2019 programi usposabljanj MEPI

Page 1

USPOSABLJANJA v PROGRAMU MEPI 2019 Informacije o usposabljanjih Modul 1 – Tečaj za mentorje Modul 2 – Tečaj za voditelje pustolovskih odprav Modul 3 – Tečaj trdih veščin za voditelje pustolovskih odprav Modul 4 – Tečaj uporabe aktivnih in dinamičnih metod poučevanja

Zavod MEPI – Mednarodno priznanje za mlade Litostrojska 52 1000 Ljubljana neda@mepi.info www.mepi.si


I.

PROGRAMI USPOSABLJANJ

MODUL 1 – Tečaj za mentorje MEPI Termin

Ura

Vsebina

Dan 1 8.00 – 8.45

Uvod in spoznavanje

8.45 – 10.00

Zgodovina in filozofija programa

10.00 – 10.15 10.15 – 11.00

Odmor Področje pustolovskih odprav

11.00 – 11.30

Vloge odraslih v programu MEPI

11:30 – 13.00

13.00 – 14.00 14.00 – 15.30

Mentorstvo v programu MEPI Uvod Jaz kot MEPI mentor: vodja oz. voditelj Kosilo Mentorstvo v programu MEPI: cilji in načrtovanje

15.30 – 15.45

Odmor

15.45 – 16.30

Izvajanje programa: letni cikel načrtovanja

16.30 – 17.00

Vrednotenje dneva

8.00 – 8.45

Pregled tematike 1. dne

8.45 – 9.30

12.30 – 14.00

Izvajanje programa: Mednarodna dimenzija programa MEPI Spletni viri, podporni material Odmor Izvajanje programa Spletni indeks dosežkov Kosilo Mentorstvo v programu MEPI: primeri iz prakse

14.00 – 15:00

Izvajanje programa: Primer iz prakse

15.15 – 15.30 15.30 – 16.30

Odmor Vpeljava programa in načrtovanje

16.30 – 17.00

Vrednotenje tečaja in zaključek

Dan 2

9.30 – 9.45 9.45 – 11.30 11.30 – 12.30

Cilji tečaja: -

razumevanje filozofije, zgodovine, strukture in zahteve programa, razumevanje različnih vlog odraslih pri izvajanju in podpori progama, razumevanje učinkov, ki jih ima program MEPI na mladostnike, poznavanje in razumevanje koncepta mentorstva mladim v programu, seznanitev z uporabo razpoložljivih MEPI gradiv in materialov, virov informacij, orodij (podpora pri izvajanju programa: spletni indeks dosežkov).


MODUL 2 – Tečaj za voditelje pustolovskih odprav (koncept in filozofija) Termin

Vsebina

Ura

Dan 1 08:00 – 08:30

Prihod tečajnikov in jutranja kava

08.30 – 09:00

Spoznavanje in ogrevanje

09.00 – 09:40

Koncept in struktura področja pustolovskih odprav

09:40 – 10:00

Pregled procesa pustolovske odprave in vlog odraslih

10:00 – 10:30

Oblikovanje skupine udeležencev, namena in ciljev odprave

10:30 – 10:45

ODMOR

10:45 – 11:30

Struktura pripravljalnih treningov na področju odprav

11:30 – 12:30

Spremljanje pustolovskih odprav

12:30 – 13:30

KOSILO

13:30 – 14:15

Izgradnja tima

14:15 – 16:15

Topografija in orientacija

16:15 – 16:30

ODMOR

16:30 – 18:00

Ocenjevanje pustolovskih odprav in 20 kriterijev

18:00 – 18:30

Vrednotenje dneva

18.30 – 19.30

VEČERJA

07.00 – 08:00

ZAJTRK

08:00 – 08.30

Ponovitev snovi prejšnjega dne

08.30 – 10:00

Proces načrtovanja odprave

10:00 – 10:15

ODMOR

10.15 – 11.45

Proces izvedbe odprave

11.45 – 12.30

Vrednotenje odprave in dosežkov udeležencev; opisna ocena

12.30 – 13.30

KOSILO

13.30 – 17.15

Praktična izkušnja načrtovanja odprave – terensko delo

17.15 – 18.15

Načrtovanje spremljanja in ocenjevanja odprave – priprava na naslednji dan

18.15 – 18.30

Vrednotenje dneva

18.30 – 19.30

VEČERJA

07.00 – 08.00

ZAJTRK

08.00 – 09.00

Priprava na mini odpravo in kontrolni pregled

09.00 – 13.00 13.00 – 14.00 14.00 – 14.45

Izvedba mini odprave KOSILO Ustno poročanje o odpravi

14.45 – 15.15

Zaključne aktivnosti »projekta«: poročilo in predstavitev

15.15 - 15.45

Vrednotenje tečaja; zaključek

Dan 2

Dan 3

Cilji tečaja: razumevanje pomena, koncepta pustolovskih potovanj v programu MEPI, vpogled in razumevanje vlog odraslih oseb na področju MEPI odprav, znanje načrtovanja in izvajanja aktivnosti na področju MEPI odprav (odprava kot projektno delo), razumevanje aktivnosti in časovnih kriterijev v okviru področja pustolovskih odprav in vzdrževanje ustreznih standardov,


-

razumevanje različnih vrst pustolovskih odprav, razumevanje pomena pripravljalnih treningov, načrtovanja in izvajanja le-teh pred poskusno in kvalifikacijsko odpravo, razumevanje zahtev poskusne in kvalifikacijske odprave, zmožnost izvajanja vrednotenja izvedenih odprav z udeleženci, razumevanje pomembnost zagotavljanja varnosti udeležencev v času trajanja odprave, poznavanje virov informacij, pomoči in podpore pri izvajanju aktivnosti na področju odprav MEPI.


