Page 1

ZNACZKÓW POCZTOWYCH B O O K O F P O S TA G E S TA M P S

2O1O


S z a n o w n i Pa ƒ s t w o , DziÊ w Paƒstwa r´ce oddajemy zbiór, na który z ogromnà niecierpliwoÊcià czekali kolekcjonerzy i pasjonaci filatelistyki - „Ksi´g´ znaczków 2010”. Dla nas pocztowców i kolekcjonerów znaczków rok 2010 by∏ wyjàtkowy. Rozpocz´liÊmy go emisjà „Polska 1” przygotowanà z okazji obchodów 150. rocznicy wprowadzenia do obiegu pierwszego polskiego znaczka pocztowego. Obchodom roku jubileuszowego znaczka towarzyszy∏y liczne imprezy, spotkania i wystawy. Wzorem lat ubieg∏ych i w tym roku Poczta Polska emitowa∏a wiele wartych uwagi walorów filatelistycznych upami´tniajàcych wa˝ne dla naszego kraju rocznice m.in.: „Rok Fryderyka Chopina”, „600-lecie Bitwy pod Grunwaldem”, „30. rocznica powstania NSZZ „SolidarnoÊç“. Rok 2010 obfitowa∏ równie˝ w presti˝owe nagrody za znaczki wydane w ubieg∏ym roku. Te nagrody napawajà nas dumà, ale te˝ utwierdzajà w przekonaniu, ˝e nasze walory filatelistyczne sà zauwa˝ane i cenione na Êwiecie. Johann Wolfgang Goethe o kolekcjonerach powiedzia∏, ˝e to ludzie szcz´Êliwi. Wierz´, ˝e „Ksi´ga znaczków 2010” b´dzie dla Paƒstwa êród∏em szcz´Êcia i inspiracji, a do zawartych w niej treÊci b´dà odwo∏ywaç si´ kolejne pokolenia.

Dear Customers,Jerzy Jóêkowiak Pr e z e s Z a r z à d u Po c z t y Po l s k i e j S . A .

Today we are proud to present you with the compilation which has long been anticipated by stamp collectors and philately fans – the „2010 Book of Stamps”. The year 2010 was exceptional both for the employees of Poczta Polska and for the stamp collectors as well. We opened it with the „Polska 1” issue prepared to commemorate the 150th Anniversary of the first Polish postage stamp introduced into circulation. The year of the jubilee stamp was celebrated with numerous events, meetings and exhibitions. As in the previous years, also in 2010 Poczta Polska introduced numerous new and interesting stamps commemorating, among others, anniversaries of special significance to our country. They included the „Year of Fryderyk Chopin”, „600th Anniversary of the Battle of Grunwald”, „30th Anniversary of the Establishment of NSZZ SolidarnoÊç”. 2010 was also rich in prestigious prizes awarded for the stamps issued in the previous years. These awards not only fill our hearts with pride, but also prove that Polish postage stamps are recognised and appreciated all over the world. Johann Wolfgang Goethe called collectors „happy people”. I am convinced that, in the same way as in the previous editions, the „2010 Book of Stamps” will be a source of happiness and inspiration for all of you and its contents will be quoted by future generations. Jerzy Jóêkowiak Pr e s i d e n t o f t h e M a n a g m e n t B o a r d o f Po c z t a Po l s k a S . A .


S z a n o w n i Pa ƒ s t w o , Z prawdziwà satysfakcjà przekazuj´ w Paƒstwa r´ce kolejne wydanie „Ksi´gi znaczków 2010”. To szczególne wydawnictwo cieszy si´ uznaniem i ogromnà popularnoÊcià wÊród mi∏oÊników polskiego znaczka. Jest wyczekiwanym, pi´knie wydanym albumem, w którym staramy si´ uhonorowaç ma∏y, niepozorny znaczek pocztowy. Próbujemy przybli˝yç jego pi´kno i odkryç tajemnice produkcji. Prezentowane znaczki zosta∏y wyemitowane przez Poczt´ Polskà w 2010 roku, a wyprodukowane w Polskiej Wytwórni Papierów WartoÊciowych S.A. Upami´tniajà mi´dzy innymi zbrodni´ katyƒskà, 600-lecie bitwy pod Grunwaldem, rok Fryderyka Chopina, oraz rocznic´ urodzin Ignacego Jana Paderewskiego - wybitnego muzyka, premiera i za∏o˝yciela PWPW. W Ksi´dze uczciliÊmy równie˝ 150 lat polskiego znaczka pocztowego oraz Âwiatowy Dzieƒ Poczty. Znawcy fotografii docenià w naszym zbiorze reprodukcje prac Jana Bu∏haka w serii „Historia Polskiej Fotografii”, zaÊ mi∏oÊników zwierzàt ucieszy seria „Koty ”. Wierz´, ˝e i ta edycja „Ksi´gi znaczków 2010” zostanie przez Paƒstwa ciep∏o przyj´ta. Zach´cam do lektury i obcowania z pi´knem kunsztownie wpisanym w ma∏à form´.

Dear Customers,Krzysztof ˚arnotal Pr e z e s Z a r z à d u P W P W S . A .

It is with great satisfaction that I present you with yet another edition o the Book of Stamps. This unique publication is widely recognised and enjoys a great deal of popularity among the enthusiasts of the Polish postage stamp. It is a long awaited, beautifully edited album in which we try to honour this small and modest thing that the postage stamp is, to emphasise its charm and to reveal the secrets of its making. The featured stamps were issued by Poczta Polska in 2010 and produced in the Polish Security Painting Works (Polska Wytwórnia Papierów WartoÊciowych S.A., PWPW). They commemorate, among others, the Katyn Massacre, the 600th Anniversary of the Battle of Grunwald, the Year of Fryderyk Chopin and the Anniversary of the Birth of Ignacy Jan Paderewski – an outstanding musician, Prime Minister and founder of PWPW. The Book also marks the 150th jubilee of the Polish Postage Stamp and the celebrations of the World Day of Post. Photography enthusiasts will surely appreciate the reproductions of the works of Jan Bu∏hak in the section entitled ”History of the Polish Photography ”, while animal lovers will no doubt enjoy the ”Cats” series. I certainly believe that similarly to the previous year’s editions, the 2010 Book of Stamps will be appreciated by our Customers. Do not hesitate to indulge in its contents and admire the elaborate beauty enclosed in miniature form. Krzysztof ˚arnotal Pr e s i d e n t o f t h e M a n a g m e n t B o a r d o f P W P W S . A .


Spis tematów Contents 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 kwarta∏ - I quarter

6-7

150 lat polskiego znaczka pocztowego 150 Years of the Polish Postage Stamp XXI Zimowe Igrzyska Olimpijskie „Vancouver 2010” The XXI Winter Olympic Games Vancouver 2010 Koty Cats Rok Fryderyka Chopina The Year of Fryderyk Chopin Wielkanoc Easter Historia polskiej fotografii History of Polish Photography

8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 1I kwarta∏ - II quarter

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

20 lat s∏u˝b specjalnych suwerennej RP 1990-2010 20 Years of Special Services of the Sovereign Republic of Poland (1990-2010) Dzieƒ Pami´ci Ofiar Zbrodni Katyƒskiej Memory Day of Victims of the Katyn Massacre Âwiatowa Wystawa Filatelistyczna „Portugal 2010” World Philatelic Exhibition „Portugal 2010” Europa Europe Âladami Karola Wojty∏y – Wadowice In the Steps of Karol Wojty∏a – Wadowice 750 -lecie miasta Tczewa 750 Years of TCZEW Beatyfikacja ks. Jerzego Popie∏uszki 6 czerwca 2010 r. Beatification of Priest Jerzy Popieluszko on 6th June, 2010 750-lecie Klasztoru Podominikaƒskiego Sióstr Urszulanek w Sieradzu 750 Years of the Post-Dominican Monastery of Ursuline Sisters in Sieradz

18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33


1II kwarta∏ - III quarter

1 5 . 600-lecie Bitwy pod Grunwaldem 600th Anniversary of the Battle of Grunwald 1 6 . Kwiaty i owoce Flowers and Fruits 1 7 . 100-lecie harcerstwa polskiego 100 Years of the Polish Scout Association 1 8 . 30. rocznica powstania NSZZ „SolidarnoÊç” 30th Anniversary of the Creation of NSZZ „SolidarnoÊç” 1 9 . Minera∏y Polski Minerals of Poland

Spis tematów Contents 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43

IV kwarta∏ - IV quarter

2 0 . Âwiatowy Dzieƒ Poczty World Day of Post 2 1 . Stolice Paƒstw Unii Europejskiej Capital Cities of EU States 2 2 . Znaczek do personalizacji The Stamp for Personalization 2 3 . 100-lecie Widzewa ¸ódê 100 Years of Widzew ¸ódê 2 4 . 150. rocznica urodzin Ignacego Jana Paderewskiego 150th Anniversary of the Birth of Ignacy Jan Paderewski 2 5 . Bo˝e Narodzenie Christmas 2 6 . Kocham Ci´ I Love You

44-45 46-47 48-49 50-51 52-53 54-55 56-57


autor projektu: iloÊç znaczków: wartoÊci: nak∏ad: technika druku: format znaczka: format bloku: papier: data obiegu:

Maciej J´drysik 1 w formie bloku 4,15 z∏ 500.000 szt. offset 31,25 x 39,5 mm 90 x 70 mm fluorescencyjny 15 stycznia 2010 r.

author of the design: Maciej J´drysik number of stamps: 1 in the form of a sheetlet denomination: PLN 4.15 print run: 500,000 pcs printing technique: offset stamp size: 31.25 x 39.5 mm sheetlet size: 90 x 70 mm paper: fluorescent date of issue: 15 January 2010

strona 6


1 kwarta∏ - I quarter

150 lat polskiego znaczka pocztowego Pierwszy na Êwiecie znaczek pocztowy ukaza∏ si´ w Wielkiej Brytanii 6 maja 1840 r. Jego pomys∏odawcà by∏ Sir Rowland Hill, który zaproponowa∏, aby op∏at´ pocztowà przenieÊç z adresata na nadawc´, do czego mia∏y s∏u˝yç papierowe naklejki na koperty wydawane przez rzàd. Pierwszy polski znaczek pocztowy przedstawiajàcy herb Królestwa Polskiego zosta∏ wprowadzony do obiegu 1 stycznia 1860 r. przez autonomiczne w∏adze Królestwa Polskiego. Znaczek by∏ przeznaczony do obiegu pocztowego w Królestwie Polskim oraz do korespondencji wysy∏anej do Rosji. U˝ywany przez 5 lat znaczek wycofany zosta∏ 1 kwietnia 1865 r. po upadku Powstania Styczniowego, a w jego miejsce ponownie wprowadzono znaczki rosyjskie. Z okazji 150 rocznicy ukazania si´ polskiego znaczka pocztowego, Poczta Polska przygotowa∏a znaczek w formie bloku, na którym przedstawiony jest list wartoÊciowy przes∏any 28 maja 1860 r., z Kalwarii do Banku Polskiego w Warszawie. List ma naklejone na stronie adresowej szeÊç znaczków „POLSKA 1” skasowanych stemplem numerowym 23.

