursusmagasin er det legen, lysten og læringen, der i bogstaveligste forstand er på spil. Vi har tidligere haft fokus på brug af spil i undervisningen, men ikke mindst med computerspillenes indtog i undervisningssammenhænge er både emnet og hele diskussionen om spils be­ rettigelse i undervisningen atter aktuel.

Når spiltid ikke er spildtid

Man skal have spillet mindst 100 timers computerspil for at være en god lærer! Sådan hedder det provokatorisk i en af bladets artikler, og når man ser, hvor let udspil og tanker om spil i undervisning­ en finder vej til mediernes overskrifter, er det da også nærliggende at spørge: - Skal læring nødvendigvis være hårdt arbejde? - Kan seriøsitet og spil ikke høre sammen? - Eller handler det om, at brug af spil i undervisningen kræver en særlig opmærksomhed fra læ­ rerens side? I artiklen side 6 pointeres nødvendigheden af en spildidaktik, og uden en sådan didaktik bliver spil måske netop mere frikvarter end time - og dermed spild af god lære(r)tid?

Tilbud til dig og din undervisning

Når vi fra VIA CFU’s side sætter fokus på spil i undervisningen, håber vi at åbne for din lyst til at lege med spils læringskvaliteter sammen med eleverne. Og her tænker vi på spil i bred forstand; fra computerspil til syngespil, fra brætspil til rollespil. - Forhåbentlig finder du både konkrete ideer og inspiration i reflex, og har du ideer til CFU’s samling af spil til udlån, hører vi meget gerne fra dig! Ud over temaet er også dette reflex fyldt med tilbud om materialer og kurser. På side 28 er en særlig omtale af en brugerundersøgelse om vores kurser. Den fremhæves, da kontakten til skolerne og lærerne er alfa og omega i forhold til relevansen af vores tilbud. Jeg kan ikke tit nok skrive, at vi meget gerne modtager brugerreaktioner, både positive og negative - og at vi forsøger at lære af begge dele...

Fra tre til et

I VIA CFU arbejder vi fortsat på målrettet at udnytte vores samlede kompetencer fra de tre tidligere Amtscentre til gavn for alle skoler i de 19 kommuner i vores dækningsområde. Konsulentkorpset (se side 4-5) har sammen med administrationen og ledelsen i CFU som den fornemmeste opgave at støtte lærerne og undervisningen inden for vores områder. Men får vi henvendelser, der ligger uden for vores regi, vil vi ofte kunne trække på den øvrige del af VIA University College, som så kan tage over.. God læselyst med dette reflex, som forhåbentlig giver anledning til inspiration, diskussion og brug af vores mange gode tilbud.

Lennart Svensson Centerchef

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2009

3


CFU

har

kurser konsulenter materialer

låne materialer til din undervisning

CFU betjener 1131 ioner forskellige institut

giver mulighed for at låne materialer til egen inspiration gå på kurser

CFU har 553.399 materialeenheder i udlånssamlingerne, som du kan bruge i din undervisning

få vejledning og rådgivning Tag dit team i hånden – og besøg os på CFU Kontakt en pædagogisk konsulent og aftal et møde på CFU med lige præcis det indhold, der er relevant for jer.

d CFU har mere en heder n­ ee ial er 170.630 mat rne, ge lin am ss ion i informat eg til en som du kan bruge inspiration

Sk

Én institution -

ole

usmagasin Vores faglige kurs to gange om er m reflex udkom 20.000 til ud r nå året. Det olefolk. lærere og andre sk

bogmessen

3 døre

Vesterskovvej 4, 8660 Skanderborg A.I. Holms Vej 97, 7400 Herning Kastanievænget 5, 7800 Skive

husk

ke er relevant for Hvis det, vi gør, ik isning, så er det dig og din underv dre. fordi, vi ikke ved be lle os det! Og så må du fortæ s med Ris og ros modtage cfu@viauc.dk

4

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2009

tak på


K for kurser – K for klog - Heldagskurser - Eftermiddagskurser - Forlagskurser - Flerdages kurser - Fagkurser - Inspirationsdage - Temadage - Konferencer - Studieture

VIA CFU er en del af VIA University College, som siden 1. januar 2008 har samlet en lang række uddannelser i Region Midtjylland i én institution med 39 adresser.

84.223

rykkere sendte CF U ud i 2008 for at få materialerne i hu s igen film

CFU har 513 spille til udlån

CFU har

Altid et tilbud:

Køb et kursus til din skole Vi planlægger rekvirerede opgaver

12.400 tv-optagelser til salg

gistrerer CFU optager og re end e er hver uge m ser el nd se 30 tv-ud TV2 og 2 DR , fra DR

Vi har 27 pædagogiske konsulenter, der er tilknyttet forskellige fag- og indsatsområder. Konsulenterne rådgiver og vejleder lærere i vores dækningsområde og udarbejder kursustilbud og andre tiltag ude på skolerne. Se hvilke konsulenter, der varetager netop dine fag på viacfu.dk/konsulenter

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2009

5


Spil i din undervisning Thorkild Hanghøj Adjunkt, ph.d., Institut for Didaktik, DPU

- Hvad kan man lære? - Hvilke typer spil er velegnede til forskellige formål? - Og hvordan kan og bør man i det hele taget undervise med spil? Forsker Thorkild Hanghøj giver her et overblik over, hvad du som lærer kan bruge spil til i din undervisning Gennem de seneste fem til ti år har spil i undervisningen været et varmt samtale­­emne blandt spildesignere, uddannelsesforskere, journalister, lærere og til dels også politikere. Megen forskning tyder da også på, at der er noget om snakken: Man kan godt til­ egne sig ny viden og nye kompeten­cer gennem deltagelse i spil, spørgsmålet er bare hvordan - og med hvilket udbytte…

Hvad er undervisningsspil?

Spil rummer en række forskellige egenska­ ber. Der skal som minimum være et konflikt­ baseret scenarie, det vil sige et handlerum, hvor man skal gøre noget, og hvor ens valg får konsekvenser. Der skal med andre ord være noget at spille om - der skal være noget på spil. Derudover får deltagere i et spil tildelt nogle roller og positioner, hvorigennem de udforsker spillets univers, der altid har flere forskellige forløb. Og endelig skal der være nogle fastlagte kriterier og regler for at vurdere spillets udfald. Det særlige ved undervisningsspil er så, at de er designet til undervisningsbrug. Sagt anderledes, så skal spillets mål – i større eller mindre grad – kunne integreres med undervisningens mål.

Hvorfor spil?

Det mest iøjnefaldende kendetegn ved spil er, at de er motiverende. Elever oplever ofte, at det giver mening, når de bliver udfordret til at løse konflikter indenfor de trygge rammer af et spilscenarie. Dermed kan spil­

6

oplevelser også være med til at udfordre elevers vante forestillinger om et bestemt emne og lære dem at håndtere situationer, hvor der ikke nødvendigvis er en ”rigtig” og en ”forkert” løsning. Samtidig kan spil dog også hurtigt blive kedelige eller ligegyldige, hvis spildesignet ikke passer med elevens præferencer og mål. Af samme grund er det vigtigt at understrege at undervisningsspil ikke har nogen værdi i sig selv, men kun i det omfang, de kan indgå på en meningsfuld måde i undervisningen.

Typer af spil

Der findes et utal af forskellige undervisningsspil, der kan kategoriseres i følgende grupper: Brætspil, rollespil, debatspil, læringscomputerspil samt computerspil som selvstændig genre/teksttype. Spiloplevelsen er således forskellig, hvis man sætter elever til at udforske en 3D computerspilverden gennem deres avatarer i Global Conflicts-serien eller lader de samme elever forsøge at vinde en valgkamp ved at performe som politikere, journalister og spindoktorer over for hinanden i Spillet om magten. Samtidig er det misvisende udelukkende at inddele spil efter den teknologi eller platform, som de benytter – dvs. om spillet foregår ved computeren eller i klassen. Det kan i stedet være bedre at skelne mellem singleplayer- og multi-player-spil, altså om eleverne spiller hver for sig, eller om de skal spille med og imod hinanden.

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2009

Alene eller sammen?

Både single-player- og multi-player-spil har fordele og begrænsninger. En af fordelene ved single-player-spil er, at den enkelte elev har større indflydelse på spilforløbet og fx kan have adgang til spillet hjemmefra via computeren, hvor han eller hun kan træne færdigheder indenfor grammatik, fremmedsprog eller matematik i sit eget tempo. Samtidig har mange single-player-spil den ulempe, at de ofte fokuserer mere på at tildele points ved at løse simple opgaver end på at forstå mere komplekse problemstillinger. Tilsvarende har multi-player-spil den for­ del, at de øvrige elever i vidt omfang bliver en resurse, når de spiller med og mod hinanden. På den måde kan multi-player-spil bruges til at udvikle en lang række sociale og kommunikative kompetencer. Til gengæld kan multi-player-spil også være mere krævende at orkestrere som lærer.

Lærerroller

Ligesom der findes et hav af spil, så findes der er også et utal af måder at undervise med spil på. På basis af min egen forskning har jeg identificeret fire forskellige lærerroller i brugen af spil, som jeg kort vil skitsere her. For at kunne undervise med spil, skal man således både kunne fungere som: 1) underviser, 2) playmaker, 3) vejleder, og 4) udforsker. For at få det bedste udbytte af undervisningsspil bør de ikke stå alene som isole­ rede ”events”, men indgå som del af et kortere eller længere undervisningsforløb.


»

Undervisningsspil har ikke nogen værdi i sig selv, men kun i det omfang, de kan indgå på en meningsfuld måde i undervisningen

For at knytte an til det, der kommer før og efter et spil, skal en lærer derfor kunne træde til og fra som underviser ved at præcisere og evaluere på spillets faglige mål. Fag­ligheden skal således bringes i spil og ikke ud af spil. Samtidig skal læreren også kunne fungere som playmaker; han eller hun skal kunne ”læse spillet” og gøre sig overvejelser over spillets centrale dynamikker, bestemme hvilke elever, der skal i hvilke grupper, holde øje med tidsrammen, sikre sig at eleverne har de fornødne resurser osv. Når et spil først kører, ændres lærer­ens centrale funktion til at være vejleder. Det kan enten ske indirekte gennem observationer og diskussion med de enkelte elever eller gennem mere aktiv indblanding i elevernes valg. I den henseende minder mange spilforløb om gruppe- og projektarbej­de, blot i mere fokuseret form. Efterhånden som et spilforløb udvikler sig, vil eleverne begynde at opstille forskellige hypoteser; hvem kan det fx bedst betale sig at interviewe blandt karaktererne i Global Conflicts-serien, eller hvilke mærkesager vil være mest gunstige at vælge for at vinde valgkampen i Spillet om magten? Mange af de hypoteser kan med fordel inddrages i de faglige diskussioner eller skriftlige opga­­ ver, der knytter sig til spiloplevelsen. For at kunne gribe elevernes refleksioner og følge op på dem, skal læreren derfor også fungere som udforsker af spillets problemstillinger.

Spil som didaktisk værktøj

vende spil i undervisningen, så er der stadig barrierer, som afholder spil fra at få en fast plads på skoleskemaet. Først og fremmest er der mange spildesigns, som har manglende integration mellem læringsmål og spilmål. Fx er det tvivlsomt, hvor meget elever kan lære ved at spille pacman-lign­ ende spil, hvor de skal æde bogstaver i tilfældig rækkefølge og dermed ”stave” til bestemte ord. Dernæst er der (stadig) mange lærere, som kun har begrænset erfaring med fx rollespil og computerspil, og som derfor er utrygge ved at bruge de spilformater i deres undervisning. Og endelig mangler der stadig et kvalificeret sprog – en spilpædagogik eller måske en spildidaktik – der kan sætte ord og begreber på, hvordan man kan bruge spil i undervisningen. - Men hvis de forhold ændres, så kan spil meget vel gå hen og blive et didaktisk værktøj, der ikke blot har potentiale, men som også har stor anvendelsesværdi!

Typer af undervisningsspil: Brætspil fx Sexløberen, Skov på spil Rollespil fx I Statens Tjeneste, Drabssag/Melved Debatspil fx Spillet om magten, Konfrontation Læringscomputerspil fx Global Conflicts, Mingoville Computerspil som genre/teksttype fx WoW, Sims, Civilization

er

is derv

Un roller s n e r e Lær f spil a g u r ved b

aker

Playm

Vejleder

Udforsker

På trods af at der er klare fordele ved at an-

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2009

7


Røvere og soldater i undervisningen Tekst og fotos af Merete Bach, Ragnerok

Sjovt, aktivt og spændende. Hundredetusinder børn, unge og voksne del­ tager i dag i live-rollespil. Men teatersporten live-rollespil er ikke bare for sjov – den er også en metode til læring. Merete Bach har masser erfaring med rollespil og ser her på, hvorfor spillene er så populære, og hvordan de unges begejstring, spontanitet og virkelyst kan anvendes i et fagligt øjemed 8

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2009


»

Live-rollespil viser os i praksis den iboende trang i os alle til at agere, performe og deltage aktivt med den palet af udtryksmuligheder, vi alle besidder

Barda! Tusindvis af børn og unge følger tvprogrammet om de udfordrende rollespil tæt. Mindst lige så mange del­tager selv aktivt, enten i skolens SFO eller i den lokale rollespilsforening. Live-rollespil er opstået og fungerer som mål i sig selv – men har også sin berettigelse i læringssammenhænge.

Udtryksbehov og faglighed

I Danmark har især tre traditioner haft afgørende betydning for udbredelsen af live-rollespil. Vores foreningskultur, vores friskolekultur og vores børneteaterkultur. Båret af disse forudsætninger har liverollespil for og af børn i Danmark som det eneste sted i verden hidtil kunne blomstre og udvikle sig til at inkludere mere en 100.000 aktive rollespillere. I maj i år døde desværre den store teatermand Augusto Boal. Set i et teaterhistorisk per­spektiv er der en linje fra Bertolt Brechts Lærestykker til Augusto Boals Forumtea­ ter og videre til ‘Det autonome live-rollespil’. Både Brecht og Boal gjorde på hver deres måde op med den passive tilskuerrolle og ønskede begge folkets bevidstgørelse og aktive del­­tagelse. Live-rollespil viser os i praksis den iboende trang i os alle til at agere, performe og del­ tage aktivt med den palet af udtryksmulig­ heder, vi alle besidder – eller sagt med Boals egne ord: - Alle kan spille skuespil, selv skuespillere!

Live-rollespil som undervisningsmetode

I skolen kan live-rollespil betragtes som et selvstændigt fagområde i drama-faget, men kan også være en kreativ metode til at opfylde trinmål i skolens øvrige fag. I en æstetisk læreproces kan live-rollespil være kittet i tværfaglige forløb, hvor lærere hver især varetager deres eget fags interesse - fx som i »Dunkel­skovens Hemmelig­ heder«, Ragneroks undervisningsmateriale for mellemtrinnet i fagene dansk, matema­ tik, natur/teknik og idræt. Her binder liverollespillet fagene sammen i en emneuge, hvor aktiviteterne knytter sig til spillets fire racer/grupper og leder frem til de udvalgte og beskrevne trinmål i de enkelte fag.

Nærvær og læringsbehov

Motivationen til at lære spirer i behovet for at lære, og når teoretiske problemstillinger bliver nærværende og giver mening i en ‘virkelig’ kontekst her og nu, er vejen banet til et forløb med indlevelse og koncentration. Alle væsner i ’Dunkelskovens hemmelig­ heder’ skal fx betale skat til kongen, så eleverne arbejder med den fremmede møntfod rubliner, omregner forskellige naturalier som våben, korn eller medicinurter til rubliner og øver procentregning og overslag. Når kongens gæve udsendinge ankommer for at opkræve skatterne i rollespillet, kan forhand­ lingerne gå i gang. Resultatet kendes først, når spildagen er slut, men sikkert er det, at eleverne afprøver teorien i praksis og modtager kontant afregning…

Anerkende læringsstil

Det er efterhånden gået op for de fleste, at mennesker lærer forskelligt, og at vi som undervisere skal bestræbe os på en afveksling i vores metodevalg. (Valget af) live-rollespil som undervis­ ningsmetode udmærker sig ved en iboende differentiering, både hvad angår niveau og form. Eleverne er som medskabere af fiktionen også medskabere af formen. Og her berører vi et helt unikt element ved liverollespillet. Læreren sidder ikke inde med facit på fiktionen, og rollespillet fordrer ne­ t­op en accept af elevens udspil, næsten uanset hvilket. Denne anerkendelse af skatteopkræverens adfærd og initiativer i spillet smitter af på eleven ‘inde i skatteopkræveren’ og medvirker til en relation mellem lærer og elev, der bygger på gensidig tillid og respekt. Slutteligt skal siges, at live-rollespil kan tilpasses alt indhold på alle klassetrin, men eftersom den enkelte lærers faglige ballast er rygraden i spillet, vil han/hun naturligt finde metoden mere egnet til noget frem for andet…

Hvordan spiller man live-rollespil

Spillet har en fast ramme om en række dels planlagte, dels spontane aktiviteter. En historie og dens karakterer ridses op. Man forbereder sig til rollen, lærer den nye verden at kende, bygger/syr/finder sit udstyr og gennemgår få, men vigtige regler forud for spillet. Den overordnede historie med tilpas mange vidunderligt løse ender skal danne rammen om de aktiviteter, der gør os klogere på et område. - Undervejs holdes de aftalte (trin-)mål og formålet med forløbet for øje

Dunkelskovens Hemmeligheder

Materialet er målrettet mellemtrinnet i fagene dansk, matematik, natur/teknik og idræt, men dele kan sagtens plukkes ud til både 16-årige efterskoleelever og til indskolingselever. Det indeholder bl.a.: - En rammehistorie og forskellige små plots - En guide til arbejdet med karakterer - En gennemgang af de gængse racer i fantasy - Videoklip med gode råd til kamp med latexsværd - Inputs til pædagogiske og didaktiske overvejelser forud for et rollespilsforløb Materialet kan lånes på VIA CFU, som også har anskaffet den tilhørende udstyrskasse med kostumer, våben og rekvisitter til spillet.

Rollespilsfirmaet Ragnerok

- laver undervisningsmaterialer til skoler - sælger rollespilsudstyr til private og til institutioner - Se mere på ragnerok.dk

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2009

9


Ordspil. Kortspil. Sangspil. Brætspil. Brug af spil i undervisningen er en ren win-win situation. Det mener lærer Rikke Rindom, der bruger mange forskellige former for spil i sin undervisning. Her fortæller hun hvorfor – og giver ideer til undervisningsegnede spil

Motivation, læring og socialt engagement Rikke Rindom Lærer ved Ulstrup Skole

De fleste elsker at spille spil, og konkurren­ cemomentet kan altid anspore til engagement hos både barn og voksen. Det kan vi som lærere udnytte ved at inddrage spil og konkurrencemomentet i undervisningen. Som lærer er en af mine største udfordringer at tilpasse undervisningen til den enkelte elev og sørge for, at den enkelte får mest muligt ud af undervisningen. For at sikre dette er det nødvendigt at inddrage mange forskellige undervisningsformer. Og her er spil et af mange gode bud. Spil kan bruges i forskellige situationer og former for aktiviteter alt efter, hvad målet er. Eleverne synes, det er spændende og sjovt, samtidig med at de også lærer noget. Det er da en ren win-win situation.

Idéer til spil

Idéerne til de forskellige spil får jeg mange steder fra. Fra konkrete undervisningsmaterialer og allerede eksisterende spil, som blot skal tilrettes, til spil fra Skolekom, tv-programmer osv. Stort set alt kan bruges. Det vigtigste er bare at have fokus på formålet; på, hvad eleverne skal lære. Derefter udvælger og udformer man spillet efter det, og der er masser af muligheder – det gælder bare om at bruge fantasien. Spillene behøver ikke være særligt avancerede; selv de mest enkle spil kan fange eleverne og bi­ drage til læring.

Derfor spil i undervisningen

Jeg forsøger at inddrage spil i undervisning­ en så ofte som muligt, da min erfaring er, at det har mange fordele. Spil er med til at stimulere og engagere eleverne – også de elever, som i andre si­ tuationer kan være svære at engagere. Og

ved at strukturere spillene opnår man, at ingen elever er passive, og alle deltager aktivt i læringsarbejdet. Endelig opnår man efter min mening meget større læring i interaktion med andre, og så er der jo hele det sociale aspekt, som styrkes og trænes i spil-situationen.

Lav dit eget brætspil

Aktiviteten går i al sin enkelhed ud på, at eleverne i grupper selv laver et brætspil. Eleverne kan selv lave selve brættet, læreren kan lave en skabelon, eller man kan bruge en spilleplade fra et ”rigtigt” brætspil – f.eks. Trivial Pursuit. Derefter skal eleverne finde ud af, hvordan spillet skal spilles, hvordan man vinder, reglerne i spillet osv. Eneste krav er, at der indgår spørgsmålskort i spillet. Disse spørgsmålskort laver eleverne selv. Formålet afhænger af timingen. Hvis man laver aktiviteten som optakt til et forløb, bliver formålet, at eleverne selv finder viden, udfærdiger spørgsmål og derved tilegner sig viden om emnet. Hvis man placerer den i slutningen af et forløb, bliver det at opsummere, repetere og anvende den viden, eleverne har tilegnet sig i forløbet det centrale. Når grupperne har lavet brætspillene, prøver man hinandens brætspil og kommer derved også omkring de andre gruppers spørgsmål i en form for vidensdeling.

10 VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2009

Her er beskrevet nogle af de spil, jeg bruger i min undervisning. De er selvfølgelig præget af, at jeg arbejder mest med 5. klassetrin og fagene dansk, engelsk og musik, men de fleste spil kan med ingen eller få ændringer overføres til andre klassetrin og fag.

Vendespil til sproglig opmærksomhed

Et spil med mange muligheder, der kan bruges i alle fag. Fx: En måde at spille spillet på er, at den ene halvdel af kortene har billeder af ure med klokkeslæt, og den anden halvdel af kortene har tidspunkterne beskrevet. Fx ten minutes past six. Så træner man klokken på fremmedsproget - men det kunne også være i dansk i de små klasser. Fx: Man kan også lade halvdelen af kort­ ene have ord på engelsk og den anden halvdel billeder af ordene, så ord og billede parres. Dette er godt til at ind­ lære eller repetere ord. Skal øvelsen være lidt sværere, laves spillet med eng­ elske ord og danske ord. Fx: Andre muligheder kunne være nutid/ datid, ord/ordklasser, person/tillægs­ ord, forfatter/titel, billede af sted/stedets navn, flag/land, node/nodebetegnelse, billede af kropsdel/navn på kropsdel osv. Og igen kan man også lade eleverne lave deres eget vendespil ud fra givne instruktioner.


Hjørneleg

Jeg bliver ofte spurgt, om vi ikke snart skal lege hjørne-legen igen. Det er en leg, som er god til et fysisk afbræk, og samtidig synes eleverne, den er sjov. Jeg har brugt den i forbindelse med grammatik, men den kan også bruges til fx tabeltræning, stavetræning, repetition med mere. Man laver fire skilte. På hvert skilt står en ordklasse (fx navneord, udsagns­ ord, tillægsord, forholdsord). Skiltene placeres i klassens eller skolegårdens fire hjørner. Når legen starter, står alle elever i midten. Læreren råber et ord op, og eleverne skal beslutte, hvilken ord­ klasse ordet tilhører og placere sig i det pågældende hjørne. Fidusen er, at de, som ikke er så sikre i ordklasserne, ofte blot følger efter de andre. Men når alle er placeret, spørges nogle elever, hvorfor man står i det pågældende hjørne, og de forskellige svar/muligheder/hjørner drøftes. På den måde bliver alle klar over, hvilken ordklasse ordet tilhører og hvorfor. Og eleverne elsker de ord, hvor der er flere løsningsmuligheder – fx løb og dans.

Fisk

Kortspillet fisk kender de fleste. Her bruger man tallene fra 1 til 10. Spillet kan også bruges til at træne de små tal på fremmedsprog. Så spilles spillet blot på engelsk. Hvis man ikke har den slags kort, der efterspørges, svarer man blot ”go fishing”. Inden spillet går i gang, bør man lige gennemgå de forskellige vendinger, der bruges i spillet – ”do you have any…” - ”yes” - ”no” - ”go fishing”. Da der er få, men faste vendinger i spil­ let, er det, udover taltræning, også godt til at træne elevernes mundtlighed i starten af et sprogforløb

Lave ord af ord

Eleverne inddeles i grupper og får udleveret et (langt) ord. Derefter gælder det om at lave så mange nye ord som muligt ud af ordet. Eleverne elsker dette spil, og der går meget sport i at finde flest ord.

Alias

Eleverne trækker et billede af en ting eller en seddel, hvor ordet står, og skal så forklare ordet uden at sige selve ordet. På den måde øges elevernes ordkendskab og mundtlighed, og man kan træne bestemte udvalgte ord og begreber, som man netop arbejder med.

