Page 21

Progetto Repubblica Ceca XXXXX XXXXXXXX

Il concorso internazionale: “Transfurniture: cosa MI trasporto?” Michele Bologna, Segretario generale della Camera di Commercio Italo-Slovacca Nell’ambito dell’annuale Salone Internazionale del Mobile di Milano che ha avuto luogo dal 13 al 18 aprile scorsi si è svolta la prima mostra dei progetti vincitori del concorso internazionale “Transforniture, cosa MI trasporto?” rivolto a designer e a progettisti slovacchi e cechi, col patrocinio del Comune di Milano. Il progetto, ideato dalla Camera di Commercio Italo-Slovacca in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Ceca di Praga, Zona Tortona, l’Associazione culturale BH di Milano ha visto tra gli altri l’attivo supporto dei centri di design ceco e slovacco e del Politecnico di Milano, secondo uno schema ideato per far interagire il mondo universitario, quello imprenditoriale, le istituzioni pubbliche e le associazioni. La mostra è stata presentata negli spazi di SuperStudio Piú in via Tortona, riscotendo un notevole successo di pubblico sia tra gli addetti ai lavori che tra i normali visitatori del “Fuori Salone”. Particolarmente significativa la copertura mediatica; numerosi i periodici slovacchi, cechi e italiani che hanno riportato l’iniziativa . Tra gli altri le testate Home, Atrium, Designum, Prava e Dolce vita per la Rep. Ceca e Slovacca. Il Corriere della Sera, Venerdí di Repubblica, Elle Decor, Vanity Fair, l’Espresso e Internazionale per l’Italia. Il carattere innovativo del progetto in particolare, volto allo sviluppo di un network che metta in diretta comunicazione istituzioni quali le Camere di Commercio, le Università, agenzie governative, associazioni culturali e il mondo delle imprese, rappresenta un modo nuovo di promuovere le relazioni internazionali, economiche e culturali tra i paesi della Nuova Europa a 25 membri. I contatti tra progettisti e imprese, che auspichiamo possano dar vita a vere e

proprie collaborazioni produttive, rappresentano l’aspetto piú tangibile di tale iniziativa. Appena terminata l’esposizione milanese parte di essa si è trasferita a Praga presso il Veletr_ny Palac della Galleria Nazionale di Praga per la manifestazione Art&Interior a cura di AC Expo e qui è rimasta fino a fine maggio. In preparazione in queste settimane l’esposizione a Bratislava, negli spazi della Biblioteca Universitaria a partire da novembre e poi a Brno dove si concluderà il progetto. Un sentito ringraziamento va a tutti i partner del progetto con la speranza di

Mezinárodní soutěž - „Transfurniture – co přenáším?“ V rámci každoročního Mezinárodního salónu nábytku (Salone internazionale del mobile) v Miláně, který se konal od 13. do 18. dubna letošního roku, se uskutečnila první výstava projektů realizovaných vítězi mezinárodní soutěže „Transfurniture, co přenáším?“ určené českým a slovenským projektantům, pod záštitou milánského magistrátu. Tento projekt, iniciovaný Italsko-slovenskou obchodní komorou ve spolupráci s Italsko-českou obchodní komorou v Praze, čtvrtí Zona Tortona, milánskou kulturní asociací BH, měl kromě jiného i aktivní podporu českých a slovenských center pro design a Milánské vysoké školy technické, podle modelu, který vznikl, aby umožnil interakci mezi univerzitním a podnikatelským světem, veřejnými institucemi a různými asociacemi. Výstava byla instalována v prostoru SuperStudio Piú, v ulici Tortona, a u publika sklidila značný úspěch, jak mezi odborníky, tak i mezi běžnými návštěvníky sekce „Mimo salón“ (Fuori salone). Obzvláště významná byla přítomnost medií s četnými představiteli slovenského, českého a italského tisku, který se o této akci zmínil. Mezi zastoupenými časopisy a deníky byly

Home, Atrium, Designum, Právo a Dolce vita za Českou a Slovenskou republiku. Il Corriere della Sera, Venerdí di Repubblica, Elle Decor, Vanity Fair, l’Espresso a Internazionale za Itálii. Inovační charakter projektu, jehož cílem je rozvíjet síť, která by přímo spojovala instituce jako jsou Obchodní komory, univerzity, vládní agentury, kulturní asociace a podnikatelský svět, představuje zejména nový způsob, jak podporovat mezinárodní, ekonomické a kulturní vztahy mezi 25 zeměmi Nové Evropy. Kontakty mezi projektanty a podniky, z kterých doufáme vzejde skutečná a efektivní spolupráce, představují ten nejkonkrétnější aspekt této akce. Hned po skončení expozice v Miláně byla část přestěhována do pražského Veletržního paláce Národní Galerie v Praze, na výstavu Art&Interior organizovanou společností AC Expo, kde zůstala do konce května. V těchto týdnech se připravuje expozice v Bratislavě, která proběhne v listopadu v prostoru Univerzitní knihovny, a pak v Brně, kde se projekt uzavře. Vřelý dík patří všem partnerům projektu v naději, že bude možné tuto akci zopakovat i v roce 2006.

31

Progetto Repubblica Ceca (Ottobre 2005)  

Periodico di informazione su politica, economia e cultura

Advertisement