Page 43

profilgroup 122008

∏ ÂÙ·ÈÚ›· SPAL ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Î·È P.V.C. ªÂ Ó¤Ô Ó‡̷, Û‡Á¯ÚÔÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë, ›ڷ 20 ÂÙÒÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ·ÍÈÔÈÛÙ›· ¤¯ÂÈ ÌÈ· Ù·¯‡Ù·ÙË ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›·.

∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ: ª·˘ÚÔÌ·ÓÙ‹Ï·, §·Ì›· 351 00 ∆ËÏ.: 22310/66.533, 22310/28.012, Fax: 22310/66.534 ŒÎıÂÛË: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ 1, §·Ì›· 351 00, ∆ËÏ. & Fax: 22310/48.000 e-mail: spal_ae@otenet.gr, www.spal.gr

No.41 PROFIL INTERNATIONAL  
No.41 PROFIL INTERNATIONAL  

Aluminium Magazine & Architecture

Advertisement