Bingo / Tallotteri

Hit med sangen

Læreren spiller en sang – enten på klaver, guitar eller cd – hvorefter det gælder om først at gætte, hvilken sang det er og derefter rejse sig op og fortsætte sangen. Man kan med fordel ind­ dele eleverne i hold for på den måde at øge konkurrence-momentet. Her øves blandt andet sangkendskab, solosang og det at turde stille sig op foran klassen (og synge).

Bingo bruger jeg ofte til repetition af tallene i sprogfagene (kan selvfølgelig også bruges i matematik til træning af tallene). Der findes forskellige slags tallotteri. Nogle har kun tallene fra 1 til 10 andre fra 1 til 19 osv. På den måde kan man øge sværhedsgraden, alt efter hvor eleverne er fagligt. Når eleverne har bingo, skal de selvfølgelig selv råbe vindertallene op. Det er en god måde at træne tallene på, og eleverne går meget op i det. Faktisk så meget, at man skal sørge for at sætte god tid af til det, så der er tid til at alle, eller næsten alle kan nå at vinde. Der behøver ikke nødvendigvis at være gevinster.

Spil kan bruges til:

- at tilegne sig viden - at opsummere og repetere viden opnået i et forløb - at afrunde og evaluere et forløb - at udfordre elevernes selvstændi­ge tænkning - et afbræk fra andre undervisnings­former - en social aktivitet /træning

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2009

11


SPOT

på spil

Spil fra CFU – til udlån og inspiration

Røverhistorier

Få overblik over alle de spil, du kan låne på VIA CFU. Se tre omfattende lister med masser af gode bud på: •viacfu.dk > Skive/Herning > Udlån > Spil i undervisningen •viacfu.dk > Skanderborg > Læremidler > Links til samlingerne > Spil

Formålet med spillet er at udvikle elevernes evne til at fortælle historier, samarbejde og lytte aktivt. Gennem skæve, frække og sjove illustrationer får eleverne gang i fantasien, eksperimenterer og skaber nuancer i deres sprog, når der fortælles historier. Spillet består af farvede billedkort med personer, hændelser og ting samt start- og slutkort til fortællingerne. Der spilles på tid, og terninger afgør hvilket kort, man skal bruge i sin historie. Spillet anbefales som supplement til undervisningen i mundtlig dansk. Antal spillere: 3-5 Målgruppe: Mellem­trinnet

Og når VIA CFU’s nye hjemmeside går i luften, bliver stien formentlig: •viacfu.dk > materialer

Fun-battle Der er høj aktivitet i det nye, sjove og underholdende spil, der kan bruges både indendørs og udendørs. To hold tildeles hver en banehalvdel. Hvert hold skal placere sin fane i hjørnet af egen banehalvdel, og så gælder det om at erob­re modstandernes fane. Modstanderne nedkæmpes med kasteskyts på vesten, og skoldet bruges til forsvar. Til spillet følger: spilleveste, skjold, kasteskyts, 1 sæt spilleregler samt rekvisitter til to yderligere spil, der også er beskrevet i reglerne. Målgruppe: 1. – 10. klasse

Nyt pædagogisk spil til dansk fra Alinea

Nye spil til engelskundervisningen Spil med læringsstil

De forskellige læringsstile tilgodeses i de nye spil fra English Center, som Informa­ tions­samlingerne for nylig har købt. Spillene er IKKE til brug i undervisningen, men kan udlånes til gennemsyn. Målgruppe: Fra 4. klasse til voksne. Læs mere og se spillene på viacfu.dk > fag > eng­elsk

FOOD Ny emne-box til begynderundervisningen i engelsk. Forskellige læringsstile, kreati­ vitet og læring. Med legende hands-on aktiviteter, der sætter gang i elevernes sprogproduktion, har vi sammensat emnekassen FOOD til engelskundervisningen i 4.5. klasse. Kassen indeholder: •8 ex af bogen Food fra Penguin Young Readers , •et spil Food Picture Bingo •en engelsk kogebog for børn: Children’s Quick & Easy •et hæfte med idéer og forslag til aktiviteter, rhymes og spændende links •diverse plastik-/trælegemad og lege­ser­vice

Computerspil på skemaet Konference

University College Lillebælt Odense 2. december 2009 http://kortlink.dk/6nur

12 VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2009


fra VIA CFU FRANSK Kit Pedagogique 1 og 2 Et udvalg af forskellige franske spil til de første niveauer i franskundervisningen samt en manual med beskrivelser af spil og gloseliste. Målgruppe: Begynderundervisningen

Skoleskak

Undervisning og spil på www

Der står skak på skoleskemaet cirka 100 steder i Danmark. Det gør der, fordi skak styrker kompeten­cerne inden for koncentration, kreativitet og analytiske evner og generelt støtter overgangen fra den konkrete tænkning til den mere abstrakte.

Om computerspil og læring spilskole.dk

Dansk Skole Skak har selv udgivet fag­ hæftet: ’Fælles Mål i skak’. Se kursusoversigt og ’Fælles Mål for skak’ mv. på skoleskaks hjemmeside skoleskak.dk

Dilemmaspil til undervisning om EU eu.emu.dk Spil, webetik og meget mere emu.dk > Lærere i grundskolen > Temaer på tværs af fag > Computerspil i undervisningen / webetik EMUs blog om computerspil og læring http://tinyurl.com/5e6snz EMUs elevmateriale om computerspil http://tinyurl.com/nnsaz4 Om computerspil i folkeskolen Forskning, synspunkter, erfaringer, inspiration og gode råd spilundervisning.dk Forskning om computerspil spilforskning.dk

DJEEO - ikke kun for idrætslærere GPS’er, mobiltelefoner og en webbaseret spilmotor. Med spillet DJEEO kan dine elever få god motion, frisk luft og samtidig lære noget om samarbejde. Du kan vælge mellem en række opgaver, som andre lærere har stillet i lignende spil, og du kan lave dine egne. Lav opgaverne lokale, så dine elever får viden om områdets/byens seværdigheder, eller lav opgaver, der lægger sig op ad din faglige undervisning. Se mere på DJEEO.dk VIA CFU har indkøbt spillet og udbyder kurser i brug af det. De deltagende kursister får som de første mulighed for at låne spillet. Spillet kommer først i udlånssamlingen, når det er afprøvet af de lærere, der deltager i et af eftermiddagskurserne: - Herning: 9. november 2009 - Århus: 26. januar 2010 - Skive: 11. marts 2010 Se side 35

Tema om computerspil videnskab.dk > temaer > Computerspil Skriveskole og computerspil - The Sims og Harry Potter spiliundervisningen.spaces.live.com

Kilde:”DJEEO - joshuatree.dk

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2009

13


Fra spil til læring. De nye Fælles Mål 2009 i dansk omfatter computerspil i undervisningen, men tilsyneladende har vi svært ved at komme i gang med at bruge de digitale spil. Skolebibliotekar Ella Myhring fortæller her på baggrund af sine erfaringer, hvorfor og hvordan kommercielle computerspil kan integreres i skolens undervisning

Ella Myhring Medstifter af spilskole.dk Lærer og skolebibliotekar ved Højby Skole, Odense

Myte 1:

Spil er ikke produceret med læring for øje – derfor kan de ikke bruges til undervisning! Denne påstand støder jeg jævnligt på, ikke kun under oplæg og kurser om computerspil i undervisningen, men også i forskningslitteraturen. Men også mange andre materialer, som anvendes i skolen, er heller ikke produce­ ret med læring for øje. Vi læser et hav af romaner og noveller, og vi ser spillefilm med eleverne. Vores opgave som lærere er at iscenesætte en læring i samspillet mellem materialerne og målene for undervisningen. På samme måde med computerspil. Harry Potter og fangen fra Azkaban som computerspil er fx oplagt at inddrage i dansk­undervisningen sammen med bogen og filmen af samme navn. De tre genrer kan analyseres hver for sig og sammenlignes med henblik på virkemidler og fortælleform. Det er oplagt at diskutere med eleverne, hvilken oplevelse henholdsvis bogen, filmen og spillet giver dem. Spillet kan ligeledes inddrages i engelsk­ undervisningen – her vælger man blot at spille den engelske udgave af spillet. Elever i 8. klasse laver en lille illustreret walk through – en guide til spillet – som de invi­ terer 5. klasse til at spille efter. På den måde får eleverne i 8. klasse en valid feed-back på, om de har udtrykt sig i forståelige ven­ dinger. 8. klasse laver også brochurer i Publisher, som anmelder spillet overfor en given mål-

gruppe. På den måde tilgodeses også it-fag­ lige mål.

Myte 2:

Eleverne har bedst af at have deres fritidsspil i fred for de voksne! Alle voksne, som omgås børn, har efter min mening et medansvar, når det gælder om at ruste børn til at færdes trygt i den digitale verden og altså også i computerspillenes verden. En undersøgelse offentliggjort af Iowa State University i april 2009 viser, at op mod 10 % af de 8 -18-årige, der spiller computerspil, udviser skadelige afhængighedssymptomer. Man kan sagtens forestille sig en lignende tendens hos danske spillere. Leder af Center for Ludomani Michael Bay Jørsel fortæller da også i artiklen ’Øget afhængighed af spil’ (JP, 13.06.09), at folk i stigende omfang søger hjælp til deres misbrug af computerspil på nettet. Der er således al mulig grund til at diskutere risici i forbindelse med computerspil med den opvoksende generation, også i klasseværelset. Vores erfaring fra Højby Skole er, at en diskussion om computerspil med fokus på fx kønsroller, afhængighed og voldsproblema­ tik er populær. Her kan alle elever deltage - også de elever, som ikke plejer at være så motiverede for og deltagende i diskussioner i klassen. Disse diskussionsemner er fremragende udgangspunkter for opøvelse af elever-

14 VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2009

2. klasse forbereder præsentation af Astrid Lindgrens univers for 0. kl. med hjælp fra spillet Astrid Lindgrens Eventyrlige Verden

nes argumentationsfærdigheder og evne til at lytte til hinandens standpunkter. Ef­ ter klassediskussion og oplistning af argumenter er der gode muligheder for at lade eleverne kommunikere skriftligt ved at benytte ét af de mange gratis blogredskaber, fx blogspot.com

Myte 3:

Hvis vi køber computerspil til skolebrug, understøtter vi spilbranchen, og det bør vi ikke! Det er klart, at vi understøtter computerspilsbranchen ved at købe spil, ligesom vi understøtter bogforlagene ved at købe bøger og filmbranchen ved at købe film. Men her skal vi tænke på, at computerspil ikke er det underlødige medie, som mange måske tror. Computerspil er blevet accepteret af EuropaKommissionen som et kulturprodukt for flere år siden. Vi oplever, at computerspil blan­der sig med andre medier, og der produceres spil på baggrund af romaner, film, tegneserier, eventyr og tv-serier. Der produceres også film, romaner og tegneserier på baggrund af computerspil. Vi har i skolen ingen betænkeligheder ved at inspirere eleverne til at blive forbrugere af bøger eller film, og det bør vi heller ikke have, når det gælder computerspil, hvis udgangspunktet er, at vi bruger spil til at opøve faglige kompetencer, herunder også en kritisk mediesans, hvor vi styrker dialogen om og forståelsen af computerspil.


Myterne om

computerspil »

Lidt provokerende sagt mener jeg faktisk ikke, man kan være en god folkeskolelærer, hvis man ikke har spillet mindst 100 timers computerspil«

Carsten Jessen, lektor, ph.d., DTU - på Uddannelsesforum 2008

Myte 4:

Eleverne er dygtigere til computerspil end læreren, så de lærer ikke noget! Eleverne er som regel meget hurtigere på tastaturet og til navigation i spil end os lærere. Men det betyder ikke, at eleverne automatisk har digitale kompetencer. De skal lære at skelne godt fra skidt og indhold fra form. Denne læring kan læreren med sine pædagogiske kompetencer sætte scenen for. Hvis vi som lærere skal sætte os ind i et spil, er det nemmest og hurtigst at få en elev til at demonstrere det. Har man mod til så at sige at bytte rolle med eleven, vil man opleve elevens glæde og stolthed over at blive anerkendt for sin kunnen.

Myte 5:

Der er ikke bevis for, at eleverne lærer bedre med computerspil end med andre læremidler, så derfor bør vi ikke bruge dem! At lærere efter forløb med computerspil på et par enkelte skoler i Danmark udtrykker begejstring over elevernes motivation og forbløffelse over deres resultater, udgør ikke noget videnskabeligt bevis for succes. En evaluering efter et forløb med computerspil og dansk i fire klasser på Højby Skole og Høng Skole, hvor der blev arbejdet med personkarakteristik, miljøbeskrivelse og novelleskrivning, viste, at halvdelen af de ca. 100 deltagende elever havde følt sig dygtigere, end de plejer, og mente, at de havde opnået bedre resultater end sædvanlig på grund af

inddragelse af computerspil. Langt de fleste havde følt sig mere motiverede end vanligt, og næsten alle var særdeles godt tilfredse med deres produkter. Denne selvevaluering er heller ikke videnskabeligt baseret. Men for de lærere, som har arbejdet med computerspilsprojekterne på Højby Skole, er der ingen tvivl om succes­ en, og det første forløb bliver altid efterfulgt af flere… Som led i bestræbelserne på at udbrede kendskabet til læringspotentialerne i computerspil i forhold til folkeskolens undervisning, ville det være guld værd, hvis forsk­ ningsfeltet fik interesse for de erfaringer, der gøres rundt omkring, så vi kunne få et videnskabeligt baseret grundlag for at komme et skridt videre.

Computerspil på skemaet Konference 2. december 2009 i Odense Se http://kortlink.dk/6nur

- Og mens vi venter på, at det sker, skal opfordringen til lærerne herfra være at kigge eleverne over skulderen, sætte sig lidt ind i spillenes verden og prøve at inddrage spil i undervisningen. Eleverne forventer nemlig med rette, at vi interesserer os for det, de laver i deres fritid, og de vil respektere os for det! n

Computerspil og skoleudvikling Undervisningsministeriet ønsker, at sko­ lerne bruger computerspil i læringsøjemed. - I læseplanen til faghæftet ’Fælles Mål 2009 Dansk’, nævnes, at undervisningen i alle fem forløb omfatter computerspil. - ’Fra spil til læring’ er titlen på et udviklings­ arbejde på Højby Skole i Odense, støttet af Undervisningsministeriets forsøgs­pulje ”Skoleudvikling”

Se også

EMUs blog om computerspil og læring http://tinyurl.com/5e6snz EMUs elevmateriale om computerspil http://tinyurl.com/nnsaz4 EMUs lærermateriale om computerspil http://tinyurl.com/4x7s7n Fælles Mål 2009 for dansk uvm.dk >> Publikationer >> Fælles Mål 2009 Dansk Elever fra Højby Skole blogger om computerspil http://tinyurl.com/nxugs9 og http://tinyurl.com/lbhaey

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2009

15


Hovedløse skydespil og fordummende tidsfordriv eller masser af spændende læringsmuligheder i undervisningen? Rasmus Sune Jørgensen og Simon Rune Jørgensen reflekterer over og rådgiver om, hvad man bør overveje, inden eleverne inviteres med i computerrummet – men først spørger de lige eleverne til råds

Der er ingen tvivl om, at medier fylder meget i elevernes fritidsliv – men hvordan bruger man begejstringen for eksempelvis computerspil i læringssammenhænge? Venstre hånd skriver en sms, mens højre hånd styrer en fodboldspiller i et computerspil. I baggrunden blæser anlægget musik ud for fuld skrue, og tv’et viser en underholdende serie… En lang skoledag er slut, skoletasken er smidt på gulvet, og så skal der kobles fra. Mens de fleste voksne forbinder afslap­ ning med at hvile ørerne og have benene oppe, sker det for børn og unge ofte helt anderledes; der skrues op for medieforbruget.

Spil på skoleskemaet

Sæt computerspil på skoleskemaet. Sådan lyder det enkle budskab fra Thomas og Rajkumar – to elever fra 9. klasse på

Toftevangsskolen i Ebeltoft. Begge drenge er erfarne computerspillere og bruger ofte et par timer om dagen på spil som eksempelvis multiplayer online-rollespillet ”World of Warcraft” og skydespillet ”Counterstrike”. Fællesnævnere for favoritspillene er, at de handler om at udforske nye universer, at avancere til højere niveauer samt at have indflydelse på spillets gang ved at foretage valg og træffe beslutninger. Incitamentet for at bruge mange timer ved tasterne udgøres desuden af spillenes sociale funktion. Ifølge Thomas og Rajkumar handler det i høj grad om at hygge sig med venner fra både cyberspace og ”real life”. - Når jeg spiller computer, kommunikerer jeg med mennesker fra hele verden. Det er me­ get nemt at møde nye venner på den måde. Men det er også hyggeligt at spille med kammeraterne fra klassen. Jeg spiller også for at være sammen med dem, fortæller Rajkumar.

At spille sig til læring Rasmus Sune Jørgensen - Lærer på Toftevangskolen i Ebeltoft - EMU redaktør for engelsk i grundskolen - Freelanceredaktør af ”Det Elektroniske Klasseværelse” på Praktisk Sprog - Har en Master i IKT og læring Simon Rune Jørgensen - BA i Medievidenskab og studerende på kandidatuddannelsen på Aarhus Universitet - Tidligere lærervikar på Feldballe Skole ved Rønde

Læring computerpÅ spil

Det er altså hyggeligt at spille computer. Men når eleverne vil have spillene ind i undervisningen, er det ikke for at slippe for bøgerne og holde fritime foran skærmen. Både Thomas og Rajkumar mener nemlig, at de generelt lærer en masse af spillene. - Jeg lærer en masse engelsk. Jeg slår tit ord op, for man er jo nødt til at kunne oversætte teksten på skærmen, hvis man vil klare sig godt i spillet. Mit ordforråd bliver hele tiden større, siger Rajkumar og bakkes op af klassekammeraten, der tilføjer, at man også træner sine sprogfærdigheder ved både at chatte og tale sammen med andre spillere. På disse ”møder” i det virtuelle rum plejes den sociale relation til andre spillere, og der diskuteres flittigt mulige strategier og taktikker i spillene. Det handler i høj grad om teamwork og om at kunne samarbejde. - Jeg synes, det er fedt, at man i spillene stilles forskellige opgaver og udfordringer.

16 VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2009

Man lærer supermeget om at tackle diverse problemstillinger, pointerer Thomas.

Læreren som spiller

Eleverne mener, der er mange muligheder for at anvende spil i undervisningen. De har prøvet at spille lidt i dansk, matematik og engelsk og synes, det er sjovere end ”almindelig undervisning”. Derfor er flere af klassekammeraternes motivation skudt i vej­ret, og koncentrationen er blevet bedre, når der bliver spillet computerspil, har drengene bemærket. Alligevel kræver det en hel del af både lærer og elever at spille i undervisningen, fastslår de. Lærerens rolle rækker vidt udover blot at tænde for computerne. - Læreren skal være frisk og åben over for nye ideer. Han skal både vide og ville noget med spillet, der skal inddrages i en faglig sammenhæng. Læreren behøver ikke at være supergod til at spille spillet – eleverne må gerne være bedre, siger Thomas med et smil. Omvendt bærer eleverne også et an­ svar. - Generelt skal nogle elever blive bedre til at koncentrere sig om det, de skal, når de arbejder på computeren i skolen. Mange smutter lige over på Facebook og Youtube i det skjulte, når læreren vender hovedet den anden vej, men hvis forløbet, eksempelvis med et godt spil, er spændende nok, vil man ikke gøre det, mener Rajkumar.

Spil med omtanke

Der er ingen tvivl om, at det er sværere end som så at få eleverne til frivilligt at klikke sig væk fra Facebook og lukke ned for Arto, når først de sidder foran skærmen. Så hvad kan man i praksis gøre som lærer for at få eleverne til at spille sig til mere læring? Som elevernes her fremlagte refleksioner vidner om, handler det først og fremmest om at have den rigtige indstilling og tilgang.


»

Der er et hav af gode grunde til at inddrage udvalgte computerspil i læringssammenhænge og undervisningsforløb. – Men det handler først og fremmest om at have den rigtige indstilling og tilgang…

Læreren skal som nævnt ikke påtage sig rollen som uovervindelig spilnørd ved tasta­ turet, men bør i stedet indtage en overordnet position og vejlede, instruere og organisere eleverne. Læreren skal være opmærksom på faglige mål og på, hvordan og hvorfor det pågældende spil kan styrke selve lærings­ processen. For det andet bør man som lærer sætte spillet i en faglig, didaktisk kontekst og perspektivere spillet i forhold til den virkelige verden. Læringen sker i høj grad også i reflek­sive processer omkring spillet – fx i forbindelse med gruppearbejde, samtaler

Rajkumar og Thomas

i klassen eller i hjemmet. Det er vigtigt at bearbejde spillene og tænke indlæringen processuelt – som en læring, der sker både før, under og efter spillet. Som lærer bør man netop skabe rammerne for elevernes refleksioner over spillet ved at tage det op til diskussion; hvilke konsekvenser har ens handlinger i spillet, hvorfor handler man, som man gør osv. Læreren bør tilrettelægge læreprocesser, så eleverne får mulighed for at lære i et aktivt samspil med omgivelser, resurser, hinanden og læreren.

til at lære igennem computerspil. I forbindelse med planlægningen af et specifikt undervisningsforløb bør det blive en del af den didaktiske tænkning at spørge sig selv: Er der et relevant computerspil, som kan inddrages i undervisningsforløbet og understøtte læring hos (nogle af) eleverne? Akkurat som når eksempelvis en film helt naturligt indtænkes og inddrages i et forløb, fordi filmen vurderes som anvendelig, brugbar og kan understøtte læring.

For det tredje er det helt oplagt at tage udgangspunkt i elevernes motivation og lyst

Eksempler til engelsk

Et eksempel på et spil med en høj grad af interaktivitet (brugerinvolvering) er engelske ”Dead Ends”, som er udviklet til den britiske tv-kanal Channel 4 i forbindelse med serien ”Disarming Britain”. Spillet ta­ger udgangspunkt i knivoverfald blandt unge mennesker, som er et aktuelt engelsk samfundsproblem. I spillet gennemgår man virkelighedsnære scenarier og har mulighed for at spille forskellige roller som f.eks. politimand eller ung person i bandekriminalitet. Et spil som ”Dead Ends” er helt oplagt at bruge i engelskundervisningen i 9. klasse, under arbejdet med et overordnet tema, som f.eks. ”Violence” eller ”Being young”, og udover at læse og lytte til en masse autentisk engelsk, lærer eleverne aktivt at se konflikter fra forskellige vinkler samt om samfundsforhold i et engelsktalende land. Spillet ”Dead Ends” er helt gratis og findes lettest online ved at søge på »Dead Ends« på channel4.com

Fortsættes side 29

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2009

17


Matematik på spil Spil opleves af mange af vores elever som leg, spænding og konkurrence. Derved er motivationen på forhånd vakt til arbejdet med spilaktiv matematik

VIA CFU’ s matematikteam v/ pædagogisk konsulent Ole Haubo Christensen Der er god ide i at arbejde med kompeten­ cer inden for områder som strategi, pro­ blemløsning, talbehandling, tilfældighed og chance gennem forskellige former for spil. Megen færdighedstræning i talbehandling kan også med fordel flyttes til spilaktiviteter. Andre spil kan give eleverne erfaringer med tilfældighed og chance. Og endelig kan vi være med til at styrke elevernes matematiske tankegang gennem arbejde med stra­ tegispil. Lad fx eleverne arbejde med, hvilke konsekvenser et givet træk kan have for vinderchancerne. - Hvor er det bedst at flytte hen lige nu? - Hvilket træk vil bringe mig tættest på sejr­en?

Lav reglerne om

I mange spil er det oplagt at lade eleverne ændre på spillets regler. Derved tvinges eleverne til at arbejde med spillets opbyg­ ning og til at fokusere på konsekvenserne af et givet træk. Lad eleverne arbejde med at gøre spillene mere retfærdige, spændende eller udfordrende. Lad også eleverne benytte forskellige spil som afsæt til selv at fremstille spil. I de ind­ ledende faser kan det ofte være svært at øjne de store matematiske overvejelser bag elevernes spilleregler. Eleverne vil dog hurtigt gøre sig overvejelser, når de skal spille deres egne eller nabogruppens spil.

Æskematematik

Prøv også at kombinere fremstillingen af egne spil med ’æskematematik’. Lad eleverne konstruere æsker til opbeva­ ring af spillene. Konkret praktisk matematik fyldt med matematisk tankevirksomhed. Brug spil som værkstedsarbejde, som faglig adspredelse gennem skoleåret eller sæt spil og problemløsning på som emneforløb i en periode. Det må gerne være sjovt at gå i skole!

Peter Wallin

Spil og grublere Bøger til hele skoleforløbet • Matematikværksteder til … Format 1.-3. klasse. • Tal og spil – stokastik, Flexmat 4.-6. klasse. • Temaværksted – Andeby 2.-6. kl. • Matematikkassen, subtraktion 0-100 1.-3. klasse. • GetSmart brøkspillekort - 5.-6. / 7.-10. klasse. • Cheops pyramid, en matematisk utma­ ning, cd, 6.-12. klasse. • Matematiklærerens julekalender, Bind 1-4. 1.-10. klasse. • Brug låget i matematik 1.-10.klasse. • Matematikkassen – Talforståelse 0.-1. klasse. • Matematiklærerens hjernevrider, Bind 1-4, 2.-10. klasse. • Matematikken i spil - for lærere • Morsom matematik? Bind 1-2 6.-10. klasse. • Matematiklærerens Spilleværksted, Bind 1-10, 0.-10. klasse. • Pythagoras’ firkant, matematik for talfreaks - for lærere • Matematikkens dag 8.-10. klasse og for lærere • Spil dig klog 8.-10. klasse og for lærere • Matematikkens dag for mellemtrinnet 5.-7. klasse.

18 VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2009

• Find ideer her på siden og i læ­rer­vej­ ledning­en til dit matematiksystem. • Find flere titler i Informativ Afdeling på dit lokale CFU og på konsulenternes mate­ matikhjemmeside viacfu.dk > matematik

Links til spil og grublere • Sådan vinder jeg penge på internet­ casino: casinopenge.dk • Drilleopgaver fra bladet Matematik: drillepinden.com • Cambridge University’s Online Maths Club. Bl.a. månedens opgave og afdeling for de yngste: nrich.maths.org • Grublere og puslerier på engelsk til undervisning: cut-the-knot.org • Grublere, spil og geometriske opgaver. En lødig side fra Universitetet i Plymouth: cimt.plymouth.ac.uk • Små matematikspil til download og spil på nettet, matematiske mysterier mv. Hjemmeside for engelske matematiklærere i primary school: counton.org • Organisation til fremme af skak i sko­ lerne. Klubliste, kursusoversigt, ’Fælles Mål for skak’ mv.: skoleskak.dk


Samfundsfag på spil Forurening, illegale indvandrere, menneskerettigheder og gældslaveri. Spillet Latin America er et godt bud på et bevidstgørende computerspil til blandt andet samfundsfag - og det kan lånes til gennemsyn på CFU

VIA CFU’s samfundsfagsteam v/ pædagogisk konsulent Jens Rahr Schmidt

- Hvorfor fødes så mange børn med misdannelser? - Udleder fabrikken i Mexico giftaffald i floden? - Tør du følge sporet? Sådan kunne en problemstilling i computerspillet Latin America lyde. Igennem spillet skal eleven som journalist søge at afdække forskellige begivenheder i enten Bolivia, Mexico eller Guatemala. Gennem interviews og indsamling af viden i området indsamler journalisten vægtige argumenter, der skal bruges i et afslørende interview til at konfrontere en af magthaverne bagved begivenheden. Argumenterne indsamles og lagres automatisk i elevens journal, efterhånden som han/hun kommer tæt ind på sine kilder. Det afsluttende interviews succes afhænger af, hvor dygtig eleven har været til at indsamle og bruge sine argumenter.

Latin America består af:

- Cd-rom med spil, lærervejledning, temaoversigt, elevopgaver - I de medfølgende hæfter er mange gode ideer til opgaver og undervisningsforløb i forbindelse med spillet Målgruppe: fra 8.-9. klasse

Andre spil i samme serie: Global Conflicts: Palestine

Priser:

- ved 1 bruger: 599 kr. - ved 15 brugere: 1199 kr. - ved ubegrænset skolelicens: 2399 kr. Læs mere på: seriousgames.dk

Læseevner og indholdsforståelse

Spillet forgår i et 3D-univers og er et anderledes undervisningsspil, der stiller krav til elevernes læseevne og forståelse af problemstillingen. Det er vigtigt, at eleverne får en fyldest­gørende introduktion, og jeg vil anbefale, at man første gang arbejder med den samme mission. Læreren kan ved at indtaste en kode få adgang til al information i journalen. Spillet har fokus på problemstillinger, der knytter sig til udviklingslandende og kan ud over i samfundsfag fint bruges i historie, geografi, dansk og i tværfaglige sammenhænge.

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2009

19


Naturfag på spil Spil kan bruges, når der hygges og konkurreres - og når der under­vises. Spillet Green City er et godt bud på et særdeles undervisningsegnet spil til naturfagene

VIA CFU’s naturfagteam v/ pædagogisk konsulent Søren Østergaard

Green City • Downloades gratis på ye.dk • Kører fint på maskiner med Windows XP og Windows Vista, men har bedst grafik på Vista. Klimaspil på nettet • Red jorden Nyt, spændende spil med tempofyldt webfortælling, hvor film, spil og quiz gi­ ver indsigt, motivation og evne til at træffe valg, der kan være med til at for­ bedre klimaet. klimakaravanen.dk/redjorden • Klimatopmøde-rollespil Klimakaravanen.dk > Klimatopmøde Onlinespil i naturfag • Simuleringsspil til naturfag, grundskolen viten.no • Elministerspil dongenergy.dk/skole > Elministerspil • Honoloka honoloko.eea.europa.eu • Bliv EcoAgent ecoagents.eea.europa.eu • Kontrakten – energien på spil kontrakten.net

Spil er et læremiddel - en læringsresurse, og det lærerige spil Green City er et godt eksempel på et computerspil til naturfagsundervisningen. Det handler om bæredygtig byplanlægning med vedvarende energikilder og er for 8. og 9. klassetrin. Spillet er udviklet af Vlab for Young Enterprise og kan hentes gratis på Young Enterprises hjemmeside ye.dk

Bæredygtig byplanlægning

Spillet ligner i opbygningen og spillereglerne det populære SimCity. I Green City er eleven en foretagsom borgmester, som med de bedste investeringer i byplanlægningen skal skabe en sund, grøn by. Der skal bygges og planlægges boliger, arbejdspladser, energiproduktion, veje, landbrug til fødeva­ reproduktion, affalds- og genbrugspladser, vandværker og skoler. Borgmesteren skal foretage mange valg, som påvirker byens udvikling og fremtid, samtidig med at både miljø og klima tilgodeses. Som tiden går, kan byens kulfyrede kraftværker erstattes af kraftværker med vedvarende energikilder (vindmøller, solceller og bølgeenergi).

20 VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2009

Af og til afbrydes spillet af vidensspørgs­mål om energi, miljø og bæredygtig byplanlæg­ ning. Er eleven i tvivl om svaret, findes det i de faglige tekster, der ved et museklik popper op på skærmen. Ved rigtigt svar tjenes penge til videre byplanlægning.

Det koster at bygge

For at lave de nødvendige investeringer, skal kommunens økonomi være sund. Der skal være balance mellem kommunens skatteindtægter og udgifterne til at bygge nyt, rive ned og omlægge konventionelle kulfyrede kraftværker til kraftværker med vedvarende energi. Eleven kan ikke fra spillets start bare byg­ ge løs og udnytte vedvarende energikilder; de billige kulkraftværker er i første omgang nødvendige for den økonomiske vækst. Først når kommunen har en sund økonomi, kan der investeres i vedvarende energikilder. Der er således grundlag for forståelse for de økonomiske dilemmaer omkring nødvendig økonomisk vækst og miljø- og klimamæssig bæredygtighed. Fortsættes næste side >>


Dansk for de yngste på spil Indskolingslærere behøver ikke klippe-klistre eller opfinde alting selv

VIA CFU’s indskolingsteam v/ pædagogiske konsulenter Kirsten Glavind og Marianne Skovsted Pedersen

I disse tider med fokus på elevernes mange måder at lære på, bliver der brugt mange forberedelsestimer på at klippe og klistre. Der skal nemlig fabrikeres spil, der tilgodeser elevernes behov for taktile og kinæstetiske udfoldelser. Det kan også være vældig hyg­ geligt – nærmest som at sidde og slappe af med strikketøjet – og der findes heldigvis en guldgrube af gode ideer på fx skolekom. Hvis man imidlertid ikke er klippe-klistretypen eller af andre årsager ikke synes, det er sagen at fabrikere spil til undervisningen, er det dog også muligt at finde færdigfa­ brikerede af slagsen. Mens det af praktiske årsager er ret begrænset, hvad der findes i CFU’s udlånssamling, kan man på hylderne i informationssamlingen finde en del forlags­ producerede spil, der er velegnede til at udvikle forskellige sproglige færdigheder.

- Så drop (ind i mellem) saks og limstift og tag i stedet dit team under armen og slå et inspirerende smut forbi en af CFU’s afdelinger. Flere spil til indskolingen • Slip eventyrene løs Materialekasse fra CFU • Bevægelse i danskundervisningen – et læringsstilmateriale Materialekasse fra CFU • Onlinespil til indskolingen Fx Pittelitten, Multidansk, Spil og dansk, Elevdelta og Spil på tværs af fag - emu.dk > Lærere > Indskolingen > Faglig inspiration > Spil - emu.dk > Lærere > Indskolingen > Undervisningsforløb > Dansk > Spil

GAME MISSION Læsning og skrivning på computeren At udvikle skriftsproglige forudsætninger og kompetencer hos børn i 4-7 års alderen. Det er formålet med et nyt projekt om udvikling af et edutainment-computerspil, som computerfirmaet ABCity har taget initiativ til. I spillet skal læring og leg foregå simultant og vægtes ligeværdigt, så barnet bliver bedre både til at spille og til at læse og skrive. Spillet er endnu ikke afprøvet og evalueret, men læs mere i Merete Havgaard og Lise Møllers artikel om projektet på videnomlaesning.dk > Tidsskrift > Viden om Læsning nr. 6

Bevægelse i danskundervisningen Arbejd med vokaler, konsonanter, stave- og læsetræning i dansk. Med hele kroppen! I det tilhørende ringbind er der er masser af aktivitetsforslag til, hvordan gulvtastaturet, ærteposerne og keglerne kan anvendes. Målgruppe: Indskolingen

<< Fortsat fra forrige side

Forurening og økonomi

I Green City kan spilleren hele tiden følge med i byens forurening og økonomi. Forureningen er i dette spil udelukkende fokuseret på CO2 (kuldioxid). Hvis borgmesteren bygger løs uden at begrænse forureningen vil borgerne i Green City flytte fra byen, og skatteindtægterne vil derfor blive mindre. Om­ vendt, hvis borgmesteren formår at mindske forureningen, samtidig med at økonomien

kører, vil flere skatteborgere flytte til byen, og skatteindtægterne vil stige til gavn for alle. Strategien i spillet er bæredygtig vækst, hvor der investeres i job, uddannelse, boliger, fødevarer og ikke mindst i vedvarende energi­kilder og genbrug af affald.

kul, olie, vedvarende energikilder, klima, miljø og økonomisk vækst. Spillet vil tilgodese mange af de Nye Fælles Mål 2009’s faglige læringsmål for naturfag, men også for de fælles flerfaglige trinmål i fysik/kemi, geografi og biologi.

Green City og Fælles Mål

Green City kan spilles som det spil, det er, eller som en del af et større temaforløb om

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2009

21


Læringsstile på spil Vekslende arbejdsformer og mulighed for at kunne vælge mellem kropslig bevægelse og en mere traditionel boglig tilgang giver gode betingelser for at trives og lære i skolen. Så ud på gulvet – og lær!

Pædagogisk konsulent, Linda Kolling

Den store blå skumterning ruller hen over forhallens klinkegulv. - En 3’er! En – to – tre. En mørkhåret dreng trækker op i bukserne, mens han hopper på et ben hen ad den stribede slange, der snor sig over gulvet. - Rød – det er et tillægsord, konstaterer en pige, der står længere nede ad slangen. En anden pige trækker et rødt kort fra en af de fire bunker på gulvet og læser højt: ”Hvilket ord i sætningen er et tillægsord? - Du ønskes et stort tillykke på din fødselsdag.”

en social aktivitet, der kræver samarbejde, og en uformel aktivitet, som dog styres af spillets regler. Spillet som læremiddel er typisk attraktivt for elever, der gerne vil arbejde uden lærerens opsyn, hvor de har en fornemmelse af at arbejde uden styring.

De tre elever fra 4. klasse på Veng Fællesskole, der spiller gulvspillet, er i gang med at repetere ordklasser. Det såkald­ te slangespil er en spiltype, der kan varieres i det uendelige med forskellige typer spørgsmål ud fra grundkonceptet, at sva­ rer man rigtigt, må man gå frem – og den, der kommer først frem til slangens hoved, vinder.

Spil som læringsstil

Arbejder man med læringsstile, er gulvspil et af grundelementerne som på lige fod med at læse eller skrive kan være en måde at lære nyt og vanskeligt stof. Det væsentligste er, at man får mulighed for at arbejde på den måde, hvorpå man lærer bedst – under forudsætning af at det ikke er til gene for andres læring. Et gulvspil vil typisk tilgodese personer med præference for at arbejde kinæstetisk (med hele kroppen) eller taktilt (med hænderne) og med bevægelse som et væsentligt element. Man skal med de fleste spiltyper have præference for at arbejde i par eller mindre grupper og måske med en ydre motivation – i dette tilfælde ønsket om at vinde.

Uformelt, socialt og rammesat

At spille er noget, vi gør sammen. Det er

22 VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2009

Spil associeres for mange med nærvær og hygge og opleves af mange elever som et frirum – en for-sjov-aktivitet, hvor man ikke arbejder ”rigtigt”. Lystfølelse bliver kædet sammen med læring, og læringen bliver derved sneget ind under eventuelle parader eller kommer lettere, fordi det bliver sjovt at lære. Vekslende arbejdsformer og muligheden for at kunne vælge mellem læring gennem kropslig bevægelse og en mere traditionel boglig tilgang giver gode betingelser for at trives og lære i skolen. Så gulvspillene bør i det store og hele være tilgængeligt for alle elever, uanset læringsstil – ikke nødvendigvis som det primære læremiddel, men fx som repetition.

Lav selv gulvspil Gulvspil males typisk op på stof eller på kraftig plastik, fx voksdug eller badeforhæng. Man kan tegne op med en sprittusch, men det bedste resultat fås ved at male med akrylmaling, og hvis man har valgt en klar voksdug, kan spillet tegnes på undersiden, så holder det superlænge. Endelig kan man også lave spil med brikker, der printes ud og lamineres. Spil ude Skolegården er perfekt til gulvspil. Her kan man optegne sin egen spilleplade med kridt, og når man finder nogle universale spilleplader, som man godt kan lide, kan de males permanent på asfalten, så det kun er felternes værdi, der skal skrives fra gang til gang. Hvem profiterer især? - Ca. 15-20 % af alle mennesker er kinæstetiske – her i blandt flest mænd. - De yngre elever er generelt mere kinæ­ stetiske end de ældre.


Fremmedsprog på spil Resurser til anvendelse af spil i fremmedsprogsundervisningen

VIA CFU’s fremmedsprogsteam v/pædagogisk konsulent Ulla Sørensen

Fra indlæring af nyt ordforråd til variation og differentiering af undervisningen. Sproglæ­ rer­ne har i mange år anvendt spil til at understøtte elevernes læring. De klassiske spil fra danske og udenlandske forlag er og har været populære i fremmedsprogstimerne, og ofte har lærere også fremstillet egne spil til deres elever. Men med udviklingen af både danske og udenlandske pædagogiske resursesider på nettet er mulighederne blevet mangfoldige. I dansk sammenhæng er EMU-portalen det oplagte sted at søge inspiration til brugen af spil – også i sprogundervisningen, ligesom Fagenes Infoguide også indeholder gode links og om spil i sprogundervisningen.

»

We don’t stop playing because we grow old; we grow old because we stop playing.

Resource Books

Der er utallige muligheder for at finde både vejledning og resurser til anvendelse af alle former for relevante spil i en moderne fremmedsprogsundervisning. Til inspiration og håndsrækning for lærer­ ne udgives der eksempelvis - især fra de engelske forlag - mange metodiske og didaktiske håndbøger samt forskellige kopimapper med pædagogiske vejledninger og oplæg til spil. På VIA CFU findes et bredt udvalg af disse typer af håndbøger, som kan lånes til gennemsyn. Se oversigt på: - viacfu.dk > Skanderborg > Materialelister > Links til samlingerne - viacfu.dk > Skive/Herning > Engelsk > Informationskasser Og på den nye hjemmeside, bliver stien formentlig viacfu.dk > Materialer

George Bernard Shaw

WHY NOT USE GAMES WITH THE OLDER PUPIL? Af Cheryl Strike, Primary School teacher, responsible for the running of ”The English House” in Denmark Why is the playing of games often ignored by many educationalists who are involved with the teaching of the older pupil or adults? In this article I intend to try to present the idea of playing games, as an ideal resource in our daily teaching for students of all ages, and that this opportunity should not just be limi­ ted to the younger element. Playing games is a natural phenomenon in the earlier school years, so why stop using this wonderful teaching aid? Læs hele artiklen på viacfu.dk > engelsk

Spiele im Unterricht

Inspiration og værktøjer til brug af spil i sprogundervisningen • emu.dk > Lærere > Engelsk > Undervisningsforløb > Games Praktisk, teoretisk og pædagogisk inspiration • emu.dk > Lærere > Engelsk > Webtools Egne spil, kryds- og tværsopgaver, quizzes m.m. • infoguide.emu.dk > Grundskolen > Engelsk / tysk / fransk Evaluerede links til nyttige hjemmesider med pædagogisk vejledning og onlinematerialer til fri anvendelse

Læs den interessante og aktuelle artikel om spil i tyskundervisningen skrevet af Heidrun Sprado, Fortbildnerin und Dozentin für Deutsch als Fremdsprache Se viacfu.dk > tysk OBS: Vi er så heldige at kunne tilbyde tysklærere i grundskolen heldagskurset med Heidrun Sprado: Spielerische Übungen zu den Fertigkeiten: Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben Herning torsdag d. 11. marts 2010 Se side 49.

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2009

23


SPOT Hvad nu hvis …? 40 alternative verdenshistorier Der er ikke mange materialer til arbejdet med kontrafiktion i historie. Men her er et af dem! Bogen er nærmest en lille lommebog med fortællinger på 3 - 5 sider. Kortfattetheden er både bogens styrke og svaghed. Styrke fordi man hurtigt og nemt forstår, at historiens udvikling ikke er forudsigelig, men ofte kunne være gået anderledes. Svaghed, da det naturligvis er svært at få hele historien med på så få sider, samtidig med at der præsenteres alternative udgaver. Svag­ heden kan der dog kompenseres for via fortælling eller med andet materiale. Målgruppe: 8. – 9. klasse.

The Pirate Handbook Kursen er sat mod de syv verdenshave med nyttig viden om livet som pirat på Elisabeth I’s tid i lasten. Skibet er ladet med instruktioner i, hvordan man skaffer et skib, et katalog over personer ombord, proviant til 6 måneder på søen, en alfabetsang der fortæller om piratskibets dele, opskriften på beskøjter og megen anden nyttig viden for nye pirater. Til materialet hører også en cd, som skal bestilles særskilt. Målgruppe: 3. - 5. klasse.

De Janne Teller &

mæssigt er hver Kompositions således, at man dvd bygget op lle e Teller fortæ hører og ser Jann ret med, bine kom op og læse r en klasse høre og at man ser ældende påg den arbejde med tekst.

Teller Janne »In tet«

om

»Hvis der var »Hvorfor?«

krig i Norden«

snovelle n nye ungdom

DVD 1 DVD 2 DVD 3

En fantastisk historisk roman, som unge vil læse med stor fornøjelse. Forfatteren skriver i et levende og sanse­ mæt­tet sprog om et uhyggeligt kapitel i Danmarkshistorien; slavehandlen med udgangs­ punkt på Guldkysten. En god, traditionel roman med nutidig fortællestil og moderne sprog - i en serie om alle de tidligere danske kolonier. Anbefales varmt 8. – 10. klasse.

- Intet (2000) - Hvis der var krig i Nor­den (2004) - Hvorfor? (på dansk 2007) Dvd-boxen er et supplement til Janne Tel­ lers tre bøger, som med kompleksiteten og udgangspunktet i nogle af livets store spørgsmål alle er særdeles velegnede til brug i undervisningen. Til hver tekst hører en dvd med 20 minutters vekslen mellem oplæsning og fortælling ved forfatteren og optagelser fra en klasse, der arbejder med teksten. Dvd-boxen indeholder et ledsagemateriale. Målgruppe: Fra 7. klasse

tter af er dansk forfa Janne Teller uddannet familie. Hun er østrigsk/tysk årrække arbejdede en cand.polit. og le organifor internationa konsom rådgiver ringer, bl.a. med sationer og rege ser og efterces spro fred fliktløsning, ing. krigsrekoncilier ge forskellige steder man Hun har boet Maputo Dar-es-Salaam, i verden, bl.a. hun væSiden 1995 har og New York. i dag dels tter. Hun bor forfa tids fuld ret København. i Virginia, dels

Lærerne , Jytte Petersen Allan Leed, sen og Lene Laue 9.D Claus Dinesen 8.C, 8.F, 9.A og samt elever fra Ry fra Mølleskolen, erup Bos gering: Jan Kamera og redi Houmøller Lyd: Christian lse: Tilrettelægge river t Hanne Sch ervisPæd. konsulen Center for Und Produktion: VIA nderborg 2009 ningsmidler, Ska

Engelskmaterialer

3 x Janne Teller – på dvd

Læs mere om kontrafaktion i Nye Fælles Mål 2009 Historie Faghæfte 4, side 40. Få ideer til arbejdet med bogen på viacfu.dk > historie > kontrafaktiske fortællinger

Medvirkende: e Teller Forfatter Jann lmsen er Karen Vilhe Lærebogsforfatt

Den afrikanske forbandelse

e indeholder Denne kassett uddybende et hæfte med tekster.

»Intet« Janne Teller om krig i Norden« »Hvis der var Janne Teller om »Hvorfor?« om velle r Janne Telle nye ungdomsno den om sen Karen Vilhelm

22:24 19:58 11:42 10:42

DVD

24 VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2009

IDLER

DERVISNINGSM

CENTER FOR UN

Terrorism – Just the Facts En serie bøger fra Heinemann Education. Denne bog om terrorisme giver overskueligt indblik i emnet og lægger op til diskussion og individuel stillingtagen. Indeholder også statistisk information og case studies. Målgruppe: 7. - 9. klasse Charlie and the Chocolate Factory Drengen Charlie Bucket elsker chokolade, men har desværre ingen penge, så han kan hengive sig til sin lidenskab. Da direktøren på chokoladefabrikken Wonka udskriver en konkurrence, hvor fem heldige kan vinde en guidet tur til den ellers tophemmelige fabrik, vinder Charlie en af de eftertragtede pladser - og så kan eventyret begynde. Denne udgave af Roald Dahls bog er uforkor­ tet - dvs. den er skrevet til engelsktalende teenagere/voksne. Målgruppe: 8. - 9. klasse. Emnebaserede dvd’er: Project 1, 2 og 3 - En serie dvd’er med formålet at give lærere og elever større indsigt i især britisk kultur. Project 1 dvd indeholder følgende emner: Names and titles, Where are you from? What’s your address?, School life, Sport and free time, Places/homes, People from other countries, Food from all over the world.


på materialer fra VIA CFU Dvd’erne indeholder interviews og videoklip. Målgruppe: - Project 1: 5. klasse - Project 2: 6. klasse - Project 3: 7. klasse - Project 4: 8. klasse - Project 5: 9. klasse

Ny inspiration til fagteam i engelsk Resource Books for Language Teachers I-kasse nr. 240 Resource Books for Language Teachers - Primary Level I-kasse nr. 203 Der findes mange titler fra især engelske forlag i serier af håndbøger med pædagogiske vejledninger til forskellige aspekter af eng­ elskundervisningen. Samlingen suppleres løbende i takt med nye udgivelser og indgår også i righoldige i-kasser, som kan bestilles fra VIA CFU Skanderborg. En del af titlerne kan også lånes fra VIA CFU i Herning /Skive. Bestil kasserne til gennemsyn til det næste fagteammøde, og få overblik over det store udvalg. Det vil også være nyttigt at have nogle af titlerne stående på skolens fagbibliotek til ny inspiration i engelskundervisningen for både nyuddannede og mere erfarne undervisere.

Emnebox Lesen und Üben

Tor ohne Grenzen

Gode illustrationer, varierede opgaver til tekstforståelse, læsning og ordforrådstilegnelse, forskelligartede skriftlige opgaver og små grammatikopgaver – og spækket med interessante og aktuelle Landeskundeoplysninger. Her er nye frilæsningsbøger, der spænder lige fra krimier, historier om berømte personer til fortællinger om en moderne popstjerne. Bøgerne lægger i høj grad op til opfyldelsen af bl.a. slutmålet om, at undervisningen skal lede frem mod tilegnelse af kundskaber, der sætter eleverne i stand til at læse og forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer i forskellige typer skrevet tekst, vælge relevante læsestrategier samt drage sammenligning­ er mellem tysksprogede kulturer og egen kultur. Boxen består af tre titler på niveau A1 og syv titler på niveau A2. Der er cd til hver bog, og nogle af tit­ lerne har internetprojekter med links eller afslutnings­tests. Målgruppe: 8. - 9/10. klasse.

Fra serien Lesen und Üben, Niveau A2 Om den cubanske dreng Pedro på 16, som føler sig fremmed i sit nye land. Han savner sin hjemegn, sit sprog, sine venner og frem for alt fodbolden. Men da Pedro begynder at spille for skolefodboldholdet, ændrer alt sig pludseligt. En spændende fortælling med temaer som Fussball, Liebe og Migrantenproblema­ tik og med mulighed for at fordybe sig i Landeskunde-temaer som Das Ruhrgebiet, Fuβball in D-A-CH, Frauenfuβball og WM 2006. • Indeholder læseforståelses- og ordforråds­ opgaver, grammatiske øvelser, et internetprojekt og afslutningsquiz • Kan suppleres med filmen ”Das Wunder von Bern” • Arbejdet med bogen kan i høj grad opfylde store dele af Fælles Mål 2009 • Se inspiration til forløb om Fussball på EMU.dk > Lærere i grundskolen > Tysk > Undervisningsforløb Målgruppe: Fra slutningen af 8. klasse

Se omtale af tilsvarende håndbøger om spil i fremmedsprogsundervisningen på side 23.

Bevægelse i matematikundervisningen – læringsstilemateriale til matematik Inspireret af læringsstiletankegangen. Med aktivitetsforslag i mappe, der lægger op til praktiske tilgange. Der arbejdes med tal, regnetegn, talfølger, ’gode venner’, tabeller, regningsarterne og blandede regnestykker. Målgruppe: 0. – 2. klasse, specialundervis­ning

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2009

25


SPOT MATERIALEKASSER til naturfag Miljø og klima er hot, og COP15 står for døren I de nye Fælles Mål kræves flere feltarbej­ der og aktive øvelser. VIA CFU har for at understøtte en mere aktiv undervisning købt en række laborative redskaber. Vær opmærksom på, at klimakasserne i første omgang kun kan hjemlånes i Skanderborg. Efter afprøvning suppleres med tilsvarende materialekasser til Ski­ve/Herning. Digital vejrstation Let at betjene, digital og trådløs, brugsvej­ ledning. Målgruppe: Naturfag mellemtrin og overbygning Mål vejr og klima – byg selv Færdiglavede, simple måleredskaber som inspiration til nemt selv-byg. Brugs- og byggevejledning. Målgruppe: Naturfag mellemtrin

på materialer til n Brugsvejledning og billeder illustrerer opstil­ lingen. Målgruppe: Naturfag udskoling

energi fra Solen udtrykt som watt/m2. Brugsvejledning. Målgruppe: Naturfag overbygning

Mål luftens indhold af CO2 Med udstyret i denne kasse er det muligt at måle CO2–indhold på tre forskellige måder. Brugsvejledning til de 3 forsøg. Målgruppe: Naturfag udskoling

Kikkert - astronomi Kikkert af mærket Galileoscope - er let at samle og kan skilles ad og samles igen og igen. Vejledninger til forsøg i astronomi og til observation med Galileoskopet kan downloades. Se filmklip med byggevejledning til Galileo­ skopet på boernafgalileo.dk > billeder og film

Vejr, klima og vedvarende energi Model af en vindmølle, en vandturbine og en solcelle. Mål produktionen med LabQuest og amperetangen eller med lysdioder og et visuelt billede af energimængden. Brugsvejledning. Målgruppe: Naturfag mellemtrin og overbygning Solcelle og pyranometer Find udnyttelsesgraden af en solcelle (1/8 m2). Labquest og amperetangen bruges til måling af henholdsvis volt og ampere – og vi kan derved få watt. Pyranometeret måler

Påvisning af drivhuseffekt En model til at gøre drivhuseffekt håndgribelig gennem forsøg.

26 VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2009

Frøens, mariehønens og sommerfuglens udvikling Levende dyr i kassen. Følg sommerfuglens udvikling fra æg, larve, puppe – og til smuk sommerfugl. Forsøget varer cirka seks uger, inden den flyvende sommerfugl kan sættes ud i skolen og den danske natur. Indeholder også planche og plastfigurer, der viser sommerfuglens forvandling. Målgruppe: Indskoling og mellemtrin


atur, miljø og klima GRUPPE– OG KLASSESÆT Klimaforandring - hvad er det? Per Straarup Søndergaard og Jesper Theilgaard Opgaver findes på: alinea.dk Alinea 2008 Målgruppe: 3. – 5. klasse Klimakaravanen – på vej mod en bedre fremtid? Janus Hendrichsen, Eigil Larsen, Laursen og Kaare Øster Hertil hører: klimakaravanen.dk Målgruppe: 3. – 7. klasse

Ole

Klimakaravanen 2 – gør en forskel Jesper Holdgaard, Janus Hendrichsen, Eigil Larsen, Ole Laursen og Kaare Øster Hertil hører: klimakaravanen.dk Målgruppe: 6. - 10. klasse Kloden sveder - Katastrofer Mennesker Ansvar Ilse Kristensen og Ulrik Norup Jørgensen Lærervejledning på klodensveder.gyldendal.dk Gyldendal 2007 Målgruppe: 8. – 10. klasse

Natur, miljø og klima Mennesker og politik i Danmark Kaare Øster Hertil hører: alinea.dk Alinea, 2009 Målgruppe: 7. – 10. klasse

Energiforsyningen - en udfordring til fremtiden Ivan Andersen, Line Jørgensen Stald og Kaare Øster Hertil hører: alinea.dk Alinea, 2008 Målgruppe: 7. – 10. klasse

Smart Table Programdatateket ved VIA CFU har indkøbt det interaktive bord Smart Table. For tiden er bordet udstillet i Skive, men bliver udstillet i Herning i uge 43 - 46 og i Skanderborg i uge 48 - 51. Bordet giver mulighed for, at flere elever kan arbejde sammen om forskellige opgaver. Fra starten er bordet forsynet med bestemte opgaver. På nettet kan man hente nye opgaver, men læreren kan også selv udarbejde opgaver gennem et lærerværktøj. Programdatateket afprøver pt. lærerværktøjet. Videncenterleder Thomas Illum Hansen fra læremiddel.dk omtalte det interaktive bord i sin artikel i sidste nummer af reflex. (nr. 1 2009, side 8)

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2009

27


Brugertanker om kursusudbud CFU har undersøgt brugernes holdninger om kurser og tilmeldingsprocedurer

Afdelingsledere ved VIA CFU Søren Grosen og Poul Mortensen På VIA CFU arbejder vi hele tiden på at forbedre vores ydelser. Derfor gennemførte vi i samarbejde med EVU-afdelingen op til sommerferien en afgrænset undersøgelse af vores brugeres holdninger til CFU’s og EVU’s kursusudbud og tilmeldingsprocedurer.

To hovedkonklusioner

Undersøgelsen viser os, at skoleledere og lærere ikke synes, at tilmeldingsprocessen til kurserne fungerer optimalt. Vi arbejder derfor på at forenkle tilmeldingsproceduren, så man fremover kan tilmelde sig vores kurser på ét samlet sted på nettet i hele VIAs dækningsområde. Brugerundersøgelsen viser også, at man på skolerne ønsker en kursustilmeldingsfrist, der passer ind i skoleårets rytme. De fleste skoler vil således gerne allerede i foråret have svar på, om et længerevarende kursus i det kommende skoleår gennemføres, hvorimod man tilsyneladende bedre kan håndtere et lidt senere svar omkring de korte kurser. På CFU tager vi svarene til efterretning og tilrettelægger nu frister og svar, så det passer bedst muligt til skolernes ønsker.

Om CFU’s brugerundersøgelse •G  ennemført i juni 2009 •U  darbejdet af VIA CFU og EVU, VIAs efter- og videreuddannelsesafdeling •U  dført på tre skoler i hver af VIAs dæk­ningskommuner •3000 lærere og skoleledere er i alt blevet kontaktet •S  varprocent: 13

Tak. Vi vil gerne takke deltagerne i brugerundersøgelsen for svarene, og vi har som lovet udtrukket nogle vindere af vingaver for hurtigt svar. Her er det Karsten Jensen fra Balleskolen, Jan Tinggaard fra Sct Jørgens Skole i Holstebro og Jacob Holm fra Ryomgaard Realskole, der har modtaget deres præmier.

Pænt farvel - og hjertelig velkommen Siden vi for et halvt år siden sidst sad med et frisktrykt reflex i hånden, har vi på VIA CFU måtte sige farvel til flere skattede medarbejdere. Heldigvis har vi i samme periode også sagt goddag til nye kompetente folk

Vi har taget afsked med:

Vi har sagt velkommen til:

Conny Hvidbjerg pædagogisk konsulent med elevplaner og evaluering.

Birgit Jakobsen kontorassistent i informationsafdelingen, Skanderborg.

Elin Karkov pædagogisk konsulent for specialundervisning.

Carl-Kristian Hansen medarbejder på lageret og i informations­ afdelingen, Herning.

Joan Hellqvist pædagogisk konsulent for dansk som andetsprog.

Inge Helle pædagogisk konsulent for dansk som andetsprog.

28 VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2009

Linda Kolling Pedersen pædagogisk konsulent for specialundervisning. Peter Søgaard (tilbage fra orlov), pædagogisk konsulent for it og medier. Sara Sejrskild Rejsenhus pædagogisk konsulent for dansk 3. – 6. klasse.


læring på spil fortsat fra side 17

Gi’ en historie Gi en Historie har været seks uger i Angola og er kommet hjem med en masse fantastiske og helt anderledes historier fortalt af elever fra skolerne i byerne Uige og Songo.
7. juni var der festlig finale i den angolanske Gi en Historie konkurrence med 10 finalehistorier. Der er stadig plads til at melde din klasse til den danske del af konkurrencen, som finder sted i efteråret. Læs mere om konkurrencen og om historierne fra Angola, som vil blive lagt på hjemmesiden, efterhånden som de bliver oversat og redigeret. Tilmelding på gienhistorie.dk

Dreng fortæller på Quinguangua skole

Et andet spileksempel til engelsk i 4., 5. og 6. klasse er MovieStarPlanet, hvor eleverne hver især opretter en virtuel filmstjernefigur og samarbejder med de andre figurer om at lave små tegnefilm. Eleverne skal skrive replikker og indtale disse på engelsk, så både de mundtlige og skriftlige færdigheder trænes på en sjov og motiverende måde via anvendelse af et elektronisk medie. Eleverne ser efterfølgende egne og hinandens film og bliver derved også trænet i at lytte og forstå engelsk. Derigennem imødekommes mange centrale trinmål for engelsk efter 4. klassetrin. Selve MovieStarPlanet’s design og opbygning indeholder flere elementer fra Facebook og YouTube, hvilket i sig selv motive­ rer eleverne og gør det nemt for dem at tilgå universet. Spillet er gratis og kan sammen med en lærervejledning findes på: moviestarplanet.com/ Thomas og Rajkumar mener, de lærer en masse af at spille computer. Noget af ind­ læringen sker bevidst – meget sker på et dybere kognitivt niveau. Der er, som vi har været inde på, et hav af gode grunde til at inddrage udvalgte computerspil som et brugbart redskab i givne læringssammenhænge og undervisningsforløb, for spillene kan uden tvivl bidrage med en masse. Som lærer behøver man langt fra at være computerekspert eller spilnørd for også at lade sine elever lære igennem forløb med computerspil i undervisningen. Men man bør være sig sin rolle bevidst – for der er læring på spil.

TEMADAG

Onsdag den 20. januar 2010 Helnan Marselis Hotel, Århus

UNGDOMSLIV Den brede vinkel er vigtig. Den samler alle os ’ungdoms-entreprenører’ og giver mulighed for at dele erfaringer.

Vi var fem personer fra vores SSP-netværk af sted, og der var

stor enighed om, at det var kompetente og spændende oplæg.

- kommer det os ved? Om sidste års ’Ungdomsliv’

SSP-konsulent , Jørgen Pedersen

- et tilbud til dansk-, medie- og samfundsfagsundervisere i grundskolen og efterskoler, SSP-lærere og –konsulenter, skolebibliotekarer, UU-vejledere undervisere på VUC og i ungdomsskoler Silkeborg samt kommune

»Den brede vinkel er vigtig. Den samler alle os ’ungdoms-entreprenører’ og giver mulighed for at dele erfaringer. Vi var fem personer fra vores SSP-netværk af sted, og der var stor enighed om, at det var kompetente og spændende oplæg.« Om sidste års ’Ungdomsliv’ SSP-konsulent Jørgen Pedersen, Silkeborg kommune

> Se kursusnr.: CFU 10238

VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2009

29


Struktureret og sanseligt - med selvtillid og succes. Kreativ skrivning er mere end ba­re et eksotisk afbræk i hverdagen

Kreativ skrivning får stedmoderlig behandling

Thomas Oldrup, forfatter og foredragsholder Jeg er på vej hjem i IC3-toget fra Jylland. Jeg har afholdt et heldagskursus for en snes venlige, kloge, engagerede lærere i kreativ skrivning. Når man hører om deres udfordringer og vilkår, får jeg i allerhøjeste grad respekt for lærergerningen. Med i kupéen er der også en hoben balstyriske unger, der er på vej hjem fra lejrskole.

Bare noget pjat?

Mens Danmark suser forbi, sidder jeg og undrer mig over den opfattelse af kreativ skrivning, der kom til udtryk på dagens kursus. Jeg er børne- og ungdomsforfatter og har bl.a. skrevet bogen ”22 tricks – Om at skrive godt”, som jeg rejser landet tyndt og holder kurser og skriveværksteder med i tasken. Mange af lærerne fortalte samstemmende, at de da har prøvet ”det der kreativ skrivning” og lavet nogle skriveøvelser på et tidspunkt, men i dagligdagen spiller det ikke nogen videre rolle. Nogle af eleverne – lærerne nævnte især de tosprogede piger – havde en opfattelse af at kreativ skrivning var noget ”pjat”.

Med selvtillid og succes

Lærerne på mit kursus nævnte, at de hav­de svært ved at implementere skri­ veøvelserne i dagligdagens under­vis­ ning. Til dagligt ”skriver” man bare. Men kreativ skrivning ER sgu skrivning. Kreativ skrivning bør ikke være noget pjatteri, som man bruger en uge på, med nogle mere eller mindre fjollede skriveøvelser. Kreativ skrivning kan – nej, BØR – bruges dagligt, hele tiden, til at forstå, undersøge, strukturere og forfine sit stof. Hurtigskrivninger kan dagligt bruges som indledning og opvarmning til sit egentlige arbejde. Mange lærere fortæller mig, at de har gode erfaringer med en logbog –

et konkret hæfte eller et dokument på computeren – som eleverne skriver i hver morgen, men som ellers er gemt væk og hemmeligt for læreren. Kreativ skrivning er alle tiders til at give især de sprogsvage elever selvtillid og struktur. Specifikt styrede skriveøvelser kan give eleverne et langt mere sanseligt, overraskende, præcist, levende sprog, som kan gavne dem løbende og i længden. Trænede skribenter starter altid en skriftlig eksamen med at lave en tankeskrivning om det relevante emne. Og amerikanske un­ der­søgelser viser, at de skrivere, der får de bedste resultater og karakterer, er dem, der tilbringer mest tid i førskrive-fasen.

Kreativ, rigtig skrivning

Jeg tænker på det, nu jeg ser den kåde lejrskoleklasse, der er på vej tilbage fra en uges afbræk, på vej tilbage til de almindelige ”rigtige” sko­ledage. Har de mon taget noget med sig hjem fra ekskursionen, som de kan bruge til dagligt? Lærerne, der deltog i mit kursus, fik kreativ skrivning til at lyde

Tegning: Erik Petri Fra bogen »22 tricks - om at skrive godt«

30 VIA Center for Undervisningsmidler · reflex 2·2009

som en lejrskole: Et fjollet og eksotisk lille afbræk fra den rigtige skrivning og dagligdagen. Men jeg er dybt uenig. Kreativ skrivning – eller lad os da bare kalde det skrivning – bør implementeres i hverdagens arbejde og bruges som hjælp konstant. Følg forfatterens blog på migmigmigmigblogspot.com


Kursustilbud FORĂ&#x2026;R 2010

VIA CFU - for dig og din undervisning

VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 31

31 01-10-2009 13:22:39


Indhold HUMANISTISKE FAG DANSK 3. - 6. KLASSE Billedromaner i brug ...................................................................................... 35 Caféeftermiddag dansk på mellemtrinnet ................................................... 35 Dansk midt imellem - Sådan kommer vi videre ........................................... 35 DJEEO .............................................................................................................. 35 Inspirationseftermiddag ................................................................................ 36 Kom i gang med at bruge lyd ........................................................................ 36 Udvidelse af læsekompetence ...................................................................... 36 Nyere børnebøger til mellemtrinnet .............................................................. 36 Hvordan videreføres LUS på mellemtrinnet? ............................................... 36 LæseUdviklingsSkemaet LUS........................................................................ 45 Læsevejlederen som vejleder ....................................................................... 45 Mobil med mobiltelefon ..................................................................................51 NILEN .............................................................................................................. 52

DANSK 7. - 10. KLASSE Bliv opdateret - inden årets prøver i dansk ...................................................37 Café-eftermiddag i dansk - ældste klasser ...................................................37 Dansk i dybden................................................................................................37 De skriftlige prøver i dansk ............................................................................37 De store læser .................................................................................................37 Den gode prøvetekst .......................................................................................37 Ungdomsliv ..................................................................................................... 38 Filmanmeldelse i undervisningen ................................................................. 39 Fra Hannah Montana til Xfaktor .................................................................... 39 Google har svaret - men hvad søgte du efter? ............................................. 39 Inspiration til årsplanlægning - dansk ældste trin ....................................... 39 Litteraturundervisning, mobiltelefon- og Ipod .............................................. 39 Læseundervisning med udgangspunkt i læseiagttagelser (Modul 3) ........ 39 Prøverne i maj 2010 ...................................................................................... 40 Ti de kan li’ ..................................................................................................... 40 Ungdomsliv - kommer det os ved? ................................................................ 40 Webprøver i dansk, skriftlig fremstilling ....................................................... 40 Opfølgningsdag for læsevejledere/læselærere ........................................... 40 De store læser .................................................................................................41 DJEEO .............................................................................................................. 35 Mobil med mobiltelefon ..................................................................................51 NILEN .............................................................................................................. 52

DANSK SOM ANDETSPROG Fælles Mål - Dansk som andetsprog ............................................................ 42 Inspirationseftermiddag - dansk som andetsprog ....................................... 42

INDSKOLING De små læser ................................................................................................. 43 De første år ..................................................................................................... 43 Hjælp - vi skal have en 1. klasse................................................................... 43 Hjælp vi skal have en 1. klasse..................................................................... 43 HVAL.DK i børnehaveklassen ........................................................................ 44 Inspiration til årsplanlægning ....................................................................... 44

Inspirationseftermiddag - dansk i indskolingen ........................................... 44 Inspirationseftermiddag for børnehaveklasseledere .................................. 45 IT i den første læse- skriveundervisning....................................................... 45 Litteraturundervisning i de yngste klasser ................................................... 45 Læs for - dialogisk oplæsning ....................................................................... 45 Læse- og læringsstrategier ............................................................................ 45 LæseUdviklingsSkemaet LUS........................................................................ 45 Læsevejlederen som vejleder ....................................................................... 45 Læsning 2 ....................................................................................................... 46 Ro, rum og rammer ........................................................................................ 46 Rundt om danskfaget i 1. og 2. klasse ......................................................... 46 Sansemotorik og rytmik i klassen ................................................................. 46 Temadage for børnehaveklasseledere ......................................................... 46 De små læser ..................................................................................................47

FREMMEDSPROG ENGELSK At være lærer og censor i engelsk ................................................................ 48 Hvordan rummer man alle elever i engelsk i de ældste klasser? ....................................................................................... 48 Inspirationseftermiddag i engelsk ................................................................ 48 Ny test - ny undervisning? ............................................................................. 48 Spoken Interaction and Production .............................................................. 48 Kom i gang med at bruge lyd ........................................................................ 36 Mobil med mobiltelefon ..................................................................................51 FRANSK A L’oral............................................................................................................. 49 Inspirationseftermiddag i tysk og fransk ...................................................... 49 TYSK Inspirationseftermiddag for tysklærere: Fra års- til elevplan ......................................................................................... 49 Inspirationseftermiddag i tysk og fransk ...................................................... 49 Prøverne i tysk ................................................................................................ 49 Spielerische Übungen im Deutschunterricht ............................................... 49 Wie sagt man das? ........................................................................................ 49

HISTORIE Fælles Mål 2009 i historie ............................................................................ 50 Historie Fælles Mål 2009 og kanon ............................................................. 50 Når fagene er udtrukket ................................................................................ 50 NILEN .............................................................................................................. 52

KRISTENDOMSKUNDSKAB Livsfilosofi og etik i kristendomskundskab ................................................... 50 Når fagene er udtrukket ............................................................................... 50

SAMFUNDSFAG Når fagene er udtrukket ................................................................................ 50 NILEN .............................................................................................................. 52

32 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 32

01-10-2009 13:22:40


IT OG MEDIER

PRAKTISK MUSISKE FAG

IT - og medievejlederens dag..........................................................................51 IWB grundkursus .............................................................................................51 Mobil med mobiltelefon ..................................................................................51 NILEN .............................................................................................................. 52 Udarbejd levende forklaringer ....................................................................... 52 DJEEO .............................................................................................................. 35 Kom i gang med at bruge lyd ........................................................................ 36 HVAL.DK i børnehaveklassen ........................................................................ 44 Den Dynamiske Formelsamling .................................................................... 53 Geogebra - gratis og genialt til matematik ................................................... 53 Regn med Word .............................................................................................. 54 Google Earth i geografiundervisningen ........................................................ 56 Billedkunst og it...............................................................................................57 IWB og specialpædagogik ............................................................................. 60

BILLEDKUNST

MATEMATIK Matematik - hvad kan det nytte .................................................................... 52 Den Dynamiske Formelsamling .................................................................... 53 Faglig læsning i matematik ........................................................................... 53 Geogebra - gratis og genialt til matematik ................................................... 53 Matematik for sjov og alvor ........................................................................... 53 Matematikkonference - Hvad kan det nytte? ............................................... 54 Regn med Word .............................................................................................. 54 Rette og evalueringsmøde i matematik ........................................................ 54 GPS i matematikundervisningen .................................................................. 54 DJEEO .............................................................................................................. 35

Billedkunst og it...............................................................................................57 Hør penslen danse og se musikkens farver ..................................................57 Kunst, undersøgelse og glæde ......................................................................57

HJEMKUNDSKAB Hjemkundskab og IT ...................................................................................... 58

HÅNDARBEJDE Guld, glimmer og gummi ............................................................................... 58

IDRÆT Idræt og Motorik i indskolingen .................................................................... 58 IT i idrætsundervisningen .............................................................................. 58 DJEEO .............................................................................................................. 35

PÆDAGOGISKE TEMAER INNOVATION/IVÆRKSÆTTERI 10. klasse og iværksættervalgfag................................................................. 59

SPECIALUNDERVISNING

NATURFAG

Alle lærere skal vide noget om ordblindhed................................................. 60 At rumme børn med særlige behov .............................................................. 60 Inspirationseftermiddag for specialunderviseren........................................ 60 IWB og specialpædagogik ............................................................................. 60 Specialunderviseren som vejleder og procesleder ...................................... 60 Skæve børn – underlige børn I.......................................................................61 Skæve børn – underlige børn II......................................................................61 IT i den første læse- skriveundervisning....................................................... 45

BIOLOGI

ANDET

Faglig læsning i naturfagene ......................................................................... 55 Forsker for en dag - Naturvidenskab og Jordbrug........................................ 55

FYSIK/KEMI Kemi på Webben ............................................................................................ 55 Lav selv solceller med eleverne .................................................................... 56

GEOGRAFI

Klasselærerkursus - UEA - 4. klasse ..............................................................61 Fuck dig din lede luder! ..................................................................................61

PÆDAGOGISKE KONSULENTER ................................................................. 62 PRAKTISKE OPLYSNINGER......................................................................... 64 TILMELDINGSBLANKET .............................................................................. 65 PRAKTISK INFORMATION ........................................................................... 67

Geografiens dag ............................................................................................. 56 Google Earth i geografiundervisningen ........................................................ 56

NATUR/TEKNIK Lav selv solceller med eleverne .................................................................... 56 Inspiration til årsplanen i matematik og naturfag ....................................... 56 Friluftsliv i den svenske natur ....................................................................... 56 DJEEO .............................................................................................................. 35 Mobil med mobiltelefon ..................................................................................51

VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 33

33 01-10-2009 13:22:40


KURSUSSÆSON 2010/2011 ŶŶŶ VIA CFU’s konsulenter er godt i gang med kursussæson 2010/2011 Følgende kursustitler er alle under forberedelse og kan ses i den færdige form i det fælles kursuskatalog VIA CFU og EVU udgiver januar 2010. De vil være tilgængelige på viacfu.dk/kurser lige før jul 2009.

