Page 1

8

Kernwaarden Profila Zorg

Ellen Graafland

FinanciĂŤle update

5

Nieuws van P&O

6

Nieuws van facilitaire dienst

12

Gedragskundigen aan het woord

16

Nieuws van de locaties

20

Nieuws van de verwantenraad

Uitgave

3

januari 2014

fila

18

Wessel over de Eigen Krachtconferentie

Nieuws

Pr

10

Interview


Voorwoord

Beste lezer, Allereerst wil ik jou een door God onze Vader gezegend 2014 toewensen. In het afgelopen jaar hebben wij Zijn zegen ruim mogen ervaren. Dit geldt ook voor de moeilijke periodes die er zijn geweest. Ook in die periodes mochten we Zijn hulp en kracht ervaren. We bidden dan ook dat Hij in 2014 in ons midden zal zijn en dat jij dat ook zo mag ervaren. In deze nieuwsbrief staat weer veel nieuws. In het ene geval gaat het nog over activiteiten uit 2013 en in het andere geval betreft het een vooruitblik op de plannen voor 2014 en verder. Die plannen zijn geen overbodige luxe, want de regering neemt de zorg behoorlijk op de schop. De overheidsplannen zullen ook effect hebben op het werk van Profila Zorg. Om mij heen hoor ik spreken van onzekere tijden en ook ik maak me daar soms schuldig aan. In het voorwoord van het meerjarenbeleidsplan 2014 – 2017 noem ik het toch liever zekere tijden. Zekere tijden, omdat onze zekerheid niet afhankelijk is van de overheid, van een ministerie of de politiek. Wij ontlenen onze zekerheid uit Gods belofte voor ons. God heeft ons een opdracht gegeven. Hij heeft ons, de bewoners en cliÍnten toevertrouwd. Hij is dan ook bij machte om datgene wat is toevertrouwd te bewaren. Dat maakt onzekere tijden tot zekere tijden. Die zekerheid willen we ook laten zien in onze plannen, in onze activiteiten. Het komend jaar willen we jou daar door middel van de nieuwsbrief over informeren. Voor nu veel leesplezier en blijf voor ons bidden, want dat hebben we ook in 2014 hard nodig. Met vriendelijke groet, Rien Brand directeur-bestuurder

2


Financiële update

Positief resultaat 2013 Het jaar 2013 zullen we, met de kennis van nu, naar verwachting afsluiten met een positief financieel resultaat. Daar zijn we dankbaar voor. Te meer omdat er voor 2013 een licht tekort begroot stond. Dat we het jaar positiever afronden dan verwacht heeft alles te maken met een goede bewaking van de financiën door de teamleiders en de regiomanagers. Daarnaast kwamen de definitieve ZZP-tarieven wat hoger uit dan verwacht, doordat de jaarlijkse indexatie substantieel hoger uitviel (2,88%) dan begroot (circa 1,5%). Voor het oog gaat het procentueel slechts om een klein verschil, maar in euro’s gaat het om een fors bedrag. Begroting 2014 In de afgelopen periode is de begroting 2014 tot stand gekomen. T.o.v. het lopende jaar wordt een bezuiniging verwacht van € 650.000,-. Vooralsnog is het gelukt om een begroting op te stellen, waarbij de gevolgen van deze bezuiniging nauwelijks merkbaar zal zijn op de werkvloer. Dat

heeft te maken met (1) de hierboven genoemde gunstige indexatie van de ZZPtarieven welke ook in 2014 doorwerken, (2) de verwachting dat de Oogstlaan het in financieel opzicht in 2014 een stuk beter zal doen dan in 2013, (3) een financiële voordeel dat gerealiseerd kan worden met de samenvoeging van Profila Zorg en EBC, (4) de positieve effecten van eerder genomen maatregelen, welke zichtbaar worden in een daling van de gemiddelde loonkosten en (5) de verwachting dat de bezuiniging die CZ heeft doorgevoerd, voor een groot deel alsnog wordt teruggedraaid. Een aantal van deze punten is vrij onzeker. Hoe zal de exploitatie van de Oogstlaan zich bijvoorbeeld ontwikkelen? En zal CZ daadwerkelijk een deel van de bezuinigingen terugdraaien? De begroting 2014 is gebaseerd op positieve vooronderstellingen. Wanneer in de loop van 2014 blijkt dat we te positief zijn geweest, dan zullen er aanvullende beheersmaatregelen genomen moeten worden. Daar gaan we op dit moment echter nog niet van uit.

Met het oog op de verwachte bezuinigingen in 2015 zal Profila Zorg zich in 2014 moeten voorbereiden op de forse bezuinigingen in 2015. Daarom is er in de Begroting rekening gehouden met o.a. de volgende (anticyclische) investeringen: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

De ontwikkeling van zelfstandige teams; PR & Communicatie (met het oog op uitbreidingsinitiatieven); Optimalisatie huisvesting (meer afgestemd op VPT en ouderen); Projectgroep WMO (product- en strategieontwikkeling); Een innovatief ECD (verhoging van de effectiviteit en efficiency); Uitbreidingsinitiatieven (VPT, KSW, SGLVG en ouderen).

De begroting 2014 laat per saldo onder aan de streep een kleine plus zien.

3


‘We gaan als organisatie een onzekere en spannende periode in’

Forse bezuinigingen in 2015 Het jaar 2015 zal met de kennis van nu een kanteljaar worden. Een jaar waarin Profila Zorg vooral getroffen wordt door de overheveling van de extramurale begeleiding, de extramurale dagbesteding en de intramurale GGZ-C-plaatsen naar de WMO. Tegelijkertijd gaat het extramuraliseringstraject van de lage intramurale ZZP’s naar verwachting onverminderd door. De zorgkantoren gaan in lijn met VWS uit van een uitstroom van 10% per jaar. Voor dat percentage wordt Profila Zorg jaarlijks gekort op de ZZP’s 1 en 2 en in mindere mate voor ZZP 3 omdat een nog onbekend deel van deze categorie cliënten voor intramurale zorg in aanmerking blijft komen. De financiële impact van deze ontwikkelingen is fors. Naar verwachting gaat het om een ‘korting’ van circa 1 miljoen euro. Naast deze bedreiging zien we ook kansen. Kansen om te groeien. Profila Zorg hoopt de komende jaren

4

stevig aan de weg te timmeren met VPT, SGLVG en ouderenzorg (VG). Met het oog op deze groeikansen is Corlinde Domenie aangesteld als projectleider. De know-how is er. De wil is er. De drive is er. Dat zit wel goed. Maar zijn de zorgkantoren ook bereid om de productieafspraken te verhogen? Dat is onzeker. We gaan als organisatie dus een onzekere en spannende periode in, maar we gaan zeker niet bij de pakken neerzitten. Integendeel. We gaan met ondernemend optimisme aan de slag. Met een scherpe blik op de risico’s. En met aandacht en een ‘open mind’ voor de bewegingen van Gods Geest die waait waarheen Hij wil. Want Profila Zorg wil ook in de komende jaren weer betrokken blijven bij het werk dat de Vader door de Geest van Christus op deze aarde verricht. En die Geest werkt door ons heen. Dat werkt niet alleen inspirerend, maar ook vertrouwenwekkend en hoopgevend. We blijven dus in vertrouwen bouwen, ook aan het financiële huis.


P&O Op weg naar Zelfstandige Teams ‘Zelfstandige Teams’ is bij medewerkers van Profila Zorg geen onbekend begrip! Binnen de teams wordt hieraan op allerlei manieren vorm en aandacht gegeven. Om de teams niet als los zand te laten handelen maar als een geheel naar ‘zelfstandige teams’ te kunnen laten ontwikkelen heeft het managementteam een regiegroep in het leven geroepen. Deze regiegroep bestaat uit een zevental collega’s: Anja Nies (Vredenburg), Lisette Verkade (Keyenburg), Masineke de Jong (Oogstlaan), Pascal de Jong (regio Zuid), Aswintha Shirzad, Janette Koppelaar (Centraal Bureau) en Dick van Hoek (Management). De leden van de regiegroep zijn in november 2013 voor het eerst bijeen geweest. Begin 2014 ontvangen jullie informatie over Large Scale Events waaraan een groot aantal medewerkers kan deelnemen. Deze events worden georganiseerd om deze organisatiewijziging niet van bovenaf in te richten maar om alle geledingen van Profila over deze transitie mee te laten kunnen denken. Heb je interesse om aan een Large Scale Event deel te nemen: houd je mailbox in de gaten om je hiervoor te kunnen aanmelden!

Declaraties Heb je in 2013 nog dienstreizen of kosten gemaakt die voor declaratie in aanmerking komen? Declaraties van 2013 kunnen tot en met 31 januari 2014 worden ingediend via Youforce. Het declaratiebeleid is in 2013 gewijzigd t.a.v. de termijn van declareren. Gemaakte kosten dienen binnen drie maanden gedeclareerd te worden. Declaraties inzake kosten ouder dan drie maanden worden na afloop van drie maanden verwerkt en betaald.

YOUFORCE Raet Online heeft sinds oktober 2013 een nieuwe naam gekregen: Youforce. Met dezelfde functionaliteiten die je gewend bent. De oude link naar Raetonline is niet meer in gebruik en geeft foutmeldingen in de formulieren. Inloggen kan via https://login.youforce.biz/. We adviseren je deze link aan de werkbalk favorieten toe te voegen zodat je gemakkelijk kunt inloggen.

5


Facilitaire dienst

Verlenging huurovereenkomst centraal bureau Er zijn gesprekken geweest met de huiseigenaar van het centraal bureau. Daarin zijn positieve afspraken gemaakt. N.a.v. een eerder gesprek, is de huurprijs substantieel gedaald. Mede daarom hebben wij besloten om in principe de komende 5 jaar het huidige centraal bureau te handhaven en niet te verhuizen naar een andere locatie. De huiseigenaar is bereid om een deel te vergoeden van enkele noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw. Dat is dan ook de reden

6

(naast de lagere huurprijs) waarom een aantal wensen die al langer leefden voor de inrichting van het centraal bureau gerealiseerd kan worden. Dan denken we aan de indeling van de service desk, de wachtruimte, de kitchenette, de spreekkamer en om de kamer van de bestuurder beter geschikt te maken voor vergaderingen. Ook aan de inrichting zal het een en ander gedaan worden (vervanging van meubilair dat inmiddels al enige jaren is afgeschreven). We kijken met belangstelling uit naar de resultaten die in de eerste helft van 2014 zichtbaar zullen worden.


Alles in één hand, dat is veiliger Zoals jullie weten is ‘veiligheid’ in de meest brede zin van het woord een belangrijk speerpunt voor Profila Zorg. Daarom hebben we n.a.v. de brand op het Poortgebouw een onafhankelijk adviseur nog eens goed laten kijken naar de brandveiligheid van onze locaties. Dit onderzoek heeft een aantal nuttige en praktische verbeterpunten opgeleverd waar we mee aan de slag gaan. Mede n.a.v. het genoemde onderzoek en een aantal praktische ervaringen is ons duidelijk geworden dat het brede onderwerp ‘veiligheid’ om een meer centrale en integrale aansturing vraagt. Op dit moment is niet altijd duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Bovendien worden veiligheid gerelateerde zaken te versnipperd opgepakt. Daarom heeft het MT Jako van Veen aangewezen als ‘coördinator bedrijfshulpverlening’ voor zowel Profila Zorg als EBC. Jako gaat de komende maanden een centrale rol vervullen bij het stroomlijnen en verder verbeteren van de veiligheid, zowel centraal (beleidsmatig) als op locatieniveau (praktisch). Zo zal er allereerst een overkoepelend beleid vastgesteld worden op basis van stukken die er nu al liggen (en die samengevoegd, geactualiseerd en aangescherpt zullen worden). Op alle locaties zal de praktijk aan dit beleid (periodiek) getoetst worden, zodat de veiligheid goed geborgd wordt in

de organisatie. Het is namelijk figuurlijk, maar ook letterlijk van levensbelang dat op elke locatie het calamiteitenplan op orde is en dat de praktische zaken rondom (brand) veiligheid en de bedrijfshulpverlening goed geregeld zijn. Juist daarom hebben we als MT besloten om de aansturing van dit alles neer te leggen bij het hoofd van de facilitaire dienst. Uiteraard kan Jako dit niet alleen. Hij zal gebruik maken van de kennis en de ervaring van diverse collega’s. De centrale rol en de verantwoordelijkheid berust echter bij één persoon. Jako zal in dit kader met de diverse teamleiders communiceren over de verschillende praktische aspecten van een veilige locatie. De teamleider vervult namelijk een cruciale rol bij de veiligheid op de locatie. Als MT hopen we met één aanspreekpunt niet alleen een effectievere aansturing te realiseren, maar ook een stukje duidelijkheid te creëren. We vertrouwen er op dat we met deze meer doelgerichte aanpak over een half jaar kunnen zeggen: ”de veiligheid op de locaties is weer verder verbeterd”. Zo moet het dus niet..

De budgetten binnen de zorg staan zwaar onder druk. Dat is dan ook de reden dat het contract van Martine Padding per december 2013 niet verlengd is. Bij de besluitvorming is ook rekening gehouden met de ontwikkeling van zelfstandige teams. Hoewel dat nog niet heel concreet is uitgewerkt, ligt het in de lijn der verwachtingen dat de ontwikkeling naar meer zelfstandige teams gepaard kan gaan met een afgeslankte facilitaire dienst. Vooruitlopend op deze ontwikkeling, zal de facilitaire dienst het vanaf nu met minder mensen moeten doen. Omdat het verwachte arbeidsbesparende effect van de zelfstandige teams op dit moment nog geen realiteit is, betekent het vooralsnog dat hetzelfde werk met minder mensen gedaan moet worden. Deze verhoging van de werkdruk is een stimulans om nog sneller toe te groeien naar een situatie waarbij de teams zelf een aantal facilitaire zaken op kunnen maken. We moeten komen tot een helder en doeltreffend ééntweetje tussen de teams aan de ene kant en de facilitaire dienst aan de andere kant. Dat is de uitdaging voor 2014. Deze uitdaging vraagt om een aantal heldere afspraken. Daar wordt aan gewerkt en daar horen jullie in de loop van 2014 meer van. 7


Geloof, vertrouwen, verbinding

8

Geloof, Vertrouwen en Verbinding. In kernwoorden onze nieuwe kernwaarden. Naar aanleiding van onze voorlaatste medewerkersdag hebben we allen suggesties kunnen leveren (op die dag in elevator pitches) om kort en bondig aan te geven welke waarden voor Profila Zorg leidend en wenkend zouden moeten zijn. Waar we met allen voor staan en wat we zichtbaar willen maken in ons beleid en handelen. Er zijn vele goede suggesties gedaan en al deze ideeĂŤn zijn in een doordacht proces van overwegen, bidden en inspraak van diverse inspraakorganen, samengebracht en gecomprimeerd.

W fu w Ju en kr ei Pr m zo

Dit heeft geleid tot de drieslag: Geloof, Vertrouwen en Verbinding. In dit participatieproces wat bottum-up is gestart op die bewuste medewerkersdag, hebben ook de OR, de Verwantenraad en de Raad van Toezicht inspraak gehad. Een geslaagd participatief proces met een resultaat waar we trots op kunnen zijn. Prachtige kernwaarden die goed klinken, goed uit te leggen en makkelijk toepasbaar zijn op hulpverleningssituaties en beleidsmatige keuzes. We lichten ze toe.

Ve M he bl Va hu en w en on st Ve zo op ho Pr m

Geloof Medewerkers van Profila Zorg geloven in een levende, handelende en liefdevolle God zoals Hij zich in de Bijbel laat kennen. De God die zorgt voor Zijn schepselen en daarbij anderen inschakelt. Wij geloven dat onze cliĂŤnten waardige mensen zijn met mogelijkheden en kansen die als beelddrager van Christus tot hun bestemming dienen te komen.

Ve M zi hu w w m re to va


Wij geloven dat mensen optimaal kunnen unctioneren en gelukkig kunnen zijn wanneer zij kunnen geven en ontvangen. uist als mensen onderling competenties n beperkingen compenseren, geeft dat racht, mogelijkheden tot groei, besef van igenwaarde en hoop. rofila Zorg heeft geloof in haar medewerkers en hun professioneel orgaanbod.

ertrouwen Medewerkers van Profila Zorg gaan uit van et vertrouwen dat God betrokken is en lijft bij het werk van de organisatie. anuit dit vertrouwen doen medewerkers un werk, zijn zij integer, betrouwbaar n gaan op een positieve en transparante wijze met cliënten, verwanten, collega’s n derden om. Vertrouwen bindt samen ngeacht rol en positie, vertrouwen timuleert vakmanschap en samenwerking. ertrouwen geeft mogelijkheden en kansen odat iedere cliënt en medewerker zich ptimaal kan ontplooien. Vertrouwen geeft oop voor de toekomst. rofila Zorg heeft vertrouwen in haar medewerkers en in de toekomst.

erbinding Medewerkers van Profila Zorg verbinden ich als relationele mensen met cliënten, un sociale netwerken en collega’s, want voor Christus zijn zij allen gelijk en waardevol. Deze verbinding is daarmee meer dan een mechanistisch functionele elatie. Deze verbondenheid uit zich in oegewijde, dienende en optimale inzet an medewerkers om de beste zorg naar

geest ziel en lichaam te bieden. Profila Zorg verbindt zich als goed werkgever met haar medewerkers en wil als goed werkgever een klimaat creëren waarin werknemers optimaal zorg kunnen bieden. De vraag kan opkomen hoe we deze kernwaarden moeten plaatsen en hoe deze zich verhouden tot bijvoorbeeld de ontwikkeling van en naar meer zelfstandige teams, Rijnlands denken en organiseren, de Zorgdriehoek, Samen Sterk en het 7C-model et cetera. Nou, dat is aanmerkelijk minder ingewikkeld dan dat je misschien zou denken. De kernwaarden zijn onderliggende waarden. En waarden zijn zaken die waardevol zijn, waar we waarde aan hechten. Bij alles wat we doen en laten, spelen deze Kernwaarden een achterliggende rol. Bij alles wat we doen willen we geloof uitstralen in God, in de cliënt/bewoner/verwant of de ander en in elkaar. Bij alles wat we in Profila Zorg doen willen we vertrouwen bevorderen in God, in de cliënt/bewoner, verwant, in de ander en in elkaar. Bij alles wat we doen willen we verbinding zoeken en maken. Met God, met de cliënt/bewoner/verwant, met de ander en met elkaar. Dit is van toepassing op alle aspecten van ons werk, op alle organisatie ontwikkelingen en in elke relatie die we hebben. Als MT zijn we hier hartstikke blij mee. De Kernwaarden moet gaan leven, gaan bruisen in Profila Zorg! Hoe? Daar komen we snel op terug!

9


Ellen Graafland: ‘Ik vin als mensen op hun pl 1. Je hebt jarenlang bij

Profila Zorg gewerkt, Hoe heb je Profila Zorg in die jaren zien ontwikkelen?

Profila Zorg (voorheen Filadelfia Zorgverlening) heeft zich door de jaren heen ontwikkeld. In verschillende periodes stonden ook verschillende thema’s/processen centraal die invloed hadden op zowel medewerkers als cliënten en verwanten. Er zijn best turbulente periodes geweest waar iedereen ook weer op eigen manier zijn plek moest bepalen en innemen. Maar of de focus nu lag op het meer professionaliseren van de zorg, op het nadenken met elkaar over identiteit, op het inzetten van vrijwilligers/netwerk of op een reorganisatie, ik heb altijd ervaren dat de visie om beste zorg te leveren naar geest, ziel en lichaam vanuit een bijbels perspectief leidend is geweest. Om zo samen, al zoekend, soms met vallen en opstaan, namens God de beste zorg te bieden aan onze naaste. Op dit moment zie ik Profila Zorg als een organisatie die kwalitatief goede, identiteitsgebonden zorg levert aan cliënten; als een organisatie die professioneel werkt, verantwoorde keuzen maakt en mee gaat met z’n tijd. Het feit dat identiteit en professionaliteit hand in hand gaan binnen Profila Zorg is voor mij het belangrijkste.

2. Waar komt je passie voor het werk vandaan?

Mijn motivatie in het werk is dat ik het mooi vind als mensen ‘op hun plek’ komen. Dit geldt eigenlijk voor zowel cliënten als medewerkers op dezelfde manier. Mensen helpen om te ontdekken waar hun kwaliteiten liggen, hoe en waar ze het meest tot bloei 10

kunnen komen. Het ambulante werk heeft de afgelopen negen jaar steeds mijn hart gehad omdat het mogelijk is om heel vraaggericht te werken en omdat het om een breed spectrum aan hulpvragen/’type’ cliënten gaat. De zelfstandige manier van werken en het ‘on the road’ zijn heb ik ook altijd leuk gevonden.

3. Hoe heb je de samenwerking met collega’s ervaren binnen Profila Zorg?

De sfeer op het werk en het contact met collega’s heb ik altijd heel tof gevonden. De betrokkenheid op elkaar en de veilige sfeer om binnen te werken vind ik heel bijzonder. Dat zal ik ook echt gaan missen.

4. Wat is je mooiste herinnering aan je tijd bij Profila Zorg?

Moeilijke vraag. Zoveel: medewerkersdagen, kerstvieringen, allerlei momenten van aanbidding/ gebed, het kijken naar cliënten bij wie herstel zichtbaar is, medewerkers die ontdekken wat ‘hun plek’ binnen Profila is, de Bijzondere Mensentent op Opwekking, enthousiast worden van samenwerking met andere organisaties, op televisie komen bij family7!

5. Welke gevolgen hebben de veranderingen in de Wmo voor Profila Zorg?

Veel. Profila is redelijk klein en daarbij ook nog verspreid over het hele land. Maar Profila Zorg heeft zoveel te bieden, en dat moet iedereen het komende jaar gaan horen. Belangrijkste

uitgang in Nede doen op meer n gaan w zorgaan De amb ‘ondern veel cre moeten

6. H

toekom is het noodz

Ja. Ik d ons bes identite andere dat het zorgaan gaan st heen d gezame het gel die bew

7. J

waaro organi wat je

Ik ga b behand moeder moeder opgeva periode het goe Het feit aan de organis deel, m


nd het mooi lek komen’

gspunt is dat de (potentiële) cliënt erland een beroep kan blijven p christelijke zorg. Het zal steeds nodig zijn om intensief samen te werken met andere christelijke nbieders, maar dat lijkt me prima. bulante tak zal (moeten) gaan nemen’, gaan ‘omdenken’ en met eativiteit de problemen die komen n gaan vertalen naar kansen.

Heeft christelijke zorg mst in Nederland? Waarom leveren van christelijke zorg zaak?

denk dat onze identiteit juist staansrecht is en dat juist onze eit ons onderscheidt van veel e vg-instellingen. Wel denk ik t belangrijk is dat christelijke nbieders schouder aan schouder taan, over hun eigen schaduw durven te stappen en een enlijk geluid laten horen: namelijk luid van christenen in Nederland wust kiezen voor christelijke zorg.

Je gaat nu naar Timon, om de keuze voor deze isatie? Kun je kort vertellen e daar gaat doen?

bij Timon werken als delcoördinator op het jonger project in Rotterdam. Jonge rs van 16-23 jaar worden angen en zijn een bepaalde e in behandeling waarna ze (als ed is) zelfstandig verder kunnen. t dat ik graag als gedragskundige slag wilde binnen een christelijke satie met een visie op zorg die ik maakte dat ik ging solliciteren.

Ellen Graafland Teamleider Ambulant 11


Team

gedragskundigen

Het jaar 2013 stond in het teken van een aantal ontwikkelingen in ons team; zo ging Lisette de Brouwer, een zeer gewaardeerde collega, na zeven jaar bij Profila gewerkt te hebben haar weg elders vervolgen. Ons team heeft de uren en taken wat anders verdeeld waardoor we haar uren met elkaar hebben kunnen opvangen. Daarnaast heeft het afgelopen jaar Palma ons team versterkt door haar stage bij de Oogstlaan. Het is altijd goed om iemand met een frisse blik mee te laten kijken en werken. Dit jaar hebben we ook onze trainingen geëvalueerd. We vroegen ons af of deze nog voldeden aan de vraag van de teams, wat we nog konden verbeteren en voor welke onderwerpen we een nieuwe training wilden opzetten. Naast een aantal verplichte trainingen die alle begeleiders gevolgd moeten hebben (zoals de basiscursus autisme, de scholing over het begeleidingsplan, de SEO training, rouwverwerking en de communicatie training door Ragnhild) hebben we ook de trainingen gegeven over onderwerpen als borderline, seksualiteit en hechting. Voor het jaar 2014 richten wij ons op vragen die vanuit teams kwamen en ontwikkelden we de volgende trainingen: (sommige trainingen zoals de driehoek worden mogelijk met een externe deskundige gegeven).

Driehoekbegeleiding Elke hulpverleningsrelatie bestaat uit een driehoek van (groepen) personen die met elkaar verbonden zijn. Elke hoek van deze driehoek heeft zijn eigen belangrijke rol te vervullen zodat alle personen in de driehoek goed functioneren. De onderste horizontale as van de driehoek bestaat uit de relatie tussen zorgverlener en het cliëntsysteem (begeleider en ouder/verwant). Als het aan de onderkant van de driehoek goed gaat dan gaat het in de meeste gevallen ook goed met de top van de driehoek: de cliënt. Zowel begeleiders als ouders/familie en of verwanten moeten informatie over de driehoek krijgen zodat effectief kan worden samengewerkt ten behoeve van de cliënt.

Hechting/Borderline In 2013 is de cursus borderline aangepast. De nadruk is meer komen te liggen op begeleidingshandvatten en oefenen. Inmiddels is ook een training over hechting in de maak. Deze kan op maat gemaakt worden voor mensen die meer willen weten over de normale ontwikkeling en voor hen die meer willen weten over hoe je hechtingsproblematiek kan begeleiden. Hierin wordt gebruik gemaakt van de methodiek ARGOS, waarin hele concrete handvatten worden gegeven bij de 5 hulpvragen van cliënten met hechtingsproblematiek (Angst, Relatie, Gewetensontwikkeling, Overlevingsgedrag en Stress). Emotionele ontwikkeling (SEO) Profila Zorg heeft een cursus over emotionele ontwikkeling in huis en veel van de cliënten hebben een SEO (diagnostiek verslag van een schatting emotionele ontwikkeling) liggen. Wij gebruiken hierin de literatuur van psychiater Dosen die de normale ontwikkeling op emotioneel vlak onderverdeeld in 5 fasen tot een leeftijd van 12 jaar. In de cursus wordt aandacht besteed aan het herkennen van de juiste fase en welke behoeften de cliënt dan heeft. Ook kan er samen met het team door middel van het kleurenprofiel (een deel van) de emotionele ontwikkeling van een cliënt in kaart worden gebracht.

12


Trainingen

2014 Oplossingsgericht werken Veel methodieken zijn gericht op de analyse van het probleem. De oplossingsgerichte begeleider richt zich niet op oorzaken van het probleem en ook niet op de klachten uit het verleden. Wél wordt er gekeken naar de successen uit het verleden van de cliënt en zijn omgeving. Oplossingsgericht werken gaat over de gewenste toekomst van de cliënt, over oplossingen vinden die de cliënt helpen stapsgewijs zijn doel te bereiken. De cliënt te stimuleren om ‘meer te doen wat werkt’. Dit vanuit een houding van ‘niet weten’, de ‘tap on the shoulder’ en praten over succeservaringen.

Ouder worden in vertrouwen Binnen de stichting krijgen we steeds meer te maken met de ouder wordende cliënt. Deze doelgroep brengt zo zijn eigen uitdagingen met zich mee. Speciaal voor de ouder wordende cliënt is de scholing ouder worden in vertrouwen geschreven. Daarin wordt o.a. uitleg gegeven over dementie, delirant gedrag, psychosen en agressie bij de ouder wordende cliënt. Tevens wordt gesproken over de oorzaken van dit gedrag, maar er wordt vooral tijd besteed aan begeleidingstips: hoe ga je om met dit specifieke gedrag? Rouwverwerking Helaas krijgt iedereen met rouw te maken in zijn leven. Of het nou gaat om iemand

die is overleden, of er sprake is van een verlieservaring m.b.t. werk, ziekte, begeleiders die weggaan of bijvoorbeeld een verhuizing: bij al deze gebeurtenissen kunnen rouwreacties plaatsvinden. Dan is het goed om te weten wat je hier als begeleider mee kunt en handvatten te hebben over hoe je hier vorm aan kunt geven. In deze scholing wordt onder andere tijd besteed aan de verschillende rouwtaken en hoe rouw zich kan uiten (/wat je als begeleider kunt doen) in relatie tot de verschillende emotionele ontwikkelingsleeftijden.

Seksualiteit en VG. Eind 2013 is de cursus seksualiteit en een verstandelijke beperking voor het eerst gegeven. Dit is een basiscursus met een stevige reader. In het verplichte gedeelte van de reader wordt de normale seksuele ontwikkeling besproken welke sterk overeenkomt met de ontwikkeling voor VG cliënten. In de reader zit ook een stuk verdieping over kinderwens, misbruik, etc. De cursus zelf gaat over het bespreekbaar maken van het onderwerp en de hulpvragen van de cliënt verkennen op gebied van seksualiteit. Hoe praat je er over? Welke hulpvragen kun je verwachten en welke handvatten hebben we dan in huis?

13


Gezondheid en vitaliteit Sinds begin 2013 zijn Lotte en Inger bezig met het thema gezondheid. Zij hebben het stokje overgenomen van Wilma Pols. Het doel is om gezond leven te stimuleren. Voldoende beweging en gezonde voeding heeft een groot effect! Iemand voelt zich fitter, zit lekker in zijn vel, het heeft positief effect op het zelfbeeld, etc. Op dit moment zijn we bezig met het in gesprek gaan met specialisten om te bespreken wat we binnen Profila Zorg kunnen inzetten om cliënten te helpen gezonder te gaan leven. Ervaringsordeningen Ervaringsordening (Timmers- Huigens) leert dat de mens in staat is om ervaringen (verwerkte prikkels) op vier wijzen te ordenen. Deze wijzen werken simultaan en zolang iemand bewust is. Dat betekent

dat ze actief zijn voor de geboorte en actief blijven tot aan de dood. De delen kunnen nooit worden uitgeschakeld of worden (onder)ontwikkeld. Ze zijn er altijd. Dat is juist als het gaat om het werken met onze doelgroep een belangrijke manier om de cliënten beter te begrijpen. Inger en Lotte hebben de opleiding tot Consulent Ervaringsordening gedaan. Dat betekent dat zij ingezet kunnen worden als deskundige op dit gebied, de training mogen verzorgen over dit onderwerp en bij probleemgevallen kunnen worden ingezet. Bij Profila Zorg zal er ook meer met Ervaringsordeningen gewerkt gaan worden. Teams zullen hierin geschoold worden en handvatten krijgen over hoe ze de kennis van Ervaringsordeningen kunnen toepassen in het begeleiden en begrijpen van cliënten.

