Page 1

Uchwała Zarządu spółki Edukacja Pro Futuro w Warszawie w sprawie: zmiany statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PRO FUTURO

Edukacja Pro Futuro spółka z o.o. z siedziba w Warszawie jako organ założycielski Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uchwala, co następuje: §1. Określa się statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PRO FUTURO w Warszawie, stanowiący załącznik do uchwały. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa 1 grudnia 2009r.

Prezes Zarządu Anna Hryniewicz


Załącznik do uchwały Zarządu Spółki

S TA T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PRO FUTURO w Warszawie I.

Nazwa i typ placówki § 1.

1. Nazwa placówki brzmi: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PRO FUTURO w Warszawie, zwana dalej „Poradnią”. 2. Typ placówki – niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna 3. Siedzibą Poradni jest miasto Warszawa. 4. Osobą prowadzącą Poradnię jest Edukacja PRO FUTURO spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. II.

Cele i zadania Poradni § 2.

1. Poradnia realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie oraz statucie, a w szczególności: 1) wspomaga wszechstronny rozwój dzieci (w wieku od urodzenia) i młodzieży, efektywność uczenia się, nabywanie i rozwijanie umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej; 2) prowadzi profilaktykę uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka; 3) prowadzi terapię zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, 4) pomaga uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej; 5) prowadzi edukację prozdrowotną wśród uczniów, rodziców i nauczycieli; 6) pomaga rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów; 7) wspomaga wychowawczo i edukacyjnie szkołę i rodzinę w pełnieniu swoich funkcji. 2. Poradnia realizuje własną działalność ukierunkowaną na specyficzny, jednorodny charakter problemów, z uwzględnieniem potrzeb środowiska. § 3.


1. Poradnia zapewnia realizację zadań, o których mowa w § 2, poprzez: 1) diagnozę; 2) konsultację; 3) terapię; 4) psychoedukację; 5) doradztwo; 6) mediację; 7) interwencję w środowisku ucznia; 8) działalność profilaktyczną; 9) coaching 10) działalność informacyjną. § 4. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i odpłatne. § 5. 1. Poradnia współpracuje z innymi poradniami psychologicznopedagogicznymi i specjalistycznymi oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży i ich rodzicom. 2. Szczegółową organizację i zakres współdziałania określa dyrektor Poradni w porozumieniu z instytucją, której poradnia może udzielić pomocy specjalistycznej. III.

Organy Poradni i ich kompetencje § 6.

1. Organem Poradni jest dyrektor poradni, 2. W celu sprawnej realizacji zadań Poradni mogą być powoływane zespoły zadaniowe lub specjalistyczne, których opinia jest dla dyrektora wiążąca. § 7. 1. Kompetencje dyrektora Poradni są następujące: 1) kieruje bieżącą działalnością Poradni oraz reprezentuje ją na zewnątrz, 2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji, 4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą działalność Poradni, 5) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,


6) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych, 7) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami i decyduje w sprawach: a) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Poradni, b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Poradni, c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii zespołu nauczycieli, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Poradni,

IV.

Organizacja Poradni § 8.

1. 2. 3.

Organizacja Poradni dostosowana jest do zgłoszeń i potrzeb klientów. Poradnia działa w ciągu roku kalendarzowego. Godziny pracy dostosowane są do potrzeb klientów. Dyrektor odpowiada za zapewnienie kadry do realizacji zadań i warunków w tym zakresie § 9.

1. 2.

Poradnią kieruje dyrektor. Poradnia zatrudnia psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, psychoterapeutów i lekarzy oraz pracowników administracji i obsługi w zależności od potrzeb. § 10.

1. Do zadań psychologa należy: a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci i młodzieży, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie ich mocnych stron; b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu opracowania kierunków postępowania z dzieckiem, określenia odpowiednich form pomocy


c)

d)

e)

f)

psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacji i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli; organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznopedagogicznej (indywidualnej lub grupowej) dla uczniów, rodziców i klientów; minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia. planowanie i realizowanie zadań realizowanych przez Poradnię na rzecz klientów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (warsztaty, treningi, konsultacje, szkolenia, konferencje itp.); pomoc w ukierunkowaniu rodziców szukających pomocy i wsparcia w instytucjach oświatowych i pozaszkolnych.

2. Do zadań pedagoga należy: a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci i młodzieży, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron; b) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; c) określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom wybitnie zdolnym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; d) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznopedagogicznej (indywidualnej lub grupowej) dla klientów poradni e) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Poradnię na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (warsztaty, treningi, konsultacje, szkolenia, konferencje itp.). zgodnie z posiadanymi kompetencjami. 3. Do zadań logopedy należy: a) prowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dzieci i młodzieży, w tym mowy głośnej; b) diagnozowanie logopedyczne pod kątem doboru odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej; c) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej; d) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i psychologami zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; e) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy logopedycznej (indywidualnej lub grupowej) dla uczniów, rodziców i nauczycieli;


f) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia; g) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Poradnię na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (warsztaty, treningi, konsultacje, szkolenia, konferencje itp.) h) współpraca ze szkołą/przedszkolem, do którego uczęszcza dziecko w sprawach korekty wad wymowy – za zgodą rodzica 4. Do zadań doradcy zawodowego należy: a). prowadzenie doradztwa zawodowego i doradztwa pracy, pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, w aktywnym poszukiwaniu pracy, nabywaniu umiejętności komunikowania się i negocjacji we właściwym zaprezentowaniu siebie pracodawcy, w zapoznaniu z procedurami załatwiania spraw związanych z poszukiwaniem pracy, w poznaniu rynku zawodów i pracy oraz wszelkich pomocy w takim zakresie, jaką umożliwia funkcja doradcy zawodowego i pracy. b). prowadzenie doradztwa psychologicznego i pedagogicznego dla dzieci, młodzieży, dorosłych i nauczycieli.

5. Do zadań pedagoga(psychologa) - psychoterapeuty należy: a) organizowanie i prowadzenie psychoterapii indywidualnej lub grupowej dla uczniów, rodziców i nauczycieli; b) organizowanie i prowadzenie terapii rodzinnej i małżeńskiej; c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej, w tym treningów interpersonalnych, psychoedukacji, mediacji, negocjacji; d) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia. e) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Poradnię na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie pomocy psychologicznopedagogicznej (warsztaty, treningi, konsultacje, szkolenia, konferencje itp.). § 11. Osoba zgłaszająca się na psychoterapię ma prawo do zachowania całkowitej anonimowości. § 12. Wszyscy specjaliści poradni zobowiązani są do stosowania zasad etyki zawodowej, a w szczególności do zachowania tajemnicy zawodowej w sprawach będących przedmiotem poradni.


§ 12a. Wszyscy pracownicy niepedagogiczni zapewniają sprawną obsługę działań merytorycznych, troszczą się o warunki.

§ 13. Pracownicy pedagogiczni odpowiedzialni są w szczególności za: 1) doskonalenie umiejętności specjalistycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej poprzez: a) samokształcenie i samodoskonalenie, b) pracę w zespołach zadaniowych wyznaczonych przez dyrektora c) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, d) tworzenie własnego warsztatu pracy. 2) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt w Poradni poprzez: a) właściwą troskę i zabezpieczenie powierzonych środków dydaktycznych i sprzętu Poradni, b) porządkowanie pomocy i umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu po przeprowadzonych badaniach (zajęciach), 3) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom poprzez: a) pełną odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie badań (zajęć) w Poradni, b) instruowanie podopiecznych o bezpiecznym korzystaniu z urządzeń i pomocy podczas badań (zajęć) w Poradni. § 14. Pracownicy pedagogiczni Poradni zobowiązani są w miarę potrzeb do realizacji zadań statutowych na terenie Poradni oraz poza nią, tj. w przedszkolach, szkołach i innych placówkach, a także w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży. Zakres tych zadań oraz przydział placówek, nad którymi pracownicy sprawują opiekę określa dyrektor Poradni. § 15. 1. Poradnia udziela pomocy wychowankom przedszkoli, uczniom szkół placówek oraz ich Rodzicom. 2. Poradnia może udzielać pomocy przedszkolom, szkołom i placówkom wskazanym w porozumieniu zawartym pomiędzy Edukacją Pro Futuro spółką z o.o. a innymi podmiotami w tym jednostkami samorządu terytorialnego określonym w tym porozumieniu. § 16.


1. Pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Poradni zatrudnia i zwalnia – stosując przepisy prawa pracy – dyrektor Poradni. 2. Zakresy obowiązków tych pracowników, a także zakres ich odpowiedzialności ustala dyrektor Poradni.

§ 17. 1. Poradnia wydaje opinie w sprawach o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych, w tym specjalistycznych (Dz. U. z 2003r. Nr 5, poz. 46). 2. Poradnia wydaje opinie z zachowaniem zasad i procedur określonych w rozporządzeniu o którym mowa w ust. 1. § 18. Poradnia prowadzi następującą dokumentację: 1) ewidencję badanych uczniów, 2) skorowidz alfabetyczny badanych uczniów, 3) teczki indywidualne dzieci i młodzieży, 4) rejestr usług i wydanych opinii 5) inną dokumentacją, zgodnie z odrębnymi pismami. V. Finansowanie placówki § 19. 1. Działalność Poradni finansowana jest przez organ prowadzący głównie z opłat wpłacanych przez rodziców zgodnie z ustalonym regulaminem opłat. 2. Środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie działalności Poradni w roku szkolnym dysponuje Zarządspółki o której mowa w § 1. 3. Zarząd może przekazać Dyrektorowi uprawnienie do dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność Poradni w zakresie określonym uchwałą Zarządu. VI.Postanowienia końcowe § 20. 1. Statut Poradni może być zmieniony uchwałą Zarządu Spółki. 2. Statut w chodzi w życie z dniem 01grudnia 2009 r.

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PRO FUTURO  
Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PRO FUTURO  

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PRO FUTURO

Advertisement