ŶSpecialundervisning i matematik .............................................................................. 1. - 3. september 2010 ŶMatematik i indskolingen ........................................................................................... 25. - 28. oktober 2010ŶMatematik i børnehaveklassen ................................................................................ 20. november 2010 ŶStudietur til energiøen Island – fokus på naturfag ................................................. 2. - 6. oktober 2010 ŶNatur/teknik –ugekursus .......................................................................................... 3. - 17. september 2010 ŶSamfund og samfundsfag – under ombrydning....................................................... 20. - 22. september (internat) og 2. november 2010 Ŷ ”Education, Language and Culture in Scotland” ugekursus i Scotland ................ September 2010 Ŷ Creative Methodology in the English Classroom” - ugekursus ............................... September 2010 Ŷ Skolebibliotekarernes forårsdag 2010 ..................................................................... 22. april 2010

PRIS: Et sæt á 30 stk. koster kr. 120,Materialet kan bestilles på mail: jra@viauc.dk Tlf.: 87 55 27 14

Grammatikken henvender sig til eleverne i 7. - 9. (10.) klasse. Den giver eleverne et overblik over den grundlæggende grammatik, og er velegnet som opslagsbog og til brug ved prøven i 9. klasse (10. klasse). Hæftet er A5 format og er på 24 sider. Pris: 40 kr. Kan bestilles pr. mail jra@viauc.dk eller telefon 8755 2714

Lærervejledning og beskrivelse af materialet kan hentes på www.viacfu.dk/Fagene/Fremmedsprog

Min første Sprogportfolio

består af tre dele: y En sprog-selvbiografi, der kan støtte elevens indsigt i og refleksion over, hvorfor og hvordan, han/hun lærer sprog y Et dossier/portfoliomappe, der indeholder færdige produkter eller ’souvenirs’, som medvirker til at synliggøre denne læring. y Et sprogpas, der viser hvilke kommunikative og interkulturelle kompetencer (i og uden for skolen), eleven på et givent tidspunkt har opnået. Sprogportfolioen har altså både en pædagogisk og en rapporterende funktion; der lægges op til samtaler om, hvordan den enkelte elev lærer bedst, når bestemte mål skal nås, og der gives tilbagemelding om elevens udvikling.

34 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 34

01-10-2009 13:22:41


Humanistiske fag

Helle Rahbek ɷ Sara Sejrskild

DANSK 3. - 6. klasse Billedromaner i brug - nye litterære tekster til undervisning Billedromaner er nye litterære tekster til undervisning i litteratur på skolens mellemtrin. Hvordan forholder man sig til læsning af en billedroman som både tekstlæsning og billedlæsning? Målgruppe Pris

Dansklærere på mellemtrinnet 600 kr.

Kursusnummer CFU 10624 Instruktør Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Tid 8. marts 2010 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg Kursusnummer CFU 10600 Instruktør Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Tid 11. marts 2010 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Caféeftermiddag dansk på mellemtrinnet

Dansk midt imellem - Sådan kommer vi videre På dette kursus er det hensigten, at teori og praksis mødes. Kursisterne bliver derfor præsenteret for teorier om den nyere børnelitteratur, om børns udvikling som litteraturlæsere og om litteraturpædagogik. Men nok så vigtigt er det, hvordan der praktisk kan tages fat. Der gives derfor eksempler på, hvordan der praktisk kan arbejdes med bl.a. den senmoderne børnelitteratur, som mange lærere finder svær at håndtere. Der vil på kurset være en udstilling med et stort udvalg af undervisningsmaterialer, romaner, billedbøger, novellesamlinger m.m. fra CfUs samlinger. Ud over orientering om de nyeste materialer, vil I få ideer til, hvordan der med udgangspunkt i Fælles Mål kan arbejdes i litteraturundervisningen. Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU 10007 Tid 7., 8. og 9. december 2009 kl. 9 - 15:30 Instruktører Lærebogsforfatter Trine May, Valby Tid Instruktør

8. og 9. februar 2010 kl. 9 - 15:30 Lærebogsforfatter Trine May, Valby Lærer, forfatter og konsulent Grethe Grønkjær, Århus

Sted

VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

- inspiration til danskundervisningen Der præsenteres et bredt udsnit af CFU’s materialer og gives sparring i forbindelse med din årsplanlægning. En cafe-eftermiddag er ikke et kursus, men en forberedt formidling og dialog med faglærere om materialer, didaktik mv. Målgruppe Pris

Dansklærere på mellemtrinnet Kurset er gratis

Kursusnummer CFU 10615 Instruktører Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Pæd. konsulent Helle Rahbek, VIA CFU Tid 18. marts 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive Kursusnummer CFU 10616 Instruktører Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Pæd. konsulent Helle Rahbek, VIA CFU Tid 25. marts 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Dansklærere 3. - 6. klasse 4400 kr.

DJEEO ikke kun for idrætslærere GPS’er, mobiltelefoner og en webbaseret spilmotor. Med spillet DJEEO kan dine elever få god motion, frisk luft og samtidig lære noget om samarbejde. På kurset vil du blive præsenteret for de mange muligheder i spillet og sammen med instruktørerne vil mulighederne blive afprøvet Målgruppe Pris

Alle undervisere Kurset er gratis

Kursusnummer CFU 10627 Instruktører Pæd. konsulenter ved VIA CFU Tid 26. januar 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Nørre Allé 31, Århus Kursusnummer CFU 10628 Instruktører Pæd. konsulenter ved VIA CFU Tid 11. marts 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 35

35 01-10-2009 13:22:41


Inspirationseftermiddag

Nyere børnebøger til mellemtrinnet

- dansk på mellemtrinnet

Oplæg, mindre øvelser og dialog om litteraturarbejde

Brug eftermiddagen sammen med dit fagteam, søg og book online og se de nyeste læremidler

Kurset indeholder bl.a. oplæg til valg af litteratur til klassens fælles læsning, litteraturarbejde i skolen, analyser, fortolkninger og undervisningsforslag.

Målgruppe Pris

Målgruppe Pris

Dansklærere på mellemtrinnet Kurset er gratis

Kursusnummer CFU 10002 Instruktør Pæd. konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus, VIA CFU Tid 12. april 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg Kursusnummer CFU 10003 Instruktør Pæd. konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus, VIA CFU Tid 21. april 2010 kl. 13 - 16:30 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Kom i gang med at bruge lyd Det er så let! I dag er det meget let at anvende lyd på computeren, men alt for få gør brug af denne ressource. Ikke mindst i begynder-, special-, og sprogundervisning er lyden et meget vigtigt element, som ville kunne understøtte mange elever i deres arbejde. Målgruppe Forudsætninger Pris

Specialundervisningslærere, dansk- og sproglærere på begynder- og mellemtrinnet Elementært kendskab til tekstbehandling og internet 475 kr. Medlemmer af Programdatateket 50 kr.

Kursusnummer CFU 10409 Instruktør Pæd. konsulent Susanne V. Andersen, VIA CFU Tid 4. marts 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, Viborg

Udvidelse af læsekompetence større læselyst og brugbare læsestategier Kurset indeholder bl.a.: - Oplæg om valg af litteratur til klassens fælleslæsning - Litteraturarbejde i skolen - Analyser og fortolkninger - Undervisningsforslag Oplæg, mindre øvelser og dialog om litteraturarbejde med nyere danske børneromaner og noveller. Målgruppe Pris

Dansklærere 3. - 6. klasse 1005 kr.

Kursusnummer CFU 10006 Instruktør Lærebogsforfatter, læsevejleder, skolebibliotekar Lissie Munk-Jensen, Esbjerg Tid 10. marts 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Danklærere på mellemtrinnet 600 kr.

Kursusnummer CFU 10602 Instruktør Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Tid 19. januar 2010 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning Kursusnummer CFU 10625 Instruktør Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Tid 26. januar 2010 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Hvordan videreføres LUS på mellemtrinnet? Med udgangspunkt i LUS, sætter kurset fokus på, hvordan man som dansklærer får ført eleverne fra Fase 1 til Fase 2 i Læseudviklingsskemaet. Se udførlig indholdsbeskrivelse på www.viauc.dk/efteruddannelse/kurser Målgruppe Pris

Aktive LUS-brugere, dansk- og specialundervisningslærere på mellemtrinnet 875 kr.

Kursusnummer CFU 10014 Instruktør Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård Tid 2. marts 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

r i 2009... SER på kurse LEDIGE PLAD w.viacfu.dk/kurser Læs mere på

ww

Kim Fupz Aakeson - et forfatterskab på mellemtrinnet Kursusnummer CFU 10028 Tid 26. november 2009 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Fantastisk! Fedt! Fandango! - om moderne litteratur og nye medier i mellemtrinnets litteraturundervisning Kursusnummer CFU 10631 Tid 10. november 2009 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

Kom i gang med at bruge lyd Det er så let! Kursusnummer CFU 10424 Tid 12. november 2009 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holms Vej 97, Herning

Korte Àktions- og dokumentarÀlm til mellemtrinnet Kursusnummer CFU 10636 Tid 26. november 2009 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

Læseundervisning af svage læsere (Modul 2) Kursusnummer CFU 10633 Tid 18., 19. og 20. november 2009 kl. 9 - 15 Sted VIA Pædagoguddannelsen , Reberbanen 13, Viborg

36 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 36

01-10-2009 13:22:41


Finn Bangsgaard ɷ Hanne Schriver ɷ Kurt Thybo

DANSK 7. - 10. KLASSE Bliv opdateret - inden årets prøver i dansk På kurset får du de nyeste betydningsfulde informationer fra undervisningsministeriets fagkonsulent til gavn for dine elever og dig som dansklærer: Introduktion til opgaverne som dansklærer og censor i skriftlig dansk (læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling). Målgruppe Forudsætninger Pris

Dansklærere 7. - 10. klasse og prøveansvarlige Det vil være en fordel også at deltage i kurset ”Prøverne i maj”, Kursusnummer CFU 10021 s. 40 450 kr.

Kursusnummer CFU 10017 Instruktør Fagkonsulent, lærer, lærebogsforfatter Birgitte Therkildsen, Beder Tid 24. marts 2010 kl. 12:30 - 16 Sted Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Århus

De skriftlige prøver i dansk Danskfaget har også i disse år den gule førertrøje på. Vi vil se på formelle krav, via autentiske elevbesvarelser, granske vurderingskriterier og se på hvilken undervisning, der skal føre frem til gode elevpræstationer. Målgruppe Pris

Dansklærere og andre prøveansvarlige 900 kr.

Kursusnummer CFU 10604 Instruktør Pæd. konsulent Finn Bangsgaard, VIA CFU Tid 18. marts 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

De store læser Se program på www.destorelaeser.dk

Café-eftermiddag i dansk - ældste klasser

Målgruppe

Danskfaget nu! - få hjælp til din årsplan i de ældste klasser Nye materialer fra informations- og klassesætsamlingen præsenteres. En cafe-eftermiddag er ikke et kursus, men en forberedt formidling og dialog med faglærere om materialer, didaktik mv. Målgruppe Pris

Dansklærere i 7. - 9. (10. klasse) Kurset er gratis

Kursusnummer CFU 10619 Instruktør Pæd. konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Tid 8. april 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Dansk i dybden - ny litterær genreundervisning for de ældste Graphic Novels Kurset tager udgangspunkt i serien Dansk i dybden, som er en række litterære genrehæfter til de ældste klassetrin. Dette kursus går i dybden med den spændende genre Graphic Novels. Kurset indeholder konkrete forslag til at arbejde med genrens specielle træk og virkemidler. På kurset får hver kursist en bog med hjem. Målgruppe Pris

Dansklærere på ældste klassetrin og skolebibliotekarer 650 kr.

Pris I samarbejde med

Dansklærere på ældste klassetrin, skolebibliotekarer, læsevejledere, lærere på VUC, PPR, kommunale ledere, danskkonsulenter og undervisere ved læreruddannelserne 3400 kr. inkl. overnatning UCN CFU

Kursusnummer CFU 10237 Tid 28. og 29. januar 2010 kl. 9:15 - 22 Sted Best Western Golf Hotel, Randersvej 2, Viborg

Den gode prøvetekst Hvad er en god prøvetekst til de mundtlige danskprøver, FSA og FS IO? På baggrund af udleveret materiale, der dækker fagets forskellige områder/ genrer, vil vi drøfte dette og finde konkrete eksempler på den gode prøvetekst. Deltagerne vil før kurset få tilsendt et mindre tekstmateriale, som bedes gennemlæst til kursusdagen. Målgruppe Pris

Dansklærere i 7. - 10. klasse 700 kr.

Kursusnummer CFU 10016 Instruktør Lektor Jørn Ørum Hansen, Højbjerg Tid 25. januar 2010 kl. 12 - 16 Sted Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1, Århus

Kursusnummer CFU 10244 Instruktør Konsulent Thomas Thorhauge, København Tid 20. april 2010 kl. 13 - 16 Sted Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1, Århus

VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 37

37 01-10-2009 13:22:42


For fjerde år i træk afholdes en temadag, der sætter fokus på nye ungdomsprofiler og deres betydning for livet i klasseværelset og undervisningen. Dagens tema belyses af både forskere og praktikere, og i løbet af dagen kan man som deltager vælge blandt en række forskellige sessioner.

Ansigtsløs kommunikation

v/ Jeppe Bundsgaard, lektor, ph.d., DPU

SESSIONER Unges selvdestruktivitet

v/ Per Straarup Søndergaard, fagbogsforfatter, Århus

Fuck dig, din lede ludder!

John Madsen, ungdomsskoleinspektør, Kolding

Unge, globalisering, levevilkår, etik og moral – med afsæt i dokumentarfilm v/ Grethe Grønkjær, lærer og lærebogsforfatter, Århus

Mobning og positioner, der forskydes Jette Kofoed, lektor og ph.d., DPU, København

UDSTILLING AF LÆREMIDLER

Dagen ledsages af en materialeudstilling fra VIA Center for Undervisningsmidler samt fra involverede organisationer mv.

Arrangør: VIA Center for Undervisningsmidler Pædagogiske konsulenter Hanne Schriver, hasc@viauc.dk Kaare Øster, kaos@viauc.dk SE OGSÅ kursusnummer CFU 10238 side 40

38 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 38

01-10-2009 13:22:43


Filmanmeldelse i undervisningen Filmanmeldelse i skolen - Hvorfor var filmen god? - Det ved jeg ikke - det var den bare. - Det kræver sit barn at udtrykke sin mening. At skrive eller fremlægge filmanmeldelser mundtligt er en oplagt og håndgribelig måde at tilegne sig centrale kundskaber og færdigheder, netop som det fremhæves i Fælles Mål. Målgruppe Pris

Dansklærere på ældste klassetrin og skolebibliotekarer 800 kr.

Kursusnummer CFU 10228 Instruktør Journalist og underviser Liselotte Michelsen, Hellerup Tid 6. januar 2010 kl. 9 - 15:30 Sted VIA CFU, Nørre Allé 31, Århus

Fra Hannah Montana til Xfaktor - analyse af medieprodukter Fra Hannah Montana til X-faktor - analyse af medieprodukter I en virkelighed, hvor børn og unge storforbruger medier, er det nødvendigt at give dem værktøjet til at være kompetente og kritiske medieforbrugere. Kurset leverer værktøjer og praktiske øvelser, der styrker en bevidst tilgang til medieproduktioner. Målgruppe Pris

Dansklærere på ældste klassetrin, medielærere og skolebibliotekarer 800 kr.

Kursusnummer CFU 10223 Instruktør Journalist og underviser Liselotte Michelsen, Hellerup Tid 11. marts 2010 kl. 9 - 15:30 Sted Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1, Århus

Google har svaret - men hvad søgte du efter? De fleste kan lave en søgning og trykke på ENTER, men hvad finder man? Der er mange muligheder for at søge effektivt og finde flere relevante kilder, både for lærerne og eleverne. På kurset er der mange praktiske øvelser. Målgruppe Pris

Dansklærere på ældste klassetrin, skolebibliotekarer og andre interesserede 550 kr.

Kursusnummer CFU 10229 Instruktør Journalist, podcasting-konsulent Karin Høgh, Frederiksberg Tid 15. marts 2010 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU, Nørre Allé 31, Århus

Kursusnummer CFU 10019 Instruktør Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Tid 26. april 2010 kl. 13 - 17 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg Kursusnummer CFU 10020 Instruktør Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Tid 3. maj 2010 kl. 13 - 17 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Litteraturundervisning, mobiltelefon- og Ipod Med Janne Tellers ”Intet” som eksempel vises på kurset: - Arbejde med lydoptagelse(mobiltlf./digital diktafon) - Arbejde med lydspor - Lagre redigeret lydspor - Lægge lyd op som Podcast - Du bruger dit eget udstyr (så virker teknikken). Medbring mobiltlf. med optageenhed og PC med lydredigeringsprogram og netadgang. Målgruppe Pris

Dansklærere 7. - 10. klasse, skolebibliotekarer og andre interesserede 850 kr.

Kursusnummer CFU 10015 Instruktør Lærer, skolebibliotekar Claus Dinesen, Ry Tid 12. januar 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Læseundervisning med udgangspunkt i læseiagttagelser (Modul 3) Kurset giver indsigt og viden om, hvordan man opstiller trinmål i læse/stave/ skriveundervisningen af enkeltelever eller af klasser ud fra læseiagttagelser og de nationale og lokale målsætninger. Målgruppe

Forudsætninger

Pris

For specialundervisningslærere, klasselærere, koordinerende specialundervisningslærere, læsevejledere, bibliotekarer og faglærere, som ønsker at optimere læseundervisningen af enkeltelever og klasser. Kurset henvender sig til deltagere, som tidligere har deltaget i modul 1 og 2, eller deltagere med tilsvarende forudsætninger for læseiagttagelse og læseundervisning. 3260 kr.

Kursusnummer CFU 10613 Instruktør Lærebogsforfatter og konsulent Karin Erbo Jensen, Roskilde Tid 27., 28. og 29. januar 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

Inspiration til årsplanlægning - dansk ældste trin Vær i god tid med planlægningen af næste skoleår. Du vil få inspiration fra den pædagogiske konsulent i dansk og lejlighed til at bruge Informativ Afdelings store gennemsynssamling og her se de nyeste materialer til danskundervisningen. Du kan i løbet af eftermiddagen få udarbejdet et oplæg til din årsplan og få reserveret materialer med den bistand fra personalet, du måtte ønske. Målgruppe Pris

Dansklærere på ældste klassetrin Kurset er gratis

Kursusnummer CFU 10018 Instruktør Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Tid 22. april 2010 kl. 13 - 17 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

SIDSTE FRIST

!

for kursustilmelding er tirsdag den 1. december 2009

VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 39

39 01-10-2009 13:22:44


Prøverne i maj 2010 Kurset indeholder en gennemgang af årets prøver inden for læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling. Deltagerne vil få tilsendt udvalgte eksempler på elevbesvarelser i skriftlig fremstilling. Der vil blive lejlighed til i grupper at drøfte elevbesvarelserne og karaktergivningen. Målgruppe Forudsætninger Pris

Dansklærere 7. - 10. klasse, kommunale censorer og prøveansvarlige Det vil være en fordel også at deltage i kurset ”Bliv opdateret - inden årets prøver i dansk” 550 kr.

Kursusnummer CFU 10021 Instruktører Pæd. konsulent Hanne Schriver, VIA CFU Fagkonsulent, lærer, lærebogsforfatter Birgitte Therkildsen, Beder Tid 26. maj 2010 kl. 13 - 16 Sted Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Århus

Tid Sted

14. januar 2010 kl. 13 - 15:30 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1, Århus

Opfølgningsdag for læsevejledere/læselærere Kurset henvender sig til alle, som tidligere har deltaget i Karin Erbo Jensens læsemoduler 1, 2, 3 og 4. Målgruppe Pris

Kursister, som har deltaget på et af Karin Erbo Jensens læsemoduler 980 kr.

Kursusnummer CFU 10603 Instruktør Lærebogsforfatter og læsekonsulent Karin Erbo Jensen, Roskilde Tid 26. april 2010 9 - 15 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Ti de kan li’ - den nyeste og bedste ungdomslitteratur til de ældste Der er spræl i ungdomslitteraturen disse år. Vi vil alligevel prøve at indfange tendenser, titler og måder at arbejde med genren på. Med udgangspunkt i selvproducerede og afprøvede undervisningsforløb vil vi se på, hvad vi skal læse, hvornår vi skal læse og hvordan vi skal læse. Der vil også være bud på gode prøvetekster i dette praksisnære kursus. Målgruppe Pris

Dansklærere i de ældste klasser og skolebibliotekarer 900 kr.

Kursusnummer CFU 10601 Instruktør Pæd. konsulent Finn Bangsgaard, VIA CFU Tid 22. april 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

Ungdomsliv - kommer det os ved? For fjerde år i træk sættes fokus på nye ungdomsprofiler. Hør både forskere og praktikere og deltag i en række sessioner. Målgruppe Pris

Dansk- og medielærere, skolebibliotekarer og undervisere i samfundsfag 1300 kr.

Kursusnummer CFU 10238 Instruktører Se side 38 Tid 20. januar 2010 kl. 9 - 16 Sted Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Århus

2009... R på kurser i E S D LA P E IG r LED iacfu.dk/kurse Læs mere på

www.v

Andre Udtryksformer til mundtlig prøve i dansk Kursusnummer CFU 10029 Tid 12. november 2009 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Film som hovedværk og Med skolen i biografen Kursusnummer CFU 10027 Tid 30. november 2009 kl. 9:30 - 16 Sted VIA CFU, Nørre Allé 31, Århus

IWB og dansk - i overbygningen

Webprøver i dansk, skriftlig fremstilling Kom og bliv introduceret for Gyldendals nye webprøver til dansk, skriftlige fremstilling. På kurset præsenterer forfatterne tankerne bag Gyldendals nye, store website skriftligfremstilling.gyldendal.dk Kurset vil vise websitets mange faciliteter og muligheder og give eksempler. Målgruppe I samarbejde med Pris

Dansklærere på ældste klassetrin, skolebibliotekarer. Gyldendal. 250 kr.

Kursusnummer CFU 10243 Instruktører Fagkonsulent, lærer, lærebogsforfatter Birgitte Therkildsen, Beder Lærer Birthe Christensen, Odder

Kursusnummer CFU 10426 Tid 25. november 2009 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

Lyrik! Digte i danskundervisningen i folkeskolens ældste klasser Kursusnummer CFU 10634 Tid 19. november 2009 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Opbyg din egen website med ressourcer til dine fag Dit fags hjemmeside gennem HVAL.DK Kursusnummer CFU 10423 Tid 17. november 2009 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holms Vej 97, Herning

40 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 40

01-10-2009 13:22:45


0 1 0 2 DE STORE LÆSER...

Konference om læsning på de ældste trin i grundskolen Golf Hotel Viborg Torsdag den 28. - fredag den 29. januar 2010

Læselyst og skrivelyst: Ph.d., lektor Peter Kaspersen Skønlitterær læsning: Lærer og forfatter Birgitte Sørensen Lærer og forfatter og skoleleder Gitte Moltzen Lektor Anna Karlskov Skyggebjerg Lektor Alice Nissen Anmelder Steffen Larsen Læsestrategier/-kompetencer: Fagkonsulenterne Lise Vogt og Birgitte Therkildsen Forfatter, cand.pæd. Lene Møller Professor, dr.phil. Dagrun Skjelbred Centerleder Klara Korsgaard Forfattere: Ina Bruhn, Kim Langer, Helle Helle og Klaus Rifbjerg

ARRANGØR VIA CFU v/ pæd. konsulenter Hanne Schriver og Kurt Thybo UCN Center for Undervisningsmidler v/ pæd. konsulent Poul Erik Sørensen Se kursusnummer CFU 10237 side 37

VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 41

41 01-10-2009 13:22:51


Inge Helle Anny Overgaard Igen i år arrangerer VIA Center for Undervisningsmidler en bustur til Bogmessen i Forum, København. På messen er det muligt at se alle de nyeste bogudgivelser, samt opleve mange af de bedste danske og udenlandske forfattere læse op, diskutere og debattere. Yderligere oplysninger om turen kan fås ved henvendelse til Gitte Korreborg, tlf. 8755 2757, giko@viauc.dk

DANSK SOM ANDETSPROG Fælles Mål 2009 - Dansk som andetsprog Program følger senere Målgruppe I samarbejde med

Lærere, skoleledere, konsulenter og andre med interesse for undervisning af to-sprogede elever VIA Eftervidereuddannelsen, Århus

Kursusnummer CFU 10240 Tid Oplyses senere Sted Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Århus

Inspirationseftermiddag - dansk som andetsprog ▪ En præsentation af nyere materialer, som er velegnede til klasser med tosprogede elever ▪ Gensidig inspiration og indsigt i relevante materialer på nettet ▪ Indsigt i søgning og bestilling i VIA Center for Undervisningsmidlers samlinger Målgruppe Pris

Undervisere af tosprogede elever, undervisere i dansk som andetsprog og andre interesserede Kurset er gratis

Kursusnummer CFU 10200 Instruktør Pæd. konsulent Inge Helle, VIA CFU Tid 6. maj 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg Kursusnummer CFU 10811 Instruktør Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Tid 11. maj 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

skolebogmessen.dk - se annoncen på bagsiden

Kursusnummer CFU 10812 Instruktør Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU Tid 20. maj 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

42 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 42

01-10-2009 13:22:53


Kirsten Glavind ɷ Marianne S. Pedersen

INDSKOLING De små læser

Hjælp vi skal have en 1. klasse

Se yderligere oplysninger på www.desmaa.dk Målgruppe I samarbejde med Pris

Børnehaveklasselærere, pædagoger og dansklærere i indskolingen, læsevejledere, specialundervisningslærere, konsulenter og andre interesserede UCN CFU Pris oplyses senere

Teoretisk overblik, en masse praktiske ideer, inspiration, lyst og en fælles referenceramme. Du og din teammakker får med dette kursus et solidt grundlag og et velfungerende afsæt for arbejdet med jeres kommende 1. klasse. Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU 10239 Tid 19. april 2010 kl. 9 - 22 20. april 2010 kl. 9 - 16:30 Sted Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, Skørping

Det første år Ideer og inspiration til danskundervisningen i første klasse

Dansklærere og børnehaveklasseledere og pædagoger, der arbejder sammen med lærere i 1. klasse 4800 kr.

