Page 48

rynek lodów

Klienci preferują lody impulsowe Katarzyna Marino, pion zakupu artykułów świeżych Kaufland Polska

K

lienci sieci Kaufland znajdą w naszych marketach bardzo szeroką gamę lodów. Na co dzień współpracujemy z 5 dostawcami. Dzięki temu możemy oferować naszym klientom aż 249 różnych propozycji lodów, w tym 42 produkty marki własnej K-Classic. Posiadamy lody mleczne z owocami albo z innym dodatkiem – np. czekolady czy słonego karmelu. Poza mlecznymi można kupić też lody sorbetowe, jak i te bez laktozy. Dzięki temu każdy z klientów znajdzie w sieci Kaufland swój ulubiony smak. W lodówkach dostępne są tzw. lody familijne – w większych opakowaniach (od 440 ml do 2,5 litra) oraz tzw. lody impulsowe dla dzieci i dla dorosłych, czyli kupowane pod wpływem impulsu małe porcje, oferowane w kubeczkach, rożkach lub na patyku, które można spożyć w zasadzie od razu po odejściu od sklepowej kasy. Oczywiście chętnym oferujemy też lody impulsowe w wielopakach. Wśród 42 rodzajów lodów, które sprzedajemy pod marką własną K-Classic klienci mają do wyboru wszystkie wymienione kategorie – a więc zarówno familijne (w opakowaniach od 900 ml do 2,5 litra), jak i produkty impulsowe, dostępne także w wielopakach.

Z naszych danych wynika, że najdynamiczniej rosnącą kategorią lodów w sieci Kaufland w 2018 roku jest kategoria produktów impulsowych – a dokładniej lody na patyku dla dorosłych. Jeśli chodzi o najchętniej kupowane lody marki własnej w tym sezonie – są to właśnie lody z kategorii impulsowych.

w ujęciu wartościowym stanowił on ok. 28% przychodów ze sprzedaży. Nastąpiła zasadnicza zmiana kierunków geograficznych w eksporcie. Lody sprzedawane są w przeważającej większości na rynku UE (48 tys. t), w tym 28 tys. t do krajów UE-15. W układzie państw w 2016 r. głównymi rynkami zbytu były: Niemcy (11 tys. t), Czechy (7 tys. t), Wielka Brytania i Rumunia (po 5 tys. t) oraz Węgry (4 tys. t) i Litwa (3 tys. t). W eksporcie do krajów UE-15 średnia cena transakcyjna wyniosła 2,05 EUR/kg, a na rynkach nowych państw członkowskich 1,80 EUR/ kg. Import lodów także wykazywał dużą dynamikę, gdyż średniorocznie zwiększał się on o ok. 18% i w 2016 r. wyniósł 19,5 tys. t. Lody z importu miały mały udział w zaopatrzeniu rynku krajowego - ok. 8%. Lody importowano wyłącznie z UE (19 tys.t), w tym z UE-13 (13 tys. t). Najwięcej lodów importowano z Niemiec (6 tys. t), Węgier (5 tys. t) i Włoch (2 tys. t). Średnia cena płacona w imporcie z krajów UE-15 w yniosła 2,17 EUR/kg, a krajów UE-13 (1,85 EUR/kg). Spożycie lodów w Polsce, mimo wyraźnej tendencji wzrostowej, wciąż utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie w porównaniu z krajami Europy Zachodniej. Według wyników badań budżetów rodzinnych GUS w latach 2000-2016 przeciętna konsumpcja wzrosła dwukrotnie do 3 litrów na osobę. Uwzględniając spożycie lodów w formie zakupów impulsowych oraz w punktach gastronomicznych szacuje się, że bilansowe spożycie lodów wynosi 4-5 litrów na osobę. Równocześnie badania wykazały dużą polaryzację konsumpcji w poszczególnych typach gospodarstw domowych. Największe spożycie ok. 3,5 litrów na osobę występuje w gospodarstwach domowych osób pracujących na własny rachunek, które uzyskują najwyższe dochody. Najmniejszą konsumpcją

charakteryzują się w gospodarstwa domowe osób utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych i rolników ok. 2 litry na osobę. Popyt na lody w Polsce wykazuje relatywnie niską elastycznością dochodową. Według badań IERiGŻ-PIB średni wskaźnik elastyczności dochodowej popytu lodów wyniósł 0,33 i był niższy niż w przypadku jogurtów (0,68). Wzrost dochodów o 1% skutkował zwiększeniem spożycia o 0,33%. W grupach społecznych o najniższych dochodach lody można zaliczyć do dóbr luksusowych, gdyż wskaźniki elastyczności popytu wynosiły 0,57-1,11. W Finlandii i Szwecji średnia konsumpcja wynosi odpowiednio 14 litrów i 12 lirów na osobę. W Niemczech i Włoszech spożycie szacowane jest na 8-9 litrów, a w Czechach 6 litrów. Badania konsumenckie wykazują, że w Polsce preferowanymi smakami lodów są: śmietankowe (wskazanie przez 40% respondentów), waniliowe (20%), czekoladowe (15%) oraz truskawkowe (10%). Rosnący popyt na rynku krajowym i eksport przyczyniły się do wzrostu cen detalicznych, ale ich dynamika była mniejsza od inflacji i cen detalicznych żywności. W latach 2000-2016 skumulowany wskaźnik detalicznych cen lodów wyniósł 130,6%. W tym samym okresie skumulowany wskaźnik inflacji wyniósł 140,9%, a cen detalicznych żywności 149,6%. W okresie trzech kwartałów 2017 r. ceny detaliczne lodów wzrosły o 6% do 11,9 zł/litr. W tym samym czasie inflacja wyniosła 1,8%, a ceny żywności wzrosły średnio o 3,7%.

Duże firmy to przedsiębiorstwa zatrudniające 250 i więcej pracowników.

Średnie firmy to przedsiębiorstwa zatrudniające 50-249 pracowników.

Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 2016, s. 277-293.

1

2

3

AGROindustry

3/2018

Profile for PROGRAFIKA

AGRO industry 2018/3  

Skład publikacji dla firmy Bikotech. DTP Prografika - www.prografika.pl

AGRO industry 2018/3  

Skład publikacji dla firmy Bikotech. DTP Prografika - www.prografika.pl

Advertisement