MODUL 3 – Tečaj trdih veščin za voditelje MEPI odprav Termin

Ura

Vsebina

Dan 1 08.00 – 08.30

Prihod in jutranja kava

08.30 - 09.15

Uvod in ogrevanje

Sklop A: Orientacija, topografija, gibanje v naravi 09.15 – 10:00

Osnovni principi pri poučevanju orientacije - kako približati orientacijo mladim?

10.00 – 10.45

Topografija in orientacija: merilo in razdalje, legenda, podajanje lokacije

10.45 – 11.00

Odmor

11.00 – 13.00

Topografija in orientacija: koordinatni sistem, azimut, določanje stojišča

13.00 – 14.00

Kosilo

14.00 – 16.00

Topografija in orientacija: praktično delo na prostem

16.00 – 16.15

Odmor

16.15 – 18.00

Topografija in orientacija: relief

18.00 – 18.30

Vrednotenje dneva

18.30 – 19.30

Večerja

20.00 – 22.00

Nočna orientacija (opcijsko)

Dan 2 Sklop B: Oprema in krizne situacije na odpravi 07.00 – 08.00

Zajtrk

08.00 – 10.00

Oprema na odpravah

10.00 – 10.15

Odmor

10.15 – 13.00

Prva pomoč

13.00 – 14.00

Kosilo

14.00 – 15.15

Izzivi spremljanja/ocenjevanja skupin

15.15 – 16.00

Prva pomoč

16.00 - 16.15

Odmor

16.15 – 18.00

Uporaba računalniških orodij pri načrtovanju odprav (priprava kart)

18.00 – 18.30

Vrednotenje dneva

18.30 – 19.30

Večerja

20.00 – 22.00

Priprava tabornega ognjišča (opcijsko)

Dan 3 Sklop C: Preizkus znanja in vrednotenje 07.00 – 08.00

Zajtrk

08.00 – 13.00

Orientacijski pohod – preizkus znanja

13.00 – 14.00

Kosilo

14.00 – 15.00

Vrednotenje in zaključek tečaja

Cilji tečaja: usposobljenost izvajalcev za samostojno izvajanje pustolovskih odprav programa MEPI, poznavanje veščin preživetja v naravi kot možnosti za team building, poznavanje metod za poučevanje trdih veščin na področju pustolovskih odprav, zagotavljanje enakega nivoja znanja trdih veščin pri izvajalcih programa MEPI.


MODUL 4 – MEPI: Tečaj uporabe aktivnih in dinamičnih metod poučevanja Termin

Ura

Vsebina

Dan 1 08.00 – 08.15 08.15 – 10.15 10.15 – 10.30 10.30 –13.00 13.00 – 14.00 14.00 – 16.00 16.00 – 16.15 16.15 – 16.45 16.45 – 17.30

Prihod in jutranja kava Priprava terena uvod; načrtovanje in izbira aktivnosti;klasifikacija metod Ledolomilci; ogrevalčki; poživilčki; razdelitev v skupine Odmor Izgradnja tima in skupinska dinamika vloge v timu, zaupanje, vodenje Kosilo Razvoj mehkih veščin in dvig ozaveščenosti Odmor Zapomnitev snovi ter krepitev podane snovi oz. naučenega Vrednotenje in zaključek

Cilji tečaja: razumevanje pomena aktivnih metod pri poučevanju mehkih veščin, pridobitev novih izkustev in uporaba le-teh pri nadaljnjem delu v razredu, poznavanje novih metod neformalnega poučevanja, dvig motivacije za implementacijo novih znanj, orodij v razredu, poznavanje spletnih virov (dostop do aktivnih metod), vključitev metod v učni proces, razumevanje različnih vrst aktivnih metod, razumevanje uporabnosti aktivnih metod pri delu z mladimi v okviru kurikula, izkušnja drugačnega, alternativnega pristopa k oblikovanju in izvajanju učne ure.


II.

METODE IN NAČINI DELA

Tečaji potekajo v obliki teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del poteka v obliki interaktivnih delavnic v učilnici, medtem ko praktični del poteka večinoma na terenu (odvisno tudi od vsebinskega sklopa ter modula). Tečaj je v praktičnem delu usmerjen predvsem v pravilno in varno izvedbo usposabljanja mladih udeležencev. -

Dinamično predavanje z aktivnim sodelovanjem udeležencev, delo v dvojicah in skupinsko delo, interaktivna predavanja, predstavitev primerov dobre prakse, diskusije in debate, metoda prikaza oz. demonstracije ter razlaga (slike, zemljevidi), praktične vaje, interakcijske vaje, video iztočnica, viharjenje možganov, metoda igre (uporaba igre pri delu z mladimi), študija primera, vrednotenje, aktivnosti na prostem, igre skupinske dinamike, terensko/praktično delo, test.

