Page 1

Dorpsvisie Ouwster-TrijegeaĂŤn

201 0-201 5


Inhoudsopgave   3. Voorwoord   4. Ouwster-Trijegeaën   5. Zorg en Welzijn   6. School   7. Jeugd   9. Woningbouw 1 0. Woonomgeving 11 . Sport en Ontspanning 1 2. Recreatie en Toerisme 1 3. Cultuur 1 4. Veiligheid, Verkeer en Bereikbaarheid 1 5. Bedrijvigheid en Werkgelegenheid 1 6. Voorzieningen en Diensten


VOORWOORD Voor u ligt de Dorpsvisie van Ouwsterhaule voor de komende jaren. Deze visie is tot stand gekomen na initiatief van Plaatselijk Belang. Zij hebben ons (Bram Linders en Marjan Holtrop) in de zomer van 2009 benaderd om deze Dorpsvisie op te zetten. Samen met een groep van 39 vrijwilligers zijn wij aan de slag gegaan. Wij willen iedereen bedanken die heeft meegedacht en heeft deelgenomen aan de keukentafelgesprekken. Doel Het doel van de Dorpsvisie geeft de richting aan, welke de Ouwster-Trijegeaen de komende jaren uit wil. Het is een feitelijke weergave van plannen en ideeën die vanuit de keukentafelgesprekken zijn geventileerd. Het is van groot belang dat de visie breed gedragen en ondersteund wordt. Vandaar dat alle inwoners in de gelegenheid zijn gesteld om hierover mee te praten. De visie dient straks als leidraad voor het bestuur van Plaatselijk Belang. Activiteiten kunnen verder worden uitgewerkt op basis van de prioriteiten. Plaatselijk Belang kan nu gerichte vragen stellen of voorstellen indienen bij de Gemeente of andere instanties. De inspraak bij de Gemeente verloopt beter, en de Gemeente houdt rekening met de vastgestelde dorpsvisie in haar toekomstplannen.

Werkwijze We zijn begonnen met een informatief gesprek met de heer Sijmonsma van Doarpswurk. Daarna hebben we de thema’s in 4 groepen verdeeld en voor de groepen vrijwilligers gezocht die over de onderwerpen mee wilden praten. Het viel nog niet mee om voldoende vrijwilligers bereid te vinden mee te denken. Uiteindelijk zijn we met 39 mensen in 3 werkgroepen aan de keukentafelgesprekken begonnen. In de eerste ronde hebben we de ideeën en knelpunten geïn ventariseerd per werkgroep. In de tweede ronde zijn de punten verder uitgewerkt. Een beknopt verslag is in dorpskrant De Hichtepunten geplaatst, om alle dorpsbewoners de kans te geven hierop te reageren. Daarna kon de uiteindelijke versie worden gerealiseerd.


Ouwster-Trijegeaën De drie-eenheid Ouwsterhaule, Ouwster-Nijega en Oldeouwer wordt ook wel de Ouwster-Trijegeaën genoemd. De Ouwster-Trijegeaën liggen ongeveer 5 kilometer ten zuiden van Joure en ongeveer 8 kilometer ten westen van Heerenveen. Het ligt aan de noordelijke zijde van het Tjeukemeer. De Ouwster-Trijegeaën heeft een rijk verenigingsleven, waaronder: tennis, jeu de boules, biljarten, jeugd van vroeger, gymnastiek, dammen, tafeltennis, muziekvereniging, toneelvereniging, vrouwenvereniging etc. Veel van deze verenigingen maken gebruik van Dorpshuis De Hichte, centraal gelegen in Ouwsterhaule. Het Dorpshuis wordt gerund door een Stichting die met vrijwilligers werkt. Verder zijn er een PKN Kerk (Protestantse Kerk Nederland), een Openbare Basisschool; Trijegeaster Honk, een busmuseum en een veelzijdigheid aan (kleinschalige) bedrijven. De inwoners van de Ouwster-Trijegeaën hebben het over het algemeen erg naar hun zin in hun dorpen. De landelijke omgeving, de rust, de centrale ligging, betrokkenheid, saamhorigheid en leefbaarheid worden als sterke punten beschouwd. Er blijven natuurlijk altijd nog wensen voor de toekomst......


