Page 1

m채nniskor i utveckling

prog.se


Det finns en stor potential i att höja utvecklingskompetensen i verksamheter. Vi vet att varje medarbetare är bärare av fantastiska möjligheter till utveckling. Det gäller att skapa förutsättningar som gör att denna kraft utnyttjas. Prog ABs stödjer företag och organisationer som vågar satsa på att utveckla medarbetarnas synsätt och praktiska förmåga med syfte att åstadkomma utveckling och samverkan.

Människor i utveckling Vi brinner för vår vision ”Människor i utveckling”. En ledning som ser behovet av en större dynamik och utvecklingsvilja i organisationen inser behovet av att utveckla ledarskapet. Men det räcker inte. Vi måste få medarbetarna att gå från insikt till handling för att åstadkomma ett varaktigt förhållningssätt till utveckling! Vi vill föra ut och integrera synsätt och tänkesätt som gör att medarbetarna i verksamheten lockas till nytänkande och kreativitet. Samspelet mellan medarbetarnas personliga utveckling och verksamhetens resultatutveckling, kallar vi utvecklingstanken. Medarbetarnas och verksamhetens förmåga att vara i ständig utveckling, att ständigt arbeta framåt mot något bättre, kallar vi utvecklingskompetens.

Utvecklingskompetens En verksamhet med hög utvecklingskompetens har mycket stora möjligheter att tillfredställa sina ”kunders” och intressenters behov på både kort och lång sikt. Att vara lyhörd, konkretisera behov och hitta kreativa lösningar är framgångsfaktorer. Det gäller att samla och kanalisera medarbetarnas vilja och kraft kring verksam-hetens mål. Prog bidrar till att varaktigt utveckla tänkesätt och handlingsmönster, så att medarbetarna inte faller åter i det invanda. Vi bidrar också till att skapa en större arbetstillfredsställelse genom medarbetarnas delaktighet i och ansvar för verksamhetens utveckling.

Ett utvecklingsprogram Att ändra attityder och synsätt är en spännande resa som kräver både mål-medvetenhet och uthållighet. Det gäller både ledningen och medarbetarna. Det gäller att utveckla nya arbetsformer och kompetensen. Progs pedagogik har sin grund i processtanken. Bestående utvecklings- och utbildningseffekter uppnår vi genom att bryta mönster och träna systematiskt. Den systematiska träningen syftar till att integrera teoretiska kunskaper, metoder, insikter och mål för att utveckla praktisk förmåga, handlingskraft och kompetens. Utvecklingsprogrammet sker i form av ett samarbete mellan kunden och Prog.


Våra erbjudanden Prog skapar framgångsrika organisationer genom att utveckla relationskompetens, projektförmåga och målmedvetenhet. Insatser varierar från en föreläsning för att väcka intresse till långsiktiga program. Vi ställer kompetenta konsulter till förfogande för att initiera, påverka och förverkliga reell utveckling. Våra utbildningar och program stimulerar och motiverar deltagarna att ta ansvar för sitt eget lärande.

Organisationsutveckling Denna uppdragstyp innebär ett samarbete över längre tid och kräver alltid ledningens engagemang. Syftet kan exempelvis vara:  Etablera ett nytt synsätt och nya former för verksamhetens mål och visionsarbete  Att etablera nya synsätt och arbetsformer för hantering av projektportföljer  Att utveckla medarbetarnas synsätt och förhållningssätt till sig själv och andra

Utbildningar och föreläsningar Vårt sätt att arbeta med kompetensutveckling har vuxit fram genom många års erfarenhet från utbildning och träning av medarbetare med olika roller. Vi utvecklar chefer och medarbetare i att leda och verka i en miljö som har behov av en ökad grad av utvecklingskompetens. Vi bygger största delen av våra utbildningar på de grundtankar som finns beskrivna i våra böcker:  Konsten att leda sig själv  Projekt är människor  Konsten att göra mål Kring varje bok finns föreläsningar och utbildningar. Kompetensutvecklingen sker även genom processtöd, handledning/coachning och work-shops.

Operativa insatser När våra kunder har behov kan vi gå in i mera operativa situationer. Det kan gälla att stödja arbetet i ledningsgrupper, lösa konfliktsituationer, agera mentor och ge kommunikationsträning. Det kan även gälla ledning av komplexa projekt, stöd vid projektstarter, kvalitetsgenomgångar av projekt/projektportföljer.


Vilka är vi och vår erfarenhet? Prog AB är ett konsult- och utbildningsföretag som organiserar konsulter med en mycket hög kompetens. Konsulterna har valt att på ett professionellt sätt företräda Progs vision, värderingar och pedagogiska policy. Progs kärna utgörs av 4 konsulter. Under ett normalt verksamhetsår är normalt ett 10-tal personer involverade i verksamheten. Samtliga konsulter som är verksamma i Prog AB är seniorkonsulter. Till det har vi slutit avtal med andra konsult- och utbildningsföretag som därmed har fått möjlighet att erbjuda utvalda tjänster på marknaden. Vi kvalitetssäkrar våra konsulter genom bedömning av utbildningsnivå, erfarenhet och personlig etik och moral. Till det kommer handledarutbildningar och uppföljning för vidareutveckling och erfarnhetsutbyte. Som ett led i vår ständiga ambition att utveckla vår egen kompetens och de tjänster vi erbjuder är vi aktiva i att utveckla kunskapen kring ledning och samverkan. Bl a samarbetar vi med Ledarskapscentrum vid Mälardalens Högskola och deltar i certifiering av projektledare enligt IPMA (International Project Management Association). Prog-konsulterna har bred och djup erfarenheter från insatser i en mängd organisationer såväl inom näringslivet som inom den offentliga sektorn. Som exempel kan nämnas Procordia Food, Vattenfall, Scania, Unionen, Kommunförbundet, Eskilstuna kommun, Mariestads kommun, Skanska, TV4, Prevent, FMV, Biovitrum, Läkemedelsverket, HSB, SQC Kvalificeringscentrum AB, Banverket, Electrolux, Folktandvården Västra Götaland, Posten, Utbildningsföretaget KSU, Statskontoret, Munksjö Aspa Bruk AB, Mälardalens Högskola m fl. Erfarenheterna berör alla personalkategorier och funktioner såsom medarbetare, chefer, projektledare och ledningsgrupper.

Faktaruta Prog AB som etablerades 2001 är ett konsult- och utbildningsföretag. I mitten av 90-talet började det som idag är Prog ABs syn att ta form. Den ensidiga fokuseringen på metoder och strategier kompletterades med kunskap kring gruppen och individen. Som bilden visar bygger vår kompetensmodell på 4 områden.

Prog AB  Box 819  101 36 Stockholm Kontor 08-229235  info@prog.se  www.prog.se

Prog AB - broschyr  

Prog - övergripande beskrivning 100128

Advertisement