Page 1

ÅRSRAPPORT 2014c_Layout 1 27.03.15 12:39 Side 2

2014 Årsbrosjyre


ÅRSRAPPORT 2014c_Layout 1 27.03.15 12:39 Side 3


ÅRSRAPPORT 2014c_Layout 1 27.03.15 12:39 Side 4


ÅRSRAPPORT 2014c_Layout 1 27.03.15 12:39 Side 5

2014 Stadig bedre marked for bolig og handelSproSjekter over hele landet Etter et svært krevende boligmarked siste halvår 2013, har interessen for nye boliger hatt en svært positiv utvikling gjennom 2014.

På østlandet fikk boligmarkedet for alvor fart på omsetningshastighet og prisutvikling 2. halvår. Etter en treg start på året, økte kjøpsinteressen for nye boliger markant etter sommeren.

Interessen for Profiers nyutviklede handelsprosjekter har også hatt en markert oppgang. Viktigste salgstransaksjon i 2014 var salget av Bekkestua Senter til det tyske eiendomog finansforetaket DEKA Immobilien.

Totalt utgjorde omsetning av leiligheter i Profierregi ca. MRD 1,05 i 2014. (+5%) De største prosjektene som ble lansert var Workinntoppen, Tromsø, Horisont/Åsane, Bergen og Sandstranda, Krokstadelva - foruten et jevnt og godt salg i våre prosjekter i Oslo og Bærum.

Profier var godt forberedt på 2014 Profier har i mer enn 20 år vært en landsdekkende eiendomsutvikler med hovedfokus på utvikling av boligeiendommer og eiendommer tilrettelagt for handel. De senere årene har vi identifisert og satset spesielt på noen utvalgte regioner, hvor vi er særlig aktive. Profier var godt posisjonert i viktige vekstmarkeder ved inngangen til 2014, og lanserte i løpet av året salgsklare boligprosjekter i Oslo, Drammensregionen, Bergen og Tromsø. Vi har i mindre grad vært aktive med boligprosjekter i Stavanger-regionen i 2014.

83% av alle leiligheter Profier har under produksjon var solgt ved årsskiftet. Profier har ingen usolgte, ferdigstilte leiligheter. Dette er en viktig forutsetning for vår virksomhet, som gir Profier en svært god evne til å stadig fokusere på nye prosjekter, og optimalt allokere egenkapital og andre innsatsfaktorer til lønnsom eiendomsutvikling i 2015 og fremtiden. Nye store tomtekjøp allerede i aktiv utvikling Profiers største tomtekjøp i 2014 var kjøpet av Workinntoppen, Tromsø i samarbeid med Barlindhaug Eiendom, samt Harbitzalleen 3-7, Oslo, i samarbeid med MøllerGruppen Eiendom.

Sandstranda • Krokstadelva

1


ÅRSRAPPORT 2014c_Layout 1 27.03.15 12:39 Side 6

Prosjektet Workinntoppen ble lagt ut for salg i juni 2014, og kan etter 6 måneder notere omsetning av leiligheter for mer enn MNOK420. Eiendommen Harbitzalleen 3-7 vil representere ca. 350 leiligheter på et attraktivt knutepunkt i Oslo Vest. Tomten byr på svært gode kvaliteter: Sentralt, men samtidig fredelig beliggende, vestvendt og med et hyggelig nabolag med alle servicetilbud. Vi gleder oss til å komme i salg senere i år! Handels- og næringseiendommer klare for salg Profier ferdigstilte tre store kjøpesentre i 2014: Bekkestua Senter, Horisont Åsane og Bystasjonen Sandnes. Prosjektene viser gode omsetningstall, og representerer høye bygningsmessige kvaliteter, som hever de byutviklingsmessige grepene prosjektene er en del av i sitt lokalmiljø. Bekkestua Senter ble solgt i 2014, og neste byggetrinn på Bekkestua vil stå ferdig sensommer/ høst 2016. Flere av Profiers øvrige handel/næringsprosjekter er klare for realisering. Interessen er god, yield-nivåene i markedet er fordelaktige, og vi forventer at flere eiendommer vil bli avhendet i 2015. Profier i tall Konsernet hadde i 2014 inntekter på MNOK 161,5 (+20%) og et resultat på MNOK 52,6 (+26,8%). Konsernet hadde i 2013 via datter- og tilknyttede selskaper en boligomsetning på nærmere 1,1 milliarder og hadde ved årsslutt igangsatte byggeprosjekter med en entreprisekost på ca. MRD 2,6. Profier i 2015 og fremover Nye leiligheter kjøpes i stor utstrekning av husholdninger med god boligformue, og gjerne mennesker over 50 år. Dette markedet har, og vil ha en god vekst i årene fremover. Eldrebølgen skaper et press

på attraktive, sentrale boligprosjekter, et marked Profier er godt posisjonert i. Bankenes finansieringsvilje av boligkjøp er for tiden meget god, som ytterligere skaper etterspørselsvekst, og skaper et gunstig bruktmarked for eiendommene våre kjøpere skal selge når de kjøper ny leilighet av oss. Halvering av oljeprisen, varsler om betydelig nedbemanning i offshorerelatert virksomhet og lavere økonomisk vekst vil naturlig også påvirke boligmarkedet, men i mindre grad enn andre bransjer. Det reelle behovet for enklere boformer i sentrale strøk, kombinert med bankenes utlånsvilje til boligformål vil oppveie generelt dårligere tider. Bildet forsterkes av sendrektighet og uforutsigbarhet i kommunale planprosesser i Oslo, hvor presset på salgsklare leiligheter vil vedvare og forsterkes i 2015. En betydelig økning i arbeidsledigheten og usikkerhet for egen arbeidsinntekt kan endre bildet. Profier bygger sine prosjekter utelukkende i totalentreprise med ledene entreprenører, eller entreprenører med dokumentert, god gjennomføringsevne. Entreprisemarkedet bærer preg av presstendenser, særlig innenfor tekniske fag. Ordrereserven/prosjektporteføljen til Profier har aldri vært større og ligger godt over målet om minimum 300% av budsjettert omsetning. Dette gir Profier et godt grunnlag for aktiv forretningsutvikling i årene fremover. Profier er kapital- og kompetansemessig godt forberedt til å ta flere nye posisjoner i eiendomsmarkedet, enten ved kjøp av eiendom med utviklingspotensiale, eller gjennom utviklingsavtaler med eiendomsbesittere. Aktiviteten knyttet til utvikling av prosjektporteføljen er stor, vi nyter godt av en høy «deal flow» og tillit i markedet.

nøkkeltall PROFIER GRUPPEN AS

2014

2013

2012

Inntekter

161,5

134,3

224,8

EBITDA

93,6

75,7

156,0

Driftresultat

73,9

61,8

143,4

Resultat før skatt

53,7

41,8

130,1 Alle tall i million kr.

2


ÅRSRAPPORT 2014c_Layout 1 27.03.15 12:39 Side 7

eier- og SelSkapSStruktur aksjonærer Gjelsten Holding AS (80%) Investeringsselskap. Eier: Bjørn Rune Gjelsten. www.gjelsten.no

Lundhaug Invest AS

Gjelsten Holding AS

20%

80%

Lundhaug Invest AS (20%) Investeringsselskap. Eier: daglig leder i Profier AS, Lasse Lundhaug.

Profier Gruppen AS

Selskapsstruktur Profier AS - synliggjør kompetanse og ressurser, og innbefatter alle ansatte i bedriften. Er samtidig et holdingselskap med underliggende single purpose utviklingsselskaper.

Profier AS Profier Eiendom AS - holdingselskap med underliggende single purpose eiendomsselskaper. Åpner for en mer bevisst holdning til langsiktige investeringer. Muliggjør medinvestorer på enkelteiendommer.

100%

Single purpose utviklingsselskaper

Forretningsidé Profier samarbeider om utvikling av markedsriktige eiendomsprosjekter over hele landet.

Strategi I hovedtrekk er selskapets strategi å knytte til seg ansatte, aksjonærer og samarbeidspartnere som kan bidra til:

Visjon Profier skal skape merverdier med motiverte medarbeidere og gode samarbeidspartnere.

