Page 1

Dodatek do wydania 3/2012 (7)

wydanie specjalne

ISSN: 2083-0009

mleczarstwo

technika i technologia w przemyśle spożywczym

20 lat minęło... SYMPOZJUM

Technika i technologia w przemyśle mleczarskim

Chcemy być krok przed konkurencją Rozmowa z Jackiem Migrałą, prezesem zarządu, dyrektorem generalnym Hochland Polska


Wspomnień czar

Aleksandra Wojnarowska

REDAKCJA ul. Skłodowskiej-Curie 42, 47-400 Racibórz tel. 32 726 79 47, fax 32 720 65 85 redakcja@bitubi.pl

redakcja@bitubi.pl

C

zy na rynku mleka może powtórzyć się kryzys sprzed kilku lat? Nasi politycy walczą o wprowadzenie dopłat do eksportu, równolegle Dacian Ciolos, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Komisji Europejskiej oświadczył, że sytuacja na rynku mleka jest monitorowana i na razie nie widać zagrożenia kryzysem. Bruksela swoje, ale wielu naszych przetwórców już obniżyło ceny mleka w skupie. Lepiej dmuchać na zimne. Tym bardziej, iż fakt obniżania się cen produktów mleczarskich na świecie nie jest równoznaczny ze spadkiem kosztów produkcji.

RADA PROGRAMOWA Lech Maryniak Adam Pawełas (Carlsberg Polska) Ireneusz Plichta (ProEko) prof. Janusz Wojdalski (SGGW) prof. Zygmunt Zander (UWM)

Sytuacja uczy nas, że nigdy nie można zapominać o racjonalnej gospodarce i – szczególnie w czasach prosperity – warto zadbać o obniżanie kosztów stałych, związanych z infrastrukturą, opłatami środowiskowymi czy opłatami za ścieki. Staramy się na bieżąco informować Państwa o aktualnościach technicznych i technologicznych związanych z możliwościami obniżania kosztów funkcjonowania zakładu produkcyjnego. Zapraszamy na naszą stronę www.apbiznes.pl, gdzie dostępne są bezpłatnie wszystkie archiwalne wydania czasopisma.

Życzę zatem Państwu wielu wzruszających chwil, dalszych sukcesów w zarządzaniu zakładami mleczarskimi, dużo zdrowia oraz miłej lektury.

20 lat minęło...

Technika i technologia w przemyśle mleczarskim

REDAKTOR NACZELNA Aleksandra Wojnarowska tel. 535 094 517

Kto poniesie koszty wahań cen? Najprawdopodobniej najsłabsze ogniwa systemu, czyli mleczarnie, które już dzisiaj pracują na bardzo niskiej marży oraz tzw. mleczarnie przerzutowe.

A tymczasem przed nami przemiła uroczystość. Dwudziesta edycja konferencji „Technika i technologia w przemyśle mleczarskim”. Na kolejnych stronach dodatku znajdziecie Państwo mnóstwo archiwalnych zdjęć oraz obszerny tekst profesora Ziajki. Jest nam niezmiernie miło, że to właśnie na naszych łamach mogliśmy opublikować ten niecodzienny materiał.

SYMPOZJUM

SEKRETARZ REDAKCJI Janusz Zakręta tel. 608 664 129

Przypadł mi w udziale miły obowiązek,

PRACOWNIA GRAFICZNA PROGRAFIKA.com.pl DRUK Drukarnia Wydawnictwa NOWINY ul. Olimpijska 20, 41-100 Siemianowice Śl. WYDAWCA Agencja Promocji Biznesu s.c. ul. Skłodowskiej-Curie 42, 47-400 Racibórz tel. 32 726 79 47, fax 32 720 65 85 www.apbiznes.pl

których symboliczną cezurę czasową

a w dalszej kolejności w kierunku

który jednocześnie poczytuję sobie za

określiła słynna polska aktorka Joanna

terapii szokowej, która zbierała również

wielki zaszczyt i wyróżnienie, podzie-

Szczepkowska w Dzienniku Telewizyj-

swoje bogate, często tragiczne żniwo

lenia się z Państwem kilkoma informa-

nym z dnia 28 października 1989 roku

w branży mleczarskiej. Na urynkowieniu

cjami i refleksjami dotyczącymi naszych

mówiąc: „Proszę państwa, 4 czerwca

jedne firmy zyskiwały inne traciły;

1989 roku skończył się w Polsce komu-

to samo zjawisko dotyczyło również

nizm”. W momencie wypowiadania tych

kadry kierowniczej, szeregowych

słów mało kto w Polsce zdawał sobie

pracowników oraz dostawców mleka.

sprawę ze wszystkich konsekwencji

Byli wygrani i przegrani, nie mówiąc już

tej historycznej przemiany ustrojowej.

o sfrustrowanych i zdezorientowanych.

Niezależnie jednak od takich czy innych

Polskie mleczarstwo do 1989 roku

ujęć lub poglądów warto zauważyć,

było praktycznie zorganizowane jako

że zastępowanie realnego socjalizmu

forma spółdzielcza, jednak centralnie

neoliberalnym kapitalizmem przypo-

zarządzana w tak zwanej gospodarce

mleczarskim” zostały włączone na stałe

minało nieraz przysłowie o „wylewaniu

planowej. Pozytywnym aspektem

w roku 1991 i są kontynuowane do chwili

dziecka z kąpielą”. Początkowe zauro-

tak zarządzanej branży było przede

obecnej, a głównym organizatorem był

czenie kapitalizmem powoli ewoluowało

wszystkim bezpieczeństwo finansowe,

ówczesny Instytut Technologii Mleczar-

w kierunku sceptycyzmu w stylu:

zagwarantowane w wysokich państwo-

skiej Akademii Rolniczo – Technicznej

„nie taki anioł piękny jak go malują”,

wych dotacjach do skupu i przetwa-

sympozjów naukowo technicznych. Tradycja organizacji pojedynczych okazjonalnych seminariów dotyczących postępu technologicznego w mleczarstwie sięga lat siedemdziesiątych. Do

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń oraz za treść i poprawność artykułów przygotowanych przez niezależnych autorów. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Dodatek do kwartalnika AGROindustry 3/2012 (7) Nakład: 300 egzemplarzy

reklama

wydziałowego kalendarza spotkań i imprez o charakterze naukowo – technicznym seminaria pod tytułem „Technika i technologia w przemyśle

Prof. dr hab. Stefan Ziajka Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

w Olsztynie wraz firmami polskimi i zagranicznymi współpracującymi z polskim mleczarstwem. Decyzja o corocznej, regularnej organizacji seminariów kojarzących technologię z techniką okazała się bardzo słuszną i trafiła na podatny grunt wiedzy oraz p ole c a

lis topad

2012

na II Konfe rencja Nauko wo-Te chnicz

Bezpiecz eńst wo Prod ukcji i Prac y w Prze myś le Spo żyw czym

@

or g a niz at or: konferencje@bitubi.pl

fachowości kadry inżynieryjno – tech-

p ole c a

listopad

nicznej zatrudnionej w polskim mle-

2012

NOWOCZ ESNE UKŁADY KOGENER ACJI W ENERGET YCE I PRZEMY ŚLE

@

or: or g a niz at kon fere ncje @bi tubi.pl

czarstwie, w znaczącej części będącej absolwentami Alma Mater Cortoviensis. Ważną przesłanką organizacji corocznych seminariów „Technika i technologia w przemyśle mleczarskim” były przemiany społeczno – ustrojowe,

e-w ydanie do pobrania na:

www.apbiznes.pl

SYMPOZJUM DOFINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA

wydanie specjalne

3


mleczarstwo

wydanie specjalne

Wspomnień czar

T

SYMPOZJUM

20 lat minęło...

Technika i technologia w przemyśle mleczarskim

K

TADEUSZ MALCZYK – OSM Koło

Mogę się nazwać naprawdę starym uczestnikiem tej konferencji. Nie oznacza to, że czuję się staro: wręcz przeciwnie, z każdym rokiem mam więcej energii. Uczestnictwo w tych znaczących sympozjach, możliwość spotkania i poznania nowych, wspaniałych znajomych, wyśmienita atmosfera i ciekawe prezentacje sprawiły, że czas spędzony na tych spotkaniach uważam za pożytecznie spędzony. Wiedzę uzyskaną podczas spotkań udało mi się z powodzeniem przenieść i wdrożyć w naszym zakładzie. Gratuluję organizatorom dwudziestej edycji i czekam na dalszą kontynuację.

rzania mleka. W drugiej połowie roku 1989 i

pojedynczych organizacji gospodarczych

skich i dyrektorów zakładów zrozumiało, że

naukowego ówczesnego Wydziału Technologii

wtedy w referatach zagadnienia techniczno

1990 nastąpiło pełne urynkowienie produkcji

a zarazem ponoszenie odpowiedzialności i

w zmieniających się warunkach tylko te

Żywności ART, głównie Instytutu Technologii

– technologiczne związane z produkcją mleka

i przetwórstwa mleka, które w latach 1990 –

ryzyka za sterowanie i wprowadzanie postępu.

organizacje mają szansę na przetrwanie i

Mleczarskiej, z wieloma specjalistycznymi

UHT wydawały się bardzo odległe od polskiej

1993 zaowocowało podwyżką cen, a to - wraz

Przedstawione powyżej przesłanki wymu-

rozwój, które potrafią dostosować się do zmian

zagranicznymi i krajowymi firmami rozpoczy-

praktyki mleczarskiej. Pionierskimi tematami

z obniżeniem się sytuacji materialnej polskiego

siły systemową transformację gospodarczą,

oraz zmiany przewidywać i kreować. Powyższa

nającymi coraz bardziej aktywną działalność

były również niezbyt powszechnie znane

społeczeństwa - spadkiem produkcji mleka

która dotyczyła głównie:

sytuacja wywołała potrzebę zdobycia jeszcze

na rzecz polskiego mleczarstwa. Organizacja

wtedy w Polsce informacje dotyczące zalet i

i konsumpcji artykułów mleczarskich. Skoki

•  zniesienia dotacji oraz interwencji państwa

większej wiedzy technologicznej i informacji

spotkań o charakterze sympozjalno - semi-

możliwości stosowania ultrafiltracji do produkcji

o najnowszych rozwiązaniach technicznych,

naryjnym z cyklu nauka - przemysł stała się

twarogów czy też nowoczesnej technologii mycia CIP.

cenowe pozbawiły dotychczasowego poczucia ekonomicznej stabilizacji rolników produkują-

•  pełnej liberalizacji w zakresie tworzenia

a także poznanie całkowicie nowych dla

naturalną reakcją na nową sytuację polskiego

cych mleko i branżę mleczarską, która to mleko

i wejścia na rynek również nie spółdziel-

polskiego mleczarstwa zagadnień związanych

mleczarstwa. Inicjatorami takiego spotkania,

D u że z a i n te r e s o wa n i e ze s t r o ny

przetwarzała. Wypracowane środki finansowe

czych, nowych podmiotów gospodarczych,

z marketingiem. Jednocześnie na naszym

które odbyło się w Olsztynie w roku 1991

przemysłu spotkaniami o charak terze

w dużej mierze były „przechwytywane”

w tym także zagranicznych

rynku pojawiło się nagle sporo zachodnich

były firmy APV i Chr. Hansen oraz prof. dr inż.

naukowo – technicznym spowodowało,

•  swobody przepływu towarów i kapitału

firm, oferujących wysokiej jakości technologię,

Aleksander Surażyński, dr inż. Józef Żuraw

że postanowiono organizować sympozja

oraz liberalizacji handlu.

nowoczesną technikę, rozmaitą aparaturę oraz

i prof. dr hab. Władysław Chojnowski, przy

corocznie i jako pierwsze z serii cyklicznych,

handel. Dodatkowe zagrożenie dla polskiego

Trudności z odpowiednim spieniężeniem

maszyny i urządzenia do przetwarzania mleka.

życzliwym poparciu ówczesnego dyrektora

numerowanych sympozjów odbyło się

mleczarstwa wynikało również ze swobody

tradycyjnie produkowanych artykułów mleczar-

W tym zamęcie agresywnej podaży nowo-

Instytutu Technologii Mleczarskiej prof. dr

w uroczym ośrodku w Mierkach k/Olsz-

importu wysokiej jakości produktów mleczar-

skich wymusiły na przetwórcach mleka poszu-

czesności, konkurencji różnych know – how,

hab. Jerzego Rymaszewskiego. Na tym spo-

tyna w roku 1993. Warto odnotować duże

skich przede wszystkim z Unii Europejskiej.

kiwanie nowych, o wyższej „wartości dodanej”

merytorycznych rozbieżności w ocenach itp

tkaniu wiodącymi tematami były zagadnienia

zainteresowanie sympozjum, w którym

Likwidacja Centralnego Związku Spółdzielni

produktów mleczarskich takich jak mleczne na-

zrodziło się naturalne zapotrzebowanie na

dotyczące oceny mleka, poprawy jego jakości,

uczestniczyli przedstawiciele ponad stu

Mleczarskich jako „ ministerstwa od mleczar-

poje fermentowane, serki i sery dojrzewające,

obiektywną wiedzę i informacje o wszelkiego

osiągnięć w zakresie kultur bakteryjnych,

zakładów mleczarskich. Głównymi tematami

stwa” spowodowała ponadto przesunięcie

mleko spożywcze o przedłużonej trwałości itp.

rodzaju nowościach. Odpowiedzią na to

nowych technologii utrwalania mleka oraz

pierwszego cyklicznego spotkania były

podejmowania decyzji „w dół”, na poziom

Bardzo wiele zarządów spółdzielni mleczar-

zapotrzebowanie była współpraca zaplecza

produkcji serów i twarogów. Poruszane już

referaty, dyskusje dotyczące szczepionek,

przez dynamicznie rozwijający się w różnych formach organizacyjnych i logistycznych

4

w zakresie regulacji cen

wydanie specjalne

SYMPOZJUM DOFINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA

e-w ydanie do pobrania na:

www.apbiznes.pl

e-w ydanie do pobrania na:

www.apbiznes.pl

SYMPOZJUM DOFINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA

KAZIMIERZ PRZEPIÓRKA – Multivac

Uczestniczyłem we wsz ystk ich Symp ozjach. W pierwszym spotkaniu w Mierkach reprezentowałem OSM Lublin a później Multivac. Bardzo się cieszę, że pracownicy naukowi AR-T w Olsztynie zainicjowali ogólnopolskie spotkania mleczarzy. Było to bardzo ważne wydarzenie, czekaliśmy na każde sympozjum z wielką radością. Podobnie jest teraz, po 20-tu latach. Sympozja bardzo pomogły mi wdrożyć projekt ,,Przedłużenie trwałości twarogu z 2 do 14 dni na maszynach Multivac”. Bardzo prosta metoda zyskała uznanie między innymi dzięki możliwości spotkań sympozjalnych i współpracy pracowników ART z naszą firmą. Efektem tego jest wzrost produkcji twarogu w Polsce ze 110 000 ton w 1991 r do 320 000 ton w 2011 r. Twaróg jest bardzo ważnym produktem handlowym, na twarogi przeznaczmy ok. 20% mleka skupowego. Na wielkie uznanie zasługuje wspaniała organizacja naszego sympozjum, zarówno wybór Mrągowa jako miejsca spotkań jak i czerwcowego terminu. Wszystko to stwarza osobliwą, dobrą atmosferę. Jestem też pod wrażeniem unowocześnienia formuły spotkań. Dla mnie bardzo ważne są panele dyskusyjne po wykładach, w których uczestniczy zawsze ok 50. osób zainteresowanych daną tematyką. Potrzeby rynku spowodowały dynamiczny rozwój w technologii i technice pakowania serów i twarogów. Często o nowościach możemy się dowiedzieć tylko w czasie spotkań sympozjalnych. Moim życzeniem jest, aby idea spotkań pod patronatem UW-M dalej się rozwijała. Chcę jeszcze raz bardzo podziękować byłym i obecnym pracownikom U W-M za okazane wsparcie w realizacji moich zadań.

wydanie specjalne

5


mleczarstwo

wydanie specjalne

P

Wspomnień czar

SYMPOZJUM

20 lat minęło...

Technika i technologia w przemyśle mleczarskim

PIOTR BOROWSKI – Strzałkowo

W konferencji najbardziej cenię sobie niekrępującą atmosferę oraz pełny zakres aktualnej oferty dla przemysłu mleczarskiego, przedstawiony w ciekawej formie krótkich, technicznych prezentacji. Nie ukrywam, że stanowią dla mnie inspirację do inwestycji. Ogromnie cenię sobie to spotkanie i życzę organizatorom kolejnych okrągłych jubileuszy.

6

enzymów, techniki opakowań, środków

i urządzenia w przetwórstwie mleczarskim”

wano wtedy sobie pytanie, czy dotychczasowa

rozwiązania w zakresie urządzeń do produkcji

że współpraca zespołu utworzonego przez

Alpma, OBRAM ) i maszynach pakujących

myjących oraz filtracji w mleczarstwie. Or-

organizowane przez Instytut Technologii

struktura, liczba zakładów mleczarskich, brak

serów, mleka o przedłużonej trwałości, stan-

prof. dr hab. Stefana Ziajkę z ekspertami

(FORMIKA, Color-CAP, KB – Folie, Trepko).

ganizatorzy zaproponowali taką formę prze-

Mleczarskiej i firmę Superior potwierdziło

specjalizacji produkcji są odpowiednie w nowej

daryzacji białek z wykorzystaniem procesów

brytyjskimi przyczyniła się do tego, że mle-

Po raz pierwszy do grupy współorganizatorów

biegu sympozjum, że oprócz przekazywania

wysoką przydatność tych spotkań w kre-

sytuacji rynkowej. Odpowiedź nie była łatwa i

membranowych. Podczas seminarium w roku

czarstwo stało się liderem wdrażania systemów

sympozjum włączono firmy Diversey-Lever,

wiedzy umożliwiono uczestniczącym firmom

owaniu i upowszechnianiu postępu naukowo

jednoznaczna.

1995 ciekawe oferty zaprezentowały firmy

zarządzania jakością w branży spożywczej

Henkel –Ecolab, które bardzo szeroko zapre-

nawiązywanie bezpośrednich kontaktów

- technicznego. Znamienną cechą sympozjum

Przegląd Mleczarski w roku 1995 przed-

GEA, Tetra – Pak, Elopak i inne. Rok 1995 to

w Polsce. Było to bardzo ważne zagadnie-

zentowały nowoczesne rozwiązania dotyczące

z potencjalnymi nabywcami technologii,

było uczestnictwo nie tylko nowych firm

stawiając krótką relację z kolejnego sympozjum

był również rok 50 – lecia Wydziału Technologii

nie w kontekście dostosowania polskiego

systemów mycia i dezynfekcji stosowanych

maszyn i urządzeń. Był to bardzo pożyteczny

zagranicznych (Chr. Hansen, Elopak, Pall

nazwał je twórczymi spotkaniami. Tytuł tej

Żywności, którego korzenie sięgają Cieszyna.

mleczarstwa do wymogów Unii Europejskiej,

w mleczarstwie. Każde kolejne sympozjum

sposób współpracy, który intensyfikował

i innych ), ale również znaczący udział polskich

relacji był za wszech miar odpowiedni do

Ówczesny dyrektor Instytutu Technologii

a w dalszej perspektywie do rozwoju eksportu

to nie tylko bardzo merytoryczne wykłady

wdrażanie postępu naukowo – technicznego

firm pracujących na rzecz mleczarstwa (OB-

atmosfery towarzyszącej uczestnikom podczas

Mleczarskiej prof. dr hab. Jerzy Rymaszewski

polskich artykułów mleczarskich. Na czwartym

przedstawicieli firm, Wydziału ale również

do branży mleczarskiej. Bardzo pomocną

RAM DAIRY, Spomasz Bełżyce, Mlecz-Masz

trzydniowego kolejnego sympozjum zorganizo-

dokonał podsumowania bogatego dorobku

sympozjum w 1996 roku zorganizowanym po

bardzo atrakcyjne i ciekawe wystąpienia pod

w tym względzie okazała się również

Bydgoszcz i Pollena Aroma). Firmy rodzime

wanego ponownie w Mierkach koło Olsztynka.

