Page 3

Progetto Repubblica Ceca EDITORIALE ÚVODNÍ SLOVO

Riccardo Zucconi direttore ICE Praga / ředitel ICE Praha

Come è noto, l’industria del mobile rappresenta una delle punte di diamante della nostra economia. Nel 2004, infatti, l’arredamento è uno dei pochi settori del “made in Italy” ad aver chiuso in positivo, con una crescita del fatturato pari all’1,8% (per un totale di 22,8 miliardi di euro), un aumento delle esportazioni pari all’1,5% e persino un significativo incremento dei consumi interni, in un periodo non certo brillante per l’economia nel suo insieme. Design,innovazione, qualità, sono i fattori trainanti del successo di questo settore nel mondo. Anche in Repubblica Ceca l’arredamento italiano risulta vincente, benché nella graduatoria dei paesi fornitori l’Italia si collochi solamente al terzo posto, con oltre 60 milioni di euro di mobili venduti nel 2004, dopo la Germania e la Polonia. Esistono dunque possibilità notevoli di miglioramento, favorite tra l’altro dall’andamento positivo del comparto ceco dell’edilizia abitativa ,c h e, spinto dalla maggiore facilità di accesso al credito, è cresciuto nello stesso anno di oltre il 9%. Se, da un lato, l’aggiornamento dei gusti e delle abitudini della popolazione ceca agli standard europei produce uno sviluppo dei consumi favorevole all’incremento delle vendite dei prodotti di qualità, tipici dell’industria italiana, dall’altro, non bisogna dimenticare che la produzione di mobili vanta una lunga tradizione anche in Repubblica Ceca. I cambiamenti intervenuti a seguito del passaggio all’economia di mercato hanno profondamente modificato la realtà di questo settore, con la trasformazione dei grandi complessi industriali, che prima producevano in serie, senza tener conto del design e dell’estetica, in società di dimensioni più ridotte, sempre più competitive nei mercati esteri. L’utilizzo

di materie prime locali e la disponibilità di maestranze professionalmente preparate fanno quindi di questo paese un possibile sbocco anche per le aziende italiane che fossero alla ricerca di opportunità di collaborazione industriale. L’ufficio ICE di Praga - che, tra l’altro, pubblicherà a breve una nota di mercato sul settore del legno -, è in grado di assicurare alle imprese italiane del comparto la propria assistenza nell’individuazione dei potenziali partner, nella presentazione delle proprie offerte o nella scelta del migliore canale distributivo. Esperti settoriali, oltre a fornire il quadro aggiornato del settore in questo paese, potranno assistere gli operatori nazionali nell’identificazione delle modalità più idonee di ingresso o consolidamento in questo mercato che, come si è detto, presenta interessanti possibilità di sviluppo.

__________

Jak známo, nábytkářský průmysl představuje špičkové odvětí našeho hospodářství. V roce 2004 byl totiž jedním z mála sektorů italského průmyslu, který skončil v kladných číslech a vykázal růst obratu ve výši 1,8% (celkem v objemu 22,8 miliard EUR), zvýšení dovozu o 1,5%, a dokonce významný růst v rámci domácí spotřeby, a to i v celkově jistě ne příliš příznivém období pro hospodářství jako takové. Design, inovace a kvalita jsou celosvětově rozhodujícími faktory úspěchu v tomto sektoru. I v České republice se italský nábytkářský průmysl ukazuje být úspěšným, ačkoliv se v žebříčku dodavatelských zemí Itálie umisťuje až na třetím místě, s prodaným nábytkem v hodnotě více než 60 miliónů

EUR v roce 2004, za Německem a Polskem. Existují tedy značné možnosti, jak situaci zlepšit, mimo jiné i díky pozitivnímu trendu českého sektoru bytové výstavby, který v souvislosti se zjednodušením přístupu k úvěrům vzrostl v témže roce o více než 9%. Jestliže na jedné straně přizpůsobení vkusu a zvyklostí evropským standardům u české populace způsobuje rozvoj spotřeby podporující růst prodeje kvalitních výrobků, jaké italský průmysl tradičně nabízí, nelze na druhé straně zapomínat, že výroba nábytku má i v České republice dlouhodobou tradici. Změny, které nastaly po přechodu na tržní hospodářství hluboce ovlivnily situaci v tomto sektoru, kde z velkých průmyslových komplexů, které dříve vyráběly sériově, aniž by braly ohled na design a estetiku, se staly společnosti menších rozměrů čím dál tím více konkurenceschopnější na zahraničním trhu. Využití místních surovin a existence profesionálně školené pracovní síly činí tedy z této země možné místo působení i pro italské podniky hledající příležitosti pro průmyslovou spolupráci. Pražský úřad ICE, který zanedlouho vydá studii o analýze trhu v sektoru zpracování dřeva, může italským firmám působícím v sektoru zaručit asistenci při hledání potenciálního partnera, prezentaci vlastních nabídek nebo při volbě nejlepšího distribučního kanálu. Odborníci na daný sektor budou nejenom poskytovat aktualizovaný obraz tohoto sektoru v zemi, nýbrž asistovat též italským podnikům při stanovení nejvhodnější strategie vstupu a upevnění pozice na tomto trhu, který jak již bylo řečeno představuje zajímavé možnosti rozvoje.

5

Progetto Repubblica Ceca (Ottobre 2005)  

Periodico di informazione su politica, economia e cultura

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you