Page 1

Τεύτος 9

15 Μαρηίοσ 2014

Ενημερωηικό Δεληίο Ειζαγωγικό Καισζνξίζαηε ζηελ έλαηε έθδνζε ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ PROFILES. Τα θείκελα πνπ αθνινπζνύλ κέζα ζηελ έλαηε έθδνζε, ζα δώζνπλ κηα γεληθή εηθόλα ζε ζρέζε κε ηηο θπξηόηεξεο δξάζεηο θαη εθδειώζεηο ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο PROFILES από ηνλ Ιαλνπάξην κέρξη θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 2014. Σπγθεθξηκέλα, ζην ηεύρνο απηό ζα παξνπζηαζηνύλ δξάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην δηθηύσζεο θαη δηάρπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, δξάζεηο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο PROFILES κε ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα κέζα από ηε δηνξγάλσζε εκεξίδσλ θαζώο επίζεο θαη δξάζεηο-πξσηνβνπιίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην PROFILES 2013-14.

Η ερεσνηηική Ομάδα Επιζηημονική Υπεύθσνος PROFILES Email: Eleni.Kyza@cut.ac.cy URL: www.cut.ac.cy/en/staff/ eleni.kyza/

Δπρόκαζηε πσο ζα απνιαύζεηε ηελ έλαηε απηή έθδνζε ηνπ ελεκεξσηηθνύ δειηίνπ ηνπ PROFILES. Με θηιηθνύο ραηξεηηζκνύο, Η Δξεπλεηηθή Οκάδα ηνπ PROFILES

Ελένη Α. Κύζα Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Τκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη Σπνπδώλ Γηαδηθηύνπ

Ημερίδα: “Παποςζίαζη ενοηήηων PROFILES 2013-14: Δθαπμογέρ & Αξιολόγηζη” Σηηο 25 Ιαλνπαξίνπ 2014 πξαγκαηνπνηήζεθε ε εκεξίδα «Παξνπζίαζε ελνηήησλ PROFILES 2013-14: Δθαξκνγέο & Αμηνιόγεζε» ζην Τερλνινγηθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Σηε ζπλάληεζε παξεπξέζεθαλ εθπαηδεπηηθνί θαη από ηηο ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθέο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα (Οκάδα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Οκάδα Βηνινγίαο Γπκλαζίνπ, Οκάδα Φεκείαο Γπκλαζίνπ, Οκάδα Φεκείαο Λπθείνπ).

Ερεσνηηικός Σσνεργάηης PROFILES Email: ioannis.georgiou@cut.ac.cy URL: http://www.cut.ac.cy/staff/ ioannis.georgiou

Σην πξώην κέξνο ηεο εκεξίδαο εθπξόζσπνο από ηελ θάζε νκάδα παξνπζίαζε ηελ ελόηεηα PROFILES πνπ ζρεδηάζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. Σηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε ζπδήηεζε, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο νη ζπκκεηέρνληεο από ηηο άιιεο νκάδεο έδσζαλ αλαηξνθνδόηεζε.

Γιάννης Γεωργίοσ Γηδαθηνξηθόο Φνηηεηήο Τκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη Σπνπδώλ Γηαδηθηύνπ

Σην δεύηεξν κηζό ηεο εκεξίδαο αθνινύζεζε βησκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ζπδήηεζε ζε όηη αθνξά ζην ξόιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζην πιαίζην ηεο δηεξώηεζεο. Σπγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ ζύληνκα βηληενγξαθεκέλα απνζπάζκαηα από θαιέο πξαθηηθέο εθπαηδεπηηθώλ θαηά ηε δηάξθεηα δηδαζθαιίαο κε δηεξώηεζε.

Μέζα ζε ασηό ηο ηεύτος Ηκεξίδεο PROFILES

1

Γηεζλέο ελεκεξσηηθό δειηίν PROFILES

2

Γξάζεηο εθπαηδεπηηθώλ

3-5

Γηδαθηηθέο εθαξκνγέο PROFILES 2013-14

6

Η εκεξίδα νινθιεξώζεθε κε εξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο νκάδεο ηνπο ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ζπδεηήζεθαλ νη εθαξκνγέο ησλ ελνηήησλ PROFILES 2013-14 θαζώο θαη ε αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ καζεζηαθώλ ελνηήησλ.


Ενημερωηικό Δεληίο Τεύτος 9

Σειίδα 2 Διεθνές ενημερωηικό δεληίο PROFILES Το εσρωπαϊκό πρόγραμμα PROFILES ως μέρος ηης εκπαιδεσηικής ηασηόηηηας Avi Hofstein & Rachel Mamlok-Naaman, Weizmann Institute of Science, Israel (απόζπαζμα από ηο εσρωπαϊκό ενημερωηικό δεληίο PROFILES, αρ. 5) Έλαο από ηνπο θπξηόηεξνπο ζηόρνπο ηνπ PROFILES είλαη ην λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο όηη ε κάζεζε κε δηεξώηεζε απνηειεί κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηαπηόηεηαο (ε δηαδηθαζία απηή ζην πιαίζην ηνπ PROFILES είλαη γλσζηή θη σο απηo-αποηελεζμαηικόηηηα) ανάμεζα ζηοσς εκπαιδεσηικούς ποσ ζσμμεηέτοσν ζηο πρόγραμμα PROFILES. Σπγθεθξηκέλα, ην ζθεπηηθό είλαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη έρνπλ αλαπηύμεη ζε κεγαιύηεξν βαζκό ηελ αίζζεζε απηή, ηόηε ζην κέιινλ, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο PROFILES αλακέλεηαη λα απνθηήζνπλ έλα εγεηηθό ξόιν ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα ζπλερίδνληαο λα αλαπηύζζνπλ θαη λα εθαξκόδνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ηνπ PROFILES. Σπλνιηθά, ππάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο δεμηόηεηεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε έλα απνηειεζκαηηθό εθπαηδεπηηθό-εγέηε: (1) ηερληθέο δεμηόηεηεο, (2) ελλνηνινγηθέο δεμηόηεηεο, (3) δηαπξνζσπηθέο δεμηόηεηεο, θαη (4) δεμηόηεηεο απην-κάζεζεο. Πεπνίζεζή καο είλαη όηη ηα πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο ηνπ PROFILES παξέρνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ηελ επθαηξία λα αλαπηύμνπλ ηηο δεμηόηεηεο απηέο κέζα από ηελ ελεξγό εκπινθή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πνπ αθνινπζνύληαη ζην πιαίζην ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ. Αδηακθηζβήηεηα, κνληέια επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πνπ ζηεξίδνληαη ζην ζρεδηαζκό εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη ζηελ έξεπλα δξάζεο κπνξνύλ λα παξέρνπλ επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο απην-απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο ηαπηόηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, νδεγώληαο ζε εθπαηδεπηηθνύο-εγέηεο. Πνηεο είλαη σζηόζν νη ελδείμεηο εθείλεο πνπ καξηπξνύλ ηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο όηη ε κάζεζε κε δηεξώηεζε απνηειεί κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηαπηόηεηαο ελόο εθπαηδεπηηθνύ; Πιεξνθνξίεο θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αίζζεζε απηή (δειαδή ηελ απην-απνηειεζκαηηθόηεηα) κπνξεί λα ζπιιερζνύλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, γηα παξάδεηγκα, κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ (θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ επηκόξθσζεο), κέζα από αλαζηνραζηηθνύο απνινγηζκνύο (γξαπηνύο ή πξνθνξηθνύο) ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαζώο θαη κέζσ ζπλεληεύμεσλ πνπ δηεμάγνληαη από ηνπο ζπληνληζηέο ησλ πξνγξακκάησλ επηκόξθσζεο. Αμίδεη σζηόζν λα ζεκεησζεί όηη ε αίζζεζε απηή κπνξεί λα επεθηαζεί πέξα από ην πξόγξακκα επηκόξθσζεο θαη θάπνηεο ελδείμεηο πνπ καξηπξνύλ ηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο όηη ε κάζεζε κε δηεξώηεζε απνηειεί κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηαπηόηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη νη αθόινπζεο: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Η πξνζπκία λα εκπιέμνπλ θαη άιινπο εθπαηδεπηηθνύο από ην ζρνιείν ηνπο ζηελ εθαξκνγή ησλ ηδεώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Η πξνζπκία λα εληνπίζνπλ ζπλαθή κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ ζέκαηα θαη δηδαθηηθέο ηδέεο πνπ ζπλάδνπλ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή π.ρ. θνηλσληθν-επηζηεκνληθά δεηήκαηα ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ έλα πην ηνπηθό ραξαθηήξα (π.ρ. έλα πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα ηεο πεξηνρήο) Παξνπζηάδνληαο απνδεηθηηθά ζηνηρεία, κε ηα νπνία λα ηαπηίδνπλ ηνλ εαπηό ηνπο κε ηε θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο (ηόζν ζην επίπεδν ηνπ ζρεδηαζκνύ όζν θαη ζην επίπεδν ηεο εθαξκνγήο) Ταπηίδνληαο ηνλ εαπηό ηνπο κέζα από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξόγξακκα, κε ην ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ πξνγξάκκαηνο (πνπ δεκνζηεύεηαη ζην δηαδίθηπν) Καηαβάιινληαο πξνζπάζεηα ώζηε ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο λα ελεκεξσζεί γηα ην πξόγξακκα θαη λα εθηηκήζεη ηε θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλνπνηώληαο ζηνπο καζεηέο ηνπο ηελ εκπινθή ηνπο ζηελ αλάπηπμε είηε ζηελ πξνζαξκνγή κηαο καζεζηαθήο ελόηεηαο ζην πιαίζην ελόο επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο Η δέζκεπζε γηα δηάρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ή θάπνηαο καζεζηαθήο ελόηεηαο πνπ αλαπηύρζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε άιινπο εθπαηδεπηηθνύο Καηαβάιινληαο πξνζπάζεηα γηα ηε ζπιινγή απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πξαθηηθή θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηελ ηάμε ηα νπνία λα ζπλάδνπλ κε ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ PROFILES Όηαλ αληηιακβάλνληαη όηη ην ζέκα πνπ δηδάζθεηαη είλαη ζπλαθέο κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ θη έηζη πξνάγεη ηελ νπζηαζηηθή κάζεζε ζηελ ηάμε ηνπο Όηαλ απνθαζίδνπλ λα θάλνπλ αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζε θάπνηα πθηζηάκελε ελόηεηα ώζηε ε ελόηεηα λα πξνβάιιεη πεξηζζόηεξν ηε θηινζνθία θαη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Η πξνζπκία θη ε ηθαλόηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ σο εγέηεο, θαζνδεγώληαο λένπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ζπκβάιινληαο ζηε δηάρπζε ησλ ηδεώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο

Με βάζε ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο επηδηώμεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο PROFILES, αλακέλεηαη όηη πεξίπνπ 5% -10% ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα επηκόξθσζεο ζα επηδείμνπλ ςειά επίπεδα απην-απνηειεζκαηηθόηεηαο ζην πιαίζην δηδαζθαιίαο ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ θαη ζα ελζσκαηώζνπλ ζε πνιύ κεγάιν βαζκό ηε δηδαζθαιία κε δηεξώηεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο ηαπηόηεηα. Ωο εθ ηνύηνπ, νη εθπαηδεπηηθνί απηνί αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο εθπαηδεπηηθνί-εγέηεο ππνζηεξίδνληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ είλαη αξράξηνη θαη δελ θαηέρνπλ ηε θηινζνθία θαη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ PROFILES. Δπηπξόζζεηα, ζεσξνύκε όηη κεηά από ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο PROFILES, ππάξρεη αδήξηηε αλάγθε ζε θάζε κηα από ηηο ρώξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα λα ππάξρεη κηα νκάδα εθπαηδεπηηθώλ νη νπνίνη ζα ζπλερίζνπλ λα θξαηνύλ ηε θιόγα δσληαλή. Με άιια ιόγηα, ελζσκαηώλνληαο ηηο ηδέεο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ PROFILES ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο ηαπηόηεηα, νη εθπαηδεπηηθνί απηνί κπνξνύλ λα δηαζθαιίζνπλ όηη ην PROFILES ζα ζπλερίζεη λα παξακέλεη κηα βηώζηκε θαη άζβεζηε ηδέα.


Ενημερωηικό Δεληίο Τεύτος 9

Σειίδα 3 Δράζεις εκπαιδεσηικών PROFILES 2013-14 3ο Παγκύπριο Σσνέδριο Μαθηηών–Καθηγηηών για ηις Θεηικές Επιζηήμες Σηηο 21-23 Φεβξνπαξίνπ 2014, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηδηαίηεξε επηηπρία ην 3ν Παγθύπξην Σπλέδξην Μαζεηώλ – Καζεγεηώλ γηα ηηο Θεηηθέο Δπηζηήκεο (http://www.pasythe.org.cy/) ην νπνίν έιαβε ρώξα ζην Columbia Beach Resort – Πηζζνύξη. Σηόρνο ηνπ ελ ιόγσ ζπλεδξίνπ ήηαλ ε ελίζρπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο πξνο ηηο Θεηηθέο Δπηζηήκεο, κε ηελ πξόθιεζε πξνβιεκαηηζκνύ, ζπδήηεζεο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ καζεηώλ ζηελ επίιπζε ζύγρξνλσλ θαζεκεξηλώλ, θνηλσληθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ. Δπίζεο, ην ζπλέδξην απνζθνπνύζε ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηνπ επηζηεκνληθνύ αιθαβεηηζκνύ θαη ηνπ ξόινπ πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ν επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλνο ελεξγόο πνιίηεο. Σην πιαίζην ηνπ ζπλεδξίνπ, ζε κηα θαηάκεζηε αίζνπζα από εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο, παξνπζηάζηεθαλ εξγαζίεο πνπ αθνξνύζαλ ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή ησλ καζεζηαθώλ ελνηήησλ ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο PROFILES απνζπώληαο ηδηαίηεξα ζεηηθά ζρόιηα από ηνπο ζπλέδξνπο πνπ είραλ παξαβξεζεί. Σπγθεθξηκέλα ζε όηη αθνξά ζην πξόγξακκα PROFILES παξνπζηάζηεθαλ νη εξγαζίεο: «Με δύν πνηήξηα κπίξα είκαη εγθιεκαηίαο» από ηελ εθπαηδεπηηθό Μαξία Τζηεξθέδνπ Γεσξγίνπ (Οκάδα Φεκείαο Λπθείνπ PROFILES 2013-14), «Γηεξώηεζε, Δλλνηνινγηθή θαηαλόεζε θαη Κίλεηξα ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ ζρεηηθά κε ηελ Αλζξώπηλε Αλαπαξαγσγή: Παγθύπξηα Απνηειέζκαηα» από ηνλ επηζεσξεηή Βηνινγίαο π. Γεκήηξην Μαππνύξα θαη «Κινπή ζην εξγαζηήξην αξγπξνρνΐαο: Αζώνο ή έλνρνο;» από ηελ εθπαηδεπηηθό Δύα Γηαθνπκή-Φαηδεζεθιή (Οκάδα Φεκείαο Γπκλαζίνπ PROFILES 2013-14). Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί Ταζνύια Μνπιισηνύ (Οκάδα Φεκείαο Λπθείνπ PROFILES 2013-14), Μαξία Τζηεξθέδνπ-Γεσξγίνπ (Οκάδα Φεκείαο Λπθείνπ PROFILES 2013-14) , Άληξε Ισάλλνπ (Οκάδα Φεκείαο Λπθείνπ PROFILES 2013-14), Γηώξγνο Μειηώηεο (Οκάδα Φεκείαο Λπθείνπ PROFILES 2013-14) θαη Αλδξεαλή Μπάηηεικαλ (Οκάδα Βηνινγίαο PROFILES 2013-14) ζπκκεηείραλ ζην ζπλέδξην κε παξνπζηάζεηο πνπ αθνξνύζαλ δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο είηε κε εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ησλ καζεηώλ ηνπο.


Δράζεις εκπαιδεσηικών PROFILES SCIENTIX: Η κοινόηηηα Φσζικών Επιζηημών ζηην Εσρώπη ηων Χπςζηάλλα Λςμπούπιδος (Ομάδα Γημοηικήρ)& Γήμηηπαρ Χαηζησαμπή (Ομάδα Βιολογίαρ) Τι είναι ηο scientix 2; Τν Scientix 2 είλαη έλα επξσπατθό πξόγξακκα ην νπνίν ηξέρεη θάησ από ην European Schoolnet, ην δίθηπν Υπνπξγείσλ Παηδείαο 30 Δπξσπατθώλ ρσξώλ, θαη δηαλύεη ηε δεύηεξή ηνπ θάζε. Τν πξόγξακκα θηλείηαη ζηηο πεξηνρέο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, ηεο Τερλνινγίαο θαη ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ζηνρεύεη ζην λα απνηειέζεη θόκβν γηα ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα πνπ έηξεμαλ θαη ηξέρνπλ ζηελ Δπξώπε ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα απηά. Απώηεξνο ζθνπόο είλαη ε δηάρπζε ηεο γλώζεο πνπ έρεη παξαρζεί θαη παξάγεηαη ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα κέζσ δηαθόξσλ δξάζεσλ.