 1 5 0 Ye a r s o f t h e Po l i s h Po s t a g e S t a m p The first postage stamp in the world was issued in Great Britain on 6 May 1840. Its inventor was Sir Rowland Hill who suggested that the postage fee should in fact be passed on to the sender via paper stickers to be placed on envelopes issued by the government. The first Polish postage stamp presented the coat of arms of the Kingdom of Poland and was introduced into the circulation on 1 January 1860 by the autonomous authorities of the Kingdom of Poland. The stamp was provided for the post circulation in the Kingdom of Poland and for the correspondence sent to Russia. The stamp had been in use for 5 years when it was withdrawn on 1 April 1865 following the defeat of the January Uprising and replaced by Russian stamps again.To commemorate the 150th anniversary of the first Polish Post stamp issue, Poczta Polska prepared a stamp in the form of a sheetlet, featuring an insured letter sent on 28 May 1860 from Kalwaria to Bank Polski in Warsaw. The face of the letter is marked with six Polish postage stamps called ”Polska 1”, cancelled with a No. 23 postmark.

7 strona


autor projektu: Jacek Brodowski iloÊç znaczków: 1 wartoÊci: 3 z∏ nak∏ad: 960.000 szt. technika druku: offset format znaczka: 43 x 31,25 mm papier: fluorescencyjny arkusze sprzeda˝ne: po 12 szt. znaczków data obiegu: 27 stycznia 2010 r.

strona 8

author of the design: Jacek Brodowski number of stamps: 1 denomination: PLN 3 print run: 960,000 pcs printing technique: offset stamp size: 43 x 31.25 mm paper: fluorescent selling sheets: 12 stamps per each date of issue: 27 January 2010


1 kwarta∏ - I quarter

X X I Z i m o w e I g r z y s k a O l i m p i j s k i e Va n c o u v e r 2 0 1 0 Poczta Polska poczàwszy od IX Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Innsbrucku (1964 r.), poprzez emitowanie walorów filatelistycznych, towarzyszy niemal wszystkim olimpijskim zmaganiom zawodników w sportach zimowych. Znaczek wydany z okazji XX Zimowych Igrzysk Olimpijskich Turyn 2006 otrzyma∏ z∏oty medal „Prix Olympia 2009” przyznany przez Olimpijskà Komisj´ ds. Filatelistyki, Numizmatyki i Memorabiliów MKOl. W 2010 r. Poczta Polska wyda∏a kolejny olimpijski znaczek, tym razem poÊwi´cony Igrzyskom w Vancouver. Na znaczku przedstawiono sylwetki zawodników reprezentujàcych dwie olimpijskie dyscypliny sportowe: biegi narciarskie i snowboard. XXI Zimowe Igrzyska Olimpijskie odby∏y si´ w kanadyjskim mieÊcie Vancouver w dniach od 12 do 28 lutego 2010 roku. Obok Vancouver gospodarzami imprezy by∏y dwa inne kanadyjskie miasta – Richmond i Whistler.

 T h e X X I W i n t e r O l y m p i c G a m e s Va n c o u v e r 2 0 1 0 Starting from IX Winter Olympic Games in Insbruck (1964) Poczta Polska has been accompanying almost all Olympic efforts of the athletes in winter sports with its philatelic issues. The gold medal of ”Prix Olympia 2009” was awarded by IOC Olympic Memorabilia, Numismatics and Philately Committee to the stamp issued to commemorate the XX Winter Olympic Games Turin 2006. In 2010 Poczta Polska issued another Olympic stamp commemorating this time the Olympics in Vancouver. The stamp features figures of athletes representing two Olympic competitions: cross-country skiing and snowboarding.The XXI Winter Olympic Games 2010 were held in the Canadian town of Vancouver between 12 and 28 February 2010. Apart from Vancouver the host cities were another two Canadian towns – Richmond and Whistler.

9 strona


autor projektów: Andrzej Gosik iloÊç znaczków: 6 wartoÊci: 2 x 1,55 z∏, 2 x 1,95 z∏, 2 x 3 z∏ nak∏ad: 300.000 szt. ka˝dego znaczka technika druku: offset format znaczka: 31,25 x 43 mm papier: fluorescencyjny arkusze sprzeda˝ne: po 6 szt. znaczków data obiegu: 17 lutego 2010 r.

strona 10

author of the design: Andrzej Gosik number of stamps: 6 denomination: 2 x PLN 1.55, 2 x PLN 1.95, 2 x PLN 3 print run: 300,000 of each printing technique: offset stamp size: 31.25 x 43 mm paper: fluorescent selling sheets: 6 stamps per each date of issue: 17 February 2010


1 kwarta∏ - I quarter

Ko t y Z okazji Âwiatowego Dnia Kota, który obchodzony jest corocznie 17 lutego, Poczta Polska wyda∏a seri´ znaczków przedstawiajàcych portrety kotów: brytyjskiego krótkow∏osego, tajskiego, somalijskiego, maine coona, persa i egzotyka, nale˝àcych do hodowców z Polskiego Zwiàzku Felinologicznego. W Polsce to Êwi´to, obchodzone jest od 2006 r., z inicjatywy Pana Wojciecha Alberta Kurkowskiego, prezesa Polskiej Federacji Felinologicznej „Felis Polonia” propagujàcego akcje pomocy bezdomnym kotom pod has∏em „R asowce – dachowcom”. Âwi´to ma na celu podkreÊlenie roli kotów w ˝yciu ludzi oraz zwrócenie uwagi na los bezdomnych i samotnych zwierzàt. Podczas Âwiatowego Dnia Kota kluby i stowarzyszenia felinologiczne organizujà pokazy kotów rasowych i akcje charytatywne w trakcie, których zbierane sà pieniàdze i dary rzeczowe dla bezdomnych i wolno ˝yjàcych kotów.

 Cats On account of the World Cats Day celebrated every 17 February, Poczta Polska issued a series of stamps featuring portraits of cats belonging to the members of the Polish Felinological Association: British Shorthair, Thai, Somali, Maine Coon, Persian and Exotic Shorthair. The idea to celebrate the Cats Day in Poland came in 2006 from Mr. Wojciech Albert Kurkowski, chairman of ”Felis Polonia”, who promotes campaigns and events dedicated to helping homeless cats – ”Rasowce – Dachowcom” (eng. ”Bred cats helping alley cats”). The purpose of the event is to emphasise the role of cats in human life and evoke compassion for the cats with no home. During the celebrations of the World Cats Day felinological clubs and associations organise exhibitions of bred cats and charitable collections during which they raise money and donations for homeless cats.

11 strona


Ro k Fr y d e r y k a C h o p i n a Fryderyk Franciszek Chopin urodzi∏ si´ w ˚elazowej Woli 1 marca 1810 r. (jak twierdzi∏ sam Chopin i ca∏a jego rodzina) lub 22 lutego 1810 roku, jak zapisano w ksi´dze chrztów prowadzonej w miejscowym koÊciele parafialnym. Fryderyk Chopin, genialny kompozytor i pianista okresu romantyzmu, jest dla Polaków postacià szczególnie wa˝nà z wielu powodów. Urodzi∏ si´ w Polsce – na Mazowszu, w swoich kompozycjach nawiàzywa∏ do polskiej muzyki ludowej, przebywajàc na obczyênie, rozs∏awia∏ polskà muzyk´, otwierajàc drzwi europejskich salonów i sal koncertowych, co by∏o niezwykle wa˝ne dla Polaków podczas zaborów. Niesamowita twórczoÊç wirtuoza fortepianu, autora najpi´kniejszych mazurków, polonezów, nokturnów, koncertów i innych utworów fortepianowych oraz pasjonujàca biografia sprawi∏y, ˝e Fryderyk Chopin sta∏ si´ dla ca∏ego Êwiata muzycznà ikonà Polski. W zwiàzku z dwusetnà rocznicà urodzin kompozytora, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej og∏osi∏ rok 2010 – Rokiem Fryderyka Chopina. Dla uczczenia tak donios∏ej rocznicy Poczta Polska przygotowa∏a znaczek pocztowy, na którym przedstawiono popiersie kompozytora – fragment najs∏ynniejszego pomnika Chopina z warszawskich ¸azienek.

 T h e Ye a r o f Fr y d e r y k C h o p i n Fryderyk Chopin was born in ˚elazowa Wola on 1 March 1810 (as he himself claimed, which was confirmed by his entire family), or on 22 February 1810, as stated in the births register of the local parish church. Fryderyk Chopin – a true genius, composer and pianist from the romanticism period is for many reasons extremely important for Poles. He was born in Poland – the Mazovia Region. In Chopin’s compositions he referred to the Polish folk music. While on a foreign land, he glorified Polish music helping introduce it to Europe’s concert halls and high society, which was of great importance for the Poles during the period of the partitions. The outstanding output of the piano virtuoso, author of the most exquisite mazurka and polonaise dances, nocturnes, concerts and other grand piano compositions, as well as his fascinating biography made Fryderyk Chopin a musical icon of Poland in the eyes of the entire world. On account of the 200 anniversary of the birth of the composer, the Seym of the Republic of Poland announced 2010 ”The Year of Fryderyk Chopin”. To commemorate such a grand occasion, Poczta Polska prepared a postage stamp featuring the composer’s bust – a fragment of the most famous statue of Fryderyk Chopin.

strona 12


1 kwarta∏ - I quarter

autorka projektu: Marzanna Dàbrowska iloÊç znaczków: 1 w formie bloku wartoÊci: 4,15 z∏ nak∏ad: znaczek w bloku perforowanym 300.000 szt. znaczek w bloku nieperforowanym 110.000 szt. technika druku: offset format znaczka: 39,5 x 31,25 mm format bloku: 90 x 70 mm papier: fluorescencyjny data obiegu: 22 lutego 2010 r.

author of the design: Marzanna Dàbrowska number of stamps: 1 in the form of a sheetlet denomination: PLN 4.15 print run: in a perforated sheet: 300,000 in a non-perforated sheet: 110,000 printing technique: offset stamp size: 39.5 x 31.25 mm sheetlet size: 90 x 70 mm paper: fluorescent date of issue: 22 February 2010

13 strona


strona 14


I kwarta∏ - I quarter

Wielkanoc Âwi´ta Wielkanocne to jedne z najstarszych i najwa˝niejszych Êwiàt chrzeÊcijaƒskich, obchodzone na pamiàtk´ M´ki Paƒskiej i Zmartwychwstania Chrystusa. To czas refleksji, zadumy, ale te˝ radosnej odnowy. Podobnie jak w latach ubieg∏ych Poczta Polska wprowadzi∏a do obiegu dwa znaczki dedykowane Âwi´tom Wielkanocnym. Jeden przedstawia baranka z czerwonà choràgiewkà, na której widnieje z∏oty krzy˝yk- symbol Jezusa Zmartwychwsta∏ego. Baranka stawia si´ zazwyczaj na Êwiàtecznym stole, ma on przypominaç o religijnym znaczeniu Êwiàt. Drugi znaczek przedstawia koszyczek z pisankami – udekorowanymi jajkami powszechnie uznawanymi za symbol ˝ycia.

