Page 62

62

utrzymanie ruchu

olbrzymie znaczenie jako dziedzina praktyki gospodarczej, ponieważ obejmuje ona wszystkie problemy, które dotyczą użytkowania i obsługiwania pojedynczego urządzenia oraz grupy maszyn, zarówno z obszarów techniki jak i organizacji. Podczas eksploatacji maszyn ujawniają się błędy popełnione w fazach poprzednich, będące przyczynami uszkodzeń obniżających niezawodność i gotowość maszyn, a także utrudniające usuwanie tych uszkodzeń (bojar. P., Drelichowski l., żółtowski m. 2012). Do innych przyczyn powstawania uszkodzeń zaliczamy: •    zachodzące procesy: zużywania, korozji i starzenia, którym zawsze podlegają elementy maszyn w fazie ich eksploatacji, •    błędy wynikające z niewłaściwego współdziałania człowieka z maszyną podczas jej użytkowania i obsługiwania (Ścieszka st., Żołnierz M. 2012). Eksploatowane maszyny zmieniają swoje właściwości w całym okresie istnienia, samorzutnie lub wskutek zewnętrznych oddziaływań. Stąd użytkownik maszyn musi mieć możliwość oceny skali zachodzących zmian, aby mógł podjąć racjonalną decyzję co do dalszej ich eksploatacji. Rozwiązaniem tego problemu staje się możliwe, jeżeli określi się stan maszyny, który informuje o obecnych wartościach cech danej maszyny. Podczas wykonywania oceny stanu maszyny mówimy o dwóch stanach: technicznym i eksploatacyjnym. Stan techniczny maszyny zmienia się w sposób ciągły, co skutkuje istnieniem nieskończenie wielu stanów. W praktyce eksploatacyjnej maszyn najważniejsze są dwa stany - stan zdatności oraz stan niezdatności (Słowiński B. 2014). Zarządzanie eksploatacją maszyn obejmuje: planowanie oraz podejmowa-

nie decyzji, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie. Działania takie są realizowane z zamiarem osiągnięcia celów globalnych i cząstkowych w wyniku racjonalnego wykorzystania zasobów systemu eksploatacji (ludzkich, finansowych, rzeczowych oraz informacyjnych) (Woźniakowski A. 2006). Istotą eksploatacji obiektów technicznych są następujące cele: •    racjonalne użytkowanie obiektów technicznych, •    utrzymanie obiektów technicznych w stanie zdatności funkcjonalnej oraz zadaniowej. Do działań eksploatacyjnych maszyn należą: stabilizacja warunków eksploatacji, stabilizacja cieplna, optymalizacja obciążeń, badania kontrolne, prognozowanie uszkodzeń (nadzorowanie), regeneracja oraz wprowadzenie nadmiaru eksploatacyjnego maszyn (Legutko St. 2011). Strategia eksploatacyjna to racjonalne wykorzystanie maszyn zgodnie z przyjętymi sposobami ich użytkowania oraz obsługiwania, a także relacje zachodzące między nimi. W badaniach eksploatacyjnych maszyn decydującym parametrem jest czas ich użytkowania, który znacząco wpływa na strategię eksploatacji maszyn oraz powoduje jej modyfikację lub wręcz istotną zmianę. Wykonanie obsługiwań maszyn wyłącznie po uszkodzeniu pewnych ich elementów nie jest uzasadnione ekonomicznie, gdyż prowadzi zawsze do wzrostu kosztów zakładu. W tym celu opracowano różne systemy prowadzenia obsług profilaktycznych: •    działania prewencyjne (gdy obiekt techniczny jest sprawny), •    działania korekcyjne (kiedy mamy do czynienia z awarią maszyn). Służby utrzymania ruchu, w celu podniesienia efektywności działania maszyn, mogą działać według różnych

systemów eksploatacyjnych. Wyróżnia się działania reaktywne, prewencyjne, predykcyjne oraz proaktywne. Istotne jest zaplanowanie właściwych dla obsługiwanych maszyn proporcji tychże możliwych systemów eksploatacyjnych. Optymalne zestawienie różnych systemów postępowania jest bazą systemu opierającego się na niezawodności. Strategia eksploatacji maszyn wsparta na niezawodności jest połączeniem różnych systemów eksploatacyjnych z dominującą rolą systemów predykcyjnych i proaktywnych, które mają zapobiec w przyszłości występowaniu i powtarzaniu się uszkodzeń i problemów eksploatacyjnych. System predykcyjny bazuje głównie na diagnostyce maszyn oraz procesów. Zrealizowana diagnostyka dostarcza niezbędnych informacji koniecznych do przeciwdziałaniu powstaniu awarii oraz przestojów maszyn (Żółtowski b., niziński st. 2010). Eksploatacja maszyn na przykładzie zakładu produkcyjnego branży spożywczej Badany obiekt jest zakładem produkcyjnym z branży słodowniczej produkującym słód jęczmienny, będący podstawowym surowcem używanym do produkcji piwa. Roczna produkcja słodu wynosi średnio ponad 105 tysięcy ton. Zakład jest zlokalizowany w Polsce, a jego właścicielem jest jeden z czołowych producentów słodu na świecie. Słodem browarnianym nazywamy skiełkowane ziarno jęczmienne, wysuszone i pozbawione kiełków. Słodowanie to sztuczny proces kiełkowania jęczmienia. Należy nadmienić, że proces suszenia słodu jest zasilany ziarnem jęczmienia pochodzącym ze skrzyń Saladina, gdzie kiełkuje ziarno wcześniej namoczone w wodzie w zamaczalnikach. Jęczmień skierowany do zamaczalników podlega wcześniej procesowi segregacji i czyszczenia na urządzeniach zlokalizowanych w wieży

AGROindustry

3/2018

Profile for PROGRAFIKA

AGRO industry 2018/3  

Skład publikacji dla firmy Bikotech. DTP Prografika - www.prografika.pl

AGRO industry 2018/3  

Skład publikacji dla firmy Bikotech. DTP Prografika - www.prografika.pl

Advertisement