Τεύτος 9

Ενημερωηικό Δεληίο

Σειίδα 4

Εκπαιδεσηικό σλικό: Τν πξόγξακκα πξνσζεί ηελ αξρεηνζέηεζε, ρξήζε, αμηνιόγεζε θαη βειηίσζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ έρεη παξαρζεί ζε επξσπατθό επίπεδν. Από ην 2009, ην Scientix έρεη ήδε ζπγθεληξώζεη εθπαηδεπηηθό πιηθό από κεγάιν αξηζκό επξσπατθώλ εθπαηδεπηηθώλ έξγσλ πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ ή ρξεκαηνδνηνύληαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζην πιαίζην ηνπ 6νπ θαη ηνπ 7νπ Πξνγξάκκαηνο Πιαηζίνπ γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ην πξόγξακκα δηά βίνπ κάζεζεο, αιιά θαη δηάθνξεο εζληθέο πξσηνβνπιίεο. Σηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα ζπλερίζεη λα εκπινπηίδεηαη, αιιά θαη λα βειηηώλεη ηηο κεζόδνπο αλαδήηεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Δληζρύεη επίζεο ηελ αμηνπνίεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ πιηθνύ απηνύ ζε επξσπατθό επίπεδν, παξέρνληαο επθαηξίεο κεηαγιώηηηζεο ηνπ πιηθνύ ζε πεξίπησζε πνπ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο εθπαηδεπηηθνί ην δεηήζνπλ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ηνπ πιαηθόξκαο. Εκπαιδεσηικοί: Τν πξόγξακκα, πέξα από ηνλ δηαδηθηπαθό ηνπ ηόπν, παξέρεη κέζα από δηαδηθηπαθέο θαη κε ππεξεζίεο ηελ επθαηξία γηα ηε δεκηνπξγία κηαο δσληαλήο θνηλόηεηαο εθπαηδεπηηθώλ. Η πύιε είλαη δηαζέζηκε ζε έμη γιώζζεο: Αγγιηθά, Γαιιηθά , Γεξκαληθά, Ιζπαληθά, Ιηαιηθά θαη Πνισληθά. Σηελ πύιε ιεηηνπξγεί επίζεο πιαηθόξκα Moodle κε δσξεάλ on-line καζήκαηα ηα νπνία δπλαηόλ λα εκπινπηίδνληαη από εζληθνύο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα. Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ επθαηξία επίζεο, θαηόπηλ ζρεηηθώλ αηηήζεσλ πνπ πξνθεξύζζνληαη θαηά θαηξνύο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα πνπ ηξέρνπλ απεπζείαο από ην Scientix, ή από πξνγξάκκαηα ηα νπνία έρνπλ εληαρζεί ζηελ νκπξέια ηνπ. Μπνξνύλ επίζεο λα ιακβάλνπλ κέξνο ζε δηαγσληζκνύο πνπ αθνξνύλ ζε αμηνπνίεζε πεξηβαιιόλησλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί από δηάθνξα πξνγξάκκαηα, είηε ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθνύ, είηε ζε επίπεδν ηάμεο ή ζρνιηθήο κνλάδαο.


Ενημερωηικό Δεληίο Τεύτος 9

Σειίδα 5 Δράζεις εκπαιδεσηικών PROFILES Διάτσζη ηοσ προγράμμαηος Τν Scientix έρεη δεκηνπξγήζεη έλα δίθηπν ζεκείσλ επαθήο ζηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε δηάδνζή ηνπ ζε εζληθό επίπεδν θάζε ρώξαο πνπ ζπκκεηέρεη. Τν λενζύζηαην δίθηπν ζεκείσλ Scientix Δζληθήο Δπαθήο θαιύπηεη 30 επξσπατθέο ρώξεο θαη πεξηιακβάλεη ηα Υπνπξγεία Παηδείαο, επηζηεκνληθά θέληξα, παλεπηζηήκηα θαη θέληξα θαηάξηηζεο, κεηαμύ άιισλ. Σηελ Κύπξν, εζληθό θέληξν ππεύζπλν γηα ην πξόγξακκα είλαη ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, ελώ ζπκκεηέρνπλ σο Scientix ambassadors (εζληθνί εθπξόζσπνη) ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη εθπαηδεπηηθνί ε Γξ. Γήκεηξα Φαηδερακπή θαη ε Γξ. Φξπζηάιια Λπκπνπξίδνπ, νη νπνίεο γηα ηξίηε ζπλερή ρξνληά ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν εθπαηδεπηηθώλ ηνπ PROFILES Cyprus. Σσνανηήζεις εθνικών εκπροζώπων ηοσ προγράμμαηος Η Γήκεηξα Φαηδερακπή ζπκκεηείρε ζηελ πξώηε ζπλάληεζε εθπξνζώπσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Βξπμέιιεο από ηηο 29-31 Ννεκβξίνπ 2013 θαη ε Φξπζηάιια Λπκπνπξίδνπ ζηε δεύηεξε ζπλάληεζε ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο ζηηο Βξπμέιιεο από ηηο 14-16 Φεβξνπαξίνπ 2014. Καηά ηηο ζπλαληήζεηο απηέο, πέξαλ από ηελ επεμήγεζε ηνπ ξόινπ ηνπο σο εζληθνί εθπξόζσπνη ηνπ πξνγξάκκαηνο, είραλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ άιια πξνγξάκκαηα ηα νπνία ηξέρνπλ θάησ από ην European Schoolnet, όπσο είλαη ην GoLab, ην Future Classroom Lab θαη ην Open Discovery Space. Πέξαλ από ηελ επθαηξία ηεο ελεκέξσζεο, νη ζπλαληήζεηο απηέο ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο ώζηε λα εληαρζνύλ ζε κηα θνηλόηεηα εθπαηδεπηηθώλ κε παξόκνηα ελδηαθέξνληα θαη πξνζαλαηνιηζκνύο ζε ζρέζε κε ηε δηδαθηηθή ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη ηε δηαζύλδεζή ηνπο κε ηελ θνηλσλία, ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ ΦΔ. Η επθαηξία απηή είλαη αλνηθηή πιένλ γηα θάζε εθπαηδεπηηθό: απηή ηε ζηηγκή κέζσ ηνπ Scientix o θάζε εθπαηδεπηηθόο έρεη ηελ επθαηξία ζπκκεηνρήο ζε κηα δηα δώζεο θνηλόηεηα εθπαηδεπηηθώλ αλά ηελ Δπξώπε πνπ αιιειεπηδξά ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, Μαζεκαηηθώλ θαη Τερλνινγίαο. Scientix και Profiles Απηή ηε ζηηγκή ην Profiles είλαη έλα από ηα πξνγξάκκαηα ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην Scientix, αιιά δελ ππάξρεη αλαξηεκέλν εθπαηδεπηηθό πιηθό από ηηο δξάζεηο νπνηαζδήπνηε ρώξαο. Υπάξρεη ινηπόλ αλνηθηό πεδίν, ώζηε θάπνηα από ηα πεξηβάιινληα ηα νπνία έρνπλ αλαπηύμεη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Κύπξν θαη ζε άιιεο ρώξεο, λα αλαξηεζνύλ από ην πξόγξακκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θαη λα ηύρνπλ κεηάθξαζεο ζε πεξίπησζε πνπ ην δεηήζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο επξσπαίνη εθπαηδεπηηθνί. Απηό ζα έδηλε επθαηξία λα αμηνπνηεζεί θαη αμηνινγεζεί ην παξαρζέλ πιηθό ηόζν ζε εζληθό, όζν θαη ζε επξσπατθό επίπεδν. Για περιζζόηερες πληροθορίες: Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο: www.scientix.eu Δγγξαθείηε ζην ειεθηξνληθό δειηίν ηνπ πξνγξάκκαηνο Δπηθνηλσλήζηε κε ηνπο Scientix Deputy Ambassadors ηεο ρώξαο ζαο: demhamp@ucy.ac.cy, clymbouridou@gmail.com

Μια ησταία αλλά επωθελής, για ηην Ομάδα Φημείας Λσκείοσ PROFILES 2013-14, ζσνάνηηζη ηος Γιώπγος Μηλιώηη (Ομάδα Χημείαρ Λςκείος) Τελ Τξίηε 25 Φεβξνπαξίνπ 2014, ζην πιαίζην ησλ θαζηεξσκέλσλ ζεκηλαξίσλ εηδηθνηήησλ ηνπ Φεβξνπαξίνπ, ε Γξ. Μαξία Αλησλίνπ, Λέθηνξαο ζην Τκήκα Δπηζηήκεο ηνπ Πεξηβάιινληνο ζην ΤΔΠΑΚ, έδσζε δηάιεμε κε ζέκα ην λεξό θαηά ηε δηάξθεηα ζεκηλαξίνπ ζηε Λεκεζό. Αξρίδνληαο ηε δηάιεμή ηεο, νη ζπλάδειθνη ηεο Οκάδαο Φεκείαο Λπθείνπ PROFILES 2013-14, πνπ ήκαζηαλ παξόληεο, αληηιεθζήθακε όηη ε δηάιεμή ηεο Γξ. Αλησλίνπ είρε πνιύ ζηελή ζρέζε κε ην ζέκα πνπ επηιέμακε γηα ηε θεηηλή ελόηεηα PROFILES “Τη λεξό λα πησ γηα λα μεδηςάζσ;”. Με ην πέξαο ηεο δηάιεμεο πιεζίαζα ηε Γξ. Αλησλίνπ θαη κεζά από κηα ζύληνκε ζπδήηεζε καδί ηεο, παξνπζίαζα ην πξόγξακκα PROFILES θάλνληαο αλαθνξά ζηε θεηηλή ελόηεηα ηεο Οκάδαο Φεκείαο Λπθείνπ γηα ην λεξό. Μέζα από ηε ζπδήηεζε απηή δηεπζεηήζεθε ελ ηέιεη ζπλάληεζε κε ηε Γξ. Αλησλίνπ ζηνπο ρώξνπο ηνπ ΤΔΠΑΚ κε ζηόρν κηα πην ιεπηνκεξή παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε ηεο ελόηεηάο καο. Η ζπλάληεζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Παξαζθεπή 28 Φεβξνπαξίνπ 2014. Σην πιαίζην ηεο ζπλάληεζεο απηήο, εθπξνζσπώληαο ηελ Οκάδα Φεκείαο Λπθείνπ PROFILES 2013-14, παξνπζίαζα ζηε Γξ. Αλησλίνπ ηελ ελόηεηα PROFILES “Τη λεξό λα πησ γηα λα μεδηςάζσ;” δεηώληαο ηελ αλαηξνθνδόηεζή ηεο. Οη παξαηεξήζεηο θαη επηζεκάλζεηο ηεο ήηαλ ηδηαίηεξα εύζηνρεο θαη ζεκαληηθέο θαη καο βνήζεζαλ λα βειηηώζνπκε αθόκε πεξηζζόηεξν ηελ ελόηεηά καο. Τέηνηνπ είδνπο ζπλαληήζεηο κε επηζηήκνλεο ζρεηηθνύο κε ηα ζέκαηα ησλ δηδαθηηθώλ ελνηήησλ πνπ ζρεδηάδνληαη θαη αλαπηύζζνληαη ζηα πιαίζην ηνπ PROFILES κόλν νθέιε κπνξνύλ λα απνθέξνπλ γηα όινπο.Θα ήζεια εθ κέξνπο ηεο Οκάδαο Φεκείαο Λπθείνπ PROFILES 2013-14, λα επραξηζηήζσ θαη δεκόζηα ηε Γξ. Αλησλίνπ γηα ηελ πνιύηηκε θαη αληδηνηειή βνήζεηά ηεο.


Ενημερωηικό Δεληίο Τεύτος 9

Διδακηικές εθαρμογές PROFILES 2013-14 Αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ πξνγξάκκαηνο PROFILES 2013-14 είλαη θαη νη δηδαθηηθέο εθαξκνγέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο νκάδεο PROFILES 2013-14 (Οκάδα Βηνινγίαο, Οκάδα Γεκνηηθήο, Οκάδα Φεκείαο). Η πεξίνδνο ησλ εθαξκνγώλ μεθίλεζε ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ θαη ζα νινθιεξσζεί πεξί ηα κέζα Απξηιίνπ. Σην πιαίζην απηό, νη εθπαηδεπηηθνί ησλ νκάδσλ PROFILES έρνπλ ηελ επθαηξία λα εθαξκόζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ ελόηεηα PROFILES πνπ ζρεδίαζαλ καδί κε ζπλαδέιθνπο ηεο ίδηαο εηδηθόηεηαο ζηελ νκάδα ηνπο. Σηηο εθαξκνγέο ηεο ελόηεηαο Βηνινγίαο PROFILES 2013-14 “Κιηκαηηθνί πξόζθπγεο νη Κύπξηνη: Απνκαθξπζκέλν ζελάξην ή θνληηλή πξαγκαηηθόηεηα;” ζπκκεηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί:  Σηάισ Νηθνιάνπ (Γπκλάζην Γεξνζθήπνπ - Πάθνο)  Γήκεηξα Παξαζθεπά - Φαηδερακπή (Γπκλάζην Γεξνζθήπνπ - Πάθνο)  Κνξίλα Σθνπξίδνπ (Λύθεην Αγίαο Φπιάμεσο - Λεκεζόο) Σηηο εθαξκνγέο ηεο ελόηεηαο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο PROFILES 2013-14 “Ο Νηθόιαο θαη ε Άλλα ζέινπλ λα αζινύληαη. Μπνξνύλ;” ζπκκεηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί:  Άληξε Γεσξγίνπ (Γεκνηηθό Σρνιείν ΚΗ'- Αξραγγέινπ Μηραήι - Λεκεζόο)  Φξπζηάιια Λπκπνπξίδνπ (Γεκνηηθό Σρνιείν Γξνζηάο - Λάξλαθα)  Μηράιεο Μηραήι (Γ’ Γεκνηηθό Σρνιείν Γεξύλεηαο)  Κσλζηαληίλα Σηεθάλνπ (Θ΄ Γεκνηηθό Σρνιείν Πάθνπ «Κνππάηεην»)  Μαξηαιέλα Φξηζηνδνπιίδνπ (Γεκνηηθό Σρνιείν Καξκηώηηζζαο) Σηηο εθαξκνγέο ηεο ελόηεηαο Φεκείαο Γπκλαζίνπ PROFILES 2013-14 “Κινπή ζην εξγαζηήξην αξγπξνρνΐαο. Αζώνο ή Έλνρνο” ζπκκεηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί:  Δύα Γηαθνπκή-Φαηδεζεθιή (Γπκλάζην Βεξγίλαο - Λάξλαθα)  Φξπζηάιια Κνπκπάξνπ (Γπκλάζην Γξνζηάο)  Λέλα Κύδα-Πνγηαηδή (Γπκλάζην Πέξα Φσξίν-Νήζνπ - Λεπθσζία)  Γηάλλα Σπκεσλίδνπ (Γπκλάζην Έγθσκεο - Λεπθσζία)  Αληξέαο Φαηδεζηπιιήο (Τερληθή Σρνιή Γ’ - Λεπθσζία) Σηηο εθαξκνγέο ηεο ελόηεηαο Φεκείαο Λύθεηνπ PROFILES 2013-14 “Πνην λεξό λα πησ γηα λα μεδηςάζσ” ζπκκεηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί:  Διέλε Γηεξσλίηνπ (Λύθεην Αγίνπ Ισάλλε - Λεκεζόο)  Άληξε Δπζηξαηίνπ-Φξηζηνδνπιίδνπ (Λύθεην Πνιεκηδηώλ - Λεκεζόο)  Άληξε Ισάλλνπ (Πεξηθεξεηαθό Λύθεην Απνζηόινπ Λνπθά Κνινζζίνπ - Λεκεζόο)  Γηώξγνο Μειηώηεο (Λύθεην Αγίνπ Σππξίδσλα)  Ταζνύια Μνπιισηνύ (Πεξηθεξεηαθό Λύθεην Απνζηόινπ Λνπθά Κνινζζίνπ - Λεκεζόο)  Μαξία Τζηεξθέδνπ-Γεσξγίνπ (Πεξηθεξεηαθό Λύθεην Απνζηόινπ Λνπθά Κνινζζίνπ - Λεκεζόο)

PROFILES Newsletter 9  
PROFILES Newsletter 9  

PROFILES Newsletter 9

Advertisement