Page 1

Ã…rsbrosjyre

2017/18


2017

sTor AkTIVITeT og rekorDresuLTAT for ProfIer Etter svært høy boligomsetning for Profier i 2016 og store deler av 2017, er byggeaktiviteten vår rekordhøy. Mer enn 1.700 leiligheter er under bygging eller ble ferdigstilt i 2017 over hele landet, med en samlet omsetningsverdi på over MRD 7,5. Profier solgte 310 leiligheter i 2017 med en omsetningsverdi på MrD1,3. De største boligprosjektene vi lanserte i 2017 var i Tromsø (nye byggetrinn i prosjektet Workinntoppen), jessheim Hageby IV (123 leiligheter) og våre bergensprosjekter skiparviken (130 leiligheter) og Lagunetoppen (215 leiligheter).

salgsaktiviteten har gitt gode resultater: 96% av alle leiligheter som var satt i produksjon ved årsskiftet er solgt, og vi hadde ved årsskiftet ingen usolgte leiligheter som var ferdig bygget. Alle prosjekter med salgsstart i 2017 har oppnådd et tilfredsstillende forhåndssalg, og er klar for igangsettelse.

ELSESRO BRYGGE / BERGEN

1


BYGG01 / OSLO

Til tross for et tregere marked preget av myndighetenes innstramminger av boligkjøperes kredittilgang g jennom boliglånsforskriften, opplever vi god interesse for våre prosjekter og selger godt og g jerne bedre enn konkurrerende prosjekter i samme marked. Vi forventer i 2018 å legge nye prosjekter eller byggetrinn ut for salg i Tromsø (Workinntoppen), bergen (Lagunetoppen og sandslikollen), bærum (bekkestua og gjettum), Asker (billingstad), samt i Lillehammer og stavanger. FOKUS PÅ KVALITET OG GJENNOMFØRINGSEVNE De mange store byggeplassene våre setter krav til fokus på vår g jennomføringsevne, og samtidig sikre

våre samarbeidspartnere, entreprenører og aller viktigst våre boligkunder høy kvalitet i g jennomføringsfasen og leilighetene vi leverer. Profier har etablert gode rutiner for å sikre at vi leverer markedsriktige prosjekter med g jennomgående god kvalitet. Vår erfaring er at kunder, entreprenører og våre partnere setter pris på at vi engasjerer oss i kvalitetene som tilbys, og anerkjenner merverdiene som skapes g jennom god samhandling. PROFIER I TALL konsernet hadde i 2017 inntekter på MNok 241,3 og et resultat på MNok 126,1. Høy aktivitet i 2018 vil løfte inntekter og resultat ytterligere. Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid med alle som bidrar i vår verdikjede i tiden fremover!

NøkkeLTALL PROFIER GRUPPEN AS

2017

2016

2015

2014

Inntekter

241,3

199,5

234,4

161,5

EBITDA

150,2

117,5

155,7

93,6

Driftresultat

137,5

85,0

122,5

73,9

Resultat før skatt

126,1

52,2

87,7

53,7 Alle tall i million kr.

2


eIer- og seLskAPssTrukTur AKSJONÆRER: Gjelsten Holding AS (80%) Investeringsselskap. eier: bjørn rune gjelsten. www.g jelsten.no

SELSKAPSSTRUKTUR: Profier AS synligg jør kompetanse og ressurser, og innbefatter alle ansatte i bedriften. er samtidig et holdingselskap med underliggende single purpose utviklingsselskaper.

Lundhaug Invest AS (20%)

Profier Eiendom AS

Investeringsselskap. eier: daglig leder i Profier As, Lasse Lundhaug.

Holdingselskap med underliggende single purpose eiendomsselskaper. Åpner for en mer bevisst holdning til langsiktige investeringer. Muligg jør medinvestorer på enkelteiendommer.

GJELSTEN HOLDING AS

LUNDHAUG INVEST AS

80%

20%

PROFIER GRUPPEN AS

PROFIER AS

PROFIER EIENDOM AS

100%

100%

Single purpose utviklingsselskaper

Single purpose eiendomsselskaper

FORRETNINGSIDÉ

STRATEGI

Profier samarbeider om utvikling av markedsriktige eiendomsprosjekter over hele landet.

I hovedtrekk er selskapets strategi å knytte til seg ansatte, aksjonærer og samarbeidspartnere som kan bidra til;

VISJON

• at tilflyten av gode prosjekter holdes på et høyt nivå

Profier skal skape merverdier med motiverte medarbeidere og gode samarbeidspartnere.

