Page 1

ÅRSRAPPORT 2015.qxp_Layout 1 26.05.16 09.17 Side 2

Årsbrosjyre

2015


ÅRSRAPPORT 2015.qxp_Layout 1 26.05.16 09.17 Side 3


ÅRSRAPPORT 2015.qxp_Layout 1 26.05.16 09.17 Side 4


ÅRSRAPPORT 2015.qxp_Layout 1 26.05.16 09.17 Side 5

2015

boLIgMarKeDeT I Norge er I sTaDIg VeKsT -Profier godt eksponert i de viktigste vekstmarkedene Profier fikk god uttelling for gode forberedelser og riktige tomtekjøp ved inngangen til 2015. særlig har vår satsing i tromsø, Bergen, Bærum og oslo gitt god uttelling, som for øvrig har vist seg å være de mest potente regionale markedene i 2015. Profier solgte 431 nye leiligheter i 2015, som representerer i overkant av MrD1,5 i omsetningsverdi. (+45%) De største boligprosjektene for oss omsetningsmessig i 2015 har vært bekkestua syd II, jessheim Hageby III og stadig nye byggetrinn i prosjektet Workinntoppen i Tromsø. 95% av alle leiligheter Profier har under produksjon

var solgt ved årsskiftet, og kun 2 av 988 leiligheter sto usolgt ved ferdigstillelse i 2014/2015. Dette gir Profier en svært god evne til å fokusere på nye prosjekter, og optimalt allokere egenkapital og andre innsatsfaktorer til videre lønnsom eiendomsutvikling i 2016 og i fremtiden. Profier har også eierskap i handelsprosjektene Horisont Åsane, byporten sandnes, Kilen Handelspark Tønsberg, Mortensrud senter, bekkestua senter del 2 og Hasle Linje Nærsenter. Vi søker aktivt etter nye, gode handelsprosjekter, men er selektive og ser g jerne etter kombinasjonsprosjekter hvor også boligutvikling utg jør en del av utviklingspotensialet.

Harbitzalléen • oslo/skøyen

1


ÅRSRAPPORT 2015.qxp_Layout 1 26.05.16 09.17 Side 6

PartnerskaP stadfig vfiktfigere forretnfingsmodell for Proffier. Mange av Profiers boligprosjekter g jennomføres i partnerskap med andre større eiendomsaktører. Vi er stolte over å ha blitt valgt i konkurranse med øvrige boligutviklere som samarbeidspartner og medeier i de fleste og største utviklingsprosjektene i oslo. I oslo samarbeider vi med Møller eiendom as om utviklingen av 325 leiligheter i Harbitzalleen, skøyen. På Fornebu fortsetter vårt gode samarbeid med aker om utviklingen av Fornebuporten, med nye 150 leiligheter som legges ut for salg i 2016. På Lilleaker er Profier partner med Mustad eiendom as, og skal i nær fremtid realisere i overkant av 200 leiligheter i boligprosjektet Lilleaker VesT. På Hasle har Profier inngått partnerskap med Höegh eiendom as. Her skal vi i felleskap utvikle mer enn 230 leiligheter og et nærsenter i Vinmonopolets tidligere hovedlager – et meget komplekst prosjekt, hvor vernehensyn og krav til gode boligkvaliteter skal omforenes. Vi gleder oss til å ta fatt på denne krevende oppgaven! I Tromsø og på jessheim fortsetter samarbeidet med barlindhaug eiendom og Coop. I bergen utvikles flere store boligprosjekter i sandviken:

