Profier Årsbrosjyre 2016/17

Page 1

Ã…RSBROSJYRE

2016/17


Ã…RSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.09 Side 3


Ã…RSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.09 Side 4


ÅRSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.09 Side 5

2016

FaNTasTIsk uTTeLLINg For ProFIer I TIDeNes boLIgMarkeD Profier var godt forberedt på etterspørselsveksten og boligprisoppgangen i oslo og akershus. Med markedstilpassede prosjekter salgsklare, omfattende markedsforberedelser og god timing, ble Profier norges største privateide boligselger i 2016. Markedene i Bergen og tromsø opplevde også en positiv utvikling, hvor Profier er godt representert med flere spennende boligprosjekter. eventyrlfig vekst gfir nye strategfiske MulfigHeter Profier solgte 1.210 leiligheter i 2016, med en boligomsetning på mer enn MrD6,1 (+400%). De største boligprosjektene vi lanserte i 2016 var Harbitzalleen bolig (320 leiligheter), Hasle Linje bygg01 (223 leiligheter) Lilleaker VesT (208 leiligheter), Fornebuporten bolig 2 (151 leiligheter), elsesro brygge, bergen (80 leiligheter) og for øvrig

nye byggetrinn i Tromsø, Lillehammer og bergen. 96% av alle leiligheter Profier har under produksjon er solgt. Ingen ferdigstilte leiligheter sto usolgt ved årsskiftet. Profier har i 2016 også solgt sitt eierskap i kjøpesenteret Horisont i bergen og forbereder salg av Haukås Næringspark, også i bergen. et godt transaksjonsmarked og stadig yield-kompresjon for eiendommer med lange leiekontrakter skaper god verdiutvikling.

Hasle linje Bygg01 • oslo

1


ÅRSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.09 Side 6

lilleaker vest • Bærum

I sum gir den rekordhøye aktiviteten g jennom 2016 Profier nye strategiske muligheter for virksomheten fremover. «Deal flow» med nye spennende prosjekter er svært høy, og Profier har for tiden utviklingsprosjekter med omsetningsverdi for over MrD9 i porteføljen.

solgte, store boligprosjekter. Vi har høy fokus på å opprettholde vår g jennomføringsevne, og sikre samarbeidspartnere, entreprenører og aller viktigst våre boligkunder, høy kvalitet i g jennomføringsfasen og produktene vi leverer.

I sum gir dette Profier en enestående løfteevne de kommende år, og vi søker derfor aktivt etter nye utviklingsprosjekter – både i egen regi og i partnerskap med partnere og tomtebesittere.

Proffier fi tall rekordåret 2016 vil først vise seg i våre regnskaper for 2017, 2018, 2019 og 2020, idet vi regnskapsfører resultater fra boligomsetning i henhold til produksjonstakten av boligene, som ferdigstilles de kommende årene. konsernet hadde i 2016 inntekter på MNok199,5 og et resultat på MNok52,2.

fokus På gjennoMførfingsevne I 2017 vil vi ha fokus på g jennomføring av våre ferdig-

NøkkeLTaLL PROFIER GRUPPEN AS

2016

2015

2014

finntekter

199,5

234,4

161,5

eBfitda

117,5

155,7

93,6

driftresultat

85,0

122,5

73,9

resultat før skatt

52,2

87,7

53,7 alle tall i million kr.

2


ÅRSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.09 Side 7

eIer- og seLskaPssTrukTur aksjonærer: gjelsten Holding as (80%)

selskaPsstruktur: Profier as synligg jør kompetanse og ressurser, og innbefatter alle ansatte i bedriften. er samtidig et

Investeringsselskap. eier: bjørn rune gjelsten. www.g jelsten.no

holdingselskap med underliggende single purpose utviklingsselskaper.

lundhaug finvest as (20%)

Profier eiendom as

Investeringsselskap. eier: daglig leder i Profier as, Lasse Lundhaug.

Holdingselskap med underliggende single purpose eiendomsselskaper. Åpner for en mer bevisst holdning til langsiktige investeringer. Muligg jør medinvestorer på enkelteiendommer.

GJELSTEN HOLDING AS

LUNDHAUG INVEST AS

80%

20%

PROFIER GRUPPEN AS

PROFIER AS

PROFIER EIENDOM AS

100%

100%

single purpose utviklingsselskaper

single purpose eiendomsselskaper

forretnfingsfidé

strategfi

Profier samarbeider om utvikling av markedsriktige eiendomsprosjekter over hele landet.

I hovedtrekk er selskapets strategi å knytte til seg ansatte, aksjonærer og samarbeidspartnere som kan bidra til;

vfisjon

• at tilflyten av gode prosjekter holdes på et høyt nivå

Profier skal skape merverdier med motiverte medarbeidere og gode samarbeidspartnere.

• at utviklingsprosessen g jennomføres med optimal ressursbruk

Mål Profier har som mål å være en ledende og ettertraktet samarbeidspartner i utvikling av eiendommer og eiendomsprosjekter.

• at ferdige prosjekter avhendes på en forretningsmessig gunstig måte elsesro Brygge • Bergen

3


ÅRSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.09 Side 8

ProsjekTuTVIkLINg Prosjekter

koMPetanse

Profier ble stiftet i 1994, og har i løpet av selskapets historie g jennomført eiendomsprosjekter med over 600.000 m² handel/ næring og over 6.000 boliger.

Profier har 24 medarbeidere/ samarbeidspartnere ved kontoret på erteløkka i asker. Vi jobber utelukkende prosjektorientert, og er opptatt av å utnytte vår samlede kunnskapsbredde og erfaring i alle viktige faser av utviklingsprosessen;

I snitt har Profier 50-60 prosjekter under utvikling og bygging, innen kategoriene bolig, kjøpesenter, handel/dagligvare og offentlig/kontor/hotell. Profier utvikler forretningskonsepter fra idé til nøkkelferdige bygg, og vi er stolte av å kunne vise til flere byggeskikkspriser for våre prosjekter.

• prosjektsøk

• plan- og byggesak/myndighetssamarbeid • prosjektforedling/tilrettelegging • kommersiell utvikling og detaljering • utleie av næringslokaler • prosjektsalg næring og bolig

• demografi /markedsanalyse • idé/konseptutvikling

• kontrahering og oppfølging/kvalitetskontroll av bygging/g jennomføring

• mulighetsavklaring/programmering

• prosjektfinansiering- og investering

Arkitekter/ rådgivere

Regionale samarbeidspartnere

Eiendomsmeglere

Grunneiere (prosjekteiere)

Kommuner/ offentlig sektor

Arealbrukere (leietakere)

Entreprenører

Potensielle kjøpere

Finansinstitusjoner

Advokater

Investorer/ langsiktige eiere

saMsPfill Fra vårt brede nettverk av samarbeidspartnere engasjerer vi ekstern kompetanse til sentrale funksjoner i prosjektene. I første rekke er dette velrenommerte, og g jerne lokale,

arkitekter og totalentreprenører. Profier er opptatt av å ivareta gode relasjoner til alle ledd i de ulike fasene av en utviklingsprosess, og vi samarbeider

med aktører over hele landet; fra grunneiere og arkitekter, til meglere, advokater, entreprenører, finansielle institusjoner og langsiktige eiere og investorer (se illustrasjon ovenfor).

4


ÅRSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.09 Side 9

Areal:

320 leiligheter 3.000 m2 handel Arkitekt: LPo / Make arkitekter as Entreprenør: Wk entreprenør Status: under bygging Prosjektselskap: Harbitzalléen bolig as Prosjekteier: Møllergruppen eiendom as Profier as www.harbitzalleen.no

Harbitzalleen Bolig er et samarbeidsprosjekt mellom Profier og Møllergruppen eiendom. Mer en 300 leiligheter er nå under bygging på denne praktfulle eiendommen.

5


ÅRSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.09 Side 10

HarbITz aLLéeN

osLo

boLIg • HaNDeL

6


Ã…RSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.10 Side 11

LILLeaker VesT osLo boLIg

7


ÅRSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.10 Side 12

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Prosjektselskap: Prosjekteier:

208 leiligheter Lund Hagem arkitekter as HeNT under bygging Lilleaker boligutvikling as Mustad eiendom as Profier as www.lilleakervest.no

På historisk grunn langs lysakerelven er 208 leiligheter nå under bygging. Beliggende på et høydedrag, vil boligene få en elevert sydvendt orientering, mange med fjordutsikt. Prosjektet inneholder leiligheter i alle størrelser og priskategorier.

8


ÅRSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.10 Side 13

HasLe LINje bygg01 osLo

boLIg • HaNDeL

9


ÅRSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.10 Side 14

Areal:

223 leiligheter 8.000 m2 handel Arkitekt: kristin jarmund arkitekter Entreprenør: soLID entreprenør as Status: under bygging Prosjektselskap: Hasle Linje bygg 01 as Prosjekteier: Höegh eiendom as Profier as www.bygg01.no

vinmonopolets tidligere hovedanlegg på Hasle konverteres nå til et levende nærsenter og leiligheter på taket av det vernede bygget. Bygg01, ofte kalt «vinslottet på Hasle» representerer en spennende konvertering fra industrilokaler til et nytt tyngdepunkt i Hasle-utbyggingen.

10


Ã…RSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.10 Side 15

eLsesro brygge bergeN boLIg

11


ÅRSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.10 Side 16

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Prosjektselskap: Prosjekteier:

80 leiligheter LINk arkitekter as Lab under bygging elsesro brygge as Profier as Huis Invest as storm eiendom as www.elsesrobrygge.no

12


ÅRSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.10 Side 17

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Prosjektselskap: Prosjekteier:

480 leiligheter Make arkitekter as Consto as under bygging Workinntoppen as barlindhaug eiendom as Profier as www.workinntoppen.no

Prosjektet passerte 1 milliard i boligomsetning i 2016 og lanserer nye salgstrinn i 2017. workinntoppen er fortsatt det markedsledende boligprosjektet i tromsø.

13


ÅRSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.10 Side 18

WorkINNToPPeN

TroMsø boLIg

14


ÅRSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.11 Side 19

ForNebuPorTeN boLIg 2 bæruM boLIg

15


ÅRSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.11 Side 20

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Prosjektselskap: Prosjekteier:

151 leiligheter a-Lab arkitekter as HeNT under bygging Fornebuporten bolig 2 as Profier as / aker www.fornebuporten2.no

Profier tar behovet for mindre leiligheter i Bærum/oslo vest på alvor. 151 arealeffektive leiligheter fra 29-87 kvm ble revet bort på få dager. leilighetene representerer en omsetningsverdi på ca. Mnok500. Prosjektet utvikles i samarbeid med aker.

16


ÅRSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.11 Side 21

bekkesTua syD 2 bæruM

boLIg • HaNDeL

17


ÅRSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.11 Side 22

Areal:

55 leiligheter 2.500 m2 handel Arkitekt: Make arkitekter as Entreprenør: NCC Construction as Status: overlevert Prosjektselskap: bekkestuene bolig as Prosjekteier: Profier as www.bekkestuasyd2.no

del 2 av Bekkestua senter åpnet høsten 2016 og ble overlevert til deka fimmobilien rett før nyttår. Bekkestua senter opplevde høyeste omsetningsvekst i Bærum i 2016. 55 leiligheter i samme byggetrinn ble overlevert til sine eiere i november.

18


ÅRSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.11 Side 23

jessHeIM Hageby III uLLeNsaker boLIg

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Prosjektselskap: Prosjekteier:

220 leiligheter Make arkitekter as CoNsTo/ø.M. Fjeld under bygging jessheim Vest eiendom as Profier as barlindhaug eiendom as Coop eiendom as www.jessheimhageby3.no www.jessheimhageby4.no

Profier har tidligere bygget 309 leiligheter på jessheim: jessheim Hageby. nå bygger vi ytterilgere 220 leiligheter i samme nærmiljø. Coop byggevarehus på over 9.000 kvm åpnet i 2015.

19


ÅRSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.11 Side 24

Areal:

160 leiligheter 23.000m2 handel/næring 4.000 m2 kontor Arkitekt: sPIr arkitekter as Entreprenør: Veidekke Status: under bygging Prosjektselskap: Tolvkanten bolig as kilen Handelspark as Prosjekteier: Coop / Canica / Profier www.kilenbolig.no

kILeN boLIg

TøNsberg

boLIg • HaNDeL • koNTor

kilen Bolig g jennomføres i samarbeid med Canica og Coop eiendom. kilen Bolig blir det første utviklingstrinn på en stor tomt som skal romme mer enn 250 leiligheter og et bransjesenter. leilighetene får fin utsikt mot innseilingen til tønsberg sentrum.

20


ÅRSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.11 Side 25

LeHMkuHLsTraNDeN bergeN

boLIg • NærINg

Lerøy brygge bergeN boLIg

21


ÅRSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.11 Side 26

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Prosjektselskap:

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Prosjektselskap:

Ca. 400 leiligheter Ca. 15.000m2 kontor LINk arkitekter as Ikke kontrahert under regulering Lehmkuhlstranden as

Ca. 80 leiligheter Make arkitekter as Ikke kontrahert under regulering sandviksboder 78 as

22


ÅRSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.11 Side 27

FLøeNbakkeN bergeN boLIg 23


ÅRSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.12 Side 28

FaNaVeIeN 87 bergeN

boLIg • NærINg

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Prosjektselskap: Prosjekteier:

220 leiligheter 1.500m2 dagligvare grIeg arkitekter as Lab entreprenør sagsstart høsten 2017 Fanaveien 87 as Profier as storm eiendom as rema etablering Vest

Areal: Arkitekt:

12 leiligheter eilif broder Lund / artec arkitekter Entreprenør: Lab entreprenør Status: under bygging / utsolgt Prosjektselskap: Fløenbakken 4 as Prosjekteier: Profier as storm eiendom as 24


ÅRSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.12 Side 29

krÅkeHaugeN FaNToFT / bergeN boLIg

25


ÅRSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.12 Side 30

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Prosjektselskap: Prosjekteier:

50 leiligheter LINk arkitekter as Lab entreprenør under regulering kråkehaugen as Profier storm eiendom as Lab eiendom

26


ÅRSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.12 Side 31

HorIsoNT ÅsaNe / bergeN HaNDeL • boLIg

HaukÅs NærINgsPark bergeN NærINg

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Prosjektselskap: Prosjekteier: Leietakere:

27

19.000 m2 Helgesen Tekniske bygg Helgesen Tekniske bygg as Ferdigstilt våren 2018 Haukås Handelspark as Profier as / storm eiendom Megaflis, biltema, Cramo og optimera


ÅRSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.12 Side 32

Areal:

170 leiligheter 40.000 m2 handel Arkitekt: LINk arkitektur as aMb arkitekter as Entreprenør: Lab entreprenør as Consto as aF energi as Status: Handel: Ferdigstilt Leiligheter: overlevert Prosjektselskap: Åsane utvikling as www.horisont.no

28


ÅRSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.12 Side 33

bysTasjoNeN saNDNes

HaNDeL • boLIg

Areal:

131 leiligheter 20.000 m2 handel 350 offentlige P-plasser 126 P-plasser for bolig Arkitekt: brandsberg-Dahls arkitekter as Entreprenør: skanska Norge as Status: Ferdigstilt Prosjektselskap: Vågsgaten utvikling as Prosjekteier: Profier as gjelsten Holding as www.bystasjonen.no

jessHeIM NærINg uLLeNsaker NærINg

29


ÅRSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.12 Side 34

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Prosjektselskap: Prosjekteier:

8.200 m2 Make arkitekter as Consto øst as Ferdigstilt november 2015 jessheim Vest Næring as Coop Norge eiendom as / Profier as / barlindhaug eiendom as

sentralt på jessheim er det oppført et bygg tilpasset leietagers behov og ønsker (Coop obs Bygg).

30


Ã…RSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.13 Side 35


cogito design

ÅRSBROSJYRE 2016.qxp_Layout 1 05.04.17 11.13 Side 36

sIkkerHeT For gjeNNoMFørINg

når man kjøper en ny leilighet under oppføring, er det viktig å være trygg på at leiligheten blir som planlagt, og at man har tillit til utbyggers g jennomføringsevne. Profier as er en landsdekkende eiendomsutvikler som de siste 22 år har realisert mer enn 6.000 boliger i hele norge. Boligprosjekter som er utviklet av Profier kjennetegnes av høy fokus på brukervennlighet, g jennomtenkte planløsninger og høy boligstandard. selskapet har en sunn økonomi og solide eiere.


BESØKSADRESSE: ERTELØKKA 7, 1384 ASKER POSTADRESSE: PB 485, 1373 ASKER TELEFON: 66 79 99 00 E-POST: POST@PROFIER.NO WWW.PROFIER.NO