• at tilflyten av gode prosjekter holdes på et høyt nivå

Mål Profier har som mål å være en ledende og ettertraktet samarbeidspartner i utvikling av eiendommer og eiendomsprosjekter.

Profier Eiendom AS 100%

Single purpose eiendomsselskaper

• at utviklingsprosessen gjennomføres med optimal ressursbruk • at ferdige prosjekter avhendes på en forretningsmessig gunstig måte

Kilen • Tønsberg

3


ÅRSRAPPORT 2014c_Layout 1 27.03.15 12:39 Side 8

proSjektutvikling Prosjekter Profier ble stiftet i 1994, og har i løpet av selskapets historie gjennomført eiendomsprosjekter med over 600.000 m² handel/ næring og over 4.000 boliger. I snitt har Profier 50-60 prosjekter under utvikling og bygging, innen kategoriene bolig, kjøpesenter, handel/dagligvare og offentlig/kontor/hotell. Profier utvikler forretningskonsepter fra idé til nøkkelferdige bygg, og vi er stolte av å kunne vise til flere byggeskikkspriser for våre prosjekter.

Kompetanse Profier har 24 medarbeidere/ samarbeidspartnere ved kontoret på Erteløkka i Asker. Vi jobber utelukkende prosjektorientert, og er opptatt av å utnytte vår samlede kunnskapsbredde og erfaring i alle viktige faser av utviklingsprosessen: • prosjektsøk

• prosjektforedling/tilrettelegging • kommersiell utvikling og detaljering • utleie av næringslokaler • prosjektsalg næring og bolig

• demografi /markedsanalyse

• kontrahering og oppfølging/kvalitets-

• idé/konseptutvikling

kontroll av bygging/gjennomføring

• mulighetsavklaring/programmering

Regionale samarbeidspartnere

• plan- og byggesak/myndighetssamarbeid

Arkitekter/ rådgivere

• prosjektfinansiering- og investering

Eiendomsmeglere

Kommuner/ offentlig sektor

Grunneiere (prosjekteiere)

Arealbrukere (leietakere)

Entreprenører

Potensielle kjøpere

Finansinstitusjoner

Advokater

Samspill Fra vårt brede nettverk av samarbeidspartnere engasjerer vi ekstern kompetanse til sentrale funksjoner i prosjektene. I første rekke er dette velrenommerte, og gjerne lokale,

Investorer/ langsiktige eiere

arkitekter og totalentreprenører. Profier er opptatt av å ivareta gode relasjoner til alle ledd i de ulike fasene av en utviklingsprosess, og vi samarbeider

med aktører over hele landet; fra grunneiere og arkitekter, til meglere, advokater, entreprenører, finansielle institusjoner og langsiktige eiere og investorer (se illustrasjon ovenfor).

4


ÅRSRAPPORT 2014c_Layout 1 27.03.15 12:39 Side 9

bekkeStua SYd ii bÆrum bolig • handel

Interessen for vårt prosjekt Bekkestua Syd II har vært formidabel. 55 leiligheter ble revet bort på få dager. Profier har realisert og under bygging mer enn 150 leiligheter midt i Bekkestua Sentrum. Vi har som mål å tilby gode boligkvaliteter kombinert med arkitektur som gir et helhetlig preg og god sentrumsutvikling.

5


ÅRSRAPPORT 2014c_Layout 1 27.03.15 12:40 Side 10

2.500 m2 handel 55 leiligheter Arkitekt: MAKE Arkitekter AS Entreprenør: NCC Construction AS Status: Under bygging Prosjekteier: Profier AS Areal:

www.bekkestuasyd2.no

6


ÅRSRAPPORT 2014c_Layout 1 27.03.15 12:40 Side 11

Workinntoppen tromSø bolig

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Byggherre/ Prosjekteier:

400 leiligheter MAKE Arkitekter AS Consto AS Under bygging Barlindhaug Eiendom AS Profier AS

www.workinntoppen.no

7


ÅRSRAPPORT 2014c_Layout 1 27.03.15 12:40 Side 12

Workinntoppen vil ferdig utbygget bestå av mer enn 400 leiligheter. Første og andre salgstrinn er gjennomført med svært god respons, og byggingen av de første 130 leilighetene er i full gang.

8


ÅRSRAPPORT 2014c_Layout 1 27.03.15 12:40 Side 13

SandStranda krokStadelva bolig

Sandstranda gjennomføres i samarbeid mellom Profier og Sektor Gruppen. Prosjektet er under bygging, og vil bestå av 79 leiligheter som alle får flott utsikt mot Drammenselva. Siste salgstrinn blir lansert i markedet våren 2015.

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Byggherre:

79 leiligheter MAKE Arkitekter AS Consto AS Under bygging Sandstranda Bolig AS Profier 50% Sektor Portefølje Syd 50%

www.sandstranda.no

9


ÅRSRAPPORT 2014c_Layout 1 27.03.15 12:40 Side 14

%

10


ÅRSRAPPORT 2014c_Layout 1 27.03.15 12:40 Side 15

bYStaSjonen vÅgSgaten - SandneS handel • bolig

Byen Sandnes er i kraftig vekst. Kjøpesenteret Bystasjonen Sandnes åpnet dørene i november 2014, og representerer en fornyelse og revitalisering av Sandnes Sentrum.

11


ÅRSRAPPORT 2014c_Layout 1 27.03.15 12:40 Side 16

20.000 m2 handel 131 leiligheter 350 offentlige P-plasser 126 P-plasser for bolig Arkitekt: Brandsberg-Dahls Arkitekter AS Entreprenør: Skanska Norge AS Status: Ferdigstilt Byggherre/ Prosjekteier: Vågsgaten Utvikling AS (Profier, SeaTruck og Gjelsten Holding) www.bystasjonen.no Areal:

12


ÅRSRAPPORT 2014c_Layout 1 27.03.15 12:40 Side 17

horiSont ÅSane - bergen handel • bolig

Horisont Senter åpnet dørene i november 2014, med en fantastisk kommerisell suksess. Sammen med 170 leiligheter i komplekset, representerer Horisont et spennende og moderne sentrumsutviklingsprosjekt som vil prege bydelen Åsane og bli et naturlig midtpunkt for flere utviklingsprosjekter i området.

40.000 m2 handel 170 leiligheter LINK Arkitektur AS Arkitekt: AMB Arkitekter AS Entreprenør: LAB Entreprenør AS Consto AS AF Energi AS Handel: Ferdigstilt Status: Leiligheter: Under bygging Åsane Utvikling AS Byggherre:

Areal:

www.horisont.no

13


ÅRSRAPPORT 2014c_Layout 1 27.03.15 12:40 Side 18

14


ÅRSRAPPORT 2014c_Layout 1 27.03.15 12:40 Side 19

HArBITz ALLéEN 3-7 oSLo BoLIG • KoNTor

Profier skal sammen med MøllerGruppen Eiendom utvikle mer enn 300 leiligheter på Skøyen. Harbitzalleen 3-7 skal tilby eksklusive leiligheter i alle størrelseskategorier til et kresent publikum på Oslo Vest. Første salgstrinn forventes å bli lansert i markedet i andre halvår 2015.

Areal:

325 leiligheter/ 3000 m2 næring

Arkitekt:

LPo / MAKE Arkitekter AS

Entreprenør: Ikke kontrahert Status:

Under utvikling

Byggherre/ Prosjekteier: MøllerGruppen Eiendom AS Profier AS www.harbitzalleen.no

15

1


ÅRSRAPPORT 2014c_Layout 1 27.03.15 12:40 Side 20

ELSESro BErGEN BoLIG

Elsesro Brygge har en fantastisk beliggenhet i Sandviken, Bergen. Prosjektet innebærer en transformasjon fra gamle industrilokaler til 90 eksklusive bryggeleiligheter i et vakkert område av Bergen. Leilighetene blir levert med båtplasser og fanstastisk, vestvendt beliggenhet.