EasterEaster is one of the oldest and the most important Christian holidays, celebrated to commemorate the Passion of Christ and his Resurrection. It is a time of reflection, reverie, but also joyful renewal. Like in the previous years, Poczta Polska introduced two stamps dedicated to Easter. One of them depicts a ram with a red flag and a golden cross on it, a symbol of Christ’s resurrection. The ram is usually placed on an Easter table, not to forget about the most important message of this special day. The second stamp illustrates a basket with Easter eggs – decorated eggs, which are commonly considered to be a symbol of life.

autor projektów: iloÊç znaczków: wartoÊci: nak∏ad:

Jerzy Pietras 2 1,55 z∏, 2,40 z∏ 1,55 z∏ - 20.000 000 szt. 2,40 z∏ - 2.000 000 szt. technika druku: rotograwiura format znaczka: 25,5 x 31,25 mm papier: fluorescencyjny arkusze sprzeda˝ne: po 100 szt. ka˝dego znaczka data obiegu: 5 marca 2010 r.

author of the design: number of stamps: denomination: print run: printing technique: stamp size: paper: selling sheets: date of issue:

Jerzy Pietras 2 PLN 1.55, PLN 2.40 PLN 1.55 - 20,000,000 PLN 2.40 - 2,000,000 rotogravure 25.5 x 31.25 mm fluorescent 100 of each 5 March 2010

15 strona


Historia polskiej fotografii Fotografia – sztuka powszechnie dziÊ stosowana, bierze swe poczàtki w dawnych wiekach. Genialny Leonardo da Vinci narysowa∏ pierwszy projekt urzàdzenia o nazwie camera obscura. Jednak najwi´kszy jej rozwój by∏ mo˝liwy dopiero w XIX wieku, kiedy to dwóch Francuzów zacz´∏o pracowaç nad otrzymaniem wizerunku „bez pomocy rysowania”. Byli to Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833) oraz Luis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851). Ten fakt uwa˝a si´ za poczàtki fotografii. 31 marca 2010 roku Poczta Polska wprowadzi∏a do obiegu cztery znaczki pocztowe przypominajàce osiàgni´cia nestora polskiej fotografii Jana Bu∏haka (18761950), filozofa, teoretyka fotografii, fotografika, jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku. Na znaczkach przedstawiono fotografie wykonane przez Jana Bu∏haka, prezentujàce: dom Stanis∏awa Staszica na Kanonii w Warszawie, ulic´ Poselskà 16 w Krakowie, sieƒ domu na Starym MieÊcie w Warszawie i kaplic´ Êw. Kazimierza w katedrze w Wilnie.

 H i s t o r y o f Po l i s h P h o t o g r a p h y Photography – art used commonly nowadays which has its beginnings in old centuries. The genius Leonardo Da Vinci drew the first project of a device called camera obscura. Yet, its greatest development was possible in the 19th Century, when two Frenchmen – Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833) and Luis Jacques Mande Daguerre (1787-1851) started working on receiving an image ”without the help of drawing”. This fact is said to be the beginning of photography. On 31st March, 2010, Poczta Polska issued four stamps reminding the achievements of the doyen of Polish photography, Jan Bu∏hak (1876-1950) – a philosopher, theoretician of photography, photographer, one of the most prominent artists of the 20th Century. The stamps illustrate photographs by Jan Bu∏hak, showing: the house of Stanis∏aw Staszic on Kanonia in Warsaw, 16 Poselska Street in Cracow, hallway in a house in the Old Town in Warsaw, St. Casimir’s Chapel in the Vilnius Cathedral.

strona 16


I kwarta∏ - I quarter

autor projektów: Jacek Konarzewski iloÊç znaczków: 4 wartoÊci: 4 x 1,95 z∏ nak∏ad: po 500.000 szt. ka˝dego technika druku: offset format znaczka: 31,25 x 43 mm papier: fluorescencyjny arkusze sprzeda˝ne: po 12 szt. znaczków data obiegu: 31 marca 2010 r.

author of the design: number of stamps: denomination: print run: printing technique: stamp size: paper: selling sheets: date of issue:

Jacek Konarzewski 4 PLN 1.95 of each 500,000 of each offset 31.25 x 43 mm fluorescent 12 stamps per each 31 March 2010

17 strona


20 lat s∏u˝b specjalnych suwerennej RP 1990-2010 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 6 kwietnia 1990 roku, przyjà∏ ustaw´ o powo∏aniu cywilnej s∏u˝by specjalnej pod nazwà Urzàd Ochrony Paƒstwa (UOP). Powierzono jej zadania ochrony bezpieczeƒstwa wewn´trznego i zewn´trznego kraju tak, aby wszystkie dzia∏ania zosta∏y podporzàdkowane interesom demokratycznej Polski. W maju 2002 r. w miejsce UOP utworzono Agencj´ Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego (ABW) – cywilnego urz´du administracji rzàdowej, który przyjà∏ obowiàzki zwiàzane z zapewnieniem stabilnej sytuacji wewn´trznej RP, obserwacji zagro˝eƒ zwiàzanych z rozwojem cyberterroryzmu, eliminowania przest´pczoÊci narkotykowej, zwalczania korupcji osób pe∏niàcych funkcje publiczne, a od 2004 roku równie˝ zwalczania nieprawid∏owoÊci w absorpcji funduszy europejskich. Dla upami´tnienia 20. rocznicy powo∏ania s∏u˝b specjalnych Poczta Polska wyda∏a znaczek, na którym przedstawiono or∏a ze znaku Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i fragment konturu mapy z barwami narodowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

 2 0 Ye a r s o f S p e c i a l S e r v i c e s o f t h e S o v e r e i g n Re p u b l i c o f Po l a n d ( 1 9 9 0 - 2 0 1 0 ) On 6th April, 2010, the Polish parliament passed a bill of establishing civil special forces called the State Security Bureau (UOP). It was given the tasks aiming in preserving the internal and external security, so that all actions are dedicated to the interests of the democratic Poland. In May 2002 UOP was substituted with the Internal Security Agency (ABW) – civil department of governmental administration, which took the tasks of preserving a stable internal situation of the Republic of Poland, monitoring threats connected with the development of cyber – terrorism, eliminating drug – related criminality and corruption among people in fulfilling public functions, and also since 2004 eliminating irregularities in absorbing the European funds. To commemorate the 20th anniversary of establishing special services, Poczta Polska issued a stamp illustrating an eagle from the symbol of the Internal Security Agency and a fragment of a map with the national colors of the Republic of Poland.

strona 18


II kwarta∏ - II quarter

projektant: Jerzy Pietras iloÊç znaczków: 1 wartoÊci: 1,55 z∏ nak∏ad: 300.000 szt. technika druku: offset format znaczka: 31,25 x 43 mm papier: fluorescencyjny arkusze sprzeda˝ne: po 20 szt. znaczków data obiegu: 6 kwietnia 2010 r.

author of the design: number of stamps: denomination: print run: printing technique: stamp size: paper: seeling sheets: date of issue:

Jerzy Pietras 1 PLN 1.55 300,000 offset 31.25 x 43 mm fluorescent 20 stamps per each 6 April 2010

19 strona


strona 20

autorka projektu: iloÊç znaczków: wartoÊci: nak∏ad: technika druku: format znaczka: format bloku: papier: data obiegu:

Marzanna Dàbrowska 1 w formie bloku 3 z∏ 300.000 szt. offset 43 x 31,25 mm 70 x 90 mm fluorescencyjny 7 kwietnia 2010 r.

author of the design: number of stamps: denomination: print run: printing technique: stamp size: sheetlet size: paper: date of issue:

Marzanna Dàbrowska 1 in a sheetlet PLN 3 300,000 offset 43 x 31.25 mm 70 x 90 mm fluorescent 7 April 2010


II kwarta∏ - II quarter

D z i e ƒ Pa m i ´ c i O f i a r Z b r o d n i Ka t y ƒ s k i e j II Wojna Âwiatowa zebra∏a w Polsce wyjàtkowo tragiczne ˝niwo, spowodowa∏a wymordowanie najwartoÊciowszych przedstawicieli Narodu Polskiego. W wyniku napaÊci ZSRR 17 wrzeÊnia 1939 roku na Polsk´ w∏adze radzieckie przystàpi∏y do zaw∏aszczania Ziem Polskich, rozpocz´∏y si´ masowe wywózki i mord ludnoÊci cywilnej, a na mocy decyzji naczelnych w∏adz ZSRR z 5 marca 1940 roku NKWD wymordowa∏o ponad 21 tysi´cy polskich oficerów – jeƒców wojennych. Blisko pó∏ wieku zatajano wiadomoÊci o tej tragicznej historii. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku Michai∏ Gorbaczow przyzna∏, ˝e mordu dokonali Sowieci i przekaza∏ w∏adzom polskim listy przewozowe z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Od tego czasu obchodzony jest Âwiatowy Dzieƒ Ofiar Katynia. Poczta Polska uczci∏a Dzieƒ Pami´ci Ofiar Zbrodni Katyƒskiej wprowadzajàc do obiegu znaczek, na którym przedstawiono fragment krzy˝a z guzików mundurowych, u∏o˝onych na piasku.

 M e m o r y D a y o f V i c t i m s o f t h e Ka t y n M a s s a c r e World War II brought a tragic death-toll to Poland, and a slaughter of the most valuable members of the Polish nation. As a result of the USSR aggression against Poland on 17th September, 1939, the Soviet authorities began the annexation of the Polish lands, mass deportations and murders of civilians. By virtue of the decision of the main authorities of the USSR of 5th March 1940 the NKVD (the People’s Commissariat for Internal Affairs) murdered over 21,000 Polish officers – prisoners of war. For about half a century the information about this tragic history have been concealed. It was only on 13th April, 1990, that Mikhail Gorbachev admitted that the Soviets were guilty of this murder, and he gave the Polish authorities the transportation lists from the camps in Kozielsk, Ostaszków and Starobielsk. Since that day we have celebrated the World Day of Katyn Victims. Poczta Polska commemorated the Memory Day of Victims of the Katyn Massacre by issuing a stamp illustrating a fragment of a cross made of uniform buttons laid on the sand.

21 strona


 w i a t o w a Wy s t a w a F i l a t e l i s t y c z n a „ Po r t u g a l 2 0 1 0 ” Portugalia ma bogatà histori´ filatelistyki, ju˝ od 1853 roku upami´tnia na znaczkach pocztowych histori´ monarchii, histori´ wielkich odkryç geograficznych, ale tak˝e histori´ 100-letniej Republiki Portugalskiej, powsta∏ej w 1910 roku. W∏aÊnie z tej okazji Poczta Portugalska wraz z Federacjà Narodowych Stowarzyszeƒ Filatelistycznych zorganizowa∏a Âwiatowà Wystaw´ Filatelistycznà „Portugal 2010”, która odby∏a si´ w stolicy kraju, Lizbonie. Poczta Polska z okazji ÂWF „Portugal 2010” wyda∏a okolicznoÊciowy znaczek w formie bloku nawiàzujàcy do historii wypraw geograficznych. Znaczek przedstawia Wie˝´ Betlejemskà (Torre de Belem), którà król Manuel I Szcz´Êliwy w 1515 roku poleci∏ wybudowaç u ujÊcia Oceanu Atlantyckiego, dla upami´tnienia ówczesnej pot´gi morskiej Portugalii. Wie˝a ta sta∏a si´ symbolem z∏otego wieku i wielkich odkryç geograficznych, zachowana do dziÊ w stanie nienaruszonym, w 1983 roku zosta∏a wpisana na List´ Âwiatowego Dziedzictwa UNESCO.

 Wo r l d P h i l a t e l i c E x h i b i t i o n ” Po r t u g a l 2 0 1 0 ” Portugal has a rich philatelic tradition, since 1853 it has commemorated on postage stamps the history of its monarchy, the history of great geographical discoveries, and the 100-year history of the Portuguese Republic, established in 1910. On this occasion the Portuguese Post, together with the Association of National Philatelic Societies, organized the PORTUGAL 2010 World Philatelic Exhibition, which took place in the country ’s capital, Lisbon. On account of the PORTUGAL 2010 World Philatelic Exhibition Poczta Polska published an occasional postage stamp in the form of a sheetlet which refers to the history of geographical discoveries. The postage stamp illustrates the Bethlehem Tower (Torre de Belem), which was built in 1515 near the mouth of the Atlantic, by King Manuel I of Portugal to commemorate the power of the Portuguese fleet of that time. The tower became the symbol of the golden age and great geographical discoveries. Preserved intact till today, the tower was in 1983 registered in the UNESCO’s World Heritage List.

strona 22


II kwarta∏ - II quarter

autor projektu: iloÊç znaczków: wartoÊci: nak∏ad: technika druku: format znaczka: format bloku: papier: data obiegu:

Jacek Konarzewski 1 w formie bloku 3 z∏ 300.000 szt. offset 31,25 x 43 mm 90 x 70 mm fluorescencyjny 30 kwietnia 2010 r.

autor of the design: Jacek Konarzewski number of stamps: 1 in the form of a sheetlet denomination: PLN 3 print run: 300,000 printing technique: offset stamp size: 31.25 x 43 mm sheetlet size: 90 x 70 mm paper: fluorescent date of issue: 30 April 2010

23 strona


autor projektu: Maciej J´drysik iloÊç znaczków: 1 wartoÊci: 3 z∏ nak∏ad: 600.000 szt. technika druku: offset format znaczka: 31,25 x 43 mm papier: fluorescencyjny arkusze sprzeda˝ne: po 9 szt. znaczków data obiegu: 5 maja 2010 r.

strona 24

author of the design: Maciej J´drysik number of stamps: 1 denomination: PLN 3 print run: 600,000 printing technique: offset stamp size: 31.25 x 43 mm paper: fluorescent selling sheets: 9 stamps per each date of issue: 5 May 2010


II kwarta∏ - II quarter

Europa Od 1993 roku wszystkie administracje pocztowe zgodnie z ustaleniami krajów – cz∏onków organizacji zrzeszajàcej europejskich pocztowych operatorów publicznych /PostEurop/ wydajà ka˝dego roku znaczki o ustalonej wspólnej tematyce, cieszàcej si´ du˝ym powodzeniem wÊród filatelistów. Dla znaczków cyklu „Europa 2010” zosta∏ przyj´ty temat „Ksià˝ki dla dzieci”. Wiadomo od dawna, ˝e czytanie ksià˝ek wzbogaca osobowoÊç, poszerza wiedz´, a czytanie dzieciom niezb´dne jest dla ich rozwoju, wzbogaca wyjàtkowà wi´ê mi´dzy dzieçmi a rodzicami. Wydany przez Poczt´ Polskà znaczek „Europa 2010” symbolicznie nawiàzuje do g∏ównego bohatera z ksià˝ki Janusza Korczaka „Król MaciuÊ I”.

 Europe Pursuant to the arrangements of the member states of an organisation uniting the European postal public operators /PostEurop/, since 1993 all postal administrations, each year have been issuing stamps on an established common subject matter, which enjoy great popularity among philatelists. A theme ”Books for children” was accepted for the stamp series of ”Europe 2010”. It has been known for a long time that reading books enriches personality, and broadens one’s knowledge; reading to children is necessary for their development, and it also creates a specific bond between a child and the parents. The ”Europe 2010” stamp issued by Poczta Polska is a symbolic reference to the main character of Janusz Korczak’s ”King Matt the First”.

25 strona


autor projektu: Janusz Wysocki iloÊç znaczków: 1 z przywieszkà wartoÊci: 1,95 z∏ nak∏ad: 600.000 szt. technika druku: offset z suchym t∏oczeniem format znaczka: 43 x 31,25 mm papier: fluorescencyjny arkusze sprzeda˝ne: 5 szt. znaczków i 5 przywieszek data obiegu: 18 maja 2010 r.

author of the design: Janusz Wysocki number of stamps: 1 with a tablet denomination: PLN 1.95 print run: 600,000 printing technique: offset with dry pressing stamp size: 43 x 31.25 mm paper: fluorescent selling sheets: 5 stamps and 5 tablets date of issue: 18 May 2010

strona 26


II kwarta∏ - II quarter

 l a d a m i Ka r o l a Wo j t y ∏ y - Wa d o w i c e Wadowice to pi´kne miasto po∏o˝one na po∏udniu Polski, na Pogórzu Âlàskim, nad rzekà Skawà. To miasto o bogatej historii, dziÊ przede wszystkim rozs∏awione, jako dom ojczysty Karola Wojty∏y. W Wadowicach do dziÊ stoi dom zbudowany w 1919 roku, przy ulicy KoÊcielnej 7, gdzie Karol Wojty∏a przyszed∏ na Êwiat 18 maja 1920 roku, obecnie Muzeum Dom Rodzinny Jana Paw∏a II. Dotychczas wydawane znaczki pocztowe dokumentowa∏y okres papieskiej pos∏ugi, przebieg poszczególnych pielgrzymek Karola Wojty∏y do Ojczyzny. „Âladami Karola Wojty∏y – Wadowice” to nowa seria rozpoczynajàca cykl znaczków poÊwi´conych kolejnym etapom ˝ycia Karola Wojty∏y. Ozdobny arkusik przedstawia podobizn´ Karola Wojty∏y z ró˝nych okresów ˝ycia, a w tle fasad´ koÊcio∏a Êw. Piotra Aposto∏a w Wadowicach. KoÊció∏ zosta∏ wybudowany i poÊwi´cony w 1991 roku, jako wotum wdzi´cznoÊci za wybranie Karola Wojty∏y na papie˝a oraz Jego cudowne uratowanie z zamachu na Placu Êw. Piotra w Rzymie dnia 13 maja 1981 roku.

 I n t h e S t e p s o f Ka r o l Wo j t y ∏ a - Wa d o w i c e Wadowice is a beautiful town in the south of Poland, on the Silesian Foothills, upon Skawa river. It is a land of rich history, famous predominantly for being the motherland of Karol Wojty∏a. In Wadowice on 7 KoÊcielna Street, there is still a house, originally built in 1919, where Karol Wojty∏a was born on 18th May, 1920. At present, it houses the John Paul II Family Home Museum. The previous issues of postage stamps documented mainly the life of Karol Wojty∏a after he became the pope, focusing mainly on his pilgrimages to homeland. “In the steps of Karol Wojty∏a – Wadowice” begins a series of stamps dedicated to different periods in the life of Karol Wojty∏a. This small decorative sheet features a likeness of Karol Wojty∏a from different periods in his life with the facade of St. Peter the Apostle’s church, located in Wadowice, in the background. The church was built and blessed in 1991 as a vote of gratitude for electing Karol Wojty∏a the pope, and his miraculous survival from the attempted assassination on St. Peter’s Square in Rome, on 13th May, 1981.

27 strona


7 5 0 - l e c i e m i a s t a Tc z e w a Tczew to jedno z najstarszych miast na Pomorzu Gdaƒskim. Ziemia ta ma bogatà histori´, osadnictwo cz∏owieka si´ga tu czasów sprzed naszej ery, co potwierdzajà bogate znaleziska archeologiczne. Prawa miejskie Tczew otrzyma∏ w 1260 roku z nadania ksi´cia Sambora II. O zamo˝noÊci obywateli miasta decydowa∏o dogodne po∏o˝enie, port rzeczny, w∏asna komora celna na WiÊle, rozwój rzemios∏a i handlu oraz w∏asna mennica. Z okazji jubileuszu nadania praw miejskich miastu Tczew, Poczta Polska wyda∏a znaczek przedstawiajàcy wie˝e mostu drogowego/kolejowego, zbudowanego w latach 1851-1857, na dolnej WiÊle, stanowiàcego fragment wa˝nego w´z∏a komunikacyjnego na trasie Kolei Wschodniej ∏àczàcej Berlin z Królewcem. Most ten by∏ jednym z najd∏u˝szych mostów na Êwiecie (837m), poczàtkowo mia∏ 10 wie˝ i dwie bramy wjazdowe z pi´knymi portalami, dziÊ pozosta∏y tylko 4 wie˝e.

 7 5 0 Ye a r s o f TC Z E W Tczew is one of the oldest city in the Gdansk Pomerania region. It is a land of rich history, and a place where the human settlement reaches the times before our era, which is confirmed by numerous archaeological findings. Tczew was granted civic rights in 1260 by prince Sambor II. The wealth of its citizens was determined by the location; a river port, the town’s own customs chamber on the Vistula river, the development of craft and trade and an own mint. On account of the anniversary of granting civic rights, Poczta Polska issued a stamp illustrating towers of the road/railway bridge, built in 18511857 on lower Vistula, constituting a fragment of a major transport hub on the road of the Eastern Railway, connecting Berlin and Königsberg (Królewiec). It was one of the longest bridges in the world (837m), having initially 10 towers and two entry gates with beautiful portals; only 4 of these towers survived till today.

strona 28


II kwarta∏ - II quarter

autor projektu: iloÊç znaczków: wartoÊci: nak∏ad: technika druku: format znaczka: papier: arkusze sprzeda˝ne: data obiegu:

Andrzej Gosik 1 1,55 z∏ 500.000 szt. rotograwiura 31,25 x 39,50 mm fluorescencyjny po 50 szt. znaczków 27 maja 2010 r.

author of the design: number of stamps: denomination: print run: printing technique: stamp size: paper: selling sheets: date of issue:

Andrzej Gosik 1 PLN 1.55 500,000 rotogravure 31.25 x 39.50 mm fluorescent 50 stamps per each 27 May 2010

29 strona


B e a t y f i k a c j a k s . J e r z e g o Po p i e ∏ u s z k i 6 c z e r w c a 2 0 1 0 r. 1 9 p a ê d z i e r n i k a 2 0 1 0 r. m i n ´ ∏ a 2 6 . r o c z n i c a Ê m i e r c i k s i ´ d z a J e r z e g o Po p i e ∏ u s z k i , D u s z p a s t e r z a Lu d z i Pr a c y, p r z y j a c i e l a „ S o l i d a r n o Ê c i ” , ˝ a r l i w e g o k a z n o d z i e i i p a t r i o t y, k t ó r y z g i n à ∏ m ´ c z e ƒ s k à Ê m i e r c i à w o b r o n i e p r a w d y i w i a r y. D z i a ∏ a l n o Ê ç k s i ´ d z a J e r z e g o , j e g o o d w a ˝ n a p o s t a w a , a p r z e d e w s z y s t k i m g ∏ o s z o n e s ∏ o w o s p o w o d o w a ∏ y, ˝ e s t a ∏ s i ´ c e l e m n i e u s t a n n y c h a t a k ó w w ∏ a d z k o m u n i s t y c z n y c h . Wy n i e s i e n i e k s . J e r z e g o Po p i e ∏ u s z k i n a o ∏ t a r z e o d b y ∏ o s i ´ w D n i u D z i ´ k c z y n i e n i a 6 c z e r w c a 2 0 1 0 r. Wy d a r z e n i e t o Po c z t a Po l s k a u p a m i ´ t n i ∏ a s p e c j a l n à e m i s j à f i l a t e l i s t y c z n à p o Ê w i ´ c o n à b e a t y f i k a c j i k a p ∏ a n a - m ´ c z e n n i k a . Z n a c z e k p r e z e n t u j e p o r t r e t k s . Po p i e ∏ u s z k i n a t l e z a n i k a j à c e g o fragmentu zaproszenia na jednà z odprawianych przez Niego mszy za Ojczyzn´.