Tečajniki Modula 1 in Modula 2 morajo opraviti preizkus znanja, ki se opravi po končanem usposabljanju.

III.

UDELEŽENCI

Zgornje število na posameznem izobraževanje je omejeno na 16 tečajnikov. Za potrebe praktičnega dela so tečajniki razvrščeni v manjše skupine. Tečajniki morajo opraviti preverjanje znanja, ki se opravi ob koncu usposabljanja (zadnje velja za module 1, 2 in 3). Morebitni primanjkljaj znanja s področja trdih veščin za pustolovske odprave tečajniki lahko nadoknadijo na Modulu 3 pred ali po opravljenem Modulu 2. Vsem tečajnikom se priporoča udeležba na Modulu 3, še posebej pa tistim, ki bodo pustolovske odprave v praksi tudi izvajali.

IV.

LOKACIJE USPOSABLJANJ

Tečaji potekajo na vnaprej določeni lokaciji, razvidni iz prijavnice. Za večdnevne tečaje sta zagotovljena nastanitev in prehrana.

V.

ČAS TRAJANJA USPOSABLJANJ

Modul 1 v obsegu 2 dni (19 pedagoških ur) Modul 2 v obsegu 3 dni (28 pedagoških ur) Modul 3 v obsegu 3 dni (28 pedagoških ur) Modul 4 v obsegu 1 dan (9 pedagoških ur)


VI.

STROŠKI USPOSABLJANJ

Kotizacija za 2-dnevni Tečaj za mentorje (Modul 1) znaša 80 EUR. Stroške prevoza, prehrane in nastanitve pokriva vsak udeleženec sam oziroma pošiljajoča organizacija. Kotizacija za 3-dnevni Tečaj za voditelje MEPI odprav (Modul 2) znaša 120 EUR. Stroške prevoza, prehrane in namestitve pokriva vsak udeleženec sam oziroma pošiljajoča organizacija). Kotizacija za 3-dnevni Tečaj trdih veščin – področje odprav (Modul 3) znaša 120 EUR. Stroške prevoza, prehrane in namestitve pokriva vsak udeleženec sam oziroma pošiljajoča organizacija. Kotizacija za 1-dnevni Tečaj MEPI: Neformalne metode poučevanja v razredu znaša 70 EUR. Stroške prevoza in prehrane pokriva vsak udeleženec sam oziroma pošiljajoča organizacija. Stroški nastanitve in prehrane znašajo okvirno 15-30 EUR/dan (odvisno od lokacije, kjer poteka usposabljanje).

VII.

PRIJAVA

Prijava na posamezen tečaj je možna samo preko spletne aplikacije http://gaha.si/prijave/ najkasneje 20 dni pred pričetkom posameznega usposabljanja. Po vnosu podatkov sistem generira prijavnico (v .pdf obliki), ki jo morata izvajalska organizacija in udeleženec natisniti, podpisati ter žigosati in nato v skenirani obliki naložiti na http://gaha.si/prijave/index.php/oddaja-dokumentov/ najkasneje 20 dni pred pričetkom posameznega usposabljanja. Izvajalska organizacija lahko prijavnico pošlje tudi po navadni pošti na naslov Zavod MEPI, Litostrojska 52, 1000 Ljubljana, prav tako najkasneje 20 dni pred pričetkom tečaja. V primeru, da izvajalska organizacija prijavlja več udeležencev usposabljanja, mora za vsakega posebej vnesti podatke v spletno aplikacijo in pripraviti ločene prijavnice. Najkasneje 20 dni pred pričetkom tečaja mora izvajalska organizacija Zavodu MEPI (če udeležence prijavlja na Modul 1, Modul 2) oz. Društvu GAHA Slovenija (če udeležence prijavlja na Modul 3, Modul 4) po navadni pošti posredovati veljavno naročilnico, ki služi kot podlaga za izdajo računa za stroške usposabljanja. Z oddajo elektronske prijave se izvajalska organizacija in udeleženci strinjajo s splošnimi pogoji. Oddana prijavnica pomeni prijavo na tečaj, izvajalska organizacija pa potrdi udeležbo prijavljenih oseb s posredovanjem podpisane in žigosane prijavnice na način, kot je to opisano zgoraj. V primeru, da izvajalska organizacija najkasneje 20 dni pred pričetkom usposabljanja ne posreduje podpisane in žigosane prijavnice ter veljavne naročilnice, se prijava zavrže. Odjava od usposabljanja je mogoča najkasneje 5 delovnih dni pred pričetkom usposabljanja. V primeru kasnejše odjave ali neudeležbe brez odjave v veljavnem roku si Zavod MEPI in Društvo GAHA Slovenija pridržujeta pravico, da zaračunata 100% cene usposabljanja.