Page 1

Fototermické

a n a t s i l a i c e p S ární energii sol

Princip solárních systémů je založen na zachytávání slunečních paprsků slunečními kolektory a jejich přeměně na teplo. Nemrznoucí kapalina zajišťuje celoroční provoz a  následně odvádí získané teplo potrubním systémem do výměníku, kterým je získané teplo převáděno na přípravu TUV, přitápění či ohřev bazénu. Kompletní solární sestava pro přípravu TUV ještě obsahuje zásobník, elektronickou regulaci, expanzní nádobu, oběhové čerpadlo, potrubí a další komponenty zajišťující bezpečný provoz. Investice do solárních systémů se rozhodně vyplatí, vždyť sluneční kolektory EKOSTART THERMA mohou v ročním průměru ušetřit v průměru až 75% energie potřebné na přípravy TUV, 40% tepla potřebného k vytápění a až 90% úspor při sezónním ohřevu bazénu. Úsporou každé kWh tepelné energie se zmenší vaše závislost na stále se zvyšujících cenách energie, zmenší se emise zplodin a  spalin, které nemusíte vdechovat a  zvýší se vaše životní úroveň.

Fotovoltanické panely Sluneční energie je přeměňována přímo v energii elektrickou v průběhu fotovoltaického jevu, kdy při dopadu slunečního záření na povrch světlo citlivého fotovoltaického článku.

un r á r t k e í el n t s p a u l v k ý i s v e ý t n j Uděle ný garantova výhod

Solární systémy pro celoroční využití Kolektory a další součásti mají vysokou účinnost, dlouhou životnost a  odolnost k  vysokým teplotám, jsou pevně zabudovány (stacionární), kolektory dodávají tepelnou energii i v chladném období roku, hydraulika primárního solárního okruhu je plněna nemrznoucí kapalinou, systémy mají většinou nucenou cirkulaci, automatický provoz systému řídí diferenční regulátor teploty, systém nevyžaduje stálou provozní údržbu. Každý systém je individuální, navržený dle technických možností a potřeb objektu a požadavků zákazníka.

www.springpool.cz - vše na jedné adrese zemní práce • stavební práce • kovovýroba Sídlo firmy: Školní 226, 362 25 Nová Role, Provozovna: Závodu míru 306, 360 17 Karlovy Vary Telefon: 353 233 636, Fax: 353 549 274, Mobil: 607 886 636, E-mail: info@springpool.cz


Proč tepelná čerpadla

i t o r p o a r o p s ú % m 50 e n y l p í n ě du! o h p c ý v á z t vy závislí na dodavatelích e

Buďte n

Tepelná čerpadla jsou zařízení, která získávají tepelnou energii o nízké teplotě z přírodního prostředí (půda, horninový masiv, podzemní a povrchová voda, vzduch) a převádí ji na vyšší teplotu využitelnou pro vytápění a ohřev TUV. Tepelná čerpadla pracují na principu chladničky s tím, že ochlazován je zdroj nízkopotenciální energie vně objektu a  získané teplo je využíváno v  objektu. Přeměnu nízkopotenciální energie na vyšší teplotní hladinu zajišťuje tzv. chladivo - chemická látka se speciálními vlastnostmi, která cirkuluje v primárním okruhu tepelného čerpadla střídavě v plynném a kapalném skupenství. Nejdůležitější částí tepelného čerpadla zajišťující cirkulaci chladiva a vlastní transformaci tepla je kompresor poháněný elektromotorem. Elektrická energie dodaná do tepelného čerpadla je zhruba třetinová vzhledem k energii získané.

Systémy tepelných čerpadel Systémem „voda - voda“ čerpáním podzemní vody s vyhovujícími parametry (množství, teplota, chemismus). Systémem „země - voda“ prostřednictvím potrubního kolektoru plněného nemrznoucí kapalinou (pro rodinný dům se hloubí 100-150 m vrtů vystrojených PE potrubím). Zemní kolektory pro systémy „země - voda“ jsou nejčastěji budovány jako rýhové kolektory s  polyetylénovým potrubím plněným nemrznoucí směsí. Vzdušné výparníky - systém „vzduch - voda“ získává teplo ze vzduchu ve venkovním výparníku s ventilátory. Při použití kompresorů Scroll je možné dosáhnout topného faktoru 2,6 i při teplotě venkovního vzduchu -15°C. Montáž tepelného čerpadla je vždy individuální, návrh je vypracován na základě konkrétních technických podmínek (zdroj nízkopotenciální energie, tepelné ztráty objektu, stav a typ otopného systému apod.).

á n č e n i d e J elaxace r

Výběr vhodného typu bazénu

Plavání a pohyb ve vodě lze řadit k ideálním tělesným cvičením. Přeplněné koupaliště s nedostatkem soukromí nebo rybníky se špinavou vodou mnoho lidí odradí. Pokud máte rodinný domek či chatu s pozemkem, firma SpringPool vám nabízí řešení.

Whirpooly Slouží ke každodenní relaxaci odpočinku, rehabilitaci popř. slouží jako estetický doplněk rodinných domků a vilek. Vodní prostředí má také pozitivní vliv na funkci krevního oběhu, snižuje se tepová frekvence, harmonizuje se dýchání. Odlišné teploty vzduchu a vody otužují celý organismus a působí tak preventivně proti nejrůznějším chorobám.

Zahradní jezírka Zahradní jezírka jsou estetickým a relaxačním doplňkem zahrady se zaměřením na pěstování vodních a pobřežních rostlin, chování různých jezírkových ryb. Jezírko lze vybudovat kombinované s koupací zónou.

portfolio. graphics  

portfolio. graphics

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you