Zorg en welzijn Wat zorg betreft zijn onze inwoners afhankelijk van de voorzieningen in omliggende dorpen, veelal Sintjohannesga en Joure. Aangezien de komende jaren de vergrijzing zal toenemen, moet ervoor gezorgd worden dat ouderen in de toekomst ook in de Ouwster-Trijegeaen kunnen blijven wonen. (In Skarsterlân was op 1 -1 -201 0, 23,41 % van de bevolking 60+; Bron gemeente Skarsterlân ) De ouderen in de Ouwster-Trijegeaen geven aan dat het hier prettig wonen is. Er is een ouderen soos; de Jeugd Van Vroeger, en er zijn diverse verenigingen waar de ouderen zich prima bij aan kunnen sluiten; een Jeu de Boule vereniging, biljartvereniging, muziekvereniging, vrouwenvereniging, damclub, tennis, gymnastiek enz. Er is in de Ouwster-Trijegeaen nog zeker sprake van mantelzorg, vooral door de sociale netwerken. Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke familieleden, buren of vrienden. Het is niet te zeggen dat deze informele zorg vanzelfsprekend blijft, dus zullen er een aantal zaken geregeld moeten worden. Eén van de mogelijkheden is om bijvoorbeeld een burenhulp organisatie op te zetten en actief te maken zodat er altijd hulp en eventueel controle dichtbij is. De thuiszorg stuurt aan op mantelzorg. Het gaat bij mantelzorg om intensieve zorg voor langere tijd. Een andere zaak die de aandacht zal moeten krijgen is dat de ouderen goed geadviseerd en ondersteund zullen moeten worden om duidelijk te krijgen waar de ondersteuning en de oplossingen te vinden zijn. Aangezien om hulp vragen een drempel is, zal een proactieve benadering hierbij een sleutelrol moeten gaan vervullen. Over het algemeen zijn alle leeftijdsgroepen tevreden over het welzijn. Dorpshuis de Hichte, diverse sport- en ontspanningsverenigingen en Dorpskrant De Hichtepunten dragen hieraan bij. Het dorpshuis wordt door een bestuur en vrijwilligers gerund. Het vinden van vrijwilligers voor de diverse taken wordt steeds moeilijker.

Actiepunten

* Organiseren Burenhulp organisatie * Organiseren Ouderenhulp * Oppascentrale voor vrijwilligers


School In de Ouwster-Trijegeaen is een openbare basisschool; Trijegeaster Honk. Openbaar onderwijs is al 1 75 jaar in de Ouwster-Trijegeaen, en in het jaar 2011 201 2 was het leerlingen aantal ±70. De school heeft een centrale rol in de Ouwster-Trijegeaen en wordt als zeer belangrijk ervaren voor de leefbaarheid in de drie dorpen. Om te zorgen dat de school ook op termijn genoeg leerlingen zal blijven houden is het van belang dat zowel voor- en naschoolse opvang als tussenschoolse opvang goed geregeld is. Op dit moment wordt de voor- en naschoolse opvang uitgevoerd door “Skik”. Er is opvang geregeld, en er worden activiteiten georganiseerd. De tussenschoolse opvang wordt door “overblijfmoeders” gedaan. Een andere mogelijkheid zou zijn om te onderzoeken of een continurooster een optie is. Er is sprake van een continurooster als alle kinderen van de school een ononderbroken schooldag hebben met een pauze van 30 minuten tot een uur. Dus alle kinderen zijn de gehele dag op school en gaan niet tussendoor naar huis. Het eten gebeurt gezamenlijk op school.

Actiepunten

* Continuering opvang ten behoeve van het leerlingenaantal * Onderzoek behoefte continurooster


Jeugd Voor de opvang van kinderen van 0-4 jaar is op dit moment in de Ouwster-Trijegeaen veel vraag naar gastouders/kinderdagverblijf. Natuurlijk is de keuze voor opvang van kinderen een persoonlijke keuze. Veel ouders kiezen er ook voor om in deeltijd te gaan werken, of tijdelijk te stoppen om de kinderen zelf “op te vangen”. Voor de peuterspeelzaal zou een groter aanbod van gastouders een groter bestaansrecht betekenen. Hoe meer gezinnen met jonge kinderen hoe groter de mogelijkheden zijn om de peuterspeelzaal in stand te houden. Een tweede item wat belangrijk is, is de aanwezigheid van speeltoestellen. Op dit moment zijn er in Ouwsterhaule 2 speelterreinen. Het speelterrein op de Stinsewei, en het speelterrein op Wolsmastate. Voor de kinderen in de leeftijd van 4-1 2 is er zoals in het vorige hoofdstuk beschreven de school “Trijegeaster Honk” met de mogelijkheden van voor-, tussentijdse, en naschoolse opvang. Voor de jeugd in de leeftijd van 1 2-1 6 is er op dit moment wat minder aanbod van activiteiten. Een jeugdraad zou een mogelijkheid kunnen zijn om samen met de jeugd bepaalde activiteiten op te zetten. Een idee zou kunnen zijn om in deze jeugdraad oudere jongeren te vragen om samen met de 1 2+ jeugd leuke activiteiten te organiseren. Ook zou een actieve rol van de kerk, dorpshuis “de Hichte”, en de verenigingen een goede impuls kunnen betekenen voor de jeugd in de Ouwster- Trijegeaen. Eén van de mogelijkheden voor bijvoorbeeld de verenigingen zou het aanbieden van een stageplek voor een maatschappelijke stage kunnen zijn. Als een vereniging hiermee de jeugd aan zich kan binden worden er twee vliegen in ée ́n klap geslagen. Voor het bestuur van Plaatselijk Belang en voor dorpshuis “de Hichte” zou het aanstellen van een jeugdcoördinator of een activiteiten commissie een mooie mogelijkheid zijn om de jeugd meer bij het dorpsleven te kunnen betrekken.