Verder willen we nog extra input geven aan de volgende onderwerpen: Doelen In 2012 hebben we een nieuw begeleidingsplanformat gekregen en een nieuw rapportage systeem. Aan doelen werken gaat nu veel SMART-er en rapporteren is makkelijker. Werkdoelen SMART maken is de taak van de mentor, maar de gedragskundige is medeverantwoordelijk om de juiste hoofddoelen te kiezen. De juiste hoofddoelen kun je filteren uit een trechter. Je begint een goede beeldvorming met een samenvatting van de kern van de problematiek. Daarna kijk je welk perspectief haalbaar is in deze problemen binnen 3 tot 5 jaar. Dit geeft richting aan welke hoofddoelen je kiest voor het eerste jaar. Tot slot check je of je een verbetering in de kwaliteit van leven behaald wanneer je dit doel over een jaar behaald hebt. Rapporteren Rapportage is iets wat elke dag aan de orde komt, maar wat een onderwerp is wat weinig besproken wordt. In de komende periode willen we het rapporteren onder de loep houden. In de teams zullen we dit onderwerp gaan bespreken met als doel om de professionaliteit en objectiviteit in het rapporteren hoog te houden. Tenslotte… Voor het hele team gedragskundigen geldt dat we enthousiast bezig zijn met het ondersteunen van de teams bij de begeleiding van alle cliënten. Wij zien uit naar weer een jaar met veel samenwerking en veel goede contacten! 14

Een hartelijke groet van Kirsten Zwiers, Lotte Kleemans, Inger Hoek en Rita ‘t Hart


Ondernemings raad

Beste collega’s, Nu het nieuwe zittingstermijn is aangebroken willen wij ons als nieuwe Ondernemingsraad van Profila Zorg aan jullie voorstellen: V.l.n.r. met de klok mee: Mirjam Guichelaar, algemeen lid; Doina Bohm, algemeen lid; Hendri van Duinen, algemeen lid; Marijke van Tulden, secretaris; Martin Blaauw, voorzitter; Lisette Verkade, algemeen lid; Wilma Pols, algemeen lid. Stephan Govers en Koos van der Sterre hebben zich aan het einde van het vorige zittingstermijn teruggetrokken uit de OR. Wij willen hen ook vanaf deze plaats hartelijk danken voor alle jaren dat zij zich hebben ingezet voor de OR. Wij willen jullie bedanken voor het vertrouwen wat jullie in ons getoond hebben door op ons te stemmen. Als OR willen wij als overlegpartner van de bestuurder de medewerkers van Profila Zorg op een proactieve, positieve en professionele wijze vertegenwoordigen, om een zo groot mogelijke zegen te zijn voor Profila Zorg en haar medewerkers. De OR is altijd te bereiken via de OR-mailbox: or@profilazorg.nl. Maak daar gerust gebruik van of spreek één van de OR-leden persoonlijk aan. Wij hopen op en bidden voor een gezegend nieuw zittingstermijn.

Groeten, De Ondernemingsraad 15


Nieuws van de

locaties

‘Sinter-Kerst’

We geven jullie graag een kijkje achter de schermen bij Ambulant-Zuid. Naast het bezoeken van de cliënten thuis, is het inmiddels binnen Ambulant-Zuid een traditie geworden om een paar keer per jaar een activiteit te organiseren voor Ambulante cliënten op de Keyenburg. Zoals de na-zomer activiteit in augustus waarbij we met een groep cliënten eigen gemaakte hapjes hebben gegeten en bingo hebben gespeeld. Het doel van de activiteiten is dat ambulante cliënten elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten, hun netwerk kunnen vergroten en/of samen een gezellige avond hebben. Afgelopen vrijdag 20 december was er op de Keyenburg een zogenoemde ‘Sinter-Kerst’ activiteit. Niet alleen op de avond zelf, maar juist ook voor die tijd worden de cliënten betrokken bij de organisatie. Zo is iedereen gevraagd iets lekkers mee te nemen, wat zelf gebakken mag zijn. De cliënten die wat eerder komen, helpen met het bereiden en klaarzetten van de maaltijd. We starten de maaltijd met zingen en gebed, waarna het smullen is geblazen. Onder het eten is er uitgebreid de tijd om elkaar te leren kennen of juist bij te praten. Het is ontzettend mooi om te zien hoe alle cliënten hiervan genieten. Sommigen kennen elkaar nog van de vorige activiteit en gaan bewust naast elkaar aan tafel zitten. Er ontstaan dan bijzondere gesprekken. Om de avond een extra gezellig tintje te geven, is iedereen gevraagd om een klein cadeautje mee te nemen. Door middel van een dobbelspel worden de cadeautjes verdient. Helaas is het gedurende het spel niet zeker of je je favoriete cadeautje mag houden, want de dobbelsteen bepaalt bij wie de cadeautjes uiteindelijk belanden. Dit levert hier en daar een spannende strijd op. Gelukkig vertrekt iedereen na afloop tevreden en met een mooi cadeau naar huis.

Dag van de vrijwilliger

7 december was het de dag van de vrijwilliger. De bewoners van de Maraboehoek hebben de vrijwilligers eens flink in het zonnetje gezet. Ze hebben mooie kaarten gemaakt met alle namen van de bewoners er op. Daarnaast hebben een aantal van onze bewoners meegeholpen met het mozaïeken van houten dienbladen. Daarna hebben we de dienbladen mooi ingepakt met folie en gekleurde linten. We zijn allemaal heel trots op het mooie resultaat en de vrijwilligers waren allemaal erg blij met dit mooie zelfgemaakte cadeau. De Robijn heeft voor de juiste materialen gezorgd, bedankt daarvoor! 16


Jubileum Bas Aikema

Bas Aikema, teamleider op de Wanmolen en het Poortgebouw, is alweer 12,5 jaar in dienst bij Profila Zorg. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum en bedankt voor je inzet de afgelopen jaren. Op naar de 25!

Grote schoonmaak Lavendeloord

Veel te doen op Bonaventura

Per november is er in Puttershoek en ’s-Gravendeel gestart met venten. Om de donderdag wordt er in verschillende wijken en verzorgingstehuizen aardappels, groente en fruit aan de man gebracht. De visie is om uiteindelijk wekelijks een extra ventdag te hebben in de omgeving van de Zorgboerderij. De afgelopen maanden is er druk gewerkt aan de kerstattenties en de kerstspullen voor de verkoop op de jaarlijkse kerstmarkt in Strijen. Hier zijn we elk jaar weer erg druk mee. Daarnaast komt het land tot rust en zijn we ons weer aan het voorbereiden voor het nieuwe seizoen. Een tijd om te reflecteren en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. De timmerafdeling zal zich de komende tijd gaan richten op het vervaardigen van de verschillende dierenverblijven ten behoeve van de dierenweide die gerealiseerd wordt bij de Oogstlaan in Puttershoek.

De Poort

Er wordt hard gewerkt aan het gebouwtje op de dierenweide. In de komende weken zal het gebouw in gebruik genomen kunnen worden. Hier zien we halsreikend naar uit! Vanaf dat moment kunnen de verschillende soorten dieren komen wonen op de dierenweide en zal de dagbesteding de zorg gaan dragen voor deze nieuwe bewoners!

Op 2 november kwam stichting Present met een groep vrijwilligers op Lavendeloord om de bewoners te helpen bij minder dagelijkse schoonmaaktaken als ramen zemen en bovenop kasten stof afnemen en dergelijke. We kijken terug op een geslaagde ochtend. Vooral het feit dat er niet alleen vrouwelijke, maar ook mannelijke hulp in huis was, beviel iedereen goed (welkome variatie op alle vrouwelijke begeleiding). Twee bewoners gingen elk met een vrijwilliger aan de slag om de ochtend vol klusjes af te sluiten met een gezamenlijke lunch.

Locatie Smithaven in beeld

- Smithaven vind je in het nieuwe gedeelte van Barendrecht nabij het recreatiegebied Carnissegrienden. - Als je de straat uit loopt, zit je in het winkelcentrum of kun je tram 25 naar Rotterdam pakken. - 2 geschakelde woningen met in ieder huis 5 studio’s. Er kunnen 10 jonge mannen wonen. - Het ene huis is voor begeleid wonen, het andere huis is een zelfstandigheidstrainingshuis. - Momenteel is er een studio vrij voor 1 jongeman. - Elke bewoner heeft zijn eigen werk, sommigen betaald werk. - De bewoners leren de begeleiders veel. Het woord ‘GEK’ betekent bijvoorbeeld ‘Gods Eigen Kind’ of ‘Goed, Eerlijk en Knap’ - Op Smithaven is gezelligheid het ‘codewoord’ en daarom doen we leuke dingen met elkaar, zoals: sporten, wandelen, filmpje kijken, BBQen, bowlen, karten en ga zo maar door. - Het team Smithaven is een TOP-team, en weet van elkaar wat ze kunnen verwachten en waar nodig aan kunnen vullen. 17


Wessel: “Door de Eigen

ben ik niet meer e Wessel heeft vroeger in een kippenslachterij gewerkt en is werkloos geworden omdat de slachterij ophield te bestaan. Vervolgens is Wessel door problematiek dak- en thuisloos geworden. Bij het Leger Des Heils (LDH) is hij keer op keer opgevangen en raakte bekend met hun systematiek om een vaste slaapplaats te kunnen verkrijgen. Wessel werd een zogenaamde draaideur cliënt. Op een bepaald moment kreeg Wessel contact met een stel, waarvan de dochter ook bij het het LDH sliep. Wessel is bij hen ingetrokken. Wessel kreeg een relatie met de dochter en is met haar getrouwd. Uit dit huwelijk is Regina geboren, die zwaar gehandicapt ter wereld is gekomen. Volgens Wessel wilde de moeder niets van Regina weten en is het huwelijk stukgelopen. Wessel is daarop opnieuw daken thuisloos geworden. Door een begeleidster van het LDH die met hem begaan was, is Wessel bij Profila Zorg gekomen. Tevergeefs heeft hij geprobeerd in contact met zijn dochter te komen, maar zijn ex-vrouw en ex-schoonouders vertelden hem dat Regina was overleden. Wessel werd hiermee geconfronteerd en ging door een rouwproces. Twee jaar later bleek dat zijn dochter nog in leven was en ging Wessel door een omgekeerd (!) rouwproces. Wessel is in deze periode zelfs een aantal dagen gegijzeld door zijn ex-schoonouders. Ondanks alles is Wessel op God blijven zien en mocht een uniek ontwikkelingsproces doormaken. Hierbij is contact gezocht met zijn eeneiige tweelingbroer en een zus die Wessel ruim 20 jaar niet gezien had. Wessel heeft nu meer bereikt dan ooit tevoren in zijn leven. In dit interview met Wessel vertelt hij hoe de Eigen Kracht-conferentie hieraan heeft bijgedragen.

1. Wat vond je van de netwerkbijeenkomst?

Wessel: Ja, heel goed. Ik heb er enorm veel baat bij. De bijeenkomst heeft mij hoofdzakelijk van mijn eenzaamheid afgeholpen. Ik ben niet iemand om bij de pakken neer te gaan zitten, maar daar was alle reden toe. Mensen hebben misbruik van mij gemaakt, waardoor ik in de schulden ben beland. Deze tijd was niet makkelijk, ik ben veel mensen kwijt geraakt. Gelukkig heb ik nu een betaalde baan in de groenvoorziening en ben ik schuldenvrij. Door de Eigen krachtconferentie ben ik niet meer eenzaam.

2. Wat was jouw doel met deze eigen kracht conferentie?

Dat ik met meer mensen in contact kon komen. Ik wilde van de eenzaamheid af. Voorheen zat ik op de Wanmolen waar ik een goede tijd heb gehad, maar door de veranderingen moest ik meer zelfstandig gaan wonen. Ik zat in een huis met maar één kamer waar de muren echt op mij af 18

kwamen. Ik voelde me erg eenzaam. Ik moet altijd iets om handen hebben, zodat ik me niet ga vervelen. Als ik te veel vrij tijd heb, dan kan ik er wel eens ‘uitknallen’. Daarnaast zijn er een aantal praktische zaken waarbij ik wat hulp kon gebruiken. Bijvoorbeeld met koken of bij het uitoefenen van mijn hobby’s.

3. Is je doel beantwoord? Waar ben je tevreden over?

Ja zeker weten. Ik zit nu lekker in mijn vel en heb genoeg mensen om mij heen. Soms komt de buurman bijvoorbeeld tv kijken bij mij. Ik heb nu dingen om naar uit te kijken. Als ik het vooruitzicht heb op leuke dingen, dan gaat het goed met me. Daar heb ik een netwerk bij nodig. Ik ben heel ver gekomen, maar dat heb ik echt niet alleen gedaan. Anderen hebben mij geholpen en ik heb ook hulp van boven gehad. Een ander duikt de kroeg in, maar ik ga zondags naar de kerk. Naast meer sociaal contact met mensen, wordt ik geholpen met koken. Af en toe helpt mijn buurman mij met koken en soms eet hij ook gezellig mee. Soms eet ik bij hem en


n Kracht-conferentie

eenzaam” kijk ik mee als hij aan het koken is, daar leer ik van. Ook krijg ik door de conferentie meer hulp bij mijn hobby’s. ik ga wel eens met iemand anders vissen en mensen komen mij helpen met het in elkaar zetten van een bouwpakket. Daarnaast heb ik enkele collega´s die willen helpen in mijn netwerk. Het gaat nu heel goed met me. Ik heb inmiddels een leuk huis voor mezelf en ik zou hier niet weg willen.

4. Hoe vond je het dat we met z’n allen bij elkaar waren om over jouw vraag te praten?

Ik vond het prima om met andere mensen te praten. De bijeenkomst was wat mij betreft zeer geslaagd. Ik heb er nu één gehad, maar ik zou wel vaker met zoveel mensen bij elkaar willen praten. Met elkaar kun je veel meer bereiken dan alleen.

5. Op welke manier werd de

we een brainstormsessie konden doen met Wessel en het sociale netwerk. Na alles te hebben doorgesproken hebben we concrete afspraken gemaakt die ook toetsbaar zijn. Het plan is helemaal werkbaar gemaakt. Het netwerk van Wessel gaat er vervolgens mee aan de slag. Uiteraard zal er nog een bijeenkomst volgen waarin geëvalueerd wordt wat werkt en wat er bijgesteld moet worden. Voor iedereen was dit nieuw, maar iedereen was enthousiast over de uitkomsten. Het grappige is dat ik bij het lezen van het plan meteen Wessel erin herken. Het plan is heel persoonlijk, speciaal voor Wessel.

6. Wessel, wat vond jij het hoogtepunt van de conferentie? Het feit dat andere mensen interesse in mij tonen, is voor mij het hoogtepunt!

conferentie georganiseerd?

Hans Geelen (Mentor zorgbegeleider): Voorafgaand aan de conferentie is het sociale netwerk van Wessel in kaart gebracht. We hebben gekeken waar mogelijkheden lagen om Wessel te helpen. Vervolgens hebben we een ruimte ter beschikking gekregen waar

Wessel Cliënt begeleid zelfstandig wonen

Hans Geelen (Mentor zorgbegeleider) over de Eigen Kracht-conferentie van Wessel: Wessel is op een gegeven moment in een sociaal isolement geraakt. De stap van de wanmolen naar deze woning was in sommige opzichten eigenlijk net iets te groot voor Wessel. De conferentie eigen kracht heeft ervoor gezorgd om toch vooruit te blijven gaan en verder te groeien. Met behulp van het sociale netwerk kan er meer structuur in zijn leven worden gebracht. Dit was een hele uitdaging, omdat zijn netwerk zeer beperkt was. Daarnaast heb je ook nog stabiele personen nodig. Uiteindelijk hebben een aantal personen zich opgeworpen om Wessel te helpen. Er is een heel bijzonder plan uitgekomen dat alleen maar bij Wessel past. In plaats van een stap terug, is hij een stap vooruit gegaan. Vanuit hier gaan we opnieuw verder bouwen. 19


Verwanten raad

Als deze nieuwsbrief verschijnt, is het januari 2014 en past het ons u onze beste wensen en vooral God’s zegen toe te wensen voor alles wat u lief en dierbaar is. Dit is de tijd van de goede voornemens, alsof we het beter dan in het afgelopen jaar zouden moeten doen. Mogelijk hebben we ons in het afgelopen jaar wel meer ingespannen dan ooit en is het alleen niet overeenkomstig gelukt? Laten we ons voornemen ons in het nu aangebroken nieuwe jaar minstens zo in te zullen spannen als tot nu toe. En dan doelen wij natuurlijk op het inspannen om het vooral voor de bewoners zo goed mogelijk te doen in aanvulling op de gemiddeld toch voortreffelijke zorgen van de medewerkers van Profila Zorg! Het is opvallend dat er bij de verwantenraad geen opmerkingen, klachten of wensen binnenkomen om die te bespreken met de Bestuurder, dan wel de Manager Zorg of de Manager Bedrijfsvoering. Dit kan niet anders inhouden, dan dat eventueel voorkomende vragen of problemen door u of door de bewoners zelf rechtstreeks kunnen worden opgelost en dat is verheugend!

20

De komende weken gaan we ons weer bezig houden met het vaststellen van de vergaderdata voor 2014 en de te bespreken onderwerpen. Heeft u toch nog latent onderwerpen die u graag behandeld zou willen zien, laat die dat weten via verwantenraad@profilazorg.nl, dan komt uw bericht bij de verwantenraad terecht en krijgt u antwoord! Over het afgelopen jaar 2013 zullen we weer een jaarverslag maken met daarin de in het afgelopen jaar behandelde zaken en onderwerpen. Het jaarverslag van de verwantenraad wordt als altijd opgenomen in het algemeen jaarverslag van Profila Zorg en zal ook op de website gelezen kunnen worden. Uw berichten en reacties zien wij graag tegemoet!

Namens de verwantenraad, Henk J. Scheepstra-secretaris.


Profila Zorg Groep

Samen verder! Per 1 januari 2014 zijn de stichtingen Profila Zorg en het EBC samen gegaan. De reeds bestaande samenwerking is hiermee formeel vastgelegd. Beide organisaties zijn onderdeel van de Profila Zorg Groep, met als doel de continuïteit van christelijke zorg te waarborgen. De oprichting van de Profila Zorg Groep maakt het voor de stichtingen – beide werkend vanuit de evangelische identiteit - mogelijk elkaar te versterken op materieel en immaterieel gebied. Beide partijen zijn complementair aan elkaar, waardoor beter aan de zorgvraag kan worden voldaan. Daarnaast biedt het samengaan mogelijkheden om kosten te beheersen en beter in te spelen op het overheidsbeleid. De Profila Zorg Groep heeft als doel om op deze manier de continuïteit en kwaliteit van christelijke zorg in Nederland te waarborgen.

21


Uitgave januari 2014

Nieuws

fila Pr

Profila Nieuws | januari 2014  
Profila Nieuws | januari 2014  

Een uitgave van Stichting Profila Zorg

Advertisement