 B e a t i f i c a t i o n o f Pr i e s t J e r z y Po p i e l u s z k o on 6th June, 2010 19 October 2009 will see the 26th anniversary of the death of Father Jerzy Popie∏uszko, the Chaplain of the Working People, friend of the „SolidarnoÊç” movement, an ardent preacher and patriot who died a martyr’s death in defence of truth and faith. The work of Father Popie∏uszko, his courageous conduct and, most of all, his teachings, made him a target of persecution for the communist regime. The canonization of priest Jerzy Popieluszko took place on Thanksgiving Day, on 6th June 2010. Poczta Polska commemorated this event by a special philatelic issue dedicated to the beatification of the martyr priest. The stamp illustrates priest Popieluszko against a background of a fading fragment of an invitation to one of his masses for the homeland.

strona 30


II kwarta∏ - II quarter

autor projektu: iloÊç znaczków: wartoÊci: nak∏ad: technika druku: format znaczka: papier: arkusze sprzeda˝ne: data obiegu:

Jacek Konarzewski 1 1,95 z∏ 600.000 szt. offset 43 x 31,25 mm fluorescencyjny po 20 szt. znaczków 6 czerwca 2010 r.

author of the design: number of stamps: denomination: print run: printing technique: stamp size: paper: selling sheets: date of issue:

Jacek Konarzewski 1 PLN 1.95 600,000 offset 43 x 31.25 mm fluorescent 20 stamps per each 6 June 2010

31 strona


autor projektu: iloÊç znaczków: wartoÊci: nak∏ad: technika druku: format znaczka: papier: arkusze sprzeda˝ne: data obiegu:

author of the design: number of stamps: denomination: print run: printing technique: stamp size: paper: selling sheets: date of issue:

Jacek Brodowski 1 1,55 z∏ 400.000 szt. rotograwiura 43 x 31,25 mm fluorescencyjny po 50 szt. znaczków 24 czerwca 2010 r.

Jacek Brodowski 1 PLN 1.55 400,000 rotogravure 43 x 31.25 mm fluorescent 50 stamps per each 24 June 2010

strona 32


II kwarta∏ - II quarter

7 5 0 - l e c i e K l a s z t o r u Po d o m i n i k a ƒ s k i e g o Sióstr Urszulanek w Sieradzu WÊród licznych polskich koÊcio∏ów dominikaƒskich, klasztor w Sieradzu nale˝y do najstarszych. Jest silnie z∏àczony z dziejami miasta, ale te˝ i kraju, mi´dzy innymi: tu szlachta w 1432 roku podj´∏a zobowiàzanie, ˝e „po Êmierci W∏adys∏awa Jagie∏∏y wybrany zostanie na tron syn jego W∏adys∏aw, póêniejszy Warneƒczyk”. Tu te˝ dokonano w 1445 roku elekcji Kazimierza Jagielloƒczyka. Dzi´ki osobowoÊci Matki Urszuli Ledóchowskiej – póêniejszej Êwi´tej, za∏o˝ycielki Zgromadzenia Sióstr Urszulanek – klasztor sta∏ si´ oÊrodkiem ˝ycia duchowego i obywatelskiego. Z okazji jubileuszu klasztoru Poczta Polska wyda∏a znaczek przedstawiajàcy budynek klasztoru i rzeêb´ Chrystusa.

 7 5 0 Ye a r s o f t h e Po s t - D o m i n i c a n Monastery of Ursuline Sisters in Sieradz Among numerous Polish Dominican churches, the Monastery in Sieradz is one of the oldest ones. It is strictly connected with the history of the city, and the whole country, i.e.: here in 1432 the Polish nobility made a commitment that ”after the death of W∏adys∏aw Jagie∏∏o, the next elected king shall be his son, W∏adys∏aw, later called Warneƒczyk”. It was also here that in 1445, Kazimierz Jagielloƒczyk was elected king. Thanks to the personality of Mother Urszula Ledóchowska, later saint, the founder of the recently established Congregation of the Ursulines, the monastery became a centre of spiritual and social life. On account of the jubilee of the monastery, Poczta Polska issued a stamp illustrating the monastery edifice and a sculpture of Christ.

33 strona


autorka projektu: iloÊç znaczków: wartoÊci: nak∏ad: technika druku: format znaczka: format bloku: papier: data obiegu:

Marzanna Dàbrowska 1 w formie bloku 8,30 z∏ 400.000 szt. rotograwiura 60 x 43 mm 116 x 82 mm fluorescencyjny 15 lipca 2010 r.

author of the design: Marzanna Dàbrowska number of stamps: 1 in a sheetlet denomination: PLN 8.30 print run: 400,000 printing technique: rotogravure stamp size: 60 x 43 mm sheetlet size: 116 x 82 mm paper: fluorescent date of issue: 15 July 2010

strona 34


III kwarta∏ - III quarter

600-lecie Bitwy pod Grunwaldem Stoczona 15 lipca 1410 roku Bitwa pod Grunwaldem by∏a jednà z najwi´kszych bitew w historii Êredniowiecznej Europy. Na polach w pobli˝u Grunwaldu walczy∏o wówczas kilkadziesiàt tysi´cy si∏ zbrojnych. Wojska królewskie, choràgwie: Polskie, Litewskie, Ruskie, Mo∏dawskie, Czeskie, Tatarskie star∏y si´ z si∏ami Zakonu Krzy˝ackiego wspomaganego przez rycerstwo zachodnioeuropejskie. Bitwa pod dowództwem króla Polski W∏adys∏awa Jagie∏∏y zakoƒczy∏a si´ zwyci´stwem wojsk polsko-litewskich i pogromem si∏ krzy˝ackich, co zawa˝y∏o nie tylko na dziejach Polski, ale i ówczesnej Europy. Jubileusz 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem Poczta Polska uczci∏a emitujàc znaczek w formie bloku przedstawiajàcy reprodukcj´ obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”.

 600th Anniversary of the Battle of Grunwald The battle of Grunwald, one of the greatest battles in the history of Medieval Europe, took place on 15th July, 1410. On that day tens of thousands of armed forces were engaged in combat on the fields near Grunwald. The king’s armies, the flags: Polish, Lithuanian, Russian, Moldavian, Czech, Tatar stood against the forces of the Teutonic Order supported by the West European knighthood. The battle under the command of the Polish King W∏adys∏aw Jagie∏∏o ended with the victory of the Polish-Lithuanian armies and a crushing defeat of the Teutonic Order, which influenced not only the history of Poland but also the whole Europe. The jubilee of the 600th anniversary of the Battle of Grunwald was commemorated by Poczta Polska by issuing a stamp in a sheetlet illustrating a reproduction of Jan Matejko’s painting ”The Battle of Grunwald”.

35 strona


autorka projektu: Marzanna Dàbrowska iloÊç znaczków: 1 wartoÊci: 4,15 z∏ nak∏ad: wielomilionowy, powtarzalny technika druku: rotograwiura format znaczka: 31,25 x 25,5 mm papier: fluorescencyjny arkusze sprzeda˝ne: po 100 szt. znaczków data obiegu: 10 sierpnia 2010 r.

strona 36

author of the design: number of stamps: denomination: print run: printing technique: stamp size: paper: selling sheets: date of issue:

Marzanna Dàbrowska 1 PLN 4.15 millions, repeatable rotogravure 31.25 x 25.5 mm fluorescent 100 stamps per each 10 August 2010


III kwarta∏ - III quarter

Kwiaty i owoce Kolejny znaczek z serii obiegowej „Kwiaty i owoce” prezentuje kwiaty niezapominajki. Niezapominajka to rodzaj roÊliny nale˝àcej do grupy ogórecznikowatych, liczàcej oko∏o 50 gatunków, z kwiatostanem niebieskim, ró˝owym, ˝ó∏tym i bia∏awym. Bylina ta wyst´puje w stanie dzikim w Europie, ale tak˝e w innych cz´Êciach Êwiata o umiarkowanym klimacie. T´ ma∏à roÊlin´ ozdobnà mo˝na spotkaç na ∏àkach, w ogródkach, a tak˝e w doniczkach balkonowych. Niezapominajka symbolizuje pami´ç. T´ cech´ opisujà stare legendy, których wiele zachowa∏o si´ w mitologii germaƒskiej. Wed∏ug jednej z nich ma∏e niebieskie kwiatki zawo∏a∏y „nie zapomnijcie o nas” za odchodzàcymi z Raju Adamem i Ewà. W polskiej kulturze ludowej kwiat niezapominajki jest motywem haftów, wycinanek i wierszyków.

 F l o w e r s a n d Fr u i t s The next stamp from the circulating series ”Flowers and Fruits” presents forget-me-nots- flowers belonging to the borage plant family which contains over 50 species with blue, pink, yellow and whitish inflorescence. This perennial plant appears in the wild in Europe, but also in other parts of the world which have a temperate climate. This small decorative plant can be found on meadows, in gardens or even in balcony flowerpots. Forget-me-nots symbolize memory. This feature is described in old legends, much of which have preserved in Germanic mythology. According to one of the stories the small blue flowers cried ”forget us not” after Adam and Eve leaving Eden. In Polish folk tradition forget-me-nots are motifs for embroidering, cut-outs and rhymes.

37 strona


100-lecie harcerstwa polskiego Jednym z twórców polskiego harcerstwa by∏ Andrzej Juliusz Ma∏kowski (1888 – 1919), dzia∏acz organizacji niepodleg∏oÊciowych. W 1909 roku dosta∏ do przet∏umaczenia podr´cznik genera∏a armii brytyjskiej, twórcy skautingu Roberta Baden-Powella (1857-1941) – „Scouting for boys”. Po zapoznaniu si´ z jego treÊcià uzna∏, ˝e polskiej m∏odzie˝y potrzebna jest taka organizacja, która by∏aby szko∏à wychowania obywatelskiego, rozwijania zdrowia, sprawnoÊci jednostki oraz jej wartoÊci spo∏ecznej w codziennej s∏u˝bie. W 1910 roku Andrzej Ma∏kowski powo∏a∏ rozkazem pierwsze dru˝yny skautowe na Ziemiach Polskich. Istot´ ró˝nicy pomi´dzy skautingiem Baden-Powella a polskim harcerstwem, powstajàcym w Polsce rzàdzonej przez zaborców, Andrzej Ma∏kowski okreÊli∏ s∏owami: „Harcerstwo to skauting plus niepodleg∏oÊç”. Znaczek upami´tniajàcy 100-lecie harcerstwa polskiego przedstawia na tle Êciany lasu grup´ harcerzy pokazujàcych za pomocà kodu flagowego wyrazy: STO LAT.

 1 0 0 Ye a r s o f t h e Po l i s h S c o u t A s s o c i a t i o n One of the founders of the Polish Scout Association was an activist of independence organizations, Andrzej Juliusz Ma∏kowski (1888-1919). In 1909 he was given a task to translate a textbook, by a British army ’s General the founder of scouting Robert Baden-Powell (1857-1941), entitled ”Scouting for boys”. Having read the book, Ma∏kowski decided that the Polish youth needed such an organization which would be a school of civil education, health improvement, individual’s fitness and one’s social value in everyday service. In 1910 Andrzej Ma∏kowski called by order the first scout teams on Polish lands. The core difference between the scouting of Baden-Powell and the Polish Scout Association created in Poland ruled by invaders is described in the words of Andrzej Ma∏kowski: ”The Polish Scout Association is scouting plus independence”. The stamp commemorating the 100 years of the Polish Scout Association illustrates a forest background and a group of scouts using a flag-code saying: 100 YEARS.

strona 38


III kwarta∏ - III quarter

autorka projektu: Ma∏gorzata Osa iloÊç znaczków: 1 wartoÊci: 1,95 z∏ nak∏ad: 400.000 sztuk technika druku: rotograwiura format znaczka: 31,25 x 43 mm papier: fluorescencyjny arkusze sprzeda˝ne: po 50 szt. znaczków data obiegu: 17 sierpnia 2010 r.

author of the design: number of stamps: denomination: print run: printing technique: stamp size: paper: selling sheets: date of issue:

Ma∏gorzata Osa 1 PLN 1.95 400,000 rotogravure 31.25 x 43 mm fluorescent 50 stamps per each 17 August 2010

39 strona


autorka projektu: Agnieszka Sobczyƒska iloÊç znaczków: 1 wartoÊci: 3,75 z∏ nak∏ad: 450.000 szt. technika druku: offset z suchym t∏oczeniem format znaczka: 43 x 31,25 mm papier: fluorescencyjny arkusze sprzeda˝ne: po 20 szt. znaczków data obiegu: 31 sierpnia 2010 r.

author of the design: Agnieszka Sobczyƒska number of stamps: 1 denomination: PLN 3.75 print run: 450,000 printing technique: offset with dry pressing stamp size: 43 x 31.25 mm paper: fluorescent selling sheets: 20 stamps per each date of issue: 31 August 2010

strona 40


III kwarta∏ - III quarter

30.rocznica powstania NSZZ „SolidarnoÊç” Niezale˝ny Samorzàdny Zwiàzek Zawodowy „SolidarnoÊç” to wielka si∏a powsta∏a z ma∏ych grup aktywnych Polaków, którzy nie chcieli dawaç przyzwolenia komunistycznej w∏adzy na ograniczanie suwerennoÊci Polski i podstawowych praw cz∏owieka. Do pierwszego powa˝nego sprzeciwu wobec w∏adz PRL dosz∏o w 1956 roku, potem w 1970 i 1976 roku. W lipcu 1980 roku przy kolejnych podwy˝kach cen artyku∏ów niezb´dnych do ˝ycia, robotnicy Stoczni im. Lenina, postanowili protestowaç i postawiç ˝àdania. Do∏àczyli do nich robotnicy z zak∏adów innych regionów, rozpocz´∏y si´ masowe strajki. W∏adze postulaty robotników traktowa∏y, jako zagro˝enie dla istniejàcego re˝imu, jednak skonsolidowane dzia∏ania robotników ju˝ nie mog∏y byç d∏u˝ej lekcewa˝one – negocjacje przynios∏y ust´pstwa ze strony rzàdowej. 10 listopada 1980 roku Niezale˝ny Samorzàdny Zwiàzek Zawodowy „SolidarnoÊç” z Lechem Wa∏´sà na czele zosta∏ zarejestrowany. Znaczek emitowany w zwiàzku z 30. rocznicà powstania NSZZ „SolidarnoÊç” przedstawia portret przywódcy Zwiàzku na tle portowych dêwigów.

 30th Anniversary of the Creation of NSZZ “SolidarnoÊç” The Independent Self-Governing Trade Union ”SolidarnoÊç” is a great force established from small groups of active Poles, who did not want to give the communist authorities the permission to limit the sovereignty of Poland and basic human rights. The first serious opposition against the authorities of the Polish People’s Republic took place in 1956, and then in 1970 and 1976. In July 1980 after the next price rise of basic goods, the workers of the Lenin Shipyard decided to protest and present their demands. They were joined by workers from other facilities from different regions of the country and mass strikes began. The postulates of the workers were perceived by authorities as a threat to the existing regime, however, united actions of the workers could no longer be disregarded – the negotiations brought concessions from the government. On 10th November, 1980, the Independent Self-Governing Trade Union ”SolidarnoÊç” ahead with Lech Wa∏´sa was finally registered. The stamp issued on the occasion of the 30th anniversary of the creation of NSZZ ”SolidarnoÊç” illustrates the leader of the Union against a background of shipyard’s cranes.

41 strona


M i n e r a ∏ y Po l s k i WÊród kilku tysi´cy minera∏ów wyst´pujàcych w przyrodzie, oko∏o 250 ma znaczenie gospodarcze, a w tym a˝ 100 ma „polskie korzenie”. Do minera∏ów zalicza si´ substancje i ich roztwory sta∏e, bez wzgl´du na postaç i faz´. Wydobywane i przetwarzane, stanowià cenny surowiec wykorzystywany w wielu dziedzinach przemys∏owych, ale te˝ w przemyÊle jubilerskim do wykonywania wspania∏ych przedmiotów, niekiedy wr´cz dzie∏ sztuki. W Polsce istniejà bogate z∏o˝a minera∏ów, kamieni szlachetnych i ozdobnych. 3 wrzeÊnia 2010 r. Poczta Polska wprowadzi∏a do obiegu cztery znaczki pocztowe, na których przedstawiono minera∏y Polski: sfaleryt, gips, agat, chryzopraz, pochodzàce ze zbiorów Muzeum Geologicznego Paƒstwowego Instytutu Geologicznego.

 M i n e r a l s o f Po l a n d Among a few thousand minerals in nature, about 250 are of economic importance, and 100 of them have Polish origin. Minerals include substances and their solid solutions, no matter the form and phase. Extracted and processed they constitute a valuable resource used in numerous industrial branches, but also in jewellery to create magnificent items, sometimes even works of art. Poland has rich deposits of minerals, precious and decorative stones. On 3rd September, 2010, Poczta Polska issued four stamps illustrating Polish minerals: sphalerite, gypsum, agate, chrysoprase from the collection of the Geological Museum of the Polish Geological Institute.

strona 42


III kwarta∏ - III

quarter

autorka projektów: Anna Niemierko iloÊç znaczków: 4 wartoÊci: 1,55 z∏, 1,95 z∏, 2,40 z∏, 3,00 z∏ nak∏ad: po 600.000 szt. ka˝dego znaczka technika druku: offset format znaczka: 43 x 31,25 mm papier: fluorescencyjny arkusze sprzeda˝ne: po 12 szt. znaczków data obiegu: 3 wrzeÊnia 2010 r.

author of the design: Anna Niemerko number of stamps: 4 denomination: PLN 1.55, 1.95, 2.40, 3.00 print run: 600,000 of each printing technique: offset stamp size: 43 x 31.25 mm paper: fluorescent selling sheets: 12 stamps per each date of issue: 3 September 2010

43 strona


autor projektu: iloÊç znaczków: wartoÊci: nak∏ad: technika druku: format znaczka: papier: arkusze sprzeda˝ne: data obiegu:

Maciej J´drysik 1 1,95 z∏ 1.000.000 szt. rotograwiura 31,25 x 39,5 mm fluorescencyjny po 6 znaczków w parkach tete-beche 9 paêdziernika 2004 r.

author of the design: Maciej J´drysik number of stamps: 1 denomination: PLN 1.95 print run: 1,000,000 psc printing technique: rotogravure stamp size: 31.25 x 39.5 mm paper: fluorescent selling sheets: 6 stamps in tete-beche pairs date of issue: 9 October 2010

strona 44


IV kwarta∏ - IV quarter

 w i a t o w y D z i e ƒ Po c z t y Na pamiàtk´ powstania w 1874 roku Âwiatowego Zwiàzku Pocztowego (UPU), 9 paêdziernika ka˝dego roku spo∏ecznoÊç pocztowa obchodzi Âwiatowy Dzieƒ Poczty, aby przypominaç znaczenie i rol´ globalnej komunikacji pocztowej obejmujàcej nie tylko kraje, lecz ca∏e kontynenty. W wyniku rozwoju nowych technologii, uwarunkowaƒ gospodarczych, ale i politycznych, powstajà coraz to nowe wyzwania, które Poczta w swych dzia∏aniach stara si´ rozwiàzywaç zgodnie z oczekiwaniami klientów. Od 1986 roku Poczta Polska wydaje zalecane przez Âwiatowy Zwiàzek Pocztowy znaczki pocztowe emisji „Âwiatowy Dzieƒ Poczty ” w∏àczajàc si´ w popularyzacj´ corocznych obchodów, a znacznie wczeÊniej, bo od 1956 roku znaczki emisji „Dzieƒ Znaczka” przyczyniajàce si´ do rozwoju filatelistyki wÊród m∏odzie˝y. Wiele z nich by∏o uznanych, jako ma∏e dzie∏a sztuki, a Poczta Polska by∏a wyró˝niana licznymi mi´dzynarodowymi nagrodami w dziedzinie sztuki filatelistycznej. Znaczek emitowany w 2010 r. w zwiàzku z obchodami Âwiatowego Dnia Poczty przedstawia piramid´ sk∏adajàcà si´ z szeÊciu pocztowców, symbolizujàcà koniecznoÊç uczestnictwa wielu partnerów w procesie przekazywania przesy∏ek.

 Wo r l d D a y o f Po s t To commemorate the establishment of the Universal Post Union (UPU) in 1874, each year, on 9th October, 2010, the postal society celebrates the World Day of Post to remind the role and the importance of the global postal communication embracing not only countries but whole continents. In consequence of the development of new technologies, economic but also political conditioning, new and new challenges are arising. Poczta Polska aims to overcome them in accordance with the clients’ expectations. Since 1986 Poczta Polska has been issuing stamps, recommended by the Universal Post Union, from the issue “World Day of Post” to join the popularization of the yearly celebrations, and even earlier - since 1956 - the stamps from the “Day of the Stamp” issue popularizing philately among young people. Many of them were considered small works of art, and Poczta Polska received many international awards in the field of philatelic art. The stamp issued in 2010 on the occasion of the World Day of Post illustrates a pyramid of six postmen, symbolizing the necessity of participation of many partners in the process of delivering a package.

45 strona


S t o l i c e Pa ƒ s t w U n i i E u r o p e j s k i e j Od 2005 roku poczty krajów europejskich wydajà znaczki pocztowe przedstawiajàce najciekawsze obiekty architektoniczne stolic paƒstw Unii Europejskiej. Ta pi´kna kolekcja wydawana przez wiele krajów, mo˝e u∏atwiç m∏odym filatelistom rozpocz´cie nowego ciekawego zbioru. Na zakoƒczenie tej serii, Poczta Polska wprowadzi∏a do obiegu dwa znaczki pocztowe, na których przedstawi∏a wizytówki stolic najm∏odszych cz∏onków Unii Europejskiej: Bu∏garii – cerkiew Aleksandra Newskiego w Sofii i Rumunii – Ateneum Rumuƒskie w Bukareszcie.

 Capital Cities of EU States Since 2005 the posts of the European countries have been issuing stamps presenting the most interesting architectural objects of the capital cities of the European Union states. This beautiful collection, issued by many countries, may help young philatelists in establishing their own new interesting collection. For the final part of this series, Poczta Polska issued two stamps illustrating showpieces of the capitals of the youngest members of EU: Bulgaria – Alexander Nevsky Cathedral in Sofia, and Romania – Romanian Athenaeum in Bucharest.

strona 46


IV kwarta∏ - IV quarter

autorka projektów: Magdalena B∏a˝ków iloÊç znaczków: 2 wartoÊci: 1,95 z∏, 3 z∏ nak∏ad: po 500.000 szt. technika druku: offset format znaczka: 39,5 x 31,25 mm papier: fluorescencyjny arkusze sprzeda˝ne: po 20 szt. znaczków data obiegu: 24 paêdziernika 2010 r.

author of the design: number of stamps: denomination: print run: printing technique: stamp size: paper: selling sheets: date of issue:

Magdalena B∏a˝ków 2 PLN 1.95, 3.00 500,000 of each offset 39.5 x 31.25 mm fluorescent 20 of each 24 October 2010

47 strona


autorka projektu: Marzanna Dàbrowska iloÊç znaczków: 1 wartoÊç: A nak∏ad: powtarzalny technika druku: offset format znaczka: 31,25 x 43 mm papier: fluorescencyjny arkusze sprzeda˝ne: po 8 znaczków i 8 przywieszek do personalizacji data obiegu: 29 paêdziernika 2010 r.

author of the design: Marzanna Dàbrowska number of stamps: 1 denomination: A print run: repeatable printing technique: offset stamp size: 31.25 x 43 mm paper: fluorescent selling sheets: 8 stamps and 8 tablets for personalization date of issue: 29 October 2010

strona 48


IV kwarta∏ - IV quarter

Znaczek do personalizacji Znaczek personalizowany to us∏uga, którà Poczta Polska oferuje swoim klientom od 2005 roku. Znaczki majà specjalnà przywieszk´ do personalizacji, przeznaczonà do druku obrazu zaproponowanego przez klienta zamawiajàcego znaczek. 29 paêdziernika 2010 r. Poczta Polska rozszerzy∏a ofert´ znaczków personalizowanych i wprowadzi∏a do obiegu nowy wzór znaczka z ornamentalnym oznaczeniem literowym „A”. Dotychczasowe wzory zwiàzane by∏y z okazjonalnymi wydarzeniami ˝ycia prywatnego: urodziny, Êlub, walentynki. Projekt znaczka z literà „A” stwarza mo˝liwoÊç wykorzystania tej emisji równie˝ przy innych okazjach, m.in. przez firmy i instytucje, jako element w∏asnych dzia∏aƒ promocyjnych.

 T h e S t a m p f o r Pe r s o n a l i z a t i o n The personalized stamp is a service offered by Poczta Polska to its clients since 2005. The stamps have a special tablet for personalization, dedicated for the print of a picture proposed by the client ordering the stamp. On 29th October, 2010, Poczta Polska expanded its offer of personalized stamps and introduced a new pattern for stamps with an ornament letter designation ”A”. The previous patterns were connected with occasional events from private lives: birthdays, weddings, Valentine’s Day. The project of the stamp with the ”A” letter gives an opportunity to use this issue also in other occasions, i.e. by companies and institutions or as elements of one’s own promotion campaigns.

49 strona


100-lecie Widzewa ¸ódê Rok 1910 uwa˝a si´ za dat´ powstania na terenie Widzewa stowarzyszenia pi∏karskiego pod nazwà Towarzystwo Mi∏oÊników Rozwoju Fizycznego (TMRF). Po odzyskaniu niepodleg∏oÊci, w miejsceTMRF powo∏ano Robotnicze Towarzystwo Sportowe Widzew (1922 rok), którego celem mia∏o byç „szerzenie wÊród mas pracujàcych idei kultury fizycznej i çwiczeƒ cielesnych”. Liczne gwiazdy polskiej, ale i europejskiej pi∏ki no˝nej wywodzà si´ z tego Êrodowiska: Józef M∏ynarczyk, Roman Wójcicki, Wac∏aw Gapiƒski, Henryk Bolesta, Franciszek Smuda, Zbigniew Boniek, W∏odzimierz Smolarek, W∏adys∏aw ˚muda. Wielu z nich swoje najwi´ksze sukcesy osiàga∏o z Widzewem, b´dàc wówczas autentycznymi bohaterami dla ca∏ej pi∏karskiej Polski, a dziÊ stajàc si´ legendami najwi´kszych sukcesów polskiej pi∏ki. 100-lecie klubu Widzew ¸ódê Poczta Polska uhonorowa∏a wydaniem znaczka, na którym przedstawiono sylwetk´ pi∏karza oddajàcego strza∏.

 1 0 0 Ye a r s o f W i d z e w ¸ ó d ê The year 1910 is said to be the date of the establishment of the football association in Widzew called the Physical Development Enthusiasts Association (TMRF). After regaining the independence, TMRF was substituted with the Workers Sport Association Widzew (1922), which aimed in ”popularizing the idea of physical culture and body workout among working masses”. Many stars of Polish and European football come from this society: Józef M∏ynarczyk, Roman Wójcicki, Wac∏aw Gapiƒski, Henryk Bolesta, Franciszek Smuda, Zbigniew Boniek, W∏odzimierz Smolarek, W∏adys∏aw ˚muda. Many of them achieved their greatest successes with Widzew club, being, in the same time, authentic heroes for the whole Polish football, and now, becoming legends of the biggest victories in Polish football history. 100 years of Widzew ¸ódê was commemorated by Poczta Polska by issuing a stamp illustrating a football player shooting to score a goal.

strona 50


IV kwarta∏ - IV quarter

autor projektu: Janusz Wysocki iloÊç znaczków: 1 wartoÊci: 1,55 z∏ nak∏ad: 500.000 szt. technika druku: rotograwiura format znaczka: 39,5 x 31,25 mm papier: fluorescencyjny arkusze sprzeda˝ne: po 50 szt. znaczków data obiegu: 5 listopada 2010 r.

author of the design: Janusz Wysocki number of stamps: 1 denomination: PLN 1.55 print run: 500,000 printing technique: rotogravure stamp size: 39.5 x 31.25 mm paper: fluorescent selling sheets: 50 stamps per each date of issue: 5 November 2010

51 strona


150. rocznica urodzin I g n a c e g o J a n a Pa d e r e w s k i e g o Ignacy Jan Paderewski urodzi∏ si´ w 1860 roku w Kury∏ówce na Podolu, w rodzinie o patriotycznych tradycjach – jego ojciec by∏ uczestnikiem Powstania Styczniowego. Du˝y wp∏yw na wychowanie Ignacego Jana Paderewskiego mia∏ jego nauczyciel, by∏y powstaniec listopadowy Micha∏ Babiƒski. Wielowymiarowa dzia∏alnoÊç Paderewskiego, jako kompozytora i pianisty, a zarazem polityka i wielkiego m´˝a stanu wyró˝nia∏a go spoÊród grona najwi´kszych osobowoÊci Êwiata kultury i polityki. Jego recitale zaszczyca∏y swà obecnoÊcià koronowane g∏owy oraz wielcy politycy, wÊród których mia∏ wielu przyjació∏. By∏ artystà najlepiej op∏acanym, po˝àdanym przez t∏umy s∏uchaczy najs∏ynniejszych sal koncertowych. W uznaniu zas∏ug artystycznych i patriotycznych oraz ze wzgl´du na hojnoÊç dla Êrodowisk twórczych i intelektualnych Ignacy Jan Paderewski otrzyma∏ wiele presti˝owych odznaczeƒ mi´dzy innymi: Or∏a Imperium Brytyjskiego, Francuskà Legi´ Honorowà, Wielkà Wst´g´ Orderu Or∏a Bia∏ego, Order Polonia Restituta i poÊmiertnie Krzy˝ Virtuti Militari. Poczta Polska z okazji 150. rocznicy urodzin tego wielkiego m´˝a stanu wyda∏a znaczek, na którym przedstawiono portret Ignacego Jana Paderewskiego z 1937 r., p´dzla Tadeusza Styki.

 150th Anniversary o f t h e B i r t h o f I g n a c y J a n Pa d e r e w s k i Ignacy Jan Paderewski was born in 1860 in Kury∏ówka in Podole, in a family of patriotic traditions – his father took part in the January Uprising. Paderewski’s education was strongly influenced by his teacher, former November insurrectionist, Micha∏ Babiƒski. Paderewski’s rich activity, as a composer and pianist, but also as a politician and great statesman distinguished him from the circle of most renown personas from the world of culture and politics. His recitals were honored by crowned heads and influential politicians, among which Paderewski had many friends. He was the best paid artist, desired by crowds of the most famous concert halls. In appreciation of his artistic and patriotic merits and his generosity for the artistic and intellectual societies, Ignacy Jan Paderewski received many prestigious decorations i.e.: British Empire’s Eagle, French Legion of Honor, Grand Ribbon of the Order of the White Eagle, Order of Polonia Restituta, and post mortem Virtuti Militari Cross. On the occasion of the 150th anniversary of the birth of this great statesman, Poczta Polska issued a stamp illustrating a portrait of Ignacy Jan Paderewski of 1937 by Tadeusz Styka.

strona 52


IV kwarta∏ - IV quarter

autorka projektu: Marzanna Dàbrowska iloÊç znaczków: 1 wartoÊci: 3 z∏ nak∏ad: 600.000 szt. technika druku: offset format znaczka: 31,25 x 43 mm papier: fluorescencyjny arkusze sprzeda˝ne: po 12 szt. znaczków data obiegu: 18 listopada 2010 r.

author of the design: Marzanna Dàbrowska number of stamps: 1 denomination: PLN 3 print run: 600,000 printing technique: offset stamp size: 31.25 x 43 mm paper: fluorescent selling sheets: 12 stamps per each date of issue: 18 November 2010

53 strona


autor projektów: Jacek Brodowski iloÊç znaczków: 2 wartoÊci: 1,55 z∏, 2,40 z∏ nak∏ad: 1,55 z∏ - 29.000.000 szt. 2,40 z∏ - 3.000.000 szt. technika druku: rotograwiura format znaczka: 31,25 x 25,5 mm papier: fluorescencyjny arkusze sprzeda˝ne: po 100 szt. znaczków data obiegu: 27 listopada 2010 r.

strona 54

author of the design: Jacek Brodowski number of stamps: 2 denomination: PLN 1.55, 2.40 print run: PLN 1.55 - 26,000,000 2.40 - 3,000,000 printing technique: rotogravure stamp size: 31.25 x 25.5 mm paper: fluorescent selling sheets: 100 of each date of issue: 27 November 2010


IV kwarta∏ - IV quarter

Bo˝e Narodzenie Bo˝e Narodzenie to czas wyjàtkowy, od wieków prze˝ywany i rejestrowany w piÊmiennictwie, w malarstwie, rzeêbie i w ró˝norodnych formach sztuki ludowej. Czas ten poprzedza adwent (40 dniowy post) przeznaczony na duchowe przygotowanie si´ do przyjÊcia na Êwiat Dzieciàtka Jezus. Mimo up∏ywu czasu i wielkich zmian cywilizacyjnych, ta tradycja jest ciàgle ˝ywa, mocno osadzona w kulturze naszego ludu. W wieczór wigilijny, gdy na niebie pojawia si´ pierwsza, jasna gwiazdka zwana Gwiazdà Betlejemskà w wyjàtkowej atmosferze zasiadamy z najbli˝szymi do sto∏u zastawionego tradycyjnymi potrawami, ∏amiemy si´ op∏atkiem, który przypomina nam ∏amanie chleba – symboliczny gest wspólnoty z samych poczàtków chrzeÊcijaƒstwa, sk∏adamy sobie ˝yczenia i Êpiewamy wspólnie kol´dy.

