Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PRO FUTURO

Page 1

Uchwała Zarządu spółki Edukacja Pro Futuro w Warszawie w sprawie: zmiany statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PRO FUTURO

Edukacja Pro Futuro spółka z o.o. z siedziba w Warszawie jako organ założycielski Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uchwala, co następuje: §1. Określa się statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PRO FUTURO w Warszawie, stanowiący załącznik do uchwały. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa 1 grudnia 2009r.

Prezes Zarządu Anna Hryniewicz