Er zijn al een aantal activiteiten die worden georganiseerd. Er is bijvoorbeeld een jaarlijkse Sinterklaasintocht, ook wordt er ieder jaar op 11 november met Sint Maarten langs de deuren gelopen. Door diverse sport- en buurtverenigingen worden er ook jaarlijkse activiteiten georganiseerd. Eens per twee jaar hebben we het Dorpsfeest met optocht, kinderspelen, muziek, meerkamp, gezamenlijke broodmaaltijd en een tentsamenkomst.

Actiepunten

* Onderzoeken bestaansrecht jeugdraad * Aanstellen jeugdcooĚˆrdinator De Hichte * Inventariseren maatschappelijke stageplekken bij verenigingen


Woningbouw De behoefte aan woningen in de Ouwster-Trijegeaen spitst zich toe op starterswoningen, en op woningen voor ouderen met een stukje zorg. Het blijkt dat het in het huidige economische klimaat moeilijk is voor starters om een woning te kunnen kopen. (landelijk probleem) Op de vergadering van Plaatselijk Belang is door de Burgemeester aangegeven dat er een stuk grond is aangekocht voor woningbouw. Er wordt niet gestart met het bouwrijp maken van deze grond tot dat het duidelijk is dat er genoeg vraag is naar woningen. Hier ligt voor het bestuur van Plaatselijk Belang een taak om te inventariseren wat de huidige en toekomstige woonwensen van de inwoners zijn. Ook zal bij de woningstichting geiĚˆn formeerd moeten worden of er vraag is naar huurwoningen in de Ouwster-Trijegeaen. Mocht hier uit naar voren komen dat er veel vraag is, dan kan het bestuur van Plaatselijk Belang dit kenbaar maken bij de gemeente. Wel belangrijk is om met mate uitbreidingen door te voeren. Het algemene gevoel van de inwoners is dat ze hier graag wonen, ook mede door de rust en kleinschaligheid. Te veel uitbreiding zal zeker zijn impact hebben op de kleinschaligheid, men moet zich af vragen of daar draagvlak voor is. Vanuit de school, de kerk, en het rijke verenigingsleven wordt uitbreiding toegejuicht.

Actiepunten

* Onderzoek naar woningbehoefte


Woonomgeving De woonomgeving wordt in het algemeen omschreven als redelijk goed, tot goed. Natuurlijk zijn er altijd verbeteringen wenselijk. Het ontbreken van een duidelijk centrum in Ouwsterhaule wordt aangegeven als een verbeterpunt. Naast dit punt zijn nog een aantal punten aangegeven: - Hoekje van "Kerstboom" uitnodigend maken - Geen karakteristiek groen, behalve de boom bij de kerk - Vanaf Rohel is aanzien op achtertuinen van huizen Wolsmastate - Wandelpad naast Kwant door pad boven de sloot dmv betonnen bak - Pastorie moet in deze staat blijven bestaan - Plein bij Kapsalon meer geheel maken - Overleg met eigenaar van de loods naast ten Boom voor netter aanzicht van dorp Advies is om een commissie of een stuurgroep op te richten die zich met deze zaken bezig zal houden en een adviserende rol zal krijgen.