elsesro brygge as (Parnerskap med Hui Invest as), Lehmkuhlstranden as og sandviksboder 78 as (Partnerskap med rolf olsen eiendom as) Proffier fi tall Konsernet hadde i 2015 inntekter på MNoK 234,4 (+45%) og et resultat på MNoK 88,6 (+76,3%). Konsernet hadde i 2015 via datter- og tilknyttede selskaper en boligomsetning på 1,5 milliarder, og hadde ved årsslutt igangsatte byggeprosjekter med en entreprisekost på ca MrD1,0. doBlfing fi 2016? Profier forventer et svært aktivt 2016, særlig innen boligutvikling. Vi vil være salgsklare med boligprosjekter g jennom 2016 som potensielt kan doble boligomsetningen sammenlignet med 2015. Prosjektene Lilleaker Vest, Harbitzalleen skøyen, elsesro brygge bergen, Fornebuporten2 og Hasle Linje er alle forventet salgsklare i 2016, i tillegg til nye byggetrinn i Tromsø, jessheim og Lillehammer. en slik vekst er krevende, og setter krav til god gjennomføringsevne og høy kompetanse hos alle som bidrar i våre prosjekter, både i Profiers egen stab og hos tilknyttede partnere og rådgivere. Vi er stolte av vår g jennomføringsevne, og mottar stadig honnør for kvaliteten i vårt utviklingsarbeid, til glede for boligkjøpere, tomteeiere og våre mange partnere.

NøKKeLTaLL PROFIER GRUPPEN AS

2015

2014

2013

finntekter

234,4

161,5

134,3

eBfitda

155,7

93,6

75,7

driftresultat

122,5

73,9

61,8

resultat før skatt

87,7

53,7

41,8 alle tall i million kr.

2


ÅRSRAPPORT 2015.qxp_Layout 1 26.05.16 09.17 Side 7

eIer- og seLsKaPssTruKTur GJELSTEN HOLDING AS

LUNDHAUG INVEST AS

80%

20%

PROFIER GRUPPEN AS

PROFIER AS

PROFIER EIENDOM AS

100%

100%

single purpose utviklingsselskaper

single purpose eiendomsselskaper

aKsjoNærer

seLsKaPssTruKTur

gjelsten Holding as (80%)

Profier as synligg jør kompetanse og ressurser, og innbefatter alle ansatte i bedriften. er samtidig et

Investeringsselskap. eier: bjørn rune gjelsten. www.g jelsten.no

holdingselskap med underliggende single purpose utviklingsselskaper.

lundhaug finvest as (20%)

Profier eiendom as

Investeringsselskap. eier: daglig leder i Profier as, Lasse Lundhaug.

Holdingselskap med underliggende single purpose eiendomsselskaper. Åpner for en mer bevisst holdning til langsiktige investeringer. Muligg jør medinvestorer på enkelteiendommer.

forretnfingsfidé

strategfi

Profier samarbeider om utvikling av markedsriktige eiendomsprosjekter over hele landet.

I hovedtrekk er selskapets strategi å knytte til seg ansatte, aksjonærer og samarbeidspartnere som kan bidra til;

vfisjon

• at tilflyten av gode prosjekter holdes på et høyt nivå

Profier skal skape merverdier med motiverte medarbeidere og gode samarbeidspartnere.

• at utviklingsprosessen g jennomføres med optimal ressursbruk

mål Profier har som mål å være en ledende og ettertraktet samarbeidspartner i utvikling av eiendommer og eiendomsprosjekter.

• at ferdige prosjekter avhendes på en forretningsmessig gunstig måte Bekkestua senter

3


ÅRSRAPPORT 2015.qxp_Layout 1 26.05.16 09.17 Side 8

ProsjeKTuTVIKLINg Prosjekter

komPetanse

Profier ble stiftet i 1994, og har i løpet av selskapets historie g jennomført eiendomsprosjekter med over 600.000 m² handel/ næring og over 4.000 boliger.

Profier har 24 medarbeidere/ samarbeidspartnere ved kontoret på erteløkka i asker. Vi jobber utelukkende prosjektorientert, og er opptatt av å utnytte vår samlede kunnskapsbredde og erfaring i alle viktige faser av utviklingsprosessen;

I snitt har Profier 50-60 prosjekter under utvikling og bygging, innen kategoriene bolig, kjøpesenter, handel/dagligvare og offentlig/kontor/hotell. Profier utvikler forretningskonsepter fra idé til nøkkelferdige bygg, og vi er stolte av å kunne vise til flere byggeskikkspriser for våre prosjekter.

