Page 1

PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WARSZAWIE NA LATA 2009/2012 klas 4-6

Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY - opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. Podstawą prawną niniejszego programu są: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. 5. Ustawa z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (art. 6) 6. Rozporządzenie MEN z dn. 15.02.1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego 7. Podstawa Programowa kształcenia ogólnego 8. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 48, 53, 70) 9. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. 10. Program Polityki Prorodzinnej Państwa z dn. 17.11.1998 r. 11. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. 12. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r. Program wychowawczy powstał w oparciu o: 

Zadania zawarte w podstawie programowej dla wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej oraz gimnazjum;

Analizę potrzeb i oczekiwań uczniów oraz rodziców;

Wniosków wypływających z analizy pracy nauczycieli;

Priorytety Ministra Edukacji Narodowej: - wyrównywanie szans edukacyjnych; - realizacja podstawy programowej; 1


- bezpieczne dziecko w szkole. Program wychowawczy jest strategią wspierania rozwoju osobowego ucznia i otacza go wielostronną opieką. Istnienie i sukcesywne wdrażanie programu umożliwi m.in. doskonalenie oddziaływań wychowawczych oraz zintegrowanie nauczycieli i personelu pomocniczego wokół problemów wychowania, celów, treści, metod i środków wychowawczych. Program wychowawczy integruje społeczność szkolną: nauczycieli i innych pracowników szkoły, uczniów oraz ich rodziców wokół wspólnie ustalonych zadań wychowawczych. Program wychowawczy szkoły pracował zespół nauczycieli uczących w I i II etapie edukacyjnym. Cel nadrzędny: Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez kształtowanie jego umiejętności intelektualnych, osobowości i nawyków społecznego współżycia. Cele szczegółowe: a. Tworzenie bezpiecznego środowiska szkolnego; b. Integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność uczniowską; c. Kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego; d. Wyrabianie nawyków współdziałania i współtworzenia w grupie: szanowanie innych, ich potrzeb, uczenie się samodzielnego, kulturalnego rozwiązywania zaistniałych konfliktów; e. Przygotowanie uczniów do uczestniczenia w życiu kulturalnym; f. Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego; g. Budzenie zainteresowania krajem rodzinnym i jego historią; h. Ukazywanie wzorców osobowych, godnych naśladowania; i. Zaznajamianie młodego człowieka z jego prawami oraz wdrażanie do wypełniania swoich obowiązków jako ucznia i członka społeczeństwa; j. Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie: k. Kulturalne zwracanie się do kolegów i do dorosłych; l. Dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, okrucieństwa, przezywania, dokuczania; m. Wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywanie podejmowanych zadań i obowiązków; n. Kształtowanie odpowiedzialności wobec cudzej i swojej własności Misja szkoły: Szkoła miejscem uczenia się ucznia i wspierania jego indywidualnego rozwoju. Od szkoły ery przemysłowej do szkoły w dobie gospodarki opartej na wiedzy Czas masowej produkcji, masowej kultury i masowej edukacji w dobie gospodarki opartej na wiedzy ustępuje miejsca zindywidualizowanej edukacji i możliwości wyboru własnej ścieżki rozwoju. Szkoła Pro Futuro ma być bliska światu, w którym żyją uczniowie. Globalna gospodarka, powszechna komputeryzacja, wirtualne banki, biura i sklepy, szerokopasmowy dostęp do Internetu. To tylko nieliczne wyzwania, przed którymi staje edukacja XXI wieku. Świat różni się od tego, który był pod koniec XX wieku. Dlatego w 2


szkole, każdy uczeń otrzymuje indywidualną ścieżkę rozwoju. Rozpoczyna drogę własnej edukacji od diagnozy swojego stylu uczenia, własnej strategii poznawania świata, dominującej inteligencji i indywidualnego systemu sensorycznego. Pozwala to stworzyć dla każdego ucznia strategię uczenia się, zestawu metod nauczania i wytyczyć ścieżkę szkolnej kariery. Wybieramy wspólne wartości, które chcemy podzielać i chronić w codziennym postępowaniu. Tworzymy sieć działań, które zaświadczają o tym, że wartości te są żywe. Stwarzamy okazję do czynienia rzeczy dobrych. Sprawiamy i organizujemy w taki sposób nasze działania, by uczniowie czuli dumę i radość z czynienia dobra. Określamy zachowania, które mają świadczyć, że wartości te są przez nas szacowane. Chcemy, aby szkoła kształciła ludzi świadomych odpowiedzialności za swoje przyszłe życie, za dobrobyt kraju. Wierzymy, że to uczniowie kształtować będą nowoczesny wizerunek i kształt Polski. Bez kompleksów, ze znajomością języków obcych, z społeczną postawą obywatelską wkroczą w dorosłe życie. Model programu nauczania złożony jest z czterech wzajemnie powiązanych elementów: - Rozwój osobisty, w tym kształtowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie. - Umiejętności życiowe, w tym twórcze rozwiązywanie problemów i kierowanie własnym życiem. - Uczenie, jak się uczyć i jak myśleć, aby nauka trwała całe życie kierunek sprawiała radość. - Nauczanie wiedzy przedmiotowej przy zastosowaniu zasady integrowania przedmiotów. Stosowane programy pomagają uczniom w nauce. W zależności od swojego profilu uczeń, jego rodzice wraz z nauczycielami tworzą ścieżkę rozwoju. Wykorzystujemy w szkole programy: Klucz do uczenia się, Młody Mistrz, TOC for Education, Master it faster, Jak uczyć uczniów uczenia się oraz inne autorskie programy Colina Rose wspomagające uczenie się. Ponadto wdrożono autorskie projekty takie jak: Wychowanie do sukcesu, Ocenianie kształtujące, Angielski w Pro Futuro, Filozofia dla dzieci, Edukacja finansowa, Klucz do uczenia się, Sport i Ekspedycja. Szkoła Pro Futuro ma wytyczać kierunek rozwoju polskiej edukacji. Pragniemy być miejscem tworzenia nowoczesnych rozwiązań dla polskiej szkoły. Szkoła została zaprojektowana jako działający przez cały rok ośrodek wiedzy i źródło informacji, z których cała szkolna społeczność korzysta przez całe życie. Poprzez zastosowanie nowatorskiego systemu oceniania kształtującego pomagamy uczniowi w jego rozwoju i budowaniu samooceny w oparciu o swojej silne strony. Rozwijamy talenty i wykorzystujemy w pracy indywidualna inteligencję. Uczymy do życia w przyszłym świecie. Kształcimy więc takie umiejętności jak: - selektywne czytanie, - prowadzenie badań, - efektywne prezentacje, - pracę zespołową, - system mentorski, - organizację pracy własnej, - efektywne pisanie, - sporządzanie notatek, - zasady logiki, - myślenie w kategoriach systemu, - samoocenę, - znajomość nowoczesnych technologii codziennego użytku Istotą naszego działania jest osiąganie doskonałości nie tylko na poziomie indywidualnym, ale i na poziomie zespołowym – całej szkoły. W procesie tym bierze udział cała szkolna społeczność: uczniowie, nauczyciele i rodzice. Szkoła wdrożyła komputerowy

3


system zarządzania szkołą w celu profesjonalnego podejmowania decyzji i zarządzanie aktywami niematerialnymi szkoły i informacją Wizja szkoły: Sylwetka ucznia kończącego I etap edukacyjny: Po ukończeniu I etapu edukacyjnego uczeń powinien: 

Być kreatywnym;

Być samodzielnym;

Skutecznie i kulturalnie porozumiewać się z innymi;

 

Być otwartym na świat; Znać język angielski;

Chętnie podejmować wyzwania;

Nieść pomoc potrzebującym;

 

Znać i przestrzegać zasady higieny osobistej; Współpracować w zespole;

Mieć swoje zainteresowania;

Być samoświadomym;

Być wysportowanym; (pływanie, narty, snowborad, żagle itp.);

Być odpowiedzialnym za podejmowane decyzje;

Być empatycznym;

Być zadowolonym ze swojej szkoły;

Wytrwale i konsekwentnie dążyć do celu;

Znać swoje mocne strony;

Świadomie rozwijać swoje talenty.

Szkic ideału wychowawczego ucznia klas IV - VI Absolwent szkoły podstawowej bardzo dobrze funkcjonuje w swoim otoczeniu: w domu i w szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Traktuje naukę jako coś oczywistego i atrakcyjnego, poddając ją osądowi krytycznemu. Ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas, i które stara się rozwijać. Jest otwarty. Wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Chętnie i skutecznie nawiązuje komunikację z innymi, prezentując swój punkt widzenia i rozważając poglądy innych. Wie, że istnieją różne sposoby komunikowania i potrafi posługiwać się nowoczesnymi technikami komunikacji pozawerbalnej. Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Interesuje się stawianymi przed nim zadaniami; potrafi planować swoje działania na rzecz ich realizacji. Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponosić konsekwencje swoich czynów. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, szukając rozwiązań alternatywnych. Napotykając na problem stara się go rozwiązać. Jeśli trzeba - zwraca się o pomoc do osób ze swojego najbliższego otoczenia i potrafi z niej skorzystać.

4


Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy: wykorzystania nowych źródeł wiedzy, opanowania nowych narzędzi. Działając w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności. Jest świadomy własnych talentów i potrafi je rozwijać. Jest ciekawy świata. Chętnie gromadzi wiadomości korzystając z różnych źródeł. Dostrzega złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo skutkowe. Stara się poszerzać swoją wiedzę, jest aktywny umysłowo. Jest krytyczny. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i ocenić ich przydatność do określonego celu. Jest rozważny. Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku; modyfikuje swoje zachowanie przewidując konsekwencje. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny. Wykazuje stosowną aktywność fizyczną. Jest sprawiedliwy i prawdomówny. Rozróżnia dobre i złe uczynki. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje. Jest tolerancyjny. Rozumie różnice między ludźmi i akceptuje ich różnorodność. W każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć jego postępowanie. Jest punktualny. Dotrzymuje terminów, do których został zobowiązany.

5


Rozdział II Struktura oddziaływań wychowawczych. 1. Zadania dyrektora : 

Kieruje Zespołem Szkół i jest jego przedstawicielem na zewnątrz;

Sprawuje opiekę nad uczniami Zespołu Szkół;

Odpowiedzialny jest za : - Dydaktyczny i wychowawczy poziom Zespołu Szkół; - Tworzenie warunków do rozwijania samorządnej pracy uczniów; - Zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; - Czuwa nad prawidłową realizacją zadań opiekuńczo-wychowawczych; - Inspiruje do działań innowacyjnych;

Interweniuje i podejmuje ostateczne decyzje w sytuacjach kryzysowych;

Opracowuje przydział nauczycielom stałych zajęć oraz dodatkowych prac dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

Organizuje pedagogizacje rodziców;

Koreluje działania wszystkich organów Zespołu Szkół;

Stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez aktywne działania prozdrowotne;

Motywuje uczniów do nauki poprzez przyznawanie stypendiów naukowych dyrektora;

Typuje uczniów do stypendium Prezesa Rady Ministrów;

Współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radami Rodziców i Samorządami Uczniowskimi; 2. Zadania wicedyrektora : 

Pełni funkcję zastępcy Dyrektora w przypadku jego nieobecności w szkole;

Przygotowuje propozycje do arkusza organizacyjnego Szkół Pro Futuro;

Pełni nadzór nad tworzeniem i realizacją tygodniowego planu zajęć;

Utrzymuje kontakty z rodzicami a także odpowiada na ich postulaty i skargi;

Prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli;

Prowadzi nadzór nad dyżurami nauczycielskimi w czasie przerw międzylekcyjnych;

Przygotowuje sprawdzian szóstoklasisty oraz egzaminy gimnazjalne;

Nadzoruje pracę pedagoga szkolnego, bibliotekarza i nauczycieli;

Prowadzi nadzór nad stworzeniem, uaktualnieniem i realizacja programu wychowawczego, wewnątrzszkolnego systemu oceniania i programu profilaktyki Problemów dzieci i młodzieży w Zespole Szkół;

Przedkłada wnioski, spostrzeżenia i problemy dydaktyczno-wychowawcze na posiedzeniach Rad Pedagogicznych. 3. Zadania koordynatora językowego:

6


Koordynuje pracę nauczycieli uczących języków obcych w szkole;

Wspiera nauczycieli językowych w codziennej pracy;

Nadzoruje realizację językowego kalendarza imprez szkolnych;

Przedstawia dyrektorowi projekty językowe;

Organizuje pracę pracowni Języków obcych;

Wdraża nauczycieli języków obcych do pogłębiania swojej wiedzy;

Dba o wizerunek szkoły;

Współuczestniczy w wyborze podręczników do nauki języków obcych;

Nadzoruje przebieg egzaminów językowych;

Kształtuje przyjazną atmosferę w zespole.

4. Zadania Rady Pedagogicznej: 

Zatwierdza plany pracy szkoły a w szczególności: program wychowawczy, program profilaktyczny, wewnątrzszkolny system oceniania, szkolny system kar i nagród,

Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

Opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych zajęć oraz dodatkowych prac dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

Opiniuje program realizacji ścieżek edukacyjnych;

Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;

Analizuje sytuację wychowawczą w zespole szkół i wdraża wyniki ewaluacji;

Podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów;

5. Zadania Rady Rodziców : 

Opiniuje plany pracy szkoły a w szczególności: program wychowawczy, program profilaktyczny, wewnątrzszkolny system oceniania, szkolny system kar i nagród;

Współpracuje z organami zespołu szkół w rozszerzeniu oddziaływań wychowawczych a w szczególności:

Dokonuje oceny sytuacji wychowawczej w środowisku pozaszkolnym;

Współdziała w organizacji zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

Udziela pomocy materialnej samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom zrzeszającym uczniów zespołu szkół;

Bierze udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej i sportowej uczniów;

Organizuje udział członków rady rodziców, na wniosek wychowawcy, w omawianiu istotnych problemów wychowawczych w czasie godzin do dyspozycji wychowawców klas; 6. Zadania nauczycieli wychowawców: Podstawowym zadaniem każdego wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: Nauczyciele postępują zgodnie z zasadami etyki nauczycielskiej. 

Poznanie predyspozycji, zainteresowań, zdolności i potrzeb uczniów oraz dbanie o ich rozwój na terenie szkoły; 7


Kreowanie sytuacji, w których uczeń aktywnie pracuje nad poznaniem samego siebie;

Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie społecznej;

Zaszczepianie sposobów reagowania w codziennych i specyficznych sytuacjach w oparciu spójny system wartości uniwersalnych.;

Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

Inspirowanie i wspomaganie działania zespołowych uczniów;

Kształtowanie dobrej atmosfery w pracy zespołu klasowego;

Podejmowanie działań umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w tym zespole oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;

Rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka;

Dbanie o prawidłową realizację obowiązku szkolnego;

Istotnym obowiązkiem wychowawców jest także wspieranie rodziców w ich działalności wychowawczej, zgodnie z uznawanymi przez nich wartościami oraz uniwersalnym systemem wartości. 7. Zadania wychowawcy wspomagającego: Wychowawca wspomagający w danym oddziale (klasie) pełni rolę wychowawczą i opiekuńczą a w szczegolności:  Zastępuje wychowawcę klasy w razie jego nieobecności, a w przypadku dłuższej nieobecności wychowawcy klasy, przejmuje tymczasowo jego wszystkie obowiązki.  Towarzyszy w miarę możliwości klasie w wyjściach i wyjazdach klasowych/szkolnych.  W przypadku nieobecności wychowawcy współodpowiada za uzupełnianie arkuszy, dokumentacji klasowej.  Pomaga przy organizacji eventów klasowych.  Współuczestniczy w przygotowaniu zebrań klasowych (zna porządek zebrania oraz materiały na zebrania/ dyspozycyjność w dniu zebrania).  Zna relacje uczniów w klasie, by w miarę potrzeby wesprzeć wychowawcę w trudnych kwestiach.  Posiada pełną bazę kontaktową klasy.  Przy podejmowaniu decyzji w sprawach wychowawczych współpracuje z wychowawcą klasy. 8. Zadania nauczyciela szkół Pro Futuro: 

Rzetelnie realizuje podstawowe funkcje Zespołu Szkół tj. dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;

Dąży do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej;

Kształci i wychowuje młodzież w duchu umiłowania Ojczyzny, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości i szacunku do pracy;

Dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

8


Przestrzega przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

Realizuje program nauczania danego przedmiotu posługując się właściwymi metodami i formami pracy;

Prowadzi indywidualną pracę w zależności od możliwości, potrzeb i zainteresowań ucznia;

Przestrzega wewnątrzszkolnego i przedmiotowego systemu oceniania oraz systemu kar i nagród;

Respektuje prawa ucznia;

Traktuje wszystkich uczniów bezstronnie, obiektywnie i sprawiedliwie;

Odpowiada za :

Życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece w czasie zajęć edukacyjnych, przerw międzylekcyjnych, zajęć świetlicowych i bibliotecznych, w czasie oczekiwania uczniów na rozpoczęcie lekcji oraz po ich zakończeniu, podczas imprez organizowanych przez szkołę;

Prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego w zakresie przedmiotów których uczy;

Realizację podstawy programowej przedmiotu którego uczy;

Dba o wyniki i jakości swojej pracy;

Wybiera program, metody i formy nauczania;

Wybiera podręczniki i inne środki dydaktyczne w zakresie przedmiotu którego uczy;

Swobodnie korzysta z pomieszczeń szkoły oraz środków dydaktycznych w celu realizacji swoich zamierzeń edukacyjnych;

Współpracuje z wychowawca i nauczycielami uczącymi w danej klasie;

Otrzymuje pomoc merytoryczną i metodyczna ze strony dyrektora zespołu szkół lub innych, właściwych placówek i instytucji oświatowych;

Składa propozycje do klasowego planu działań wychowawczych;

Współuczestniczy w ustalaniu semestralnej i końcoworocznej oceny zachowania;

Wdraża ucznia do pracy w grupie i radzenia sobie w trudnych sytuacjach; 8. Zadania uczniów: Uczniowie mają prawo do : 

Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole;

Poszanowania swojej godności i dobrego imienia;

Ochrony przed poniżającym traktowaniem i poniżającym karaniem;

Rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce;

Rozwijania zdolności i zainteresowań;

Informacji;

Poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego;

Reprezentowania szkoły na zewnątrz;

9


Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz informacji o ustalonych sposobach kontroli postępów w nauce;

Pomocy w przypadku trudności w nauce;

Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki także podczas zajęć pozalekcyjnych;

Korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej w ramach posiadanych środków;

Swobody wyrażania myśli, sumienia, wypowiedzi i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;

 Korzystania ze świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkole; Uczniowie mają obowiązek : 

Przestrzegania prawa szkolnego;

Ochrony własnego życia i zdrowia;

Przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych;

Stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób;

Dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd;

Aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych;

Uczyć się systematycznie i pracować nad własnym rozwojem;

Troszczyć się o honor szkoły i jej dobre imię oraz szanować i wzbogacać jej tradycję;

Wypełniać polecenia nauczycieli, dyrekcji i innych pracowników szkoły;

Powierzone zadania wypełniać sumiennie i odpowiedzialnie;

Odnosić się z szacunkiem do przełożonych oraz wszystkich pracowników i kolegów;

Dbać o ład, porządek i estetykę swojej klasy, atmosferę w niej panującą oraz wspólnie użytkować dobro: sprzęt, meble, urządzenia i pomoce szkolne;

Przestrzegać postanowień statutu szkoły;

Godnie reprezentować szkołę na olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach portowych; Nagrody: - Pochwała wobec klasy; - Wyróżnienie na apelu szkolnym; - Uzyskanie tytułu ucznia roku – uczniowie klas I – III; - Nagrody książkowe i dyplomy; - Listy pochwalne do rodziców; - Świadectwo z wyróżnieniem. Konsekwencje: - Upomnienie nauczyciela i wychowawcy;

10


-

Nagana wychowawcy klasy Nagana dyrektora szkoły; Podpisanie kontraktu pomiędzy uczniem, rodzicem a dyrekcją szkoły; Konsekwencje zgodne z „Procedurami postępowania w sytuacjach trudnych” Po wykorzystaniu konsekwencji wymienionych wyżej przeniesienie do innej szkoły.

Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznaniu nagrody lub poniesieniu konsekwencji niestosowania się do regulaminu, od której uczeń lub rodzic może odwołać się do organu nadzorującego w stosunku do udzielającego kary, w terminie 3 dni od dnia poinformowania o karze.

Kryteria oceniania zachowania Uczeń wzorowy: I. Jest punktualny (nie spóźnia się), ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności. II. Jest posłuszny. Na przerwach nie łamie ustalonych zasad zachowania, stosuje się do poleceń nauczycieli. Na wycieczkach nie oddala się od grupy. III. Jest koleżeński, pomaga innym. IV. Dba o porządek wokół miejsca pracy, w sali, szkole i na boisku. Wypełnia obowiązki dyżurnego. Pamięta o mundurku szkolnym. V. Jest przygotowany do lekcji i aktywnie w niej uczestniczy. VI. Uczeń angażuje się w akademie, zajęcia dodatkowe, bierze udział w konkursach. Wykazuje się inicjatywą. Świadomie rozwija swoje talenty. Zdobywa bilety dla „bractwa”.

Uczeń bardzo dobry I. Stara się nie spóźniać. Ma usprawiedliwione nieobecności. II. Jest posłuszny. Na przerwach nie łamie ustalonych zasad zachowania, stosuje się do poleceń nauczycieli. Na wycieczkach nie oddala się od grupy. III. Jest koleżeński, pomaga innym. IV. Dba o porządek wokół miejsca pracy, w sali, szkole i na boisku. Wypełnia obowiązki dyżurnego. Pamięta o mundurku szkolnym. V. Jest przygotowany do lekcji. VI. Od czasu do czasu angażuje się w akademie, zajęcia dodatkowe, bierze udział w konkursach. Świadomie rozwija swoje talenty. Zdobywa bilety dla „bractwa”.

11


Uczeń dobry I.

Zdarza mu się spóźniać (maksymalnie 5 spóźnień w semestrze). Ma usprawiedliwione nieobecności.

II.

Jest posłuszny. Na przerwach nie łamie ustalonych zasad zachowania, stosuje się do poleceń nauczycieli. Na wycieczkach nie oddala się od grupy.

III.

Jest koleżeński, stara się pomagać innym.

IV.

Dba o porządek wokół miejsca pracy, w sali, szkole i na boisku. Stara się wypełniać obowiązki dyżurnego. Stara się pamiętać o mundurku szkolnym.

V. VI.

Zazwyczaj jest przygotowany do lekcji. Stara się rozwijać swoje talenty. Zdobywa bilety dla „bractwa”. Uczeń poprawny

I.

Zdarza

mu

się

spóźniać

(maksymalnie

10

spóźnień

w

semestrze).

Ma

usprawiedliwione nieobecności. II.

Zazwyczaj jest posłuszny. Na przerwach stara się nie łamać ustalonych zasad zachowania i stosować się do poleceń nauczycieli. Na wycieczkach nie oddala się od grupy.

III.

Dobrze współżyje w grupie.

IV.

Zdarza mu się mieć nieporządek wokół miejsca pracy, zapomnieć o obowiązkach dyżurnego i mundurku szkolnym.

V. VI.

Czasami nie jest przygotowany do lekcji. Stara się rozwijać swoje talenty. Od czasu do czasu zdobywa bilety dla „bractwa”. Uczeń o zachowaniu nieodpowiednim

I.

Zdarza

mu

się

spóźniać

(maksymalnie

20

spóźnień

w

semestrze).

Ma

usprawiedliwione nieobecności. II.

Czasami jest nieposłuszny. Na przerwach łamie ustalone zasady zachowania i nie stosuje się do poleceń nauczycieli. Na wycieczkach nie oddala się od grupy.

12


III.

Prowokuje konflikty w grupie.

IV.

Często ma nieporządek wokół miejsca pracy, zapomina o obowiązkach dyżurnego i mundurku szkolnym.

V. VI.

Często jest nieprzygotowany do lekcji. Nie rozwija swoich talentów. Rzadko zdobywa bilety dla „bractwa”.

Uczeń o zachowaniu nagannym I.

Nagminnie spóźnia się (powyżej 20 spóźnień). Ma nieusprawiedliwione nieobecności.

II.

Jest nieposłuszny. Na przerwach łamie ustalone zasady zachowania i nie stosuje się do poleceń nauczycieli.

III.

Prowokuje konflikty w grupie i wszczyna bójki.

IV.

Ma nieporządek wokół miejsca pracy, zapomina o obowiązkach dyżurnego i mundurku szkolnym.

V. VI.

Jest nieprzygotowany do lekcji. Nie rozwija swoich talentów i nie zdobywa biletów dla „bractwa”.

9. Zadania samorządu uczniowskiego: 

Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły podstawowej, gimnazjum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia takich jak:

Prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego celem i treścią oraz stawianymi wymaganiami;

Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

Prawo do organizacji życia szkolnego,

Prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

13


Prawo wyboru szkolnego Rzecznika Praw Ucznia;

 Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego; - Wnioskuje o organizację zajęć pozalekcyjnych;  Prowadzi działalność charytatywną; 10. Zadania rodziców: 

Współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci;

Akceptują program wychowawczy i aktywnie uczestniczą w jego realizacji;

Akceptują program profilaktyczny szkoły;

Współtworzą i uczestniczą w imprezach, uroczystościach szkolnych i klasowych;

Uczestniczą w zebraniach dla rodziców;

Systematycznie sprawdzają dzienniczek internetowy:

Współpracują z pedagogiem szkolnym oraz instytucjami wspomagającymi szkołę w procesie wychowania; Mają prawo do: 

Znajomości pracy Zespołu Szkół, statutu, programu wychowawczego, programu profilaktyki, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, systemu kar i nagród oraz planów działań wychowawczych i profilaktycznych;

Znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie, programu nauczania z uwzględnieniem podstaw programowych;

Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

Wdrażania i przekazywania, za pośrednictwem dyrektora, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii o pracy Zespołu Szkół; Są obowiązani do: 

Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

Regularnego kontaktowania się z nauczycielami w sprawach dotyczących nauki i zachowania dziecka w szkole;

Zgłaszania i sygnalizowania trudności wychowawczych ze swoim dzieckiem;

Rzetelnego informowania o stanie zdrowia dziecka a w szczególności o chorobach i związanych z nimi zaleceniach lekarskich;

Podejmowania zintegrowanych oddziaływań wychowawczych w porozumieniu z nauczycielami; 11. Zadania pedagoga szkolnego:

Współpracuje z dyrektorem, psychologiem szkoły oraz wychowawcami i nauczycielami oraz lekarzem i rodzicami uczniów, samorządami uczniowskimi oraz instytucjami wspomagającymi szkołę w procesie socjalizacji;

Pracuje indywidualnie z uczniami wymagającymi szczególnych oddziaływań wychowawczych oraz mającymi trudności szkolne;

Prowadzi pedagogizacje rodziców i nauczycieli; 14


Koordynuje relacje zachodzące w Gimnazjum na poziomie uczeń-uczeń, rodzic Nauczyciel, uczeń-rodzic, nauczyciel-nauczyciel;

Pomaga nowoprzyjętym uczniom w procesie adaptacji;

Organizuje na terenie szkoły spotkania z psychologiem w celu konsultacji indywidualnych przypadków oraz przeprowadzenie badań psychologicznych;

Organizuje preorientację zawodową;

Negocjuje w indywidualnych przypadkach konfliktów;

Koordynuje realizację rocznych planów: wychowawczego i profilaktycznego;

Przeprowadza ankiety i opracowuje wyniki na temat bieżących problemów szkoły i omawia je na Radach Pedagogicznych;

Weryfikuje dokumenty do stypendiów i organizuje nabór niektórych;

Rozpoznaje sytuacje materialna i rodzinną uczniów;

Przedkłada wnioski, spostrzeżenia i problemy dydaktyczno-wychowawcze na posiedzeniach Rad Pedagogicznych Zespołu Szkół;

Stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez koordynację działań prozdrowotnych;

Współtworzy programy i plany wychowawcze i profilaktyczne problemów dzieci i młodzieży w Zespole Szkół;

Rozpatruje wszelkie przejawy zachowań uczniów niezgodne z wewnątrzszkolnym systemem oceniania;

Przeprowadza ewaluację realizacji przyjętych działań wychowawczych; 12. Zadania Rzecznika Praw Ucznia:

Do zadań Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności : 

Znajomość Statutu Szkoły, regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz Konwencji Praw Dziecka;

Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia;

Interwencji w razie naruszenia podstawowych praw ucznia;

Udzielenie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania;

 Kontrola realizacji i rozwiązywania spraw spornych; Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do : - Swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów i trybu postępowania; - Wnioskowania do organu uchwalającego Statut o wprowadzenie zmian zgodnych z prawami ucznia oraz wprowadzenie zapisu chroniącego prawa ucznia; - Zapoznania z opinią stron konfliktu; - Uczestnictwa w roli obserwatora – na wniosek zainteresowanej strony – przy przeprowadzaniu egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych; - Odstąpienia od podjęcia interwencji; 13. Zadania pediatry szkolnego: - Udzielanie pomocy lekarskiej w sytuacjach tego wymagających; - Udzielanie pierwszej pomocy;

15


-

Kształtowanie pozytywnych nawyków; Prowadzenie prelekcji zdrowotnych; Prowadzenie konkursów na temat zdrowego trybu życia; Wdraża do higienicznego trybu życia; Dokonuje przeglądu higieny uczniów; Współpracuje z rodzicami uczniów; Współpracuje z wychowawcami, nauczycielami, psychologiem, pedagogiem szkolnym; Nadzoruje żywienie w szkole; Dba o prawidłową postawę.

16


Rozdział II Kalendarz świąt i uroczystości

Historyczne

Święto/uroczystość Święto Odzyskania Niepodległości, 2 maja 3 Maja Dzień Unii Europejskiej Dzień Edukacji Narodowej Dzień Bezpiecznego Internetu Mikołajki

Możliwość wykorzystania w aspekcie wychowawczym dbanie o postawę pełną szacunku wobec symboli narodowych, kształtowanie nawyku udziału w obchodach świąt państwowych i rocznic ważnych wydarzeń historycznych; przygotowanie i prezentacja programów artystycznych z okazji Święta Niepodległości i rocznicy Konstytucji 3-go Maja; odwiedzanie miejsc pamięci narodowej; uwrażliwianie uczniów na piękno języka ojczystego; Kształtowanie wrażliwości na sztukę i kulturę, rozwijanie zainteresowań, kształtowanie właściwego stosunku do przyrody; kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi; promowanie zdrowego stylu życia i umiejętności spędzania wolnego czasu;

Kalendarzowe

Andrzejki Dzień Praw Dziecka Światowy dzień bez tytoniu Dzień wiosny Dzień Książki Dzień Ziemi Międzynarodowy Dzień Dziecka Sprzątanie świata Religijne

Wielkanoc

Rodzinne

Urodziny

Lokalne/regionalne

Boże Narodzenie

Święto szkoły/Piknik

Dzień papieski

Dążenie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości; uwrażliwienie na tradycje religijne; poszanowanie ludzi innego wyznania; wdrażanie do tolerancji wobec innych.

Dzień Tolerancji

Imieniny Święto rodziny

Rodzinny Festiwal nauki Ślubowanie klas I Warszawska syrenka

kształtowanie w sobie podstawy dialogu, rozwijanie umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów; kształtowanie umiejętności współdziałania i współtworzenie wspólnoty nauczycieli i uczniów Promowanie wizerunku szkoły – tradycje szkolne; uczenie się szacunku dla wspólnego dobra jako podstawy życia społecznego; przygotowywanie się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu dziedzictwa kulturowego, kształtowanie postaw patriotycznych, zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu; kształtowanie u uczniów poczucia przynależności regionalnej i związku ze swoim miastem, wsią.

17


Pasowanie na ucznia „0”

18


Rozdział III Szczegółowe zadania szkoły jako środowiska wychowawczego w pierwszym etapie edukacyjnym I. ORGANIZACJA ŻYCIA W SZKOLE I W KLASIE CELE 1 Podnoszenie jakości pracy szkoły w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dzieci

ZADANIA 1 Opracowanie planów

2 Diagnoza uczniów

REALIZACJA -opracowanie planu dydaktycznowychowawczego -opracowanie planu wychowawczego -opracowanie planów wynikowych -opracowanie WSO -opracowanie programu profilaktycznego -opracowanie procedur odprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły -opracowanie procedur opieki medycznej -opracowanie procedur opieki na lekcji, przerwach, odprowadzania na pływalnie, zajęcia dodatkowe, pobytu na odrabiankach. -dbanie o kulturalne zachowania podczas spożywania posiłków -kształtowanie umiejętności stosowania zasad kultury osobistej -systematyczne diagnozowanie wiadomości i umiejętności uczniów -stosowanie przez nauczycieli Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania -zapoznanie uczniów z WSO -diagnozowanie profilu dominacji -określeni profilu klasy

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Sierpień/wrzesień Dyrektor ,Zespoły szkolne

Nauczyciele, psycholog, pedagog Cały rok

Wrzesień

Nauczyciele

19


-inteligencję wielorakie 2 Organizowanie życia klasyrozwijanie samorządności dziecięcej

1 Zapoznanie z podstawowymi zasadami BHP 2 Wyodrębnienie grup samorządowych wg uznania wychowawców 4 Urządzanie klasy, aktualizowanie dekoracji

3. Współpraca z rodzicami

1 Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań rodziców

2 Piknik integracyjny 3 Organizowanie życia kulturalnego w klasie

- spisanie kontraktów - spisanie regulaminu klasy - plan tygodniowych dyżurów uczniów w klasie -wybór samorządu klasowego na lekcji, propozycje kandydatów – z uzasadnieniem wyboru, głosowanie, dyskusja - wybór uczniów redagujących gazetkę ścienną - organizowanie kącików klasowych np. ciszy wg inwencji dzieci i wychowawców

Wrzesień

- indywidualne rozmowy z rodzicami - zebrania z rodzicami -systematyczne informowanie rodziców o wynikach w nauce, udostępnianie rodzicom do wglądu sprawdzonych i ocenionych prac dzieci -szkolenia dla rodziców sporządzenie kontraktów z rodzicami -aktywizowanie rodziców do współpracy ze szkołą -pomocy w organizacji pikniku - wycieczki, przedstawienia, lekcje muzealne, imprezy okolicznościowe

Cały rok

Wychowawcy klas Cały rok Wrzesień Cały rok

Dyrektor, nauczyciele, psycholog, pedagog

wrzesień Wg kalendarza

Dyrektor, nauczyciele, rodzice

II ORGANIZACJA PRACY DYDAKTYCZNEJ

20


Kształtowanie postaw patriotycznych

1. Polska moja ojczyzna.

IV WYCHOWANIE EKOLOGICZNE 1 Rozbudzanie potrzeby 1 Kształtowanie kontaktu z przyrodą wrażliwości i świadomości ekologicznej

2 Rozwijanie

- dbanie o postawę pełną szacunku wobec symboli narodowych (godło, hymn, barwy narodowe) -kultywowanie tradycji szkoły – sztandar, ceremoniał szkolny i kościelny. - udział pocztu sztandarowego w czasie różnych uroczystości na terenie szkoły oraz podczas uroczystości środowiskowych. .-kształtowanie nawyku udziału w obchodach świąt państwowych i rocznic ważnych wydarzeń historycznych. - przygotowanie i prezentacja programów artystycznych z okazji Święta Niepodległości i rocznicy Konstytucji 3go Maja. -odwiedzanie miejsc pamięci narodowej. -uwrażliwianie uczniów na piękno języka ojczystego. - zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu. - kształtowanie u uczniów poczucia przynależności regionalnej i związku ze swoim miastem, wsią.

Listopad, maj

-sprzątanie świata -segregacja śmieci -zbiórka baterii, zakrętek, makulatury -konkurs ekologiczny -kształtowanie postawy proekologicznej -rozbudzanie zainteresowań

Wrzesień Cały rok

wrzesień listopad grudzień marzec maj

Nauczyciele

Czerwiec

21


zainteresowań, kształtowanie właściwego stosunku do przyrody

przyrodniczych - kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt - pomoc zwierzętom w czasie zimy. -zakaz zrywania i kupowania roślin znajdujących się pod ochroną -dostarczanie wiedzy nt. sposobów przeciwdziałania degradacji środowiska - kształtowanie wrażliwości na zagrożenia środowiska i los istot żywych - wycieczki- obserwacja zmian przyrodzie w różnych porach roku - pielęgnowanie roślin w domu i w klasie - zakładanie hodowli roślin - udział w akcji zbierania baterii, makulatury - segregowanie śmieci na terenie szkoły i w domu - wykonywanie plakatów zachęcających do ochrony środowiska - recykling- wykonywanie przedmiotów użytkowych z surowców wtórnych (np. instrumenty muzyczne z opakowań po serkach)

22


1 Realizacja zadań 1 Kształtowanie wynikających z kalendarza roku wrażliwości na sztukę i szkolnego i planu kulturę wychowawczego szkoły

-wyjścia do teatrów min 3 razy w roku -wyjście do kina -organizacja Pikniku rodzinnego -organizacja spotkania wielkanocnego -obchody Dnia Babci i Dziadka -organizacja lekcji muzealnych -organizacja konkursu ortograficznego, recytatorskiego, literackiego, -spotkania z ciekawymi ludźmi -organizacja Mikołajek i Andrzejek -przygotowanie Ślubowania klas I -organizacja Pasowanie na „0” -gazetka szkolna -organizacja Dni Otwartych szkoły -organizacja konkursów i imprez dla uczniów z innych szkół 2 Promowanie wizerunku -reprezentowanie szkoły w imprezach i konkursach odbywających się na terenie szkoły – tradycje szkolne Warszawy VI WYCHOWANIE SPOŁECZNE

Dyrekcja, nauczyciele Luty, czerwiec Wrzesień Grudzień

Wg kalendarza

23


1 Udział w życiu społecznym

1 Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi

-spotkania z ciekawymi ludźmi -organizacja akcji charytatywnych - uświadomienie uczniom przynależności do środowiska lokalnego i państwa - zapoznanie z ważnymi instytucjami dla naszego regionu i państwa - szanowanie wytworów pracy ludzkiej - znaczenie pracy ludzi różnych zawodów -kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami własnymi i innych. - udział uczniów w samorządzie klasowym i szkolnym - wykonywanie prac na rzecz klasy i szkoły - ład i porządek w otoczeniu - troska o czystość i porządek w klasie i 2 Troska o estetykę klasy i szkole szkoły - poszanowanie sprzętów i przyborów -współdziałanie w grupie -kształtowanie umiejętności brania odpowiedzialności za siebie i grupę

Nauczyciele

VII WYCHOWANIE SPORTOWE I REKREACYJNE 1 Wyrobienie u uczniów sprawności fizycznej oraz dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo 2 Troska o bezpieczeństwo i zdrowie