Actiepunten

* Commissie voor verbeteren woonomgeving


Sport en Ontspanning Een rijk verenigingsleven wordt door de bewoners als eĚ e Ě n van de sterke punten van onze dorpen gezien. Er zijn in totaal 24 sport- en ontspanningsverenigingen. Echter de meeste verenigingen zijn op jongeren en volwassenen gericht. Voor de basisschooljeugd kunnen er meer activiteiten, ook door bestaande verenigingen, worden georganiseerd. Een zorg is echter het handhaven van de bestaande verenigingen. Hiervoor zijn actieve besturen nodig. Omdat het een kleine gemeenschap is ten opzichte van het aantal verenigingen, ziet men vaak dezelfde mensen in de besturen. Dit zou een probleem kunnen worden. De last zou beter verdeeld moeten worden door de periodes voor bestuursfuncties korter te maken. Ook moet de Jeugd gestimuleerd en gemotiveerd worden, in besturen plaats te nemen. Daarbij is ook waardering door middel van belangstelling en animo van andere dorpsbewoners, wanneer er iets georganiseerd wordt, erg belangrijk.

Actiepunten

* Organiseren van activiteiten voor 4-12 jarigen * Jongeren stimuleren en motiveren


Recreatie en Toerisme In en rondom onze dorpen zijn er voldoende mogelijkheden voor recreatie. Het Tjeukemeer en de Scharsterrijn voor water- en hengelsport. Voor fietsers en wandelaars; het pad langs de Scharsterrijn en over het voormalige vuilstort. Ook in het Haulster Bos kunnen wandelaars en fietsers prima terecht. Echter vanuit Ouwsterhaule is er behoefte aan wandel- en fietspaden. Ook voor de veiligheid is dit wenselijk. Stichting It Oustertrijegea is reeds bezig een wandelpadenplan te ontwikkelen. Hierbij wordt gedacht aan een wandelpad langs de Heerenweg en J. Veldstraweg, maar ook een pad door het weiland, het doodlopende gedeelte Stinsewei doortrekken naar het Haulster Bos. Een andere genoemde optie is een wandelpad over de polderdijk, langs de zogenaamde “Sân kop” met een verbinding per brug of pont naar de Ulesprong bij St. Nicolaasga. Een wens van ruiters is om meer ruiterpaden in het Haulster Bos aan te leggen, en huidige ruiterpaden aan elkaar te verbinden, zodat er een mooie route kan worden gereden. Kamperen kan bij de Camping van de Jantina Hoeve, Camping Tjeukemeer en in het nabij gelegen Rohel. Haventjes zijn er te vinden aan het eind van de Sluisweg en bij Camping Tjeukemeer. Ook is Stichting De Oustertrijegeaster Poel bezig met het onderzoeken van mogelijkheden voor een geheel nieuwe Jachthaven. Daarbij zou het voormalige stort kunnen worden gebruikt voor recreatie.

Actiepunten

* Overleg met Stichting It Oustertrijegea * Overleg met Stichting De Oustertrijegeaster Poel


Cultuur Qua cultuur hebben onze dorpen niet erg veel te bieden. We hebben een Kerk, 2 klokkenstoelen, een busmuseum en een kunstwerk op het plein. Welk jaar de kerk gebouwd is, is niet bekend. Bij de restauratie in 2001 werd de buitenmuur die er in 1 877 omheen was gebouwd afgebroken, waardoor de oorspronkelijke muur weer tevoorschijn kwam. Deze bleek uit kloostermoppen te bestaan en daardoor weet men dat de kerk waarschijnlijk uit de 1 5de eeuw stamt. Verder is er in 2008 een Iepenloftspul “De Magyske Fane” bij de klokkenstoel in Ouwster-Nijega gespeeld. Dit was met een kleine 2000 bezoekers een enorm succes en een goede promotie van onze dorpen. Stifting It Oustertrijegea is op dit moment druk bezig met de organisatie van het Iepenlofspul “Teatske” naar het boek van Klaas Jansma, dat in juni 201 2 zal worden uitgevoerd. In het Nationaal Openbaar Vervoer Museum, in de volksmond busmuseum genoemd, is alles over het openbaar vervoer van vroeger en nu te vinden. Het is gevestigd op het voormalige terrein van Bouwbedrijf Noppert. Ter gelegenheid van het 1 00-jarig bestaan van Plaatselijk Belang en het 1 75-jarig bestaan van de school in Ouwsterhaule, zijn in de zomer van 201 0, twee boeken uitgegeven. Hiervoor zijn zowel bestaande archieven van (oud) dorpsbewoners als nieuwe informatie gebruikt. Dit alles was tijdens het jubileumfeest te bekijken.

Actiepunten

* Meer aandacht voor de klokkenstoelen * Kerk meer benutten, voor bijvoorbeeld exposities * Archieven boek bewaren en tentoonstellen, eventueel i.c.m. het busmuseum


Veiligheid, Verkeer en Bereikbaarheid De Ouwster-Trijegeaen liggen centraal in de driehoek Joure, Heerenveen, Lemmer. Op enkele auto minuten afstand ligt Rotonde Joure, welke een goede verbinding geeft van en naar Noord en Zuid Nederland en de Randstad. In het dorp zelf zijn twee belangrijke verkeersaders. De Jetze Veldstraweg en de Heerenweg. Wat autoverkeer betreft is dit voldoende. Het vernieuwen van de Jetze Veldstraweg en de Haulsterweg, richting Haskerhorne heeft de veiligheid verbeterd en het rijcomfort vergroot. Wel moet er worden gewaakt voor snelheidsoverschrijdingen. Grootste problemen zijn de ontbrekende fiets- en voetpaden van en naar het dorp toe. Aangezien het autoverkeer is gegroeid geeft dit onveilige situaties voor fietsers, voetgangers en op oversteekplaatsen. Proeven met energiezuinige verlichting langs de Haulstersingel zijn helaas mislukt. Toch blijft dit een onveilig gevoel geven voor de veelal jonge fietsers en hun ouders. Parkeergelegenheid aan de Jetze Veldstraweg bij school is een probleem, waarvoor de oplossing op Wolsmastate ligt. Het is aan de ouders om hier ook gebruik van te maken, waardoor het voor de kinderen veiliger wordt. Verder wordt de parkeergelegenheid in het dorp op dit moment als voldoende gezien, als er maar gebruik wordt gemaakt van de parkeervoorziening op Wolsmastate. Het is misschien iets verder lopen, maar veiliger voor andere weggebruikers.

Actiepunten

* Aanleg van voet/fietspaden langs de Heerenweg richting Rohel en langs de Jetze Veldstraweg richting het Haulsterbos. * Overzichtelijke en veilige oversteekplaats van de Stinsewei naar Wolsmastate/ School. * Verlichting langs Haulstersingel en langs nieuw aan te leggen voet- en fietspaden.


Bedrijvigheid en Werkgelegenheid In onze dorpen zijn meerdere bedrijven gevestigd. Dit zijn meest eenmanszaken waaronder een redelijk groot aantal agrarische bedrijven en enkele grotere bedrijven. Er is een ondernemersvereniging opgericht met de naam UFO; Undernimmerferiening Ouwster-Trijegeaen. De precieze cijfers zijn niet bekend maar er is weinig tot geen werkloosheid in onze dorpen. Aangezien het aantal agrarische bedrijven afneemt, komen er gebouwen leeg te staan. Deze moeten worden hergebruikt om leegstand/verpaupering te voorkomen door middel van wijziging van bestemming. Een grootschalig bedrijventerrein is niet wenselijk. Indien meerdere boeren uit de omtrek willen gaan samenwerken om een Mega melkveebedrijf te starten zal dit weinig problemen geven. Een megabedrijf in intensieve Veehouderij is een ander verhaal. Men is bang dat dit problemen oplevert voor de leefbaarheid in onze dorpen, door stank en verkeersoverlast. Hoewel het terrein van Noppert privéterrein is, zien dorpsbewoners hiervoor verschillende mogelijkheden: - Een verzamelpunt van kleinere bedrijven uit onze dorpen. Zij kunnen dan hun voordeel doen met gezamenlijke faciliteiten. - Woningbouw, of wonen/werken. - Plaats voor toeristisch of ambachtelijk gebeuren. - Een soort “treffen” organiseren.

Actiepunten

* Toestaan wijziging bestemming van agrarische panden * Startpunt voor kleinere bedrijven en vraag en aanbod reguleren


Voorzieningen en diensten In onze dorpen zijn erg belangrijke, maar weinig voorzieningen; Dorpshuis De Hichte, een kerk en een basisschool met peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Verder wordt de rijdende “Melkboer� als zeer waardevol ervaren. Het dorpshuis wordt als zeer belangrijk trefpunt gezien en onmisbaar voor de leefbaarheid. Er moet aandacht worden besteed aan de sociale functie van het dorpshuis, door het organiseren en promoten van activiteiten. Men vindt gezelligheid belangrijk. Ten behoeve van Internet is een betere en snellere verbinding op dit moment voor de bedrijven, maar in de toekomst ook voor particulieren, noodzakelijk. Een glasvezelkabel is hiervoor nodig. Deze ligt in de buurt, maar vanwege onrendabel gebied zijn we niet aangesloten.

Actiepunten

* Activiteiten organiseren en promoten * Activiteitenagenda duidelijk leesbaar bij de Hichte. * Activiteitenagenda op Internetsite * Activiteitenagenda op borden bij ingang van het dorp * Aanleg van glasvezelkabel

Dorpsvisie Ouwster-Trijegeaën 2010-12  

Dorpsvisie Ouwster-Trijegeaën 2010-12

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you