• prosjektsøk

• plan- og byggesak/myndighetssamarbeid • prosjektforedling/tilrettelegging • kommersiell utvikling og detaljering • utleie av næringslokaler • prosjektsalg næring og bolig

• demografi /markedsanalyse • idé/konseptutvikling

• kontrahering og oppfølging/kvalitetskontroll av bygging/g jennomføring

• mulighetsavklaring/programmering

• prosjektfinansiering- og investering

Arkitekter/ rådgivere

Regionale samarbeidspartnere

Eiendomsmeglere

Grunneiere (prosjekteiere)

Kommuner/ offentlig sektor

Arealbrukere (leietakere)

Entreprenører

Potensielle kjøpere

Finansinstitusjoner

Advokater

Investorer/ langsiktige eiere

samsPfill Fra vårt brede nettverk av samarbeidspartnere engasjerer vi ekstern kompetanse til sentrale funksjoner i prosjektene. I første rekke er dette velrenommerte, og g jerne lokale,

arkitekter og totalentreprenører. Profier er opptatt av å ivareta gode relasjoner til alle ledd i de ulike fasene av en utviklingsprosess, og vi samarbeider

med aktører over hele landet; fra grunneiere og arkitekter, til meglere, advokater, entreprenører, finansielle institusjoner og langsiktige eiere og investorer (se illustrasjon ovenfor).

4


ÅRSRAPPORT 2015.qxp_Layout 1 26.05.16 09.17 Side 9

eLsesro brygge bergeN boLIg

5


ÅRSRAPPORT 2015.qxp_Layout 1 26.05.16 09.18 Side 10

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Prosjekteier:

80 leiligheter LINK arkitekter as Lab under bygging Huis Invest as Profier as www.elsesrobrygge.no

elsesro Brygge har en fantastisk beliggenhet i sandviken, Bergen. Prosjektet innebærer en transformasjon fra gamle industrilokaler til 80 eksklusive bryggeleiligheter i et vakkert område av Bergen. leilighetene blir levert med båtplasser og fanstastisk, vestvendt beliggenhet.

6


ÅRSRAPPORT 2015.qxp_Layout 1 26.05.16 09.18 Side 11

ForNebuPorTeN boLIg 2 bæruM boLIg

7


N

ÅRSRAPPORT 2015.qxp_Layout 1 26.05.16 09.18 Side 12

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Prosjekteier:

150 leiligheter a-Lab arkitekter as Ikke kontrahert byggestart 3. kvartal Fornebuporten bolig as www.fornebuporten2.no

Profier tar behovet for mindre leiligheter i Bærum/oslo vest på alvor. 150 arealeffektive leiligheter fra 29-87 kvm ble revet bort på få dager. leilighetene representerer en omsetningsverdi på ca. mnok500.

8


ÅRSRAPPORT 2015.qxp_Layout 1 26.05.16 09.18 Side 13

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Byggherre/ Prosjekteier:

325 leiligheter/ 3.000 m2 handel LPo / MaKe arkitekter as Ikke kontrahert under utvikling/ byggestart 4. kvartal 2016 Møllergruppen eiendom as

Profier as www.harbitzalleen.no

Profier skal sammen med møllergruppen eiendom utvikle mer enn 300 leiligheter på skøyen. Harbitzalleen 3-7 skal tilby eksklusive leiligheter i alle størrelseskategorier til et kresent publikum på oslo vest.

9


ÅRSRAPPORT 2015.qxp_Layout 1 26.05.16 09.18 Side 14

HarbITz aLLéeN

osLo

boLIg • HaNDeL

10


ÅRSRAPPORT 2015.qxp_Layout 1 26.05.16 09.18 Side 15

beKKesTua syD 2 bæruM

boLIg • HaNDeL

11


ÅRSRAPPORT 2015.qxp_Layout 1 26.05.16 09.19 Side 16

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Prosjekteier:

2.500 m2 handel 55 leiligheter MaKe arkitekter as NCC Construction as under bygging Profier as www.bekkestuasyd2.no

finteressen for vårt prosjekt Bekkestua syd fifi har vært formidabel. 55 leiligheter ble revet bort på få dager med en omsetningsverdi på mnok380. Profier har realisert og under bygging mer enn 150 leiligheter midt i Bekkestua sentrum. vi har som mål å tilby gode boligkvaliteter kombinert med arkitektur som gir et helhetlig preg og god sentrumsutvikling. Bekkestua senter del fifi åpner august 2016.

12


ÅRSRAPPORT 2015.qxp_Layout 1 26.05.16 09.19 Side 17

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Byggherre/ Prosjekteier:

400 leiligheter MaKe arkitekter as Consto as under bygging barlindhaug eiendom as Profier as www.workinntoppen.no

workinntoppen vil ferdig utbygget bestå av mer enn 400 leiligheter. de fire første salgstrinn er g jennomført med svært god respons, og byggingen av de første 200 leilighetene er i full gang.

13


ÅRSRAPPORT 2015.qxp_Layout 1 26.05.16 09.19 Side 18

WorKINNToPPeN

TroMsø boLIg

14


ÅRSRAPPORT 2015.qxp_Layout 1 26.05.16 09.19 Side 19

LILLeaKer VesT bæruM boLIg

15


ÅRSRAPPORT 2015.qxp_Layout 1 26.05.16 09.19 Side 20

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Prosjekteier:

15.000 m2 bolig Lund Hagem arkitekter as Ikke kontrahert Forventet salgsstart høsten 2016 Lilleaker boligutvikling as Mustad eiendom as/Profier as

www.lilleakervest.no På historisk grunn langs lysakerelven g jøres 200 fantastiske leiligheter klare for salg. Beliggende på et høydedrag, vil boligene få en elevert sydvendt orientering, mange med fjordutsikt. Prosjektet vil inneholde leiligheter i alle størrelser og priskategorier.

16


ÅRSRAPPORT 2015.qxp_Layout 1 26.05.16 09.19 Side 21

HasLe-LINje bygg01 osLo

boLIg • HaNDeL

17


ÅRSRAPPORT 2015.qxp_Layout 1 26.05.16 09.19 Side 22

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Prosjekteier:

8.000 m2 handel ca. 235 leiligheter Kristin jarmund arkitekter ikke kontrahert salgsstart høsten 2016 Hasle Linje bygg 01 as (Höegh eiendom as og Profier as)

www.bygg01.no

vinmonopolets tidligere hovedanlegg på Hasle skal konverteres til et levende nærsenter og leiligheter på taket av det vernede bygget. Bygg01, ofte kalt «vinslottet på Hasle» representerer en krevende konvertering fra industrilokaler til et nytt tyngdepunkt i Hasle-utbyggingen.

18


ÅRSRAPPORT 2015.qxp_Layout 1 26.05.16 09.20 Side 23

jessHeIM Hageby III uLLeNsaKer

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Prosjekteier:

220 leiligheter MaKe arkitekter as CoNsTo/ø.M. Fjeld under bygging/utvikling Profier as barlindhaug eiendom as Coop eiendom as www.jessheimhageby3.no

boLIg

Profier har tidligere bygget 309 leiligheter på jessheim: jessheim Hageby. nå utvikler vi i samarbeid med Barlindhaug eiendom as og Coop nye 200 leiligheter i samme nærmiljø. Prosjektet omfatter også et Coop byggevarehus på over 9.000 kvm som åpnet i 2015.

19


ÅRSRAPPORT 2015.qxp_Layout 1 26.05.16 09.20 Side 24

Areal:

Arkitekt: Entreprenør: Status: Byggherre:

23.000m2 handel/næring 160 leiligheter 4.000 m2 kontor sPIr arkitekter as Veidekke under bygging/utvikling Kilen Handelspark as (Coop/Canica/Profier) www.kilenbolig.no

KILeN boLIg

TøNsberg

boLIg • HaNDeL • KoNTor

kilen Bolig g jennomføres i samarbeid med Canica og Coop eiendom. kilen Bolig blir det første utviklingstrinn på en stor tomt som skal romme mer enn 250 leiligheter og et bransjesenter. leilighetene får fin utsikt mot innseilingen til tønsberg sentrum.

20


ÅRSRAPPORT 2015.qxp_Layout 1 26.05.16 09.20 Side 25

Lerøy brygge bergeN boLIg

21

areal: arkitekt: entreprenør: status: Prosjekteier:

Ca. 80 leiligheter MaKe arkitekter as Ikke kontrahert under regulering sandviksboder 78 as


ÅRSRAPPORT 2015.qxp_Layout 1 26.05.16 09.20 Side 26

LeHMKuHLsTraNDeN

bergeN

boLIg • NærINg

areal: arkitekt: entreprenør: status: Prosjekteier:

Ca. 400 leiligheter Ca. 15.000m2 kontor LINK arkitekter as Ikke kontrahert under regulering Lehmkuhlstranden as

LERØY BRYGGE LEHMKUHLSTRANDEN

22


ÅRSRAPPORT 2015.qxp_Layout 1 26.05.16 09.20 Side 27

HorIsoNT ÅsaNe/ bergeN

HaNDeL • boLIg

bysTasjoNeN saNDNes

HaNDeL • boLIg

Areal:

Arkitekt: Entreprenør: Status: Byggherre/ Prosjekteier:

20.000 m2 handel 131 leiligheter 350 offentlige P-plasser 126 P-plasser for bolig brandsberg-Dahls arkitekter as skanska Norge as Ferdigstilt Vågsgaten utvikling as (Profier, seaTruck og gjelsten Holding) www.bystasjonen.no

Byen sandnes er i kraftig vekst. kjøpesenteret Bystasjonen sandnes åpnet dørene i november 2014, og representerer en fornyelse og revitalisering av sandnes sentrum.

23


ÅRSRAPPORT 2015.qxp_Layout 1 26.05.16 09.21 Side 28

Areal: Arkitekt: Entreprenør:

Status: Byggherre:

40.000 m2 handel 170 leiligheter LINK arkitektur as aMb arkitekter as Lab entreprenør as Consto as aF energi as Handel: Ferdigstilt Leiligheter: under bygging Åsane utvikling as www.horisont.no

Horisont senter åpnet dørene i november 2014, med en fantastisk kommerisell suksess. sammen med 170 leiligheter i komplekset, representerer Horisont et spennende og moderne sentrumsutviklingsprosjekt som vil prege bydelen åsane og bli et naturlig midtpunkt for flere utviklingsprosjekter i området.

24


ÅRSRAPPORT 2015.qxp_Layout 1 26.05.16 09.21 Side 29

CooP obs! bygg ruD/bæruM HaNDeL

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Byggherre:

6.300 m2 Menich arkitekter (regulering)/ Norske stålbygg (g jennomføring) Norske stålbygg as Ferdigstilt mars 2015 johs Haugerudsvei utvikling as (johs Haugerudsvei as og Profier as)

På rud sentralt i Bærum er det oppført et fint bygg tilpasset leietagers behov og ønsker (Coop obs bygg).

jessHeIM NærINg uLLeNsaKer NærINg

25


ÅRSRAPPORT 2015.qxp_Layout 1 26.05.16 09.21 Side 30

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Byggherre:

8.200 m2 Make arkitekter as Consto øst as Ferdigstilt november 2015 jessheim Vest Næring as (Coop Norge eiendom as, Profier as, barlindhaug eiendom as)

sentralt på jessheim er det oppført et bygg tilpasset leietagers behov og ønsker (Coop obs Bygg).

26


ÅRSRAPPORT 2015.qxp_Layout 1 26.05.16 09.21 Side 31


cogito design

ÅRSRAPPORT 2015.qxp_Layout 1 26.05.16 09.21 Side 32

sIKKerHeT For gjeNNoMFørINg

Når man kjøper en ny leilighet under oppføring, er det viktig å være trygg på at leiligheten blir som planlagt, og at man har tillit til utbyggers g jennomføringsevne. Profier as er en landsdekkende eiendomsutvikler som de siste 22 år har realisert mer enn 6.000 boliger i hele Norge. boligprosjekter som er utviklet av Profier kjennetegnes av høy fokus på brukervennlighet, g jennomtenkte planløsninger og høy boligstandard. selskapet har en sunn økonomi og solide eiere.


2015

ÅRSRAPPORT 2015.qxp_Layout 1 26.05.16 09.17 Side 1

Besøksadresse: erteløkka 7, 1384 asker Postadresse: PB 485, 1373 asker telefon: 66 79 99 00 e-Post: Post@Proffier.no www.Proffier.no

Profile for Profier AS

Profier årsbrosjyre 2015  

Årsbrosjyre 2015

Profier årsbrosjyre 2015  

Årsbrosjyre 2015

Profile for profier

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded