Page 57

που δε διαθέτουν σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO, θα πρέπει να εφαρμόζουν το Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής (FPC) στις επιχειρήσεις τους. Η ύπαρξη συστήματος FPC στη παραγωγική διαδικασία μιας παραγωγικής μονάδας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την τοποθέτηση σήμανσης CE στα προϊόντα. Οι ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι κατασκευαστές που δε διαθέτουν ISO στην επιχείρησή τους είναι οι εξής: 1. Να είναι ενημερωμένοι για τη σημασία της σήμανσης CE και τη σχετική νομοθεσία μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν δημοσιευθεί δεκάδες άρθρα για τη σήμανση και τη σχέση της με τις κατασκευές από αλουμίνιο. 2. Να παρακολουθήσουν σεμινάρια CE FPC. Η EXALCO και το εμπορικό της δίκτυο οργανώνουν σεμινάρια εκπαίδευσης CE - FPC με την καθοριστική συμβολή των εξειδικευμένων συμβούλων επιχειρήσεων. 3. Από τη στιγμή που ο κατασκευαστής επιθυμεί να χρησιμοποιεί τις Αρχικές Δοκιμές Τύπου (ITT) της EXALCO, θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τους υπευθύνους της. Σκοπός της επαφής είναι να διαπιστωθεί η υλοποίηση του συστήματος FPC, να πραγματοποιηθεί η παράδοση των Τεχνικών Εγχειριδίων, να υπογραφούν τα ιδιωτικά συμφωνητικά για τη μεταβίβαση των ITT και να δοθούν οι σχετικές απαραίτητες πληροφορίες σε σχέση με τη διαχείριση και τις τεχνικές λεπτομέρειες. Κατασκευαστές που διαθέτουν ISO θα πρέπει να ακολουθήσουν από τα παραπάνω βήματα, τα 1 & 3. Ποια θα είναι τα οφέλη που αυτό θα του επιφέρει; Ο κατασκευαστής τηρεί την υποχρεωτική Ευρωπαϊκή νομοθεσία που σημαίνει ότι το προϊόν του είναι ελεύθερο να διακινηθεί στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Η εφαρμογή της σήμανσης CE στα προϊόντα είναι υποχρεωτική, εφόσον η χώρα μας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προϊόντα που τηρούν την κοινοτική νομοθεσία θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην «εσωτερική αγορά», έναντι των προϊόντων που εισάγονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν φέρουν τις αντίστοιχες προδιαγραφές.

Ο Έλεγχος της Παραγωγικής Διαδικασίας είναι ένα σύνολο απλών «εργαλείων» μέσω των οποίων ο κατασκευαστής σύμφωνα με καταγεγραμμένες διαδικασίες βρίσκεται σε θέση να βγάζει ασφαλή συμπεράσματα και να παίρνει σωστές αποφάσεις για την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησής του. Επιτυγχάνεται έτσι βέλτιστη λειτουργία της επιχείρησης με ορθή εκμετάλλευση των πόρων της (εργαζόμενοι, μηχανολογικός εξοπλισμός, χώροι εργασίας & αποθήκευσης, κ.ά.). Ποιος είναι ο χρόνος και το κόστος για την απόκτηση του FPC (Έλεγχος Παραγωγικής Διαδικασίας); Το σεμινάριο FPC συνήθως έχει τη διάρκεια μιας ημέρας και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα γίνεται επιθεώρηση τού κάθε κατασκευαστή από το σύμβουλο έτσι ώστε να διαπιστωθεί η ικανότητά του για τη διατήρηση του συστήματος. Το κόστος απόκτησης του FPC είναι μικρό, κυρίως όταν το συγκρίνουμε με τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει. Από την άλλη, δε θα πρέπει να παραβλέπεται το λειτουργικό κόστος του συστήματος, μιας και το FPC δεν είναι «πτυχίο» αλλά ένα ζωντανό σύστημα το οποίο πρέπει να διατηρείται σε κάποιο επίπεδο, συνεπώς απαιτούνται εργατοώρες. Το λειτουργικό κόστος του συστήματος για την κάθε επιχείρηση είναι διαφορετικό και εξαρτάται από το πώς θα το διαχειριστεί ο εκάστοτε επιχειρηματίας.

Μπορεί εύκολα να το εφαρμόσει ένας κατασκευαστής για να βοηθήσει την επιχείρησή του; Η διατήρηση φακέλου FPC όπως προαναφέρθηκε απαιτεί δαπάνη χρόνου σε καθημερινή βάση. Ο χρόνος που απαιτείται εξαρτάται από τον όγκο εργασίας. Είναι βέβαιο όμως, ότι ο επαγγελματίας θα αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στην επιχείρησή του. Επίσης, θα είναι σε θέση, σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει, να «μετρήσει-αξιολογήσει» την τελική ποιότητα των προϊόντων, τα ελαττωματικά προϊόντα, την παραγωγικότητα μηχανής - ανθρώπου, τους χρόνους παράδοσης, την ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευση του προσωπικού. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η εφαρμογή της σήμανσης CE στα προϊόντα είναι υποχρεωτική, εφόσον η χώρα μας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προϊόντα που τηρούν την κοινοτική νομοθεσία θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην «εσωτερική αγορά», έναντι των προϊόντων που εισάγονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν φέρουν τις αντίστοιχες προδιαγραφές. Επικρατεί πλέον μια κοινή «γλώσσα» μεταξύ των χωρών μελών στο χώρο των προϊόντων που έχουν άμεση σχέση με την ασφάλεια χρήσης. Κλείνοντας θα πρέπει να τονιστεί ότι η EXALCO παρακολουθεί τις Ευρωπαϊκές εξελίξεις, επενδύει στο μέλλον των συνεργατών της και ήδη πολλοί από αυτούς έχουν κάνει τα πρώτα τους βήματα προς τη σήμανση CE. ||

profil | ιανουάριος_φεβρουάριος | 2010

57

Profil International No. 41  

Aluminium Magazine & Architecture

Profil International No. 41  

Aluminium Magazine & Architecture

Advertisement