__MAIN_TEXT__

Page 1

პროგრამა „ლოგოსი“

წიგნის შეძენისთვის მოგვწერეთ ფეისბუქ გვერდზე: წიგნის მაღაზია “რუსთაველის 16”


ევრიპიდე. ჰეკაბე. ფასი 8 ლარი, საფესტივალო ფასი 6 ლარი

ukiduresad daZabul sulier mdgomareobaSi myofi hekabes saxe evripides Semoqmedebis Sedevria.

evripide evripide

„hekabe“ evripides Semoqmedebis adreuli periodis qmnilebaa. misi aTenuri premiera Sedga „medeasa“ da „hipolitosis“ Semdeg, savaraudod, Zv. w. 424 wels. tragediaSi warmodgenilia troas dedoflis, hekabes SurisZiebis istoria. odesRac didebuli, magram ukve usamSoblood darCenili, damonebuli dedofali, romelsac Tvalwin moukles meuRle – mefe priamosi da romelic Svilebis Semzarav sikvdils moeswro, yovlad warmoudgenel SurisZiebas ganizraxavs. imdenad sulisSemZvrelia misi tragedia, rom Tavad berZenTa mTavarsardalsac ki misdami TanagrZnobis gancda eufleba.

hekabe

hekabe ISBN 978-9941-468-41-4

ევრიპიდე. ფინიკიელი ქალები ფასი 10 ლარი, საფესტივალო ფასი 7 ლარი

antikuri xanis „dramaturgTa did sameulSi“ Tebes miToss mniSvnelovani adgili ekava. am mxriv gansakuTrebul interess oidiposis va­ JiSvilebis, eteoklesisa da polinikesis Tema iwvevda, radganac is samSoblos siyvarulis gancdaze msjelobis safuZvels qmnida. evripide tragediaSi „finikieli qalebi“ mra­ val siaxles sTavazobda Tavis mayurebels ro­ gorc siuJetis ganviTarebis, aseve personaJTa xasiaTebis gamZafrebis Tu konfliqtTa simrav­ lis TvalsazrisiT. is TiTqos Segnebulad emij­ neboda yovelive imas, rac iyo umaTavresi ukve arsebul dramebSi da cdilobda yvela kon­ fliqtSi samSoblos Tema gaexada mniSvnelova­ ni. amiT dramaturgi erTgvarad afxizlebda Ta­ namedroveTa tradiciul rwmenas da arsebiTad scildeboda winamorbedTa heroikul Teatrs.

programa `logosi~

ნიკოს კაზანძაკისი. ქრისტე კვლავ ჯვარს ეცმის I-II ნაწილი. ფასი 20 ლარი, საფესტივალო ფასი 14 ლარი


patristikuli kvleva saqarTveloSi

ექვთიმე კოჭლამაზიშვილი. ევაგრე პონტოელის Antirrhetikos-ის ძველი ქართული თარგმანი. ფასი 10 ლარი, საფესტივალო ფასი 7 ლარი

eqvTime koWlamazaSvili

evagre pontoelis Antirrhetikos-is Zveli qarTuli Targmani IV

ანტიკური ლიტერატურა.ფასი 20 ლარი, საფესტივალო ფასი 15 ლარი

რისმაგ გორდეზიანი. ინოვაცია ფორმალიზმი ავანგარდი ანტიკურ ლიტერატურაში. ფასი 25 ლარი, საფესტივალო ფასი 18 ლარი


ბერძნული ლიტერატურა. ფასი 25 ლარი, საფესტივალო ფასი 18 ლარი rismag gordeziani daibada 1940 wlis 9 ivniss TbilisSi. daam­ Tavra Tbilisis saxelmwifo universiteti klasikuri filo­ logiis specialobiT. 1996­2017 wlebSi iyo misive iniciativiT Seqmnili Tsu klasikuri filologiis, bizantinistikisa da neogrecistikis saswavlo­samecniero institutis direqtori. amJamad aris emeritusi profesori, saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis akademikosi, saqsoniis (gfr) mecnierebaTa akademiis wevr­korespondenti, vinkelmanis saerTaSoriso sazo­ gadoebis (gfr) wevri. saberZneTis arqeologiuri sazogadoebis sapatio wevri, saberZneTis mweralTa kavSiris wevri, baTumisa da quTaisis saxelmwifo universitetebis sapatio doqtori, saerTaSoriso Jurnal P`fasisis~ da enciklopediis „antikuri kavkasia“ mTvari redaqtori, ocdaaTamde wignisa da orasamde statiis avtori. wigni moicavs berZnuli literaturis umaRlesi aRmavlobis periodis – elinuri epoqis (Zv.w. VIII­IV ss.) poetTa da prozaikosTa (homerosi, hesiode, arqiloqosi, soloni, al­ keosi, sapfo, anakreoni, pindarosi, esqile, sofokle, evripide, aristofane, herodotosi, Tukididesi, qsenofoni, platoni, aris­ totele...) Semoqmedebas, romelTac safuZveli daudes evropul sityvakazmul mwerlobas. wigni gankuTvnilia ara marto specia­ listebisa da universitetebis studentebisaTvis, aramed antiku­ ri literaturiT dainteresebul mkiTxvelTa farTo wrisaTvis.

rismag gordeziani rismag gordeziani

berZnuli literatura berZnuli literatura

elinuri epoqis poezia da proza

elinuri epoqis poezia da proza

programa `logosi~

viqtoria juReli viqtoria juReli

Teodorite kvireli I

ვიქტორია ჯუღელი. ნეტარი თეოდორიტე კვირელი. ფასი 55 ლარი, საფესტივალო ფასი 44 ლარ

netari

Teodorite kvireli: cxovreba, moRvaweoba, mrwamsi,

netari

ვიქტორია ჯუღელი. ნეტარი თეოდორიტე კვირელი. ფასი 55 ლარი, საფესტივალო ფასი 44 ლარი

Txzulebebi da maTi qarTuli Targmanebi


იამზე გაგუა. ეპიკური გმირის ზნეობრივი კოდექსი. ფასი 9 ლარი, საფესტივალო ფასი 7 ლარი

განათლება ძველ რომში. ფასი 8 ლარი, საფესტივალო ფასი 5 ლარი

რომან მიმინოშვილი. იოანე დამასკელის „გარდამოცემის“ ქართული თარგმანები. ფასი 20 ლარი, საფესტივალო ფასი 15 ლარი


რისმაგ გორდეზიანი. პლატონი თანამედროვე სამეცნიერო ჰიპოტეზების კონტექსტში. საფესტივალო ფასი 3 ლარი

გაიუს ვალერიუს ფლაკუსი. არგონავტიკა. ფასი 10 ლარი, საფესტივალო ფასი 7 ლარი

გელათის აკადემია.სხუა ათინა და მეორე იერუსალიმი სასწავლებელი ყრმათათვის. ფასი 20 ლარი, საფესტივალო ფასი 14 ლარი


ვალერი ასათიანი. ბიზანტიური ცივილიზაცია ფასი 20 ლარი

ვალერი ასათიანი

კლასიკოსი

ვალერი ასათიანი

კლასიკოსი

ვალერი ასათიანი. კლასიკოსი. გრიგოლ ფილიმონის ძე წერეთელი 1870‑1939. ფასი 35 ლარი, საფესტივალო ფასი 25 ლარი

გრიგოლ ფილიმონის ძე წერეთელი

ვალერი ასათიანი. კრებული. ფასი 10 ლარი, საფესტივალო ფასი 7 ლარი


თინათინ გიორგობიანი. ბერძნული ენის ისტორიული გრამატიკის საკითხები. ფასი 7 ლარი, საფესტივალო ფასი 5 ლარი

თინათინ გიორგობიანი. ბერძნული ენის დიალექტები. ფასი 7 ლარი, საფესტივალო ფასი 5 ლარი

