Page 1

Regulamin zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2012/2013 1. Wszystkie zajęcia dodatkowe trwają od godziny 15.30 do godziny 17.00. Nauczyciel zobowiązany jest w tych godzinach prowadzić zajęcia. 2. Dzieci uczęszczające na wybrane zajęcia czekają na osobę prowadzącą w klasie w której odbywają ostatnią godzinę lekcyjną zgodnie z planem zajęć.. Czas zbiórki trwa w godz. 15:20- 15:30 3. Z zajęć dzieci odbierane są tylko przez osoby pełnoletnie, które są do tego upoważnione. 4. Każdy nauczyciel po zakończeniu zajęć dodatkowych oddaje podopiecznych bezpośrednio rodzicom lub osobom do tego upoważnionym (nauczyciel czeka do momentu przyjazdu opiekunów) 5. Wychowawcy klas zobowiązani są do dostarczenia nauczycielom prowadzącym zajęcia popołudniowe upoważnień dotyczących odbioru dzieci. Upoważnienia powinny być umieszczone w dzienniku zajęć popołudniowych oraz sekretariacie szkoły. 6. Od października uczniowie zobowiązani są uczęszczać na jedne wybrane przez siebie zajęcia. 7. W przypadku odwołania zajęć ,dzieci mają obowiązek uczestniczyć w wybranych zajęciach zgodnie z planem zajęć dodatkowych w danym dniu. 8. Nauczyciel odwołujący zajęcia dodatkowe zobowiązany jest do wcześniejszego powiadomienia sekretariatu i dyrektora szkoły. Sekretarz zawiadamia rodziców i nauczycieli. Dzieci z klas 0-1 przebywają pod opieką Emilii Kaźmierczak lub Anny Konieczna. Dzieci z klas 2-3 przebywają pod opieką Anny Malickiej. 9.

Rodzice odbierają dzieci z zajęć popołudniowych do godziny 17.00

10. W przypadku odbioru dziecka w czasie trwania zajęć dodatkowych rodzic jest zobowiązany powiadomić sekretariat szkoły o wcześniejszym odbiorze dziecka. 11. Popołudniowe zajęcia pływania są obowiązkowe. Jeśli uczeń z jakichkolwiek powodów nie uczestniczy w zajęciach pływania rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka do godz. 15:30. Jeśli dziecko pozostanie w szkole n-l zaprowadza ucznia do sali klasy 0 lub sali klasy 2b (zgodnie z przydziałem). 12. Nad uczniami powracającymi lub oczekującymi na zajęcia z ścieżki indywidualnego rozwoju, opiekę sprawują: - klasy 0-1 Emilia Kaźmierczak lub Anna Konieczna - klasy 2-3 Anna Malicka (uczniowie uczestniczą w proponowanych zajęciach przez wyżej wymienionych nauczycieli) 13. Nauczyciel prowadzący IŚR jest zobowiązany odprowadzić dziecko do opiekunów (A. Malicka, E. Kaźmierczak, A. Konieczna)

Regulamin zajęć dodatkowych 2012/2013  

Regulamin zajęć dodatkowych 2012/2013