Wydziału dla polskiego mleczarstwa.

raz pierwszy w Mikołajkach uczestniczyło 21

względem nowoczesnej i ciągle doskonalonej,

aktywna, często o charakterze doradczym,

coraz aktywniej zaczęły uczestniczyć w pro-

Tematyka obrad na sympozjach właściwie była

W 1996 roku polskie mleczarstwo bardzo

firm, które zapoznały uczestników sympozjum

audiowizualnej formy prezentacji nowych

postawa ze strony pracowników naukowych

dukcji początkowo pojedynczych elementów,

skorelowana z przebiegiem działań moderni-

intensywnie pracowało nad wdrożeniem sys-

z najnowszymi technologiami stosowanymi

rozwiązań techniczno – technologicznych.

Instytutu Technologii Mleczarskiej ART.

a następnie całych linii technologicznych.

zacyjnych w wielu dziedzinach przetwórstwa

temu zarządzania jakością według standardu

w przerobie mleka.

Sympozjum w roku 1993 wykazało, że

W dyskusji na seminarium oprócz pytań „co

mleka. Niewątpliwym stymulatorem działań

IS0 9000 oraz systemu analizy zagrożeń zdro-

Kolejna edycja sympozjum w roku

i technologia w przemyśle mleczarskim”,

polskie mleczarstwo chcąc się rozwijać musi

i jak robić?” coraz częściej pojawiły się pytania

mających na celu intensywniejsze wdrażanie

wotnych i krytycznych punktów kontrolnych

1997 to już piąte, jubileuszowe spotkanie

do udziału w którym główni organizato-

koniecznie dążyć do znacznego wzbogace-

„ za co to zrobić?”. Kluczowym zagadnieniem

postępu techniczno – technologicznego była

tzw. HACCP. W pilotażowym programie

w którym uczestniczyło ponad 200 osób z kraju

rzy Instytut Rozwoju Mleczarstwa ART

nia asortymentu artykułów mleczarskich

w formalnych i kuluarowych rozmowach były

realizacja branżowego programu dotyczącego

szkoleniowo – doradczym finansowanym przez

i zagranicy, reprezentujące branżę mleczarską

wraz z Biurem Konsultingowym SUPERIOR

o wysokiej jakości i przedłużonej trwałości.

również obawy kierownictw polskich firm

restrukturyzacji i modernizacji mleczar-

Brytyjski Fundusz Rozwoju Rolnictwa wiodącą

i współpracujące z nią firmy. Tematyka tego

w Olsztynie zaprosili znane i cenione firmy

Kolejne sympozjum w roku 1994, pt.

mleczarskich dotyczące wpływu gospodarki

stwa, wspomaganego środkami rządowymi

rolę odegrał ówczesny Instytut Technologii

sympozjum koncentrowała się głównie na

pracujące na rzecz polskiego mleczarstwa.

„Nowoczesne metody, technologie, maszyny

wolnorynkowej na przyszłość branży. Zada-

i unijnymi. Zaprezentowano najnowsze wtedy

Mleczarskiej. Można z satysfakcją podkreślić,

urządzeniach procesowych (APV, Gea,

Poza tradycyjną tematyką związaną z moder-

wydanie specjalne

SYMPOZJUM DOFINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA

e-w ydanie do pobrania na:

www.apbiznes.pl

e-w ydanie do pobrania na:

www.apbiznes.pl

SYMPOZJUM DOFINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA

Rok 1998 to już VI Sympozjum „Technika

wydanie specjalne

7


mleczarstwo

wydanie specjalne

Wspomnień czar

SYMPOZJUM

20 lat minęło...

Technika i technologia w przemyśle mleczarskim

W

8

nizacją techniczno – technologiczną zakładów

Mleczarstwa przy współpracy z zespołem firm:

sympozjów zagadnień związanych z różnicami

mleczarstwa jakim był rok 2000, związany

kontynuującą problematykę obecną również

mleczarskich ważnym zagadnieniem była

Alpma, Tewes – Bis, Rempol, Cryovac, Kolith,

pomiędzy sektorami mleczarskimi w Polsce

z obniżeniem cen na mleko i zmniejszeniem

i w poprzednich sympozjach. Ciekawe

restrukturyzacja polskiej branży mleczarskiej.

Multivac, Henkel – Ecolab. Bardzo duże zasługi

i w Unii Europejskiej. Stąd też podczas VII

spożycia mleka i produktów mleczarskich

i bardzo aktualne informacje dotyczące stanu

Podczas intensywnej dyskusji okazało się, że

w opracowaniu tej technologii, a tym samym

sympozjum w 1999 roku poza tradycyjną

w Polsce. Mimo to, a może właśnie dlatego

negocjacji z UE i możliwych wariantów rozwoju

dużą i nie zawsze pozytywną rolę w dążeniu

zachowaniu tradycyjnego polskiego produktu

tematyką dotyczącą technologii i techniki

VIII Sympozjum cieszyło się dużym zainte-

branży zostały przedstawione w wystąpieniach

do nowoczesnej i ekonomicznie uzasadnio-

mleczarskiego poniósł prof. dr hab. Zbigniew

aktualne stały się następujące zagadnienia

resowaniem zarówno uczestników (około

wygłoszonych przez Pana Jerzego Plewę

nej organizacji odgrywają psychologiczne

Śmietana. Jest to jednocześnie przykład jak

będące przedmiotem wykładów i dyskusji:

250 osób) jak i firm (21). Poza tradycyjną, ale

– wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz

i subiektywne czynniki. W relacji z szóstego

dobrze zorganizowana współpraca nauki

•  przyspieszenie modernizacji i reor-

zawsze uaktualnianą tematyką związaną

Andrzeja Babuchowskiego – dyrektora FAPA.

sympozjum w Przeglądzie Mleczarskim pisano:

z przemysłem może przynieść wiele społecz-

ganizacji bazy surowcowej szczególnie

z technologią i techniką duże zainteresowanie

Jak napisano w Przeglądzie Mleczarskim nr

„Ideą sympozjum jest zaprezentowanie jak

nych, instytucjonalnych i osobistych korzyści.

w kierunku radykalnej poprawy mikrobiolo-

wzbudziły wystąpienia przedstawicieli Fundacji

7/2001 „ wystąpienia przedstawicieli Rządu

najszerszemu gronu praktyków mleczar-

Zainteresowanie naszymi sympozjami

gicznej i cytologicznej jakości mleka surowego

Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA - prof.

RP stworzyły podstawę do dyskusji na temat

stwa najnowszych osiągnięć w technice

wynikało nie tylko z ciekawej tematyki obrad,

•  dostosowanie produkcji, marketingu

dr hab. Andrzeja Babuchowskiego i dr inż.

przyszłości polskiego mleczarstwa w kontek-

i technologii mleczarskiej, przede wszyst-

ale również było związane ze zbliżającym się

i dystrybucji do wymagań gospodarki

Elżbiety Niteckiej. Wystąpienia dotyczyły

ście postępującej recesji, braku efektywnych

kim w zakresie procesów przetwórczych

terminem przystąpienia Polski do Unii Euro-

wolnorynkowej.

możliwości finansowania mleczarstwa przy

programów rządowych dla rozwoju rolnictwa

pozwalających uzyskać coraz doskonalsze

pejskiej. Warunki działalności gospodarczej

W roku 1999 do Mikołajek na VII Sym-

wykorzystaniu środków z programów: Sapard,

oraz niepewnych perspektyw udziału polskiego

jakościowo nowe produkty”. Bardzo dużym

polskiego przemysłu mleczarskiego w UE były

pozjum „Technika i technologia w przemyśle

Phare i branżowego oraz przewidywanych

rolnictwa w beneficjach polityki rolnej UE.”

zainteresowaniem uczestników VI Sympozjum

wielką niewiadomą, np. trudne do przewidzenia

mleczarskim” przybyło ponad 200 przedsta-

zmian w prawie dotyczącym zagadnień

cieszyła się kompleksowa oferta techno-

były skutki wpływu kwotowania produkcji mle-

wicieli praktyki i nauki z zakresu mleczarstwa

bezpieczeństwa żywności.

logiczno – techniczna dotycząca produkcji

ka na rozwój branży, konkurencję jakościową

oraz 16 firm będących współorganizatorami

Pierwsze w XXI wieku, a kolejne IX Sym-

czyło nie tylko realizacji tradycyjnego, ciągle

tradycyjnego, polskiego twarogu – krajanka.

i cenową z produktami importowanymi itp.

wraz z Instytutem Rozwoju Mleczarstwa ART.

pozjum mimo trudnej sytuacji polskiego

uaktualnianego programu, ale również było

To nowoczesne rozwiązanie technologiczne

Naturalną konsekwencją dla organizatorów

Kolejne, VIII Sympozjum zostało zorgani-

mleczarstwa nie sprowadzało się tylko do

okazją do refleksji i wspomnień. Podobnie jak

zostało opracowane w Instytucie Rozwoju

było wprowadzenie do programu kolejnych

zowane w okresie kryzysowym dla polskiego

narzekania, ale było bogate w twórczą dyskusję

w ubiegłym roku również podczas jubileuszu

wydanie specjalne

SYMPOZJUM DOFINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA

e-w ydanie do pobrania na:

www.apbiznes.pl

e-w ydanie do pobrania na:

Dziesiąte sympozjum (2002 rok) „Technika i technologia w przemyśle mleczarskim” doty-

www.apbiznes.pl

SYMPOZJUM DOFINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA

WOJCIECH WALESIENIUK – GEA Westfalia Separator Polska

Z wielką przyjemnością wybieram się na koleje sympozjum organizowane przez Pana Profesora Ziajkę. W spotkaniach tych uczestniczę dopiero od trzech lat. Za każdym razem miałem okazję poprowadzić wykład na tematy związane z wirówkami Westfalii. Przed rokiem temat wirówki do oczyszczania serwatki zapisałem pod hasłem „ Nie da Ci ojciec nie da Ci matka tego co może dać Ci serwatka ” Przyznam, że efekt był bardzo pozytywny, gdyż zainteresowanie tym tematem na i po sympozjum było dość duże. Na ten rok przygotowałem „ Drugie śniadanie Mistrzów” Sympozjum za każdym razem jest bardzo dobrą okazją do podzielenia się nowymi pomysłami czy poruszenia problemów w większym gronie doświadczonych mleczarzy. Jest to też oczywiście okazja do spotkań z klientami, a także ze znajomymi ze studenckich czasów. Muszę przyznać, że organizacja w czasie całego sympozjum pozwala na bardzo przyjemne połączenie wszystkich spraw zawodowych z miłą zabawą. Kadrze UWM organizującej Sympozjum życzę kolejnych udanych spotkań i kolejnego okrągłego jubileuszu. Mam nadzieję, że Szwecja okaże się tak miłym miejscem jak w ostatnich latach było Mrągowo.

wydanie specjalne

9


mleczarstwo

wydanie specjalne

10

Wspomnień czar

SYMPOZJUM

20 lat minęło...

Technika i technologia w przemyśle mleczarskim

mieliśmy okazję gościć wiceministra rolnictwa

blisko 130 uczestników z kraju i z zagranicy

udział w tej pożądanej i korzystnej transforma-

mleczarskim” wykazały, ze perspektywa

W latach 2004 – 2006 zacieśniano współ-

W XIV Sympozjum „ Technika i technologia

i rozwoju wsi - Pana Jerzego Plewę. Dla

oraz przedstawicieli 22 firm. Dominującą

cji. Mając na uwadze jak najbardziej poprawne

członkowstwa w UE pozytywnie zmobilizo-

pracę z przedstawicielami branży mleczarskiej

w przemyśle mleczarskim” w roku 2006

mleczarstwa był to kolejny trudny rok recesji

tematyką były problemy dostosowawcze

dostosowanie się polskiego mleczarstwa do

wała kooperantów mleczarstwa, szczególnie

poprzez powołanie i realizację Warmiń-

wzięło udział łącznie ponad 270 osób, w tym

i ciągłej niepewności co do przyszłych naszych

polskiego mleczarstwa do wymogów Unii Eu-

członkostwa w UE coraz częściej zaprasza-

polskie firmy. Hitem tego seminarium była

sko – Mazurskiego Centrum Doskonałości

8 uczestników z Białorusi. Poza tradycyjnie

losów w Unii Europejskiej. Ważnym wydarze-

ropejskiej, nie tylko w aspektach ekonomiczno

liśmy wykładowców z państw członkowskich

bardzo atrakcyjnie przedstawiona przez

WAMADAIREC. Był to projekt, który uzyskał

ciekawymi wystąpieniami ze strony współ-

niem jubileuszowego sympozjum był referat

– organizacyjnych, ale również technologiczno

UE. W czasie XI Sympozjum uczestnicy

firmę OBRAM oferta w zakresie postępu

duże wsparcie finansowe z Unii Europejskiej

organizujących firm duże zainteresowanie

prof. dr hab. Zbigniewa Śmietany pt. „Dzie-

– technicznych. W większości wygłoszonych

z zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia

w technice i technologii produkcji serów

na działalność w trzech głównych sferach:

wzbudziło wystąpienie Pana Andrzeja Czu-

sięciolecie sympozjum „Technika i technologia

prezentacji przedstawiciele poszczególnych

dr Burghardta Otto, który podzielił się do-

i twarogów. Okazało się, że Olsztyn stał

edukacja i badania, współpraca krajowa

bały Głównego Inspektora Jakości Handlowej

w przemyśle mleczarskim na tle transformacji

firm demonstrowali bardzo nowoczesne

świadczeniami restrukturyzacji przemysłu

się liderem (firmy Obram i Tewes – Bis

i międzynarodowa, promocja i rozpowszech-

Artykułów Rolno - Spożywczych, który

polskiego mleczarstwa.” W interesującym

użytkowe i praktyczne pomysły, a także mocno

mleczarskiego w Niemczech po przyłączeniu

przy znaczącym współudziale Wydziału

nianie wiedzy z zakresu mleczarstwa. Dzięki

przedstawił wyniki kontroli zafałszowań pro-

referacie profesor zawarł wiele ciekawych

były akcentowane rozwiązania w zakresie

terenów byłej NRD. Uczestniczący w semi-

Nauki o Żywności ) w zakresie konstru-

współpracy w ramach Centrum Doskonałości

duktów mleczarskich tłuszczami roślinnymi.

myśli, spostrzeżeń oraz refleksji dotyczących

konstrukcji maszyn i urządzeń oraz nadzoru

narium Waldemar Broś – wiceprezes KZSMl

owania i kompletowania linii do produkcji

WAMADAIREC w naszych sympozjach czynny

Jednoznacznie stwierdzono, że dodatek

polskiego mleczarstwa. Jedna z nich: „ Należy

stosowanych parametrów procesów, które

w Warszawie poinformował gości o planowa-

tradycyjnego twarogu typu krajanka. Warty

udział brali wykładowcy z wielu czołowych

tłuszczów roślinnych do produktów mleczar-

mieć nadzieję, że wejście w struktury unijne

zastosowano w celu spełnienia wymogów do-

nych programach pomocowych przygotowy-

odnotowania jest również fakt wygłoszenia

instytucji związanych z mleczarstwem jak np.

skich winien odbywać się zgodnie z prawem

oraz więcej rozsądnych i zdecydowanych

brej praktyki produkcyjnej (GMP) i higienicznej

wanych w resorcie rolnictwa, w tym również

bardzo interesującego wykładu dotyczącego

Dr Adrian Krijger ( FIL/IDF), który dwukrotnie

żywnościowym z zastosowaniem właściwego

działań polityczno – gospodarczych wpłynie

(GHP). Można z satysfakcją skonstatować, że

o zakresie interwencji na rynku mleka.

technologicznego postępu w serowarstwie

uczestniczył w naszych sympozjach przedsta-

oznakowania i nazewnictwa. Ciekawe było

na poprawę aktualnej sytuacji krajowego

kilkuletnia aktywność i współpraca środowiska

Rok 2004 to długo oczekiwany czas

przez znanego w świecie mleczarskim

wiając dynamicznie zmieniającą się sytuację

również przybliżenie uczestnikom sympozjum

mleczarstwa.” Czy w bieżącym roku możemy

naukowego związanego z mleczarstwem

w naszej historii pełen nadziei i obaw

Profesora Zdenko Puhana z ETH Zentrum

w światowym mleczarstwie. W odniesieniu do

zagadnień dotyczących eksportu produktów

pozytywnie odpowiedzieć na tę optymistyczną

w zakresie szkolenia i upowszechniania wiedzy

związanych ze wstąpieniem Polski do Unii

w Szwajcarii, który przybył do nas w ramach

wystąpień dr A. Krijgera bardzo komplementar-

mleczarskich, który pozytywnie wpływa na

prognozę sprzed dziesięciu lat?

dotyczącej bezpieczeństwa zdrowotnego

Europejskiej. Polskie mleczarstwo nie było

realizacji projektu WAMADAIREC. Gościem

ny był wykład Prezesa KZSMl pana Waldemara

rozwój polskiego mleczarstwa.

Kolejne XI Sympozjum, które odbyło się

żywności zaczęła przynosić pożądane efekty.

wolne od tych nadziei i obaw. Obrady XII sym-

honorowym seminarium był Minister Rolnic-

Brosia dotyczący stanu polskiego mleczarstwa

w Mrągowie w kwietniu 2003 roku zgromadziło

Z pewnością nasze sympozja miały spory

pozjum „Technika i technologia w przemyśle

twa i Rozwoju wsi Wojciech Olejniczak.

po wstąpieniu do UE.

wydanie specjalne

SYMPOZJUM DOFINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA

e-w ydanie do pobrania na:

www.apbiznes.pl

e-w ydanie do pobrania na:

www.apbiznes.pl

SYMPOZJUM DOFINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA

W historii sympozjów bardzo ważnym był rok 2007 kiedy zostało zorganizowane piętnaste

wydanie specjalne

11


mleczarstwo

wydanie specjalne

Wspomnień czar

J

jubileuszowe spotkanie. Z tej okazji oraz dla

•  Waldemar Broś: „Badania rynkowe doty-

uznania dotychczasowej współpracy władze

czące preferencji żywieniowych Polaków

Uniwersytetu uhonorowały pamiątkowymi

w sferze mleka i produktów mleczarskich”

tablicami następujące firmy: AARHUSKARL-

•  Jerzy Woy – Wojciechowski : „Smak dobre-

SHAMN, ALPMA, ANHYDRO, APV, ARGO, CHR.

go życia. Niektóre czynniki wpływające na

HANSEN, CSK FOOD ENRICHMENT, ECOLAB,

jakość i długość życia”

FOSS, GEA PT, GRUNDFOS, JOHNSONDIVERSEY, KB FOLIE, MERCK, MILK HYDROSAN,

•  Stefan Ziajka, Jarosław Kowalik: „Funkcjonalne produkty mleczarskie”

MULTIVAC, OBRAM, PALSGAARD, TETRA PAK, TEWES – BIS, TREPKO, WILD, ZENTIS.

12

Siedemnaste sympozjum w 2009 roku,

Tradycją naszych sympozjów są rów-

podobnie jak poprzednie miało swoje wiodące

nież wykłady plenarne, które uatrakcyjniają

hasło jakim było silne zaakcentowanie zagad-

program dzięki poruszaniu aktualnych dla

nień związanych z jakością i bezpieczeństwem

mleczarstwa treści. Podczas XVI Sympozjum

produktów mleczarskich. Stąd też w tematyce

w roku 2008 zostały wygłoszone następujące

referatów znalazły się między innymi treści

wykłady plenarne:

związane ze znakowaniem produktów żyw-

•  Katarzyna Capłap: „Możliwość pozy-

nościowych w systemie GDA, kierunkami

skania funduszy na współpracę nauki z

zmian w zarządzaniu bezpieczeństwem

przemysłem”

żywności czy też preferencji konsumentów

•  Tomasz Bartnik: „ Fundusze wsparcia

dotyczących produktów, marki i producenta.

dla przedsiębiorstw w nowym okresie

Zaprezentowana przez referentów wiedza

2007 – 2013”

z zakresu technologii i techniki wskazała,

wydanie specjalne

SYMPOZJUM DOFINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA

20 lat minęło...

Technika i technologia w przemyśle mleczarskim

JACEK KRAJEWSKI – Diversey Polska

Już po raz piętnasty mam okazję i przyjemność uczestniczyć w Sympozjum Technika i Technologia w Przemyśle Mleczarskim reprezentując firmę Diversey Polska. Szczególnym sentymentem darzę to wydarzenie Branży Mleczarskiej. To właśnie tutaj rozpoczęła się moja droga zawodowa związana z firmą Diversey Polska. Z roku na rok uczestnicząc w spotkaniach, prezentacjach i odczytach w ramach Sympozjum, obserwowałem podejście i profesjonalizm Organizatorów, za co szczerze dziękuję życząc dalszych sukcesów i satysfakcji z organizacji tak dużego przedsięwzięcia, które wpisało się już w coroczny kalendarz spotkań Branży Mleczarskiej. W tym momencie należałoby wspomnieć również o spotkaniach w ramach paneli dyskusyjnych, na których poruszane są różnego rodzaju problemy branżowe oraz omawiane są propozycje ich rozwiązań, co stanowi cenną wiedzę dla zainteresowanych stron. Jako Firma Diversey Polska od wielu lat dostarczamy Naszym Klientom kompleksowe rozwiązania zapewniające wysoki poziom higieny procesów produkcyjnych, proponując nowatorskie technologie, produkty, urządzenia, serwis aplikacyjny i techniczny, szkolenia oraz inżyniering, gwarantując bezpieczeństwo higieniczne produktu końcowego w przemyśle mleczarskim, jak również w innych gałęziach przemysłu spożywczego. Te czerwcowe spotkania Branży Mleczarskiej, są szczególnym miejscem i okazją do przedstawienia Naszych nowatorskich rozwiązań dla sektora mleczarskiego jak również, dają możliwość spotkań z Klientami. Pozwalają na odświeżenie i nawiązanie nowych kontaktów. Mam również wrażenie, że jest to czas gdzie na kilka dni zapomina się o konkurencji i rywalizacja między Zakładami i Firmami. To sympatyczne i godne naśladowania. Tak trzymajmy! Na koniec chciałbym podziękować Organizatorom jak również moim Współpracownikom za poświęcony czas, wsparcie i pomoc jaką otrzymuję przy realizacji moich celów i zadań związanych z tym Sympozjum.

e-w ydanie do pobrania na:

SYMPOZJUM

www.apbiznes.pl

że poprawa jakości jest procesem ciągłym

Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno

nia wspomnień i refleksji z tym związanych.

i nieskończonym.

– Spożywczych, który przedstawił informacje

Dwadzieścia lat to stosunkowo długi okres

Osiemnaste sympozjum (2010 rok)

na temat jakości produktów mleczarskich

w wielu strukturach społecznych czy ciągach

poza nawiązaniem do tradycji tematycznej

w świetle kontroli dokonywanej przez IJ-

wydarzeń, ale też i w życiu pojedynczych

i organizacyjnej naszych spotkań organizatorzy

HARS. Ponadto pracownicy Katedry ( Adriana

osób. Nie jest on również zby t krótki

wprowadzili dodatkowy punkt programu jakim

Łobacz i Stefan Ziajka) przedstawili temat

w horyzoncie czasowym wielu dziedzin

był popołudniowy panel dyskusyjny. Tematami

„Mikrobiologia prognostyczna jako narzędzie

postępu technologiczno – technicznego.

do dyskusji podczas panelu były problemy

wspomagające opracowanie procesów tech-

Tematyka i treści wystąpień, referatów,

pakowania serów oraz stosowania dodatków

nologicznych w przetwórstwie mleka.” Duże

wykładów i dyskusji na naszych sympozjach

roślinnych. Bardzo aktualnymi zagadnieniami

zainteresowanie wzbudził wykład profesora

są w dużej mierze historią przemian, jakie

z zakresu nowoczesnych technologii były

Jerzego Juśkiewicza z PAN Olsztyn dotyczący

zaszły w polskim mleczarstwie w minionym

następujące plenarne wykłady wygłoszone

charakterystyk żywieniowych i odżywczych

dwudziestoleciu. Nasze sympozja utrzymały

przez pracowników Katedry:

twarogu wyprodukowanego z dodatkiem

się na rynku postępu naukowo – techno-

•  Justyna Żulewska: Wykorzystanie mikro-

preparatu enzymatycznego transglutaminazy.

logiczno – technicznego między innymi

filtracji do otrzymywania kazeiny i białek

Na zakończenie części merytorycznej sympo-

dlatego, że wnosiły aktualną wiedzę wraz

serwatkowych z mleka

zjum odbył się panel dyskusyjny dotyczący

z konkretnymi rozwiązaniami, a jedno-

przede wszystkim znakowania produktów

cze śnie z ac h owan o w o d p owie dni c h

mleczarskich.

proporcjach ciągłość i stosowne zmiany

•  Władysław Chojnowski, Bogdan Dec: Zastosowanie mikrofiltracji w produkcji serów, mleka spożywczego oraz oczysz-

W bieżącym roku odbędzie się XX Sympo-

tematyczne. Gospodarka rynkowa, która

czania solanki.

zjum pt. „ Technika i technologia w przemyśle

cechuje się olbrzymią konkurencją, nie

Honorowym gościem XIX Sympozjum

mleczarskim.” Mamy więc okazję do skrom-

tylko wymusza wprowadzanie postępu

(2011) był prof. Stanisław Kowalczyk – Główny

nego świętowania jubileuszu oraz przywoła-

naukowo – technicznego, ale również

e-w ydanie do pobrania na:

www.apbiznes.pl

SYMPOZJUM DOFINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA

wydanie specjalne

13


mleczarstwo

wydanie specjalne

Wspomnień czar

dezintegruje środowisko. Stąd też poza

Jako organizatorzy sympozjum podczas

wdzięczną pamięć, uznanie i podziękowanie

merytorycznymi aspektami organizatorzy

minionych dwudziestu lat spotkaliśmy

zasługują, również i Ci, którzy chociażby

sympozjów starali się stworzyć atmosferę

się z dużą pomocą i serdecznością ze

jeden raz zaszczycili nas swoją obecno-

i warunki do nieformalnych i nieskrępowanych

strony współpracujących z nami firm jak

ścią. Wszystkim, którzy pozostawili jakiś

spotkań, godziwej rozrywki, a tym samym lep-

też uczestników reprezentujących branżę

ślad swej obecności i myśli w naszych

szego wzajemnego poznania. Z satysfakcją

mleczarską. Bez tej życzliwej współpracy by-

techniczno – technologicznych spotka-

można stwierdzić, że sympozja ułatwiły wielu

łoby niemożliwe zorganizowanie dwudziestu

niach składamy serdeczne podziękowanie

firmom dotarcie do klientów i w ten sposób

spotkań pod wspólnym tytułem„ Sympo-

i kierujemy ku nim swe najlepsze uczucia.

w jakimś stopniu przyczyniły się do ich

zjum. Technika i technologia w przemyśle

rozwoju. Konwencja sympozjum ułatwiała

mleczarskim.” W dwudziestu sympozjach

prowadzenie swobodnych biznesowych

w roli współorganizatorów wystąpiło 65 firm

referatu korzystano z następujących źródeł:

rozmów, które często w bliższej lub dalszej

w tym najczęściej : GEA, Chr.HANSEN – 18

•  Prof. dr hab. Zbigniew Śmietana pt.

perspektywie czasowej kończyły się podpi-

razy; APV, FOSS, MULTIVAC – 17 razy;

„Dziesięciolecie seminarium „Technika

saniem wielu korzystnych kontraktów.

ELOPAK, OBRAM, DIVERSEY – 16 razy;

i technologia w przemyśle mleczarskim na

Dwadzieścia lat sympozjów to również

TREPKO – 15 razy; ALPMA, ECOLAB, WILD,

tle transformacji polskiego mleczarstwa”.

ogrom prac organizacyjnych wykonanych

ZENTIS – 13 razy; TEWES – BIS, CSK FOOD

•  Przegląd Mleczarski , lata 1990 – 2011.

przez zespół, którego „spiritus movens” jest

ENRICHMENT – 12 RAZY.

•  Materiały informacyjne sympozjów pt.

pani mgr inż. Magdalena Nowak.

14

Podczas opracowywania niniejszego

Nie wszystkie osoby i firmy – ze zrozu-

Za każdym dziełem czy też wykonaną

miałych względów – zdołałem wymienić

pracą stoją konkretni ludzie i instytucje.

w tej krótkiej prezentacji, ale na naszą

wydanie specjalne

SYMPOZJUM DOFINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA

„Technika i technologia w przemyśle mleczarskim.

e-w ydanie do pobrania na:

www.apbiznes.pl


mleczarstwo

wydanie specjalne

Chcemy być krok przed konkurencją Z Jackiem Migrałą, prezesem zarządu, dyrektorem generalnym Hochland Polska rozmawiamy o rynku mleka w Polsce.

Lubi Pan ser? Oczywiście, moim ulubionym serem jest Patros – ser solankowy, który uwielbiam w sałatkach oraz jako przekąskę. Czy można mówić o czymś takim jak kultura sera, kultura spożywania sera w Polsce? Jak najbardziej, konsumenci nieustannie uczą się odmian i gatunków sera. Większość jest dość konserwatywna, ostrożnie podchodzi do nowości. Staramy się rozpoznawać, co jest ważne dla konsumentów, by zaoferować optymalny produkt. Cały czas edukujemy Polaków, chociażby w ramach portalu seromaniacy.pl, gdzie

Czy polskie serowarstwo jest

produktów i – wbrew potocznym opi-

w ramach aktywności „Więcej sera

innowacyjne? Co to znaczy

niom – stali się znacznie zamożniejsi.

w kuchni” propagujemy wykorzystanie

w ogóle innowacyjność?

Pojawiły się nowe segmenty i kategorie

serów w najróżniejszych konfigura-

Konkurencja rynkowa wręcz wymu-

produktów, widoczne jest większe

cjach, nie tylko do kanapek, ale także

sza innowacyjność, którą rozumiemy

zróżnicowanie oferty, wyższa jakość.

do dań ciepłych, sosów, przekąsek.

jako ciągłe poszukiwanie odpowiedzi na

Przy tym oczywiście zdecydowanie

Seromaniacy.pl to ogromna baza prze-

zmieniające się potrzeby konsumentów,

większa konkurencja, ogromny skok

pisów na dania z serem, a przy okazji

tworzenie produktów otwierających

technologiczny i ekspansja marek

kompendium wiedzy na temat serów,

nowe nisze rynkowe, pozwalających

własnych. Nasza strategia opiera

w ramach części serwisu seropedia,

być o przysłowiowy jeden krok przed

wszystkich zainteresowanych i fanów

konkurencją.

serów zapraszam na seromaniacy.pl. O zmianach w kulturze spożywania sera

Polski konsument szuka raczej

świadczy rosnąca z roku na rok oferta

tanich produktów, chociaż

rynkowa serów z „wyższej półki”.

rośnie grupa odbiorców

Jacek Migrała objął funkcję prezesa zarządu i dyrektora generalnego Hochland Polska z początkiem listopada 2011 roku. Jacek Migrała swoją karierę zawodową rozpoczynał w Hochland Polska, w momencie wejścia firmy na rynek polski w latach 90-tych. W kolejnych etapach kariery zdobywał doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania i kierowania w branży dóbr konsumpcyjnych, jako dyrektor generalny takich firm jak: Bahlsen, Eckes Granini i Chiquita w Polsce. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Włada językami: angielskim i niemieckim. Jacek Migrała jest żonaty i ma dziecko w wieku szkolnym. Jego hobby to motocykle, sprzęt audio i muzyka rockowa. Wolne chwile spędza na wyprawach motocyklowych.

Niepokojem może napawać fakt, iż część podmiotów mleczarskich bardziej skupiona jest na ustawianiu cen skupu mleka na poziomie satysfakcjonującym spółdzielców niż na prowadzeniu racjonalnej polityki cenowej.

produktów z wysokiej półki. - W ciągu wielu lat polscy konsumenci dojrzeli, poznali wiele nowych produktów i – wbrew potocznym opiniom – stali się znacznie zamożniejsi.

e-w ydanie do pobrania na:

Czy wasza strategia zakłada

się na dotarciu do klienta gotowego

zadowolenie każdego z nich?

zapłacić nieco wyższą cenę w zamian

W ciągu wielu lat polscy konsumenci dojrzeli, poznali wiele nowych

www.apbiznes.pl

za ponadprzeciętną jakość i emocje związane z naszymi markami.

wydanie specjalne

17


reklama

mleczarstwo

wydanie specjalne

menta, niż z pozycją sieci. Współpraca z

nie jest dobra. Oczywistym jest fakt,

serię suplementów znajdujących się

wody, energii i gazu oraz odpowiedzial-

sieciami handlowymi stymuluje istotnie

że im bardziej przetworzony produkt

w produktach mlecznych, takich jak

nemu zagospodarowaniu odpadów.

innowacyjność w obszarze rozwiązań

znajduje się w ofercie, tym bardziej

wapń, biało, witaminy. Z drugiej strony

W naszym zakładzie w Węgrowie ciepło

logistycznych oraz opakowań.

stabilna pozycja mleczarni produkującej

mleczarstwo w Polsce może zbliżać

z amoniaku jest wykorzystywane do

ten produkt, ta zależność jest wprost

się do lekkiego przeinwestowania,

podgrzewania wody oraz ogrzewania

proporcjonalna.

co może skutkować nadwyżką mocy

pomieszczeń. Z kolei w Baranowie

produkcyjnych. Niepokojem może

zmieniona została instalacja do płukania filtrów, dzięki czemu zmniejszyło

Spadają światowe ceny mleka. W najgorszej sytuacji są tzw. mleczarnie przerzutowe które,

Jakie elementy polskiego

napawać fakt, iż część podmiotów

zamiast produkować, handlują

rynku mleka napawają Pana

mleczarskich bardziej skupiona jest na

mlekiem. Czy kryzys przyczyni

optymizmem a które wzbudzają

ustawianiu cen skupu mleka na pozio-

się do koncentracji produkcji

największy niepokój?

mie satysfakcjonującym spółdzielców

w Polsce? Hochland Polska Spółka z o.o., jeden z liderów rynku serów, należy do Grupy Hochland, której centrala - spółka Hochland SE, mieści się w Heimenkirch w Niemczech. Grupa Hochland zatrudnia około 4200 pracowników w 8 państwach, a w 2011 osiągnęła łączny obrót na poziomie 1,1 mld Euro. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie w produkcji serów, nowoczesne technologie i rygorystyczne przestrzeganie zasad produkcji na światowym poziomie gwarantują najwyższą jakość produktów.

Mówi się że w Polsce jest tyle

Mleczarstwo w Polsce rozwija

niż na prowadzeniu racjonalnej polityki cenowej.

Firma Hochland Polska (utworzona w 1993) posiada trzy zakłady produkcyjne (w Kaźmierzu pod Poznaniem, Baranowie i Węgrowie), w których zatrudnia niemal 1000 pracowników. Hochland specjalizuje się w Polsce w produkcji serów topionych (w krążkach, plasterkach, bloczkach, kubeczkach), serów kremowych – twarogowych, twarożków, serów żółtych i pleśniowych. Do portfela marek dostępnych w Polsce należą najpopularniejsze sery - m.in. Hochland, Almette, Valbon czy Patros.

Przesadzone jest stwierdzenie, że

się, na rynku pojawiają się innowacje

„biedronek” ile parafii.

mamy w Polsce kryzys w mleczarstwie.

produktowe, powstają mocne grupy

W jaki sposób silna pozycja

Obecnie mamy do czynienia raczej

kapitałowe, rosną w siłę spółdziel-

sieci handlowych wpływa

z typową sytuacją wahań cen. Dobrym

nie mleczarskie. Do tego dochodzi

u Państwa na wdrażanie nowych

przykładem jest okres ostatnich dwóch

szereg zmian nawyków i zachowań

produktów? Czy jest w ogóle

lat i gwałtowna zwyżka światowych cen

konsumentów. Nabiał zawsze był, jest

taka zależność?

mleka. Wtedy nikt nie mówił o tej sytuacji

i będzie odbierany pozytywnie jako

Rola spółdzielczości będzie bardzo

Konieczność wdrażania nowości

w kategorii problemu w mleczarstwie.

zdrowy i niezbędny element codziennej

mocna, ale to będzie spółdzielczość

jest związana bardziej z walką o konsu-

Przyszłość mleczarni przerzutowych

diety, która powinna być bogata w całą

bardziej skoncentrowana i zorientowana

się zużycie wody. Wprowadziliśmy tu

na ogólnie obowiązujące mechanizmy

innowacyjne urządzenie umożliwiające

rynkowe. To będą firmy, gdzie spół-

produkcję energii elektrycznej i cieplnej

dzielcza przeszłość będzie widoczna

w układach skojarzonych dzięki wyko-

głównie w nazwie i formalnej strukturze

rzystaniu silnika gazowego. Z każdego

właścicielskiej.

procesu energetycznego (chłodzenie

Polskie mleczarstwo spółdzielczością stoi. Możemy dziś wyrokować, że za 20 lat też tak będzie?

lub grzanie) odzyskiwane jest ciepło, Czy Hochland może pochwalić

które następnie jest kierowane do zbior-

się jakimiś ciekawymi

nika z wodą o określonej temperaturze.

inwestycjami w infrastrukturę

Dodatkowo wykorzystujemy instalację

zakładów, obniżającymi zużycie

do produkcji własnej energii. Wciąż

mediów, poprawiającymi

sprawdzamy, jakie są inne możliwości

efektywność energetyczną lub

zapewnienia firmie kolejnych źródeł zie-

obniżającymi wpływ zakładów

lonej energii, dzięki którym moglibyśmy

produkcyjnych na środowisko

chronić środowisko naturalne.

naturalne? Tak, podam kilka przykładów. W związku z realizacją wymagań normy ISO 14001 wprowadziliśmy

Mleczarstwo w Polsce może zbliżać się do lekkiego przeinwestowania, co może skutkować nadwyżką mocy produkcyjnych

18

wydanie specjalne

e-w ydanie do pobrania na:

www.apbiznes.pl

Czego możemy Panu życzyć na najbliższe miesiące? Optymizmu, konsekwencji i rosną-

wiele działań i projektów służących

cego grona naszych „seromaniaków”.

zmniejszeniu i optymalizacji zużycia

Rozmawiała Aleksandra Wojnarowska.

e-w ydanie do pobrania na:

www.apbiznes.pl


mleczarstwo

wydanie specjalne

Artykuł sponsorowany

Zgodnie z umową Ulma Packaging

•  maszyny rolowe (THERMOFOR-

ponowanych przez ULMA Packaging.

ULMA Packaging

Polska sprzedaje oraz serwisuje ma-

MING) do pakowania w folie miękkie

Cel ten osiągniemy dzięki doskonale

szyny firmy MONDINI na terenie Polski.

TFS 200-300 oraz w folie miękkie

wyszkolonemu, profesjonalnemu ze-

Rozszerzenie oferty Ulma Pac-

lub twarde TFS 400-700 i SUPRA,

społowi doradców handlowych oraz

kaging o produkty firmy MONDINI

OPTIMA. Jako jedyny producent

sprawnie działającemu serwisowi na

ponad 50 lat doświadczenia w produkcji maszyn pakujących

pozwala nam na oferowanie zarówno

maszyn pakujących oferujemy jako

terenie całego kraju, który bardzo

kompletnych linii dla przemysłu spo-

standard kompletną linię maszyn w

szybko i skutecznie reaguje na każdy

żywczego jak i najnowocześniejszych

wykonaniu łatwym do sanityzacji;

sygnał klienta.

urządzeń pakujących typu traysealer o

•  maszyny typu FLOW PACK z folią

Serdecznie zapraszamy do naszej

maksymalnych wydajnościach powyżej

podawaną od góry lub a dołu- BAL-

siedziby w Legionowie, przy ul. Sikor-

TIC, FM 305, ARTIC.

skiego 5.

200 tacek na minutę. ULMA Packaging Polska sprzedaje

•  maszyny typu TRAYSELAER prze-

Z przyjemnością zaprezentujemy

pełen asortyment maszyn oferowanych

znaczone do pakowania produktów

maszyny, które posiadamy w sa-

przez ULMA Packaging oraz G.MONDI-

umieszczonych na tackach. Wydajność

lonie ekspozycyjnym. Pytania do-

NI wraz z urządzeniami peryferyjnymi

pakowania do 200 tacek na minutę.

tyczące ULMA Packaging Polska

i akcesoriami produkowanymi przez

•  maszyny do pionowego pakowania

prosimy kierować e-mailem na adres:

innych renomowanych dostawców.

Historia firmy rozpoczęła się w 1961 roku. Początkowo Ulma Packaging produkowała maszyny pakujące na potrzeby lokalnych zakładów cukierniczych. Z biegiem lat firma rozwijała się, zwiększając asortyment maszyn jak i grupę odbiorców urządzeń, sprzedając maszyny początkowo na rynku hiszpańskim, a z biegiem lat na całym świecie.

Piotr Kosik

ULMA Packaging Polska Sp. z o. o.

produktów z serii VTI i VTC.

Naszym odbiorcom proponujemy

biuro@ulmapackaging.pl lub telefonicznie na numer telefonu 22 766 22 50

Celem ULMA Packaging Polska na

Więcej informacji na temat naszej

•  w folię strech z ręcznym i z auto-

najbliższe lata jest dalsze budowanie

firmy możecie Państwo uzyskać na stro-

matycznym podawaniem produktu.

zaufania klientów do rozwiązań pro-

nie internetowej www.ulmapackaging.pl

maszyny do pakowania:

reklama

Ulma Packaging obecnie jest dużą

Ulma, kupując szwajcarskiego produ-

DINI, światowego lidera w produkcji

międzynarodową firmą. Zatrudnia

centa robotów przemysłowych, wpro-

traysealerów.

ponad 1000 pracowników na całym

wadziła do swojej oferty automatyczny

świecie. Reprezentowana jest przez 17

załadunek produktów.

własnych przedstawicielstw oraz ponad 40 dystrybutorów.

20

W 2010 roku Ulma Packaging oraz G. MONDINI podpisały umowę

Ten rok jest również szczególnym

o współpracy. Na jej mocy Ulma Pac-

rokiem dla Ulma Packaging Polska.

kaging przejęła dystrybucję maszyn

Maszyny pakujące produkowane są

Przedstawicielstwo Ulma Packaging w

produkowanych przez firmę Mondini w

w sześciu zakładach produkcyjnych.

Polsce obchodzi w tym roku 6 rocznicę

11 krajach świata.

Nad ciągłym rozwojem technologicz-

działalności. Przez 6 lat udało nam

G. MONDINI jest włoską firmą

nym czuwają inżynierowie pracujący

się zbudować solidnie funkcjonujący

powstałą w 1972 roku. Produkuje kom-

w dwóch centrach technologiczno-

zespół, sprawnie reagujący na potrzeby

pletne linie produkcyjne i pakujące dla

-rozwojowych.

klientów. Znacząco powiększyliśmy

przemysłu spożywczego. Rozwiązania

Ulma Packaging każdego roku

również listę referencyjną. Obecnie

oferowane przez MONDINI oparte są

wprowadza na rynek nowe modele

w Polsce pracuje ponad 250 maszyn

na produktach pakowanych w gotowe

maszyn pakujących, niejednokrotnie

pakujący z logo Ulma.

tacki.

wyznaczając kierunki rozwoju. Roz-

Rok 2012 jest drugim rokiem, w

MONDINI zatrudnia około 150 osób;

szerzając naszą ofertę pracujemy nad

którym Ulma Packaging Polska jest

zainstalował około 6000 linii pakujących

automatyzacją procesów pakowania.

wyłącznym dystrybutorem firmy MON-

na świecie.

wydanie specjalne

e-w ydanie do pobrania na:

www.apbiznes.pl


Resmlecz do Mlekovity

Spomlek nagrodził najlepszych

1

M

lip c a 2012 r oku nas t ą pi pr z ył ąc ze nie Rzeszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej „ R E S M L E C Z” w Tr ze b owni s k u d o S p ó ł dzi e lni Mleczarskiej Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem Ta k ą d e c y z j ę w p o s t a c i u c h w a ł y p o d j ę t o 29 maja 2012 na Zebraniu Przedstawicieli Rzeszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej „RESMLECZ” w Trzebownisku. Mlekovit a w w yniku koncentrac ji pr zejmie, zgodnie z prawem spółdzielczym, rzeszowską spółdzielnię i dalej działać będzie jako jeden podmiot na rynku. Aby fuzja stała się faktem wymagana jest tylko zgoda prezesa UOKiK. Wcześniej, już w 24 marca 2012 roku swoją uchwałę o po ł ąc zeniu z R SM „R ESML E C Z” podję ł o Zebr anie Przedstawicieli SM Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem, a na początku kwietnia złożono wniosek do UOKiK. Strategia koncentracji i konsolidacji, jasne i klarowne określone zasady dla obu stron, mają służyć rozwojowi i ciągłemu podnoszeniu jakości naszych produktów. Ciągle podnosimy poprzeczkę tak, aby usatysfakcjonować naszych klientów. To połączenie wzmocni naszą pozycję lidera i stworzy nowe możliwości dla dalszego rozwoju – powiedział Dariusz Sapiński Prezes Zarządu Grupy Mlekovita.

ir os ława i Andr zej Kr z y żanowsc y z miejs c owoś c i Miodus y Pok r z y wne (woj. podlaskie) zwyciężyli w konkursie Gospodarstwo Roku 2011 Spółdzielczej Mleczarni Spomlek. Przez równych 12 miesięcy roku kwotowego (od 1 kwietnia do 31 marca), gospodarstwa poddawane były nieustannym ocenom. O punktacji de c ydowa ł y m.in. jako ś ć i wielkość produkcji, jej wzrost i jego dynamika, wydajność stada, współpraca z punktem zaopatr zenia w Spomleku oraz obserwacje instruktorów i lekar zy weter ynarii. Olbrzymie wrażenie na uczestnikach konkursu i gościach Gali zrobiły też nagrody. Zwycięscy gospodarze pojechali do domu samochodem Toyota Hilux, ozdobiony żółtoczarnymi barwami Serenady, niezwykle popularnej marki serów Spomleku. Zdobywcy kolejnych stopni podium odebrali nowoczesny sprzęt TV, a na pozostałych finalistów czekały tablety.

Doceniony Bursztyn

p ole c a

0 4-06.09.2012 XX XI Międzynarodowa Konferencja „Problemy Gospodarki Energią i Środowiskiem w Mleczarst wie

@

Pała c Mie rzęc in

o r g a niz at o r:

22

tel. 89 523 36 30

wydanie specjalne

P

o raz drugi z rzędu produkt Spomleku znalazł się na liście laureatów „Złotych Paragonów – Nagrody Kupców Polskich”. Tym razem wyróżniony został Bursztyn, ser szlachetny długodojrzewający, od którego zaczęła się historia marki Old Poland. – Wyróżnienie dla Bursztyna to dla nas przede wszystkim wyraźny sygnał, że zmierzamy we właściwym kierunku. Se r y Old Poland to przecież produkt dla konsumenta bardziej wymagającego, gotowe go zap ł ac ić nieco więcej za wyjątkowe doznania smakowe. Skoro kupcy oceniają, że warto mieć go w swojej ofercie, to znaczy, iż dostrzegają oni pozytywne zmiany na rynku – powiedziała Marta Tomaszewska, Brand Manager SM Spomlek.

e-w ydanie do pobrania na:

www.apbiznes.pl


Artykuł sponsorowany

NOWOŚCI OSM KALISZ

Nowe metody filtracji wody w przemyśle mleczarskim – System filtracji membranowej Pall Aria

Serek naturalny “Rodzinny”

Serek homogenizowany “Rodzinny” • o smaku waniliowym • naturalny

Serek śmietankowy naturalny “Mój Rodzinny”

Serek śmietankowy PRYMUS • naturalny • ze szczypiorkiem • z czosnkiem Ser Salami w plastrach

Zakłady mleczarskie stosują wodę pochodzącą ze źródeł naturalnych i sieci komunalnych, a do jej przygotowania stosują standardowe kilkustopniowe systemy przygotowania wody, wykorzystujące: napowietrzanie, koagulację, filtrację na złożach piaskowych, węglowych. Standardowe metody przygotowania wody mimo ich rozpowszechnienia są kosztowne, energochłonne i nie zawsze gwarantują spełnienie wymogów jakościowych.

z niej usuwane metodą odmywania

i filtracji wody, stanowić mogą również

lider filtracji przemysłowej - od wielu lat

wstecznego. Cykl operacji filtracji

końcowy etap ciągu technologicznego,

promuje technikę filtracji wody opartą

i odmywania wstecznego jest w pełni

wykorzystującego, w zależności od

na zasadzie membranowej filtracji

zautomatyzowany a ich wysoka efek-

potrzeb inne, standardowe metody

wody w modułach typu hollow-fiber,

tywność zapewnia odzysk wody rzędu

uzdatniania wody.

która jest alternatywą dla tradycyjnych

95%. Wysoka jakość stosowanych

metod oczyszczania wody na złożach

modułów filtracyjnych oraz konstrukcja

filtracyjnych oraz zapewnia osiągnięcie

systemu zapewnia czystość mikrobio-

wysokich parametrów jakościowych

logiczną uzyskiwanego filtratu, co jest

pod względem czystości mikrobiolo-

krytycznym czynnikiem w produkcji w

gicznej, mechanicznej oraz redukcji

przemyśle mleczarskim. Fot. 2 Stacja Pall Aria 40 modułów, 120-150 m3/h, usuwanie osadów żelaza, manganu

Oczyszczanie w systemie Pall Aria polega na filtracji wody na membranie porowatej o znacznym rozwinięciu powierzchni w formie włókien hol-

System Pall Aria jest zautomatyzo-

low fiber. Filtracja odbywa się pod

wany i zapewnia prowadzenie procesu

wpływem ciśnienia strumienia wody

oczyszczania wody w kontrolowanych

która napływa na zewnętrzną stronę

i monitorowanych warunkach w oparciu

filtrat uzyskiwany jest na wypływie

Fot. 1 Przekrój modułu filtracyjnego

wania wstecznego, okresowego mycia

z kapilar włókien. Zatrzymywane na

Systemy filtracyjne Pall Aria

chemicznego membran. Szczególną

powierzchni membrany zanieczyszcze-

mogą być stosowane zarówno jako

cechą systemów Pall Aria jest moż-

nia typu osady i bakterie są okresowo

samodzielna jednostka przygotowania

liwość kontroli stanu membran przy

e-w ydanie do pobrania na:

W przemyśle mleczarskim woda jest jednym z podstawowych mediów i z uwagi na jej zapotrzebowanie zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym stanowi istotny czynnik decydujący o kosztach produkcji. Szacuje się, że w Polsce w latach 2002-2008 zużycie wody w litrach / na 1 litr mleka (kg produktu) wynosiło 2,5-5 litrów.

o automatyczne funkcje filtracji, odmy-

membrany, a oczyszczona woda czyli

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, ul. Budowlanych 2, 62-800 Kalisz, tel.: + 48 62 501 53 30, + 48 62 501 53 32, + 48 62 501 53 33, fax: + 62 501 53 60, e-mail: marketing@osm.kalisz.pl, www.osm.kalisz.pl

oland Pall P .o. Sp. z o

Firma Pall Corporation – światowy

mętności.

Serek śmietankowy PRYMUS w plastrach • naturalny • ze szczypiorkiem • z czosnkiem

rek dr Ma ski ęb Jastrz

www.apbiznes.pl

wydanie specjalne

25


mleczarstwo

wydanie specjalne

System Pall Aria zapewnia efektywną metodę oczyszczania wody, stosowaną we wszelkich etapach technologii mleka: od wody technologicznej po wodę stosowaną do operacji serwisowych; wszędzie tam, gdzie wymagana jest woda o bardzo wysokiej czystości mikrobiologicznej i mechanicznej.

ZALETY proponowanego rozwiązania:

ZALETY proponowanego rozwiązania:

Wybór najlepszego rozwiązania

•  wyeliminowanie filtrów żwirowych

•  aż do 98% odzysku wody

filtracji wody jest kluczowy. System

oraz filtrów trapowych po filtrach

Pall Aria szczególnie polecamy tam,

żwirowych,

zastosowaniu automatycznego Testu Integralności wykonywanego w systemie.

wody o parametrach:

gdzie zapewnienie wysokiej czystości

•  wymiennik jonowy w tym układzie (IE),

wody w połączeniu z efektywnością

•  ma zapewnioną najlepszą ochronę

Szczególne znaczenie w produkcji mleczarskiej ma zastosowanie systemów

•  dłuższe cykle produkcyjne,

•  Przygotowanie wody technologicz-

dium oocysts i Giardia cysts) •  obniżenie kosztów produkcji wody

czyszczeń chemicznych, •  mamy obniżone koszty jego obsługi, •  obniżone koszty filtracji (dotyczy

nej (np. do produkcji).

(w praktyce poniżej 0,1 NTU) •  usuwanie pasożytów (Cryptospori-

•  powstaje znacznie mniej zanie-

Pall Aria w następujących obszarach:

•  < 1 NTU, •  typowo < 0.1 mg/L zawiesiny, SDI <3

złoża a dzięki temu,

ekonomiczną jest szczególnie istotne.

•  konsekwentna i stała produkcja

•  higieniczna budowa systemu (przem.spożywczy).

filtrów trap po węglu aktywnym

•  Przygotowanie wody zmiękczonej,

i filtrów końcowych),

w tym kotłowej. •  Przygotowanie wody do mycia.

•  obniżone koszty pracy (czyszczenie filtra, wymiana złóż, wymiana świec).

•  Oczyszczanie ścieków. Zastosowanie Systemów Pall Aria znacznie poprawia ekonomikę przygotowania wody na potrzeby mleczarstwa. Ponad 600 sprzedanych systemów

Przykładowe rozwiązanie zarządzania gospodarką wodną z wykorzystaniem systemu Aria FB

Czysta, nadająca się do picia woda

Aria w różnych konfiguracjach i do różnych aplikacji potwierdza zasadność stosowania i ekonomikę podczas

Woda zasilająca 100% Uzdatnianie wody 95-98%

przygotowania wody technologicznej jak i serwisowej.

Przykładowe rozwiązanie uzdatniania wody dla zakładu z wykorzystaniem systemu Aria Przy zmiennych parametry wody zasilającej. System Aria zastępuje filtr żwirowy oraz filtry trapowe które w wyłapu-

Odzysk wody 98-99%

Popłuczyny z filtra 2-5%

Od ponad pół wieku EUROWATER dostarcza kompletne

Fot. 3. System filtracyjny Aria w wersji sanitarnej, która spełnia wymagania przemysłu spożywczego

Pall Aria FB Zrzut (osady ) 1 - 2%

systemy do oczyszczania wody. Dla wielu ludzi, niezależnie czy pobieramy wodę z ujęć podziemnych czy powierzchniowych, jakość wody wymaga poprawienia. EUROWATER posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do stworzenia

ją cząstki migrujące z filtrów żwirowych. Rozwiązanie: Chlorowanie

Węgiel aktywny (Dechloracja) Filtr końcowy

Woda surowa

•  Piotr Ziarko - Pall Poland Sp. z o.o. tel. 601 295 531 piotr.ziarko@europe.pall.com, •  Marek Waczyński - Pall Poland

ARIA

26

wydanie specjalne

Wymiennik Jonowy

optymalnego rozwiązania.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami:

Filtr trap

Zbiornik wody

Sp. z o.o. tel. 601 375 968 marek.waczynski@europe.pall.com

e-w ydanie do pobrania na:

www.apbiznes.pl

EUROWATER Spółka z o.o. Ul. Izabelińska 113, Lipków PL 05-080 Izabelin (Warszawa) Tel.: +48/22/722-80-25 info@eurowater.pl www.eurowater.pl

EUROWATER Spółka z o.o. ul. Mydlana 1 PL 51-502 Wrocław Tel.: +48/71/345-01-15


Ogólnopolskie Święto Mleka

w KA

1 LIPCA 2012

opo

ls kie Ś w ięto

Ml

ek

Og

óln

a

Polsce

V ŚWIATO

V ŚWIATOWY DZIEŃ MLEKA w Polsce

DZIEŃ MLE WY

WYSOKIE MAZOWIECKIE

Plac przy Miejskim Ośrodku Kultury, ul. Ludowa 19

PROGRAM 12:00 MLECZNIE I ZABAWNIE

BLOK ROZRYWKI DLA NAJMŁODSZYCH z magiczną gwiazdą programu MAM TALENT – TOMKIEM KABISEM oraz magicznymi krówkami

13:30 Czesc OFICJALNA

którą uświetnią tancerze programu TANIEC Z GWIAZDAMI – ANNA GŁOGOWSKA i RAFAŁ MASERAK, duet skrzypcowy: Ewelina Grodzka i Łukasz Łuniewski oraz zespoły ludowe

15:15

GWIAZDY PROGRAMU X FACTOR W MLECZNEJ ODSŁONIE Recital zespołu „DZIEWCZYNY”

16:00 MISTRZOSTWA w PICIU MLEKA 16:40 MLECZNIE I TANECZNIE

Warsztaty TAŃCA TOWARZYSKIEGO z udziałem publiczności PROWADZENIE: ANNA GŁOGOWSKA i RAFAŁ MASERAK

17:10

MLECZNY KONCERT MICHAŁA SZPAKA

18:00 MLECZNiE I TANECZNIE

Warsztaty TAŃCA NOWOCZESNEGO z udziałem publiczności prowadzone przez gwiazdy programu You Can Dance

18:30 MLECZNIE I ZABAWNIE BLOK ROZRYWKI KONKURSOWEJ

19:45 BLUE CAFE

KONCERT GWIAZDY WIECZORU

21:00 Zakończenie PROWADZENIE:

DOROTA GARDIAS i BARTOSZ JĘDRZEJAK

Patronat honorowy: Minister Rolnictwaa i Rozwoju Rozwoju Wsi Wsi

Finansowane z Funduszu

P Promocji romocji Mlek Mle Mleka ka

ORGANIZATOR: Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny Partnerzy organizacyjni: SM MLEKOVITA, Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie i Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Partner medialny:

Patronat onaat medialny:

AGRO industry 2012/3 Dodatek Mleczarstwo  
AGRO industry 2012/3 Dodatek Mleczarstwo  

Skład publikacji dla Agencji Promocji Biznesu

Advertisement