Page 1

ÅRSRAPPORT 2013.e$S_Layout 1 05.05.14 15:16 Side 2

2013 Årsbrosjyre


ÅRSRAPPORT 2013.e$S_Layout 1 05.05.14 15:16 Side 3


ÅRSRAPPORT 2013.e$S_Layout 1 05.05.14 15:16 Side 4


ÅRSRAPPORT 2013.e$S_Layout 1 05.05.14 15:38 Side 5

2013 HØYT AKTIVTETSNIVÅ I ET KREVENDE MARKED Profier hadde svært høy aktivitet i 2013, med mange, store prosjekter under bygging og utvikling. Ved utgangen av 2013 hadde Profier byggeprosjekter med en investeringsramme på over 2,8MRD under oppføring. Årets resultat bærer preg av at flere, store handelspropsjekter som var forventet avhendet i 2013 ikke ble realisert i regnskapsåret. Profier har hatt færre salgsklare boligprosjekter høsten 2013, samtidig som kjøpsinteressen for nye boliger hadde en dramatisk nedgang 2. halvår. Profier har allikevel fått igangsatt alle prosjekter som ble lagt ut for salg i 2013.

Profier godt forberedt på endringer i boligmarkedet Ved årsskiftet hadde Profier leiligheter under bygging med omsetningsverdi på nærmere 2,8 milliarder. Det ble inngått kjøpekontrakter på nye boliger på drøyt 1 milliard i 2013. Dette er en nedgang på ca. kr. 400 millioner i forhold til 2012. Nedgangen skyldes i hovedsak et kraftig brems i etterspørselen 2. halvår, og færre prosjekter som ble lagt ut for salg i samme periode.

Av leilighetene som er under bygging, var over 92% solgt ved årsskiftet. Dette innebærer at Profier er svært godt rustet til å møte et endret boligmarked og til å kunne påta seg nye, store boligprosjekter mens mange andre aktører må konsolidere og begrense videre vekst i markedet. Nye leiligheter kjøpes i stor utstrekning av husholdninger med en god boligformue, og gjerne mennesker over 50 år. Dette markedet har og vil ha en god vekst i årene fremover, noe befolkningsfremskrivninger er en god indikasjon på. Eldrebølgen skaper et press på eksklusive, sentrale boligprosjekter, et marked Profier er godt posisjonert i. Markedet oppfattes som betydelig mer selektivt enn tidligere, noe som gjør det viktig å ha fokus på markedstilpasning av boligprosjektene, og være representert der man kan tilby generelt høyere standard og attraktiv beliggenhet. Bankenes finansieringsvilje av boligkjøp viser en klar bedring, og markedet har tatt seg opp fra 2. kvartal 2014. Profier bygger sine prosjekter utelukkende i totalentreprise med ledene entreprenører, eller entreprenører med dokumentert, god gjennomføringsevne. Entreprisemarkedet bærer preg av presstendenser, særlig innenfor tekniske fag. Profier har

Nøste Panorama • Lier

1


ÅRSRAPPORT 2013.e$S_Layout 1 05.05.14 15:38 Side 6

forventinger til endringer i tekniske forskrifter for nye boliger, som er varslet av regjeringen Solberg. Vi håper at endringer i forskriftene vil redusere fordyrende og kvalitetsforringende bestemmelser, samtidig som krav til boligens tekniske kvaliteter, miljø og livsløpsstandard ivaretas. Vi utvikler attraktive handelsprosjekter Profier åpner tre nye kjøpesentere i 2014: Bekkestua Senter, Bystasjonen i Sandnes og Horisont Åsane skal alle åpne høsten 2014, til sammen mer enn 90.000 kvm med butikker og service-tilbud. Alle prosjektene er i rute, og vil representere nye, tidsmessige handelstilbud i velfungerende markeder. Detaljhandelen har hatt en forholdsvis flat utvikling de seneste par år, og mange bransjer/kjeder opplever marginpress og behov for restrukturering av forhandlernett og butikkonsepter. En eksplosiv utvikling av netthandelen utfordrer stadig flere bransjer til å måtte redefinere sine salgs- og etableringsstrategier. Profiers handelsprosjekter kjennetegnes av å inneholde en moderne, markedstilpasset butikkmiks, hvor butikkaktørene kan tilrettelegge for sine nyeste konsepter, og få en optimal salgsflate som er tilpasset kundenes nye handlevaner. Profier opplever stor interesse for sine handelsprosjekter, særlig fordi disse representerer sentrale, tidsmessige etableringsalternativer med fornuftige bokostnader. Profier vil i 2014 og videre fremover fortsatt være en betydelig aktør innen utvikling av sentrale handelsprosjekter.