 Christmas Christmas is a special time, celebrated and recorded for centuries in writing, painting and various forms of folk art. This time is preceded by the Advent (40 days of fasting) devoted to spiritual preparations for the birth of Baby Jesus. Despite the passage of time and great civilization changes, this tradition is still living, strongly rooted in the culture of our nation. On Christmas Eve, when the first shiny star, called the Star of Bethlehem, appears in the sky, in this very special atmosphere we join our relatives at the table filled with traditional meals, share wafers, which reminds us of sharing the bread - a symbolic gesture of community from the very beginnings of Christianity, we also sing carols and wish each other all the best.

55 strona


autor projektu: Jan Konarzewski iloÊç znaczków: 1 wartoÊci: A nak∏ad: wielomilionowy, powtarzalny technika druku: rotograwiura format znaczka: 31,25 x 25,5 mm papier: fluorescencyjny arkusze sprzeda˝ne: po 100 szt. znaczków data obiegu: 30 grudnia 2010 r.

strona 56

author of the design: number of stamps: denomination: print run: printing technique: stamp size: paper: selling sheets: date of issue:

Jan Konarzewski 1 A millions, repeatable rotogravure 31.25 x 25.5 mm fluorescent 100 of each 30 December 2010


IV kwarta∏ - IV quarter

Ko c h a m C i ´ 30 grudnia 2010 roku Poczta Polska wprowadzi∏a do obiegu kolejny znaczek pocztowy z serii „Kocham Ci´”. W poprzednich latach znaczki te wydawane by∏y przy okazji walentynek. Forma tych emisji jest lekka i pogodna, stàd znaczki cieszà si´ ogromnà popularnoÊcià. Prezentowany znaczek przedstawia kolorowy napis „Kocham Ci´” na tle niebieskich chmurek, które znamy z dzieci´cych rysunków. Napis otoczony jest symbolicznym sercem utworzonym ze smugi kondensacyjnej powstajàcej za samolotem. Wydany w Êrodku zimy weso∏y w swoim charakterze znaczek, na pewno sprawi, ˝e wyra˝ane w listach czy na kartkach s∏owa sympatii b´dà jeszcze bardziej ciep∏e i radosne dla ich adresatów.

 I L o v e Yo u On 30th December, 2010, Poczta Polska issued the next stamp from the series ”I love you”. In the previous years, these stamps were issued on the occasion of Saint Valentine’s Day. The form of these issues is light and cheerful, which is the reason why they are so popular. The presented stamp illustrates a colorful sign ”I love you” against a background of blue clouds, known from the children’s drawings. The sign is surrounded by a symbolic heart made of a contrail left by an airplane. This cheerful stamp, issued in the middle of winter, will surely make words of affection in letters or postcards even warmer and happier for its addressees.

57 strona


N A G R O D Z O N E P O L S K I E Z N AC Z K I P O C Z T O W E Po l s k i z n a c z e k p o c z t o w y n a j p i ´ k n i e j s z y n a Ê w i e c i e ! Polski znaczek pocztowy po raz kolejny zosta∏ uznany za najpi´kniejszy na Êwiecie. Konkurs na najpi´kniejsze dzie∏o sztuki filatelistycznej odby∏ si´ w Asiago pod patronatem prezydenta W∏och. Zwyci´ski znaczek „Kocham Ci´” wydany zosta∏ z okazji Âwi´ta Zakochanych. Na znaczku projektantka Magdalena B∏a˝ków przedstawi∏a czterolistnà koniczyn´ – synonim szcz´Êcia i pomyÊlnoÊci. Poczcie Polskiej, jako jedynemu operatorowi, w czterdziestoletniej historii nagrody Asiago przyznano ten tytu∏ drugi raz z rz´du. W 2009 roku, wygra∏ znaczek upami´tniajàcy sesj´ plenarnà stowarzyszenia PostEurop, która odby∏a si´ w styczniu 2008 roku w Krakowie.

Po l s k i z n a c z e k n a g r o d z o n y w B r a z y l i i Znaczek Poczty Polskiej „65. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego”, wyprodukowany przez Polskà Wytwórni´ Papierów WartoÊciowych, zwyci´˝y∏ na mi´dzynarodowym konkursie Stowarzyszenia Rzàdowych Producentów Znaczków Pocztowych w kategorii technik kombinowanych. Autorem projektu zwyci´skiej emisji jest artysta plastyk Pawe∏ Myszka, natomiast autorem rytu jest Przemys∏aw Krajewski. Na znaczku znajduje si´ p∏onàcy Prudential – najwy˝szy w ówczesnej Warszawie, drugi pod wzgl´dem wysokoÊci w Europie, budynek angielskiego towarzystwa ubezpieczeniowego. Najlepsza na Êwiecie emisja o tematyce religijnej.

Znaczek „25. rocznica Êmierci ks. Jerzego Popie∏uszki” to najlepsza na Êwiecie emisja o tematyce religijnej wydana w 2009 roku, tak zdecydowa∏o Jury Mi´dzynarodowego Konkursu „Premio internazionale d’arte filatelica San Gabriele” og∏oszonego we w∏oskiej miejscowoÊci Legnago. Zwyci´ski znaczek zosta∏ wyemitowany przez Poczt´ Polskà w rocznic´ Êmierci kap∏ana „SolidarnoÊci”. Na znaczku artysta plastyk Marzanna Dàbrowska przedstawi∏a portret ksi´dza Jerzego Popie∏uszki. Uwag´ odbiorcy skupia spojrzenie kap∏ana i d∏onie splecione w geÊcie modlitwy. T∏o znaczka, lniane p∏ótno nasiàkni´te krwià, symbolizuje m´czeƒskà Êmierç i nawiàzuje do barw narodowych Polski. To kolejna mi´dzynarodowa nagroda dla Poczty Polskiej, której emisje ju˝ czterokrotnie otrzyma∏y tytu∏ najpi´kniejszego na Êwiecie oraz z∏oty medal „Prix Olympia 2009”.

strona 58


AWA R D E D P O L I S H P O S TA G E S TA M P S Po l i s h s t a m p – t h e m o s t b e a u t i f u l i n t h e w o r l d ! Once again has the Polish stamp been found the most beautiful in the world. The competition for the most fabulous philatelic work of art took place in Asiago, under the patronage of Italy ’s President. The winning stamp ”I love you” was issued on the occasion of St. Valentine’s Day. The designer of the stamp Magdalena B∏a˝ków presented on it a four-leaf clover – a synonym of happiness and luck. Poczta Polska was the first operator, in the 40-year-old tradition of the Asiago awards, which won the title two times in a row. In 2009 the award was given to a stamp commemorating the plenary session of the PostEurop association, which took place in January 2008 in Cracow.

Po l i s h s t a m p a w a r d e d i n B r a z i l The stamp of Poczta Polska ”65th Anniversary of the Outbreak of the Warsaw Uprising”, issued by the Polish Security Printing Works, has won an international competition of the Government Postage Stamp Printers Association in the category of combined techniques. The author of the project of the winning issue is Pawe∏ Myszka, plastic artist; and the author of the engraving is Przemys∏aw Krajewski. The stamp illustrates a burning Prudential – the highest in the then Warsaw, and the second highest in Europe, building of an English insurance company. The world’s best issue of religious subject matter

The stamp ”25th Anniversary of the Death of Priest Jerzy Popie∏uszko” is the world’s best issue of religious subject matter released in 2009, according to the decision of the Jury of the International Competition ”Premio internazionale d’arte filatelica San Gabriele” announced in Legnago, Italy. The winning stamp was issued by Poczta Polska in relation to the anniversary of the death of the ”Solidarity” priest. The designer of the stamp Marzanna Dàbrowska, presented a portrait of priest Jerzy Popie∏uszko. The attention of the receiver is driven to the eyes and hands, joined together in a gesture of prayer, of Jerzy Popie∏uszko. The background of the stamp, a linen cloth soaked with blood, symbolizes a martyr’s death and refers to the national colors of Poland. This is the next international award for Poczta Polska, whose issues won the contests for the most beautiful in the world and the ”Prix Olympia 2009” golden medal four times.

59 strona


 Wy d a w c a : Pu b l i s h e r

Po c z t a Po l s k a S . A . Po l s k a Wy t w ó r n i a Pa p i e r ó w Wa r t o Ê c i o w y c h S . A .

Pr o j e k t i i l u s t r a c j e :

A g n i e s z k a S a n c e w i c z Po c z t a Po l s k a S . A .

Zdj´cia wykorzystane w projekcie: Photos..........

Anna Maria Sujka K r z y s z t o f Pa c h o l a k Chris Niedenthal FORUM ...................................

Te k s t y : Te x t s

Po c z t a Po l s k a S . A .

T∏umaczenie: Tr a n s l a t i o n

Lidia Iwanowska-Szymaƒska

Nadzór artystyczny: Art supervisor

M a c i e j Ko p e c k i P W P W S . A .

Nadzór: Supervisor

Ka t a r z y n a G r z e l c z y k Po c z t a Po l s k a S . A . Re n a t a Ku r e k Po c z t a Po l s k a S . A . M a r e k Ro s i a k P W P W S . A .

Ko o r d y n a c j a : Pr o j e c t s u p e r v i s o r

B o g u s ∏ a w a K ∏ o d a - D ´ b s k a Po c z t a Po l s k a S . A .

Druk: Pr i n t

Po l s k a Wy t w ó r n i a Pa p i e r ó w Wa r t o Ê c i o w y c h S . A . Pi o n D r u k a r n i a S k a r b o w a

Data wydania: Issue date

Kwiecieƒ 2011 April 2011

Nak∏ad: Pr i n t r u n

5.500 egzemplarzy 5,500 psc


                           


Poland 2010 Year Book  
Poland 2010 Year Book  

This unique publication is widely recognised and enjoys a great deal of popularity among the enthusiasts of the Polish postage stamp. It is...

Advertisement