• at utviklingsprosessen g jennomføres med optimal ressursbruk

MÅL Profier har som mål å være en ledende og ettertraktet samarbeidspartner i utvikling av eiendommer og eiendomsprosjekter.

• at ferdige prosjekter avhendes på en forretningsmessig gunstig måte LILLEAKER VEST / OSLO

3


ProsjekTuTVIkLINg PROSJEKTER

KOMPETANSE

Profier ble stiftet i 1994, og har i løpet av selskapets historie g jennomført eiendomsprosjekter med over 600.000 m² handel/ næring og over 6.000 boliger.

Profier har 25 medarbeidere/ samarbeidspartnere ved kontoret på erteløkka i Asker. Vi jobber utelukkende prosjektorientert, og er opptatt av å utnytte vår samlede kunnskapsbredde og erfaring i alle viktige faser av utviklingsprosessen;

Profier har til enhver tid 50-60 eiendomsprosjekter under utvikling og bygging med hovedvekt på boligutvikling, men også prosjekter med handel, kontor og hotell.

• prosjektsøk

• prosjektforedling/tilrettelegging • kommersiell utvikling og detaljering • utleie av næringslokaler • prosjektsalg næring og bolig

• demografi /markedsanalyse

Profier utvikler forretningskonsepter fra idè til nøkkelferdige bygg, i mange sammenhenger i samarbeid med grunneiere eller i partnerskap med andre aktører som søker utviklingskompetanse og trygghet for g jennomføring av komplekse utbyggingsprosjekter.

• plan- og byggesak/myndighetssamarbeid

• idé/konseptutvikling

• kontrahering og oppfølging/kvalitetskontroll av bygging/g jennomføring

• mulighetsavklaring/programmering

• prosjektfinansiering- og investering

Arkitekter/ rådgivere

Regionale samarbeidspartnere

Eiendomsmeglere

Grunneiere (prosjekteiere)

Kommuner/ offentlig sektor

Arealbrukere (leietakere)

Entreprenører

Potensielle kjøpere

Finansinstitusjoner

Advokater

Investorer/ langsiktige eiere

SAMSPILL fra vårt brede nettverk av samarbeidspartnere engasjerer vi ekstern kompetanse til sentrale funksjoner i prosjektene. I første rekke er dette velrenommerte, og g jerne lokale,

arkitekter og totalentreprenører. Profier er opptatt av å ivareta gode relasjoner til alle ledd i de ulike fasene av en utviklingsprosess, og vi samarbeider

med aktører over hele landet; fra grunneiere og arkitekter, til meglere, advokater, entreprenører, finansielle institusjoner og langsiktige eiere og investorer (se illustrasjon ovenfor).

4


UNDER BYGGING

HArbITzALLéeN osLo: boLIg / HANDeL 5


Harbitzalleen bolig er et samarbeidsprosjekt mellom Profier og Møller eiendom. Mer en 300 leiligheter er nå under bygging på denne praktfulle eiendommen.

Areal: 320 leiligheter / 3.000 m2 handel Arkitekt: LPo / MAke Arkitekter As Entreprenør: Wk entreprenør Status: under bygging Prosjektselskap: Harbitzalléen bolig As Prosjekteier: Møller eiendom As / Profier As www.harbitzalleen.no 6


UNDER BYGGING

HAsLe LINje bygg01 osLo: boLIg / HANDeL Vinmonopolets tidligere hovedanlegg på Hasle konverteres nå til et levende nærsenter og leiligheter på taket av det vernede bygget. bygg01, ofte kalt «Vinslottet på Hasle» representerer en spennende konvertering fra industrilokaler til et nytt tyngdepunkt i Hasle-utbyggingen.

7

Areal: 223 leiligheter / 9.000 m2 handel Arkitekt: kristin jarmund Arkitekter Entreprenør: solid entreprenør As Status: under bygging Prosjektselskap: Hasle Linje bygg 01 As Prosjekteier: Höegh eiendom As / Profier As www.bygg01.no


8


LILLeAker VesT osLo: boLIg 9


UNDER BYGGING

På historisk grunn langs Lysakerelven er 207 leiligheter nå under bygging. beliggende på et høydedrag vil boligene få en elevert sydvendt orientering, mange med fjordutsikt. Prosjektet inneholder leiligheter i alle størrelser og priskategorier.