Profier i tall Konsernet hadde i 2013 inntekter på kr 134 312 881,og et resultat før skatt på kr 41 802 068,-. Konsernets (konsoliderte) salgsinntekter i 2013 var ca. 450 MNOK mot 860 MNOK i 2012. I tillegg kommer andel av salgsinntekter fra prosjekter og selskaper, som Profier eier mindre enn 50 % av. Konsernet hadde i 2013 via datter- og tilknyttede selskaper en boligomsetning på nærmere 1,0 milliarder og hadde ved årsslutt igangsatte byggeprosjekter med en entreprisekost på ca. kr 2,6 milliarder. Høye ambisjoner for 2014 og årene fremover Profier er kapital- og kompetansemessig godt forberedt til å ta flere nye posisjoner i eiendomsmarkedet, enten ved kjøp av eiendom med utviklingspotensiale, eller gjennom utviklingsavtaler med eiendomsbesittere. Aktiviteten knyttet til utvikling av prosjektporteføljen er stor, vi nyter godt av en høy «deal flow» og nyter godt av høy tillit i markedet. Av nye prosjekter i 2013 kan nevnes: Centralgarasjen, Drammen som representerer et utviklingsprosjekt bestående av mer enn 100 leiligheter, Hillevågsveien 101 i Stavanger med tilsvarende omfang, og Stoppen Panorama, Lier - med 19 leiligheter som allerede er under bygging. Største kjøp i 2013/2014 er kjøp av Workinntoppen, Tromsøs kanskje flotteste boligtomt, hvor det skal utvikles og selges mer enn 430 leiligheter de kommende årene. Kjøpet er gjort sammen med Barlindhaug Eiendom AS på 50/50 basis. Ordrereserven/prosjektporteføljen til Profier har aldri vært større og ligger godt over målet om minimum 300 % av budsjettert omsetning. Dette gir Profier et godt grunnlag for aktiv forretningsutvikling i årene fremover.

NØKKELTALL PROFIER GRUPPEN AS

2013

2012

2011

Inntekter

134,3

224,8

108,8

EBITDA

75,7

156,0

57,5

Driftresultat

61,8

143,4

47,7

Resultat før skatt

41,8

130,1

37,1 Alle tall i million kr.

2


ÅRSRAPPORT 2013.e$S_Layout 1 05.05.14 15:16 Side 7

eier- og selskapsstruktur aksjonærer Gjelsten Holding AS (80%) Investeringsselskap. Eier: Bjørn Rune Gjelsten. www.gjelsten.no

Lundhaug Invest AS

Gjelsten Holding AS

20%

80%

Lundhaug Invest AS (20%) Investeringsselskap. Eier: daglig leder i Profier AS, Lasse Lundhaug.

Profier Gruppen AS

selskapsstruktur Profier AS - synliggjør kompetanse og ressurser, og innbefatter alle ansatte i bedriften. Er samtidig et holdingselskap med underliggende single purpose utviklingsselskaper.

Profier AS Profier Eiendom AS - holdingselskap med underliggende single purpose eiendomsselskaper. Åpner for en mer bevisst holdning til langsiktige investeringer. Muliggjør medinvestorer på enkelteiendommer.

100%

single purpose utviklingsselskaper

Forretningsidé Profier samarbeider om utvikling av markedsriktige eiendomsprosjekter over hele landet.

Strategi I hovedtrekk er selskapets strategi å knytte til seg ansatte, aksjonærer og samarbeidspartnere som kan bidra til:

Visjon Profier skal skape merverdier med motiverte medarbeidere og gode samarbeidspartnere.

• at tilflyten av gode prosjekter holdes på et høyt nivå

Mål Profier har som mål å være en ledende og ettertraktet samarbeidspartner i utvikling av eiendommer og eiendomsprosjekter.

Profier Eiendom AS 100%

single purpose eiendomsselskaper

• at utviklingsprosessen gjennomføres med optimal ressursbruk • at ferdige prosjekter avhendes på en forretningsmessig gunstig måte

Damsgård • Bergen

3


ÅRSRAPPORT 2013.e$S_Layout 1 05.05.14 15:16 Side 8

prosJektutvikling Prosjekter Profier ble stiftet i 1994, og har i løpet av selskapets historie gjennomført eiendomsprosjekter med over 600.000 m² handel/ næring og over 4.000 boliger. I snitt har Profier 50-60 prosjekter under utvikling og bygging, innen kategoriene bolig, kjøpesenter, handel/dagligvare og offentlig/kontor/hotell. Profier utvikler forretningskonsepter fra idé til nøkkelferdige bygg, og vi er stolte av å kunne vise til flere byggeskikkspriser for våre prosjekter.

Kompetanse Profier har 24 medarbeidere/ samarbeidspartnere ved kontoret på Erteløkka i Asker. Vi jobber utelukkende prosjektorientert, og er opptatt av å utnytte vår samlede kunnskapsbredde og erfaring i alle viktige faser av utviklingsprosessen: • prosjektsøk

• prosjektforedling/tilrettelegging • kommersiell utvikling og detaljering • utleie av næringslokaler • prosjektsalg næring og bolig

• demografi /markedsanalyse

• kontrahering og oppfølging/kvalitets-

• idé/konseptutvikling

kontroll av bygging/gjennomføring

• mulighetsavklaring/programmering

Regionale samarbeidspartnere

• plan- og byggesak/myndighetssamarbeid

Arkitekter/ rådgivere

• prosjektfinansiering- og investering

Eiendomsmeglere

Kommuner/ offentlig sektor

Grunneiere (prosjekteiere)

Arealbrukere (leietakere)

Entreprenører

Potensielle kjøpere

Finansinstitusjoner

Advokater

Samspill Fra vårt brede nettverk av samarbeidspartnere engasjerer vi ekstern kompetanse til sentrale funksjoner i prosjektene. I første rekke er dette velrenommerte, og gjerne lokale,

Investorer/ langsiktige eiere

arkitekter og totalentreprenører. Profier er opptatt av å ivareta gode relasjoner til alle ledd i de ulike fasene av en utviklingsprosess, og vi samarbeider

med aktører over hele landet; fra grunneiere og arkitekter, til meglere, advokater, entreprenører, finansielle institusjoner og langsiktige eiere og investorer (se illustrasjon ovenfor).

4


ÅRSRAPPORT 2013.e$S_Layout 1 05.05.14 15:16 Side 9

Workinntoppen tromsø Bolig

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Byggherre/ Prosjekteier:

400 leiligheter MAKE Arkitekter AS Ikke kontrahert Under utvikling Barlindhaug Eiendom AS Profier AS

www.workinntoppen.no

5

MARS 2014


ÅRSRAPPORT 2013.e$S_Layout 1 05.05.14 15:16 Side 10

MARS 2014

6


ÅRSRAPPORT 2013.e$S_Layout 1 05.05.14 15:16 Side 11

Horisont Åsane - Bergen Handel • Bolig

40.000 m2 handel 170 leiligheter LINK Arkitektur AS Arkitekt: AMB Arkitekter AS Entreprenør: LAB Entreprenør AS Consto AS AF Energi AS Under bygging Status: Åsane Utvikling AS Byggherre:

Areal:

www.horisont.no

7


ÅRSRAPPORT 2013.e$S_Layout 1 05.05.14 15:16 Side 12

APRIL 2014

8


ÅRSRAPPORT 2013.e$S_Layout 1 05.05.14 15:17 Side 13

BystasJonen vÅgsgaten - sandnes Handel • Bolig

9


ÅRSRAPPORT 2013.e$S_Layout 1 05.05.14 15:17 Side 14

APRIL 2014

20.000 m2 hande 131 leiligheter 350 offentlige P-plasser 126 P-plasser for bolig Arkitekt: Brandsberg-Dahls Arkitekter AS Entreprenør: Skanska Norge AS Status: Under bygging Byggherre/ Prosjekteier: Vågsgaten Utvikling AS (Profier, SeaTruck og Gjelsten Holding) Areal:

APRIL 2014

10


ÅRSRAPPORT 2013.e$S_Layout 1 05.05.14 15:17 Side 15

12.000 m2 handel (Bekkestua Senter) 77 leiligheter (Bekkestua Syd) Arkitekt: LINK Arkitektur AS Entreprenør: NCC Construction AS Status: Under bygging Byggherre: Bekkestua Senter: Profier AS Bekkestua Syd: Fornebyporten/Aker Areal:

www.bekkestuasenterinfo.no

11

APRIL 2014


ÅRSRAPPORT 2013.e$S_Layout 1 05.05.14 15:17 Side 16

Bekkestua  senter BÆrum Handel • kontor

APRIL 2014

12


ÅRSRAPPORT 2013.e$S_Layout 1 05.05.14 15:17 Side 17

Bekkestua  eiendomsutvikling BÆrum Bolig • Handel

APRIL 2014

2.500 m2 handel 55 leiligheter Arkitekt: MAKE Arkitekter AS Entreprenør: Ikke kontrahert Status: Detaljregulering Prosjekteier: Profier AS Areal:

13


ÅRSRAPPORT 2013.e$S_Layout 1 05.05.14 15:17 Side 18

damsgÅrd Bergen Bolig • Handel

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status:

200 leiligheter • 1.800 m2 handel/næring LINK Arkitektur AS LAB Entreprenør AS Blokk A+B: Ferdigstilt Blokk C+D: Ferdigstilt Blokk E+F: Under bygging Jernstøperiet: Under bygging

Byggherre/ Prosjekteier: Damsgård Utvikling AS (Canica/Profier)

APRIL 2014

14 24


ÅRSRAPPORT 2013.e$S_Layout 1 05.05.14 15:17 Side 19

SALGSTRINN 6

Areal:

174 leiligheter 7.000 m2 handel Arkitekt: Meinich Arkitekter AS MAKE Arkitekter AS Entreprenør: Byggutvikling Øst AS Status: Ferdigstilt/Under bygging Byggherre: Mortensrud Bolig AS (FG Eiendom, Profier AS) Mortensrud Næring AS (FG Eiendom, Profier AS, Norgesgruppen AS) www.mortensrudtorg.no SALGSTRINN 5

15

MORTENSRUD TORG SENTER


ÅRSRAPPORT 2013.e$S_Layout 1 05.05.14 15:17 Side 20

mortensrud torg oslo • Handel • Bolig AUG 2013

16


ÅRSRAPPORT 2013.e$S_Layout 1 05.05.14 15:17 Side 21

ForneBuporten BÆrum Bolig

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Byggherre:

285 leiligheter A-Lab AS Solid Etreprenør AS Under bygging Ferdigstilles i 2015 Fornebuporten Bolig 1 AS (Aker/Profier AS)

www.fornebuportenbolig.no

APRIL 2014

17


ÅRSRAPPORT 2013.e$S_Layout 1 05.05.14 15:17 Side 22

kilen Handelspark tønsBerg Handel • Bolig • kontor

23.000 m2 handel/næring 160 leiligheter 4.000 m2 kontor Arkitekt: SPIR Arkitekter AS Tønsberg Entreprenør: Ikke kontrahert Status: Under utvikling Byggherre: Kilen Handelspark AS (Coop/Canica/Profier AS) Areal:

18


ÅRSRAPPORT 2013.e$S_Layout 1 05.05.14 15:18 Side 23

HaukÅs nÆringspark Bergen arealkrevende Handel

APRIL 2014

19

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status:

41.000 m2 Helgesen Tekniske Bygg AS Helgesen Tekniske Bygg AS 11.000 m2 ferdigstilt 30.000 m2 under bygging


ÅRSRAPPORT 2013.e$S_Layout 1 05.05.14 15:18 Side 24

uelandsgate 85 oslo Bolig

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Byggherre: Prosjekteier:

400 leiligheter DARK Arkitekter AS Ikke kontrahert Regulering Uelandsgate 85 AS Profier AS

20


ÅRSRAPPORT 2013.e$S_Layout 1 05.05.14 15:18 Side 25

rÅHolt Høyden 2 Bolig • Handel

Areal:

31 leiligheter 300 m2 handel Arkitekt: MAKE Arkitekter AS Entreprenør: Ø.M. Fjeld AS Status: Under bygging Byggherre: Råholthøyden Bolig AS (OMA/Profier AS) www.raaholthoyden.no

21 9


ÅRSRAPPORT 2013.e$S_Layout 1 05.05.14 15:18 Side 26

nøste panorama lier Bolig

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Byggherre: Prosjekteier:

19 leiligheter MAKE Arkitekter AS Solid Etreprenør AS Under bygging Nøste Panorama AS Profier AS

www.nostepanorama.no

22 10


ÅRSRAPPORT 2013.e$S_Layout 1 05.05.14 15:18 Side 27


cogito design

ÅRSRAPPORT 2013.e$S_Layout 1 05.05.14 15:18 Side 28

sikkerHet For  gJennomFøring

når man kjøper en ny leilighet under oppføring, er det viktig å være trygg på at leiligheten blir som planlagt, og at man har tillit til utbyggers gjennomføringsevne. profier as er en landsdekkende eiendomsutvikler som de siste 18 år har realisert mer enn 4.000 boliger i hele norge. Boligprosjekter som er utviklet av profier kjennetegnes av høy fokus på brukervennlighet, gjennomtenkte planløsninger og høy boligstandard. selskapet har en sunn økonomi og solide eiere.


ÅRSRAPPORT 2013.e$S_Layout 1 05.05.14 15:16 Side 1

Besøksadresse: Erteløkka 7, Asker Postadresse: Pb 485, 1373 Asker Telefon: 66 79 99 00 E-post: post@profier.no www.profier.no

Profile for Profier AS

Årsbrosjyre 2013  

Årsbrosjyre 2013  

Profile for profier

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded