Page 1

UMOWA O KSZTAŁCENIE UCZNIA zawarta w dniu …………..……… roku w Warszawie pomiędzy: …………….................................................................................................................................., legitymująca/y się dowodem osobistym serii …...… nr…………….…, nr PESEL ……………………………..…. zamieszk. w ................................................, ul. i nr .........................................................., kod poczt….….............. tel. kom. (mama)……………..……...…….…..……..…..….., (tata) ……...………………………………………. e-mail (mama) ..……….……………..………………....……, (tata) ……………………………...………………. zlecającym kształcenie, zwanym dalej „Rodzicem”, reprezentującym…………………………….….………………………………………………. zameld. w .............................................. ul. ......................................................, kod poczt. ...................................... urodz. dnia……………….……. w …………………….………………, PESEL………………………...……….. zwanego dalej „Uczniem” rozpoczynającym kształcenie w roku szkolnym …………..………………………… w klasie ………………………… szkoły podstawowej/gimnazjum* (niepotrzebne skreślić)* w ………………… a Edukacja Pro Futuro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kaliskiego 29A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247000, NIP_________, Regon________, reprezentowaną przez Leszka Lotkowskiego – Prokurenta zwaną dalej „Spółką”. §1 NAZEWNICTWO Poniższe terminy mają następujące znaczenie w niniejszej Umowie: 1.

2. 3. 4.

5.

6. 7.

8.

„Szkoła” oznacza Szkołę Podstawową Niepubliczną Nr 61 PRO FUTURO lub Gimnazjum Niepubliczne Nr 54 PRO FUTURO z oddziałami dwujęzycznymi w Warszawie lub Szkołą Podstawową Pro Futuro w Łomiankach, „Rodzic” oznacza przedstawiciela ustawowego/przedstawicieli ustawowych lub opiekuna prawnego/opiekunów prawnych Ucznia, „Czesne” oznacza roczną opłatę za Okres kształcenia pokrywającą koszty nauki w Szkole i inne koszty związane z realizacją niniejszej Umowy, „Opłata administracyjna” oznacza jednorazową opłatę uiszczaną przez Rodzica w dacie podpisania niniejszej Umowy, obejmującą w szczególności: wpis do ewidencji szkoły, przygotowanie legitymacji szkolnej, założenie karty zdrowia, arkusza ocen, wygenerowanie loginu do dzienniczka elektronicznego, przypisanie do kodów wejściowych karty wejść, uzupełnianie bieżących danych adresowych, powiadomienie szkoły rejonowej o miejscu odbywania obowiązku nauki, przesyłanie bieżących informacji i dokonywanie uzgodnień z Rodzicem, „Okres kształcenia” oznacza pełny czas pobierania nauki w Szkole, tj. rok szkolny, który rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku (w lipcu i sierpniu dziecko jest uczniem szkoły, do której uczęszczało w czerwcu danego roku szkolnego) – zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. Nr 95 z 1991 r. art. 63), „Regulamin opłat za szkołę” oznacza załącznik nr 1 określający wysokość opłat i zasady ich wnoszenia obowiązujący Rodzica w Okresie kształcenia, „Zasady kształcenia obowiązujące w szkołach prowadzonych przez Edukację Pro Futuro spółka z o.o.” lub „Zasady kształcenia obowiązujące w Spółce” oznacza załącznik nr 2 określający zasady obowiązujące Szkołę oraz Ucznia w Okresie kształcenia. „Zielona szkoła” – obowiązkowe zajęcia edukacyjne przeprowadzane poza siedzibą budynków szkolnych w formie krajoznawstwa, turystyki połączonej z realizacją programu szkolnego.

Umowa o kształcenie ucznia.

1


§2 PRZEDMIOT UMOWY Przedmiotem Umowy jest kształcenia Ucznia w Szkole na zlecenie Rodzica, na zasadach określonych w niniejszej Umowie. §3 OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI 1.

2.

3. 4.

5.

6.

Spółka oświadcza, że Szkoła posiada stosowne zezwolenia - uprawnienia szkoły publicznej oraz realizuje w poszczególnych klasach programy nauczania zawierające podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących ustalanych przez Ministra Edukacji Narodowej, jak również wynikające z planu pracy szkoły uchwalonego przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzonego przez organ prowadzący. Spółka zobowiązuje się w ramach opłaty Czesnego i Opłaty administracyjnej do zapewnienia warunków kształcenia w Szkole zgodnie z Zasadami kształcenia obowiązującymi w Spółce, stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Spółka za odrębną opłatą na podstawie dodatkowej umowy może zapewnić dodatkowe usługi oferowane przez Szkołę. Spółka corocznie dla najlepszego jednego Ucznia szkoły podstawowej klas IV – VI oraz jednego Ucznia gimnazjum klas I-II, którzy w danym roku szkolnym osiągnęli najwyższą średnią oraz uzyskali wzorową ocenę z zachowania ufunduje Stypendium w postaci zmniejszenia Czesnego za następny rok szkolny do wysokości ½ opłaty za Czesne (wyłącznie w przypadku kontynuacji kształcenia w prowadzonych przez spółkę szkołach) zgodnie z Regulaminem opłat za szkołę. W przypadku większej liczby uczniów spełniających to kryterium niż ilość stypendiów o pierwszeństwie decyduje rada pedagogiczna Szkoły w głosowaniu, W przypadku zmiany Czesnego lub innych opłat Spółka przekaże Rodzicowi aktualny Regulamin opłat za szkołę w tym stawkę za Czesne najpóźniej do dnia 15 maja każdego roku poprzedzającego kolejny Okres kształcenia. Zaktualizowany Regulamin opłat za szkołę zostanie przesłany listem poleconym na wskazany w niniejszej umowie adres Rodzica. W przypadku zmian w Zasadach kształcenia obowiązujących w Spółce, Spółka przekaże aktualne Zasady kształcenia najpóźniej do dnia 15 maja każdego roku poprzedzającego kolejny Okres kształcenia. Zaktualizowane Zasady kształcenia obowiązujące w Spółce zostaną przesłane listem poleconym na wskazany w niniejszej umowie adres Rodzica. §4 OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW

1.

2. 3. 4.

Rodzic oświadcza, że: a. będzie współpracował ze Szkołą w celu właściwej realizacji przedmiotu Umowy b. po zapoznaniu się z Zasadami kształcenia w Szkole oraz warunkami lokalowymi - nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag. Rodzic zobowiązuje się do zapłaty w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy opłaty administracyjnej oraz Czesnego, co stanowi warunek realizacji niniejszej Umowy przez Szkołę. Rodzic w zamian za usługi świadczone w ramach niniejszej Umowy, zobowiązuje się do uiszczania Czesnego w kwocie i na zasadach określonych w Regulaminie opłat za szkołę. Rodzic zobowiązuje się ponadto do: a. zapewnienia regularnego uczęszczania Ucznia na obowiązkowe zajęcia szkolne wynikające z „Planu Pracy Szkoły na Rok Szkolny” oraz „Kalendarza Imprez Szkolnych” zatwierdzonych przez Dyrekcję Szkoły, b. stworzenia Uczniowi odpowiednich warunków przygotowania do zajęć szkolnych, c. przyprowadzenia i odbierania Ucznia ze Szkoły w wyznaczonym przez Szkołę czasie osobiście lub przez osoby upoważnione; upoważnienie pisemne powinno być złożone u Dyrektora Szkoły, d. wyposażenia Ucznia w powszechnie stosowane w nauczaniu pomoce naukowe, przybory szkolne i stroje do zajęć wychowania fizycznego; w przypadku korzystania przez Ucznia z prowadzonych przez Szkołę fakultatywnych zajęć lekcyjnych i/lub pozalekcyjnych powyższe postanowienie znajduje odpowiednie zastosowanie.