Areal: 207 leiligheter Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter As Entreprenør: HeNT Status: under bygging Prosjektselskap: Lilleaker boligutvikling As Prosjekteier: Mustad eiendom As / Profier As www.lilleakervest.no 10


11


FERDIGSTILLES JULI 2018

eLsesro brygge bergeN: boLIg elsesro brygge har en fantastisk beliggenhet i sandviken, bergen. Prosjektet innebærer en transformasjon fra gamle industrilokaler til 80 eksklusive bryggeleiligheter i et vakkert område av bergen. Leilighetene blir levert med båtplasser og fantastisk, vestvendt beliggenhet.

Areal: 80 leiligheter Arkitekt: LINk Arkitektur As Entreprenør: LAb entreprenør Status: under bygging Prosjektselskap: elsesro brygge As Prosjekteier: Profier As www.elsesrobrygge.no

12


jessHeIM HAgeby 3/4 uLLeNsAker: boLIg 13


FERDIGSTILLES MAI 2018

Profier har i en årrekke vært en sentral boligutvikler i flyplasskommunen ullensaker. Med prosjektene jessheim Hageby 1, 2, 3 og 4, er 530 leiligheter bygget på jessheim i vår regi.

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Prosjektselskap: Prosjekteier:

220 leiligheter MAke Arkitekter As Consto / øM fjeld As under bygging jessheim Vest eiendom As Profier As / barlindhaug eiendom As / Coop Norge eiendom As 14


BYGGING IGANGSATT

LAguNeToPPeN bergeN: boLIg / HANDeL 15


sentralt ved Lagunen kjøpesenter har vi under bygging 215 leiligheter, samt butikklokaler for reMA og annen detaljvarehandel som drar nytte av stor trafikk og lett tilg jengelighet for kundene i dette strategiske knutepunktet i bergen.

Areal: 215 leiligheter / 1700 m2 næring Arkitekt: grieg Arkitekter As Entreprenør: LAb entreprenør Status: under bygging Prosjektselskap: Proma eiendom As Prosjekteier: Profier / storm eiendom / rema etablering Vest www.lagunetoppen.no 16


BYGGESTART AUGUST 2018

skIPArVIkeN bergeN: boLIg Med enestående utsikt over Nordåsvannet og Trollhaugen, igangsetter vi bygging av 130 leiligheter i samarbeid med LAb entreprenør. Prosjektet er blitt meget godt mottatt av kjøpere med tilhørighet på Nesttun, og selger meget godt i konkurranse med andre boligprosjekter i området.

17

Areal: 130 leiligheter Arkitekt: Norconsult Entreprenør: LAb entreprenør As Status: under utvikling Prosjektselskap: skiparviken As Prosjekteier: Profier As / storm eiendom / LAb e-Invest As www.skiparviken.no


18


19


SALGSSTART HØSTEN 2018

sANDsLIkoLLeN bergeN: boLIg sandsli er et av bergens største fremtidige boligområder, hvor eiendommer i et utpreget industri og kontormiljø skal konverteres til bolig. På sandslis høyeste punkt, med kort avstand til bybanen, har Profier utviklet 137 arealeffektive leiligheter. Vi ønsker med sandslikollen å tilby boligkundene g jennomtenkte planløsninger, god materialkvalitet og den beste tomten i området. Prosjektet kommer for salg sensommeren 2018.

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Prosjektselskap: Prosjekteier:

137 leiligheter LINk Arkitektur As LAb entreprenør As under utvikling sandslikollen As Profier As www.sandslikollen.no

20


NYE BYGGETRINN I 2018

WorkINNToPPeN TroMsø: boLIg 21


Workinntoppen er blitt en egen bydel i Tromsø. Mer enn 350 familier har funnet sitt nye hjem på toppen av Tromsøya, med enestående utsikt og solforhold. Nye salgstrinn vil bli lansert g jennom 2018 og prosjektet er fortsatt markedsledende i Tromsømarkedet.

Areal: 480 leiligheter Arkitekt: MAke Arkitekter As Entreprenør: Consto As Status: under bygging Prosjektselskap: Workinntoppen As Prosjekteier: barlindhaug eiendom As / Profier As www.workinntoppen.no 22


KOMMER I SALG 2018

bæruMsVeIeN 225 bæruM: boLIg bekkestua er Profiers «hjemmebane». Med utviklingen av bekkestua senter, bechenstuen, Vinmonopol og ikke minst boligprosjektene bekkestua syd 1 og 2 har vi i høyeste grad satt vårt preg på det vi liker å omtale som hovedstaden i bærum øst. Neste prosjekt for oss er bærumsveien 225/227, som vil bestå av 32 leiligheter fordelt på 4 punkthus, med vestvendt beliggenhet.

23

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Prosjektselskap: Prosjekteier:

32 leiligheter MAke Arkitekter As Ikke kontrahert under utvikling bærumsveien 225 As Profier As


24


kLeIVVeIeN bekkesTuA: boLIg 25


UNDER UTVIKLING / REGULERING

et nytt, stort utviklingsprosjekt er under utarbeidelse på bekkestua, denne gang sydøst for bekkestua senter. I partnerskap med Af eiendom forventer vi å utvikle mer enn 20.000 m2 bolig, samt butikk- og næringslokaler langs gamle ringeriksvei. Dette vil danne en spennende ny del av bekkestua sentrum, og skape en fin portal ved innkjøring til bekkestua fra stabekk.

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Prosjektselskap: Prosjekteier:

Ca. 25.000 brA A-LAb Ikke kontrahert under utvikling kleivveien utbygging As Profier As / Af-gruppen Norge As 26


UNDER UTVIKLING / REGULERING

LerVIgsVeIeN sTAVANger: boLIg Lervigsveien er en spennende transformering av industriområde til en sjøpark og urbane boliger.

27

Areal: Ca 200 boliger Arkitekt: A-LAb Entreprenør: Ikke kontrahert Status: under utvikling Prosjektselskap: Lervigsveien bolig As Prosjekteier: Profier As / Leif Hübert eiendom


UNDER UTVIKLING / REGULERING

gArDerMoVeIeN 5 jessHeIM: boLIg På en av jessheims mest sentrale eiendommer har vi under utvikling 3 punkthus med 70 leiligheter.

Areal: 70 leiligheter / 3-500m2 næring Arkitekt: MAke Arkitekter As Entreprenør: Ikke kontrahert Status: under utvikling Prosjektselskap: gardermovegen 5 utvikling As Prosjekteier: Profier As 28


UNDER UTVIKLING / REGULERING

sANDVIksTrANDeN bergeN: boLIg sandvikstranden er et nytt vestvendt prosjekt med flott utsikt over byfjorden, plassert mellom elsesro og den fredete Holmefjorboden med sjøen som nærmeste nabo. Prosjektet er plassert langs den Trondjemske postvei, med kort vei til gamle bergen og flotte turmuligheter på sandviksfjellet og i fjellveien.

29

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Prosjektselskap: Prosjekteier:

Ca. 6.800 m2 LINk Arkitektur As Ikke kontrahert under regulering sandviksboder 78 As Profier As / rolf olsen eiendomsselskap As


FERDIGSTILT 2018

HAukÅs NærINgsPArk bergeN: NærINg Profier har g jennom flere byggetrinn utviklet en attraktiv næringspark på Haukås, bergen. I 2018 ferdigstiller vi de siste 20.000 kvm. med leieareal for optimera, Cramo, Megaflis, flisekompaniet, yamaha bergen med flere. Avtalene har leietid på 13-15 år.

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Prosjektselskap: Prosjekteier: Leietakere:

19.000 m2 Helgesen Tekniske bygg Helgesen Tekniske bygg As ferdigstilt våren 2018 Haukås Handelspark As Profier As / storm eiendom Megaflis, Cramo og optimera med flere 30


cogito design

sIkkerHeT for gjeNNoMførINg

Når man kjøper en ny leilighet under oppføring, er det viktig å være trygg på at leiligheten blir som planlagt, og at man har tillit til utbyggers g jennomføringsevne. Profier AS er en landsdekkende eiendomsutvikler som de siste 22 år har realisert mer enn 7.000 boliger i hele Norge. Boligprosjekter som er utviklet av Profier kjennetegnes av høy fokus på brukervennlighet, g jennomtenkte planløsninger og høy boligstandard. Selskapet har en sunn økonomi og solide eiere.


BESØKSADRESSE: ERTELØKKA 7, 1384 ASKER POSTADRESSE: PB 485, 1373 ASKER TELEFON: 66 79 99 00 E-POST: POST@PROFIER.NO WWW.PROFIER.NO

Profile for Profier AS

PROFIER Årsbrosjyre 2017/2018  

PROFIER Årsbrosjyre 2017/2018  

Profile for profier

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded