Page 1

news C H E M I S T R Y

I 60 anni di Facot

OBIETTIVO EFFICIENZA Prodotti e servizi a risparmio energetico

>a nƵoǀa ƐeĚe Ěello Ɛƚaďiliŵenƚo &acoƚ a apƌalďa ;ƌͿ

&

KT ŚeŵicalƐ ğ Ƶn͛anjienĚa cŚiŵica Ěi ƚƌaƐĨoƌŵanjione cŚe Śa nel pƌopƌio E la pƌoĚƵnjione Ěi aĚĚiƟǀi e aƵƐiliaƌi Ěi ŵanƵƚennjione inĚƵƐƚƌiale e ciǀile. Si ƌiǀolge a ŵigliaia Ěi clienƟ in /ƚalia eĚ in olƚƌe ϳϬ WaeƐi nel ŵonĚo Ĩƌa ƌiǀenĚiƚoƌi͕ gƌoƐƐiƐƟ͕ inĚƵƐƚƌie. /n paƌƟcolaƌe ğ aƫǀa in ĚiǀeƌƐi ŵeƌcaƟ͗ ƚeƌŵoiĚƌaƵlica͕ iŵpianƟƐƟca͕ piping inĚƵƐƚƌiale͕ ĚiƐƚƌiďƵƚoƌi Ěi aƌƟcoli ƚecnici͕ Ĩeƌƌaŵenƚa͕ coƐƚƌƵnjioni e Ĩai-Ěa-ƚe eǀolƵƚo͕ ;/zͿ. >͛anjienĚa ğ ƐƚƌƵƩƵƌaƚa in ŵoĚeƌne ĨƵnnjioni oƌganinjnjaƟǀe͕ Ěal coŵŵeƌciale alla pƌoĚƵnjione͕ alla ƌiceƌca e ƐǀilƵppo. &ioƌe all͛occŚiello ğ il laďoƌaƚoƌio inƚeƌno inĚiƐpenƐaďile peƌ la ƌiceƌca e ƐǀilƵppo͕ noncŚĠ lΖaĸnaŵenƚo Ěei ĨoƌŵƵlaƟ e peƌ il conƚƌollo Ěella ƋƵaliƚă in ƚƵƫ i ƐƵoi aƐpeƫ. WaƌƟcolaƌe cƵƌa ǀiene poƐƚa alla Ĩoƌŵanjione Ěel peƌƐonale opeƌanƚe all͛inƚeƌno Ěei &KT Seƌǀice͕ cenƚƌi ƐpecialinjnjaƟ nell͛iŵpiego Ěei pƌoĚoƫ cŚiŵici &KT. saloƌi iŵpƌeƐcinĚiďili peƌ l͛anjienĚa Ɛono la ƐicƵƌenjnja Ěi ƵƟlinjnjo Ěei pƌoĚoƫ e la ƋƵaliƚă.

I N

A C T I O N

‡–ƒ”‰‡–ǣ‡ƥ…‹‡…›

‡”‰›Ǧ•ƒ˜‹‰’”‘†—…–•ƒ†•‡”˜‹…‡• Facot Chemicals is a transformation chemical company. /ts core activity is the production of additives and auxiliaries for civil and industrial maintenance. /ts customers are thousands of retailers͕ wholesalers͕ and industries in /taly and in more than 70 countries worldwide. /ts main marŬets are thermohydraulics͕ installations, industrial piping, distributors of technical items, hardware stores, construction, and advanced /z. The company is made up of modern organinjational functions. /ts flagship activity is the internal laboratory, where research and development, as well as formulation refining and total quality assessment, are carried out. Great care is devoted to training the staff of the FACOT Service centers, specialized in the use of FACOT chemical products. Wroduct safety and certified quality are Ŭey values. Customers are totally protected͗ thanŬs to a dedicated label and e-mail they can report any remarŬ or complaint to our inspection body. This maŬes us Ŭeep our standards always high.

SOMMARIO/CONTENTS

͞>a noƐƚƌa aƩennjione alla ƋƵaliƚă ƚoƚale ğ ŵaniacale - ƐoƩolinea talƚeƌ ZiŵolĚi - a paƌƟƌe Ěall͛eĸcacia Ěei Walter Rimoldi pƌoĚoƫ e cŚe aƌƌiǀa Amministratore unico all͛accƵƌaƚa Ɛelenjione Facot Chemicals Ěegli iŵďalli͕ Ěelle conĨenjioni͕ Ěel ƚƌaƐpoƌƚo͕ Ěella ŵanipolanjione ƐƵi pƵnƟ ǀenĚiƚa͕ nel pieno ƌiƐpeƩo Ěelle noƌŵaƟǀe e Ěel coĚice Ěi conƐƵŵo. / noƐƚƌi pƌoĚoƫ ʹ conƟnƵa ZiŵolĚi ʹ Śanno Ěa ŵolƟ anni Ƶn plƵƐ͗ la ceƌƟĮcanjione Ěi ƋƵaliƚă. ƩƌaǀeƌƐo appoƐiƚa eƟcŚeƩa e ŵail ĚeĚicaƚa͕ il conƐƵŵaƚoƌe ğ Ěel ƚƵƩo ƚƵƚelaƚo in ƋƵanƚo pƵž Ɛegnalaƌe all͛nƚe cŚe ci conƚƌolla eǀenƚƵali oƐƐeƌǀanjioni o ƌeclaŵi. YƵeƐƚo͕ olƚƌe a inconƚƌaƌe pienaŵenƚe la noƐƚƌa ĮloƐoĮa͕ ci oďďliga a ƚeneƌe alƚa la gƵaƌĚia ƐƵ ƚƵƫ i ĨƌonƟΗ.

>ĂƐƚŽƌŝĂͲϲϬĂŶŶŝĚŝƌŝĐĞƌĐĂĞĐƌĞƐĐŝƚĂĐŽŶƟŶƵĂ................ 2 sĞƚƌŝŶĂ ƉƌŽĚŽƫ ................................................................. 3 >Ă ƉĂƌŽůĂ ĂůůĂ ƉƌŽĚƵnjŝŽŶĞ .................................................. 4 >Ğ ůŝŶĞĞ Ěŝ ƉƌŽĚƵnjŝŽŶĞ ....................................................... 5 YƵĂůŝƚă͕ ĐĞƌƟĮĐĂnjŝŽŶĞ͕ ŵĞƌĐĂƚŽ ŝŶƚĞƌŶŽ............................ 6 /ů ŵĞƌĐĂƚŽ ĞƐƚĞƌŽ ............................................................... 7 Silicon Sealing Tape ........................................................... 9 /l ŵenƶ Ěi ƐigillaƚƵƌa ........................................................ 10 /l pƌogƌaŵŵa &acoƚ Seƌǀice ............................................. 11 /l ŚecŬ Seƌǀice................................................................ 13 / pƌoďleŵi caƵƐaƟ ĚallΖacƋƵa ........................................... 14 /l nƵoǀo liďƌeƩo Ěi iŵpianƚo Ͳ Śe coƐa Ĩaƌe ................... 15 T..D./.T. Ͳ >e ϳ opeƌanjioni inĚiƐpenƐaďili ........................ 18 >Ζeĸciennja eneƌgeƟca negli iŵpianƟ Ěi ƌeĨƌigeƌanjione ... 20 /l &acoƚ toƌlĚ .................................................................. 21 / ƐiƐƚeŵi anƟcoƌƌoƐiǀi e iƐolanƟ ....................................... 23 History - 60 years of ongoing research and development .. 2 Our products...................................................................... 3 Focus on manufacturing .................................................... 4 Our producƟon lines .......................................................... 5 Yuality͕ erƟĮcaƟon͕ omesƟc DarŬet ............................ 6 Foreign marŬets ................................................................. 7 Silicon Sealing Tape ........................................................... 9 Sealing products .............................................................. 10 The Facot Service programme ......................................... 11 hecŬ-hp Service ............................................................. 13 The problems caused by water ........................................ 14 The new log booŬ ʹ that to do....................................... 15 T..D./.T. - 7 essenƟal acƟviƟes ....................................... 18 nergy eĸciency in refrigeraƟon plants .......................... 20 Facot torld ..................................................................... 21 nƟ-corrosion and sealing systems ................................. 23


2 | www.facot.it

FACOT NEWS

LA STORIA

HISTORY

La storia 60

anni di ricerca e crescita continua

Fondata nel 1956 dal padre Arnaldo, Walter Rimoldi ripercorre le tappe che hanno connotato la storia di FACOT

“I

l ďƌanĚ &KT͕ acƌoniŵo Ěi &aďďƌica ĚĚiƟǀi Śi- gli ƐƚƵccŚi ƐigillanƟ peƌ le pileƩe͕ il <oďalƐƚƵcco. I ƚƵďi ŵici Kli Tecnici ʹ ƌacconƚa talƚeƌ ZiŵolĚi - naƐce all͛epoca Ɛono in pioŵďo e Ɛi ƐalĚano con i canĚeloƫ ϲϬ anni Ĩa e pƌeciƐaŵenƚe nel Ěiceŵďƌe Ěel ϭϵϱϲ Ěi Sƚeaƌina͕ ŵenƚƌe ƋƵelli in ƌaŵe con l͛aciĚo cloƌiĚƌico Ěa Ƶn͛iĚea Ěi ŵio paĚƌe noncŚĠ ĨonliƋƵiĚo͕ ƚƌaƐĨoƌŵaƚo ƐƚaďilinjnjanĚolo in Ěaƚoƌe Ěell͛anjienĚa͕ il coŵŵ. ƌnalƵna paƐƚa͕ il W, ϳ. ƌƌiǀano poi gli anni Ěo ZiŵolĚi͕ ƐƚƵĚioƐo e appaƐƐionaƚo Ěella legge ϯϳϯ Ěel ϭϵϳϲ ƐƵll͛iƐolaŵenƚo Ěi cŚiŵica inĚƵƐƚƌiale. ƚeƌŵico Ěelle aďiƚanjioni e ǀengono ƐǀilƵppaƟ alcƵni ďƌeǀeƫ Ĩƌa cƵi l͛IƐolnap͕ “>a ƐƵa gƌanĚe eƐpeƌiennja ŵaƚƵƌaƚa nel ƐeƩoƌe peƚƌolcŚiŵico col͛iƐolanƚe a naƐƚƌo in lana Ěi ǀeƚƌo cŚe ƐƟƚƵiƐce le ĨonĚaŵenƚa cŚe Ěanno ǀiene ͚genialŵenƚe͛ iŵďƵƐƚaƚo con Ƶna coƌpo eĚ aniŵa aĚ Ƶna Ĩelice inƚƵŵaccŚina Ɛiŵile a ƋƵella peƌ conĨenjionaƌe i gƌiƐƐini. YƵanƚa polǀeƌe Ěi lana Ěi injione͗ ƋƵella Ěi ƌealinjnjaƌe pƌoĚoƫ ǀeƚƌo aleggiaǀa͊ Wolǀeƌe cŚe ŵi pƌoǀoƚanƚo Ɛeŵplici ƋƵanƚo inĚiƐpenƐaďili al ŵanƵƚenƚoƌe ƚeƌŵoiĚƌaƵlico caǀa ƵƌƟcaƌia ƋƵanĚo Ěa ďaŵďino cƵƌioƐaǀo nei ƌepaƌƟ aīaƐcinaƚo Ěai ŵacnello Ɛǀolgiŵenƚo Ěel pƌopƌio laǀoƌo ƋƵoƟĚiano. cŚinaƌi. Da eƌa il laďoƌaƚoƌio cŚiŵico͕ “EaƐce coƐŞ la piccola ƌealƚă aƌƟ- /l comm. Arnaldo Zimoldi, fondatore ƌicco Ěi coloƌi e Ĩoƌieƌo Ěi Ɛogni il lƵogo cŚe piƶ ŵi aƩƌaeǀa. gianale Ěoǀe il Ɵƚolaƌe ğ Ɛia ƚecni- nel 1965 di FACOT co-opeƌaio cŚe ǀenĚiƚoƌe͕ Ěappƌiŵa locale e poi ŵan ΗEegli anni ϳϬ naƐce l͛iĚea e con eƐƐa i pƌiŵi pƌoƚoƟpi ŵano aƐƐƵŵe ĚiŵenƐione nanjionale. “Il ŵeƌcaƚo ğ Ěi Ƶn naƐƚƌo ƵniǀeƌƐale peƌ Ɛigillaƌe i ƌaccoƌĚi ĮleƩaƟ͕ coƐƟƚƵiƚo Ěa ƌiǀenĚiƚoƌi e gƌoƐƐiƐƟ ƐoĚĚiƐĨaƫ Ěi poƚeƌ cŚe ƵniƐca la ƚƌaĚinjione con la ŵoĚeƌniƚă. seƌƌă ƌeaaŵpliaƌe la pƌopƌia oīeƌƚa agli inƐƚallaƚoƌi͕ ďencŚĠ Ěi linjnjaƚo Ěopo ŵolƟ ƚenƚaƟǀi Ěi peƌĨenjionaŵenƚo ƋƵalƐƚaŵpo conƐeƌǀaƚoƌe e ƚƌaĚinjionaliƐƚa͕ ŵa pƌeƐƚo con- cŚe anno piƶ ƚaƌĚi. Kggi &KT - conƟnƵa ZiŵolĚi - ğ ǀinƟ Ěella ďonƚă e Ěell͛eĸcacia Ěelle ƐolƵnjioni pƌopo- pƌeƐenƚe in ǀaƌi ƐeƩoƌi con olƚƌe ϭϱϬϬ ƌeĨeƌennje͕ piƶ Ěi Ɛƚe. all͛ƵƐo Ěella ͚ďiacca͛ o Ěel ͚ŵinio͛ applicaƟ ƐƵi ϱϬϬ ĨoƌŵƵlaƟ cŚiŵici in conƟnƵa eǀolƵnjione Ěei ƋƵali ƌaccoƌĚi iĚƌaƵlici iŵpaƐƚaƟ con la ͚Ɛƚoppa͛ ;l͛aƩƵale Į- ĚeƟene la paƚeƌniƚă. I noƐƚƌi pƌoĚoƫ ǀengono iŵpielaƚo Ěi canapa o ŵeglio il peƫnaƚo ŵeccanico Ěi linoͿ gaƟ in ǀaƌi caŵpi inĚƵƐƚƌiali e ciǀili nella ƚeƌŵoiĚƌaƵliƐi paƐƐa inĨaƫ alla pƌiŵa ƌiǀolƵnjione͕ ƌappƌeƐenƚaƚa Ěal ca͕ paƐƐanĚo Ěalla ŵanƵƚennjione ŵeccanica pƌeƐenƚe paƐƐaggio al ŵaƐƟce in paƐƚa Silicon. sengono conƚeŵ- nelle Ĩeƌƌaŵenƚa e nei negonji Ěi aƌƟcoli ƚecnici͕ al Ɛeƚpoƌaneaŵenƚe ƐǀilƵppaƟ alƚƌi pƌoĚoƫ peƌ calĚaƌeƌia e ƚoƌe acƋƵeĚoƫ e gaƐĚoƫ͕ con Ƶn occŚio alla cƵƌa Ěella aƐƐeŵďlaggio Ěegli Ɛcaŵďiaƚoƌi͕ coŵe il DangƌaĮƚ͕ e caƐa nel ƐeƩoƌe Ěel Ĩai Ěa ƚe͟.

ͦ͠›‡ƒ”•‘ˆ‘‰‘‹‰”‡•‡ƒ”…Šƒ††‡˜‡Ž‘’‡– FACOT was founded in 1956 by Arnaldo Zimoldi, father of talter Zimoldi, our current CO. He was passionate about industrial chemistry and his wide experience in the petrochemical industry is the pillar of the company, a small business which soon became one of naƟonal and internaƟonal scope. Dany products were conceived and developed, some patented. /n the sevenƟes, the idea and the Įrst prototypes of a sealing tape for threaded Įƫngs, combining tradiƟon and modernity, were developed. /t became a reality aŌer some years and aƩempts at perfecƟon.


FACOT NEWS

www.facot.it | 3

VETRINA PRODOTTI

OUR PRODUCTS

MASTICI, SIGILLANTI, SILICONI, STUCCHI E ADESIVI WhTT/S, SA>AETS, S/>/COES, F/>>ZS AE AHS/sS

RIVESTIMENTI ANTICORROSIVI E NASTRI ISOLANTI COZZOS/OE ZS/STAET COsZ/EGS AE /ESh>AT/EG TAWS

TRATTAMENTO ARIA E CONDIZIONAMENTO, MANUTENZIONE A/Z AE COE/T/OE/EG SzSTD TZATDETS, DA/ETEAEC

Come scegliere i prodotti ne

LA CASA INTERATTIVA >a conƟnƵa ƌiceƌca e pƌogeƩanjione Ěi nƵoǀe ƐolƵnjioni Śa poƌƚaƚo nel coƌƐo Ěegli anni aĚ Ƶn noƚeǀole aŵpliaŵenƚo Ěella gaŵŵa Ěi pƌoĚƵnjione͕ eƐƚenĚenĚo il caŵpo Ěi applicanjione a piƶ ƐeƩoƌi͗ Ěalla ƚeƌŵoiĚƌaƵlica all͛iŵpianƟƐƟca Ěi ĚiƐƚƌiďƵnjione e ƚƌaƩaŵenƚo Ěei ŇƵiĚi ;acƋƵa͕ gaƐ͕ pƌoĚoƫ cŚiŵici e aliŵenƚaƌiͿ͕ all͛eĚilinjia e all͛inĚƵƐƚƌia in geneƌe͕ Įno alla caƐa͕ all͛aƵƚoŵoƟǀe e alla naƵƟca.

‘™–‘…Š‘‘•‡–Š‡”‹‰Š–’”‘†—…–•‹  

LINEA COMFORT

ApplicaƟon sectors͗ thermohydraulics, Ňuid distribuƟon and treatment systems, construcƟon and general industry, household, automoƟve, nauƟcal.

PRODOTTI BIOLOGICI, DETERGENTI, LAVAMANI, TRATTAMENTO PISCINE, PRODOTTI PER LA CASA, NAUTICA E AUTO CODFOZT >/E͗ /O>OG/CA> WZOhCTS, TZGETS, HAEtASH/EG WZOhCTS, WOO> TZATDETS, HOhSHO>, EAhT/CA> AE CAZ WZOhCTS

TRATTAMENTO ACQUE E FILTRAZIONE

TRATTAMENTO IMPIANTI TERMICI E REFRIGERANTI. ADDITIVI PER CALCESTRUZZI tATZ TZATDET AE F/>TZAT/OE

I settori di applicazione

Manutenzione Industriale e Civile

ĐƋuedoƫ e 'asdoƫ

Termoidraulica

Edilizia e Casa

ImƉianƟ ^olari

Detergenza

EauƟca e uto

Fai da Te


4 | www.facot.it

FACOT NEWS

PRODUZIONE

MANUFACTURING

La parola

alla produzione Nuovi impianti per mastici, nastri tecnici e prodotti liquidi Intervista a L. Portesani resp. Produzione e stabilimento

C

ome viene ƉianiĮcata la Ɖroduzione? “Il ƐiƐƚeŵa geƐƟonale Ɛegnala pƌoĚoƫ in ƐoƩoƐcoƌƚa in ĨƵnnjione Ěei ŵoǀiŵenƟ Ěi ŵaganjnjino ;caƌicŚi e ƐcaƌicŚi ŵaƚeƌie pƌiŵe e pƌoĚoƫ ĮniƟͿ e ǀiene conƐƵlƚaƚo piƶ ǀolƚe al gioƌno in ĨƵnnjione Ěel poƌƚaĨoglio oƌĚini. Weƌ le pƌoĚƵnjioni ŵeno coŵpleƐƐe͕ a Įne Ɛeƫŵana Ɛi pianiĮca il pƌogƌaŵŵa Ěi pƌoĚƵnjione peƌ la Ɛeƫŵana ƐƵcceƐƐiǀa. Weƌ ƋƵelle piƶ coŵpleƐƐe͕ cŚe ƌicŚieĚono aĚ eƐeŵpio ĨaƐi pƌeliŵinaƌi Ěi ƌiƐcalĚaŵenƚo o ĨƵƐione Ěi ŵaƚeƌie pƌiŵe Ɛpeciali͕ la pƌogƌaŵŵanjione ǀiene ĨaƩa con laƌgo anƟcipo. WoƐƚo cŚe la ŇeƐƐiďiliƚă ğ Ě͛oďďligo in Ƶn͛anjienĚa coŵe la noƐƚƌa͕ laǀoƌiaŵo peƌ ƐoĚĚiƐĨaƌe le eƐigennje Ěei pƌoĚoƫ in ƐoƩoƐcoƌƚa Ěel noƐƚƌo ŵaganjnjino. EaƚƵƌalŵenƚe la

Ɛƚagionaliƚă e le gƌanĚi coŵŵeƐƐe giocano Ƶn ƌƵolo iŵpoƌƚanƚe nella geƐƟone Ěelle ƌeĨeƌennje e Ěi conƐegƵennja conĚinjionano i piani Ěi pƌoĚƵnjione͟. Da quanto tempo è in azienda e quali sono le linee principali di produzione? “a ϴ anni e Ěa ƋƵanĚo Ɛono aƌƌiǀaƚo aďďiaŵo peƌĨenjionaƚo e ƌealinjnjaƚo ĚiǀeƌƐi nƵoǀi iŵpianƟ ƐƵ ƚƌe ĨƌonƟ pƌincipalŵenƚe͗ le linee Ěi pƌoĚƵnjione Ěi ŵaƐƟci in paƐƚa͕ ǀeƌo coƌe-ďƵƐineƐƐ Ěell͛anjienĚa Ěa Ɛeŵpƌe͖ Ƶna linea Ěi ƐpalŵaƚƵƌa con ƚƌe ƐiƐƚeŵi ĚiīeƌenƟ ;Ɛia a calĚo cŚe a ĨƌeĚĚo͕ ŵa Ɛennja lΖƵƐo Ěi ƐolǀenƟ ǀolaƟliͿ Ěi naƐƚƌi ƚecnici Ɛpeciali͕ anƟcoƌƌoƐiǀi e Ěi ƐigillaƚƵƌa͖ e alcƵne linee peƌ la pƌoĚƵnjione e il conĨenjionaŵenƚo Ěi pƌoĚoƫ liƋƵiĚi coƌƌoƐiǀi e non͟. >e lavorazioni avvengono in conƟnuo

o in batch? “aƚa la gƌanĚe eƚeƌogeneiƚă Ěei pƌoĚoƫ ĮniƟ͕ ƋƵeƐƚ͛ƵlƟŵa ğ la conĚinjione piƶ aĚaƩa͖ aďďiaŵo inĨaƫ lavorazioni a caldo che richiedono ƚeŵpi di preparanjione piƶ lƵnghi͕ ad eƐeŵpio per la laǀoranjione dei prodoƫ in paƐƚa coŵe i ŵaƐƟci per Įleƫ e ƋƵelli ƐpalŵaƟ ƐƵi ǀari ƚeƐƐƵƟ o non-ƚeƐƐƵƟ di ƐƵpporƚo͕ e lavorazioni a freddo͕ per eƐeŵpio per i prodoƫ liƋƵidi͕ per i ƋƵali diƐponiaŵo di Ƶna Ɛerie di Ɛerďaƚoi di Ɛƚoccaggio delle ǀarie ŵaƚerie priŵe. Inolƚre͕ aďďiaŵo Ƶn reparƚo di ƚaglio dei naƐƚri e relaƟǀo conĨenjionaŵenƚo e iŵďallaggio͟.

‘…—•‘ƒ—ˆƒ…–—”‹‰

‡™•›•–‡•ˆ‘”’—––‹‡•ǡ–‡…Š‹…ƒŽ –ƒ’‡•ǡƒ†Ž‹“—‹†’”‘†—…–• Danufacturing is planned with precision and is based on Ňexibility so that all the orders can be Įlled as soon as possible. The manufacturing process is scheduled according to orders ʹ the easiest are handled on a weeŬly basis and the most complex are planned well in advance ʹ, type of worŬing ;hot or coldͿ and seasonality. As Ňexibility is essenƟal to FACOT, the producƟon staī worŬ to replenish stocŬ. /n recent years new systems have been perfected and made in order to cover three main areas͗ producƟon lines of puƩy pastes, always our core business͖ a coaƟng line with three diīerent systems ;both hot and cold but without volaƟle solventsͿ of special technical, anƟ-corrosion and sealing tapes͖ and some producƟon and pacŬaging lines for corrosive and non-corrosive liquid products.

La ricerca

A ‡•‡ƒ”…Šƒ† †‡˜‡Ž‘’‡–ˆ‘” „‘–Š•ƒŽŽƒ† Žƒ”‰‡‘”†‡”• There is a laboratory at FACOT that performs product quality assurance and material resistance and ageing tests. A new product is created aŌer its eĸcacy has been tested in the laboratory and if it complies with reference standards. AŌer all these stages, its feasibility is assessed in terms of industry and facility.

e sviluppo

l proprio inƚerno &ACKT diƐpone di laďoraƚorio Ɛpecialinjnjaƚo͕ ƐƚrƵƩƵraƚo Ɛia per il conƚrollo ƋƵaliƚă ƐƵi prodoƫ ĮniƟ Ɛia per eƐegƵire ƚeƐƚ di reƐiƐƚennja e inǀecchiaŵenƚo dei ŵaƚeriali. hn nƵoǀo prodoƩo naƐce dall͛aƐcolƚo del ŵercaƚo e dei noƐƚri cenƚri aƐƐiƐƚennja. Si paƐƐa poi alla ĨaƐe di ǀeriĮca dell͛eĸcacia del prodoƩo ƐƚeƐƐo aƩraǀerƐo ƚeƐƚ di laďoraƚorio e riƐpondennja alle norŵe di riĨeriŵenƚo. SƵcceƐƐiǀaŵenƚe Ɛi procede allo ƐƚƵdio di Ĩaƫďiliƚă a liǀello indƵƐƚriale e͕ Ƶna ǀolƚa ǀalidaƚo͕ Ɛi penƐa ad Ƶna linea di prodƵnjione͕ coŵpaƟďilŵenƚe con ciž che la noƐƚra ƐƚrƵƩƵra oīre giă. >a progeƩanjione degli iŵpianƟ ğ ƋƵaƐi Ɛeŵpre ĨrƵƩo del laǀoro del noƐƚro Ɛƚaī inƚerno. >͛oďieƫǀo ğ realinjnjare iŵpianƟ ŵƵlƟpƵrpoƐe che ci perŵeƚƚano di aǀere la giƵƐƚa ŇeƐƐiďiliƚă Ɛia per le piccole che le grandi coŵŵeƐƐe.


FACOT NEWS

www.facot.it | 5

PRODOTTI

PRODUCTS

Le nostre linee di produzione

Frutto di una programmazione scrupolosa, la produzione è improntata alla flessibilità per soddisfare nel minor tempo possibile tutte le commesse anche per il private-label. Negli anni, FACOT ha saputo perfezionare e realizzare nuovi impianti su tre fronti

—”’”‘†—…–‹‘Ž‹‡• Danufacturing is planned with precision and is based on Ňexibility so that all the orders can be Įlled as soon as possible, even for private labels. Over the years, new systems have been perfected and made in order to cover three main areas

I mastici in pasta

>e linee di prodƵnjione di ŵaƐƟci in paƐƚa Ɛono il ǀero core ďƵƐineƐƐ dell͛anjienda da Ɛeŵpre PuƩLJ pastes ProduĐƟon lines oĨ puƩLJ pastes Śave alǁaLJs been our Đore business

* I prodotti liquidi

Eello Ɛƚaďiliŵenƚo &ACKT da olƚre Ϯϱ anni Ɛi Ɛono ƐǀilƵppaƚe le linee per la prodƵnjione e il conĨenjionaŵenƚo di prodoƫ liƋƵidi corroƐiǀi e non͕ in parƟcolare per il ƚraƩaŵenƚo e le ŵanƵƚennjione degli iŵpianƟ ƚerŵici. >a linea T.D.I.T. Liquid products &or Ϯϱ LJears &Kd Śas been developinŐ producƟon and pacŬaŐinŐ lines Ĩor corrosive and nonͲcorrosive liquid products͕ and Ĩor treatment and maintenance oĨ ŚeaƟnŐ sLJstems. dŚe d.D.I.d. line

I prodotti di spalmatura &ACKT diƐpone di Ƶna linea di ƐpalŵaƚƵra con ƚre ƐiƐƚeŵi diīerenƟ Ɛia a caldo che a Ĩreddo di naƐƚri ƚecnici Ɛpeciali͕ anƟcorroƐiǀi e di ƐigillaƚƵra

&Kd Śas a ĐoaƟnŐ line ǁitŚ tŚree diīerent sLJstems͕ botŚ Śot and Đold͕ Ĩor speĐial teĐŚniĐal͕ anƟͲĐorrosion and sealinŐ tapes


6 | www.facot.it

FACOT NEWS

QUALITÀ

QUALITY

LA QUALITÀ ANZITUTTO

Intervista a Dassimiliano aŐnana͕ resp. Yualită e ^viluppo commerciale

C

acƋƵiƐƚare ƋƵalƵnƋƵe coƐa. Wer ƋƵeƐƚo ŵoƟǀo͕ ğ aƵŵenƚaƚa la noƐƚra aƩennjione nel canale dei cenƚri organinjnjaƟ del Ĩaida-ƚe. Werƚanƚo la noƐƚra cƵlƚƵra Ɛi deǀe eǀolǀere ed olƚre alla ƋƵaliƚă inƚrinƐeca dei noƐƚri prodoƫ ;conƚrollo delle ŵaƚerie priŵe͕ di prodoƩo e di proceƐƐoͿ͕ che poniaŵo da Ɛeŵpre al cenƚro delle noƐƚre pianiĮcanjioni͕ lΖaƩennjione Ɛi ğ riǀolƚa anche alla ƋƵaliƚă della coŵƵnicanjione͕ oǀǀero iƐƚrƵnjioni per l͛ƵƐo ed aǀǀerƚennje Ɛeŵpre piƶ chiare͕ ĨraƐi di riƐchio e Ɛiŵďologie aƩe a Ĩornire ƚƵƩa Ƶna Ɛerie di inĨorŵanjioni ƐƵppleŵenƚari riƐpeƩo a ƋƵelle deƐƟnaƚe a Ƶn Ƶƚenƚe proĨeƐƐionale͟.

La certiƤcazione di prodottoa doǀe ininjiaƚe a perƐegƵire la ƋƵaliƚă͍ “>a cƵra e l͛aƩennjione ǀerƐo ogni Ɛingolo prodoƩo o linea di prodoƫ - proƐegƵe Cagnana - ininjia dalla Ɛcelƚa e Ɛelenjione delle ŵaƚerie priŵe͕ per conƟnƵare con il conƚrollo approĨondiƚo del ciclo di prodƵnjione e di iŵŵiƐƐione ƐƵl ŵercaƚo. In ƋƵeƐƚo ŵodo la ƋƵaliƚă ğ garanƟƚa͕ coŵe diŵoƐƚrano i reƐi e le conƚeƐƚanjioni proƐƐiŵe allo njero. YƵeƐƚo ci ha porƚaƚo a oƩenere nel ϮϬϭϬ͕ per priŵi ƚra le anjiende chiŵiche iƚaliane͕ la cerƟĮcanjione del Tms WroĮcerƚ WrodƵcƚ͕ per ƋƵaƐi ƚƵƩa la noƐƚra gaŵŵa. In praƟca͕ ogni prodoƩo riporƚa Ƶn nƵŵero di cerƟĮcanjione che idenƟĮca

l͛anjienda e Ƶn indirinjnjo e-ŵail͕ direƩaŵenƚe dell͛enƚe conƚrollanƚe͕ a cƵi coŵƵnicare eǀenƚƵali oƐƐerǀanjioni o anoŵalie. YƵeƐƚo coŵporƚa la cerƚenjnja che neƐƐƵno poƐƐa͕ per coƐŞ dire͕ ďarare͕ daƚo che ƋƵeƐƚo ͚Ƶĸcio conƐƵŵaƚori͛ non ğ inƚerno all͛anjienda. Inolƚre͕ c͛ğ Ƶn Ɛiƚo dedicaƚo doǀe ogni Ƶƚenƚe pƵž ǀeriĮcare ƋƵali Ɛocieƚă hanno oƩenƵƚo la cerƟĮcanjione e il nƵŵero di reclaŵi aǀƵƟ. Zecenƚeŵenƚe͕ olƚre alla claƐƐica cerƟĮcanjione anjiendale͕ aďďiaŵo oƩenƵƚo anche la ISK ϭϬ.Ϭϭϰ͟. per

Processo di produzione e processo di ispezione del prodotto Attraverso lo strumento degli audit periodici è assicurato che il processo di ispezione del prodotto/servizio garantisce la conformità dello stesso a tutti i requisiti applicabili. Questo certificato non esonera l’azienda dalla sua responsabilità relativamente all’adempimento di tutti i requisiti legali applicabili e dal garantire le caratteristiche del servizio.

Facot Chemicals S.n.c. Via Crema, 44 I-26010 Capralba (CR) Campo di applicazione:

Care and aƩenƟon to every single product or line start by choosing and selecƟng raw materials, and it goes on with detailed control of the producƟon cycle and the release to the marŬet. This guarantees quality, along with the goods returned and complaints which are very close to zero. All this led FACOT to be the Įrst chemical company in /taly to gain the Tms WZOFiCZT-product cerƟĮcaƟon for almost the whole range in 2010. This means that every product has a cerƟĮcaƟon number idenƟfying the company and an e-mail address of the inspecƟon body which may be used to communicate any remarŬ or failure. Produzione di prodotti chimici (Per i prodotti correlati vedere l´Allegato)

No registrazione certificato 70 700 1966

Certificato valido da 2013-08-30 a 2016-08-29

Rapporto di Audit 4263 3036

Prima certificazione 2010-08-30

Darmstadt, 2013-07-08 Organismo di Certificazione del TÜV Hessen – Responsabile della certificazione –

PAGINA 1 DI 2 Questa certificazione è stata eseguita secondo la procedura TÜV PROFiCERT-plus per verifiche e certificazioni e viene periodicamente sorvegliata. Verificabile sul sito www.tuev-club.de. I certificati originali contengono un ologramma incollato. TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt, Tel. +49 6151/600331 Rev-IT-1301

consolidare e crescere Intervista a Darco DessaŐŐio͕ responsabile Vendite Italia

Q

La qualità è un valore assoluto e oggettivo e tutti i collaboratori Facot si ispirano a questo valore he cosa signiĮca per voi qualită? “YƵaliƚă ƐigniĮca annjiƚƵƩo coƐƚannja e ƐicƵrenjnja ed ha Ƶn rƵolo cenƚrale nella Ɛƚraƚegia d͛iŵpreƐa. YƵando Ɛi parla di ƋƵaliƚă non Ɛi pƵž e non Ɛi deǀe ďarare. >a ƋƵaliƚă ğ Ƶn ǀalore aƐƐolƵƚo͕ olƚre che Ƶn ĨaƩo ŵenƚale͖ ğ Ƶna ĮloƐoĮa che deǀe coinǀolgere ƚƵƫ i collaďoraƚori &ACKT ƋƵoƟdianaŵenƚe͕ in ƚƵƫ i reparƟ dell͛anjienda e in ƚƵƫ i rapporƟ eƐƚerni con la clienƚela͕ gli enƟ e le iƐƟƚƵnjioni͟. chi si rivolgono i vostri prodoƫ? “a Ɛeŵpre al ƐeƩore proĨeƐƐionale. Eegli ƵlƟŵi anni Inƚerneƚ ha ŵodiĮcaƚo i coŵporƚaŵenƟ del conƐƵŵaƚore Įnale che pƵž

Obiettivo

—ƒŽ‹–›‹•‘ˆ–Š‡ —–‘•–‹’‘”–ƒ…‡ –‘ Yuality means, Įrst of all, perseverance and safety. Quality is of the utmost importance, it is a philosophy that must be shared by all the staī of FACOT every day, in all the company's departments and in all the external relaƟons with customers, organizaƟons and insƟtuƟons. For this reason, we have devoted more aƩenƟon to /z centres. An evoluƟon is needed, meaning that not only do we focus on the quality of our products ;control of raw materials, product, and processͿ ʹ the heart of all of our planning ʹ but also on the quality of communicaƟon. /nstrucƟons and warnings are increasingly clearer in order to provide with addiƟonal informaƟon speciĮcally addressed to non-professional users.

uali sono i punƟ di Ĩorza della vostra azienda? “InnannjiƚƵƩo la coŵpleƚenjnja di gaŵŵa Ƶniƚa alla preparanjione ƚecnica generale di ƚƵƩo lo Ɛƚaī͕ che rende eĸcace Ɛia la coŵƵnicanjione ƚecnico-pƵďďliciƚaria che il poƐƚ ǀendiƚa a ďeneĮcio di ƚƵƩa la Įliera diƐƚriďƵƟǀa͖ il ďƵon rapporƚo ƋƵaliƚăͬ prenjnjo daƚo dal ŵidž di prodoƫ e Ɛerǀinji geƐƟƚo dalla diƐƚriďƵnjione e per ƵlƟŵo͕ ŵa non ŵeno iŵporƚanƚe͕ la ǀaƐƚa docƵŵenƚanjione ƚecnica diƐponiďile͕ inƚegraƚa da rƵďriche periodiche ƚeŵaƟche ƐƵlle principali ƚeƐƚaƚe ƐpecialiƐƟche͕ e la Ĩaciliƚă con cƵi i noƐƚri inƚerlocƵƚori enƚrano in conƚaƩo con noi͕ dalla reƚe ǀendiƚa͕ all͛Ƶĸcio coŵŵerciale e ƚecnico͕ ƚroǀando riƐpoƐƚe rapide e preciƐe. hn͛area operaƟǀa Ɛeŵpre piƶ iŵporƚanƚe ƐƵlla ƋƵale ƐƟaŵo inǀeƐƚendo ŵolƚo ğ la Ĩorŵanjione ƚecnica͕ con il coinǀolgiŵenƚo della diƐƚriďƵnjione ŵa ƐopraƩƵƩo dell͛inƐƚallaƚore͕ in Ƶn͛oƫca di Įdelinjnjanjione al pƵnƚo ǀendiƚa ed a riproǀa della noƐƚra coŵpeƚennja. >͛oďieƫǀo nel ŵedio-lƵngo periodo͕ in Ƶn ŵercaƚo in diĸcolƚă oggeƫǀa͕ ğ conƐolidare ŵanƚenendo Ƶn liǀello di gƵardia alƚo dal pƵnƚo di ǀiƐƚa Įnannjiario ed accreƐcere la noƐƚra preƐennja e capillariƚă ƐƵ ƚƵƩo lo ƐƟǀale͕ laǀorando ŵaggiorŵenƚe nelle njone doǀe Ɛƚoricaŵenƚe͕ per ǀari ŵoƟǀi Ɛiaŵo ƐƚaƟ ŵeno inciƐiǀi͟.

‘•‘Ž‹†ƒ–‹‰ ƒ††‡˜‡Ž‘’‹‰ FACOT's strengths lie in some fundamental points: First of all, a complete product range combined with the staī's technical competence for eīecƟve technical adverƟsing and aŌer-sales service, which is of beneĮt to the whole distribuƟon chain. Secondly, in the value for money resulƟng from the products and services managed by our distribuƟon networŬ. And, last but not least, in the extensive technical documentaƟon available, with regular features on the main trade magazines, and in the easy way our customers can establish communicaƟon with us.


FACOT NEWS

www.facot.it | 7

EXPORT

EXPORTS

Il mercato estero,

presente e prospettive future Presente in oltre 60 Paesi del Mondo, FACOT conferma la propria vocazione internazionale ampliando la presenza all’estero Intervista a Luca 'albiŐnani͕ džport DanaŐer

Q

uali sono le aree dove siete piƶ presenƟ oltreͲ conĮne? “WreŵeƐƐo che la noƐƚra Ɛocieƚă Ɛi ğ riǀolƚa al ŵercaƚo eƐƚero in ŵodo organinjnjaƚo da Ɛolo poco piƶ di dieci anni͕ oggi aďďiaŵo relanjioni coŵŵerciali conƟnƵaƟǀe con olƚre ϲϬ WaeƐi al Dondo. EaƚƵralŵenƚe i WaeƐi dell͛hnione Ƶropea Ɛono Ĩra ƋƵelli piƶ inƚereƐƐaƟ ed in parƟcolar ŵodo con Ɛeŵpre ŵaggior iŵpƵlƐo i WaeƐi dell͛Ɛƚ Ƶropa. >a ZƵƐƐia͕ i WaeƐi del Dagreď e del Dedio Krienƚe Ɛono Ɛeŵpre preƐenƟ con ǀolƵŵi alƚalenanƟ in ƋƵanƚo piƶ legaƟ a ĨaƩori geo-poliƟci. Coŵpleƚano la noƐƚra area di eƐpanƐione all͛eƐƚero anche alcƵni WaeƐi >aƟno Aŵericani. Il poƚennjiale di creƐciƚa all͛eƐƚero per la noƐƚra anjienda ğ ancora piƵƩoƐƚo eleǀaƚo e proprio per ƋƵeƐƚo ŵoƟǀo ƐƟaŵo ŵeƩendo a pƵnƚo anjioni ŵiraƚe in ƚal ƐenƐo͟. ome Ĩate conoscere i vostri prodoƫ sui mercaƟ inͲ ternazionali? “Il piƶ Ɛeŵplice ŵa cerƚaŵenƚe ŵolƚo eĸcace ğ il noƐƚro Ɛiƚo inƚerneƚ͕ Ɛeŵpre coŵpleƚo di inĨorŵanjioni ƚecniche e coŵŵerciali in diǀerƐe lingƵe. Inolƚre͕ Ɛiaŵo preƐenƟ in iŵporƚanƟ Įere di ƐeƩore coŵe DoƐƚra Conǀegno džpocoŵĨorƚ a Dilano͕ IS, a &rancoĨorƚe͕ I'ϱ a Ƶďai. Alƚri canali Ɛono le ǀiƐiƚe direƩe ai clienƟ e l͛organinjnjanjione di Ɛeŵinari con proĨeƐƐioniƐƟ in loco͟.

Yuali sono i prodoƫ piƶ apprezzaƟ all͛estero? “All͛eƐƚero ǀengono ŵolƚo apprenjnjaƚe le noǀiƚă che Ɛappiaŵo oīrire poichĠ Ɛono in grado di oƫŵinjnjare i ŵodi e i ƚeŵpi per la riƐolƵnjione di proďleŵi di caraƩere idraƵlico e ƚerŵoidraƵlico. Di riĨeriƐco cerƚaŵenƚe al naƐƚro Ɛigillanƚe per raccordi ĮleƩaƟ Silicon Sealing Tape͕ al naƐƚro aƵƚoǀƵlcaninjnjanƚe per la riparanjione rapida di perdiƚe džƚreŵe Tape e a ƚƵƩa la linea coŵpleƚa per il ƚraƩaŵenƚo e la ŵanƵƚennjione degli iŵpianƟ ƚerŵici e di reĨrigeranjione. Inolƚre i naƐƚri anƟcorroƐiǀi ;Ɛiaŵo Ĩra i pochi prodƵƩori al ŵondo di ƐiƐƚeŵi paraĸnoƐiͿ diƐƟngƵono la noƐƚra oīerƚaΗ.

Šƒ•‘‰‘‹‰–”ƒ†‡”‡Žƒ–‹‘•™‹–Š‘”‡–Šƒͦ͠…‘—–”‹‡•ƒŽŽ ‘˜‡”–Š‡™‘”Ž†Ǥ—”‘’‡ƒ‹‘ Countries are among the most interested and astern uropean countries are more and more open. Zussia, the Daghreb, and Diddle ast countries are constant customers with ŇuctuaƟons in the volume of orders due to geopoliƟcal reasons. Some >aƟn American countries also ũoin this list. Our company's internaƟonal growth potenƟal is sƟll rather high ʹ this explains the strategic measures we have implemented. CommunicaƟon in foreign marŬets is carried out through diīerent channels: our website, which is always rich in technical and commercial informaƟon in several languages͖ through trade exhibiƟons, such as Dostra Convegno xpocomfort in Dilan, /SH in FranŬfurt, /G5 in ubai͖ meeƟng with our customers, as well as seminars organized with professionals on-site. Foreign countries really liŬe all the FACOT novelƟes that opƟmize Ɵmes and methods when solving hydraulic and thermohydraulic problems.


8 | www.facot.it

FACOT NEWS

FIERE E MOSTRE

EXHIBITIONS AND EVENTS

a)

a)

a)

Le Ƥere

aͿ DC - Dilano bͿ /SH - Francoforte cͿ hA/ - Five 5

FACOT è presente ai principali appuntamenti nazionali e internazionali di settore per consolidare i rapporti con i propri clienti e fare conoscere agli altri operatori la vasta gamma di prodotti e soluzioni disponibili, volta a soddisfare le specifiche esigenze di carattere manutentivo ed impiantistico

b)

”ƒ†‡‡šŠ‹„‹–‹‘• FACOT aƩends the main naƟonal and internaƟonal trade events in order to consolidate the relaƟons with its customers and to show to other operators the wide range of available products and soluƟons which meet the maintenance and installaƟonͬsystem speciĮc needs

b)

c)

c)

b)


FACOT NEWS

www.facot.it | 9

I NOSTRI BREVETTI

OUR PATENTS

IL NASTRO SIGILLANTE DINAMICO per raccordi Silicon Sealing Tape (SST) è un nastro in fibra sintetica termicamente stabilizzato impregnato con un particolare mastice non indurente. La sua funzione è quella di sigillare raccordi idraulici filettati di qualunque diametro e materiale, sia con i comuni gas sia con acqua potabile e di riscaldamento

I

l naƐƚro SST non alƚera nĠ l͛odore͕ nĠ il Ɛapore e la pƵrenjnja dell͛acƋƵa e liƋƵidi aliŵenƚari. Ƶn Ɛigillanƚe dinaŵico in ƋƵanƚo Ɛi adaƩa a ƚƵƫ i Įleƫ ed a ƚƵƫ i ŵaƚeriali. Idoneo ƐƵ ĮleƚƚaƚƵre coniche e parallele. pƵliƚo e non laƐcia ƚracce ƐƵlle ŵani͕ ğ econoŵico e di Ĩacile e ǀeloce applicanjione. ConƐenƚe il ripoƐinjionaŵenƚo dei raccordi e lo Ɛŵonƚaggio a diƐƚannja di anni. Sopporƚa le ǀiďranjioni Ɵpiche dei giƵnƟ͕ nelle ǀicinannje delle poŵpe. SST ğ conĨorŵe alle ƐpeciĮche ƚecniche Ɛecondo IE ϯϬϲϲϬ e Ɛecondo hEI- E ϳϱϭͬϮ Cl. AͬArp͕ ed ğ cerƟĮcaƚo A'A͕ tZAS͕ s't e 'aƐƚec͕ olƚre a Tƺǀ WroĮcerƚ prodƵcƚ. In ƋƵeƐƚe iŵŵagini ǀengono ŵoƐƚraƚe le ŵodaliƚă di applicanjione del prodoƩo͕ parƚendo dal naƐƚro conƚenƵƚo in Ƶn appoƐiƚo eƐpoƐiƚore. diƐponiďile Ƶn Įlŵaƚo diŵoƐƚraƟǀo ƐƵ zoƵTƵďe͗ hƩpƐ͗ͬͬǁǁǁ.LJoƵƚƵďe.coŵͬǁaƚch͍ǀсiKpcyϭtϱϰ. ConĨronto ^I>ICKN ^EA>ING TAWE con altre Ɵpologie di sigillanƟ ^IGI>>ANTE ^LEd

CKN^UMK N͘ GIRI

CARATTERI^TIC,E

Diametro ;polliciͿ

Riposizionabilită

KE^hDPdIKEEo. K& dhZE^ iameter ;incŚesͿ

^I>ICKN TAWE ^ILIKE dP

FI>K Nz>KN EzLKE dP

FI>K WTFE Pd& dP

ZeposiƟonabilitLJ

1”

1 ½“

2”

3-4

5-6

6-7

8-9

10 - 12

15 - 18

10 - 12

20 - 22

20 - 22

180° £ £ £ ;consigliato uso con coadiuvanteͿ

8 - 10

10 - 12

15 - 16

£

NA^TRK WTFE U^K GA^

&ZPͲZdI&I Pd& dP &KZ '^

FRW ʹ CERTIFICATI ^p͘ 0,1 mm, , 12 mm NA^TRI WTFE NKN CERTIFICATI EKEͲZdI&I Pd& dP

^p͘ 0,1 mm, , 12 mm tŚicŬness Ϭ.ϭmm͕ ǁidtŚ ϭϮmm

Rp

;use oĨ adũuvants is recommendedͿ

;non su tuƫ i materialiͿ

Eot permissible on all materials

tŚicŬness Ϭ.ϭmm͕ ǁidtŚ ϭϮmm

15 - 16

18 - 20

25 - 28

^ILIKE ^LIE' dP versus otŚer sealants

,ZdZI^dI^

Dinamicită ;adaƩabilită al ĮleƩoͿ inamicitLJ ;adaptabilitLJ to tŚreadͿ

£

selocită di applicazione ^peed oĨ applicaƟon

£

£ ;consigliato uso con coadiuvanteͿ ;use oĨ adũuvants is recommendedͿ

£

^ilicon ^ealing Tape ;^^TͿ complies ǁith technical speciĮcaƟons according to DIN 30660 and UNIEN 751/2 Cl standards and is AGA, WRA^, DsGW, Gastec, as ǁell as TUs WRKFiCERT-product cerƟĮed͘ Dade of a thermally stable syntheƟc Įber impregnated with a special non-hardening masƟc. /t is used to seal hydraulic threaded Įƫngs of any diameter and material, with common gases, and drinŬing and heaƟng water. Fiƫngs can be reposiƟoned and removed aŌer many years.


10 | www.facot.it

FACOT NEWS

SIGILLATURA

SEALING PRODUCTS

IL MENÙ DI SIGILLATURA

Our thermohydraulics experience started with sealant pastes for Įƫng. Silicon Sealing Tape is the premium product. Over the course of Ɵme, the marŬet wanted more versions, for use with methane ;<olgas and <olgas hni) or for non-professional household use ;cogryp for /z). Silicon Tape is as simple as it is revoluƟonary, it puts together tradiƟon and modernity. /t enables sealing with a tape and the same advantages as a paste: you do not need to wait unƟl it has hardened, it may be 180Σ reposiƟoned and removed aŌer many years. xcellent sealing. /t is compaƟble with all plasƟc and metallic materials, as well as common Ňuids used in civil and industrial plants, including food liquids, steam, glycols, >WG, etc., with an almost unlimited temperature and pressure range.

AcƋƵa poƚaďile Įno a ϵϱΣC rinŬable water up t0 95ΣC AcƋƵa calda Įno ϭϯϬΣC e acƋƵa di condenƐaͬHot water up to 130ΣC and condensed water Aria coŵpreƐƐa Compressed air

^LIEG pro products suŐŐested Ĩor tŚreaded ĮƫnŐs͕ ŇanŐed couplinŐs and ǁitŚ oͲrinŐ

‡ƒŽ‹‰’”‘†—…–•

Fluido/Fluid

Wrodoƫ consigliaƟ c per ^IGI>>ATURA di raccordi ĮleƩaƟ, ŇangiaƟ e con o-ring

ŵancano naƚƵralŵenƚe i naƐƚri in WT&. La noƐƚra grande eƐperiennja ƐƵi ƐigillanƟ ci ha porƚaƚo a realinjnjare Ƶn prodoƩo ƚanƚo Ɛeŵplice ƋƵanƚo riǀolƵnjionario ʹ il Silicon Tape - che di ĨaƩo coniƵga ƚradinjione e ŵoderniƚă riaƐƐƵŵendo i ǀanƚaggi dei ǀari ƐiƐƚeŵi di ƐigillaƚƵra. sale a dire Ɛigillare con Ƶn naƐƚro͕ con gli ƐƚeƐƐi ǀanƚaggi di Ƶn prodoƩo in paƐƚa͕ Ɛennja aƐpeƩare l͛indƵriŵenƚo͕ ripoƐinjionaďile olƚre ϭϴϬΣ͕ Ɛŵonƚaďile a diƐƚannja di anni e di ƐicƵra ƚenƵƚa͕ coŵpaƟďile con ƚƵƫ i ŵaƚeriali plaƐƟci e ŵeƚallici e con ƚƵƫ i coŵƵni ŇƵidi ƵƐaƟ negli iŵpianƟ ciǀili ed indƵƐƚriali coŵpreƐi liƋƵidi aliŵenƚari͕ ǀapore͕ glicoli͕ gpl͙ in Ƶn caŵpo di preƐƐioni e ƚeŵperaƚƵre ƋƵaƐi illiŵiƚaƚo.

CAE AW HD A н CK Wн ' COG ZzW ;pa Ɛƚ ZzW ;gre a ǀerde en p aste Ϳ SILIC ) KE S ALIE ' T AW CAE AWA HD н W н S SILICKE />/CO E - < <KL'AS O>G ASͬ< ͬ<KL'AS SI'IL O>G L AS-h -hEI AEA AETI AE E/ ZO /C S AZKIC A>A I - S ETS EAS - SA ZI SAL > SZ WTF TZI WT& /S TAW ;T S ;Te eŇonͿ Ňon) D EAST - D edia e /hD nƐiƚă WTF ZI WT& ;T E TAW e Ň o S/Tz n S ;Te Ňon) Ϳ - Alƚa e - H/G H nƐiƚă͕ Tt ES/Tz, IE Tt/E SAL 'hA ZE SA> W IIKEI DG AS< WD TS 'hA ZEI FWD IKEI IE & GAS <TS WD ;siƚo n ;sito n) Ϳ 'hA ZEI IK E EZ I GAS IE EZ <TS TZC GZA CIA I& & WH/T I G ZA I s >ASS T TZC F /Z ZK 'ZA& CIAͬ' IT ZA hAZ /ͬG ATA E GZA AS< WH/T I.IE &I Z T

L

a noƐƚra eƐperiennja nella ƚerŵoidraƵlica ininjia proprio con i ƐigillanƟ in paƐƚa per raccordi͕ il cƵi capoƐƟpiƚe ğ il Silicon. Eel ƚeŵpo il ŵercaƚo ha richieƐƚo alƚre ǀerƐioni di ƋƵeƐƟ prodoƫ al Įne di ƐoddiƐĨare le eƐigennje piƶ coŵpleƐƐe ed arƟcolaƚe͕ ad eƐeŵpio per ƵƐi ƐpeciĮci nel caŵpo della ŵeƚaninjnjanjione ;<olgaƐ e <olgaƐ hniͿ͕ o prodoƫ di ƵƐo doŵeƐƟco riǀolƟ anche ad Ƶn pƵďďlico non proĨeƐƐionale͕ coŵe l͛cogrLJp nella ǀerƐione ƚƵďeƩo per il Ĩai-da-ƚe. La noƐƚra gaŵŵa copre ƚƵƩe le eƐigennje anche di chi ğ aďiƚƵaƚo al laǀoro in Ɛerie͕ per il ƋƵale Ɛono adaƫ i ƐigillanƟ anaeroďici che deǀono eƐƐere iŵpiegaƟ ƐƵ Įleƫ perĨeƩaŵenƚe pƵliƟ e ƐgraƐƐaƟ. Eon

Tenuta/diŐŚt

Guarnizione/Gasket WO A I TTZ C z F/ ZADIC A 'Z Z ZA/ A ͬGAS< &ITATA T

^igillante/^ealant

La nostra gamma di sigillanti copre tutte le esigenze, anche di chi è abituato al lavoro in serie

Metano Dethane 'WL Įno Ɔ ϯͬϴ͟ ϭͿ >WG up to Ɔ 3ͬ8͟ 1) 'WL Įno Ɔ Ϯ͟ ϭͿ >WG up to Ɔ 2͟ 1) 'aƐ tecnici Ɛennja KϮ Technical gas without O2 'aƐ tecnici con KϮ Technical gas with O2 sapore Įno ϭϱϬΣC Steam up to 150ΣC sapore Įno ϯϬϬΣC Steam up to 300ΣC EaŌa ʹ 'aƐolio ʹ ennjina ŵadž ϴϬΣC Eaphta ʹ iesel oil ʹWetrol max 80ΣC SolǀenƟ teŵperatƵra aŵďiente Solvents room temp. Acidi concentraƟ teŵperatƵra aŵďienteͬConcentrated acid room temp. AcidiͬďaƐi dilƵiƟ o organici teŵp. aŵďiente ͬ iluted acidͬbases or organic acids room temp. aƐi ĨorƟ concentr. Strong concentr. bases Klio diaterŵico e olii Įno ϮϱϬΣC iathermic oil and oils up to 250ΣC Klio diaterŵico ŵadž ϯϱϬΣC iathermic oil max 350ΣC C с conƐigliatoͬƐƵggeƐted

A с applicaďileͬapplLJ ǁith care

ϭ с riĨ. Eorŵa IE ϯϬϲϲϬͬreĨ. IE ϯϬϲϲϬ Eorŵ


FACOT NEWS

www.facot.it | 11

FACOT SERVICE

Il programma Facot Service Intervista a ^teĨano russolo͕ apo ProŐeƩo Facot ^ervice

C

Śe cos͛ğ il Facot ^ervice ed a cŚi ğ rivolto il servizio? &acot Serǀice ğ Ƶn Ɛerǀinjio tecnico Ɛpecialinjnjato nel TraƩaŵento e ManƵtennjione degli IŵpianƟ Terŵici deĮnito con l͛acroniŵo di T..M.I.T. Įnalinjnjato all͛eĸcientaŵento degli iŵpianƟ aƩraǀerƐo Ƶna ŵanƵtennjione prograŵŵata degli ƐteƐƐi͕ traŵite il traƩaŵento dei ŇƵidi ǀeƩori͕ in conĨorŵită alle Eorŵe hEI CTI ϴϬϲϱ e al EƵoǀo LiďreƩo di Iŵpianto Ɛecondo il WZ ϳϰͬϮϬϭϯ. Kltre a ciž͕ eƐiƐtono dei Top Serǀice che Ɛi occƵpano anche della ƐigillatƵra delle condƵƩƵre gaƐ non piƶ a tenƵta. I Ɛerǀinji Ɛono riǀolƟ agli ƵtenƟ priǀaƟ e pƵďďlici ;eƐ. aŵŵiniƐtratori di condoŵini͕ Ƶĸci͕ ƐcƵole ecc.Ϳ ed hanno la ĨƵnnjione di coadiƵǀare nella loro aƫǀită tƵƫ gli inƐtallatori che non poƐƐono oīrire Ɛerǀinji ŵanƵtenƟǀi alla propria clientela per ŵancannja di coŵpetennje eͬo ƐtrƵŵentanjioni. AƩƵalŵente Ɛiaŵo preƐenƟ in alcƵne regioni d͛Italia͕ ŵa il progeƩo nel ŵedio periodo preǀede l͛aĸlianjione di alŵeno Ƶn Serǀice per Wroǀincia. L͛aƫǀită di Ɛelenjione ğ riǀolta a tƵƫ i Centri AƐƐiƐtennja e ManƵtentori che ǀogliano diǀentare dei “proĨeƐƐioniƐƟ͟ non Ɛolo nella ŵanƵtennjione delle ŵacchine ŵa anche dei ŇƵidi che Ɛcorrono negli iŵpianƟ che Ɛtanno a ǀalle dei generatori. Eon cerchiaŵo Ɛolo dei tecnici ŵa degli Ƶoŵini capaci di Ĩar ƐƋƵadra con i propri colleghi e con i gli inƐtallatori della propria njona. La poƐƐiďilită di poter contare ƐƵ dei “terŵinali tecnici͟ dell͛anjienda ğ Ɛtata penƐata anche per dare Ƶn ǀalore aggiƵnto alla noƐtra Ĩornja ǀendita e alla diƐtriďƵnjione.

ƒ…‘–‡”˜‹…‡ Facot Service is a technical service specializing in the treatment and maintenance of heaƟng systems. te call it T..D./.T. from the /talian abbreviaƟons. /t aims to maŬe systems more eĸcient through their scheduled maintenance and the treatment of heat-transfer Ňuids, in compliance with standard hE/ CT/ 8065 and the Euovo >ibreƩo di /mpianto of the WresidenƟal ecree 74ͬ2013 ;new log booŬ). /n addiƟon to this, there are Top Service centres that also deal with sealing gas pipes which are not sealed any longer.

Evitare sprechi in bolletta Sprecare meno energia significa ridurre subito fino al 20% le spese di riscaldamento e tutelare l’ambiente

&

anghi͕ calcare͕ incroƐtanjioni e preƐennja di aria nell͛iŵpianto di riƐcaldaŵento Ɛono la caƵƐa principale di radiatori Ĩreddi͕ rƵŵori in caldaia e diŵinƵnjione del rendiŵento che portano ad Ƶno Ɛpreco di coŵďƵƐƟďile Įno al ϮϬй in piƶ. Con &acot Serǀice ƐoddiƐĨerai il tƵo portaĨoglio e le diƐpoƐinjioni del EƵoǀo LiďreƩo di Iŵpianto͕ WZ ϳϰͬϭϯ. AƩraǀerƐo la preǀennjione ed Ƶn interǀento ŵirato non Ɛolo ğ poƐƐiďile oƫŵinjnjare il rendiŵento dell͛iŵpianto allƵngandone la ǀita͕ ŵa oƩerreŵo Ƶn aŵďiente piƶ conĨorteǀole e riƐparŵiereŵo Įno al ϮϬй ƐƵl conƐƵŵo di coŵďƵƐƟďile. Se ǀolete eǀitare Ɛprechi in ďolleƩa e conoƐcere piƶ nel deƩaglio il noƐtro prograŵŵa di ManƵtennjione ed ĸciennja riǀolgeteǀi al Centro Specialinjnjato &acot Serǀice piƶ ǀicino a ǀoi.

ƒ•–‡‘‘”‡‘‡›Ǩ

ZispeƩo per lΖuomo͕ amore per lΖambiente

Dud, limescale, incrustaƟons and air in the heaƟng system are the main cause of cold radiators, noises in the boiler and lower eĸciency, which cause a waste of fuel of up to 20й more. Facot Service will help you save money and meet the current standards ;in /taly: Euovo >ibreƩo di /mpianto, WZ 74ͬ13). WrevenƟon and targeted acƟons not only help maximize the performance of the system, which will last longer, but will also give you more comfort and a 20й cut in fuel consumpƟon. For further informaƟon about how to save money and our Daintenance and ĸciency programme, please contact the nearest Facot Service centre.


12 | www.facot.it

FACOT NEWS

FACOT FACOTSERVICE SERVICE

La mappa della rete ƒ…‘–‡”˜‹…‡

Cerca il Centro Facot SService più vicino a te FACOT SERVICE T TOP Sigillatura impiantii ggas Trattamento e man nu manutenzione impianti termici

Treatment and maintenance maai of heating systems FACOT SERVICE PROFESSIONAL Trattam me e manutenzione impianti termici Trattamento

Treatmentt and a maintenance of heating systems

DIVENTA UNO DI NOI 3

Massimo Rendimento del tuo Impianto Termico

Ecco un buon motivo per aderire al progetto FACOT SERVICE. Anzi tre.

certificati e sicuri

www.facot.it


FACOT NEWS

www.facot.it | 13

CHECK SERVICE

CHECK-UP SERVICE

Il  Analisi chimica dettagliata del liquido di riscaldamento e refrigerazione

Intervista a aninelli DassimoÍ&#x2022; responsabile Ĺ&#x161;eck ^ervice

C

he cosa è il ChecĹŹ ^ervice e che vantaggi oÄŤre al cliente? â&#x20AC;&#x153;Ă&#x2C6; il SerÇ&#x20AC;iÇ&#x152;io di analiĆ?i chiĹľica del liĆ&#x2039;Ćľido di riĆ?caldaĹľento e reĨrigeraÇ&#x152;ione. KÄŤre ĆľnÍ&#x203A;analiĆ?i deĆŠagliata e propone la Ć?olĆľÇ&#x152;ione piĆś idonea per la riĆ?olĆľÇ&#x152;ione dei proÄ?leĹľi e lÍ&#x203A;oĆŤĹľiÇ&#x152;Ç&#x152;aÇ&#x152;ione dellÍ&#x203A;eĸcienÇ&#x152;a energeĆ&#x;ca dellÍ&#x203A;iĹľpiantoÍ&#x2022; Ć?alÇ&#x20AC;agĆľardando coĆ?Ĺ&#x17E; Ćľno dei piĆś iĹľportanĆ&#x; inÇ&#x20AC;eĆ?Ć&#x;ĹľenĆ&#x; della noĆ?tra caĆ?a ed oĆŠeĹľperando a Ć&#x2039;Ćľanto Ć?taÄ?ilito dalle norĹľe aĆŠĆľalĹľente in Ç&#x20AC;igoreÍ&#x2022; Ć?Ćľ tƾƊe il nĆľoÇ&#x20AC;o LiÄ?reĆŠo dÍ&#x203A;IĹľpianto WZ ϳϰ͏ϭϯ e la hEI CTI ϴϏϲϹ͏ϴϾÍ&#x;. Per quali Ć&#x;poloĹ?ie di impianto Ä&#x; uĆ&#x;le? â&#x20AC;&#x153;Il Ć?erÇ&#x20AC;iÇ&#x152;io Ä&#x; riÇ&#x20AC;olto a Ć&#x2039;ĆľalĆ?iaĆ?i Ć&#x;pologia di iĹľpianto ÍžaltaÍŹÄ?aĆ?Ć?a teĹľperatĆľraÍ&#x2022; nonchÄ a energia rinnoÇ&#x20AC;aÄ?ileÍż deĆ?Ć&#x;nato alla cliĹľaĆ&#x;Ç&#x152;Ç&#x152;aÇ&#x152;ione inÇ&#x20AC;ernale ed eĆ?Ć&#x;Ç&#x20AC;aÍ&#x2022; oltre che per la prodĆľÇ&#x152;ione di acĆ&#x2039;Ćľa calda Ć?anitariaÍ&#x;. Ĺ&#x161;i si rivolĹ?e a voi per questo servizio? â&#x20AC;&#x153;LÍ&#x203A;aÇ&#x152;ienda ĹľeĆŠe a diĆ?poĆ?iÇ&#x152;ione il proprio laÄ?oratorio interno a tƾƊa la Ć?Ćľa clientela. LÍ&#x203A;inĆ?tallatore Ĩedele al Ĺľarchio &acotÍ&#x2022; oltre a tƾƊa la rete di Centri &acot SerÇ&#x20AC;iceÍ&#x2022; ha iĹľparato a conoĆ?cere ed ĆľĆ?ƾĨrĆľire al Ĺľeglio del Ć?erÇ&#x20AC;iÇ&#x152;io di analiĆ?iÍ&#x2022; con il Ć&#x2039;Ćľale Ä&#x; poĆ?Ć?iÄ?ile raÄŤorÇ&#x152;are il rapporto con il cliente ÄŽnale oltre che Ć?enĆ?iÄ?iliÇ&#x152;Ç&#x152;are Ć&#x2039;ĆľeĆ?tÍ&#x203A;ĆľlĆ&#x;Ĺľo Ć?ĆľllÍ&#x203A;iĹľportanÇ&#x152;a del traĆŠaĹľento e ĹľanĆľtenÇ&#x152;ione degli iĹľpianĆ&#x;Í&#x;. In quanto tempo Ĩornite i risultaĆ&#x;? â&#x20AC;&#x153;Essendo Ćľn serÇ&#x20AC;iÇ&#x152;io sÇ&#x20AC;olto totalĹľente allÍ&#x203A;interno dellÍ&#x203A;aÇ&#x152;ienda presso il nostro laÄ?oratorio chiĹľicoÍ&#x2022; le teĹľpisĆ&#x;che per lÍ&#x203A;otteniĹľento dei risĆľltaĆ&#x; sono Ĺľolto rapideÍ&#x2014; possiaĹľo inĨaĆŤ assicĆľrare lÍ&#x203A;inÇ&#x20AC;io traĹľite posta eleĆŠronica della ZelaÇ&#x152;ione Tecni-

ca ÄŽnaleÍ&#x2022; nella Ć&#x2039;Ćľale Ç&#x20AC;engono riportaĆ&#x; risĆľltaĆ&#x; analiĆ&#x;ciÍ&#x2022; consideraÇ&#x152;ioni tecniche ed eÇ&#x20AC;entĆľale traĆŠaĹľento risanante speciÍ&#x;. ÄŽco preÇ&#x20AC;istoÍ&#x2022; in soli dĆľe Í´ tre giorniÍ&#x;. a Ĺ&#x161;e risparmio si Ĺ&#x161;a sulla bolleĆŠa enerĹ?eĆ&#x;ca in seĹ?uito ad una corͲ reĆŠa manutenzione? â&#x20AC;&#x153;I risĆľltaĆ&#x; che si oĆŠengono sono ÄŽn da sĆľÄ?ito Ĺľolto soddisĨacenĆ&#x; e lÍ&#x203A;Ćľso di Ćľna seĹľplice terĹľocaĹľeraÍ&#x2022; ĆľĆ&#x;le ad esegĆľire Ćľna terĹľograÄŽa di Ćľn Ć&#x2039;Ćľalsiasi radiatore o corpo scaldante priĹľa e dopo il risanaĹľento chiĹľicoÍ&#x2022; ne Ä&#x; la proÇ&#x20AC;a. &anghiÍ&#x2022; calcareÍ&#x2022; incrostaÇ&#x152;ioni e presenÇ&#x152;a di aria nellÍ&#x203A;iĹľpianto sono la caĆľsa principale della diĹľinĆľÇ&#x152;ione del rendiĹľento e possono portare ad Ćľno spreco di coĹľÄ?ĆľsĆ&#x;Ä?ile ÄŽno ad oltre il ĎŽĎŹĐšÍ&#x;. Da Ĺ?li eÄŤeĆŤ suĹ?li impianĆ&#x; in termini di durata sono percepibili? â&#x20AC;&#x153;hna Ä?Ćľona ĹľanĆľtenÇ&#x152;ione e proteÇ&#x152;ione degli iĹľpianĆ&#x; pƾŞ garanĆ&#x;re il ĹľassiĹľo rendiĹľento energeĆ&#x;co per diÇ&#x20AC;ersi anni. Ad eseĹľpio Ćľna norĹľale caldaia žƾraleÍ&#x2022; che Ç&#x20AC;iene garanĆ&#x;ta dai prodƾƊori in Ĺľedia Ď­ĎŹ-Ď­Ďą anniÍ&#x2022; pƾŞ aÇ&#x20AC;ere Ćľna Ç&#x20AC;ita ĆľlteriorĹľente longeÇ&#x20AC;aÍ&#x2022; seĹľpliceĹľente ĹľanĆľtenendo pĆľlito lÍ&#x203A;iĹľpianto traĹľite interÇ&#x20AC;enĆ&#x; ĹľiraĆ&#x; e controlli periodici e aĆŠenendosi alle Linee gĆľida al LiÄ?reĆŠo di iĹľpianto che la nostra aÇ&#x152;ienda ha redaĆŠoÍ&#x;.

Mod. 7.5.1. 29 A

Al fine di rispedirlo aiutarVi a risolv al mitten ere celerm te. ente

TIPO DI

CALDAIA:

POTENZA CALD

SCAMBIATO

IMPIANTO DI RADIATORI

A BASA

â&#x20AC;Śâ&#x20AC;Ś

ALLUMINIO

AL CARB

ONIO

DI GHISA RADIATORI UMINIO

AIA:

â&#x20AC;&#x2122;IMPIANTO:

2 anni GIORNI

CHIMICI

UTILIZZO

USAT

â&#x20AC;&#x2122;ACQUA

NE PROB

ente il modulo e

O

PLASTICA

O

RAME

X RADIA TORI Dâ&#x20AC;&#x2122;ACC IAIO CARB ONIO ALTRO: â&#x20AC;Śâ&#x20AC;Ś

ACCIAIO AL CARB ONIO ACCIAIO ZINCATO ACCIAIO INOX RAME XOTTONE X PLAST ICA PLASTICA ALTRO: ACCIAIO â&#x20AC;Ś ALTRO: AL CARB â&#x20AC;Śâ&#x20AC;Ś ONIO XACCIAIO ZINCATO â&#x20AC;Śâ&#x20AC;Ś RAME OTTONE CROMATO ENUTO NELL

ALTRO:

ANNUALE

DUREZZA DELL

dettagliatam

X A COND ENSAZIONE

ALLUMINIO SILICI

ALTROâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Ś

Dâ&#x20AC;&#x2122;ALLUMINI

A PAVIM ENTO DI

TOTALE CONT

ETAâ&#x20AC;&#x2122; CALD

compilare

MENTO

25 Kw

IO INOX

ACCIAIO

I: Nessun prodotto utilizzato

DESCRIZIO

X ACCIA

RISCALDA MENTO:

VALVOLE:

MEDIA

ALTRO:

AIA:

DELLâ&#x20AC;&#x2122;IMPIA NTO:

COLLETTOR I:

PRODOTTI

DESCRI 03/02/2011 ISO 9001:2008 ZIO SU IMP NE PROBLEMA IANTO TERMIC O

il proble ma, Vi preghiamo

ISTANTANE A

RE di:

A PAVIM ENTO Dâ&#x20AC;&#x2122;ALL

COMPONEN TI

TUBI:

LIQUIDO

Di che cosa si tratta? Sono corsi ad invito rivolti agli afďŹ liati ed agli afďŹ liandi del Facot Service, ma non solo. Con la ristrutturazione dellâ&#x20AC;&#x2122;azienda, è stata realizzata unâ&#x20AC;&#x2122;apposita aula didattica allestita per le prove pratiche per circa 60-70 persone dove verranno organizzati corsi tecnici sullâ&#x20AC;&#x2122;impiego dei nostri prodotti ed accessori e sullâ&#x20AC;&#x2122;uso degli strumenti di analisi chimico-ďŹ sica ďŹ nalizzati agli s interventi di manui tenzione. Vengono te inoltre valorizzati gli in aspetti normativi e i as vantaggi economici sia van per lâ&#x20AC;&#x2122;utente ďŹ nale, che trae beneďŹ cio da una manutenzione programman mata del proprio impianto, sia si per i professionisti

(in gradi

LEMA

LITRI: â&#x20AC;Ś/â&#x20AC;Ś

ETAâ&#x20AC;&#x2122; TUBI:

IMPIANTO:

MARCA:

â&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Ś

francesi):

TIPO: â&#x20AC;Śâ&#x20AC;Ś.â&#x20AC;Ś

â&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Ś/â&#x20AC;Śâ&#x20AC;Ś..

pH â&#x20AC;Ś/â&#x20AC;Ś

2 anni

TEMPERAT URA

â&#x20AC;Ś.â&#x20AC;Śâ&#x20AC;Ś

Q.TAâ&#x20AC;&#x2122; (lt.):

DI LAVO

â&#x20AC;Śâ&#x20AC;Ś..â&#x20AC;Ś

RO:

DATAâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;Ś

â&#x20AC;Śâ&#x20AC;Ś..

°f : La riscaldame caldaia si intasa nto nono di partic stante la elle ferros presenza e presenti di un filtro nellâ&#x20AC;&#x2122;impiant magnetico. o di

DATA:

SOCIETAâ&#x20AC;&#x2122;:

FUNZIONE :

25 / 02 / 2015

â&#x20AC;Ś

â&#x20AC;Ś

PERSONA DI TIMBRO: FIRM A:

Pagina

1 di 1

â&#x20AC;Ś

RIF.:

Sig. Mario

ACADEMY che decidono di dedicare attenzione e passione allâ&#x20AC;&#x2122;uso dei prodotti chimici. Ma i corsi sono solo di teoria? Lâ&#x20AC;&#x2122;aula verrĂ attrezzata con impianti e banchi prova per testare i prodotti e gli strumenti di misura e le lezioni saranno frequentabili onâ&#x20AC;&#x201C;line via skype e sulla piattaforma di comunicazione che abbiamo in progetto di attivare. Per chi ci conosce giĂ  da tempo abbiamo realizzato dei moderni video tutorial di alcuni prodotti e trattamenti, che si possono visualizzare sul sito Facot o scaricare con i Qr code sulle pagine del Facot-news o sui manualetti del T.E.M.I.T.