სოფიო შამანიდი. აუტანელი ქალები. ფასი 7 ლარი, საფესტივალო ფასი 5 ლარი


დამანა მელიქიშვილი. ქართული ზმნის სისტემური მორფოსინტაქსური ანალიზი. ფასი 7 ლარი, საფესტივალო ფასი 5 ლარი

ნეოგრეცისტიკა საქართველოში. ფასი 7 ლარი, საფესტივალო ფასი 5 ლარი

თეა დულარიძე. ელჩობა ძველაღმოსავლურ ტრადიციასა და ჰომეროსის ეპოსში. ფასი 10 ლარი, საფესტივალო ფასი 8 ლარი


მანანა ფხაკაძე. მენანდროსის ხასიათები და დრამატურგიული ტექნიკა. ფასი 8 ლარი, საფესტივალო ფასი 5 ლარი

აკაკი ურუშაძე. ძველი კოლხეთი. ფასი 15 ლარი, საფესტივალო ფასი 10 ლარი

ნანა ტონია. ანტიკურობა და ევროპული ლიტერატურა ფასი 8 ლარი, საფესტივალო ფასი 6 ლარი


სოფიო შამანიდი. კლასიკური ტრადიცია ახალ ბერძნულ მწერლობაში. ფასი 10 ლარი, საფესტივალო ფასი 7 ლარი

მედეა აბულაშვილი. რიტუალის ფენომენი ბერძნულ ხალხურ სიმღერებში. ფასი 7 ლარი, საფესტივალო ფასი 5 ლარი

ქეთი ნიჟარაძე. ტროას მითოპოეტური და ისტორიული აღქმა ჰომეროსთან.ფასი 7 ლარი, საფესტივალო ფასი 5 ლარი


პორფირიოსი. ამოსავალი პრინციპები გონითი სინამდვილისთვის „სენტენციები“ფასი 7 ლარი, საფესტივალო ფასი 5 ლარი

ევროპული ღირებულებები. ევროპული იდენტობის იდეა. ფასი 10 ლარი, საფესტივალო ფასი 7 ლარი