1 Promowanie zdrowego stylu życia i umiejętności spędzania wolnego czasu

- piknik szkolny - piknik rowerowy - Dąbrowa - zakończenie sezonu rowerowego - rozpoczęcie halowej ligi szkół niepublicznych w piłce nożnej - mikołajkowe zawody pływackie - wyjazd na "białą szkołę" dla maluchów - finały ligi piłki halowej - Mistrzostwa Warszawy w Pływaniu

24


-Mistrzostwa Warszawy w narciarstwie i snowboardzie -Zimowe Igrzyska w Białce Tatrzańskiej -Mistrzostwa Polski w Pływaniu Ciechanów -Mistrzostwa Warszawy w piłce nożnej - Mistrzostwa tenisa ziemnego WYCHOWANIE ZDROWOTNE 1 Dbałość o własne zdrowie i higienę

1 Kształtowanie zdrowego trybu życia

- prezentacja właściwości odżywczych owoców i warzyw (wykonywanie soków, sałatek, kanapek...) - udział w konkursach promujących zdrowy tryb życia - prowadzenie ćwiczeń relaksacyjnych i gimnastyki śródlekcyjnej - wizyty lekarza, pogadanki - pokaz właściwego szczotkowania zębów

25


ROZDZIAŁ IV Priorytetowe cele wychowania i efekty wychowawcze w klasach 4-6 Uczeń: - Rozumie siebie i dostrzega prawidłowości rządzące światem zewnętrznym, - Jest świadomy swoich mocnych i słabych stron, - Akceptuje samego siebie i swoje osobiste prawa, - Doświadcza różnych uczuć i potrafi je nazwać, - Potrafi nazwać własne zachowanie, - Chce i wyraża potrzeby rozszerzania swoich zainteresowań. - Zna normy i zasady życia społecznego i według nich postępuje, - Potrafi tworzyć i wzmacniać pozytywne relacje międzyludzkie, - Potrafi wyrażać swoje opinie i sądy, nie naruszając godności drugiej osoby, - Przyjmuje postawy asertywne, - Posiada konkretną wiedzę o tym, jak radzić sobie z trudnościami w kontaktach międzyludzkich. - Ma poczucie własnej wartości, dąży do określania swojej tożsamości, - Ma poczucie własnej godności i szanuje godność drugiego człowieka, - Potrafi dostrzegać wokół siebie innych ludzi, ceni przyjaźń i miłość, - Wzbogaca swoją wiedzę na temat kultury, obyczajów oraz sytuacji społeczno-politycznej swojego kraju i innych krajów europejskich, - Wzbogaca swoją osobowość szukając godności drugiego człowieka, - Potrafi docenić wartości przyrody i rzeczy nas otaczających. Zadania wychowawcze i sposób ich realizacji 1. Rozpoznawanie i wyrażanie własnych uczuć i emocji: - Godziny wychowawcze, zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, - Projekcje filmów, - Analiza utworów literackich i spektakli teatralnych 2. Przygotowanie do pełnienia ról w rodzinie i społeczeństwie: - Uroczystości klasowe i szkolne z udziałem rodziców, - Godziny wychowawcze, - Lekcje przedmiotowe, ścieżki międzyprzedmiotowe, - Wychowanie do życia w rodzinie – zajęcia za zgodą rodziców. 3. Organizowanie sytuacji sprzyjających podnoszeniu wiary we własne możliwości: - Tworzenie zeszytów pochwał, - Udział w zajęciach pozalekcyjnych, - Udział w konkursach, - Angażowanie do pracy w samorządzie klasowym i szkolnym. 4. Opracowanie obowiązujących w klasie, w szkole i poza szkołą norm i reguł zachowania: - Ustalenie wewnątrzklasowych zasad oceniania zachowania – np. Samoocena,

26


Zapoznanie z prawami i obowiązkami uczniów. Zagospodarowanie czasu wolnego: Koła zainteresowań, Organizowanie czasu wolnego w czasie ferii zimowych i wakacji, Współpraca z Domem Kultury (Art-Bem) Przekazanie wiedzy na temat troski o własne zdrowie. Pogadanki, prelekcje na lekcjach wychowawczych. Spotkania z pielęgniarką, lekarzem. Omawianie stosownej literatury. Spotkania z psychologiem, pedagogiem. Przygotowanie do pełnienia ról społecznych oraz odpowiedzialności za środowisko. Aktywna praca w Samorządzie Klasowym i Uczniowskim. Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości patriotyczno-religijnych na terenie miasta. - Udział w akcjach np. „Sprzątanie Świata”. - Udział konkursach przedmiotowych. 8. Pomoc uczniom w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji systemu wartości. - Prelekcje i pogadanki na temat tolerancji. - Inscenizacja, drama. - Udział uczniów wyznania katolickiego w Rekolekcjach. - Lekcje języka polskiego, religii ukazujące - wzorce osobowe w literaturze i w świecie współczesnym. - Akcje charytatywne. - Odwiedzanie chorych koleżanek i kolegów. - Wolontariat (pomoc osobom starszym, chorym, pomoc uczniom mającym kłopoty w nauce) 9. Integrowanie rodziców i angażowanie ich do pracy na rzecz klasy i szkoły. - Udział rodziców w uroczystościach klasowych, szkolnych, wycieczkach. - Spotkania z wychowawcą w innej formie pozbawionej bariery nauczyciel rodzic. - Udział rodziców w Pikniku Szkolnym, Gali Świątecznej i innych. 5. 6. 7. -

27

PROGRAM WYCHOWAWCZY NSP W WARSZAWIE NA LATA 2009/2012 klasy 4-6  

PROGRAM WYCHOWAWCZY NSP W WARSZAWIE NA LATA 2009/2012 klasy 4-6

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you