Kursusnummer CFU 10023 Instruktører Pæd. konsulent Kirsten Glavind, VIA CFU Lærer Anni Hensel, Højbjerg Tid 25. maj 2010 kl. 9 - 16 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg Instruktører Tid Sted

Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård 26. maj 2010 kl. 9 - 15:30 VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Der stilles store krav til danskundervisningen og til lærere og elever i 1. klasse. Målet med kurset er at inspirere og komme med idéer til, hvordan både faglige og sociale færdigheder stimuleres og udvikles. Nøgleordene er bl.a. differentiering og klasseledelse.

Instruktører Tid Sted

Pæd. konsulent Marianne S. Pedersen, VIA CFU 27. maj 2010 kl. 9 - 15 VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Instruktører

Målgruppe

Tid Sted

Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen, VIA CFU Pæd. konsulent Kirsten Glavind, VIA CFU 28. maj 2010 kl. 9 - 15 VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Pris

Kommende dansklærere i 1. klasse, lærerteam omkring 1. klasse og andre interesserede 1915 kr.

Instruktører Kursusnummer CFU 10801 Instruktører Pæd. konsulent Marianne S. Pedersen, VIA CFU Lærer og lærebogsforfatter Ane Grethe Engsted, Højgaardssskolen Tid 31. maj 2010 kl. 9 - 15 1. juni 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Tid Sted Instruktører Tid Sted

SIDSTE FRIST

!

for kursustilmelding er tirsdag den 1. december 2009

Lærer Anni Hensel, Højbjerg Pæd. konsulent Kirsten Glavind,VIA CFU Pæd. konsulent Marianne S. Pedersen, VIA CFU Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård Lærer og lærebogsforfatter Carsten T. Hedegaard 1. november 2010 kl. 9 - 21:30 Fuglsøcentret, Knebel, Dragsmurvej, Knebel Musik- og bevægelsespædagog Annette Møs Pæd. konsulent Pernille Stengaard, UCV CFU Esbjerg 2. november 2010 kl. 9 - 16 Fuglsøcentret, Knebel, Dragsmurvej, Knebel

Hjælp - vi skal have en 1. klasse Teoretisk overblik, en masse praktiske ideer, inspiration, lyst og en fælles referenceramme. Du og din teammakker får med dette kursus et solidt, fælles grundlag og et velfungerende afsæt for arbejdet med jeres kommende 1. klasse. Målgruppe Pris

Lærerteam i kommende 1. klasser, både matematik og dansklærere og børnehaveklasseledere og pædagoger, der arbejder sammen med lærere i 1. klasse 4800 kr.

VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 43

43 01-10-2009 13:22:53


Kursusnummer CFU 10024 Instruktører Pæd. konsulent Kirsten Glavind, VIA CFU Lærer Anni Hensel, Højbjerg Tid 1. juni 2010 kl. 9 - 16 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg Instruktører Tid Sted

Lærer- og lærebogsforfatter Carsten Terpager Hedegaard, Esbjerg Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård 2. juni 2010 kl. 9 - 15:30 VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Instruktører Tid Sted

Pæd. konsulent Marianne S. Pedersen, VIA CFU 3. juni 2010 kl. 9 - 15 VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Instruktører

Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen, VIA CFU Pæd. konsulent Kirsten Glavind, VIA CFU 4. juni 2010 kl. 9 - 15 VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Tid Sted Instruktører

Tid Sted Instruktører Tid Sted

Lærer Anni Hensel, Højbjerg Pæd. konsulent Kirsten Glavind,VIA CFU Pæd. konsulent Marianne S. Pedersen, VIA CFU Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård Lærer og lærebogsforfatter Carsten T. Hedegaard 1. november 2010 kl. 9 - 21:30 Fuglsøcentret, Knebel, Dragsmurvej 6, Knebel Musik- og bevægelsespædagog Annette Møs Pæd. konsulent Pernille Stengaard, UCV CFU Esbjerg 2. november 2010 kl. 9 - 16 Fuglsøcentret, Knebel, Dragsmurvej 6, Knebel

HVAL.DK i børnehaveklassen Her vil der blive fokuseret på de værktøjer fra HVAL.DK, man kan anvende sammen med børnene i børnehaveklassen. Der vil blive vist egne eksempler, men deltagerne vil i høj grad selv komme til at arbejde med HVAL.DK Målgruppe Forudsætninger Pris

Børnehaveklasselærere, lærere i indskolingen og andre interesserede Elementært kendskab til internet og tekstbehandling 475 kr. Medlemmer af Programdatatektet 50 kr.

Kursusnummer CFU 10403 Instruktør Pædagog Berit Pold, Viborg Tid 5. januar 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive Kursusnummer CFU 10404 Instruktør Pædagog Berit Pold, Viborg Tid 24. februar 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, Viborg

Inspiration til årsplanlægning - dansk i indskolingen En eftermiddag hvor planlægning af det kommende skoleår er i fokus. Der veksles mellem oplæg, dialog og selvstædigt arbejde. Målgruppe Pris

Pædagoger og lærere, der arbejder med dansk i indskolingen Kurset er gratis

Kursusnummer CFU 10025 Instruktør Lærer Anni Hensel, Højbjerg Tid 8. juni 2010 kl. 9 - 16 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Kursusnummer CFU 10805 Instruktør Pæd. konsulent Marianne S. Pedersen, VIA CFU Tid 5. maj 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

Instruktør

Kursusnummer CFU 10806 Instruktør Pæd. konsulent Marianne S. Pedersen, VIA CFU Tid 19. maj 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Tid Sted

Lærer- og lærebogsforfatter Carsten Terpager Hedegaard, Esbjerg Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård 9. juni 2010 kl. 9 - 15:30 VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Instruktør Tid Sted

Pæd. konsulent Marianne S. Pedersen, VIA CFU 10. juni 2010 kl. 9 - 15 VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Instruktører

Pæd. konsulent Ole Haubo Christensen, VIA CFU Pæd. konsulent Kirsten Glavind,VIA CFU 11. juni 2010 kl. 9 - 15 VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Tid Sted Instruktører

Tid Sted Instruktører Tid Sted

Inspirationseftermiddag - dansk i indskolingen Brug eftermiddagen sammen med kolleger og CFUs konsulent. Søg og book online og se de nyeste materialer. Du kan i løbet af eftermiddagen få udarbejdet et oplæg til din årsplan og få reserveret materialer. Eftermiddagen vil foregå som en vekslen mellem oplæg, dialog og selvstændigt arbejde med den bistand fra personalet, du måtte ønske dig.

Lærer Anni Hensel, Højbjerg Pæd. konsulent Kirsten Glavind,VIA CFU Pæd. konsulent Marianne S. Pedersen, VIA CFU Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård Lærer og lærebogsforfatter Carsten T. Hedegaard 1. november 2010 kl. 9 - 21:30 Fuglsøcentret, Knebel, Dragsmurvej 6, Knebel

Målgruppe Pris

Dansklærere i indskolingen Kurset er gratis

Musik- og bevægelsespædagog Annette Møs Pæd. konsulent Pernille Stengaard, UCV CFU Esbjerg 2. november 2010 kl. 9 - 16 Fuglsøcentret, Knebel, Dragsmurvej 6, Knebel

Kursusnummer CFU 10012 Instruktør Pæd. konsulent Kirsten Glavind, VIA CFU Tid 4. maj 2010 kl. 13 - 16:30 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Kursusnummer CFU 10011 Instruktør Pæd. konsulent Kirsten Glavind, VIA CFU Tid 11. maj 2010 kl. 13 - 16:30 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Tilmeldingsfrist for Hjælp vi skal have en 1. klasse er 30. april 2010

44 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 44

01-10-2009 13:22:53


Inspirationseftermiddag for børnehaveklasseledere Brug eftermiddagen sammen med kolleger og CFUs konsulent. Søg og book online og se de nyeste materialer. Du kan i løbet af eftermiddagen få udarbejdet et oplæg til din årsplan og få reserveret materialer. Eftermiddagen vil foregå som en vekslen mellem oplæg, dialog og selvstændigt arbejde med den bistand fra personalet, du måtte ønske dig. Målgruppe Pris

Børnehaveklasseledere Kurset er gratis

Kursusnummer CFU 10026 Instruktør Pæd. konsulent Kirsten Glavind, VIA CFU Tid 23. marts 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

IT i den første læse- skriveundervisning Computeren som et vigtigt redskab i den første læse- og skrivefase. Den skaber nye muligheder for at variere og differentiere undervisningen Computeren er et vigtigt redskab i den første læse- og skrivefase, og den kan inddrages som støtte i den første læse-skriveundervisning. Kurset viser eksempler på specifikke muligheder for anvendelsen af computeren med billeder, tekst, lyd, små filmklip, m.m. Målgruppe Pris

Børnehaveklasseledere og lærere i indskolingen 1100 kr.

Kursusnummer CFU 10220 Instruktør Skole- og Udviklingskonsulent Knud Henning Jensen, Nyborg Tid 7. maj 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Nørre Allé 31, Århus

Litteraturundervisning i de yngste klasser Danskundervisning i indskolingen er langt mere end læsebogslæsning og træning af fonemer! Kurset vil komme med ideer til det danskfaglige arbejde, så både fælles mål, børnene og sproget, tilgodeses. Kurset vil berøre arbejdet med noveller, film, lyrik og billedbøger. Og der vil være konkrete ideer til undervisning. Medbring Fælles Mål 2009 for dansk og læs billedbogen ”Mor”af Kim Fupz Aakeson. Målgruppe Pris

Børnehaveklasseledere og dansklærere 1. - 3. klasse 850 kr.

Kursusnummer CFU 10226 Instruktør Lærer Kenneth Jakobsen Bøye, Aalborg Tid 3. maj 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Læs for - dialogisk oplæsning Dialogisk oplæsning er en forskningsbaseret velegnet metode til udvikling af elevernes ordforråd og tekstfortolkning, to væsentlige elementer i elevernes udvikling af en god læseforståelse. Indhold: - en kort teoretisk gennemgang af teori omkring ordforrådstilegnelsen - en præsentation af arbejdet med dialogisk oplæsning - en præsentation af velegnede bøger og konkrete materialer Målgruppe Pris

Kursusnummer CFU 10218 Instruktør Sproglig vejleder og lærebogsforfatter Jette Løntoft, Randers Tid 16. marts 2010 kl. 12 - 16 Sted Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, Skanderborg

Læse- og læringsstrategier eksempliÀceret i læsematerialet Pelle PamÀlius og Molly Morgenfrues store eventyr Læringsstrategier styrker læsningen. Arbejdet med afkodning og forståelse bør være en naturlig del af begynderundervisningen. Pelle Pamfilius og Molly Morgenfrues store eventyr er et materiale til 1. og 2. klasse. Det består af en roman til oplæsning og litterær samtale, differentierede læsetekster og opgaver, læringsstrategier, differentierede læseprøver samt et skuespil med sange. Målgruppe Pris

Dansklærere i 1. - 2. klasse (kan bruges i 3. klasse) 775 kr.

Kursusnummer CFU 10219 Instruktør Lærer og lærebogsforfatter Tina Sejling, Rønde Tid 27. maj 2010 kl. 9 - 15 Sted Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, Skanderborg

LæseUdviklingsSkemaet LUS Målet med kurset er at give kursisterne kendskab til LæseUdviklingsSkemaet (LUS) og med afsæt i dette få en større indsigt i, hvordan børn lærer sig at læse. På kurset vil der blive sat fokus på LUS som: et pædagogisk planlægnings- og beskriveværktøj Målgruppe Pris

Dansklærere 1. - 6. klasse 1100 kr.

Kursusnummer CFU 10013 Instruktør Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård Tid 24. marts 2010 kl. 9 - 15 18. maj 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Læsevejlederen som vejleder Hvordan leder læsevejlederen vejledningssamtaler, samarbejdsprocesser og møder, så fx kollegerne inddrages som aktører og læreprocesser optimeres. Hvordan tydeliggøres det for begge parter, hvad opgaven og tilbuddet handler om, og hvordan forhandles aftalen på plads? Arbejdsformer: Oplæg og casearbejde fra deltagernes praksis og reflekterende vejledning. Målgruppe Pris

Læsevejledere 1800 kr.

Kursusnummer CFU 10009 Instruktør Lektor Vibeke Elisabeth Petersen, København Tid 15. og 16. marts 2010 kl. 9 - 15 Sted Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, Skanderborg

Indskolingslærere, sfo-pædagoger, undervisere i dansk som andetsprog og andre interesserede 450 kr.

VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 45

45 01-10-2009 13:22:53


Målgruppe

Læsning 2 Læsning er mere end afkodning - læsning i begynderundervisningen Hvilke metoder og strategier skal der medtænkes, så elevernes læseforståelse og læsekompetence styrkes i alle fag? Formål: at viderføre de tanker og ideer, som blev præsenteret på Læsning 1. Hvordan er det gået med at få dem implementeret? Se længere beskrivelse på www.viauc.dk/efteruddannelse/skoler Målgruppe Pris

Børnehaveklasseledere og dansklærere i indskolingen 2400 kr.

Kursusnummer CFU 10010 Instruktør Læsekonsulent Kirsten Kamstrup, Daugård Tid 7. og 8. april 2010 kl. 9 - 15 6. maj 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Ro, rum og rammer - om at skabe et godt undervisningsmiljø i de første skoleår Kurset handler om, hvordan der i praksis kan sættes rammer og skabes strukturer i dagligdagen, så alle i videst muligt omfang får de bedste betingelser for trivsel og læring. Bl.a. inddrages elementer fra Læringsstile, Mange intelligenser og Cooperative Learning. Målgruppe Pris

Lærere og lærerteam, der arbejder i indskolingen samt andre interesserede 450 kr.

Pris

Kursusnummer CFU 10224 Instruktører Musik- og bevægelsespædagog Annette Møs, Børneergoterapeut Connie Nissen, Næstved Tid 8. februar 2010 kl. 9 - 16 Sted Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, Skanderborg Kursusnummer CFU 10225 Instruktører Musik- og bevægelsespædagog Annette Møs, Børneergoterapeut Connie Nissen, Næstved Tid 9. februar 2010 kl. 9 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Temadage for børnehaveklasseledere - opdatering, inspiration og indsigt Der er store forventninger og stigende fokus på det faglige indhold i børnehaveklassen. På disse dage, specielt målrettet undervisere i børnehaveklassen, vil der på baggrund af Fælles Mål 2009 være inspiration og idéer til aktiviteter, der kommer rundt om både legen, fagligheden og kreativiteten. Målgruppe Pris I samarbejde med

Børnehaveklasseledere og andre interesserede 1675 kr. Alinea

Kursusnummer CFU 10008 Instruktører Billedkunstner Susanne Holck, Vanløse Lektor Kirsten Rasmussen, Risskov Tid 19. januar 2010 kl. 9 - 16 Instruktører

Kursusnummer CFU 10211 Instruktør Pæd. konsulent Marianne S. Pedersen, VIA CFU Tid 28. april 2010 kl. 13 - 16 Sted Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, Skanderborg

Pædagoger, børnehaveklasseledere, lærere i indskolingen, specialundervisningslærere og SFO-ansatte 1400 kr.

Tid

Sproglig vejleder og lærebogsforfatter Jette Løntoft, Randers Lærer og lærebogsforfatter Anette Christiansen, Risskov 20. januar 2010 kl. 9 - 16

Sted

VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Rundt om danskfaget i 1. og 2. klasse - inspiration og ideer til det kommende skoleår Med baggrund i danskfagets delområder er det kursets mål at inspirere og give ideer til såvel indhold som metoder til danskundervisningen i 1. og 2. klasse. Målgruppe Pris

Dansklærere i 1. og 2. klasse samt andre interesserede 1200 kr.

Kursusnummer CFU 10807 Instruktør Pæd. konsulent Marianne S. Pedersen, VIA CFU Tid 6. april 2010 kl. 9 - 14 og 13. april 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

2009... R på kurser i E S D LA P E IG r LED iacfu.dk/kurse Læs mere på

www.v

Læseforberende aktiviteter med IT i børnehavekl. Kursusnummer CFU 10820 Tid 1. december 2009 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Ro, rum og rammer

Sansemotorik og rytmik i klassen - der øger vågenhed og opmærksomhed Hør om motorisk kontrol, om perception - og om bevægeglæde og få samtidig masser af sange, lege og aktiviteter som støtter skolebørns rytmiske - musikalske - og sansemotoriske udvikling. Kursisterne får en CD med sange og rytmer fra kurset.

- om at skabe et godt undervisningsmiljø i de første skoleår Kursusnummer CFU 10245 Tid 10. november 2009 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Temadage for børnehaveklasseledere - opdatering, inspiration og indsigt Kursusnummer CFU 10823 Tid 17. og 18. november 2009 kl. 9 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

46 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 46

01-10-2009 13:22:53


DE SMÅ LÆSER en i indskoling g in n is r v r e d ebild Bakke teraturun R t li ll e g w o m g o in C n s 00. april 201 d fokus på læ 2 e n m e e d g g a 10239 a d d a tirs g mmer CFU o To tem u . sn 9 u 1 rs u n K e Mandag d FÆLLES HOVEDOPLÆG Det gode læseforløb Læseudviklingens fem dimensioner v/Lektor ved Högskolan i Kalmar Katarina Herrlin Mørkebarnet Sonetkrans for børn v/forfatter Cecilie Eken Engle og dæmoner - hvordan udfordrer vi tidens børn? v/psykolog Jens Andersen

Målgruppe Børnehaveklasseledere, pædagoger og dansklærere i indskolingen, læsevejledere, specialundervisningslærere, konsulenter og andre interesserede.

TEMAGRUPPER - BL.A. • Åbn litteraturen for de små v/lærer og lærerbogsforfatter Kenneth Bøye Jacobsen • Dialogisk læsning med børn i førskole- og indskolingsfasen v/forfatter og foredragsholder Lotte Salling • Litteratur og læseglæde i børnehaveklassen v/lektor og lærebogsforfatter Lene Møller • Skrivelyst og fortælleglæde – skrivevejen ind i læsningen v/freelance læsekonsulent Kirsten Kamstrup • Læs levende billeder – opfyld fag- og trinmål og styrk herigennem andre danskfaglige kompetencer. v/lærebogsforfatter Grethe Grønkjær • Stor litteratur med små børn med udgangspunkt i bl.a. Læsefidusens kapitelbøger v/pæd. konsulent og lærebogsforfatter Dorthe Eriksen

Læs mere på www.desmaa.dk - eller i folder, der udsendes til alle skoler ultimo november

Arrangeres af VIA CFU v/pæd. konsulenter Kirsten Glavind og Marianne Skovsted Pedersen

Yderligere oplysninger om temadagene kan fås på tlf. 87 55 28 12 eller mail: jyro@viauc.dk

UCN CFU v/pæd. konsulenter Karin Sanden og Helle Toppenberg

Udstilling fra Áere forlag - bl.a.: Gyldendal, Alinea, Gege, Specialpædagogisk Forlag, Intervention Press, Dafolo

VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 47

47 01-10-2009 13:22:54


Ulla Sørensen ɷ Lisbeth Wagener ɷ Charlotte S. Pedersen

FREMMEDSPROG Inspirationseftermiddag i engelsk

ENGELSK At være lærer og censor i engelsk Kurset vil tage udgangspunkt i de forestående prøver i engelsk og følgende områder vil blive gennemgået: 1. Baggrunden for prøveændringen 2. Formålet med den beskikkede censur og censorrollen 3. Værktøjskassen i prøvearbejdet 4. Formelle og praktiske forhold 5. Evaluering af censuren 6. FSA og FS10 prøverne 7. Vurderingskriterier 8. Censur ved de mundtlige prøver 9. Individuel vurdering af elevbesvarelser 10. Vurdering i grupper 11. Karakterfastsættelse og afrunding Målgruppe Pris

Engelsklærere i grundskolen - 9. og 10. klassetrin 750 kr.

Kursusnummer CFU 10206 Instruktør Sprogkonsulent Anne-Marie Schäffer, Snekkersten Tid 8. marts 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning Kursusnummer CFU 10204 Instruktør Sprogkonsulent Anne-Marie Schäffer, Snekkersten Tid 9. marts 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Hvordan rummer man alle elever i engelsk i de ældste klasser? Inspiration og videndeling Inspirationskursus og videndeling omkring dels organisering af undervisningen, så man nemmere kan rumme også de elever, der har faglige problemer i engelsk, og dels ideer til konkrete aktiviteter. Målgruppe Pris

Lærere i grundskolens ældste klasser og i specialklasser for de ældste elever. 910 kr.

Kursusnummer CFU 10617 Instruktører Pæd. konsulent Bente Fogh Jensen, UCS CFU Aabenraa Lærer Tim Kendon, Farvdal Skole Tid 23. marts 2010 kl. 13 - 17 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Du vil få inspiration fra den pædagogiske konsulent, en introduktion til de forskellige former for søgning og online booking og lejlighed til at bruge Informativ Afdelings store gennemsynssamling og her se de nyeste materialer til fremmedsprogsundervisningen. Målgruppe Pris

Engelsklærere - gerne flere fra samme fagteam Kurset er gratis

Kursusnummer CFU 10214 Instruktør Pæd. konsulent Ulla Sørensen, VIA CFU Tid 27. april 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg Kursusnummer CFU 10641 Instruktør Pæd. konsulent Charlotte S. Pedersen, VIA CFU Tid 5. maj 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive Kursusnummer CFU 20642 Instruktør Pæd. konsulent Charlotte S. Pedersen, VIA CFU Tid 12. maj 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning

Ny test - ny undervisning? Den nye test - hvordan er den tænkt og hvordan kan den bruges? Hvorfor teste? Hvordan undgå de negative sider ved testning? Hvad kan testen inspirere til i form af anden evaluering og som udvikling af engelsklærerens egen undervisning? Målgruppe Pris

Engelsklærere og eventuelt andre fremmedsprogslærere 1100 kr.

Kursusnummer CFU 10201 Instruktør Lektor og lærebogsforfatter Lilian Rohde, Roskilde Tid 19. januar 2010 kl. 9 - 15 Sted Aarhussalen, Århus, Skt. Knuds Torv 3,1, Århus Kursusnummer CFU 10212 Instruktør Lektor og lærebogsforfatter Lilian Rohde, Roskilde Tid 20. januar 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, Viborg

Spoken Interaction and Production På kurset vil man få kendskab til, hvordan eleverne kan arbejde målrettet med at udvikle deres mundtlige sprogfærdighed, så fokus bliver på både fluency og accuracy, hvordan man kan hjælpe eleverne med at evaluere sig

48 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 48

01-10-2009 13:22:54


selv og sætte nye mål, samt hvilke undervisningsformer og materialer, der egner sig til arbejdet med mundtlig sprogfærdighed. Målgruppe Pris

Engelsklærere i grundskolen 800 kr.

Kursusnummer CFU 10203 Instruktør Pæd. konsulent Bente Fogh Jensen, UCS CFU Aabenraa Tid 25. januar 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Kursusnummer CFU 10643 Instruktør Pæd. konsulent Lisbeth Wagener, VIA CFU Tid 3. maj 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU 10644 Instruktør Pæd. konsulent Lisbeth Wagener, VIA CFU Tid 10. maj 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

Prøverne i tysk

FRANSK

En kommenteret og opdateret gennemgang af folkeskolens afsluttende prøver i tysk - her ikke mindst FS10-prøven, der maj-juni 2010 gennemføres for første gang efter helt nye retningslinier såvel mundtligt som skriftligt.

A L’oral Den mundtlige dimension i franskundervisningen omfatter redegørelse og samtale, som eleverne prøves i til FSA og til FS10. Bevidstheden om disse to færdigheder skal implementeres både hos lærere og elever, og de mundtlige færdigheder målrettet integreres i de enkelte undervisningsforløb. Målgruppe Pris

Lærere der underviser i fransk i grundskolen og på ungdoms- og efterskoler 1060 kr.

Kursusnummer CFU 10207 Instruktør Pæd. konsulent Danièle Eychenne, UCC CFU Glostrup Tid 23. februar 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Målgruppe Pris

Tysklærere i grundskolen 485 kr.

Kursusnummer CFU 10205 Instruktør Formand for UVM’s opgavekommission i tysk Georg Emil Schjørring, Frederiksberg Tid 4. marts 2010 kl. 13 - 16 Sted Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Århus

Spielerische Übungen im Deutschunterricht Einbindung spielerischer Elemente in den Deutsch- alsFremdsprache-Unterricht

TYSK

Ein praktisches Tagesseminar mit spielerischen Übungen zu den Fertigkeiten Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben.

Inspirationseftermiddag for tysklærere: Fra års- til elevplan

Målgruppe Forudsætninger Pris

Kurset giver eksempler på, hvordan arbejdet med elevplanerne kan integreres i årsplanen, og hvordan årsplanen bliver et uundværligt arbejdsredskab. Dagen vil foregå som en vekselvirkning mellem oplæg, dialog og selvstændigt arbejde Målgruppe Pris

Tysklærere 635 kr.

Tysklærere i grundskolen. Kurssprache Deutsch 670 kr.

Kursusnummer CFU 10605 Instruktør Fortbildnerin und Dozentin für Deutsch als Fremdspr. Heidrun Sprado, Hamburg Tid 11. marts 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Wie sagt man das? Kursusnummer CFU 10622 Instruktør Pæd. konsulent Mette Stange Juul Petersen, UCL CFU Vejle Tid 27. maj 2010 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Inspirationseftermiddag i tysk og fransk Du vil få inspiration fra den pædagogiske konsulent, en introduktion til de forskellige former for søgning og on-line booking og lejlighed til at bruge Informativ Afdelings store gennemsynssamling og her se de nyeste materialer til fremmedsprogsundervisningen. Målgruppe Pris

Tysklærere og fransklærere i grundskolen Kurset er gratis

Kursusnummer CFU 10215 Instruktør Pæd. konsulent Ulla Sørensen, VIA CFU Tid 28. april 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Tyskfaget indeholder to mundtlige discipliner - redegørelse og samtale, som prøves til Afgangsprøven. Bevidstheden om disse to aspekter og deres karakteristika skal implementeres i tyskundervisningen, formidles til eleverne og målrettet integreres i de enkelte undervisningsforløb. Målgruppe Pris

Tysklærere i grundskolen 800 kr.

Kursusnummer CFU 10213 Instruktør Lærer, lærebogsforfatter og cand. pæd. i tysk Tanja Jessing, Albertslund Tid 9. februar 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

LEDIGE PLADSER på kurser i 2009... Læs mere på www.viacfu.dk/kurser

Developing writing skills in English Fælles Mål 2009 og regeringens Handlingsplan for Engelsk Kursusnummer CFU 10635 Tid 19. november 2009 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 49

49 01-10-2009 13:22:54


Henrik S. Larsen Jens R. Schmidt ɷ Kaare ‘ster Kurt Thybo

HISTORIE ‡ KRISTENDOMSKUNDSKAB ‡ SAMFUNDSFAG HISTORIE

KRISTENDOMSKUNDSKAB

Fælles Mål 2009 i historie

LivsÀlosoÀ og etik i kristendomskundskab

- hvordan gribes mål og prøve an i praksis

- med afsæt i to konkrete undervisningsmaterialer fra forlaget Alinea

Hvordan tager vi fat på Fælles Mål 2009? Med udgangspunkt i målenes didaktiske/metodiske kernepunkter gives der forslag til, hvordan eleverne kan arbejde med grundbogssystemet ”Indblik og udsyn” samt historiebøgerne ”Historisk Bibliotek”. Målgruppe Pris I samarbejde med

Undervisere i historie på 3. - 9. klassetrin 250 kr. Forlaget Meloni

Kursusnummer CFU 10230 Instruktører Forfatter og underviser Henning Brinckmann, Skagen Forfatter og forlagschef Thomas Meloni Rønn, Odense Tid 23. marts 2010 kl. 13 - 16 Sted Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, Skanderborg

Historie Fælles Mål 2009 og kanon Kurset har fokus på: - Hvilke ændringer medfører det nye formål og de nye trinmål? - Begreberne kronologi og historiebrug. - Eksempler på hvordan kanonpunkterne kan inddrages i undervisningen - Ideer til din årsplan. Målgruppe Pris

Lærere i historie 450 kr.

Livsfilosofi og etik er det centrale omdrejningspunkt i skolens religionsundervisning. Kurset giver med udgangspunkt i to konkrete udgivelser introduktion til arbejdet med de to områder. Målgruppe Pris I samarbejde med

Kursusnummer CFU 10612 Instruktør Formand for religionslærerforeningen John Rydahl, Fredensborg Tid 28. januar 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Når fagene er udtrukket I slutningen af april 2010 får lærerne at vide, om de skal afholde mundtlig prøve i fagene historie, kristendomskundskab og samfundsfag. Få dage efter afholder CFU VIA et kursus, hvor vi først giver et fælles oplæg om prøveoplæggenes opbygning, produktion af prøveoplæggene og prøvens afvikling. Herefter deler vi os ud og arbejder videre i tre grupper, som er lig de tre fag. Målgruppe

Kursusnummer CFU 10609 Tid 26. januar 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning Kursusnummer CFU 10610 Tid 28. januar 2010 kl. 13:30 - 16:30 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive Kursusnummer CFU 10611 Tid 4. februar 2010 kl. 13:30 - 16:30 Sted Østre Skole, Kronborgvej 26, Thisted Instruktører

Pæd. konsulenter Jens Rahr Schmidt og Henrik Smedegaard Larsen, VIA CFU

Lærere i kristendomskundskab i 7., 9. og (10.) klasse og andre interesserede 670 kr. Alinea

Pris

Lærere, som skal have elever til prøve i et eller flere af fagene historie, kristendomskundskab og samfundsfag. 380 kr.

Kursusnummer CFU 10639 Instruktører Pæd. Konsulenter Henrik S. Larsen, Jens Rahr Scmidt og Kurt Thybo, VIA CFU Tid 4. maj 2010 13 - 16 Sted VIA CFU, A. I. Holms Vej 97, Herning Kursusnummer CFU 10640 Instruktører Pæd. Konsulenter Henrik S. Larsen, Jens Rahr Scmidt og Kurt Thybo, VIA CFU Tid 11. maj 2010 13 - 16 Sted Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, Skanderborg

LEDIGE PLADSER på kurser i 2009... Læs mere på www.viacfu.dk/kurser

Besættelsen 1940 - 1945 - hvilke muligheder har emnet Kursusnummer CFU 10632 Tid 12. november 2009 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Liv og religion på mellemtrinnet - med afsæt i Gyldendals grundbogsmateriale Liv og Religion Kursusnummer CFU 10637 Tid 26. november 2009 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

50 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 50

01-10-2009 13:22:55


IT og medier Peter Bak-Jensen ɷ Susanne V. Andersen Peter Søgaard

IT OG MEDIER IT - og medievejlederens dag Formålet med kurset er at præsentere viden og produkter, der kan indgå i IT-/medievejlederens tilrettelæggelse af skolens medie- og IT-strategi. Kurset er ikke et tekniker-kursus. Dagen vil byde på præsentation af nyheder, og der vil i workshops være mulighed for at arbejde med nogle af de præsenterede produkter. Målgruppe Pris

IT- og medievejledere 995 kr. Medlemmer af Programdatateket 200 kr.

Kursusnummer CFU 10405 Tid 26. januar 2010 kl. 9 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive Kursusnummer CFU 10408 Tid 11. februar 2010 kl. 9 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning Kursusnummer CFU 10406 Tid 3. marts 2010 kl. 9 - 16 Sted VIA Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, Viborg Kursusnummer CFU 10420 Tid 18. marts 2010 kl. 9 - 16 Sted VIA CFU, Nørre Allé 31, Århus Kursusnummer CFU 10407 Tid 14. april 2010 kl. 9 - 16 Sted Østre Skole, Kronborgvej 26, Thisted Instruktører

Programdatatekets uddannergruppe, Skive

IWB grundkursus Kom igang med IWB På dette kursus vil kursisten blive introduceret til de grundlæggende pædagogiske principper og ideer i anvendelse af IWB. Kursisten vil efter kurset være i stand til at opbygge egne præsentationer. Målgruppe Forudsætninger Pris

Lærere, der anvender eller skal til at anvende IWB i undervisningen Elementært kendskab til Windows og tekstbehandling 975 kr. Medlemmer af Programdatateket 465 kr.

Kursusnummer CFU 10422 Instruktører Programdatatekets uddannergruppe, Skive Tid 4. og 11. februar 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg Kursusnummer CFU 10421 Instruktører Programdatatekets uddannergruppe, Skive Tid 17. marts 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Mobil med mobiltelefon Praktiske erfaringer med brug af mobiltelefonen på mellemtrinnet På dette kursus vil instruktøren vise praktiske eksempler på, hvordan hun har brugt mobilen i fx dansk, engelsk, natur/teknik, idræt mm. Kursisterne vil også selv komme til at arbejde med mobilen. Så husk at tage mobil med. Målgruppe Forudsætninger Pris

Bibliotekarer, medievejledere, dansklærere, sproglærere og andre interesserede Elementært kendskab til internet og egen mobiltelefon 475 kr. Medlemmer af Programdatateket 50 kr.

Kursusnummer CFU 10400 Instruktør Lærer Hanne Voldborg Andersen, Hinnerup Tid 19. januar 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive Kursusnummer CFU 10401 Instruktør Lærer Hanne Voldborg Andersen, Hinnerup Tid 9. februar 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

r i 2009... SER på kurse LEDIGE PLAD w.viacfu.dk/kurser Læs mere på

ww

IWB og engelsk Introduktion til værktøjer og eksempler på brug af IWB i engelskundervisningen Kursusnummer CFU 10427 Tid 10. december 2009 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 51

51 01-10-2009 13:22:55


NILEN

Udarbejd levende forklaringer

Hvad og hvordan?

Bedre tastevejledninger, videoforklaringer mm.

På dette kursus vil kursisterne få en grundlæggende viden omkring www. nilen.dk Bliv præsenteret for nogle af de mange muligheder, der er for at finde færdige undervisningsforløb, faglige tekster, billeder, video, spil og meget mere på NILEN. Målgruppe Pris

Lærere på mellemtrinnet og i overbygningen 475 kr. Medlemmer af Programdatateket 50 kr.

Kursusnummer CFU 10419 Instruktør Pæd. konsulent Susanne V. Andersen, VIA CFU Tid 20. april 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

I mange situationer udarbejder læreren forklaringer til eleverne ved hjælp af manualer mm. På dette kursus vil vi både arbejde med at udarbejde bedre skriftlige tastevejledninger, men især små videoer. Målgruppe Forudsætninger Pris

It-vejledere, skolebibliotekarer og andre interesserede Elementært kendskab til tekstbehandling og billedbehandling 475 kr. Medlemmer af Programdatateket 50 kr.

Kursusnummer CFU 10402 Instruktør Pæd. konsulent Peter Bak-Jensen, VIA CFU Tid 24. februar 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

0DWHPDWLN Hvad kan det nytte?

Sæt x i kal enderen ved torsda g den 25. ma rts 2010

Årets matematikkonference tager udgangspunkt i nytteværdien af skolens undervisning i matematik. Hvad kan det nytte? Hvordan kan vi gøre det bedst muligt, og kan vi med fordel ændre praksis? Undersøgelser viser, at en meget stor del af vores elevers læring ikke sker i skolen, men i form af uformel læring uden for skolen. Så hvad kan det nytte?

Matematikken bør gøre fremtiden mere interessant v/ Hans Henrik Knoop Forskningsdirektør ved Universe Research Lab, Lektor i pædagogisk psykologi ved DPU/Århus Universitet.

Cooperative Learning i matematikundervisningen v/ Pernille Peiter er lærer og pædagogisk konsulent ved CFU, UC Lillebælt i Odense. og Jette Stenlev har en baggrund som gymnasielærer og seminarielærer og er uddannet inden for Cooperative Learning hos Spencer og Laurie Kagan i Florida og Californien.

Er der spild af tid? v/Carsten Hedegaard Lærer, lærebogsforfatter, kursusinstruktør og underviser ved læreruddannelsen.

Hvor bevæger matematikfaget sig hen? v/ Mikael Skånstrøm Medlem af opgavekommissionen i matematik og adjunkt på VIAUC, læreruddannelsen & hf i Nørre Nissum.

Se kursusnummer CFU 10241 side 54

52 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 52

01-10-2009 13:22:55


Matematik Ole Stærkjær ɷ Ole Haubo Christensen Søren ‘stergaard

MATEMATIK Den Dynamiske Formelsamling Et stærkt matematikværktøj for både lærere og elever Gennem online værktøjet Den Dynamiske Formelsamling på HVAL.DK kan lærere og elever opbygge deres egen formelsamling til matematik i folkeskolen. På kurset vil de forskellige faciliteter i Den Dynamiske Formelsamling blive gennemgået. Målgruppe Forudsætninger Pris

Matematiklærere Elementært kendskab til tekstbehandling og internet 475 kr. Medlemmer af Programdatateket 50 kr.

Kursusnummer CFU 10412 Instruktør Lærer Tina Vrensted Ritter, Ikast Tid 27. januar 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive Kursusnummer CFU 10413 Instruktør Lærer Tina Vrensted Ritter, Ikast Tid 4. februar 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Faglig læsning i matematik Det forventes, at eleverne kan håndtere teksten i deres matematikbog. Men mange undervisere finder, at det kan være endog meget problematisk med alle de ord, eleverne allerede møder i den første matematiktime i fx fjerde klasse. Man kan spørge sig selv: Skal der være så mange ord i en matematikbog? Hvilke konsekvenser har det for elevernes læring i matematik, når man overgår fra engangsbøger til at arbejde i flergangsbøger? Hvilken indflydelse har elevernes læsekompetence på kvaliteten af deres læring i matematik? Dette er nogle af de spørgsmål, der vil blive diskuteret denne dag. I forløbet lægges op til korte, konkrete aktiviteter. Målgruppe Pris I samarbejde med

Matematiklærere 750 kr. Alinea

Kursusnummer CFU 10216 Instruktør Pæd. konsulent, cand.pæd.psyk. Michael Wahl Andersen, København Tid 23. februar 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Kursusnummer CFU 10217 Instruktør Pæd. konsulent, cand.pæd.psyk. Michael Wahl Andersen, København Tid 24. februar 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive Kursusnummer CFU 10209 Instruktør Pæd. konsulent, cand.pæd.psyk. Michael Wahl Andersen, København Tid 25. februar 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Geogebra - gratis og genialt til matematikundervisning På kurset får du en introduktion til programmet Geogebra og mulighed for at arbejde med det selv på eget niveau - både hvad angår it-kompetencer og elevaldersgruppe. Målgruppe Forudsætninger Pris

Matematiklærere Elementært kendskab til internet 995 kr. Medlem af Programdatateket 200 kr.

Kursusnummer CFU 10416 Instruktør Pæd. konsulent Simon Hempel-Jørgensen, UCL CFU Vejle Tid 7. januar 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

Matematik for sjov og alvor - matematikundervisning i børnehaveklasse og 1. klasse Du får redskaber til at kunne planlægge og udføre en inspirerende og meningsfyldt matematikundervisning, der hjælper eleverne til at opbygge en god og solid paratviden. Faglig baggrundsviden er vigtig, men hvordan gør vi i praksis? Vi vil tage udgangspunkt i elevernes store lyst til at undersøge, lege og lære, og derigennem sætte fokus på teori samt tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen. Målgruppe Pris

Børnehaveklasselærere og matematiklærere i 1. klasse 885 kr.

VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 53

53 01-10-2009 13:22:56


Kursusnummer CFU 10809 Instruktør Lærer og forfatter Lone Kathrine Petersen, Allerød Tid 1. februar 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive Kursusnummer CFU 10810 Instruktør Lærer og forfatter Lone Kathrine Petersen, Allerød Tid 2. februar 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Matematikkonference - Hvad kan det nytte? Årets matematikkonference tager udgangspunkt i nytteværdien af skolens undervisning i matematik. Hvad kan det nytte? Hvordan kan vi gøre det bedst muligt, og kan vi med fordel ændre praksis? Undersøgelser viser, at en meget stor del af vores elevers læring ikke sker i skolen, men i form af uformel læring uden for skolen. Så hvad kan det nytte? Læs mere og tilmelding på www.mateva.dk Målgruppe Pris I samarbejde med

Matematiklærere 1095 kr. UCN CFU

Kursusnummer CFU 10241 Instruktører Medlem af opgavekommissionen for matematik Mikael Skånstrøm, Viborg Lærer- og lærebogsforfatter Carsten Terpager Hedegaard, Esbjerg Forskningsdirektør, Lektor i pædagogisk psykologi Hans Henrik Knoop Seminarielærer, forfatter Jette Stenlev, Cooperative Learning DK Lærer og Pæd. konsulent Pernille Peiter, UCL CFU, Odense Tid 25. marts 2010 kl. 9:00 - 15:30 Sted Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Århus

Regn med Word Hvis man har Microsoft Office 2007, kan man installere et lille officielt Microsoftprogram helt gratis, der gør det muligt for Word at regne. Dette betyder, at eleverne kan lave f.eks. FSA Problemløsning i Word 2007 på en meget elegant måde. Målgruppe Forudsætninger Pris

Matematiklærere i 7. - 10. klasse Elementært kendskab til regneark og tekstbehandling 475 kr. Medlemmer af Programdatateket 50 kr.

Kursusnummer CFU 10418 Instruktør Pæd. konsulent Simon Hempel-Jørgensen, UCL CFU, Vejle Tid 24. februar 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Nørre Allé 31, Århus Kursusnummer CFU 10417 Instruktør Pæd. konsulent Simon Hempel-Jørgensen, UCL CFU, Vejle Tid 25. februar 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, Viborg

Rette og evalueringsmøde i matematik Med udgangspunkt i folkeskolens afsluttende prøver i matematik for 9. og 10. klasse sættes der fokus på, hvilken matematik der skal prøves i på de afsluttende klassetrin. Målgruppe Pris I samarbejde med

Matematiklærere og kommunale beskikkede censorer i 7. - 10. klasse og lærere i ungdoms- og efterskoler 100 kr., som betales på kurset Medlemmer af Matematiklærerforeningen MidtVest deltager gratis Matematiklærerforeningen MidtVest

Kursusnummer CFU 10803 Instruktør Medlem af opgavekommissionen for matematik Mikael Skånstrøm, Viborg Tid 25. maj 2010 kl. 14:30 - 16:30 Sted Sønderagerskolen, Tjaikofskisvej 1, Herning Kursusnummer CFU 10804 Instruktør Medlem af opgavekommissionen for matematik Mikael Skånstrøm, Viborg Tid 26. maj 2010 kl. 14:30 - 16:30 Sted Sct. Jørgens Skole, Døesvej 54, Holstebro

GPS i matematikundervisningen GPS er et godt eksempel på teknologi, der i stadig større omfang får betydning. Eleverne skal ud og indsamle oplysningerne, mens selve bearbejdningen af oplysninger foregår inde i klasseværelset. Målgruppe Pris

Matematiklærere 250 kr.

Kursusnummer CFU 10606 Instruktør Pæd. konsulent Ole Lok Stærkjær, VIA CFU Tid 18. maj 2010 kl. 13:30 - 16:30 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning Kursusnummer CFU 10607 Instruktør Pæd. konsulent Ole Lok Stærkjær, VIA CFU Tid 20. maj 2010 kl. 13:30 - 16:30 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

r i 2009... SER på kurseser D LA P E IG D LE ur w.viacfu.dk/k Læs mere på

ww

Faglig læsning - i alle fag Kursusnummer CFU 10236 Tid 12. november 2009 kl. 8:30 - 15:30 Sted Værket, Mariagervej 6, Randers Se program og tilmelding på www.viacfu.dk/laesnu

Matematik i børnehaveklassen Kursusnummer CFU 10030 Tid 20. november 2009 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

54 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 54

01-10-2009 13:22:56


Naturfag

Ole Stærkjær ɷ Ole H. Christensen ɷ Henrik S. Larsen Kaare ‘ster ɷ Jens Rahr Schmidt ɷ Søren ‘stergaard

BIOLOGI ‡ FYSIK/KEMI ‡ GEOGRAFI ‡ NATUR/TEKNIK BIOLOGI

FYSIK/KEMI

Faglig læsning i naturfagene

Kemi på Webben

- hvad gør vi, når ordene er som volapyk? Opgaven i naturfagene er at læse for at lære - og ikke bare som i dansk at lære at læse. Men hvad så, når de læste ord og sætninger er som volapyk og helt uden mening? Og hvordan kan eleverne hjælpe sig selv med at gøre den vanskelige fagtekst mere tilgængelig? Målgruppe Pris

Undervisere i naturfagene på alle niveauer 975 kr.

Kursusnummer CFU 10231 Instruktør Lærer, pædagogisk konsulent, cand.pæd. Søren Dragsted, København Tid 2. marts 2010 kl. 10 - 15 Sted Best Western Golf Hotel, Randersvej 2, Viborg

Internettet bugner af især engelsksprogede websteder med naturvidenskabeligt indhold Det kan næsten være en uoverkommelig opgave at finde naturvidenskabelige data og undervisningsmidler. Kom og prøv gode steder. Målgruppe Pris

Fysik/kemi lærere 970 kr.

Kursusnummer CFU 10623 Instruktør Pæd. konsulent Helge Blom Andersen, UCL CFU Vejle Tid 8. april 2010 kl. 10 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Forsker for en dag - Naturvidenskab og Jordbrug Dagen vil vise forskellige indgangsvinkler til at arbejde med landbrug på tværs af naturfagene i 7. - 9. kl. Forskellen på konventionel og økologisk landbrug, klimaforandringer og fremtidens landbrug, livcyklusvurderinger, den automatiske kostald kunne være indgangsvinkler. Dagen vil veksle mellem oplæg, debat og forsøgsarbejde. Vi hører om den aktuelle forskning og kommer på rundvisning på Forsøgsstation Foulum. Du får mulighed for at studere de berømte køer med låg til vommen og vi hører om deres fordøjelse og vomgasproduktionens effekt på drivhuseffekten. Dagen lægger samtidig op til at arbejde med undervisningstilbudene ’forsker for en dag’. Læs mere på www.forskerforendag.dk Målgruppe Pris

Biologilærere, fysik/kemi lærere og geografilærere 500 kr.

Kursusnummer CFU 10235 Instruktør Konsulent Anna Busch Nielsen, Tjele Tid 15. april 2010 kl. 9 - 15 Sted Kommunikationscenter for Naturvidenskab & Jordbrug, Niels Pedersens Allé 2, Tjele

r i 2009... SER på kurseser D LA P E IG D LE ur w.viacfu.dk/k Læs mere på

ww

Astronomi - et himmelsk emne Kursusnummer CFU 10638 Tid 3. december 2009 kl. 13:30 - 16:30 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

Naturfagenes juleshow Spændende og farverige forsøg Kursusnummer CFU 10818 Tid 19. november 2009 kl. 16 - 19 Sted Ådalsskolen, Dalgas Allé 22, Skive

VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 55

55 01-10-2009 13:22:57


GEOGRAFI

NATUR/TEKNIK

GeograÀens dag

Lav selv solceller med eleverne

Faget har pr. 1. august 2009 fået nye Fælles Mål 2009 - ændringer gennemgås. Samtidig har vi den digitale prøve i faget ved udgangen af 9. klasse og nationale test i faget. Hvor bevæger faget sig hen? Oversigt og øvelser i geografiens hovedområder samt eksempler på, hvordan der kan arbejdes med feltgeografi. Målgruppe Pris

Lærere i geografi i 7., 8. og 9. klasse 690 kr.

Kursusnummer CFU 10802 Instruktør Lærer Erik Sjerslev Rasmussen, Silkeborg Tid 16. marts 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Google Earth i geograÀundervisningen Mexico ligger i Spanien! Ud fra forskellige indfaldsvinkler vil der på dette kursus blive arbejdet med, hvordan Google Earth kan inddrages i geografiundervisningen i overbygningen. Kurset vil bestå af mange praktiske opgaver. Målgruppe Forudsætninger Pris

Geografilærere i overbygningen Kendskab til internet og tekstbehandling 475 kr. Medlemmer af Programdatateket 50 kr.

Kursusnummer CFU 10415 Instruktør Lærer Trine Dalgaard Frølich, Skive Tid 17. marts 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Nørre Allé 31, Århus Kursusnummer CFU 10414 Instruktør Lærer Trine Dalgaard Frølich, Skive Tid 13. april 2010 kl. 13 - 16 Sted Østre Skole, Kronborgvej 26, Thisted

Kunne du tænke dig at bygge fjernstyrede biler, både og andet drevet af solceller og på den måde give eleverne en meget grundig forståelse af serie- og parallelforbindelser, vedvarende energi og fremtidens transport? Kursisterne laver selv deres solcelle. Målgruppe Pris

Natur/teknik-lærere og Fysik/kemi-lærere 1055 kr.

Kursusnummer CFU 10814 Instruktør Pæd. konsulent Janus Hendrichsen, UCC CFU Glostrup Tid 4. marts 2010 kl. 9 - 15 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Inspiration til årsplanen i matematik og naturfag Brug eftermiddagen sammen med dit fagteam og CFUs konsulenter, søg og book online og se de nyeste læremidler. Målgruppe Pris

Lærere i matematik og naturfag Kurset er gratis

Kursusnummer CFU 10022 Instruktører Pæd. konsulenter Ole Haubo Christensen og Kaare Øster, VIA CFU Tid 19. maj 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Friluftsliv i den svenske natur Friluftsliv i den svenske natur med særlig vægt på sikkerhed og færdsel i naturen. Indholdet vil let kunne overføres til lejrture andre steder i Sverige, Norge og Danmark. Kurset indeholder følgende elementer: ▪ Arbejde med kompas og GPS ▪ Kæntringsøvelse med kano og kajak, herunder kammeratredning ▪ Primitiv madlavning ▪ Bålpleje ▪ Sikkerhed ved klatring ▪ Klatring i klippehuler Målgruppe Pris

Idrætslærere og naturfagslærere 2600 kr.

Kursusnummer CFU 10246 Instruktør Lærer Carsten Yde, Sverige Tid 3. maj 2010 – 5. maj 2010 Sted Sverige

SIDSTE FRIST

!

for kursustilmelding er tirsdag den 1. december 2009

56 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 56

01-10-2009 13:22:57


Praktisk musiske fag

Kirsten-Marie Kjær

BILLEDKUNST Billedkunst og it It i faget På kurset vil der blive arbejdet med: ▪ PopArt ▪ Collager ▪ Tegneplader Med collager og tegneplader inddrages it i faget på to væsensforskellige måder: Dels vil det handle om at producere billeder ved at udvælge og sammensætte eksisterende billeder, og dels vil det handle om at skabe billeder ud fra fantasi eller iagttagelse. Målgruppe Forudsætninger Pris

Billedkunstlærere og andre interesserede Elementært kendskab til billedbehandling 975 kr. Medlemmer af Programdatateket 465 kr.

Kunst, undersøgelse og glæde En dag sammen med to udøvende billedkunstnere En dag sammen med to udøvende billedkunstnere. Den ene overraskende ide vil afløse den anden. Der bliver stor mulighed for at afprøve en masse skæve indfaldsvinkler, teknikker, fortællinger til energi og inspiration i billedarbejdet med børn. Målgruppe Pris

Lærere i billedkunst og pædagoger i SFO 935 kr.

Kursusnummer CFU 10621 Instruktør Forfatter og billedkunstner Anna Marie Holm, Viborg Tid 3. maj 2010 kl. 10 - 16 Sted Herning Billedskole, Knudsvej 12, Herning

Kursusnummer CFU 10410 Instruktør Lærer Kristian Kallesen, Viborg Pæd. konsulent Kirsten-Marie Kjær, VIA CFU Tid 26. april 2010 kl. 9 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Hør penslen danse og se musikkens farver HOTTE tips og tricks til sang, spil, bevægelse og maleri Musik og billedkunst kombineres, og der arbejdes med oplæg og ideer til tematiske forløb. Vær forberedt på en kraftig vitaminindsprøjtning. Målgruppe Pris

Lærere i musik og billedkunst i indskolingen 1065 kr.

Kursusnummer CFU 10620 Instruktører Musik- og billedkunstlærer Annemette Hübner, Storvorde Musik- og billedkunstlærer Helle Schütten Johansen, Nibe Tid 12. april 2010 kl. 10 - 16 Sted Herning Billedskole, Knudsvej 12, Herning

r i 2009... SER på kurse LEDIGE PLAD w.viacfu.dk/kurser Læs mere på

ww

Eleverne som producent af tegneÀlm Kursusnummer CFU 10425 Tid 4. november 2009 kl. 9 - 16 Sted Østre Skole, Kronborgvej 26, Thisted

VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 57

57 01-10-2009 13:22:57


HJEMKUNDSKAB Hjemkundskab og IT Helle Rahbek Sara Sejrskild

Hvordan kan IT inddrages i den daglige undervisning i faget hjemkundskab og eksempler på evalueringsprojekter? Målgruppe Pris

Hjemkundskabslærere i 6. - 7. klasse 565 kr.

Kursusnummer CFU 10608 Tid 18. januar 2010 kl. 13 - 16 Instruktør Anna Sofie Pedersen, Ringkøbing Sted VIA CFU, A.I. Holms Vej 97, Herning

HÅNDARBEJDE Guld, glimmer og gummi lav smykker i tekstile teknikker Med udgangspunkt i nogle af de smykker der er i bogen Til Pyntens Pris samt en videreudvikling og nye ideer, kaster vi os over at lave smykker i tekstile teknikker, primært i anderledes materialer. Målgruppe Pris

Håndarbejdslærere 805 kr.

Kursusnummer CFU 10618 Tid 7. april 2010 kl. 10 - 16 Instruktør Lisbeth Degn Jensen, Jyllinge Sted VIA Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, Viborg

IDRÆT Idræt og Motorik i indskolingen Tænk at kunne give børnene muligheder for fysisk aktivitet. - Være den, der giver dem ”den gode oplevelse” ved at bevæge sig - Være den, der giver børnene mulighed for en god motorik og derved måske også bedre mulighed for indlæring i klasselokalet. - At være idrætslærer for de yngste elever er da en gave! Derfor skal timerne også ose af glæde, højt aktivitetsniveau, asen og masen, udfordringer til alle og gerne oplevelser af, ”at næsten kunne” til ”jeg kan” eller ”jeg blev bedre”. Der vil blive eksempler på timer bygget op om smårekvisitter som: Sjippetove, tæppefliser, faldskærm, avisbolde, rørskånere mm. Der vil blive eksempler på fangelege, stafetter og stopdanse Forslag til redskabsbaner og leg på dem. Ideer til idræt på sportspladsen, i skolegården og i skoven. Målet er klart: Gi’ den gas og få gang i motorikken. Målgruppe Pris I samarbejde med

Idrætslærere og andre interesserede 500 kr. inkl. frugt og vand Dansk Skoleidræt, Østjylland

Kursusnummer CFU 10227 Instruktør Børnehaveklasseleder, DGI instruktør Berit Damholm, Tid 4. marts 2010 kl. 13 - 16 Sted Præstemarkskolen, Kvottrupvej 9, Søften, Hinnerup

IT i idrætsundervisningen Informationsteknologien SKAL inddrages, hvor det kan tilføre idrætsundervisningen nye dimensioner (Fælles Mål 2009) Målgruppe Pris Forudsætninger I samarbejde med

Idrætslærere på mellemtrin og udskoling 500 kr. inkl. frugt og vand At man deltager aktivt Dansk Skoleidræt, Østjylland

Kursusnummer CFU 10210 Instruktør Lærer Claus Langergaard, Tid 3. februar 2010 kl. 13:30 - 16:30 Sted Gl. Rye Skole, Nyvej 1, Ry

SIDSTE FRIST

!

for kursustilmelding er tirsdag den 1. december 2009

58 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 58

01-10-2009 13:22:57


Pædagogiske temaer Anny Overgaard

INNOVATION/IVÆRKSÆTTERI 10. klasse og iværksættervalgfag Hvad indeholder det nye fag ”Iværksætter” i 10. klasse? Få ideer og en introduktion til et undervisningsforløb, som direkte kan bruges i faget. Målgruppe Pris

I samarbejde med

Lærere, der underviser i ”iværksætter” på 10. klassetrin og alle andre med interesse i faget og iværksætteri generelt. 545 kr. For medlemmer af Young Enterprise er prisen dog kun 45 kr. til dækning af forplejning Er din skole ikke medlem kontakt www.ye.dk. Young Enterprise

Kursusnummer CFU 10800 Instruktør Young Enterprise Tid 4. marts 2010 kl. 14 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

r i 2009... SER på kurseser D LA P E IG D LE ur w.viacfu.dk/k Læs mere på

ww

Skæve børn - underlige børn 2 - Fortsætterkursus Kursusnummer CFU 10630 Tid 4. november 2009 kl. 9 - 15:45 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

Specialundervisningens dag Kursusnummer CFU 10821 Tid 23. november 2009 kl. 9 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive Kursusnummer CFU 10822 Tid 24. november 2009 kl. 9 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Mød os på

Skolebogmessen

den 14. og 15. april 2010

skolebogmessen.dk VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 59

59 01-10-2009 13:22:58


Linda Kolling Pedersen

SPECIALUNDERVISNING Alle lærere skal vide noget om ordblindhed - at håndtere læsevanskeligheder i overbygningen En generel indføring i læseproblematikker og de konsekvenser, de kan have for elevernes udbytte af den almindelige undervisning i klassen. Hvordan kan man motivere de unge læsesvage elever og tage højde for deres læsevanskeligheder, uden selv at komme på overarbejde. Målgruppe Pris

Alle lærere der arbejder med elever i overbygningen, lærere i specialundervisningen og andre interesserede 550 kr.

Kursusnummer CFU 10208 Instruktør Lærer, læsepædagog, cand.mag., pæd.stud. Karina Elsig Thøgersen, Tommerup Tid 25. marts 2010 kl. 13 - 16:30 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

At rumme børn med særlige behov To eftermiddage om, hvordan vi tilrettelægger hverdagen i skolen for elever med særlige pædagogiske behov. Kravene til rummelighed opleves stigende og er i fokus rundt om på skolerne. Vi skal rumme elever som har helt særlige pædagogiske behov, i nogle tilfælde også uden, at vi som lærere, modtager vejledning eller supervision i forhold til, hvordan vi tackler elevens vanskeligheder. Målgruppe Pris

Klasselærere, lærere i specialundervisningen og andre interesserede 475 kr.

Kursusnummer CFU 10242 Instruktør Lærer Helle Overballe Mogensen, Højbjerg Tid Sted

3. februar 2010 kl. 13 - 16 VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

Tid Sted

7. april 2010 kl. 13 - 16 Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, Skanderborg

Inspirationseftermiddag for specialunderviseren Brug eftermiddagen sammen med dit fagteam og CFUs konsulent. Bliv præsenteret for nye læremidler, udforsk vores samling og find ny inspiration. Eftermiddagen vil foregå som en vekslen mellem oplæg, dialog og selvstændigt arbejde. Målgruppe Pris

Lærere i specialundervisningen Kurset er gratis

Kursusnummer CFU 10202 Instruktør Pæd. konsulent Linda Kolling Pedersen, VIA CFU Tid 29. april 2010 kl. 13 - 16:30 Sted VIA CFU, Vesterskovvej 4, Skanderborg

IWB og specialpædagogik På kurset bliver deltageren introduceret til værktøjer og eksempler på brug af IWB i specialpædagogik. Kurset vil i høj grad bestå af ”hands-on” opgaver. Målgruppe Forudsætninger Pris

Lærere i specialundervisningen IWB-færdigheder svarende til kurset ”IWB grundkursus” 475 kr. Medlemmer af Programdatateket 195 kr.

Kursusnummer CFU 10411 Instruktør Pæd. konsulent Linda Kolling Pedersen, VIA CFU Tid 24. februar 2010 kl. 13 - 16 Sted VIA CFU, Kastanievænget 5, Skive

Specialunderviseren som vejleder og procesleder Hvorledes kan specialunderviseren hjælpe kolleger, elever og forældre til at hjælpe sig selv? Hvordan leder specialunderviseren vejledningssamtaler, samarbejdsprocesser og møder, så kollegerne inddrages som aktører og læreprocesser optimeres. Hvordan bliver det tydeligt for parterne, hvad opgaven og tilbuddet handler om i de konkrete sammenhænge, og hvordan forhandles aftalen på plads? Arbejdsformer: Oplæg og casearbejde fra deltagernes praksis, reflekterende vejledning, procesanalyse m.m. Målgruppe Pris

Lærere i specialundervisningen og AKT-lærere 2300 kr.

Kursusnummer CFU 10001 Instruktør Lektor Vibeke Elisabeth Petersen, København Tid 12. og 13. april 2010 kl. 9 - 15 Sted Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, Skanderborg

60 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 60

01-10-2009 13:22:58


Skæve børn – underlige børn I At finde, forstå og hjælpe DAMP-børn eller ADHD-børn, børn med lette hjerneskader, eller børn med neuropsykologiske dysfunktioner. Du får nogle forslag til, hvordan du bedst muligt støtter og stimulerer barnet, der har de pågældende vanskeligheder. Målgruppe Pris

Pædagoger og lærere, ansatte ved PPR 925 kr.

Kursusnummer CFU 10248 Instruktør Neuropsykolog cand.psyk Susanne Freltofte, Kalundborg Tid 26. Januar 2010 kl. 9 – 15:45 Sted Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Århus

Skæve børn – underlige børn II Fortsætterdag: Neuropsykologi og neuropædagogik. Du skal høre om børn med problemer i forhold til: Opmærksomhed (ADHD), Empati (omsorgssvigt og autisme), Overblik (nonverbal learning disabilities) og Styring af adfærd og opgaveløsning (eksekutive færdigheder). Målgruppe Pris

Pædagoger og lærere, ansatte ved PPR 925 kr.

Kursusnummer Instruktør

10249 Neuropsykolog cand.psyk Susanne Freltofte, Kalundborg 20. april 2010 kl. 9 – 15:45 Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Århus

Tid Sted

ANDET Klasselærerkursus - UEA - 4. klasse Uddannelse-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering Kurset giver inspiration til arbejdet med den obligatoriske UEA-undervisning. ▪ Generel orientering om faget ▪ Præsentation af materialer ▪ Inspiration til entreprenant undervisning ▪ Orientering om Young Enterprise ▪ Udarbejdelse af årsplan for 4. klasse (5. og 6. klasse) ▪ Erfaringsudveksling ▪ Evaluering Målgruppe Pris I samarbejde med

Lærere i de kommende 4. klasser i Herning og Ikast/ Brande kommune der betjenes af UU-Herning 100 kr. Kurset er gratis for lærere i Herning og Ikast/Brande kommune. Ungdommens Uddannelsesvejledning Herning

Kursusnummer CFU 10815 Instruktører Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU UEA konsulent Bente Villadsen Lærer Hulda Ann-Sofia H. Askjær, Give Tid 27. maj 2010 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning Kursusnummer CFU 10816 Instruktører Pæd. konsulent Anny Overgaard, VIA CFU UEA konsulent Bente Villadsen Lærer Hulda Ann-Sofia H. Askjær, Give Tid 10. juni 2010 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

Fuck dig din lede luder! Hvilke pædagogiske værktøjer slår til overfor børn og unge i dag? Hvordan kan det være, at børn og unge i den grad har brug for at være på hele tiden? Hvordan kan lærere tackle børn, og unge og deres forældres stigende behov for at blive bekræftet? Målgruppe Pris

SIDSTE FRIST

!

Alle lærere 610 kr.

Kursusnummer CFU 10614 Instruktør Ungdomsskoleinspektør John Madsen, Esbjerg Tid 11. marts 2010 kl. 12 - 16 Sted VIA CFU, A.I. Holmsvej 97, Herning

for kursustilmelding er tirsdag den 1. december 2009

VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 61

61 01-10-2009 13:22:58


Konsulenter INDSKOLING

DANSK SOM ANDETSPROG, IVÆRKSÆTTERI

Marianne S. Pedersen mspe@viauc.dk 87 55 27 16

Anny Overgaard aov@viauc.dk 87 55 27 23

INDSKOLING

FREMMEDSPROG

Kirsten Glavind kigl@viauc.dk 87 55 28 34

Charlotte S. Pedersen csp@viauc.dk 87 55 27 67

DANSK PÅ MELLEMTRINNET, IDRÆT

FREMMEDSPROG

Helle Rahbek hera@viauc.dk 87 55 27 17

Lisbeth Wagener lw@viauc.dk 87 55 27 21

DANSK PÅ MELLEMTRINNET, IDRÆT

FREMMEDSPROG, INTERNATIONALISERING

Sara Sejrskild sara@viauc.dk 87 55 28 48

Ulla Sørensen usor@viauc.dk 87 55 28 35

DANSK PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN KOORDINATOR AF MATERIALEVALG

GEOGRAFI, HISTORIE, KRISTENDOMSKUNDSKAB, SAMFUNDSFAG

Finn Bangsgaard fb@viauc.dk 87 55 27 64

Henrik S. Larsen hsla@viauc.dk 87 55 27 65

DANSK PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN

NATUR/TEKNIK, BIOLOGI, HISTORIE, SAMFUNDSFAG

Hanne Schriver hasc@viauc.dk 87 55 28 25

Jens Rahr Schmidt jers@viauc.dk 87 55 27 19

DANSK PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN, INTERNATIONALISERING

NATURFAG, HUMANISTISKE FAG, INTERNATIONALISERING, KOORDINATOR AF MATERIALEVALG

Kurt Thybo kth@viauc.dk 87 55 27 18

Kaare Øster kaos@viauc.dk 87 55 28 28

62 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 62

01-10-2009 13:22:59


Konsulenter MATEMATIK, FYSIK/KEMI, NATUR/TEKNIK

IT OG MEDIER

Ole Haubo Christensen oleh@viauc.dk 87 55 28 10

Peter Søgaard peso@viauc.dk 87 55 27 82

MATEMATIK, FYSIK/KEMI, NATUR/TEKNIK, BIOLOGI, SL‘JD

VUC

Ole Stærkjær ols@viauc.dk 87 55 27 66

Mona Tarpgaard mota@viauc.dk 87 55 27 68

MATEMATIK, FYSIK/KEMI, GEOGRAFI

SPECIALPÆDAGOGIK

Søren Østergaard soe@viauc.dk 87 55 27 22

Linda Kolling Pedersen lkpe@viauc.dk 87 55 28 33

PRAKTISK MUSISKE FAG, KULTURPROJEKTER

PROJEKTLEDER SKOLEBOGMESSEN

Kirsten-Marie Kjær kmk@viauc.dk 87 55 27 20

Carsten E. Jensen caje@viauc.dk 87 55 28 29

KULTURPROJEKTER, SKOLEKONCERTER

PÆD. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING, KOMMUNIKATION

Ruth Elling re@viauc.dk 87 55 27 63

Lotte Svane Strange Petersen losv@viauc.dk 87 55 28 37

IT OG MEDIER

DANSK SOM ANDETSPROG Vikar

Peter Bak-Jensen pbak@viauc.dk 87 55 27 81

IT OG MEDIER Susanne V. Andersen suan@viauc.dk 87 55 27 84

Inge Helle inge.helle@skolekom.dk

Se træffetider på

www.viacfu.dk

VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 63

63 01-10-2009 13:22:59


Praktiske oplysninger TILMELDING

KURSUSSEKRETARIAT

Online: www.viacfu.dk/kurser

HERNING

Tilmeldingsblanket: Benyt blanketten her i bladet, kan evt. kopieres, udfyldes og sendes til adressen, der er påført blanketten. Tilmelding til CFU’s kurser er bindende. Vi gør opmærksom på, at det er op til den enkelte at sørge for skolelederens accept. Alle CFU’s kursuspriser er inkl. forplejning og materialer.

Sanne Lundby salu@viauc.dk 87 55 27 05

Tina Agesen-Pagh tap@viauc.dk 87 55 27 04

Else G. Jensen ejen@viauc.dk 87 55 28 08

Jytte Rohde jyro@viauc.dk 87 55 28 12

OPTAGELSE OG AFSLAG Sidste frist for tilmelding til de korte kurser i dette hæfte af reflex er tirsdag den 1. december 2009. Denne dato er BINDENDE. Vi har dog erfaring for, at der kan gå ca. 14 dage, inden vi har alle tilmeldinger indlæst. Endvidere er der ofte ledige pladser på de kurser, vi vælger at gennemføre. Hold dig ikke tilbage, kontakt os for at høre om der er pladser efter sidste frist for tilmelding. Der udsendes besked om optagelse og/eller afslag lige før jul.

SKANDERBORG

AFBUD Da det er skolen, der har købt pladsen, kan denne overdrages til en kollega, i tilfælde af at du selv bliver forhindret. Ring til vores kursusadministration for at melde afbud/oplyse hvem der kommer i stedet for. De fleste kurser er pålagt et deltagergebyr. Dette gebyr opkræves under alle omstændigheder. Tilmeldingen er bindende.

SKIVE

FORSLAG TIL NYE KURSER Du er altid velkommen til at indsende ideer til nye kurser, samt rekvirere kurser direkte til skolen/kommunen. Benyt evt. katalogets kurser til at få ideerne. Du kan indsende ideerne direkte til kursusadministrationen eller henvende dig til den faglige konsulent, der har med området at gøre. Se konsulentoversigten side 62 - 63

Sandra Jensen saje@viauc.dk 87 55 27 61

64 VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 64

01-10-2009 13:23:00


Online tilmelding til kurserne pĂĽ www.viacfu.dk/kurser

- eller udfyld blanketten og send den til VIA CFU, A.I. Holms Vej 97, 7400 Herning

Kursustilmelding Navn Privat telefon

CPRnr. Mail

Adresse

Postnr./By

Arbejdsplads Adresse Telefon

Postnr./By EAN-nummer

Skolekode

Jeg tilmelder mig følgende kurser

Kursusnummer

Titel

Kursusnummer

Titel

Kursusnummer

Titel

VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009 Kursusdel.indd 65

65 01-10-2009 13:23:01


A.I. Holms Vej 97 7400 Herning Att. Kursusafdelingen

Kursusdel.indd 66

01-10-2009 13:23:01


Praktisk information LEDELSE

TELEFON Omstilling Herning ...........................................................................................87 55 27 00 Skanderborg .................................................................................. 87 55 28 00 Skive ................................................................................................87 55 27 55

Lennart Svensson Centerchef 87 55 27 02 ls@viauc.dk

Poul Mortensen Afdelingsleder 87 55 27 03 pmo@viauc.dk

Telefontid Mandag - torsdag ...........................................................................9.00 - 15.00 Fredag .............................................................................................9.00 - 14.00 Når omstillingen er lukket: Benyt venligst direkte numre (kan ses på centrets hjemmeside) Telefax Herning ...........................................................................................87 55 27 01 Skanderborg ...................................................................................87 55 28 01 Skive ................................................................................................87 55 27 56

INFORMATIONSSAMLINGERNE Herning ...........................................................................................87 55 27 00 Skanderborg .................................................................................. 87 55 28 55 Skive ...............................................................................................87 55 27 55

Søren Grosen Afdelingsleder 87 55 28 15 sg@viauc.dk

Ebbe Raun Afdelingsleder 87 55 27 80 er@viauc.dk

Åbningstid Mandag - torsdag ..........................................................................9.00 - 16.00 Fredag ............................................................................................9.00 - 14.00 Fleksibel åbningstid

Grupper kan i Informationssamlingen aftale besøg, der går ud over almindelig åbningstid. Kontakt afdelingen eller konsulenten for fagområdet for en aftale.

UDLÅNSSAMLINGERNE Herning ...........................................................................................87 55 27 00 Skanderborg .................................................................................. 87 55 28 44 Skive ................................................................................................87 55 27 55 Åbningstid Mandag - torsdag ..........................................................................9.00 - 15.00 Fredag ............................................................................................9.00 - 14.00

FERIELUKNING 2009 - 2010 VIA CFU holder ferielukket efter følgende plan: Juleferie Vinterferie

Uge 52 - 53 23. december - 3. januar Uge 7 15. februar - 19. februar

Påskeferie

29. marts - 5. april

Sommerferie

Uge 27 - 28 - 29 - 30 5. - 31. juli 2010

ADRESSER VIA Center for Undervisningsmidler y Herning A.I. Holms Vej 97, 7400 Herning E-mail: cfu.herning@viauc.dk VIA Center for Undervisningsmidler y Skanderborg Vesterskovvej 4, 8600 Skanderborg E-mail: cfu.skanderborg@viauc.dk VIA Center for Undervisningsmidler y Skive Kastanievænget 5, 7800 Skive E-mail: cfu.skive@viauc.dk

www.viacfu.dk VIA Center for Undervisningsmidler x reflex 2x2009

Kursusdel.indd 67

67 01-10-2009 13:23:02


Skolebogmessen På sporet af den gode undervisning DGI-huset, Århus · 14. og 15. april 2010 · Begge dage 9 - 17 Mød blandt andre:

Christine Antorini åbner messen

Peter Lund Madsen Følelser eller intelligens

Rasmus Sune Jørgensen Pædagogik og it

Bo Kampmann og Trine May Computerspil i danskundervisningen

Kenneth Bøgh Andersen Den Store Djævlekrig og De Hvide Mænd

Morten Albæk Mellem det vi siger, og det vi gør

Thorkild Thejsen og Dorthe Carlsen Det gode læremiddel?

Lene Kaaberbøl Forfatterskab - Sirene

Ruth Mulvad Faglig læsning

skolebogmessen.dk Reflex bagside.indd 1

01/10/09 14.33

Reflex  

Kursuskatalogt 2009

Reflex  

Kursuskatalogt 2009

Advertisement