Umowa o kształcenie ucznia.

2


do wyposażenia Ucznia w „strój szkolny” zgodny ze standardami szkolnymi i zapewnienia noszenia przez Ucznia stroju szkolnego, obowiązkowo minimum raz w tygodniu, w wyznaczone przez Szkołę dni, f. do uczestnictwa wraz z Uczniem w wyjeździe integracyjnym przeprowadzonym przed rozpoczęciem edukacji dziecka w szkole podstawowej, zwyczajowo organizowanym w ostatni weekend poprzedzający datę 1 września, g. do udziału Ucznia w organizowanej przez szkołę zielonej szkole. Rodzic wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Rodzica i Ucznia, wyłącznie w celu realizacji postanowień niniejszej Umowy. e.

5.

§5 OKRES WAŻNOŚCI UMOWY Umowa zostaje zawarta na czas określony – rok szkolny - od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego. Jeżeli Umowa zostanie zawarta w trakcie roku szkolnego to okres jej obowiązywania strony określają od dnia podpisania do dnia 31 sierpnia roku kalendarzowego przed rozpoczęciem następnego Okresu kształcenia. Umowa zostanie automatycznie przedłużona na kolejny dwunastomiesięczny okres, o ile nie zostanie przez którąkolwiek ze Stron wypowiedziana, a wypowiedzenie nie zostanie dostarczone w formie pisemnej najpóźniej na 3 miesiące przed terminem jej wygaśnięcia. 2. Strony Umowy mogą wypowiedzieć Umowę za 3-miesięcznym terminem wypowiedzenia, złożonym drugiej stronie w formie pisemnego oświadczenia za potwierdzeniem odbioru, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 3. Umowa może zostać wypowiedziana w trybie natychmiastowym: a) przez Spółkę - w przypadku nieterminowej zapłaty lub braku zapłaty Czesnego i innych opłat czy kosztów, b) skreślenia Ucznia z listy Uczniów (zgodnie ze Statutem Szkoły), c) przez Strony Umowy– w przypadku naruszenia postanowień w § 3 pkt 2 i § 4 niniejszej Umowy. 1.

§6 OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE 1.

Wysokość i warunki płatności opłat i kosztów z tytułu wykonania niniejszej umowy zostały zawarte w Regulaminie opłat za szkołę. §7 DODATKOWE POSTANOWIENIA UMOWY

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

Zmiana Regulaminu opłat za szkołę lub Zasad kształcenia obowiązujące w Spółce nie stanowi zmiany niniejszej umowy, przy czym nie mogą one ulec zmianie w czasie trwania roku szkolnego. Wszelkie zmiany oraz oświadczenia Stron związane z niniejszą Umową wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej. Strony ustalają poniższe adresy do doręczeń dla celów związanych z umową: a. Rodzic: ………………………………………………………………………………… b. Spółka : Edukacja Pro Futuro Sp. z o.o. ul. Kaliskiego 29 A, 01-476 Warszawa. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń, pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres do doręczeń za skuteczne. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy są lub staną się nieważne lub nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy (klauzula salwatoryjna). Integralną częścią niniejszej Umowy są załączniki: nr 1 Regulamin opłat za szkołę i nr 2 Zasady kształcenia obowiązujące w Spółce. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

………………………… Spółka

Umowa o kształcenie ucznia.

…………………………. Rodzic

3


Załącznik nr 1 REGULAMIN OPŁAT ZA SZKOŁĘ 1.

2.

3.

4.

5. 6.

7.

8.

Niniejszy Regulamin Opłat za Szkołę, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady ustalania wysokości oraz ponoszenia opłat związanych z kształceniem uczniów w szkołach prowadzonych przez Edukację Pro Futuro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz stanowi integralną część Umowy o Kształcenie Ucznia. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o „Oddziałach dwujęzycznych”, należy przez to rozumieć oddziały szkolne (klasy), w których nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne. Rodzic zobowiązuje się do uiszczania Czesnego w kwocie: a) 21.000 zł (dwadzieścia jeden tysięcy złotych), płatnego jednorazowo do 5 września każdego roku lub z podziałem na 12 równych okresów płatniczych po 1.750 zł (jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie. Stawka ta ma zastosowanie do:  uczniów, którzy rozpoczęli edukację w szkole podstawowej w Oddziałach dwujęzycznych w Okresie kształcenia 2012/2013 oraz rozpoczynających tę edukację w kolejnych Okresach kształcenia;  uczniów, o których mowa powyżej, kontynuujących edukację w kolejnych Okresach kształcenia w szkole podstawowej w oddziałach dwujęzycznych, b) 18.600 zł (osiemnaście tysięcy sześćset złotych), płatnego jednorazowo do 5 września każdego roku lub z podziałem na 12 równych okresów płatniczych po 1.550,00 zł (jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie. Stawka ta ma zastosowanie do:  uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkole podstawowej lub gimnazjum przed Okresem kształcenia 2012/2013 oraz kontynuujących ją w kolejnych Okresach kształcenia, w oddziałach innych niż dwujęzyczne;  uczniów, którzy rozpoczęli edukację w gimnazjum dwujęzycznym w Okresie kształcenia 2012/2013, jak również rozpoczynających lub kontynuujących tę edukację w kolejnych Okresach kształcenia, c) Czesne wskazane w pkt. 3 ppkt a) i b) Regulaminu może być waloryzowane ze skutkiem od 1 września każdego kolejnego roku szkolnego w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług ogółem, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 15 stycznia danego roku kalendarzowego, Rodzic zostanie powiadomiony o zmianie wysokości Czesnego w trybie przewidzianym dla zmian niniejszego Regulaminu. Rodzicowi przysługuje wówczas prawo do wypowiedzenia umowy o kształcenie ucznia w umownym terminie wypowiedzenia (wskazanym w § 5 ust. 2 Umowy o Kształcenie Ucznia). W przypadku wyboru płatności Czesnego z podziałem na 12 równych okresów, Czesne będzie płatne do 5 dnia każdego kolejnego miesiąca Okresu kształcenia, poczynając od 5 września danego roku. Płatności będą dokonywane na wskazany przez Spółkę rachunek bankowy, prowadzony w Banku BPH S.A. o numerze 73 1060 0076 0000 3200 0113 8462 lub w kasie Szkoły. W przypadku wyboru płatności Czesnego z podziałem na równe okresy zapłata winna być dokonana do 5 dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Od nieterminowych wpłat naliczane będą odsetki ustawowe. Brak wpłaty Czesnego za 2 okresy płatności (przy wyborze 12 równych okresów), pomimo wyznaczenia Rodzicowi dodatkowego 2-tygodniowego terminu na zapłatę zaległych należności i poinformowania go o możliwości wypowiedzenia Umowy o Kształcenie Ucznia w trybie natychmiastowym w przypadku braku płatności, jest podstawą do zaprzestania świadczenia usług kształcenia Ucznia i wypowiedzenia Umowy o Kształcenie Ucznia w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Szkoła poinformuje o tym fakcie dyrektora właściwej publicznej szkoły rejonowej – zgodnie z art. 39 Ustawy o systemie oświaty. Nieterminowe regulowanie wpłat przez 3 okresy płatności (przy wyborze 12 równych okresów), pomimo wyznaczenia Rodzicowi dodatkowego 2-tygodniowego terminu na zapłatę zaległych należności i poinformowania go o możliwości wypowiedzenia Umowy o Kształcenie Ucznia w trybie natychmiastowym w przypadku braku płatności, jest podstawą do zaprzestania świadczenia usług kształcenia Ucznia i wypowiedzenia Umowy o Kształcenie w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Szkoła poinformuje o tym fakcie dyrektora właściwej publicznej szkoły rejonowej – zgodnie z art. 39 Ustawy o systemie oświaty. Ilekroć w Umowie o Kształcenie Ucznia lub w niniejszym Regulaminie jest mowa o możliwości wypowiedzenia Umowy o Kształcenie Ucznia ze skutkiem natychmiastowym ze względu na

Umowa o kształcenie ucznia.

4


niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Spółki lub Rodzica (w szczególności w przypadku nieterminowej zapłaty lub braku zapłaty Czesnego i innych opłat czy kosztów), Rodzic lub Spółka są uprawnieni do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym po bezskutecznym wyznaczeniu dodatkowego, 2-tygodniowego terminu na wykonanie zobowiązań z poinformowaniem o zamiarze wypowiedzenia Umowy o Kształcenie Ucznia ze skutkiem natychmiastowym. 9. Przez zapłatę w terminie rozumie się wpływ środków na wskazany rachunek bankowy Spółki lub wpłatę w kasie Szkoły do 5 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za bieżący miesiąc. 10. Opłata za posiłek (drugie śniadanie i obiad), w oparciu o stawkę dzienną pomnożoną przez ilość dni szkolnych wchodzących w okres rozliczeniowy, winna być wnoszona w trzech ratach: pierwsza za miesiąc wrzesień, październik, listopad do dnia 5 września, druga za miesiąc grudzień, styczeń , luty, do dnia 5 grudnia oraz trzecia za miesiąc marzec, kwiecień, maj, czerwiec do dnia 5 marca. Wysokość opłaty ratalnej będzie wskazywana najpóźniej pierwszego dnia danego Okresu kształcenia. Skorzystanie z możliwości zapewnienia przez Spółkę posiłków jest fakultatywne i rodzice mogą w każdej chwili z niej zrezygnować. 11. Wysokość opłaty za „zieloną szkołę” zostanie wskazana w terminie trzech miesięcy przed rozpoczęciem wyjazdu. Koszt wyjazdu na „zieloną szkołę” nie powinna przekroczyć kwoty 1750 złotych. Opłata winna być wniesiona na miesiąc przed rozpoczęciem wyjazdu. 12. Opłata administracyjna, obowiązująca przy przyjmowaniu nowego Ucznia do szkoły wynosi: Szkoła Podstawowa Gimnazjum 2000 zł – klasa 1 + oddział zerowy 1800 zł – klasa 1 1800 zł – klasa 2 1500 zł – klasa 2 1600 zł – klasa 3 1000 zł – klasa 3 1400 zł – klasa 4 1200 zł – klasa 5 1000 zł – klasa 6 * * Uczeń zapisany do klasy 6 Szkoły Podstawowej, który zdecydował się na kontynuowanie nauki w gimnazjum PRO FUTURO i wypełnił warunki rekrutacji, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty administracyjnej do Gimnazjum w wysokości 800 zł. Pozostali Uczniowie innych klas (poza wskazanym wyjątkiem) kontynuują naukę w kolejnych klasach (czy to szkoły podstawowej czy gimnazjum - programowo wyższych) bez konieczności zapłaty kolejnej opłaty administracyjnej. 13. Dopuszczalną formą płatności wszelkich opłat na rzecz Spółki i jednocześnie rekomendowaną przez Spółkę jest ustanowienie przez Rodzica w banku stałego polecenia przelewu środków pieniężnych. 14. Rodzic zapisujący do Szkoły drugie i kolejne dziecko ma możliwość wystąpienia do Zarządu o przyznanie następujących rabatów: a) rabat w wysokości 50% opłaty administracyjnej na drugie i kolejne dziecko, b) rabat kwotowy w wysokości 1200 zł odliczany od kwoty Czesnego na drugie i kolejne dziecko. Rodzic zapisujący kolejne dziecko do Szkoły w sprawie rabatów kontaktuje się bezpośrednio z Zarządem. Zarząd nie ma obowiązku udzielenia rabatów. Rabaty są udzielane od wysokości opłat obowiązujących w dniu udzielenia rabatu. 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem zawarcia Umowy o Kształcenie Ucznia. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą dokonywane najpóźniej do dnia 15 maja każdego roku poprzedzającego kolejny Okres kształcenia, z mocą obowiązującą od dnia rozpoczęcia kolejnego Okresu kształcenia, o ile Rodzic nie wypowie Umowy o Kształcenie Ucznia w terminie wypowiedzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy o Kształcenie Ucznia. Zaktualizowany Regulamin opłat za szkołę zostanie przesłany listem poleconym na wskazany w niniejszej umowie adres Rodzica.

………………………… Spółka

Umowa o kształcenie ucznia.

……………………. Rodzic

5


Załącznik nr 2 ZASADY KSZTAŁCENIA OBOWIĄZUJĄCE EDUKACJĘ PRO FUTURO SPÓŁKA Z O.O.

1.

2.

3.

4.

5.

W

SZKOŁACH

PROWADZONYCH

PRZEZ

Szkoła zapewnienia Uczniom możliwość kształcenia się oraz rozwoju intelektualnego i fizycznego, w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej, kierując się przede wszystkim zasadą dobra ucznia. Głównym celem Szkoły jest rozwój intelektualny i psychofizyczny ucznia jako osoby poprzez wprowadzenie w świat wiedzy naukowej, kultury i sztuki, zdobycie umiejętności w swobodnym posługiwaniu się wiedzą, rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zdolności, przygotowanie do samodzielnego wyboru kierunku dalszej edukacji oraz aktywnego udziału w życiu społecznym - dające możliwości dalszego kształcenia. Spółka zobowiązuje się w ramach opłaty czesnego do zapewnienia następujących warunków kształcenia w Szkole: a. prowadzenia nauczania na podstawie nowoczesnych i oryginalnych programów nauczania w zakresie każdego z przewidzianych przedmiotów obowiązkowych i nieobowiązkowych z uwzględnieniem podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w wymiarze ustalonym w ramowym planie nauczania również w przypadku oddziałów dwujęzycznych, b. kształcenie i wychowanie przez profesjonalną kadrę nauczycieli, c. nauczanie w klasach, w których liczba uczniów nie przekracza 18 osób, chyba że liczba kandydatów do klasy przekroczy tę liczbę. W żadnym jednak przypadku liczba uczniów w klasie nie może przekroczyć liczby 20 osób, d. wprowadzenia jako przedmiotów obowiązkowych w klasach 0 – VI Szkoły Podstawowej oraz I – III Gimnazjum języka angielskiego, oraz w klasach IV - VI Szkoły Podstawowej i I – III Gimnazjum np. języka francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego jako drugiego języka obcego przy założeniu, ze w jednym oddziale w ramach obowiązkowych zajęć mogą być tylko dwie inne grupy językowe; e. organizowania nieobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych, służących pogłębianiu wiedzy oraz rozwijaniu zainteresowań, uzdolnień i aktywności stosownie do potrzeb zgłaszanych przez uczniów i ich przedstawicieli ustawowych, f. zapewnienie opieki wychowawczej w czasie zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych do godz. 17:15 w warunkach uwzględniających zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole, g. zapewnienia możliwości odbywania zajęć w „Oddziałach dwujęzycznych”, o których mowa w pkt 2 Regulaminu Opłat za Szkołę. Spółka za dodatkową opłatą na podstawie osobnej umowy może zapewnić: a. Zajęcia dodatkowe nie wchodzące w plan zajęć pozalekcyjnych zwane IŚR (indywidualna ścieżka rozwoju), Zasady Kształcenia obowiązujące w szkołach prowadzonych przez Spółkę wchodzą w życie z dniem 01.09.2013 r.

………………..………… Spółka

Umowa o kształcenie ucznia.

…….….…………………. Rodzic

6

Umowa kształcenie 2013/2014  
Advertisement