Rossi

â&#x20AC;Ś

These are technical courses on how to use our products and ÄŽĆŤngs and the instruments for physical and chemical analysis for service. They will highlight instrum regulatory issues and the economic beneÄŽts for both end users and professionals. TheoreĆ&#x;cal training will be complemented by classroom or on-line pracĆ&#x;ce.

CK^A ANA>IA I> C,EC< ^ERsICE Warametro Parameter

UnitÄ&#x192; di Misura hnit of measure

AspeĆŠo ÍŹ Appearance p, WotenÇ&#x152;iale ZedoÇ&#x2020; ZedoÇ&#x2020; WotenĆ&#x;al - KZW r, - Wotere ossidante dellÍ&#x203A;acĆ&#x2039;Ćľa Ç ater oÇ&#x2020;idiÇ&#x152;ing poÇ er CondĆľciÄ?ilitÄ&#x192; EleĆŠrica Electrical CondĆľcĆ&#x;Ç&#x20AC;itÇ&#x2021; - EC ZesidĆľo &isso &iÇ&#x2020;ed residĆľe - TS ĆľreÇ&#x152;Ç&#x152;a Totale ÍŹ Total hardness WoliĨosĨaĆ&#x; coĹľe WĎŽOĎą WolÇ&#x2021;phosphates as WĎŽOĎą &erro ÍŹ Iron ZaĹľe ÍŹ Copper Allƾžinio ÍŹ Alƾžiniƾž MoliÄ?deno ÍŹ MolÇ&#x2021;Ä?denƾž

ensitÄ&#x192; ÍŹ ensitÇ&#x2021;

Our ChecĹŹ-up Service is the detailed chemical analysis of the heaĆ&#x;ng and cooling Ĺ&#x2021;uids. /t suggests the best soluĆ&#x;on to solve the problems and maximize the system's energy efÄŽciency, thus protecĆ&#x;ng one of the most important household investments. The Service is suitable for any ĹŹind of air condiĆ&#x;oning plant ÍžhighÍŹlow temperature, renewable energy) for summer and winter, including domesĆ&#x;c hot water. The Service is performed in the chemical laboratory in-house, which means that the results are ready aĹ&#x152;er 2-3 days only.

FACOT

TeĹľperatĆľra di CongelaĹľento &reeÇ&#x152;ing teĹľperatĆľre ZiserÇ&#x20AC;a Alcalina ÍŹ AlĹŹaline ZeserÇ&#x20AC;e Carica aĆŠerica ÍŹ acterial Load

>imiĆ&#x; previsĆ&#x; PermiĆŠed limits Acqua di riempimento e rabbocco Filling and top-up water LiĹľpido ÍŹ Clear

ÍŹ

ÍŹ

>imiĆ&#x; previsĆ&#x; PermiĆŠed limits Acqua del circuito tater within the circuit WossiÄ?ilĹľente liĹľpido possiÄ?lÇ&#x2021; clear ž7

Ĺľs

ÍŹ

ÍŹ

n.

ĎŽĎŹ Ń&#x20AC; ĎŻĎŹ

ĎŽĎŹ Ń&#x20AC; ĎŻĎŹ

Ń&#x2019;SÍŹcĹľ

Ń&#x201E; ϭϹϏϏ

Ń&#x201E; ϯϹϏϏ

ppĹľ

Ń&#x201E; Ď­ĎŹĎŹĎŹ

Ń&#x201E; ĎŽĎŹĎŹĎŹ

ΣĨ

Ideale tra Ď­ĎŹ e Ď­Ďą ΣĨ ÍŹ etÇ een Ď­ĎŹ and Ď­Ďą

Ideale tra Ď­ĎŹ e Ď­Ďą ΣĨ ÍŹ etÇ een Ď­ĎŹ and Ď­Ďą

ppĹľ

Ń&#x201E;Ďą

Ń&#x201E;Ďą

ppĹľ ppĹľ ppĹľ

Ń&#x201E; ĎŹÍ&#x2022;ĎŽ Ń&#x201E; ĎŹÍ&#x2022;ĎŹĎą ÍŹ

ppĹľ

ÍŹ In caso di presenÇ&#x152;a di anĆ&#x;gelo In the presence oĨ anĆ&#x;ĨreeÇ&#x152;e In caso di presenÇ&#x152;a di anĆ&#x;gelo In the presence oĨ anĆ&#x;ĨreeÇ&#x152;e

Ń&#x201E; ĎŹÍ&#x2022;Ďą Ń&#x201E; ĎŹÍ&#x2022;ĎŽ ÍŹ Presente entro la concentraÇ&#x152;ione prescriĆŠa dal Ĩornitore tithin the concentraĆ&#x;on speciÄŽed Ä?Ç&#x2021; the sĆľpplier In caso di presenÇ&#x152;a di anĆ&#x;gelo In the presence oĨ anĆ&#x;ĨreeÇ&#x152;e In caso di presenÇ&#x152;a di anĆ&#x;gelo In the presence oĨ anĆ&#x;ĨreeÇ&#x152;e

ppĹľ

ÍŹ

ϲϏϏ Ń&#x20AC; Ď´ĎŹĎŹ

h&CÍŹĹľl

ÍŹ

ÍŹ

<g͏žϚ ΣC

Le analisi del nostro laÄ?oratorio ed i Ç&#x20AC;alori dellÍ&#x203A;acĆ&#x2039;Ćľa prescriĆŤ dalla EorĹľa hEI CTI ϴϏϲϹ͏ϴϾ OĆľr laÄ?oratorÇ&#x2021; tests and Ç ater Ç&#x20AC;alĆľes speciÄŽed Ä?Ç&#x2021; hEI CTI ϴϏϲϹ͏ϴϾ


14 | www.facot.it

FACOT NEWS

I PROBLEMI CAUSATI DALL'ACQUA

PROBLEMS CAUSED BY WATER

Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2026;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;

LÍ&#x203A;

Corrosione

ac ua dolce

ac ua dolce soft water soft water ac media ua media ac ua

average water average water

ac ua dura

harddura water ac ua

ua molto dura hard ac water very hard water

ac ua molto dura very hard water

Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2026;Â&#x160;ÂąÂ&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2014;Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2039; La corrosione dei metalli è un fenomeno troppo spesso sottovalutato che può compromettere non solo il funzionamento della caldaia ma quello di tutto lâ&#x20AC;&#x2122;impianto! Altri Ĺľetalli coĹľe lÍ&#x203A;allƾžinio Ížentro Ćľn interÇ&#x20AC;allo di p, da Ď° a Ď´Í&#x2022;ϹͿ o il raĹľe ĨorĹľano inÇ&#x20AC;ece Ćľn Ç&#x20AC;elo di ossidi sĆľperÄŽciali â&#x20AC;&#x153;staÄ?iliÍ&#x; che proteggono la sĆľperÄŽcie dei Ĺľetalli dallÍ&#x203A;aÇ&#x20AC;anÇ&#x152;are della corrosione. MagneĆ&#x;teÍ&#x2014; le cause, come rimuoverla, come prevenirla ÍžapproĨondimento a pagÍ&#x2DC; 18ÍżÍ&#x2DC; Il ĨerroÍ&#x2022; se non proteĆŠo chiĹľicaĹľenteÍ&#x2022; si ossida in Ç&#x20AC;arie ĨorĹľe chiĹľicheÍ&#x2022; Ĩra le Ć&#x2039;Ćľali la ĹľagneĆ&#x;te incoerente o polÇ&#x20AC;erĆľlenta. La polÇ&#x20AC;ere ĹľagneĆ&#x;ca spesso intasa gli scaĹľÄ?iatori e i corpi poĹľpa ridĆľcendo drasĆ&#x;caĹľente la resa di tƾƊo lÍ&#x203A;iĹľpiantoÍ&#x2022; a Ç&#x20AC;olte ÄŽno a caĆľsare il Ä?locco poĹľpa.

Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2026;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;

IL RENDI ENTO ENER ETICO

Rendi ento

L

a corrosione Ä&#x; Ćľn ĨenoĹľeno chiĹľico ed eleĆŠrochiĹľico che pƾŞ aÇ&#x20AC;Ç&#x20AC;enire ogni Ć&#x2039;ĆľalÇ&#x20AC;olta Ćľn Ĺľetallo o piĆś Ĺľetalli sono in aĹľÄ?iente ƾžido o a contaĆŠo con Ćľn liĆ&#x2039;Ćľido ÍžcoĹľe nel caso dei tĆľÄ?i di Ćľn iĹľpianto o di Ćľno scaĹľÄ?iatore di caloreÍż. Come avvieneÍ&#x2DC; AnÇ&#x152;itƾƊo doÄ?Ä?iaĹľo considerare la tendenÇ&#x152;a di alcĆľni Ĺľetalli ad ossidarsi piĆś ĨacilĹľente di altri. Il ĨerroÍ&#x2022; ad eseĹľpioÍ&#x2022; Ä&#x; tra i priĹľiÍ&#x2013; inĨaĆŤÍ&#x2022; se Ĺľesso in aĹľÄ?iente ƾžido o a contaĆŠo con lÍ&#x203A;acĆ&#x2039;ĆľaÍ&#x2022; si trasĨorĹľa dando lĆľogo allÍ&#x203A;idrogeno gassoso che ritroÇ&#x20AC;iaĹľo spesso negli sÄŽaĆ&#x; dei radiatori. La consegĆľenÇ&#x152;a di Ć&#x2039;Ćľeste seĹľplici reaÇ&#x152;ioni chiĹľiche nelle Ç&#x152;one negaĆ&#x;Ç&#x20AC;e del ĹľetalloÍ&#x2022; deĆŠe anodoÍ&#x2022; Ä&#x; la dissolĆľÇ&#x152;ione del Ĩerro Ĺľetallico che si trasĨorĹľa in idrossido ĨerrosoÍ&#x2022; che Ä&#x; Ćľn coĹľposto instaÄ?ile e si trasĨorĹľa sĆľccessiÇ&#x20AC;aĹľente in ossido ÍžrĆľggineÍż. La corrosione del Ĩerro Ä&#x; â&#x20AC;&#x153;aĆľtocataliĆ&#x;caÍ&#x;Í&#x2022; Ç&#x20AC;ale a dire che conĆ&#x;nĆľa ad aÇ&#x20AC;anÇ&#x152;areÍ&#x2022; spesso con consegĆľenÇ&#x152;e irriĹľediaÄ?ili.

acĆ&#x2039;ĆľaÍ&#x2022; sia che proÇ&#x20AC;enga da acĆ&#x2039;ĆľedoĆŠo sia da Ĩalda sorgiÇ&#x20AC;aÍ&#x2022; conĆ&#x;ene sÇ&#x20AC;ariaĆ&#x; sali Ĺľinerali. In parĆ&#x;colare i sali di Calcio e MagnesioÍ&#x2022; con il calore ÍžgiÄ&#x192; intorno ai ĎŻĎą-Ď°ĎŹÎŁCÍżÍ&#x2022; si trasĨorĹľano in carÄ?onaĆ&#x; e precipitano ĨorĹľando lÍ&#x203A;incrostaÇ&#x152;ione cožƾneĹľente chiaĹľata calcare. Il calcare Ä&#x; Ćľn pessiĹľo condƾƊore di caloreÍ&#x2022; ciĹž Ç&#x20AC;Ćľol dire che doÇ&#x20AC;e ci sono incrostaÇ&#x152;ioni sarÄ&#x192; necessaria seĹľpre piĆś energia eleĆŠrica o terĹľica per riscaldare lÍ&#x203A;acĆ&#x2039;Ćľa alla teĹľperatĆľra desiderata. Le incrostaÇ&#x152;ioni nei tĆľÄ?iÍ&#x2022; inoltreÍ&#x2022; diĹľinĆľiscono lo spaÇ&#x152;io ĆľĆ&#x;le per il passaggio dellÍ&#x203A;acĆ&#x2039;Ćľa e possono caĆľsare anche Ćľna corrosione pĆľnĆ&#x;ĨorĹľeÍ&#x2022; la piĆś teĹľiÄ?ile perchÄ richiede la sosĆ&#x;tĆľÇ&#x152;ione o la riparaÇ&#x152;ione delle tĆľÄ?aÇ&#x152;ioniÍ&#x2022; senÇ&#x152;a contare poi i danni doÇ&#x20AC;ĆľĆ&#x; allÍ&#x203A;ostrĆľÇ&#x152;ione di Ç&#x20AC;alÇ&#x20AC;oleÍ&#x2022; eleĆŠropoĹľpeÍ&#x2022; ĹľiscelatoriÍ&#x2022; docceĆŠe ecc. La solĆľÇ&#x152;ione a tƾƍ Ć&#x2039;ĆľesĆ&#x; proÄ?leĹľi Ä&#x; lÍ&#x203A;aÄ?Ä?aĆŤĹľento o il traĆŠaĹľento chiĹľico della dĆľreÇ&#x152;Ç&#x152;aÍ&#x2022; ossia lÍ&#x203A;addolciĹľento o il condiÇ&#x152;ionaĹľento dellÍ&#x203A;acĆ&#x2039;Ćľa dellÍ&#x203A;iĹľpianto coĹľe prescriĆŠo dal PZ ϹϾ͏ϏϾ. LÍ&#x203A;ĆľĆ&#x;liÇ&#x152;Ç&#x152;o di dosatori proporÇ&#x152;ionali di PoliĨosĨato iĹľpedisce la precipitaÇ&#x152;ione della dĆľreÇ&#x152;Ç&#x152;a dellÍ&#x203A;acĆ&#x2039;Ćľa eÇ&#x20AC;itando cosĹ&#x17E; la ĨorĹľaÇ&#x152;ione di incrostaÇ&#x152;ioni. Il PoliĨosĨatoÍ&#x2022; inoltreÍ&#x2022; esplica Ćľna ĨƾnÇ&#x152;ione proteĆŤÇ&#x20AC;a delle tĆľÄ?aÇ&#x152;ioni esercitando ĆľnÍ&#x203A;aÇ&#x152;ione anĆ&#x;corrosiÇ&#x20AC;a. ZisĆľltatoÍ&#x2014; piĆś eĸcienÇ&#x152;a e Ĺľeno consƾži energeĆ&#x;ci.

Strato calcareo

S

Diminuzione del rendimento mediante K S Diminuzione del coefficiente di trasmissione del calore

Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?ǤÂ&#x160;Â&#x203A;Â&#x2122;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x203A;ÇŤ Corrosion is a chemical and electrochemical phenomenon that may happen every Ć&#x;me one or more metals are in a wet environment or enter into a contact with a liquid Íže.g. in the pipeworĹŹ of a system or heat exchanger). This problem is someĆ&#x;mes very serious and too oĹ&#x152;en underrated. /t may compromise not only the operaĆ&#x;on of the boiler but the whole systemÍ&#x160;

then calcium and magnesium salts are heated ÍžstarĆ&#x;ng from 35-40ÎŁC) they become carbonates and precipitate to form the incrustaĆ&#x;on commonly ĹŹnown as limescale. >imescale is a poor conductor of heat, it clogs up and damages pipes, valves, electric pumps, mixing machines, spray heads, etc. One of the most successful techniques is that of polyphosphate dosing devices, which prevent precipitaĆ&#x;on of hard water which forms the limescale. /n addiĆ&#x;on to this, polyphosphate protects pipes and is a corrosion inhibitor. The result is more eĸciency and less energy consumpĆ&#x;on.


FACOT NEWS

www.facot.it | 15

ASPETTI NORMATIVI

REGULATORY ISSUES

Il nuovo libretto di impianto

Che cosa fare

ALLEGATO I (Art. 1)

ENTO AC UA 2. TRATTAMENTO ACQUA TRATTA

_ ____ __ _________ _________ _ ___ __ ____ ___ COD. CATASTO: _________

2.2 D

I

2.1

........ (m ) AZIONE ................. DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZ CONTENUTO D’ACQUA ( fr) ........ (°fr) ........ ......................... ................. A ELLACQUA D DELL’ACQU DUREZZA TOTALE DELLACQU DUREZZA UNI 8065): CLIMATIZZAZIONE (Rif. A DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELL’ACQU

(Rif. UNI 8065): NTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL’ACQUA DELL’IMPIA 2.3 TRATTAMENTO mento chimico nto nto: A nt Assente imento:

Dal 1° gennaio 2016 è divenuta obbligatoria la “carta d’identità” per gli impianti presenti nelle abitazioni degli italiani

sisteŵi interessaƟ dal EƵoǀo LiďreƩo di Iŵpianto sono͗ caldaie e sisteŵi di riscaldaŵento͖ sisteŵi di cliŵaƟnjnjanjione ad acƋƵa͖ torri eǀaporaƟǀe͖ iŵpianƟ solari͖ poŵpe di calore͖ teleriscaldaŵento. Le noǀită arriǀano insieŵe all͛entrata in ǀigore del M ϭϬ Ĩeďďraio ϮϬϭϰ ;giă preǀisto per giƵgno ϮϬϭϰ͕ ŵa la cƵi operaƟǀită ğ stata prorogata al ϭΣ gennaio ϮϬϭϲͿ͕ che aƩƵa il PZ 7ϰͬϮϬϭϯ. I daƟ di idenƟtă dell͛iŵpianto saranno contenƵƟ nel cosiddeƩo “liďreƩo͕͟ che Įno a ieri era in Ƶso per le sole caldaie e da oggi ǀiene esteso a tƵƩe le Ɵpologie di sisteŵi. hnitaŵente alle ǀeriĮche sƵl rendiŵento͕ aƵŵenta anche l͛aƩennjione alla salƵďrită e sicƵrenjnja degli apparaƟ. La norŵaƟǀa preǀede che͕ a seconda delle scadennje di ŵanƵtennjione degli iŵpianƟ regolaŵentate dalle Zegioni͕ ǀia ǀia ǀengano coŵpilaƟ i nƵoǀi liďretƟ. In alcƵne regioni coŵe͗ Loŵďardia͕ seneto͕ Pieŵonte ed Eŵilia Zoŵagna͕ sono staƟ predisposƟ ŵodelli locali ;oďďligato-

3

2.2

2.3

Add lc Addolci Addolc Addolcime

durezza totale acqua

Condiziona

fr)

impianto ...............(°

Filtrazione Assente Glicole etilenico

Protezione del gelo:

(pH)

concentrazione glicole

2.4

A CALDA TRATTAMENTO DELL’ACQU

SANITARIA (Rif. UNI Addolcimento:

Assente

8065):

durezza totale uscita

Filtrazione 2.5

A DI TRATTAMENTO DELL’ACQU

Condizionamento chimico

)

addolcitore ............(°fr

AZIONE ESTIVA: DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZ RAFFREDDAMENTO

Assente Tipologia circuito di

raffreddamento:

a recupero termico totale

a recupero termico parziale

senza recupero termico

acqua superficiale pozzo

acquedotto

riͿ del precoŵpilato. Tocca al proprietario dell͛aďitanjione o all͛inƋƵilino accertarsi che ǀenga predisposto il liďreƩo. Eel caso dei condoŵini con iŵpianto centralinjnjato͕ l͛onere speƩa all͛aŵŵinistratore. I ŵaggiori cosƟ di ŵanƵtennjione ǀengono aŵpiaŵente ripagaƟ dal ŵinor costo in ďolleƩa - Ƶn iŵpianto eĸciente risparŵia Įno al ϮϬй rispeƩo ad Ƶno non ŵanƵtenƵto - e dal noteǀole prolƵngaŵento della ǀita degli iŵpianƟ. Al terŵine della diagnosi͕ il ŵanƵtentore doǀră trasŵeƩere agli enƟ preposƟ il cosiddeƩo rapporto di controllo. Le ǀeriĮche non ǀerranno piƶ eīeƩƵate a caŵpione͕ ŵa si parƟră da coloro che non hanno sǀolto gli interǀenƟ e del cƵi iŵpianto non ğ arriǀata alcƵna noƟĮca al catasto. Per chi non sară in regola͕ ğ preǀista Ƶna sannjione che ǀaria dai ϱϬϬ ai ϯŵila eƵro. Anche per l͛installatore che coŵƵnica in ŵaniera errata o incoŵpleta l͛esito del controllo scaƩa Ƶna ŵƵlta che ǀa dai ŵille ai ϲŵila eƵro.

The /talian Dinisterial ecree dated 10 February 2014 executes the PresidenƟal ecree 74ͬ2013, and brings some novelƟes. The systems involved are boilers and heaƟng systems, water-cooled air-condiƟoning systems, cooling towers, solar systems, heat pumps, district heaƟng. Higher maintenance costs are extensively compensated for by less energy consumpƟon ;an eĸcient system saves up to 20й as against a non-maintained one) and a signiĮcantly longer life of the system. The service engineer will send the report to the bodies in charge. Eon-compliant householders will be Įned from 500 to 3,000 uros. Should the installer give a wrong or incomplete report, he will be Įned from 1,000 to 6,000 Euros.

(pH)

................ (%) ................

Glicole propileniconel fluido termovettore

Origine acqua di alimento:

Š‡‡™Ž‘‰„‘‘

................ (%) ................

nel fluido termovettore concentrazione glicole

: Trattamenti acqua esistenti

filtrazione di sicurezza filtrazione a masse

Filtrazione

.............................. altro .................................... nessun trattamento addolcimento osmosi inversa

Trattamento acqua

demineralizzazione ........……………… altro ..……………….....…………… nessun trattamento antincrostante a prevalente azione anticorrosiva a prevalente azione e anticorrosiva azione antincrostante

Condizionamento chimico

biocida

.....…………………… altro ..……………………………... nessun trattamento

ento: Gestione torre raffreddam a recupero parziale) …… (µS/cm) automatico (per circuiti .....................…………… Presenza sistema spurgo .................................... .................................... ........................ (µS/cm) in ingresso ………......... .................................... Conducibilità acqua …................................. tà inizio spurgo ……………… Libretto impianto Taratura valore conducibili

Ese

io

COME COMPILARLO

I ianto Ter ico nuo o o recente esi

CONTENUTO D AC UA DELL I PIANTO DI CLI ATIZZAZIONE DUREZZA TOTALE DELL AC UA

PRODOTTI CONSIGLIATI

0,1 m³

10 °f

IT DUREZZA

TRATTA ENTO DELL AC UA DELL I PIANTO DI CLI ATIZZAZIONE Assente

X iltrazione: Autopulente, rete acciaio 0 ™m, portata ¿no a 000 lL Addolcimento: durezza totale ac ua impianto:

Trattamento c imico: consigliato

X

Condizionamento c imico:

Protezione del gelo:

X

FERRONE

Con Anticongelante inibito

IT FERRO

ATI EL

Assente

Glicole Etilenico: ATI EL

: pH:

Glicole Propilenico

IT DUREZZA

Decapaggio blando:

X

Serie FILTRI L

10 °f

30 - RIFRATTO

ETRO DENSI ETRO

9,5(ł) -

IT C EC TESTER

:…

pH: …

(ł) N.B. Gli Anticongelati acot C emicals superano rillantemente i test di corrosione secondo ASTM A330 anc e erso i metalli anfoteri come l’alluminio e le sue leg e.


16 | www.facot.it

FACOT NEWS

OPPORTUNITÀ DI BUSINESS

BUSINESS OPPORTUNITIES

Scegli il Kit T.EM.I.T che fa per te

</T A Z/SAEADEETO /mpianƟ hsaƟ e ataƟ Alta Temperatura

Save money with the essenƟal Ŭits of our T.ED./.T. line, the complete range for the Treatment and Daintenance of HeaƟng, Solar, Cooling, tater Systems

</T Ph>//A e </T Protezione /mpianƟ Euovi Alta Temperatura

</T C TZATTADEET/ hniversali /mpianƟ Euovi e hsaƟ Alta e assa Temperatura

I termini più comuni dell'acqua di impianto ͻ A^WETTK ipende dalla presennja nell͛acƋƵa di sostannje sediŵentaďili͕ in sospensione e colloidali nonchĠ di sostannje disciolte che le conĨeriscono caraƩerisƟche rileǀaďili͗ torďidită͕ coloranjione o schiƵŵa o deposiƟ ŵetallici ŵagneƟci. • CARICA BATTERICA Espriŵe il nƵŵero totale di ďaƩeri presenƟ per Ƶnită di ǀolƵŵe. PƵž essere sƟŵata contando le hnită &orŵanƟ Colonia presenƟ sƵlla piastra di Petri ;da laďoratorioͿ doǀe si ğ colƟǀato Ƶn ǀolƵŵe noto del liƋƵido da analinjnjare. • CKNDIIKNAMENTK C,IMICK Si deĮnisce genericaŵente condinjionaŵento chiŵico ƋƵel traƩaŵento che traŵite Ƶn prodoƩo chiŵico iŵpedisce la Ĩorŵanjione di Ĩenoŵeni di corrosione͕ i ƋƵali sono aŵpliĮcaƟ con l͛aƵŵento delle teŵperatƵre negli iŵpianƟ. I ǀari prodoƫ chiŵici ǀengono iŵpiegaƟ a seconda delle ĨorŵƵlanjioni sia nei circƵiƟ di riscaldaŵento e reĨrigeranjione che nei circƵiƟ di prodƵnjione acƋƵa calda sanitaria. Essi inoltre eǀitano l͛adesione dei carďonaƟ al Įne di proteggere dall͛ossidanjione e dalla corrosione͕ Ĩorŵando Ƶn Įlŵ ŵolecolare proteƫǀo sƵlle pareƟ ŵetalliche degli iŵpianƟ terŵici ed eliŵinando le ĨreƋƵenƟ sollecitanjioni terŵiche e gassose doǀƵte all͛accoppiaŵento di ŵetalli diǀersi. • DEN^IT Si deĮnisce con il rapporto tra la ŵassa di Ƶn corpo ed il ǀolƵŵe che occƵpa. L͛Ƶnită di ŵisƵra nel sisteŵa internanjionale ğ il <gͬŵϹ. • DUREA Espriŵe la soŵŵa di tƵƫ i sali di calcio e ŵagnesio che si troǀano disciolƟ in essa. Si espriŵe in ppŵ o ŵgͬlt coŵe CaCOϯ oppƵre in gradi Ĩrancesi ;ϭΣĨ с ϭϬ ppŵ o ŵgͬlt di CaCOϯͿ. La presennja di dƵrenjnja ğ caƵsa di incrostanjioni nei circƵiƟ oǀe non si ricorra a traƩaŵenƟ. • EC La CondƵciďilită eleƩrica ğ l͛aƫtƵdine di Ƶn ŵateriale a lasciarsi percorrere da Ƶna corrente eleƩrica. È deĮnita coŵe l͛inǀerso della residƵită e la sƵa Ƶnită di ŵisƵra ğ il Sieŵens per ŵetro ;SͬŵͿ. • ET IMWIANTI

• FERRK Il Ĩerro in circƵito pƵž dare origine a deposiƟ eͬo a corrosioni secondarie. Il Ĩerro disciolto in acƋƵa ğ originato da corrosioni ed ğ indice di non sƵĸciente protenjione anƟcorrosiǀa dell͛acƋƵa del circƵito.

• MAGNETITE Il Ĩerro͕ se non proteƩo tende ad ossidarsi in ǀarie Ĩorŵe tra cƵi la MagneƟte͕ Ƶn ossido norŵalŵente proteƫǀo e ŵagneƟco͕ ŵolto adeso alla sƵperĮcie del Ĩerro. A caƵsa di sďalnji terŵici ed eleǀate teŵperatƵre la ŵagneƟte tƵƩaǀia si decoŵpone in ossido Ĩerroso di natƵra polǀerƵlenta che spesso intasa gli scaŵďiatori ed i corpi poŵpa. • MK>IBDENK Eleŵento chiŵico con ĨƵnnjione di principio aƫǀo ďase dei principali condinjionanƟ chiŵici presenƟ negli addiƟǀi per iŵpianƟ terŵici. • p, Espriŵe il grado di acidită o ďasicită ;alcalinităͿ di Ƶna solƵnjione͕ secondo Ƶna scala che ǀa da Ϭ a ϭϰ. Il p, ğ Ƶno dei paraŵetri di ďase per la ǀalƵtanjione della corrosiǀită di Ƶn͛acƋƵa͕ rappresenta inoltre Ƶn ĨaƩore di estreŵa iŵportannja nello sǀilƵppo ed enƟtă dei Ĩenoŵeni di incrostanjione͕ corrosione e crescita ŵicroďiologica. • WK>IFK^FATI I PoliĨosĨaƟ sono anch͛essi condinjionanƟ chiŵici e ǀengono iŵpiegaƟ nei circƵiƟ di prodƵnjione di acƋƵa calda sanitaria͕ si coŵďinano con la dƵrenjnja ;non ŵodiĮcandone il ǀalore dell͛acƋƵaͿ e ne iŵpediscono la precipitanjione eǀitando cosŞ la Ĩorŵanjione di incrostanjioni͕ che deterŵinano la perdita di eĸciennja dei sisteŵi di riscaldaŵento e eleǀaƟ consƵŵi energeƟci. Inoltre esplicano Ƶna ĨƵnnjione proteƫǀa delle tƵďanjioni con Ƶn͛eĸcace anjione anƟcorrosiǀa. • RI^ERsA A>CA>INA Espriŵe la ƋƵanƟtă di sali con proprietă alcaline disciolƟ nell͛acƋƵa. Potreďďe ŵolto seŵpliceŵente essere deĮnita il contrario di acidită. Eella praƟca essa rappresenta la capacită dell͛acƋƵa a “resistere͟ a caŵďiaŵenƟ indoƫ da ĨaƩori esterni del proprio p,. L͛Ƶnită di ŵisƵra ğ espressa in terŵini di ppŵ ;parƟ per ŵilioneͿ. Eel caso degli AnƟcongelanƟ Ƶna non sƵĸciente Ziserǀa Alcalina indica Ƶna caƫǀa protenjione anƟcorrosiǀa. • TD^ Total issolǀed Solids o ZesidƵo &isso ğ Ƶn paraŵetro ƵƟlinjnjato per classiĮcare le acƋƵe ŵinerali e le acƋƵe potaďili in generale. Espresso in ŵgͬl͕ indica la ƋƵanƟtă di sostannja solida perĨeƩaŵente essiccata che riŵane dopo aǀer ĨaƩo eǀaporare per riscaldaŵento in Ƶna capsƵla di plaƟno͕ preǀiaŵente tarata͕ Ƶna ƋƵanƟtă nota di acƋƵa precedenteŵente Įltrata. • TEMWERATURA DI CKNGE>AMENTK Espriŵe la teŵperatƵra a cƵi pƵž essere soƩoposta Ƶna solƵnjione͕ priŵa che aǀǀenga la sƵa cristallinjnjanjione e consegƵente solidiĮcanjione. • TE^TER C^T StrƵŵento portaƟle digitale per la rileǀanjione della TeŵperatƵra͕ CondƵciďilită EleƩrica e ZesidƵo &isso.


FACOT NEWS

www.facot.it | 17

ASPETTI NORMATIVI

REGULATORY ISSUES

Il trattamento dell’

acqua

tater treatment

CKME DEsE E^^ERE >͛ACYUA DE> NK^TRK IMWIANTK DI RI^CA>DAMENTK ZiĨ. Eorŵa hEI CTI ϴϬϲϱͬϴϵ

HEAT/EG SzSTED tATEZ: /TS EECESSAZz CHAZACTEZ/ST/CS ref: Standard hE/ CT/ 8065ͬ89

Acqua di riempimento e di rabbocco

&illing and ŵaŬe-Ƶp ǁater AspeƩo Appearance liŵpido ͬ clear Durezza totale Total hardness ŵinore di ϭϱ ΣĨ ͬ ф15 Σf

Acqua di caldaia o in circuito oiler or circƵit ǁater AspeƩo Appearance p,

The most common terms of the system's water • AWWEARANCE epends on the presence in ǁater oĨ sediŵents͕ sƵspended and colloidal parƟcles as ǁell as dissolǀed sƵďstances that haǀe detectaďle characterisƟcs͗ tƵrďiditLJ͕ coloƵring͕ Ĩoaŵ ĨorŵaƟon or ŵagneƟc ŵetal deposits. • BACTERIA> >KAD Edžpresses the total nƵŵďer oĨ ďacteria per Ƶnit oĨ ǀolƵŵe. Can ďe esƟŵated ďLJ coƵnƟng the ColonLJ &orŵing hnits present on the Petri dish ;laďoratorLJͿ ǁhere ǁas cƵlƟǀated a Ŭnoǁn ǀolƵŵe oĨ the liƋƵid to ďe tested. • C,EMICA> CKNDITIKNING The cheŵical condiƟoning treatŵent ŵeans that a cheŵical prodƵct is Ƶsed to preǀent the ĨorŵaƟon oĨ cheŵical corrosion͕ ǁhich are aŵpliĮed ďLJ the increase oĨ teŵperatƵres ǁithin the sLJsteŵs. sarioƵs cheŵicals are Ƶsed depending on the ĨorŵƵlaƟons in heaƟng and cooling circƵits and also in doŵesƟc hot ǁater prodƵcƟon circƵits. TheLJ also preǀent the adherence oĨ carďonates in order to protect against odžidaƟon and corrosion͕ Ĩorŵing a protecƟǀe ŵolecƵlar Įlŵ on ŵetal ǁalls oĨ therŵal plants and eliŵinaƟng the ĨreƋƵent gaseoƵs and therŵal stresses dƵe to contact ǁith diīerent ŵetals. • DEN^ITz Is deĮned ďLJ the raƟo ďetǁeen the ŵass oĨ a ďodLJ and the ǀolƵŵe occƵpied ďLJ the saŵe. The Ƶnit oĨ ŵeasƵreŵent in the internaƟonal sLJsteŵ is <gͬŵ Ϲ. • ,ARDNE^^ Edžpresses the sƵŵ oĨ calciƵŵ and ŵagnesiƵŵ salts that are dissolǀed in it. Is edžpressed in ppŵ or ŵgͬl O& CaCOϯ or in &rench degrees ;ϭΣ Ĩ с ϭϬ ppŵ or ŵgͬl oĨ CaCOϯͿ. The hardness leads to deposit ĨorŵaƟon ǁithin circƵits that are not sƵďũected to treatŵent. • EC The electrical condƵcƟǀitLJ is the aďilitLJ oĨ a ŵaterial to enaďle passage oĨ electrical cƵrrent. Is deĮned as the reǀerse ǀalƵe oĨ residƵal cƵrrent and its Ƶnit oĨ ŵeasƵreŵent is Sieŵens per ŵeter ;SͬŵͿ. • ^z^TEM AGE

• IRKN The iron in the circƵit can giǀe rise to deposits andͬor secondarLJ corrosion. The iron dissolǀed in ǁater originates Ĩroŵ corrosion and shoǁs

that the anƟ-corrosion protecƟon oĨ the ǁater circƵit is insƵĸcient. • MAGNETITE Iron͕ iĨ not protected͕ tends to odžidinje in ǀarioƵs Ĩorŵs inclƵding MagneƟte͕ an odžide ƵsƵallLJ protecƟǀe and ŵagneƟc͕ stronglLJ ďonded to iron sƵrĨace. Ƶe to changes in teŵperatƵre and high teŵperatƵres͕ ŵagneƟte decoŵposes to ĨerroƵs odžide poǁder in natƵre that oŌen clogs the heat edžchangers and pƵŵp ďodies. • MK>zBDENUM Cheŵical eleŵent acƟng as ďasic acƟǀe ingredient oĨ the ŵain cheŵical pre-condiƟoning agents in addiƟǀes Ĩor heaƟng sLJsteŵs. • p, Edžpresses the degree oĨ aciditLJ or ďasicitLJ ;alŬalinitLJͿ oĨ a solƵƟon͕ according to a scale ranging Ĩroŵ Ϭ to ϭϰ. The p, is one oĨ the ďasic paraŵeters Ĩor eǀalƵaƟng the corrosiǀitLJ oĨ ǁater. It is also a ǀerLJ iŵportant Ĩactor in the deǀelopŵent and edžtent oĨ phenoŵena sƵch as ĨoƵling͕ corrosion and ŵicroďiological groǁth. • WK>zW,K^W,ATE^ PolLJphosphates are also cheŵical condiƟoning agents Ƶsed in the prodƵcƟon oĨ doŵesƟc hot ǁater͕ and coŵďine ǁith the hardness ;ǁithoƵt changing the ǀalƵe oĨ ǁaterͿ and preǀent the precipitaƟon thƵs aǀoiding ĨoƵling͕ ǁhich lead to loss oĨ eĸciencLJ oĨ heaƟng sLJsteŵs and high energLJ consƵŵpƟon. TheLJ also edžplain the protecƟǀe ĨƵncƟon on pipes ǁith an eīecƟǀe anƟcorrosion acƟon. • A><A>INE RE^ERsE Edžpresses the aŵoƵnt oĨ salts ǁith alŬaline properƟes dissolǀed in ǁater. It coƵld ďe deĮned siŵplLJ as the opposite oĨ aciditLJ. ActƵallLJ͕ it is the ǁater capacitLJ to “resist͟ changes indƵced ďLJ edžternal Ĩactors oĨ its oǁn p,. The Ƶnit oĨ ŵeasƵreŵent is edžpressed in ppŵ ;parts per ŵillionͿ. In the case oĨ AnƟĨreenje͕ an insƵĸcient AlŬaline Zeserǀe indicates a poor protecƟon against corrosion. • TD^ Total issolǀed Solids or &idžed ZesidƵe is a paraŵeter Ƶsed to classiĨLJ ŵineral ǁaters and drinŬing ǁater in general. Edžpressed in ŵgͬl͕ it indicates the aŵoƵnt oĨ solid sƵďstances͕ perĨectlLJ dried͕ that reŵains aŌer eǀaporaƟon ďLJ heaƟng in a capsƵle oĨ plaƟnƵŵ͕ caliďrated ďeĨorehand͕ a Ŭnoǁn ƋƵanƟtLJ oĨ Įltered ǁater. • FREEING TEMWERATURE Edžpresses the teŵperatƵre to ǁhich a solƵƟon can ďe sƵďũected͕ ďeĨore crLJstallinjaƟon and conseƋƵent solidiĮcaƟon. • C^T TE^TER Portaďle digital instrƵŵent Ĩor ŵeasƵring TeŵperatƵre͕ Electrical CondƵcƟǀitLJ and &idžed ZesidƵe.

Possiďilŵente liŵpida ͬ clear, if possible Maggiore di 7 ;con radiatori di allƵŵinio o leghe leggere il p, deǀe essere anche ŵinore di ϴͿ pH х 7 ;ф 8 in case of aluminium or light alloy radiators)

CondizionanƟ

PresenƟ entro le concentranjioni prescriƩe dal Ĩornitore

CondiƟoning components

Present, within the range required by the supplier

Ferro ;come FeͿ /ron ;Fe)

ф Ϭ͕ϱ ŵgͬŬg ;ǀalori piƶ eleǀaƟ di Ĩerro sono doǀƵƟ a Ĩenoŵeni corrosiǀi da eliŵinareͿ ф 0.5mgͬŬg ;higher values of iron are due to corrosion, which must be removed)

Rame ;come CuͿ Copper ;Cu) ф Ϭ͕ϭ ŵgͬŬg ;ǀalori piƶ eleǀaƟ di raŵe sono dovuƟ a fenomeni corrosivi da eliminare) ф 0.1mgͬŬg ;higher values of copper are due to corrosion, which must be removed)

TRATTAMENTI DE>>͛ACYUA NEG>I IMWIANTI TERMICI U^K CIsI>E - M ϭϵϮ del ϲ ŵarnjo ϮϬϬϵͬPZ ϱϵ del Ϯ aprile ϮϬϬϵ

HEAT/EG SzSTED tATEZ: /TS EECESSAZz CHAZACTEZ/ST/CS - ref: Standard hE/ CT/ 8065ͬ89

Impianto Wotenza Durezza acqua Kbblighi Plant Poǁer tater Śardness KbliŐaƟons Ziscaldaŵento ш ϯϱϬ Ŭt ч ϭϱ ΣĨ &iltro н Įlŵante HeaƟng &ilter н Įlŵing agent ш ϭϱ ΣĨ &iltro н addolcitore н Įlŵanteͬ &ilter н soŌener н Įlŵing agent Ziscaldaŵento ч ϭϬϬ Ŭt ш Ϯϱ ΣĨ Condinjionante chiŵico HeaƟng ;ĮlŵanteͿͬCheŵical condiƟoner ;ĮlŵingͿ ш ϭϬϬ ч ш Ϯϱ ΣĨ Addolcitore н Įlŵanteͬ ϯϱϬ Ŭt SoŌener н Įlŵing agent Sanitario

ч ϭϬϬ Ŭt ш ϭϱ ΣĨ

Condinjionante chiŵico Ƶso aliŵentare ;poliĨosĨaƟͿͬ &ood Ƶse cheŵical condiƟoner ;polLJphosphatesͿ

ш ϭϬϬ ч ϯϱϬ Ŭt

AddolcitoreͬSoŌener

Sanitary

ш ϭϱ ΣĨ


18 | www.facot.it

FACOT NEWS

T.EM.I.T. - 7 operazioni indispensabili

1

Decapaggio e passivazione

di un impianto termico NUKsK ;0 ʹ 6 mesiͿ

ore 1 -- 4 ore

EīeƩƵare il decapaggio ;riŵonjione degli ossidi dai ŵetalli e dei residƵi di laǀoranjioneͿ dell͛iŵpianto addiƟǀando &EZZOEEy in ragione del Ϯй rispeƩo al liƋƵido totale circolante͕ lasciandolo laǀorare per alŵeno ϯ-ϱ ore all͛interno del circƵito. hna ǀolta terŵinata l͛operanjione scaricare l͛iŵpianto ed eīeƩƵare Ƶn aďďondante controlaǀaggio con acƋƵa ĮnchĠ ƋƵesta esca pƵlita͖ sƵccessiǀaŵente͕ al Įne di oƩenere Ƶna ďƵona protenjione dalla corrosione͕ si consiglia di addiƟǀare alle ŵedesiŵe condinjioni il proteƫǀo &ILMAyнTherŵaŬilΠ oppƵre͕ in caso di ƵƟlinjnjo di Ƶn anƟcongelante͕ di addiƟǀare ATI'EL in concentranjioni non inĨeriori al ϯϬй.

T.EM.I.T. 7 operazioni indispensabili

ITA

GB

Trattamento e Manutenzione Impianti Termici in conformità con UNI CTI 8065/8364/8884 BS e DPR59/2009

3

di un impianto termico NKN NUKsK tramite apposita pompa risanante DisiŇudž

ore 2 -- 6 ore

hƩps͗//www͘youtube͘com/watch?vсU0srpa6>zdžzΘfeatureсyoutu͘be

Eel caso sia richiesta Ƶna pƵlinjia in teŵpi rapidi a caƵsa di Ƶn eccessiǀo intasaŵento dell͛iŵpianto e consegƵente drasƟca ridƵnjione di rendiŵento͕ oppƵre non sia indicato Ĩar circolare il prodoƩo con la poŵpa o il circolatore per la presennja di Ƶna caldaia nƵoǀa͕ o in assennja di caldaia͕ sară necessario l͛ƵƟlinjnjo dell͛apposita poŵpa ad alta eĸciennja ISI&Lhy͕ dosando AETIEEyнTherŵaŬilΠ in percentƵali doppie o triple rispeƩo alle condinjioni precedenƟ.

Temperatura

70,5 °C

19,9 °C

PRIMA

DOPO

Radiatore correttamente risanato

Defangazione e passivazione di un impianto termico NKN NUKsK aƩraverso il circolatore della caldaia

- ore 2-3 seƫmane

InnannjitƵƩo sară necessario sǀƵotare l͛iŵpianto dal liƋƵido circolante͕ in ŵodo da eliŵinare iŵŵediataŵente gran parte delle incoerennje presenƟ͕ e ǀeriĮcare la ƋƵanƟtă di acƋƵa presente al Įne di esegƵire correƩaŵente le sƵccessiǀe dilƵinjioni. A ƋƵesto pƵnto si doǀră ƵƟlinjnjare AETIEEy in ragione del Ϯ-ϯй del liƋƵido circolante nell͛iŵpianto e Ĩar circolare a regiŵe la caldaia per alŵeno ϭϱ-ϮϬ giorni͕ a seconda dello stato dell͛iŵpianto͕ aǀendo cƵra di proteggere la caldaia con l͛apposito Įltro tL-&ILMAT-,OT dotato di spƵrgo. hna ǀolta terŵinato il traƩaŵento risanante si procederă a Ĩar ĨƵoriƵscire tƵƩo il liƋƵido e ad eīeƩƵare Ƶn controlaǀaggio con acƋƵa ĮnchĠ esca liŵpida e pƵlita. L͛iŵpianto aďďondanteŵente risciacƋƵato͕ doǀră essere caricato nƵoǀaŵente apportando la necessaria protenjione anƟcorrosiǀa͕ ƵƟlinjnjando il Įlŵante &ILMAyнTherŵaŬilΠ in ragione dell͛ϭй e lasciandolo circolare all͛interno dell͛iŵpianto in ŵodo perŵanente. In caso di necessită di Ƶn anƟcongelante consigliaŵo di addiƟǀare all͛iŵpianto l͛anƟgelo ATI'EL o ALI'EL in concentranjioni non inĨeriori al ϯϬй. Al Įne di assicƵrare nel teŵpo Ƶna costante e dƵratƵra protenjione anƟcorrosiǀa dell͛iŵpianto͕ consigliaŵo di ǀeriĮcare periodicaŵente ;alŵeno dƵe ǀolte l͛anno coŵe preǀisto dalla Eorŵa hEI CTI ϴϬϲϱͬϴϵͿ il ǀalore del p,͕ il ƋƵale doǀră seŵpre essere coŵpreso Ĩra ϴ e ϵ͕ϱ͕ ŵentre in presennja di radiatori o eleŵenƟ in allƵŵinio e sƵe leghe il p, deǀe essere da norŵaƟǀa coŵpreso Ĩra 7 e ϴ.

4

Defangazione e passivazione

Termogra a di un radiatore non manutenuto

2

T.EM.I.T - 7 essential activities

>͛applicazione di un Įltro magneƟco-defangatore

La riŵonjione della MagneƟte pƵž essere risolta con l͛applicanjione di Ƶn Įltro ad anjione ŵagneƟca͕ seŵpre in aďďinaŵento ad Ƶn opportƵno traƩaŵento chiŵico sia di deĨanganjione che di preǀennjione anƟcorrosiǀa. A tal proposito ğ necessaria Ƶn͛analisi delle acƋƵe di iŵpianto secondo ƋƵanto prescriƩo dalle Eorŵe hEI CTI ϴϬϲϱͬϴϵ͕ ϴϴϴϰͬϴϴ͕ ϴϯϲϰͬϴϰ͕ oltre che dal PZ ϱϵ del ϮϬϬϵ͕ per deterŵinare sia il grado di protenjione anƟcorrosiǀa sia la presennja di Ĩerro. santaggi del Įltro ŵagneƟco deĨangatore MA'-EEy ,P ProĨessional͗ ͻ Seŵplice installanjione͕ risparŵio di teŵpo per ŵanƵtennjione e denaro ͻ ZisƵltaƟ iŵŵediaƟ͕ ;casa caldaͿ e sisteŵa di protenjione che consentono di tagliare i cosƟ di riscaldaŵento Įno al ϮϬй ͻ ZidoƩe eŵissioni di COϮ ͻ Eĸcace Įltranjione ŵagneƟca e non ŵagneƟca ͻ Sennja cosƟ di gesƟone ͻ seloce e seŵplice dosaggio chiŵico ͻ 'arannjia di dƵe anni


FACOT NEWS

www.facot.it | 19

T.EM.I.T. - 7 operazioni indispensabili

5

DebaƩerizzazione e passivazione di un impianto termico a bassa temperatura, es͘ pannelli radianƟ

ore 2 -- 3 ore

Le proďleŵaƟche piƶ coŵƵneŵente riscontrate con gli iŵpianƟ di riscaldaŵento a ďassa teŵperatƵra ;ϯϱ-ϰϬΣCͿ sono la proliĨeranjione algale-ďaƩerica͕ Ĩaǀorita proprio dalle ďasse teŵperatƵre a cƵi laǀorano tali iŵpianƟ. In ƋƵesƟ casi ğ ďƵona norŵa eīeƩƵare Ƶn traƩaŵento saniĮcante dell͛iŵpianto traŵite Ƶn potente ďiocida in grado di aďďaƩere la carica ďaƩerica presente nell͛acƋƵa͕ in parƟcolare si doǀră eīeƩƵare Ƶn trattaŵento shocŬ addiƟǀando T,EZMA<IL in ragione dell͛ϭ-ϭ͕ϱй rispeƩo al liƋƵido totale circolante͕ lasciandolo circolare per alŵeno Ƶn paio d͛ore traŵite l͛apposita poŵpa risanante ISI&Lhy o Ƶn circolatore esterno da collegarsi al circƵito preǀia installanjione di Ƶn Įltro a rete ŵetallica a ŵaglie ϮϬϬ ʅŵ. hna ǀolta terŵinato il traƩaŵento si andră a scaricare l͛iŵpianto͕ si eīettƵeră Ƶn aďďondante controlaǀaggio con acƋƵa ĮnchĠ ƋƵesta esca pƵlita͕ dopodichĠ proteggereŵo il circƵito dalla Ĩorŵanjione di Ĩenoŵeni corrosiǀi e dalla proliĨeranjione algaleͬďaƩerica traŵite l͛addiƟǀanjione di &ILMAyнTherŵaŬil prodoƩo a doppia ĨƵnnjione͕ in ragione dell͛ϭй rispeƩo al liƋƵido totale circolante e lasciandolo seŵpre laǀorare all͛interno dell͛iŵpianto. Anche in ƋƵesto caso si consiglia di ǀeriĮcare periodicaŵente il ǀalore del p,͕ il ƋƵale doǀră seŵpre ŵantenersi in Ƶn range di ǀalori coŵpreso Ĩra ϴ e ϵ͕ϱ.

7

T.EM.I.T - 7 essential activities

6

Disincrostazione

risanamento e passivazione di un impianto bitermico

Consigliaŵo di eīeƩƵare Ƶn decapaggio del circƵito traŵite l͛addiƟǀanjione di IECOEEy ;prodoƩo in polǀere Ĩacilŵente disperdiďile in acƋƵaͿ in ragione del ϯ-ϱй rispeƩo al liƋƵido totale circolante e lasciandolo circolare nell͛iŵpianto per Ƶn ŵassiŵo di Ϯ-ϯ ore. hna ǀolta terŵinato il risanaŵento ;decapaggioͿ andră scaricato il circƵito e ricaricato con il neƵtralinjnjante di acidită residƵa EEhTZAL andandolo ad ƵƟlinjnjare in ragione del ϯ-ϱй e ĨaƩo circolare per alŵeno Ƶn paio d͛ore. A ƋƵesto pƵnto andreŵo nƵoǀaŵente a scaricare l͛iŵpianto͕ aǀendo cƵra di esegƵire sƵccessiǀaŵente Ƶn ďƵon controlaǀaggio. In segƵito ci preoccƵpereŵo di proteggere e preserǀare l͛iŵpianto dall͛instaƵrarsi di nƵoǀi Ĩenoŵeni corrosiǀi nel teŵpo traŵite l͛aggiƵnta nell͛acƋƵa di circƵito del condinjionante &ILMAyнTherŵaŬilΠ in ragione dell͛ϭй. Anche in ƋƵesto caso consigliaŵo l͛applicanjione del Įltro ŵagneƟco ʹ deĨangatore MA'-EEy ,P ProĨessional.

Wroblemi di calcare͊

RIEWI>KGK FA^I

Come prevenire e risolvere deĮniƟvamente con l͛applicazione di dosatori di WolifosfaƟ prescriƩo dal DM 192 e DWR 59/09

Coŵe giă accennato a pag. ϭϱ͕ la Ĩorŵanjione delle incrostanjioni di calcare deterŵina la perdita di eĸciennja dei sisteŵi di riscaldaŵento͕ aƵŵentando i consƵŵi energeƟci. I dosatori di PoliĨosĨato ;propornjionali e nonͿ sono in grado di scongiƵrare il proďleŵa͖ inoltre esplicano Ƶna ĨƵnnjione proteƫǀa delle tƵďanjioni esercitando Ƶn͛anjione anƟcorrosiǀa. I sisteŵi con PoliĨosĨato in cartƵccie e in polǀere͕ coŵe i prodoƫ &acot tL-OSP ϱ-ϲ-7͕ ĨƵnnjionano coŵe i dosatori propornjionali per poliĨosĨato in cristalli ;tL-OSP ,AͿ͕ ossia dosando l͛addiƟǀo in ŵodo propornjionale per eīeƩo sentƵri. I sisteŵi con poliĨosĨato liƋƵido sono inǀece dei ǀeri e propri sisteŵi di poŵpaggio che addinjionano l͛addiƟǀo ǀincendo la pressione di rete dell͛acƋƵa. Il recente tL-POLIOS Mini rispecchia tali caraƩerisƟche͗ il dosaggio ǀiene aǀǀiato idraƵlicaŵente da Ƶn sisteŵa ŵeccanico che͕ sĨrƵƩando il ŵoǀiŵento dell͛acƋƵa͕ iŵŵeƩe ƋƵanƟtă controllate di poliĨosĨato liƋƵido Ƶso aliŵentare POLI&OS &LhI LQϭϬs. Le diŵensioni contenƵte͕ la Ĩorŵa ergonoŵica e gli attacchi orientaďili e ďidirenjionali rendono l͛installanjione di ƋƵesto apparecchio Ĩacile e ǀeloce anche in spanji ristreƫ͕ anche collocando il serbatoio in reŵoto͕ Įno a ϵ ŵetri di distannja dalla poŵpa.

ore 1 -- 2 ore

>a tabella riassunƟva riporta le 7 operazioni suddivise tra quelle preliminari, di protezione, e di veriĮca/manutenzione impianƟ I ianti nuo i o non co ro essi

I ianti datati o ecc i

C

Preli inare

Protezione

LA A IO E DECAPA IO

CONDIZIONA ENTO O PASSI AZIONE

Deca a io e assi azione Defan azione e assi azione attra erso il circolatore della caldaia Defan azione e assi azione tra ite a osita o a risanante Disi u A licazione di ltro a netico-defan atore Debatterizzazione e assi azione di i ianto a bassa te eratura Disincrostazione/risana ento e assi azione di i ianto biter ico A licazione di dosatori di Polifosfati

Si illatura erdite

eri ca e anutenzione secondo

DPR / E UNI CTI /

DPR / E UNI CTI /

ETÀ IMPIANTI NUOVI DATATI NON COMPROMESSI VECCHI ED OBSOLETI


20 | www.facot.it

FACOT NEWS

SISTEMI REFRIGERANTI

REFRIGERATION PLANTS

Eƥcienza energetica

negli impianti di refrigerazione

Additivi specifici, adatti sia agli impianti di condizionamento civile, sia automotive e di refrigerazione, sono in grado di migliorare la funzionalità e il rendimento all’interno degli impianti refrigeranti I WRKB>EMI TIWICI KI> FKU>ING͘ All͛interno di Ƶn iŵpianto di reĨrigeranjione o di condinjionaŵento͕ assieŵe al gas reĨrigerante͕ circola anche dall͛ϭ all͛ϴй dell͛olio lƵbricante del coŵpressore. QƵesto olio tende ad aƩaccarsi alle pareƟ interne delle tƵbanjioni presenƟ nell͛eǀaporatore e nel condensatore creando ŵorchie oleose e ƋƵindi granjie alle sƵe proprietă isolanƟ intrinseche inibisce lo scaŵbio di calore tra il gas reĨrigerante e le tƵbanjioni di raŵe͕ ridƵcendo di circa il ϯϬй l͛eĸciennja del sisteŵa. C>IMACKNsER^E ;ĮgƵra ϭͿ ğ Ƶn dissolƵtore di ŵorchie oleose coŵposto da Ƶn catalinjnjatore sinteƟco in grado di ŵigliorare l͛eĸciennja dei sisteŵi di reĨrigeranjione e di condinjionaŵento͕ ridƵcendo il consƵŵo di energia. È coŵposto da dƵe catalinjnjatori e da Ƶn agente lƵbriĮcante che consentono agli iŵpianƟ di reĨrigeranjione e condinjionaŵento di ĨƵnnjionare alla ŵassiŵa eĸciennja. santaggi • AƵŵenta le perĨorŵance di ǀecchi iŵpianƟ di reĨrigeranjione e condinjionaŵento.

MICRKWERDITE DI GA^͘ Il prodoƩo adaƩo ğ di Ɵpo Ƶniǀersale e si chiaŵa CLIMASTOP ;ĮgƵra ϮͿ. Si traƩa di Ƶn prodoƩo indispensabile per risolǀere tƵƫ i probleŵi inerenƟ alle piccole perdite di gas reĨrigerante che aǀǀengono nei circƵiƟ ĨrigoriĨeri o negli iŵpianƟ di condinjionaŵento. InĨaƫ͕ localinjnja la perdita di gas reĨrigerante e la sigilla in ŵodo perŵanente͕ sennja reagire con l͛Ƶŵidită e l͛ossigeno. CLIMASTOP ripara perdite della diŵensione ŵassiŵa di Ϭ͕ϱ ŵŵ. santaggi • Zipara tƵƩe le perdite ;anche se piccoleͿ in ŵodo perŵanente. • CoŵpaƟbile con tƵƫ i 'as ZeĨrigeranƟ inclƵso C&C͕ ,&C e ,C&C. • sisibile se esposto ad Ƶna ƋƵalsiasi lƵce hͬs. • ZidƵce sensibilŵente la

• AƵŵenta di oltre il 7ϯй lo scaŵbio terŵico delle linee ĨrigoriĨere. • AƵŵenta la capacită di raĨĨreddaŵento del ϮϬ-ϯϬй. • ProdƵce aria piƶ Ĩredda ;circa Ϯ-ϯΣCͿ. • AƵŵenta del ϱϰй il potere lƵbriĮcante dell͛olio nel coŵpressore. • ZidƵce l͛aƩrito all͛interno del coŵpressore con Ƶna consegƵente diŵinƵnjione delle ǀibranjioni e del rƵŵore. • ProlƵnga la ǀita del sisteŵa del ϮϬ-ϱϬй. • ZidƵce i cosƟ di ŵanƵtennjione di circa il ϮϬй. • 'aranƟsce il ϮϬй di risparŵio energeƟco. • ZidƵce le eŵissioni di COϮ.

Come si uƟlizza • Accendere l͛iŵpianto. &ar ĨƵnnjionare il coŵpressore e tƵƩo il sisteŵa alla ŵassiŵa potennja. • Sǀitare il tappo della cartƵccia e conneƩere l͛adaƩatore alla cartƵccia. • Se si ƵƟlinjnja Ƶn adaƩatore Ňessibile͕ Ĩar Ƶscire l͛aria presente nel tƵbo trasparente ŵentre il sisteŵa sta ĨƵnnjionando. • ConneƩere l͛adaƩatore alla ǀalǀola di carica del lato di bassa pressione dell͛iŵpianto AͬC e introdƵrre il contenƵto. • Scollegare la cartƵccia dell͛iŵpianto AͬC. • Se necessario ricaricare il sisteŵa. • &ar ĨƵnnjionare l͛iŵpianto AͬC in ƋƵesta condinjione per alŵeno ϯϬ ŵinƵƟ. CLIMACOEsEZSE pƵž essere inserito in circƵiƟ ĨrigoriĨeri o iŵpianƟ di condinjionaŵento soƩo ǀƵoto o con pressione ŵassiŵa di ϭϭ ar ;ϭϲϬ psiͿ.

FiŐura ϭ ʹ LIDKEVZ^ issolutore di morchie rigenerante per impianƟ di refrigerazione e condizionamento

rƵŵorosită del coŵpressore nell͛iŵpianto. • Eon conƟene poliŵeri. • Ideale per ŵanƵtennjione preǀenƟǀa. • Eon danneggia il coŵpressore nell͛iŵpianto. • Eon intasa i coŵponenƟ dell͛iŵpianto ĨrigoriĨero. Come si applica • Accendere e Ĩar ĨƵnnjionare il coŵpressore e il sisteŵa alla ŵassiŵa potennje. • Sǀitare il tappo della cannƵccia e conneƩere l͛adattatore alla cartƵccia. • Se si ƵƟlinjnja Ƶn adaƩatore Ňessibile͕ Ĩar Ƶscire l͛aria presente nel tƵbo trasparente ŵentre il sisteŵa sta ĨƵnnjionando. • ConneƩere l͛adaƩatore alla ǀalǀola di carica del lato di bassa pressione dell͛iŵpianto AͬC e introdƵrre il contenƵto.

• Scollegare la cartƵccia dell͛iŵpianto AͬC. • Se necessario ricaricare il sisteŵa. • &ar ĨƵnnjionare l͛iŵpianto AͬC in ƋƵesta condinjione per alŵeno ϯϬ ŵinƵƟ. Per l͛ƵƟlinjnjo del prodoƩo ğ necessario l͛aƵsilio degli adattatori SAE Ь͟ ʹ SAE ϱͬϭϲ͟ non coŵpresi nella conĨenjione.

FiŐura Ϯ ʹ LID^dKP Turafalle universale per sigillare piccole perdite di impianƟ AͬC e refrigerazione

A

nalinjnjiaŵo in ƋƵesto approĨondiŵento i probleŵi Ɵpici riscontrabili negli iŵpianƟ͕ sia di ŵoderna concenjione contenenƟ gas reĨrigeranƟ a OP с Ϭ ;Potennjiale di distrƵnjione dell͛OnjonoͿ sia piƶ dataƟ e caricaƟ con gas a base di idrocloro ŇƵorocarbƵri che cloroŇƵorocarbƵri͕ orŵai bandiƟ dal ŵercato ƋƵali ZϭϮ ed ZϮϮ͕ proponendo Ƶna serie di ƵƟli consigli per la salǀagƵardia dell͛iŵpianto.

C>/DACOEsEZSE is an oily sludge dissolver. /t is a syntheƟc catalyst maŬing air condiƟoning and refrigeraƟon systems worŬ more eĸciently, thus reducing energy consumpƟon. C>/DASTOP is an essenƟal product for common problems related to small leaŬs of refrigerant gas from metal and rubber parts of refrigerant circuits and air condiƟoning systems. C>/DA/CE FZEE is a de-icing addiƟve eīecƟve on and compaƟble with all gases, including CFCs, HFCs and HCFCs. /t does not damage the gas lubricant or the circuit gasŬets. C>/DATAE<, along with washing detergent Climanet tubi, C>/DAFAST Th/ DAE and C>/DAFAST Th/ GhE perfectly clean air condiƟoning pipeworŬ, in order to avoid compressor blocŬages. ^CKRRETTA WU>IIA DE>>E TUBAIKNI͘ La perĨeƩa pƵlinjia delle tƵbanjioni͕ aƩraǀerso Ƶn detergente dilaǀante speciĮco per tƵbanjioni di iŵpianƟ di condinjionaŵento͕ ğ consigliato da tƵƫ i costrƵƩori di sisteŵi di condinjionaŵento͕ onde eǀitare blocchi ai coŵpressori. siene consigliato agli iŵpianƟsƟ-installatori priŵa dell͛operanjione di eǀacƵanjione ;ǀƵotoͿ precedente il caricaŵento del gas reĨrigerante. È Indispensabile sia per lo start-Ƶp dell͛iŵpianto che per le operanjioni di retroĮt di sosƟtƵnjione dei gas

FiŐura ϰ ʹ LIDdE< AƩrezzatura pressurizzabile per il lavaggio di un impianto AͬC

ĨƵori norŵa. Il laǀaggio pƵž aǀǀenire con speciĮca aƩrenjnjatƵra CLIMATAE< ;ĮgƵra ϰͿ in cƵi inserire il liƋƵido dilaǀante Cliŵanet TƵbi ;ĮgƵra ϱͿ e pressƵrinjnjando l͛aƩrenjnjatƵra con anjoto͕ oppƵre per i piccoli iŵpianƟ direƩaŵente con apposito prodoƩo in boŵbola aerosol dotata di cono adaƩatore in goŵŵa CLIMA&AST ThI MAE ;ĮgƵra ϲͿ oppƵre aƩraǀerso apposito Ŭit coŵprendente Ƶna pistola proĨessionale e Ƶna cannƵla. Il prodoƩo in ƋƵesƟone ğ il CLIMA&AST ThI 'hE ;ĮgƵra 7Ϳ. QƵesƟ ƵlƟŵi dƵe͕ in parƟ-

FiŐura ϱ ʹ LIDEd etergente dilavante speciĮco per tubazioni di impianƟ di condizionamento

CKNGE>AMENTI͘ L͛Ƶŵidită accƵŵƵlatasi nel teŵpo all͛interno delle tƵbanjioni͕ oltre a creare principi di congelaŵento o ǀeri blocchi da congelaŵenƟ delle linee͕ conƟene acidită libera dannosa a tƵƩo l͛iŵpianto. È necessario pertanto Ƶn addiƟǀo deghiacciante in grado di liberare le tƵbanjioni in pochi ŵinƵƟ. CLIMAICE &ZEE ;ĮgƵra ϴͿ ğ eĨ-

colare͕ rappresentano la noǀită rispeƩo ai sisteŵi tradinjionali in ƋƵanto rappresentano la solƵnjione piƶ direƩa͕ seŵplice e ǀeloce per laǀare piccole linee ĨrigoriĨere. Coŵe laǀora͗ Il liƋƵido speciale contenƵto nelle boŵbole aerosol ğ pressƵrinjnjato con anidride carbonica͖ aƩraǀerso il cono di goŵŵa o apposita pistola ǀiene erogato ad alta pressione costante per tƵƩa la dƵrata della boŵbola. EīeƩƵa Ƶn laǀaggio intenso͕ non lascia residƵi ed ğ a rapida eǀaporanjione͕ risƵltando Ƶna solƵnjione econoŵicaŵente ǀantaggiosa.

FiŐure ϲ e ϳ ʹ LIDF^d dhI DE, liquido lavaggio in aerosol ad alta pressione per linee frigorifere. C>/DAFAST Th/ GhE, la versione dotata di pistola di lavaggio

Įcace sƵ ogni iŵpianto ed ğ coŵpaƟbile con tƵƫ i gas inclƵsi i C&C͕ ,&C e ,C&C. Eon danneggia il lƵbriĮcante contenƵto nel gas e le gƵarninjioni dei circƵiƟ. Si ŵescola ƵniĨorŵeŵente al gas sennja alterare la potennja del circƵito͕ ŵa ne ŵigliora le prestanjioni abbassando il pƵnto di congelaŵento ai ǀalori standard.

Figura 8 ʹ C>IMAICE FREE AddiƟvo deghiacciante per impianƟ di refrigerazione e condizionamento


FACOT NEWS

www.facot.it | 21

IL FACOT WORLD

FACOT WORLD

o Videial utor

T

o Videi ors

C

AƩraǀerso gli strƵŵenƟ di coŵƵnicanjione eǀolƵƟ ;neǁsleƩer͕ ŵail͕ social netǁorŬͿ͕ il Cliente &acot ǀiene aggiornato e inĨorŵato sƵ tƵƩo ciž che serǀe per essere allineato con lo sǀilƵppo del ŵercato. alle noǀită proposte dall͛anjienda͕ tra cƵi prodoƫ e proŵonjioni coŵŵerciali͕ agli aggiornaŵenƟ tecniconorŵaƟǀi͕ ai corsi di Ĩorŵanjione. EewsleƩers, e-mails, and social networŬs inform Facot customers about the marŬet developments, with all the latest news ranging from the company's novelƟes, including products and promoƟons, to refresher courses covering technical and regulatory requirements, to training courses.

FACKT C,EMICA>^ ^nc

sia Creŵa͕ ϰϰ - ϮϲϬϭϬ Capralba ;CZͿ Tel. Ϭϯ7ϯ ϰϱϬϲϰϮ - &adž Ϭϯ7ϯ ϰϱϬ7ϱϭ inĨoΛĨacot.it - ǁǁǁ.Ĩacot.it InĨorŵanjioni͗ inĨoΛĨacot.it

www͘facot͘it

Coŵŵerciale Italia͗ salesΛĨacot.it - Liala ertoleƫ Coŵŵerciale estero͗ edžportΛĨacot.it - LƵca 'albignani Assistennja clienƟ͗ sƵpportΛĨacot.it - aƫsta Alloni hĸcio tecnico͗ tecnicoΛĨacot.it - Massiŵo aninelli Contabilită͗ Ƶĸcio.contabileΛĨacot.it - Anna MarƟgnon Aŵŵinistranjione͗ aŵŵinistraƟǀoΛĨacot.it - EŵanƵela oninjnji AcƋƵisƟ͗ acƋƵisƟΛĨacot.it - Paolo Ogliari ProdƵnjione͗ prodƵnjioneΛĨacot.it - LƵigi Portesani Zealinjnjanjione graĮca Trading LibrarLJ - ǁǁǁ.tradinglibrarLJ.it


22 | www.facot.it

FACOT NEWS

I SISTEMI ANTICORROSIVI E ISOLANTI

ANTI-CORROSION AND SEALING SYSTEMS

I sistemi

anticorrosivi e isolanti

L

a gaŵŵa &ACOT di riǀesƟŵenƟ anƟcorrosiǀi e nastri isolanƟ preǀede nƵŵerossisiŵe ssisiŵe reĨerennje oni a seconda dei ŵolte delle ƋƵali interaŵente aƵtoprodoƩe͗ dai sisteŵi paraĸnosi in ǀarie ǀersioni cliŵi e delle applicanjioni anche per edilinjia a ƋƵelli bƵƟlici aƵtoaŵalgaŵanƟ ed aƵtoriparanƟ͕ a ƋƵelli elastoŵero-bitƵŵinosi. Coŵpletano la linea i sisteŵi terŵorestringenƟ e sǀariaƟ nastri segnalatori personalinjnjabili in ǀarie lingƵe ed a priǀate-label.

–‹Ǧ…‘””‘•‹‘•›•–‡• FACOT has a very wide range of anƟ-corrosion coverings and sealing tapes: from paraĸn-based systems, available in diīerent versions to suit diīerent climates and applicaƟons, including construcƟon, to butyl-based self-amalgamaƟng and self-healing tapes, to the elastomeric-bituminous ones. The line also includes heat-shrinŬ systems and warning tapes, all customizable in diīerent languages and for private labels.

RivesƟmenƟ organici esterni per la protezione dalla corrosione delle tubazioni di acciaio interrate o immerse, da associare alla protezione catodica, nastri e materiali termorestringenƟ͘


FACOT NEWS

www.facot.it | 23

NASTRI ANTICORROSIVI E ISOLANTI

a)

a)

ANTI-CORROSION AND SEALING TAPES

b)

b)

a) Eastri buƟlici autovulcanizzanƟ ed autoriparanƟ butyl-based self-vulcanizing, self-healing tapes

b) Eastri elastomero-bituminosi auto agglomeranƟ elastomeric-bituminous self-amalgamaƟng tapes

c) Eastri paraĸnosi per bassa ed alta temperatura c)

c)

paraĸn-based tapes for low and high temperature

per alte temperature

S • • • • • •

-65°C

siliconico

+260°C

Il nastro

autosigillante ad altissime prestazioni

igilla e ripara istantaneaŵente perdite sƵ tƵbanjioni acƋƵa͕ gas͕ tƵbi di scarico ŵarŵiƩe͕ canne ĨƵŵarie. Oƫŵo isolante dieleƩrico per caǀi e giƵnƟ eleƩrici. Eccenjionale protenjione anƟcorrosiǀa anche in aŵbienƟ chiŵici. SosƟtƵisce i nastri terŵorestringenƟ. Zesistente all͛Ƶŵidită perŵanente͕ anche in aŵbiente ŵarino. Applicanjioni graǀose da -ϱϬΣC a нϮϲϬΣC. Isolaŵento dieleƩrico ϴϬϬϬ solts.

Applicazioni͗ • SigillatƵra isolante per caǀi eleƩrici • AƵtoŵoƟǀe͕ aeronaƵƟca͕ naƵƟca͕ seƩore spanjiale͕ idraƵlica͕ terŵotecnica ecc. • MascheratƵre nei traƩaŵenƟ di sƵperĮcie ;ǀerniciatƵra a polǀere͕ placcatƵra ecc.Ϳ La sƵa grande ǀersaƟlită lo rende ƵƟlinjnjabile in ŵolƟssiŵe applicanjioni͕ anche in iŵpianƟ chiŵici e nell͛indƵstria galǀanica Ideale anche per ŵateriali sinteƟci͕ in parƟcolare sƵ tƵbi in polieƟlene e ŵolƟ altri poliŵeri.

Aria

š–”‡‡ƒ’‡ Extreme Tape is a room-temperature self-vulcanizing silicone tape, highly sealing and resistant to temperatures up to 260ΣC, water pressure of up to 3 bar and air pressure of up to 6 bar. Highly resistant to all weather condiƟons, highly dielectric and waterprooĮng. /t is used to seal Ňues, exhausts, muŋers, gas and water pipes, electrical connectors, tools, and for military and nauƟcal use. Highly elasƟc and resistant to chemical and corrosive condiƟons.


24 | www.facot.it

FACOT NEWS

KNOW-HOW ITINERANTE

ROAD SHOW

 ‹•…Š‡‹•–”›‹ƒ…–‹‘

La prossima tappa potrebbe essere nel Tuo punto vendita

FACOT DEMO TOUR è…chemistry in action

Attraverso il Facot Demo Tour, l’azienda mette a disposizione di distributori e associazioni il proprio personale tecnico per approfondire la conoscenza delle applicazioni dei prodotti nel complesso mondo impiantistico, le tematiche tecniche e normative e toccare con mano prodotti e apparecchiature

aƫǀită iƟnerante di organinjnjare giornate tecniche ;open daLJͿ nei pƵnƟ ǀendita interessaƟ e ĮdelinjnjaƟ al brand &acot o in apposite aƵle con le associanjioni di categoria interessate͕ ǀiene ĨaƩa sƵ richiesta di coloro che decidono di dedicare Ƶna giornata ĨorŵaƟǀa alla propria clientela od alla propria Ĩornja ǀendita interna od esterna. Il eŵo toƵr ğ inĨaƫ onnipresente sƵl territorio nanjionale per il ŵoŵento͕ preǀia prograŵŵanjione e la nostra sƋƵadra di tecnici e proŵoter oīre opportƵnită di collaboranjione ŵeƩendo a disposinjione il proprio Ŭnoǁ-hoǁ con aƩrenjnjatƵre

per i test e prodoƫ della gaŵŵa &acot cot oltre alla piccola strƵŵentanjione in Ŭit di laboratorio da Ĩar ƵƟlinjnjare ai piƶ interessaƟ. es. Le giornate ed i corsi sono teŵaƟche ;es. nto SigillatƵra ŵoderna͕ TEMIT TraƩaŵento iĮIŵpianƟ Terŵici ecc.Ϳ e ǀengono pianiĮgia cate con sƵĸciente anƟcipo in sinergia ancon i pƵnƟ ǀendita o le associanjioni͕ danrso do aŵpio risalto agli eǀenƟ aƩraǀerso locandine ed inǀio di neǁsleƩer. Ƶrante le giornate si generano Ƶna serie di ƋƵesiƟ tecnico-norŵaƟǀi ed i teŵi piƶ iŵportanƟ ǀengono poi pƵbblicaƟ in Ĩorŵa di EeǁsleƩer dal taglio tecnico.

The road show includes technical training in FACOT retail stores or in venues with trade associaƟons. /t can be organized on request in order to have a training day for customers, members or sales staī. Our team of engineers and promoters is ready to share their Ŭnow-how using FACOT tesƟng equipment and products as well as small lab instruments for all those who are interested. ays and courses are themaƟc ;e.g. modern sealing soluƟons, treatment of heaƟng systems, etc.) and are planned well in advance in collaboraƟon with stores or associaƟons and are adverƟsed through posters and newsleƩers. The next stage could be in your retail store.

Facot news  
Advertisement