ბიზანტინოლოგია საქართველოში 3-1. ფასი 25 ლარი, საფესტივალო ფასი 15 ლარი


შვიდკარიბჭიანი თებე. ფასი 7 ლარი, საფესტივალო ფასი 5ლარი

პრომეთე და ადამიანის მოდგმა. ფასი 7 ლარი, საფესტივალო ფასი 5 ლარი

ქაოსიდან კოსმოსამდე. ფასი 7 ლარი, საფესტივალო ფასი 5 ლარი


დიდი ზეციური ღმერთები. ფასი 7 ლარი, საფესტივალო ფასი 5 ლარი

არგონავტები. ფასი 7 ლარი, საფესტივალო ფასი 5 ლარი

ლაშა ბუღაძე. HOMO EX MACHINA. საფესტივალო ფასი 5 ლარი


პლუტარქოსი მორალიები. ფასი 15 ლარი, საფესტივალო ფასი 10 ლარი

ბერძნული იდიომები დაგამოთქმები ქართულად. ფასი 10 ლარი, საფესტივალო ფასი 7 ლარი

რომაული ლირიკის მწვერვალები.ფასი 15 ლარი, საფესტივალო ფასი 10 ლარი


ოდესღაც ძველ საბერძნეთში. ფასი 10 ლარი, საფესტივალო ფასი 7 ლარი

ნარკვევები ახალბერძნულ ლიტერატურში. ფასი 15 ლარი, საფესტივალო ფასი 10 ლარი

პუბლიუს ოვიდიუს ნაზონი.ფასი 7 ლარი, საფესტივალო ფასი 5 ლარი


დიგენის აკრიტასი. ფასი 10 ლარი, საფესტივალო ფასი 7 ლარი

თეოკრიტოსი. იდილიები. ფასი 7 ლარი, საფესტივალო ფასი 5 ლარი

პუბლიუს კორნელიუს ტაციტუსი.ფასი 6 ლარი, საფესტივალო ფასი 4 ლარი


კოსტას მონტისი ლექსები. ფასი 5 ლარი, საფესტივალო ფასი 3 ლარი

ჰერო(ნ)დასი. მიმიამბები. საფესტივალო ფასი 4 ლარი

სცენები ილიადიდან. ფასი 10 ლარი, საფესტივალო ფასი 7 ლარი


გახსოვდეს ათენელები. ფასი 7 ლარი, საფესტივალო ფასი 5 ლარი

კონსტანტინოს კავაფისი. სულის სახლში. ფასი 15 ლარი, საფესტივალო ფასი 10 ლარი

ფსევდოლო. საფესტივალო ფასი 4 ლარი


ვანგელის ხაძიიანიდის. ოთხი კედელი ფასი 10 ლარი, საფესტივალო ფასი 7 ლარი

ანდონის სამარაკისი. მოთხრობები. საფესტივალო ფასი 3 ლარი

ელიანე. ნაირ-ნაირი ამბები. ფასი 8 ლარი, საფესტივალო ფასი 5 ლარი


გაიუს სალუსტიუს კრისპუსი. თხზულებები. ფასი 10 ლარი, საფესტივალო ფასი 6 ლარი

არგონავტები საფესტივალო ფასი 3 ლარი

გივი გაჩეჩილაძე. ნაცნობი თარგმანები უცნობი ლირიკა.ფასი 8 ლარი, საფესტივალო ფასი 6 ლარი


საუბრობ ლათინურად? ფასი 7ლარი, საფესტივალო ფასი 5 ლარი

ძველი ბერძნული ენა. ფასი 10 ლარი, საფესტივალო ფასი 7 ლარი

ძველი ბერძნული ენა დამწყებთათვის. ფასი 10 ლარი, საფესტივალო ფასი 8 ლარი


აკაკი ურუშაძე. ძველი ბერძნული ფასი 25 ლარი, საფესტივალო ფასი 15 ლარი

ლათინური ენა იურისტებისათვის .ფასი 8 ლარი, საფესტივალო ფასი 5 ლარი

საკითხავი მასალა ბერძნულ და ლათინურ ენებში.ფასი 10 ლარი, საფესტივალო ფასი 6 ლარი


ლათინური ენა I. ფასი 10 ლარი, საფესტივალო ფასი 7 ლარი ლათინური ენა II. ფასი 10 ლარი, საფესტივალო ფასი 7 ლარი

ანტიკური კავკასი II,1. ფასი 25 ლარი, საფესტივალო ფასი 17 ლარი ანტიკური კავკასი II,2. ფასი 25 ლარი, საფესტივალო ფასი 17 ლარი ანტიკური კავკასი III. ფასი 30 ლარი, საფესტივალო ფასი 22 ლარი

enciklopedia

enciklopedia

ლ-რ

IV, 1

IV, 1


ქართული ენის გრამატიკა. ფასი 15 ლარი, საფესტივალო ფასი 12 ლარი

სვეტლანა ბერიკაშვილი. ქართულბერძნული კონტრასტული გრამატიკა. ფასი 7 ლარი, საფესტივალო ფასი 5 ლარი

ირინე ტატიშვილი. ქართულხეთური ლექსიკონი. ფასი 15 ლარი, საფესტივალო ფასი 12 ლარი


ახალბერძნულ-ქართული ლექსიკონი. ფასი 75 ლარი, საფესტივალო ფასი 50 ლარი

მცირე ახალბერძნულ-ქართული ლექსიკონი.ფასი 20 ლარი, საფესტივალო ფასი 12 ლარი

ქართულ-ახალბერძნული ლექსიკონი. ფასი25 ლარი, საფესტივალო ფასი 18 ლარი

Profile for program_logos

საგამომცემლო პროგრამა „ლოგოსი“  

საგამომცემლო პროგრამა „ლოგოსი“  

Advertisement