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Prosjekteier:

17

55 leiligheter LINK Arkitekter AS Ikke kontrahert Detaljregulering Huis Invest AS Profier AS

16


ÅRSRAPPORT 2014c_Layout 1 27.03.15 12:48 Side 21

KILEN BOLIG TØNSBERG HANDEL • BOLIG • KONTOR

23.000 m2 handel/næring 160 leiligheter 4.000 m2 kontor Arkitekt: SPIR Arkitekter AS Tønsberg Entreprenør: Ikke kontrahert Status: Under utvikling Byggherre: Kilen Handelspark AS (Coop/Canica/Profier) Areal:

www.kilenbolig.no

17

Kilen Bolig gjennomføres i samarbeid med Canica og Coop Eiendom. Kilen Bolig blir det første utviklingstrinn på en stor tomt som skal romme mer enn 250 leiligheter og et bransjesenter. Leilighetene får fin utsikt mot innseilingen til Tønsberg Sentrum.

9


ÅRSRAPPORT 2014c_Layout 1 27.03.15 12:41 Side 22

rÅholt høYden 2 bolig • handel

Areal:

31 leiligheter 300 m2 handel Arkitekt: MAKE Arkitekter AS Entreprenør: Ø.M. Fjeld AS Status: Under bygging Byggherre: råholthøyden Bolig AS (oMA/Profier) www.raaholthoyden.no

9

RåholtHøyden 2 avslutter et godt stedstilpasset boligprosjekt i Råholt Sentrum. Prosjektet beviser at det er mulig å utvikle flotte leiligheter med god prosjektøkonomi, selv om prisnivået i lokalmarkedet er begrenset. Leilighetene på Råholt er innflyttingklare sommeren 2015.

18


ÅRSRAPPORT 2014c_Layout 1 27.03.15 12:41 Side 23

nøSte panorama lier bolig

Nøste Panorama er det tredje terrassehusprosjektet Profier gjennomfører på Stoppenkollen i Lier Kommune. 19 leiligheter vil stå ferdige høsten 2015 med en spektakulær utsikt mot Drammensfjorden.

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Byggherre: Prosjekteier:

19 leiligheter MAKE Arkitekter AS Solid Etreprenør AS Under bygging Nøste Panorama AS Profier AS

www.nostepanorama.no

19

10


0

ÅRSRAPPORT 2014c_Layout 1 27.03.15 12:41 Side 24

HAUKÅS NÆrINGSPArK BErGEN ArEALKrEVENDE HANDEL

Profier har hatt stor suksess med utvikling av sin næringspark på Haukås, Bergen. Den 93 mål store tomten er nå bebygget med Coop Bygg, Nordisk Dekkimport, Bramer, Kværneland Bil og Statoil. Fortsatt har eiendommen et potensiale til å romme ytterligere 20.000 kvm med næringsbygg, og flere prosjekter er under utarbeidelse.

41.000 m2 Helgesen Tekniske Bygg AS Entreprenør: Helgesen Tekniske Bygg AS 11.000 m2 ferdigstilt Status: 30.000 m2 under bygging

Areal: Arkitekt:

www.hpark.no

20


ÅRSRAPPORT 2014c_Layout 1 27.03.15 12:41 Side 25

bekkeStua Senter/SYd bÆrum handel bolig

12.000 m2 handel (Bekkestua Senter) 77 leiligheter (Bekkestua Syd) LINK Arkitektur AS Arkitekt: Entreprenør: NCC Construction AS Ferdigstilt Status: Bekkestua Senter: Byggherre: Profier Bekkestua Syd: Fornebuporten/Aker

Areal:

www.bekkestuasenterinfo.no

19 21

Bekkestua Senter ble solgt til det tyske investerings- og eiendomsfondet DEKA Immobilien i 2014. Nå bygger vi et nytt byggetrinn med ytterligere 15 butikker. De 77 Leilighetene i Bekkestua Syd 1 ble overlevert boligkjøperne i mars 2015.


ÅRSRAPPORT 2014c_Layout 1 27.03.15 12:41 Side 26

fornebuporten bÆrum bolig

Profier samarbeider med AKER om utvikling av boliger på Fornebu. 300 leiligheter i Fornebuporten Bolig vil ferdigstilles høsten 2015. Prosjektet består hovedsakelig av arealeffektive to roms leiligheter med kjøpere som jobber på Fornebu, eller har tilknytning til Oslo Vest og Bærum Øst. Prosjektet skiller seg ut med sin høyreiste fremtoning, flotte materialkvaliteter i fasadene og spennende arkitektur. Profier forventer å ha ytterligere 130 leiligheter salgsklare på Fornebu høsten 2015.

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Byggherre:

300 leiligheter A-Lab AS Solid Etreprenør AS Under bygging Ferdigstilles i 2015 Fornebuporten Bolig1 AS (Aker/Profier)

www.fornebuportenbolig.no

22


ÅRSRAPPORT 2014c_Layout 1 27.03.15 12:41 Side 27

SALGSTRINN 7

Areal:

174 leiligheter 7.000 m2 handel Arkitekt: Meinich Arkitekter AS MAKE Arkitekter AS Entreprenør: Byggutvikling Øst AS Status: Ferdigstilt/Under bygging Byggherre: Mortensrud Bolig AS (Finansgruppen Eiendom, Profier)

Mortensrud Næring AS (Finansgruppen Eiendom, Profier, Norgesgruppen AS)

www.mortensrudtorg7.no

23


ÅRSRAPPORT 2014c_Layout 1 27.03.15 12:41 Side 28

mortenSrud torg oSlo • handel • bolig

g

)

,

Profier har jobbet med en trinnvis realisering av Mortensrud Torg de siste 10 år. Mortensrud Senter åpnet i 2013, og mer enn 100 leiligheter sentralt ved Mortensrud T-banestasjon er bygget og solgt. De siste byggetrinn legges ut i markedet våren og sommeren 2015. Totalt vil Mortensrud torg bestå av 170 leiligheter og et flott nærsenter.

24


ÅRSRAPPORT 2014c_Layout 1 27.03.15 12:42 Side 29

Ski bolig Ski

9.000m2 130 leiligheter Arkitekt: SPor Arkitekter AS Entreprenør: Ikke kontrahert Status: Under utvikling Byggherre: Ski Boligutvikling AS Areal:

www.skibolig.no

25

Profiers boligprosjekt i Ski Kommune vil representere en ny og spennende arkitektur, som legger vekt på at hver enkelt bolig skal ha flotte balkonger eller takterrasser, og nyte godt av en fredelig beliggenhet med gode solforhold. Ski er i en spennende utvikling, og vi har snart salgsklart et prosjekt bestående av 130 leiligheter av høy standard.


ÅRSRAPPORT 2014c_Layout 1 27.03.15 12:42 Side 30

jeSSheim bolig + nÆring ULLENSAKEr

Profier har tidligere bygget 309 leiligheter på Jessheim: Jessheim Hageby. Nå utvikler vi i samarbeid med Barlindhaug Eiendom AS og Coop nye 200 leiligheter i samme nærmiljø. Prosjektet omfatter også et Coop byggevarehus på over 9.000 kvm som åpner sensommeren 2015.

Areal: Arkitekt: Entreprenør: Status: Prosjekteier:

220 leiligheter MAKE Arkitekter AS Ikke kontrahert Under bygging/utvikling Profier AS Barlindhaug Eiendom AS Coop Eiendom AS

26


ÅRSRAPPORT 2014c_Layout 1 27.03.15 12:42 Side 31


cogito design

ÅRSRAPPORT 2014c_Layout 1 27.03.15 12:42 Side 32

Sikkerhet for  gjennomføring

når man kjøper en ny leilighet under oppføring, er det viktig å være trygg på at leiligheten blir som planlagt, og at man har tillit til utbyggers gjennomføringsevne. profier aS er en landsdekkende eiendomsutvikler som de siste 18 år har realisert mer enn 4.000 boliger i hele norge. boligprosjekter som er utviklet av profier kjennetegnes av høy fokus på brukervennlighet, gjennomtenkte planløsninger og høy boligstandard. Selskapet har en sunn økonomi og solide eiere.


2014

ÅRSRAPPORT 2014c_Layout 1 27.03.15 12:39 Side 1

Besøksadresse: Erteløkka 7, Asker Postadresse: Pb 485, 1373 Asker Telefon: 66 79 99 00 E-post: post@profier.no www.profier.no

Profile for Profier AS

Årsbrosjyre 2014  

Profier Årsbrosjyre 2014

Årsbrosjyre 2014  

Profier Årsbrosjyre 2014

Profile for profier

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded